Arbetsmiljörapport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljörapport 2014"

Transkript

1 Socialtjänsten Datum Ärendenr Arbetsmiljörapport 2014 Gunnel Hallberg HR-konsult Tibro kommun TIBRO Växel:

2 Sida 2 (31) Innehållsförteckning Systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM)... 3 Bemanningssituation/organisation Sysselsättning Företagshälsovård Hälsoarbete Frisknärvaro Sjukfrånvaro Arbetsskador/Tillbud Arbetsmiljöenkät Arbetsmiljörevision Förflyttningsteknik Förflyttningsakuten BPSD-team... 7 Enkätfrågor inför kvalitetsrevisionen... 8 Arbetsmiljörapport - Individ- och familjeomsorgen... 9 Arbetsmiljörapport - särskilda boenden LSS Arbetsmiljörapport - Gärdsmygens korttidsboende Arbetsmiljörapport Personlig assistans Arbetsmiljörapport Kommunrehab (rehabenhet och sjuksköterskeenhet) Arbetsmiljörapport - Hemvården Arbetsmiljörapport - Äldrecentrum & Social dagverksamhet Arbetsmiljörapport - Bäcklidens Demensboende Arbetsmiljörapport - Brittgården Arbetsmiljörapport Fredsgatans omvårdnadsboende Arbetsmiljörapport - Poolen inkl kortidsenhet Arbetsmiljörapport - Staben

3 Sida 3 (31) Systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) Socialtjänsten bedriver ett aktivt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom alla enheter. Riktlinjer och rutiner kring arbetsmiljön är väl inarbetade och lever med i verksamheternas dagliga arbete och utveckling. Vårt kvalitetsarbete är också en del av vår arbetsmiljö för att skapa sunda och bra arbetsplatser där medarbetare får komma till tals och kommer till sin rätt. Arbetsmiljöfrågor ÄR DET SAMMA SOM verksamhetsfrågor! Bemanningssituation/organisation. Antal medarbetare anställda tills vidare uppgick per den till 365 stycken. (2013: 362 st, 2012: 367 st 2011: 368 st 2010: 379 st, 2009: 407 st) Antal anställda på viss tid var 27 stycken Könsfördelning, tillsv.anställd personal: 92,5 % kvinnor och 7,5 % män (27 stycken). Personalomsättningen under året: 9.0 % dvs 33 stycken tillsvidareanställda avslutades under år 2014 varav 8 stycken med pension. (2013: 5,9 %, 2012: 6,4 % 2011: 8,7 %, 2010: 7,3 %, 2009: 8,3 %), Sysselsättning. From har all tillsvidareanställd omvårdnadspersonal inom socialtjänsten, exklusive personlig assistans möjlighet att arbeta enligt önskad sysselsättningsgrad. Medelsysselsättningsgraden bland personliga assistenter är 91 %. Medarbetare garanteras att inom 3 mån få inlämnat önskemål om ändrad sysselsättningsgrad tillgodosett. Personal som inte kan erbjudas önskemålet på sin egen eller annan enhet placeras i en väntpool tills önskad sysselsättningsgrad kan erbjudas. Under 2014 har en medarbetare varit placerad i väntpool under 4 månader. Samtidigt när den nya schemamodellen infördes gavs också möjlighet att använda flextid inom Kommunals avtalsområde. From finns en vakansförmedling inom socialtjänsten, som både är en vakansoch poolenhet för omvårdnadspersonal. Idag finns ca 165 st korttidsvikarier registrerade, som kan ringas in vid behov då tillsvidareanställd poolpersonalen är fulltecknad. Bokningar m m sker via modulen BeSched (schema- och bemannings-system) i vårt personalsystem. Sedan årskriftet 2013/2014 bemannar poolenheten även korttidsavdelningarna Anemonen och Pionen fanns 17,65 ÅA tillsvidareanställda inom pool- vakansförmedlingen.

4 Sida 4 (31) Företagshälsovård. Arbetsgivaren Tibro kommun har upphandlad företagshälsovård genom Previa, som fungerat bra under året. Ny upphandling har gjorts under hösten och nytt avtal med ny leverantör gäller from En halvdags arbetsmiljöutbildning för alla chefer och arbetsplatsombud inom socialtjänsten anordnades under september månad. Innehållet i utbildningen var: hur arbetar vi med samverkan, genomgång av nya rehabiliteringsriktlinjer samt Peter Larsson från Försäkringskassan berättade om hur de arbetar enligt sina riktlinjer med Rehabiliteringskedjan. Samtliga chefer förutom tre visstidsförordnade enhetschefer inom individ- och familjeomsorgen har skriftligt mottagit en personlig arbetsmiljödelegation. Hälsoarbete. Socialtjänsten erbjuder friskvård för anställda i syfte att förbättra medarbetarna hälsa och förebygga ohälsa. Där verksamheten så tillåter kan medarbetare utöva friskvård en timma/veckan under arbetstid. Förvaltningens medarbetare har tillgång till friskvårdslokalen, Verkan. I lokalen finns både konditions- och styrketräningsredskap. Verkaren är öppen för träning alla dagar i veckan. De generösa öppettiderna gör det möjligt för medarbetare att träna vid en tidpunkt på dagen, som passar den enskilde. Målet är att öka intresset för fysisk aktivitet bland medarbetarna. I friskvårdslokalen har de som t ex fått ett träningsprogram ordinerat av t ex sjukgymnast möjlighet att träna. Kommunen erbjöd under våren även fri gympa och bad i Nyboskolans lokaler en eftermiddag i veckan samt varmbad i terapibadet vid kommunrehab. Sedan september månad 2013 har kommunledningskontoret en personalkonsult anställd med inriktning bland annat mot friskvård och rahabiliteringsarbete. Personalkonsulten finns som en resurs för kommunens enhetschefer i rehabiliteringoch friskvårdarbete samt utveckling av våra hälsoinspiratörer. Socialtjänsten har 28 st utsedda hälsoinspiratörer. Alla inspiratörer träffas en halvdag ca två gånger per år. Under 2014 har det bara varit en sådan träff då vår personalkonsult gick på barnledighet under hösten. I oktober startades en övergripande hälsofrämjande arbetsgrupp på uppdrag från kommunens ledningsgrupp med uppdrag att få ett helhetsgrepp kring frisk- och hälsofrågor för alla anställda i kommunen. I gruppen ingår HR-enheten samt en repr från hälsoinspiratörerna från varje förvaltning, dock har barn- och utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningen ingen representant med i gruppen. Erbjudande har under året funnits att anlita Previa till olika inspirations-föreläsningar på APT eller planeringsdagar på enhetsnivå. Ergonomironder har genomförts av Previa på den egna arbetsplatsen för administrativ personal inom IFO. Frisknärvaro. 61,5 % av socialtjänstens medarbetare hade ingen sjukfrånvaro under året, vilket innebär 238 medarbetare av totalt 387. Procentsatsen är beräknad på antal personer som har 0-5 dagars sjukfrånvaro i förhållande till antalet anställda. (56,2 % 2013, 59,0 2012, 63,4 % 2011, 65,4 % 2010, 62,9 % 2009)

