Remiss - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall"

Transkript

1 / Dnr 32083/2014 1(2) Avdelningen för Regler och behörighet Jenny Gaudio Enligt sändlista Remiss - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd. Förslaget är tänkt att träda istället för Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall. SOSFS 1996:29 är till utformning och innehåll inte förenlig med bestämmelserna i författningssamlingsförordningen (1976:725). De allmänna råden är till exempel inte utmärkta i texten och är därför svåra att identifiera. Det finns också i SOSFS 1996:29 förutom föreskrifter och allmänna råd även rekommendationer från Socialstyrelsen, redogörelser för andra författningar samt en hel del ren informationstext. Socialstyrelsen avser därför att upphäva SOSFS 1996:29 och ersätta dessa bestämmelser med förslaget. Avsikten har varit att de nya föreskrifterna och allmänna råden materiellt ska skilja sig från SOSFS 1996:29 så lite som möjligt. Synpunkter på förslaget ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 6 februari Vi är tacksamma för yttranden i Word-format för att underlätta vårt sammanställningsarbete. Remissvar skickas till och/eller per post till Socialstyrelsen, Stockholm. Vänligen ange diarienumret 32083/2014 i remissvaret. Eventuella frågor under remisstiden besvaras av Jenny Gaudio som nås på telefon eller på Med vänlig hälsning Erik Höglund Jenny Gaudio SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr 32083/2014 2(2) Bilagor Förslag Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:XX) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Konsekvensutredning Sändlista remissmottagare

3 Dnr 32083/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Förvaltningsjuridik Jenny Gaudio Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälsooch sjukvården vid dödsfall Problemet och dess lösning Problemet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall beslutades den 17 december De har inte ändrats eller reviderats sedan dess, föreskrifterna och de allmänna råden är därför i många delar föråldrade och i vissa delar felaktiga. SOSFS 1996:29 är dessutom till utformning och innehåll inte förenlig med bestämmelserna i författningssamlingsförordningen (1976:725). De allmänna råden är till exempel inte utmärkta i texten och är därför svåra att identifiera. Det finns också i SOSFS 1996:29 förutom föreskrifter och allmänna råd även rekommendationer från Socialstyrelsen, redogörelser för andra författningar samt en hel del ren informationstext. Lösning Socialstyrelsen avser att upphäva SOSFS 1996:29 och i stället ta fram nya föreskrifter och allmänna råd som är uppdaterade, omstrukturerade och språkligt reviderade. Avsikten är att de nya föreskrifterna och allmänna råden innehållsmässigt ska skilja sig så lite från SOSFS 1996:29 som möjligt. I förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd har nya hänvisningsparagrafer lagts till för att ge ett ramverk och sammanhang till föreskrifterna och därigenom underlätta förståelsen av dessa. I förslaget har vidare förtydliganden gjorts i 5, 6 och 17 jämfört med skrivningen i SOSFS 1996:29. Dessutom har i 15 en ny bestämmelse tillkommit i paragrafens andra stycke. Ett nytt allmänt råd har också tillkomit till 17 i förslaget. Generellt har de allmänna råden kortats ner och i vissa fall utgått, de mer detaljerade beskrivningarna har strukits liksom all informationstext. Författningen har också strukturerats om så att den nu följer en tänkt tidslinje. Nya rubriker har införts för att förenkla läsningen och förståelsen. Dessutom har vissa redaktionella ändringar gjorts. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax Org nr Bankgiro

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr 32083/2014 2(9) Förändringar i förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd jämfört med SOSFS 1996:29 Förutom ett nytt andra stycke i 15 samt ett nytt allmänt råd som lagts till har avsikten som tidigare nämnts inte varit att göra några större materiella ändringar i föreskrifterna. De förändringar som görs i förslaget och som saknar direkt motsvarighet i SOSFS 1996:29 redovisas nedan. Rent språkliga ändringar eller strukturella ändringar kommenteras dock inte särskilt. 1 Paragrafen är ny och reglerar att föreskrifterna ska tillämpas i verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. SOSFS 1996:29 hänvisar till denna lag i löptexten. Tillämpningsområdet i förslaget är detsamma som i nu gällande föreskrifter men förtydligas således genom införandet av en ny paragraf. 2 Paragrafen är ny, men materiellt innebär denna nya paragraf ingen ändring, däremot görs det tydligare för vårdgivarna att de ansvarar för att ta fram de processer och rutiner som behövs för omhändertagande av avlidna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska tillämpas i verksamhet som omfattas av HSL. Eftersom det till hälsooch sjukvården även hör att ta hand om avlidna är SOSFS 2011:9 också tillämplig för vårdgivarna i dessa fall. Även enligt 3 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659) har vårdgivaren en skyldighet att leda och planera arbetet så att god vård enligt HSL upprätthålls. 3 Paragrafen är ny. Hänvisning till lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död finns sedan tidigare med i SOSFS 1996:29 i informationstexten. 5 Ett förtydligande förs in i paragrafen för att klargöra att läkaren inte behöver förse den avlidne med identitetsband eller motsvarande i de fall den avlidnes identitet är okänd. Polismyndigheten har bestämmelser för hur polisen ska markera dessa avlidna och det finns inget behov av att läkaren förser en okänd avliden med ett identitetsband. Detta är heller inte något som görs i dag inom hälsooch sjukvården.

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr 32083/2014 3(9) 6 Ett förtydligande görs angående vilka andra uppgifter som en läkare ska utföra i samband med att han eller hon fastställt att döden inträtt. Enligt bestämmelsen i SOSFS 1996:29 ska den läkare som fastställt att döden inträtt och som därmed ansvarar för att även andra uppgifter utförs dokumentera vem som åtagit sig att utföra dessa uppgifter om han eller hon inte själv fullgör dem. Vilka dessa andra uppgifter är framkommer dock inte i SOSFS 1996:29. Enligt 4 kap. 2 begravningslagen (1990:1144) ansvarar läkare som fastställt att döden inträtt för att dödbevis och dödsorsaksintyg utfärdas. Läkaren ska också anmäla dödsfallet till Polismyndigheten om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för rättsmedicinsk undersökning enligt 4 kap. 4 begravningslagen. Genom att beskriva vilka andra uppgifter som ska utföras blir det lättare för läkaren att bedöma vad som ska dokumenteras. 8 Paragrafen är ny. Bestämmelsen i förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården nämns dock i informationstexten i de nu gällande föreskrifterna. 13 Paragrafen är ny. Hänvisning till 4 kap. 4 begravningslagen (1990:1144) finns dock sedan tidigare med i informationstexten i de nu gällande föreskrifterna. 15 Nytt i denna paragraf är andra stycket där det framgår att om en läkare är tveksam till om en polisanmälan ska göras ska Polismyndigheten rådfrågas. Denna bestämmelse utgörs i den nu gällande föreskriften i stället av ett allmänt råd. Det har ansetts viktigt att särskilt poängtera att läkaren när han eller hon känner tveksamhet ska rådgöra med Polismyndigheten. Rättsmedicinalverket och Polismyndigheten har lyft fram att det händer alltför ofta att polisanmälan inte görs. 17 I den första punkten förtydligas att den läkare som gjort polisanmälan ska dokumentera i patientjournalen tidpunkten för när anmälan gjordes. Nytt allmänt råd till 17 Här beskrivs att när en polisanmälan görs bör en kopia av dödsbeviset skickas till Skatteverket samtidigt som originalet skickas till

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr 32083/2014 4(9) Polismyndigheten. Hanteringen sker i stor utsträckning på detta sätt redan i dag. Det är till stor nytta för Skatteverket att så tidigt som möjligt få ta del av dödsbeviset och därigenom få information om att någon avlidit. Allmänna råd generellt De allmänna råden i förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd riktas enbart till vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal. De allmänna råd och den information som vänder sig till andra aktörer än vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal i SOSFS 1996:29 har helt strukits. I förslaget är också de allmänna råden nedkortade i många fall. I SOSFS 1996:29 flyter de allmänna råden många gånger in i informationstexten och blir väldigt detaljerade. I och med att informationstexten samt vissa allmänna råd från SOSFS 1996:29 inte finns med i förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd läggs fokus på att vårdgivarna, landstingen/regionerna och kommunerna i samarbete kompletterar sina processer och rutiner i den mån detta behövs. Alternativa lösningar Effekter vid utebliven föreskriftsändring Om SOSFS 1996:29 inte skulle ändras skulle det innebära att felaktiga hänvisningar, felaktig informationstext och allmänna råd får stå kvar. Detta tillsammans med att utformningen och innehållet står i strid med bestämmelserna i författningssamlingsförordningen (1976:725) kan leda till missförstånd och misstag. Effekter vid en större revidering I arbetet med revideringen av föreskrifterna och de allmänna råden har Socialstyrelsen bedömt att föreskrifterna i SOSFS 1996:29 fortfarande är relevanta och nödvändiga för att reglera detta område. En större revidering skulle kunna genomföras, men det är osäkert om detta skulle leda till ett bättre resultat. Enligt Socialstyrelsen finns det för närvarande inte fog för en sådan mer omfattande översyn. Berörda De landsting, kommuner och andra vårdgivare som genom sin verksamhet hanterar avlidna berörs av förslaget till nya föreskrifter och