5 Sida 5 (31) Sjukfrånvaro. Totala sjukfrånvaron uppgick till 6,2 % av överenskommen arbetstid. En ökning med 0,9 procentenheter jämfört med året före. Kommunens totala sjukfrånvaro var 5,0 %. Den största ökningen ligger inom anställda år vilken ökat med 1,7 procentenheter Total sjukfrånvaro i procent Procent ,7 6,2 5 5,2 5,3 4,5 4, År Total sjukfrånvaro i procentenheter åren Procent Sjukfrånvaro per åldersgrupp 8,1 6,4 5,9 5,3 4,7 5,1 4,7 4,9 5,3 3,9 3,1 2,6 2,5 2, Sjukfrånvaro per åldersgrupp Av diagrammet ovan kan man se att det är främst i åldersgruppen år som sjukfrånvaron ökat mest (1,7 %) medan gruppen under 30 år minskar ( 0,2 % ) Av den totala sjukfrånvaron står långtidssjukfrånvaron (> 60 dgr) för 59,4 %. Denna innefattar ledighet med både sjukpenning och sjukersättning. (jämf. 2013: 51,2 %, 2012: 53 %, 2011: 52,2 %, 2010: 57,2 %, 2009: 57,8 %, 2008: 64,8) Socialtjänstens sjuklönekostnader inkl. sociala avgifter för år 2014 uppgick till tkr (i budget för 2014: tkr). Sjuklönekostnaden motsvarar ca 4,2 årsarbetare omvårdnadspersonal.

6 Sida 6 (31) Arbetsskador/Tillbud. En sammanställning av arbetsskador under arbetstid samt till och från arbetet visar 20 st under året. ( jmf 2013: 12 st 2012: 15 st, 2011: 14 st, 2010: 20 st, 2009: 29 st) Vid 15 st av dessa har en arbetsskadeanmälan gjorts till försäkringskassan. Tillbud och arbetsskador tas kontinuerligt upp på APT. Arbetsmiljöenkät. För att mäta den psykosociala- och fysiska arbetsmiljön har alla medarbetare fått svara på vår arbetsmiljöenkät vid två tillfällen, april och oktober månader, under året. Svarsfrekvensen på enkäterna var 89 % (april) resp. 91 % (oktober). Arbetsmiljöenkät - fråga Psykosociala miljön 6 5 Värde (max 6,0) ,98 5,055,08 4,9 4,98 4,98 5,11 4,93 4,96 4,995,08 4,86 4,99 4,87 4,94 4,94 4,975,04 april okt År Resultat från enkätundersökningar Betygsintervall, lägst 1 högst 6. Arbetsmiljörevision. Under november/december månader genomfördes arbetsmiljörevision vid en kvalitetsoch arbetsmiljörunda, då alla enheter besöktes. Vid besöken har socialchef, HR-konsult, SAS/kvalitetskoordinator, MAS, ansvarig enhetschef samt skyddsombud för resp enhet närvarat. En genomgång av SAM-arbetet har gjorts utifrån en enkät med frågeställningar, som enheten fyllt i före besöket. Enkätfrågorna finns sammanställda, sid 8 i dokumentet. Dokumentation från besöken har sammanställts och kommer även i vissa delar att ingå i Socialtjänstens kvalitetsbokslut för Varje enhetschef är ansvarig för att åtgärda ev. brister som framkommit vid besöken. Förflyttningsteknik. Satsning på förbättrad kunskap i arbetsmetodik och bemötande fortgår enligt framtagen riktlinje. All omvårdnadspersonal med tillsvidareanställning får 3 dagars grundutbildning samt en repetitionsutbildning på 2 dagar vartannat år. Alternativet för personliga assistenter är 1 ½ dag grundutbildning + ½ dag hembesök + ½ dag uppföljning.

7 Sida 7 (31) Utbildningarna genomförs av 9 st utsedda Durewall-instruktörer som finns inom förvaltningen, varav två inom säkerhet och skydd. Under året har även Durewall-institutet genomfört utbildning för våra instruktörer så att deras kompetens för att kunna utbilda vidare i tekniken säkerställts. En plan för genomförande av utbildningarna och dokumentation från dem tas fram årligen. I dokumentationen noteras också vilka arbetstekniska hjälpmedel var och en har fått kunskap om. Varje medarbetare får ett intyg på genomförd utbildning och detta ska dokumenteras i vårt personalsystem WinLas. Durewall-utbildningens måtto är: Att med minsta möjliga kraft nå största möjliga effekt utan att förorsaka smärta eller skada I utbildningen ingår: Arbetsmetodik med principtänkande Kroppsmedvetenhet Handkunskap Rörelsemetodik Kroppshanteringsmetodik Hjälpmedelsmetodik Bedömningsteknik Teori Teknikinlärning Målet är att förbättra arbetsmiljön, minska antalet belastningsbesvär, men också att få personalen att arbeta lugnt och systematiskt med ett gott bemötande mot våra vårdtagare och brukare för att förhindra våldsituationer. Förflyttningsakuten. Förflyttningsakuten finns som hjälp i speciella situationer. Trots att all omvårdnadspersonal fått utbildning i durewall-teknik händer det att personalen kan hamna i problematiska förflyttningssituationer, där det kan upplevas att det inte finns någon lösning. Då finns förflyttningsakuten och en av durewall- instruktörerna kommer ut och ge goda råd och stöd för att lösa situationen. Durewall- instruktörerna har även uppdraget att ge visstidsanställd omvårdnads-personal utbildning samt att årligen ge en introduktion i arbetsteknik och arbets-tekniska hjälpmedel till samtliga semestervikarier inför semesterperioden. BPSD-team Våren 2012 startades ett BPSD-team, som är en grupp på undersköterskor med stor kompetens att bemöta personer med Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens oro, aggressivitet, vandringsbeteende m m. Gruppen består av fem personer varav två vid behov kan frånkopplas från sin ordinarie arbetsplats då ett BPSD-ärende uppstår. Modellen med teamet går ut på att observera vårdtagaren, miljön kring vårdtagaren, personalens agerande osv. för att försöka kartlägga vad som utlöser problem. Man ställer frågan: för vem är beteendet ett problem, vårdtagaren själv,

8 Sida 8 (31) personalen eller kanske för medboende. En bemötandeplan görs upp tillsammans med kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska där focus läggs på bemötande och förhållningssätt. Kontaktpersonen är sedan den som ansvarar för att bemötandeplanen når hela arbetsgruppen och att åtagandena följs upp. Denna metod har fallit mycket väl ut och är en tillgång för att skapa en god arbetsmiljö för vår personal. Under året har demenssamordnaren tagit fram en kravspecifikation för personal som ska arbeta inom kommunens demensorganisation. Kravet är personlig lämplighet, adekvat omvårdnadsutbildning, samt genomgått Demens ABC och ABC plus. De två sistnämnda är webbaserade utbildningar som genomförs kostnadsfritt och får ske på betald arbetstid. Enkätfrågor inför kvalitetsrevisionen Grundläggande arbetsmiljöansvar, är det undertecknat och infört i WinLas? ja nej varför. APT, är de schemalagda? ja nej varför. Arbetsprioriteringslista, aktualiserad o känd ja när nej varför. Riskbedömning vid olika arbetsmoment, är den aktualiserad och känd ja när nej varför. Riktlinjer vid krissituationer, vet alla vart pärmen förvaras och kommer alla åt den? ja nej varför.. Rutin kring tillbud/arbetsskador, är den aktualiserad ja när.. nej varför.. Har det varit några arbetsskador under 2014? ja antal nej om ja, är anmälan ifylld och inskickad? ja nej varför.. Skyddsronder i mars och sept 2014 är de genomförda? ja nej varför Anhöriglista - krissituationer, är den uppdaterad? ja när.. Diskussionspunkter: Frisknärvaro och sjukfrånvaro på enheten. Vad fungerar bra eller vad saknas i kommunens hälsoarbete övergripande hälsofrämjande arbetsgrupp