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr 32083/2014 5(9) allmänna råd. Likaså berörs alla läkare som konstaterar ett dödsfall, i både offentlig och privat tjänst, samt övrig hälso- och sjukvårdpersonal som tar hand om avlidna. Även andra aktörer berörs som Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket och Skatteverket. Socialstyrelsens bemyndiganden Socialstyrelsens bemyndigande att föreskriva om tillämpningsområde samt undantag från föreskrifterna finns i samtliga nedanstående beskrivna lagrum. För de rena hänvisningsparagraferna behövs generellt inget särskilt bemyndigande. Bemyndigande att föreskriva om dödsbevis och dödsorsaksintyg, polisanmälan, explosiva implantat samt undersökning av kroppen återfinns i 19 begravningsförordningen (1990:1147): 19 Socialstyrelsen får efter samråd med Skatteverket, Rikspolisstyrelsen och Rättsmedicinalverket 1. meddela föreskrifter om de undersökningar och den utredning i övrigt som dödsbevis och intyg om dödsorsaken skall grundas på, 2. meddela ytterligare föreskrifter om vad dödsbevis och intyg om dödsorsaken skall innehålla samt fastställa formulär för dessa handlingar, och 3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten inom hälso- och sjukvården av 4 kap. 2-5 begravningslagen (1990:1144) och denna förordning. Bemyndiganden att föreskriva om dokumentation vid; fastställande av dödsfallet, yttre undersökning av avliden, polisanmälan och balsamering finns i 2 4 och 4 5 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. Bemyndigande att föreskriva om identitetsband finns i 2 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. där även bemyndigandet för att föreskriva om journalhandlingars bevarande finns i 2 4. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen Nya paragrafer Enligt 15 andra stycket ska Polismyndigheten rådfrågas i de fall en läkare är tveksam till om en polisanmälan ska göras. Detta regleras i dag genom ett allmänt råd.

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr 32083/2014 6(9) Enligt en studie som genomförts av Rättsmedicinalverket finns det grund för att misstänka att ca 300 onaturliga dödsfall per år i Sverige inte polisanmäls. 1 Kunskap om vilka dödsfall som Polismyndigheten förväntas handlägga finns bland annat hos kriminalinspektörer som är de som fattar beslut om rättsmedicinsk obduktion. Kriteriet för att en läkare ska rådfråga Polismyndigheten är enligt bestämmelsen att han eller hon känner tveksamhet. Det blir därför svårt att bedöma hur många fall detta kan röra sig om totalt. Men med utgångspunkt i de ca 300 fall som borde ha polisanmälts varje år, betyder detta att det inte är några stora volymer det handlar om. I det fall en läkare ringer till en kriminalinspektör bör ett svar kunna fås snabbt. Ett samråd med Polismyndigheten borde därför inte ta någon större tid i anspråk. Förutom 15 innebär de nya paragraferna i förslaget inget nytt i sak jämfört med de nu gällande föreskrifterna. De nya paragraferna där förtydliganden gjorts bygger på den hantering som redan görs i dag i hälso- och sjukvården. Det bör därför inte leda till några förändrade kostnadsmässiga eller andra konsekvenser för hälso- och sjukvården. Nytt allmänt råd Det nya allmänna rådet innebär att läkaren bör skicka en kopia av dödsbeviset till Skatteverket samtidigt som originalet skickas till Polismyndigheten. Det nya allmänna rådet beskriver en hantering som redan i dag sker i stor utsträckning. Varje år inträffar enligt Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik ca dödsfall i Sverige. Av dessa är ca onaturliga dödsfall, dvs. dödsfall där en anmälan ska göras till Polismyndigheten. Det betyder att ca kopior av dödsbevis bör skickas till Skatteverket av hälsooch sjukvården. Det vanligaste bör vara att dessa kopior skickas per post vilket leder till en total portokostnad på kr. Till detta kommer även kostnader för den administrativa hanteringen hos hälso- och sjukvården. Dödsbeviset ska förvaras som en journalhandling. En administrativ assistent som tar ut en kopia på dödsbeviset från journalen och skickar denna till Skatteverket bör kunna göra detta på ungefär 5 minuter. Utgår man från en medellön på kr per månad för administrativa assistenter så innebär detta att 1 Eriksson A, Petterson G. Onaturliga dödsfall måste utredas bättre risk att brott missas. Läkartidningen. 2014;111:CZP7