9 Sida 9 (31) Arbetsmiljörapport - Individ- och familjeomsorgen Myndighetshandläggare I början 2014 tillsattes en enhetschef för myndighetshandläggare med inriktning barn samt en enhetschef för myndighetshandläggare med inriktning vuxna. Syftet med detta var bland annat att tillgodose handläggarnas behov av närmare arbetsledning. Myndighetshandläggare barn består av handläggare som arbetar med handläggning av barn- och ungdomsärenden, familjerätt och familjehem. Myndighetshandläggare vuxen består av handläggare som arbetar med handläggning av ekonomiskt bistånd, missbruk, våld i nära relation, LSS och socialpsykiatri. Budget- och skuldrådgivare/konsumentrådgivare ingår även i arbetsgruppen. Från den 1 september 2014 ingår även de myndighetshandläggare som arbetar med biståndsbedömning inom äldreomsorgen i arbetsgruppen Myndighetshandläggare vuxna. Myndighetshandläggarna träffar enhetschef för arbetsledning vid minst ett tillfälle i veckan. En gemensam planeringsdag har genomförts för myndighetshandläggarna under våren. APT genomförs var fjärde vecka. Däremellan genomförs reflektionsmöte var fjärde vecka. Vid ett sådant tillfälle höll säkerhetsansvarig Rune Eriksson information om brandsäkerhet. Myndighetshandläggarna får handledning av extern handledare en gång per månad. Utbildning myndighetshandläggare barn Under höstterminen 2013 samt vårterminen 2014 har myndighetshandläggarna fått en utbildning inom grundläggande familjerätt. Utbildningen har genomförts av familjerättskonsult Tomas Törnqvist som även arbetat på kontoret med handläggning av familjerättsliga ärenden under hösten 2013 till hösten Under hösten 2014 genomgick två myndighetshandläggare utbildning gällande samarbetssamtal. Inom ramen för den statliga ersättningen som riktas till barnhandläggare har man gemensamt i Skaraborg erbjudit utbildningar. En handläggare gick grundläggande utbildning i barnavårdsutredningar och under hösten 2015 kommer det även hållas utbildningar inom LVU där troligtvis en till två handläggare från Tibro kommer att medverka. En person är vidare anmäld till högskoleutbildning gällande barnavårdsutredningar med start i december Även den utbildningen är en del av den statliga satsningen. Samtliga barnhandläggare var i september månad på utbildning gällande brott mot barn. Här dletog även enhetschef. En myndighetshandläggare träffar regelbundet handledare vid Utväg efter att vi under hösten 2013 blev en så kallad etapp 2-kommun.

10 Sida 10 (31) Handläggare som ansvarar för de ensamkommande barnen åker under hösten på utbildning gällande regler för detta område. Utbildning myndighetshandläggare vuxen Samtliga myndighetshandläggare med inriktning vuxna har deltagit i en familjerättsdag där familjerättskonsulent Tomas Törnqvist föreläste. Konsumentvägledaren har deltagit i en två-dagars konsumentvägledarutbildning som anordnades av konsumentvägledarföreningen. En myndighetshandläggare har deltagit i en endagsutbildning för dödsbohandläggare. De två myndighetshandläggare som arbetar med LSS har under 2014 deltagit i juridisk handledning med inriktning på LSS. Det har varit sex handledningstillfällen under året. Handledaren är jurist och socionom. Flera myndighetshandläggare deltog i s.k. Budbärarutbildning. Personal från Kronofogdemyndigheten föreläste om privatekonomi och skulder under en förmiddag. Myndighetshandläggaren med inriktning missbruk har deltagit i ASI grundutbildning samt ASI fördjupning med inriktning på statistikhantering inom programmet. Vidare har handläggaren lyssnat på föreläsning om samordnad missbruksvård i Götene samt föreläsning om cannabismissbruk bland ungdomar. Flera myndighetshandläggare lyssnade på föreläsningen Att möta och samtala med våldsutsatta" som anordnades av Utväg. En myndighetshandläggare deltog även i en fördjupningsutbildning i samma ämne. Den myndighetshandläggare som har särskilt ansvar för våldsutsatta träffar regelbundet handledare vid Utväg i Etapp 2 samt deltar i de föreläsningar som erbjuds i samband med de kontaktpersonsträffar som Utväg bjuder in till. Handläggaren kommer under hösten 2014 även att delta i två utbildningsdagar som anordnas av Länsstyrelsen. Utbildningen är en del av Länsstyrelsens regionala kompetens- och metodstöd till kommuner och stadsdelar i arbetet med våld i nära relationer. Två myndighetshandläggare som arbetar med äldreomsorg har genomgått socialstyrelsens utbildning i ÄBIC steg 1 och 2. Resursteamet barn Resursteamet har blivit en ny sammansatt grupp från januari 2014 och har tillsammans med enhetschef främst arbetat med att hitta formerna för arbetet riktat mot barnfamiljer och ungdomar. Det har mestadels handlat om att inventera utbildningsbehov. Utbildning En av familjebehandlarna i teamet har gått utbildning i ICDP och har arbetat med detta tillsammans med personal vid öppna förskolan.

11 Sida 11 (31) I januari 2014 deltog personalen vid seminarium i Stockholm kring psykisk ohälsa för barn och unga. Under hösten 2014 går en personal i resursteamet utbildning via utväg för att kunna stötta våldsutövare. Under våren hölls utbildning kring handläggningsprocessen. Resursteamet vuxen Resursteamet har under året övergått till att ha egna ärenden som de är huvudansvariga för. Utbildning Resursteamet har i januari varit i Stockholm för att närvara vid seminarium gällande psykisk ohälsa för barn och unga. Personalen genomgick en dokumentationsutbildning i Treserva vid ett tillfälle i mars. Härutöver har hållits en utbildning gällande handläggningsprocessen. Iuventus Iuventus öppnade i juni 2014 och här har arbetet främst handlat om att skapa rutiner och arbetssätt som ska fungera i arbetet framåt. Utbildning Under hösten 2014 påbörjas en utbildning inom miljöterapi. Halva personalgruppen vid Iuventus kommer att delta under 2014 medan resterande personal kommer att genomgå utbildningen under våren Personalen medverkade vid utbildningsdag gällande handläggning. Säkerhetsansvarig Rune Eriksson har informerat personal och boende om brandsäkerhet samt hjärt- och lungräddning. Aktivitetshuset Vid A-huset har man under året arbetat i projektet Vägen till arbete. Detta riktar sig till unga människor med aktivitetsersättning. Till detta har tillsatts en extra resurs på 50%. Det har under 2014 varit ett högt antal besökande till aktivitetshusets del riktat mot missbruk och psykiatri. Utbildning Personalen har deltagit vid utbildning gällande handläggningsprocessen under våren Det har även varit utbildning i dokumentation, Treserva.

12 Sida 12 (31) Tiljan Här har arbete pågått för att skapa en säkrare miljö i inredningen med bland annat nya elinstallationer. Utbildning Personalen har deltagit vid utbildning gällande handläggningsprocessen samt dokumentation. Arbetsgruppen har under året haft två tillfällen med handledning. Personligt ombud Under året har man gjort en översyn för att titta på möjligheten att slå samman de personliga ombuden i gamla Skaraborg. Utbildning PO har under våren varit på en nationell tvådagarskonferens för personliga ombud. PO har även varit i Borås på en länsöverskridande seminariedag. Personligt ombud i Tibro inbjöd till utbildning; budbärarutbildning (kring privat ekonomi med skulder med mera) där 34 personer medverkade. Jurgita Jonsson IFO-chef

13 Sida 13 (31) Arbetsmiljörapport - särskilda boenden LSS Bemanning/Organisation Boendeenheten inom LSS har fyra enheter. Två enheter är gruppbostad, Hagagatan och Bäckadalsgatan. Pegasus och Trapphusboendet är så kallade servicebostad enligt LSS. Bemanningen är högre på gruppbostad då boenden där har ett större stödbehov än boenden på servicebostad. Antal boenden på respektive enhet har varit samma under året förutom på Hagagatans gruppbostad. Under hösten flyttade en ny boende in där som har ett stort stödbehov. Det medförde resursförstärkning under hösten med ytterligare fyra medarbetare i personalgruppen. För övrigt har personalstyrkan varit stabil över året. APT-möten Bäckadalsgatan, Hagagatan och Trapphuset/Pegasus har schemalagda APT var 4:e vecka. Arbetsmiljön är en stående punkt på dagordningen på APT`n. Arbetsmiljöenkäter har genomförts två gånger under året i samband med APT. Resultat från de två arbetsmiljöenkäter som genomförts i april och oktober var på Bäckadalsgatan 5,2 respektive 5,22, på Hagagatan 4,36 respektive 3,82. På trapphusboendet/pegasus var resultatet 5,03 respektive 5,75 på en 6-gradig skala. Friskvård Alla medarbetare har erbjudits en timma friskvård/vecka under arbetstid då verksamheten tillåter. Tillgång finns till friskvårdslokal, kommungympa och bad. Det finns en hälsoinspiratör på boendeenheten FH. Tillbud/Arbetsskador På Hagagatans gruppbostad har många rapporter om aggressioner kommit in under året. Boenden på Hagagatan har stor beteendeproblematik, som vi arbetar med kontinuerligt. Bland annat arbetas med tydliggörande pedagogik som metod för att förebygga beteendestörningar. Eva-Lena Ståhl, som är Durewalls instruktör i vårdande skydd, har varit på Hagagatan för att få en bild av situationer som kan uppstå. Hon har och sedan deltagit på personalmöte och handlett personalen i vad som är viktigt att tänka på om hot- och våldssituationer uppstår. Utbildningsinsatser/kompetenshöjningar All personal inom boendeenheten LSS hade en planeringsdag på Billingehus i Skövde. Pernilla Wäringer som arbetade som verksamhetsresurs ledde dagen tillsammans med enhetschef Stefan Johansson. Temat var att skapa reflektion över arbetet inom boendeenheten LSS som också resulterade i mål som respektive arbetsgrupp ska arbeta med under året. Syfte var också att skapa en gemenskap och helhetssyn på arbetet inom boendeenheten. Hagagatans personalgrupp har under hösten haft en planeringsdag på Inredia. Fokus under planeringsdagen var kunskap om autism, utvecklingsstörning och tydliggörande pedagogik. Pegasus servicebostad har haft en planeringsdag på Kavelbron event under våren. Under dagen gick vi igenom ledstjärnorna kopplat till respektive boende.

14 Sida 14 (31) Rune Eriksson säkerhetssamordnare inom kommunen har haft genomgång med personalgruppen hur det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas. All personal har gått delegeringsutbildning samt uppföljning utbildning i Treserva dokumentationssystemet. Stefan Johansson Enhetschef särskilda boende LSS

15 Sida 15 (31) Arbetsmiljörapport - Gärdsmygens korttidsboende Bemanning/Organisation Gärdsmygens korttidsboende verkställer insatserna ledsagarservice, avlösarservice, korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS. Arbetsbelastningen varierar över tid beroende på antal beslut som ska verkställas. Det påverkar i sin tur behov av personalresurser. Under 2014 har samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen utökats. Två av Gärdsmygens personal har arbetat med en elev med stort omfattande stödbehov i dennes skolgång. En personal på Gärdsmygen har under året haft en kombinationstjänst där 50 % av arbetstiden varit placering vid Häggetorpsskolan och 50 % vid Gärdsmygens korttidsboende. Det har påbörjats arbete med att personal gör viss arbetstid inom särskilda boenden vid behov. Personalen har så kallad individuell schemaläggning och tar arbetspass både inom skolan men även inom särskilda boenden LSS. Att utföra arbete inom andra verksamheter har varit ett sätt att utveckla samverkan med skolan och även med verksamheterna inom funktionshindersområdet på socialtjänsten. Ett annat skäl har varit ett sätt att kunna ha heltidstjänster på Gärdsmygen genom att utföra arbetstid på andra arbetsplatser. Det har även varit ett sätt att skapa bättre arbetstider för anställda på Gärdsmygen. En ny personal har börjat på Gärdsmygen under hösten. Det är en person som har sin bakgrund inom flera enheter inom särskilda boenden LSS i Tibro och kan genom det utföra arbetstid och arbetsuppgifter på fler enheter. Det skapar flexibilitet i organisationen. APT-möten Gärdsmygens korttidsboende har schemalagda personalmöten var 3:e vecka. Arbetsmiljö är en stående punkt på APT`n. Arbetsmiljöenkäter har genomförts två gånger under året i samband med APT. Resultat från dessa två arbetsmiljöenkäter var 5,42 respektive 5,2 på en 6-gradig skala. Resultaten visar på att det är en god arbetsmiljö på Gärdsmygens korttidsboende. Friskvård Alla medarbetare har erbjudits en timma friskvård/vecka under arbetstid då verksamheten tillåter. Tillgång finns till friskvårdslokal, kommungympa och bad. Tillbud/Arbetsskador Inga tillbud eller arbetsskador har rapporterats under året Utbildningsinsatser/kompetenshöjningar Under hösten har ungefär hälften av personalen haft utbildning i HLR, övriga kommer att gå under våren En personal har fått fördjupade kunskaper inom social dokumentation. Hon har varit ansvarig för dokumentationssystemet Treserva och även ansvarat för att handleda och utbilda personal inom funktionshindersområdet. Rune Eriksson säkerhetssamordnare inom kommunen har haft genomgång med personalgruppen hur det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas. Stefan Johansson Enhetschef Gärdsmygens korttidsboende