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr 32083/2014 7(9) lönekostnad samt arbetsgivaravgifter för hela hanteringen grovt uppgår till ca kr totalt per år. Grovt räknat uppgår då totalkostnaden för det nya allmänna rådet till ca kr per år. Allmänna råd generellt Eftersom förslaget innebär att informationstext och allmänna råd i viss utsträckning stryks jämfört med SOSFS 1996:29 betyder detta att vägledningen för vårdgivarna i dessa delar minskar något. Enligt uppgift från Stockholms läns landsting finns det i dag hos alla landsting och regioner rutiner för omhändertagande av avlidna. Hur omfattande och heltäckande dessa rutiner är i nuläget är dock inte känt av Socialstyrelsen. För de vårdgivare som kan behöva komplettera sina processer och rutiner kan förslaget komma att innebära en kostnadsmässig och administrativ ökning. Denna eventuella ökning är dock svår att beräkna eftersom det kräver ingående kännedom om landstingens processer och rutiner på alla nivåer inom detta område. Regleringens överensstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Förslaget bedöms inte ha någon inverkan på de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Tidpunkten för ikraftträdande och behovet av speciella informationsinsatser De nya föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 april Några omfattande informationsinsatser har inte bedömts nödvändiga. Dock kommer information om de nya föreskrifterna och allmänna råden att presenteras på Socialstyrelsens hemsida. Företag Berörda företag Samtliga privata vårdgivare som hanterar omhändertagande av avlidna eller bedriver verksamhet där dödsfall uppstår berörs av bestämmelserna.

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr 32083/2014 8(9) Storleken på företagen varierar från små privata vårdgivare med någon eller några enstaka anställda upp till stora vårdgivare som S:t Görans sjukhus. Vilka privata företag som hanterar omhändertagandet av avlidna eller bedriver verksamhet där dödsfall inträffar är svårt att klarlägga eftersom det inte finns något register över detta. Det är dock troligt att bestämmelserna i förslaget kommer att träffa färre privata vårdgivare än offentliga. Förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd kommer att beröra samma företag som tidigare omfattats av bestämmelserna i SOSFS 1996:29. Inga effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt har identifierats. Tidsåtgång och konsekvenser för företagens administrativa kostnader Se vidare under rubriken Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser för företagen Se vidare under rubriken Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen. Regleringens påverkan på konkurrensförhållandena eller påverkan i andra avseenden för företagen Ingen påverkan på konkurrensförhållandena eller påverkan i andra avseenden har identifierats. Särskild hänsyn som behöver tas till små företag Det har inte identifierats ett behov av att ta särskild hänsyn till små företag. Effekter för kommuner och landsting Socialstyrelsen bedömer att föreskrifterna inte utgör en inskränkning i den kommunala självstyrelsen enligt 14 kap. 3 regeringsformen.

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr 32083/2014 9(9) Förslaget på nya föreskrifter lämnar ett större utrymme för landsting och kommuner att själva ta fram de rutiner som de anser nödvändiga i samband med hanteringen av avlidna jämfört med SOSFS 1996:29. Den nya bestämmelsen om att läkaren ska rådfråga polisen om han eller hon känner sig tveksam till om en polisanmälan ska göras anses inte heller komma att påverka den kommunala självstyrelsen eller ändra kommunens befogenheter i någon utsträckning. Några förändringar i kommunala befogenheter, kommunala skyldigheter eller i organisationen av landsting eller kommunerna blir inte aktuella med anledning av detta förslag. Tidigare samråd Förslag till föreskrifter och allmänna råd samt konsekvensutredning skickades för samråd till Skatteverket, Rättsmedicinalverket och Polisen den 7 oktober Ett samrådsmöte har hållits den 21 oktober 2014 med Rättsmedicinalverket och Polisen. Skatteverket avböjde att delta och lämnade heller inga synpunkter. Samtliga lämnade synpunkter från Rättsmedicinalverket och Polisen har beaktats i förslaget. Med på samrådsmötet var även företrädare för Stockholms läns landsting. Kontaktpersoner Jenny Gaudio Carin Franzén

12 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman SOSFS 20XX:XX (M) Utkom från trycket den dag månad år Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall; beslutade den XX Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 1 och 4 och 4 5 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. samt 19 begravningsförordningen (1990:1147) och beslutar följande allmänna råd. Föreskrifterna och de allmänna råden är utarbetade efter samråd med Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket och Skatteverket. Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälsooch sjukvårdslagen (1982:763). Ledningssystem 2 Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje vårdgivare ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande. Allmänna råd Processer och rutiner för de åtgärder som behöver vidtas vid ett dödsfall bör utarbetas i samarbete med andra aktörer som t.ex. socialtjänsten, Polismyndigheten, Skatteverket, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelningar, huvudmän för begravningsverksamheten och företrädare för begravningsbyråerna. 1

13 Fastställande av dödsfall 3 Enligt 2 lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död ankommer det på läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt. Dokumentation av dödsfall 4 Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden inträtt ska i den avlidnes patientjournal ange 1. när och på vilket sätt döden fastställts, och 2. hur den avlidne identifierats. Identitetsband 5 När den avlidnes identitet är känd ska den läkare som har faställt att döden inträtt ansvara för att den avlidne förses med ett identitetsband, eller motsvarande, om detta inte redan har gjorts. Övrig dokumentation 6 Den läkare som vid ett dödsfall har fastställt att döden inträtt och därmed har ansvar för att utfärda dödsbevis, dödsorsaksintyg och i förekommande fall göra en polisanmälan ska i den avlidnes patientjournal ange vem som har åtagit sig att fullgöra en sådan uppgift om han eller hon inte själv fullgör den. 7 Den läkare som har utfärdat ett dödsbevis eller ett dödsorsaksintyg enligt 4 kap. 2 begravningslagen (1990:1144) ska behålla en kopia av beviset eller intyget. Kopian ska behandlas som en journalhandling. Information till närstående 8 Enligt 2 förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälsooch sjukvården ska verksamhetschefen ansvara för att närstående omedelbart underrättas när en patient avlider. Allmänna råd Närstående bör om de så önskar även få besked om dödsorsaken under förutsättning att det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 patientsäkerhetslagen (2010:659). Om ett besked om dödsorsaken inte kan lämnas i samband med underrättelsen om dödsfallet, bör de närstående informeras om vem de kan vända sig till för att få beskedet. 2

14 Yttre undersökning av avliden Undersökningens omfattning 9 Den läkare som enligt 15 begravningsförordningen (1990:1147) ska göra en yttre undersökning av en avliden ska särskilt klarlägga om det finns skäl att anmäla dödsfallet till Polismyndigheten. Läkaren ska undersöka kroppens hela hudyta, ögonens bindehinnor, öron- och näsöppningarna samt munhålan. Om undersökningen görs på den plats där kroppen påträffades, ska läkaren om möjligt även inspektera kroppens läge. Allmänna råd Om det vid undersökningen framkommer misstanke om brott eller någon annan yttre påverkan, bör den avlidnes kläder eller andra föremål på platsen där kroppen påträffades inte röras mer än nödvändigt. Om kläder måste tas av eller klippas upp, bör man undvika att förstöra spår av t.ex. knivhugg. Kläder och andra föremål bör sparas så att de på begäran kan lämnas till polisen. 10 Läkaren ska vid undersökningen efterforska om den avlidne har något explosivt implantat, såvida detta inte redan är känt. Dokumentation 11 I den avlidnes patientjournal ska anges 1. vilken läkare som har utfört undersökningen, 2. tidpunkten för undersökningen, samt 3. vilka fynd som har gjorts. Allmänna råd Om det finns misstanke om brott eller annan yttre påverkan, bör det anges i patientjournalen - vilka åtgärder som har vidtagits på platsen där den avlidnes kropp påträffades, och - vilka åtgärder som har vidtagits efter att kroppen flyttats till t.ex. ett sjukhus eller en rättsmedicinsk avdelning. 12 Om undersökningen av den avlidne inte har kunnat slutföras på platsen där kroppen påträffades, ska det även i patientjournalen anges 1. att den avlidnes kropp har flyttats, 2. vilken läkare som har slutfört undersökningen, och 3. vid vilken tidpunkt undersökningen har slutförts. 3

15 Polisanmälan Kriterier för polisanmälan 13 Enligt 4 kap. 4 första stycket begravningslagen (1990:1144) ska den läkare som fastställt att döden har inträtt eller som i annat fall ska utfärda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polismyndigheten om förhållandena vid ett dödsfall är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m. 14 En anmälan till Polismyndigheten ska göras i följande fall. 1. Om ett dödsfall har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning), dvs. - tillfogad av någon annan person än den som har avlidit, - genom olycksfall, eller - självmord och alltså inte enbart av sjukdom. 2. Om det är svårt att avgöra om ett dödsfall har orsakats av yttre påverkan - när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn - bl.a. vid plötslig spädbarnsdöd - och vuxna när det finns anledning till tveksamhet om dödsfallet har naturliga orsaker, - när en missbrukare anträffas död, eller - vid framskriden förruttnelse. 3. Om ett dödsfall kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse i hälso- och sjukvården. 4. Om en avliden inte har kunnat identifieras. 15 En läkare ska vid bedömningen av om en polisanmälan ska göras alltid beakta 1. vad som har framkommit vid den yttre undersökningen av den avlidnes kropp, 2. förhållanden och fynd på platsen där den avlidnes kropp påträffades, 3. uppgifter från den avlidnes patientjournal och närstående om tidigare sjukdom eller sjukdomsbild, samt 4. övriga relevanta omständigheter vid dödsfallet. 4