16 Sida 16 (31) Arbetsmiljörapport Personlig assistans Bemanningssituation/organisation Under 2014 har det avslutats två assistansärenden, ett jourärende och ett PAN-ärende. Ett nytt ärende har blivit beviljat med uppstart i början av För övrigt har bemanningssituationen varit relativt stabil under året. Våra vikarier används i flera ärenden och några av den ordinarie personalen har gått in och jobbat i andra ärenden än sitt ordinarie ärende. Detta har skett i större utsträckning än föregående år. Personal från LSS- boendena har också arbetat i något assistansärende. Syftet med detta är att minska sårbarheten vid sjukdom, ledigheter osv, höja kompetensen samt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, då det kan vara hälsofrämjande att byta arbetsplats. APT-möten Alla arbetsgrupper har haft kontinuerliga arbetsplatsträffar under året. Undantaget är de grupper där endast anhöriga är anställda. Arbetsmiljö finns med som en stående punkt på dagordningen för samtliga assistansgrupper vid APT. Arbetsmiljöenkäten är genomförd vid två tillfällen under April visade ett snitt på 5,0 och oktober 4,9. I december månad hade vi en stor assistansträff på Kavelbron Event. Temat för dagen var brandövning som hölls av säkerhetssamordnare Rune Eriksson, genomgång av rutiner och riktlinjer inom socialtjänsten, information om löneöversyn 2015 samt utbyte av erfarenheter. Dagen var mycket uppskattad av alla som deltog. Friskvård Det finns ingen möjlighet för assistenterna att ta ut sin friskvårdstimma pga ensamarbete. Grupperna har fått information om de aktiviteter kommunen erbjuder i form av Verkaren, gympa, tillgång till bad, kurser osv. Tillbud/arbetsskador Det har varit en arbetskada under året. Utbildningar/kompetenshöjningar Eva-Lena Ståhl har genomgått instruktörsutbildning i Durewall Vårdande skydd och utbildar och handleder personal inom socialtjänsten inom detta område. Ombuden har deltagit vid de träffar som anordnats. Utbildning i social dokumentation och verksamhetssystemet Treserva Utbildning i HLR Delegeringsutbildning med tillhörande kunskapstest Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete Övrigt Alla var inbjudna av Socialnämnden till showkväll i Tibroparken. Det var hög uppslutning och uppskattat. 25-årsgåva tilldelades en personlig assistent. Stefan Johansson, enhetschef, Anna Ekstrand och Birgitta Göthberg, verksamhetsresurser

17 Sida 17 (31) Arbetsmiljörapport Kommunrehab (rehabenhet och sjuksköterskeenhet) Bemanningssituation/organisation Rehabenheten: Bemanningen i rehabenheten består av 4 sjukgymnaster SG (3,75 åa) och tre arbetsterapeuter AT (3,0 åa). Man har delat upp ansvarsområden utifrån kognition/geriatrik, men samarbetar och hjälps åt då det krävs. Senare delen av året har en av arbetsterapeuterna varit sjukskriven på heltid pga operation, vilket har inneburit en större arbetsbelastning för de två övriga. Sjuksköterskeenheten: Det har varit ett turbulent år för Sjuksköterskeenheten. En pensinsavgång, fyra uppsägningar, personer som har studerat både på hel- och halvfart på högskola, långtidssjukskrivningar samt mycket korttidsfrånvaro. Dessutom ny enhetschef och ny verksamhetsresurs. Under första halvåret var det mycket diskussioner och åsikter i gruppen gällande bland annat nya arbetstider/ny schemamodell som verksamhetschef HSL och enhetschef arbetat fram. Det blev starka reaktioner i gruppen, grupperingar skapades och många mådde inte bra. Cheferna valde att blåsa av arbetet med nytt schema, då de ansåg att gruppen inte var redo för detta. Sommaren var kämpig bemanningsmässigt, ett problem som hela landet kände av. Det är brist på sjuksköterskor och endast två sommarvikarier kunde anställas. Man valde att anställa två undersköterskor som resurser till sjuksköterskorna, en per semesterperiod, vilket fungerade mycket bra. Tack vare att det var relativt lugnt i verksamheterna så gick det över förväntan bra, men med facit i hand blev det ingen bra arbetsmiljö med så låg bemanning. Ett brett samarbete över verksamhetsgränserna krävdes, vilket gjorde att gruppen fick en bredare syn på verksamheten och större förståelse för varandra. En positivare anda började komma tillbaka trots slitiga veckor. I början av hösten började undertecknad som ny enhetschef. Verksamhetsresursen slutade då hon fått jobb som enhetschef i Töreboda kommun. Enhetschefen valde att vänta med nyanställning av verksamhetsresurs för att få grepp om verksamheten först. Hela hösten i princip gick åt till att lösa bemanningen vecka för vecka, ibland dag för dag. En sjuksköterska och en distriktssjuksköterska nyanställdes tillsvidare under hösten. Två vikariat annonserades ut och två vikarier anställdes, som börjar i februari -15. Ytterligare en sjuksköterska anställdes på kvällstjänst med start i januari En verksamhetsresurs anställdes 1/12 på vikariat i sex månader då bedömningen var att det behovet fanns. Under hösten har enhetschef jobbat fram en modell över hur man ska samarbeta och stötta upp för varandra under ledigheter. Detta på grund av att poolen har avvecklats under hösten då poolavtalet går ut Modellen innebär att sjuksköterskeenheten delas in i tre grupper kluster. Det är SÄBO, DSK- Korttid och Uppdragsgruppen. Utöver dessa finns kvälls- och nattsjuksköterske-gruppen i oförändrad form. Varje grupp består av 5-6 sjuksköterskor. I SÄBO-gruppen och distriktssjuksköterske-korttidsgruppen är samtliga sjuksköterskor omvårdnadsansvariga. Uppdragsgruppens sjuksköterskor består av fem sjuksköterskor med olika specialuppdrag. Demenssamordnare, omvårdnadsansvarig sjuksköterska i demensteamet, omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom funktionshinder, administrativ/utbildningsansvarig sjuksköterska samt

18 Sida 18 (31) resurssjuksköterska (anställd på prov enligt bilaga D i AB för att kunna täcka frånvaro vid behov. Utvärdering under våren-15). Inom klustren har varje sjuksköterska en parhäst vilken är den man i första hand hjälps åt med vid ledigheter osv. Parhästarna ska inte ha lediga dagar samtidigt eller sommarsemester samma period. Som parhäst är man också en självklar mentor då ny personal anställs, var på ansvaret för mentorskap fördelas på hela gruppen. Rutin/checklista vid introduktion och mentorskap har arbetats fram. Gruppen har ställt sig positiv till att jobba enligt modellen. Utvärdering kommer att ske under våren -15. I sjuksköterskeenheten finns en överanställning på 1,8 ÅA (inget nytt för i år). Bedömningen är att den bemanningen (när vikarierna är på plats första månaderna under 2015) är nödvändig då patienter med avancerad sjukvård ökar samt att antalet äldre ökar lavinartat. Äskande kommer att göras. APT-möten APT-möten hålls var sjätte vecka. På APT finns fasta punkter som enhetschef ansvarar för (arbetsmiljö, budget/ekonomi, personal/tjänster och verksamhet). Under verksamhetspunkten finns ett antal fasta punkter gällande information av olika uppdrag som finns i verksamheten. En fast punkt är bland annat ledstjärnor. Vid varje APT går gruppen igenom en ledstjärna med Hur vi ska jobba för att nå målen. Det diskuteras och reflekteras. De olika klustren har var sin punkt där de har möjlighet att ta upp frågor. Arbetsmiljöenkäten lämnades i april och i oktober med resultaten: Rehabenheten: 5,11 Sjuksköterskeenheten: 4,95 Efter APT-tiden finns en halvtimma inplanerad för facklig tid till dem som önskar. Hälsoarbete/friskvård Två hälsoinspiratörer finns, en i rehabgruppen och en i sjuksköterskegruppen. Dessutom är Anna, verksamhetsresurs den som är socialtjänstens representant inom det hälsobefrämjande arbetet. Man har haft svårt att ta ut någon friskvårdstimme under hösten, men kommer att ha lättare att planera in den när gruppen är fulltalig och man jobbar i sina kluster. Tillbud/arbetsskador Under hösten har två arbetsskador rapporterats, båda har handlat om stickskador. Åtgärder har varit att ta blodprov för att utesluta smitta, samt uppdatering av rutiner. Utbildningsinsatser/kompetenshöjningar Under hösten har en AT/SG/SSK varit på utbildning/projekt Likvärdig strokevård som fortlöper under nästa år. Det handlar om att skapa förutsättningar för en likvärdig strokevård i hela regionen. En grupp på fyra sjuksköterskor har visat intresse för palliativ vård och varit på tvådagars utbildning i palliativ vård. Arbetet med att utveckla den palliativa vården i kommunen kommer att starta igång under våren och även en arbetsterapeut och en sjukgymnast kommer att ingå i den