16 Polismyndigheten ska rådfrågas i de fall en läkare är tveksam till om polisanmälan ska göras. Klinisk obduktion 16 Om det vid en klinisk obduktion enligt 6 lagen (1995:832) om obduktion m.m. kommer fram omständigheter som talar för att en polisanmälan ska göras, ska den läkare som utför obduktionen ansvara för detta. Obduktionen ska avbrytas i avvaktan på besked från Polismyndigheten om rättsmedicinsk undersökning. Om det vid en klinisk obduktion kommer fram omständigheter som talar för att en polisanmälan ska göras men en sådan anmälan redan är gjord, ska läkaren komplettera den. Dokumentation 17 Den läkare som har gjort en polisanmälan ska i den avlidnes patientjournal ange 1. tidpunkten för när anmälan gjordes, 2. när och på vilket sätt dödsbeviset lämnades till Polismyndigheten, samt 3. tidpunkten för när läkaren underrättades om Polismyndighetens beslut i de fall myndigheten har beslutat att inte göra en rättsmedicinsk undersökning. Allmänna råd När ett dödsbevis lämnas till Polismyndigheten enligt 4 kap. 4 andra stycket begravningslagen (1990:1144) bör en kopia av dödsbeviset samtidigt skickas till Skatteverket. Avlägsnandet av explosiva implantat 18 En läkare som utför en klinisk obduktion ska ansvara för att eventuella explosiva implantat avlägsnas i samband med denna. 19 Så snart ett explosivt implantat har avlägsnats vid en klinisk obduktion eller vid ett ingrepp med syfte att ta ut icke-biologiskt material enligt 23 lagen (1995:832) om obduktion ska den läkare som har beslutat om obduktionen eller ingreppet ansvara för att Skatteverket underrättas. Balsamering 20 I hälso- och sjukvården ska patientjournal föras vid balsamering. I journalen ska anges 5

17 1. vem som har utfört balsameringen och när den gjordes, 3. vem som har beslutat om balsamering av sanitära skäl enligt 24 första stycket lagen (1995:832) om obduktion, eller 4. vem som har begärt balsamering enligt 24 andra stycket samma lag. Undantagsbestämmelse 21 Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl. 1. Denna författning träder i kraft den 1 april Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall. Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Jenny Gaudio 6

18 Dnr 32083/2014 1(1) Avdelningen för regler och behörighet Förvaltningsjuridik Jenny Gaudio Sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Inspektionen för vård och omsorg Regelrådet Rikspolisstyrelsen Rättsmedicinalverket Skatteverket Sveriges kommuner och landsting Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Svenska Läkaresällskapet Sveriges Begravningsbyråers Förbund Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Sveriges Läkarförbund Vårdföretagarna Landstinget Halland Landstinget i Kalmar Län Landstinget i Uppsala Län Landstinget Värmland Region Skåne Stockholms Läns landsting Västerbottens Läns landsting Eskilstuna kommun Gnesta kommun Karlshamn kommun Lund kommun Uddevalla kommun Östersund kommun Aleris Capio Praktikertjänst SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman SOSFS 20XX:XX (M) Utkom från trycket den dag månad år Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder

Läs mer

1. Inspektionen för vård och omsorg 2. Polismyndigheten 3. Rättsmedicinalverket 4. Skatteverket

1. Inspektionen för vård och omsorg 2. Polismyndigheten 3. Rättsmedicinalverket 4. Skatteverket 2016-04-14 Dnr 6152/2016 1(1) Avdelningen för regler och behörighet jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Sändlista Remiss - Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:15)

Läs mer

Dnr /2014 1(1) Avdelningen för regler och behörighet Katrin Westlund

Dnr /2014 1(1) Avdelningen för regler och behörighet Katrin Westlund 2014-10-09 Dnr 4.1.35504/2014 1(1) Avdelningen för regler och behörighet Enligt sändlista Remiss upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso-

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall 1 Inledning I hälso- och sjukvårdslagens (HSL)1 första paragraf regleras att omhändertagande av avlidna tillhör hälso- och sjukvården och i 2d HSL regleras att När någon

Läs mer

Utredning av vårdskador

Utredning av vårdskador SOSFS 2015:12 (M) Föreskrifter och allmänna råd Utredning av vårdskador Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall 1 Inledning I hälso- och sjukvårdslagens (HSL)1 första paragraf regleras att omhändertagande av avlidna tillhör hälso- och sjukvården och i 2d HSL regleras att När någon

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m.

Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m. Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m. Polisen PM 2016:14 Saknr 414 Publicerades den 010516 2 (8) Avser område/ämne Åtgärder vid dödsfall som kan

Läs mer

SOSFS 1996:29 (M) Beslutade den 17 december 1996 Utkom från trycket den 7 april 1997 Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren

SOSFS 1996:29 (M) Beslutade den 17 december 1996 Utkom från trycket den 7 april 1997 Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren SOSFS 1996:29 (M) Beslutade den 17 december 1996 Utkom från trycket den 7 april 1997 Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Socialstyrelsens

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

PM OM HANDLÄGGNING AV DÖDSFALL

PM OM HANDLÄGGNING AV DÖDSFALL Textförfattare: Jan Dahlström, chefläkare Faktaansvarig: Jan Dahlström, chefläkare Ursprungsdatum: Senast reviderad: våren 2005 Antal sidor: 10 Lokal anvisning till Handbok för hälso- och sjukvård Avsnitt

Läs mer

Rättsmedicin i praktisk yrkesutövning för läkare inom HSV

Rättsmedicin i praktisk yrkesutövning för läkare inom HSV Rättsmedicin i praktisk yrkesutövning för läkare inom HSV Gisela Pettersson Specialistläkare i rättsmedicin Karlstad 2016-05-19 Disposition - fm www.rmv.se Rättsmedicin i Sverige - organisation Handläggning

Läs mer

Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg om dödsorsak - polismyndigheten i Kronobergs län och Landstinget Kronoberg

Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg om dödsorsak - polismyndigheten i Kronobergs län och Landstinget Kronoberg Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg om dödsorsak - polismyndigheten i Kronobergs län och Landstinget Kronoberg Enhet: Landstingets kansli_old Visa huvudet Giltigt från: 2013-03-18

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus Vårdrutin 1 (5) Utgåva: 1 Godkänd av: Verksamhetschef 2012-03-01 2015-03-01 Utarbetad/reviderad av: Eric Rinstad Wolmer Edqvist Lena Emanuelsson Revisionsansvarig: Ambulansöverläkaren Ev. diarieinr: Version

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2010:4 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2014:19 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

SOSFS 1996:28 (M) Beslutade den 17 december 1996 Utkom från trycket den 7 april 1997 Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren

SOSFS 1996:28 (M) Beslutade den 17 december 1996 Utkom från trycket den 7 april 1997 Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren SOSFS 1996:28 (M) Beslutade den 17 december 1996 Utkom från trycket den 7 april 1997 Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Socialstyrelsens

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Sändlista. 1. Kammarrätten i Jönköping 2. Kammarrätten i Stockholm. 3. Barnombudsmannen 4. Inspektionen för vård och omsorg

Sändlista. 1. Kammarrätten i Jönköping 2. Kammarrätten i Stockholm. 3. Barnombudsmannen 4. Inspektionen för vård och omsorg 2016-06-28 Dnr 4.1.1-15122/2016 1(2) Sändlista för Remiss förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Sändlista 1.

Läs mer

Remiss med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Remiss med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Remiss 2016-02-16 Dnr 4634/2016 Avdelningen för regler och behörighet Louise Follin Johannesson louise.follin-johannesson@socialstyrelsen.se Enligt bilagd sändlista Remiss med förslag om ändring av Socialstyrelsens

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation. 1. Bakgrund

Konsekvensutredning. Förslag till nya föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation. 1. Bakgrund 2012-05-07 Dnr 6.1-42588/2011 1(2) Avdelningen för regler och tillstånd Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation 1. Bakgrund Direktivet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälsooch sjukvården m.m.

Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälsooch sjukvården m.m. 2014-07-09 Dnr 33272/2014 1(13) Avdelningen för regler och behörighet Förvaltningsjuridik Jenny Gaudio jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Dödsfall och omhändertagande av avliden

Dödsfall och omhändertagande av avliden Sida 1 (8) 2016-04-26 MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar... 3 Medicinskt Ansvarig

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall.

Omhändertagande vid dödsfall. 1 (5) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2015-02 Diarienummer: KS 13.272 Utgåva/version: Uppföljning: 2016-02 Omhändertagande

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Rättsmedicin vs klinisk patologi vad är skillnaden..?

Rättsmedicin vs klinisk patologi vad är skillnaden..? Rättsmedicin vs klinisk patologi vad är skillnaden..? Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin Karlstad 2016-05-20 RMV Rättsvårdande statlig myndighet tillhör inte Hälsooch sjukvården 4 verksamhetsgrenar:

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall

Omhändertagande vid dödsfall Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive arbetsledare Dokumentets namn: Omhändertagande vid dödsfall. Utfärdad av: Margaret Fritz Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Övergripande rutiner för omhändertagande av avlidna inom Landstinget Sörmland

Övergripande rutiner för omhändertagande av avlidna inom Landstinget Sörmland Dokumenttitel: Övergripande rutiner för omhändertagande av avlidna inom Landstinget Sörmland Ämnesområde: Vårdkedja (diagnos och behandling) Nivå: Instruktion Författare: Marie Portström, Peter Augustinsson,

Läs mer

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och sjukhus. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvaret

Läs mer

Riktlinjer vid dödsfall inom vård- och omsorgsförvaltningens

Riktlinjer vid dödsfall inom vård- och omsorgsförvaltningens RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (6) Riktlinjer vid dödsfall inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter Författningar Begravningslag (1990:1144) HSLF-FS 2016:52. Ändring i Socialstyreslens föreskrifter

Läs mer

Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Missiv 2015-11-29 Dnr 4.1.1-29013/2015 1(2) Avdelningen för regler och behörighet Hossein Kamali hossein.kamali@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens

Läs mer

Dödsfall utanför sjukhusinrättning Uppsala län

Dödsfall utanför sjukhusinrättning Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-10-07 Ansvarig: Barbro Nordström Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Häktesförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2011 Utkom från trycket den 30 december 2010 Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:9 (M) Föreskrifter Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Beslutad av Omsorgsförvaltningen. Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare

Beslutad av Omsorgsförvaltningen. Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare 1 Dokumenttyp Rutin vid dödsfall Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o m 2009-04-08

Läs mer

Omhändertagande vid livets slut och av avlidna

Omhändertagande vid livets slut och av avlidna 1(10) Framtagen av Sida Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 1 (10) Utgåva Ersätter Godkänd och fastställd av 8 081001 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Fastställd Utvärderas 2010-06-09 2011-06 Omhändertagande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL SOM ARBETAR I IDEELLA FÖRENINGAR 1 Har din förening vårdpersonal som arbetar ideellt? Det är vanligt att ideella

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remissvar 2015-06-23 Dnr 10.1-9035/2015 1(12) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus

Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus INNEHÅLL CHECKLISTA FÖR LÄKARE VID DÖDSFALL...1 CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNST OCH HEMSJUKVÅRD...2 JOUR - KVÄLLAR OCH HELGER...2 SÄKERHET...2 VEM KONSTATERAR DÖDSFALL?...2

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus

Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus INNEHÅLL CHECKLISTA FÖR LÄKARE... 1 CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNST OCH HEMSJUKVÅRD... 2 JOUR - KVÄLLAR OCH HELGER... 2 SÄKERHET... 2 VEM KONSTATERAR DÖDSFALL?...

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

Basal hygien i vård och omsorg

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10 (M och S) Föreskrifter Basal hygien i vård och omsorg Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Juridiska skillnader mellan offentlig och privat hälsovalsenhet. Peter Thesleff Medicinsk chef Capio Närsjukvård, Region Sydväst

Juridiska skillnader mellan offentlig och privat hälsovalsenhet. Peter Thesleff Medicinsk chef Capio Närsjukvård, Region Sydväst Juridiska skillnader mellan offentlig och privat hälsovalsenhet Peter Thesleff Medicinsk chef Capio Närsjukvård, Region Sydväst Privat offentlig vård Generellt små skillnader Styrs ibland av olika lagar

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN xxx-xxxx, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Titel Namn Namn, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-2-3 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. SOSFS 2011:16 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende; SOSFS 2015:XX (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende; beslutade den 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Rutiner vid dödsfall

Rutiner vid dödsfall Vård- och omsorgskontoret 2009-12-09 Uppdaterad 2010-07-08, Vård- och omsorgskontoret 2011-01-01, 2011-03-11 2013-08-01 Ann-Mari Godeberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 7 08-579 214 20 Hälso-

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2013:3 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall

Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall 1 Rutiner vid psykiatriska kliniken i Kalmar vid dödsfall * Ring jourhavande läkare, som ska inställa sig inom 30 minuter för att konstatera dödsfallet. Notera klockslaget då patienten avled. * Kontakta

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Distinktionen mellan egenvård och hälso- och sjukvård måste odcri O^J*^"* "

Distinktionen mellan egenvård och hälso- och sjukvård måste odcri O^J*^* Bilaga, SOSFS 1996:9 (S) Beslutade den 15 april 1996 Utkom från trycket den 2 maj 1996 Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Wldgren Socialstyrelsens allmänna råd om personlig assistans och sjukvårdsuppgifter;

Läs mer

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården 2016-04-13 Dnr 4.1.1-10918/2016 1(1) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Meddelandeblad Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Nr 3/2017 Oktober 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag Bakgrund/Allmänt I förarbetena till den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), nedan

Läs mer

SOSFS 2001:14 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Omskärelse av pojkar. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2001:14 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Omskärelse av pojkar. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2001:14 (M) och allmänna råd Omskärelse av pojkar Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. är bindande

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-01 Handläggare: Ulla Fredriksson Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Förändringar av

Läs mer