19 Sida 19 (31) gruppen. Man kommer att uppdatera arbetet och den lokala handlingsplanen kring mest sjuka äldre samt kvalitetsregistret Svenska Palliativregistret. Sjukgymnast och omvårdnadsansvarig sjuksköterska inom LSS har varit på utbildning inom funktionshinder om åldrandet. Man planerar att ta ett samlat grepp inom funktionshinder tillsammans med berörda (EC, VR mfl) för att se hur man kan utveckla vården för dessa vårdtagare/brukare. Ett första möte har hållits under december och ett nästa är inplanerat. Vi har fått två nya distriktssjuksköterskor till gruppen, en tillsvidareanställd som vidareutbildat sig samt en nyanställd (en av sommarens vikarier). En sjuksköterska har fått uppdraget att vara utbildningsansvarig och planerar en kompetenshöjningsmodell för hela kommunrehab med en årsplanering innehållande seminarier, förläsningar (både externa och interna). Övrigt Trots många tunga månader med låg bemanning är stämningen i sjuksköterskegruppen mycket god. Man känner en nystart och ser fram emot att nya medarbetare börjar inom kort. Som ny enhetschef har jag fått mycket positiv respons vilket har gjort det roligt och lätt att gå till jobbet trots motgångar under hösten. Modellen att jobba med verksamhetsresurs är mycket bra, för hela gruppen. Vi jobbar på att uppdatera rutiner, tydliggöra gränssnitt samt håller diskussion kring utveckling levande. Vill sist men inte minst lyfta fram oron för bristen på sjuksköterskor inför kommande sommarsemester. Jobbar på det och har påtalat oron för ledningen Jenny Johansson Enhetschef

20 Sida 20 (31) Arbetsmiljörapport - Hemvården Omvårdnadspersonalen i hemvården är oerhört aktiva i arbetsmiljöarbete, eftersom detta är en del av vår vardag. Vi diskuterar/funderar och försöker komma fram till en så bra arbetsmiljö för personalen som möjligt hos vårdtagaren och självklart tas hänsyn till den enskildes integritet. Ibland hamnar vi i olika dilemman med tex ommöblering och att ta in olika hjälpmedel m m i vårdtagarens hem, men oftast går det bra om vi informerar och förklarar för vårdtagaren. Fysisk arbetsmiljö är ju många gånger lättare att åtgärda än psykisk arbetsmiljö och detta arbetar vi en hel del med också och kommer ofta gemensamt fram till olika lösningar när det uppstår. Det viktigaste är att vi har en diskussion i arbetsgruppen och att det inte alltid är chefen som har lösningar utan alla har ett ansvar att försöka lösa olika situationer. Självklart har chefen det yttersta arbetsmiljöansvaret. Vi har ju också en arbetsmiljö att ta oss till vårdtagarna i alla väder med bil eller till fots. Ibland är det besvärligt väglag, men omvårdnadspersonalen klagar aldrig utan fixar detta. Det vi märkt av under 2014 är att vårdtagare och vårdtyngden ökat hade vi beviljat SoL/HSL ,5 tim och under 2014 hade vi beviljat SoL/HSL ,7 tim, alltså ökning med tim samt att vi har dubbelbemanning i fler ärenden. Många vårdtagare har mycket insatser och detta gäller dygnet runt. Omvårdnadspersonalen är fantastisk med logistik, flexibilitet, trygga i sin yrkesroll, bra bemötande, positiva, ser mycket som en utmaning och löser i stort sett allt. De är mycket omtyckta och vi har roligt och har ett bra samarbete. Det vi känner ibland är att det ingen annan fixar det fixar hemvården. Vi ska vara stolta över kommunens hemvård. Under hösten har vi haft en hög vårdtyngd och tagit in extra personal för arbetsanhopning. Nattpersonalen har fått hjälp av demensteamets nattpersonal och detta sker genom en dialog omvårdnadspersonal o chef. Den dialogen har vi även när vårdtyngden minskar då vi 0-vikar istället. Så här blir det i vår verksamhet, eftersom vi aldrig vet från dag till dag vad som händer och detta ser vi som en utmaning. Inom hemvården arbetar 33 omvårdnadspersonal därav tre arbetsplatsombud + enhetschef och en verksamhetsresurs ( chef o verksamhetsresurs har också ansvar för Fredsgatans omvårdnadsboende) I november hade vi planeringsdagar i Kvänum för all hemvårdspersonal efter önskemål från personalen med kompetenshöjning. Palliativa teamet från Skas föreläste om palliativ omvårdnad och anhörigstöd samt IFO föreläste om missbruk/psykatri. Friskvård 1 tim/veckan, då kommunen tillhandahåller gympa, gym, bassäng. Friskvårdstimmen utnyttjas dåligt. Schemalagt APT var 6:e vecka. Dagordning skickas ut i förväg och det skrivs protokoll. Tillbud några stycken stick o skärsår. Arbetskadeanmälningar 2 st En personal långtidssjukskriven. Två stycken pensionsavgångar går vi ett spännande år tillmötes som kommer bli en utmaning för oss, då vi ska införa TES, ett kvalitet- och planeringsystem. All omvårdnadspersonal har varit delaktiga

21 Sida 21 (31) från början. Vi har informerat och diskuterat varför vi köpt in detta system med mera, men självklart finns det oro från omvårdnadspersonalen. Vi påbörjade i slutet på 2014 att två planerare har påbörjat arbetet. Målet är att detta ska påbörjas i verksamheten under mars månad Jag vill berömma all fantastisk personal både ordinarie och vikarier. Vi har inom hemvårdens verksamhet personal, som gör ett jättebra jobb och vill tacka för ett gott samarbete under året. Lena Johansson Enhetschef

22 Sida 22 (31) Arbetsmiljörapport - Äldrecentrum & Social dagverksamhet Arbetsmiljön på en arbetsplats är ett gemensamt ansvar alla anställda i alla led behöver samarbeta för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Att ha ett stöttande klimat är en bra förutsättning för en god arbetsmiljö. Trivs vi och mår bra på vår arbetsplats är det enklare att göra ett gott arbete som påverkar våra besökare och dem vi är till för. Bemanning/organisation 2014 har varit ett händelserikt år för verksamheten. I slutet av februari gick två rehabassistenter i pension. Tjänsterna på totalt 2,0 åa annonserades externt och valet föll på två personal med många års erfarenhet av äldreomsorg, som redan arbetade inom vård- och omsorgsenheten. Dessa tillträdde omkring Under året annonserades det även efter en äldrepedagog 1,0 ÅA, då aktivitetsledaren på Äldrecentrum skulle gå i pension. Då det inte inkom någon behörig sökande till tjänsten erbjöds aktivitetsledaren att arbeta kvar under en tidsbegränsad period. Nytt försök med annons efter en äldrepedagog gjordes senare under året, men även denna gång fanns ingen behörig äldrepedagog bland de sökande. Tjänsten beslutades då att tillsättas av en av de sökande som är undersköterska och med titel aktivitetsledare, tjänsten tillträddes Aktivitetsledaren har som arbetsuppgift att arbeta med aktivering på Äldrecentrum/sociala dagverksamheten på 50% och resterande 50% med aktivering på särskilt boende. På säbo ska aktivitetsledaren inte ensam planera och utföra aktiveringen utan det sker tillsammans med omvårdnadspersonalen på resp boende. Att planera och inspirera personalen till mer aktivering är en stor del av arbetet. Arbetet har kommit igång bra och det är ett uppskattat inslag för pensionärerna på äldreboendena. Ytterligare en pensionsavgång har varit i verksamheten under året och det var larmansvarig undersköterska. Tjänsten på 0,75 ÅA utannonserades externt och valet föll på en extern sökande, tjänsten tillträddes Planen var en introduktion under två månader. Efter tre veckor blev den nya larmansvariga sjukskriven med planerad sjukskrivning 6 månader. Under hösten som följde blev ersättaren för larmansvarig ordinarie larmansvarig. Denna frikopplades från sin tjänst på Äldrecentrum och på hennes tjänst sattes aktivitetsledare som har delad tjänst på Äldrecentrum och dagverksamheten in. Det glapp som uppstod på dagverksamheten gick vi kort och satte in vikarie vid behov. I mitten av november kunde ordinarie larmansvarig börja arbetsträna och från återgick hon till sin tjänst och inledningsvis var det dubbelbemanning för att slutföra den avbrutna introduktionen. Arbetsbelastningen har periodvis varit mycket hög på enheten. Dels genomfördes ett stort arbete med att byta ut kommunens samtliga ca 300 trygghetslarm under maj och juni. Vi gick från analoga larm till digitala larm. För att kunna genomföra det arbetet hade larmansvarig tre extra personer till hjälp. I den här processen var det mycket som inte fungerade från larmleverantörens sida, vilket medförde ett merjobb och hög arbetsbelastning för oss. Det handlade om försenad leverans, stora problem med registrering av nya larm, svårigheter att få tag i rätt personer hos larmleverantören. När larmen väl levererades var flertalet utan SIM-kort, vilket ytterligare försenade utbytet. Ett stort problem var även att det inte gick att få talkontakt mellan den som larmar och larmcentralen. Detta problem var bestående under hela hösten. Under november erbjöd larmleverantören att återigen byta ut samtliga trygghetslarm i

23 Sida 23 (31) kommunen, som en garantiåtgärd. Larmleverantören ansåg att samtliga larm skulle vara utrustade med en extern antenn för bästa möjliga täckning. Larmleverantören valde då att anlita ett IT-företag för registrering och byte av larmen. Inte heller detta fungerade optimalt och det orsakade hög arbetsbelastning för larmansvarig. Under sommaren och hösten slutfördes ombyggnation av etapp 1 av nya Äldrecentrum. I början av oktober flyttade verksamheten till de nya lokalerna och startade upp där med nyinvigning. Under flytten rådde hög arbetsbelastning då vi bestämde att inte stänga verksamheten under tiden, men det har ändå gått väldigt bra. Fortfarande är allt inte helt klart då det återstår ombyggnation och flytt av två kontor, personalrum, omklädningsrum, sammanträdesrum och Var-dags-rum. Detta sker succesivt under Under hösten har vi haft flera elever från både lärlingsutbildning och vuxenutbildningen med handledare på sociala dagverksamheten, detta fortgår under APT APT sker var sjätte vecka förutom under semesterperioderna. Närvaron är alltid hög och det finns en årsplan med fasta tider för APT och en stående dagordning med aktuella frågor. Möjlighet att läsa dagordning och skriva upp punkter i förväg finns. Arbetsmiljöpunkt finns med som stående punkt på varje APT. Arbetsmiljöenkäten har genomförts vid två tillfällen och vårens resultat var 5,65 poäng och höstens resultat var 5.63 av 6 möjliga. Resultatet på enkäterna visar att både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är god. Svarsfrekvensen var 100 % under våren och 91,7% under hösten. Friskvård Medarbetarna har möjlighet att utföra sin friskvårdstimme varje vecka under arbetstid och det sker i regel när verksamheten inte har öppet. Aktiviteter som gymnastik, träna på gym och promenader är de mest vanligt förekommande aktiviteterna. Många är flitiga att använda friskvårdstimman och ser det som en förmån att få ha friskvård på arbetstid. Tillbud/arbetsskador Inga tillbud eller arbetsskador har rapporterats under året. Utbildningar/kompetenshöjningar - HLR-utbildning, 3 tim/personal. Halva styrkan under slutet av 2013 och resterande under första delen av Mediapoolen, samtlig personal - Social dokumentation ny genomförandeplan/social journal, dokumentationsansvarig. - Senior Alert uppföljning, två personal. - Äldremässan i Jönköping, heldag för samtlig personal - Durewall, heldag för samtlig personal - Grundutbildning linedance, två kvällar för samtlig personal - Utbildning för två st. utrymningsledare, 3 tim. - Strokeutbildning; Likvärdig strokevård på Lundsbrunn två heldagar med övernattning, två personal. Fortsättning januari 2015.

24 Sida 24 (31) Övrigt 2014 har varit ett intensivt och händelserikt år på olika sätt. Fyra nya medarbetare har börjat vilket är en utmaning för både de som är nya men även för oss gamla i gänget. En lång och periodvis seg planering och genomförande av flytt av Äldrecentrum har skett under året samt utbyte av trygghetslarm vid två tillfällen m.m. har satt både tålamod och ork på prov många gånger. Trots den höga arbetsbelastningen och saker och ting som ständigt förändras så finns en oerhörd arbetsglädje och målmedvetenhet i arbetslaget. Ett stöttande klimat och hög lojalitet med inställningen att vi löser allt tillsammans finns. Det är guld värt och det ska tas tillvara på! Sandra Eggen Enhetschef Äldrecentrum & Sociala dagverksamheten

25 Sida 25 (31) Arbetsmiljörapport - Bäcklidens Demensboende Bemanning/organisation. En omorganisation på enhetschefssidan gjorde att enhetschefen på Bäckliden from 1/10 även tog över som enhetschef på Brittgårdens äldreboende En omvårdnadspersonal har sedan dess jobbat som tillförordnad verksamhetsresurs för Bäckliden 50%, och kombinerat detta med omvårdnadsarbete 50%. Vakans i omvårdnaden pga detta har lösts med ett vikariat. En nattpersonal har sagt upp sig på egen begäran, och tjänsten har tillsats av annan person. En undersköterska dagtid har beviljats hel sjukersättning av försäkringskassan och tjänsten har annonserats ut, och är under tillsättande. En skrivelse inkom från personalen på avd 5, att de önskade flytta ner till plan 1, i de tomma lokaler som tidigare inrymde avd 1. Avdelningsköket rustades upp och efter god planering och information till boende och anhöriga genomfördes flytten på ett mycket bra sätt from ¼ Lokalerna som tidigare inrymde avd 5, samt delar av tomma lägenheter på före detta avdelning 7, gjordes om till en ny enhet, Iuventus, för ensamkommande flyktingbarn. Enheten stod klar och inflyttning skedde 1/ Innan uppstarten av Iuventus gjordes en risk och konsekvensanalys den 15/1 med all personal där IFO-chef Jurgita Jonsson var handledare. All omvårdnadspersonal har haft medarbetarsamtal och lönesamtal. APT Var sjätte vecka har enheten APT som är schemalagda, förutom under semesterperioderna. Närvaron har varit hög. Arbetsmiljöpunkt, brandtillsyn, Senior alert och BPSD finns med som stående punkt på varje APT. Arbetsmiljöenkäten har genomförts vid två tillfällen april 4,84 poäng och oktober 5,1 poäng med svarsfrekvens 95,1% Friskvård Medarbetarna har möjlighet att utföra sin friskvårdstimme varje vecka under arbetstid om verksamheten tillåter. Aktiviteter som simning, gymnastik, träna på gym och promenader är de mest vanligt förekommande aktiviteterna. Det har under året inte funnits mycket utrymme för personalen att kunna göra detta på sin arbetstid.. Tillbud/arbetsskador Vi har haft en arbetsskada under året, en med stickskada. Utbildningar/kompetenshöjningar En personal har börjat lärlingsprogrammet i aug 2014, och är färdig dec För övrigt har följande utbildningar genomförts: - Basutbildning inom Durewall tre heldagar för 9 medarbetare, som ej gått denna tidigare. - Larmutbildning 2 timmar, en larmansvarig på varje avdelning. - Delegeringsutbildning och kunskapstest i läkemedelshantering för all personal, som sedan fick delegering. - Puclas webbutbildning om trycksår för all personal har påbörjats - Uppsamlingsheat för de som ej gick HLR-utbildning 2013, 3 tim/ personal. 24 st. - Svenska Demensdagar i Karlstad maj, 2 personal

26 Sida 26 (31) - 1 personal har varit på 2-dagarsutbildning i BPSD i Tidaholm. - 2 Aktiveringsträffar med team Guldkant har genomförts under året med 2 personal. - Senior Alert-ansvariga har genomgått en utbildning i kvalitetsregistret i jan Övrigt För att arbetsmiljön på Bäckliden ska bli så bra som möjligt behöver alla anställda i alla led samarbeta, alla har ett gemensamt ansvar. Förändringar på arbetsplatsen som vi blir berörda av påverkar vår arbetsmiljö, vilket vi inte kan styra. De nya nyckelskåpen är på plats och systemet med nyckelhantering är fullt igång. Renovering av två st avdelningskök samt tvättstugor har genomförts. En studie i smärtbedömning har genomförts under året av kommundoktorand Christina KarLag om stöd och service till vissa funktionshindrade från Högskolan i Skövde. Med anledning av att det i år är 50 år sedan Bäckliden öppnade anordnades en fest för före detta anställda i mars månad. Initiativ till detta togs av några av de före detta ansställda själva. 26/11 hölls APT på Kavelbron Event för att uppmärksamma jubiléet för nuvarande anställda. 12 juni firades jubiléet för de boende med tårtkalas och underhållning. All personal inom socialtjänsten inbjöds i november till en gemensam fest i Tibro Folkets Park. Vi har under året fått mycket positiv respons från boende, anhöriga och besökande att vi har ett gott bemötande och engagemang. Ser nu fram emot 2015 att vi ska fortsätta att utveckla Bäckliden, hålla hög kvalitet på vårt arbete och att arbetsgrupper samarbetar mer över gränser och ser Bäckliden som en enhet. Detta gör att alla trivs. Ingrid Larsson Enhetschef Bäcklidens Demensboende

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Vi kräver bättre arbetsmiljö Arbetsplatsombudsdagarna 2007 och 2008

Vi kräver bättre arbetsmiljö Arbetsplatsombudsdagarna 2007 och 2008 Vi kräver bättre arbetsmiljö Arbetsplatsombudsdagarna 2007 och 2008 Detta är en kortfattad sammanställning av det som kom fram under utbildningsdagarna för sektionens arbetsplatsombud 2007 och 2008. Vi

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Granskning av arbetsmiljön inom hemtjänsten

Granskning av arbetsmiljön inom hemtjänsten Revisionsrapport Granskning av arbetsmiljön inom hemtjänsten Stefan Wik 6 november 2012 Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1. Kontrollmål... 1 1.3. Metoder... 1

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul 1 Januari : December: medarbetarenkät Lönegrundande medarbetarsamtalet Elevenkäten åk 2 Friskvård drogenkät åk 2 Februari: Lönegrundande medarbetarsamtal Elevenkäten åk 2 Skyddsrond November: Drogenkät

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Daglig verksamhet vid enheten Rubinen i Skövde kommun

Daglig verksamhet vid enheten Rubinen i Skövde kommun Daglig verksamhet vid enheten Rubinen i Skövde kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg Utgivare

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Hemtjänst och personlig assistans i en bra arbetsmiljö

Hemtjänst och personlig assistans i en bra arbetsmiljö Hemtjänst och personlig assistans i en bra arbetsmiljö Höga krav på arbetsledning och personal och positiva möten mellan människor Mötet mellan människor personal och vårdtagare utgör kärnan i vård och

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-02-06 1 (7) Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen Inledning Arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar och arbetet med den ska vara aktivt, förebyggande och utvecklande. Denna arbetsmiljöplan

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Beslutsfattare Ansvarig funktion Stina Sundling Wingfors, områdeschef Arbetsmiljö-

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Bakgrund Enkätutskicket är ett resultat av en satsning på LSS-frågor som Autism- och Aspergerförbundet gör nationellt. Samtliga 13 kommuner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE 1 Januari 2012 3. Verksamhetsplan Hedgårdens gruppboende Hedgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Protokoll Förvaltningsråd

Protokoll Förvaltningsråd Protokoll Förvaltningsråd Datum: 2012-05-31 Plats: Socialkontoret Närvarande: Christin Elofsson-Arons, Marie van-geffen Blomberg, Adam Sundstedt, Magnus Bjurman, Pia Ström, Lars Hansson, Lena Wörlund,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

1(4) Fortbildningsgruppen Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun Fortbildningsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2010 Utbildningsbudgeten 2010 för vård- och omsorgsförvaltningen är på 2484

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer