Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet"

Transkript

1 Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet

2 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål för Ystads kommuns verksamhet och från socialnämndens mål för Social Omsorg och specifikt för LSS-verksamheten: Personer med funktionsnedsättning erbjuds varaktiga och samordnade insatser och en miljö så att de kan leva ett liv som alla andra i gemenskap med andra. Bostad med särskild service erbjuder en god miljö, utformad efter den enskildes önskemål och behov. Insatsen personlig assistent är så utformad att den ger den funktionsnedsatte största möjliga självständighet. Den dagliga verksamheten skall erbjuda den funktionsnedsatte som inte arbetar eller studerar en meningsfull sysselsättning och arbetsträning. De olika målnivåerna finns sammanfattade och utvecklade i Måldokumentet för LSSavdelningen, juli Värdegrund och systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete Mera om värdegrunden och det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet finns i Måldokumentet för LSS-avdelningen, juli 2009 och i Kvalitetsdokument för Avdelningen för LSS-verksamhet Värdegrunden är sammanfattad i värdeorden: Tydlighet Öppenhet Respekt Lojalitet Ansvar Det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet sammanfattas med orden: Älska avvikelser! Rätt Från Mig! Under 2010 arbetar vi med Värdegrunden, och Kvalitets- och Ledningssystemet, dels genom att dessa återkommande behandlas på verksamhetens olika arbetsplatsträffar - APT, dels i tvärgrupper, där mötena är inlagda i utbildningsplanen. Värdegrunden kommer också att vara avstämningspunkter i utvecklingssamtalen med den enskilde medarbetaren, något som redan påbörjats En arbetsgrupp håller på att ta fram en Policy för Etik och Bemötande, även den med utgångspunkt från värdegrunden. Policyn är klar under första halvåret 2010.

3 3 (6) Det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet utgår från arbetsplatsträffarna APT. I varje arbetslag finns en förbättringshandledare, som inom sitt område ansvarar för att förbättringsområden definieras, behandlas och dokumenteras. Resultatet av det lokala förbättringsarbetet redovisas och behandlas i Arbetsgrupp LSS/Nätverksgruppen, som är navet i förbättringsarbetet. Detta gör det möjligt att vi lär och får tips av varandra inom verksamheten. Vi ser olika typer av Avvikelser inte som kritik och misslyckande, utan som möjligheter att förbättra verksamheten och som en förutsättning att bli en lärande organisation. Förbättringshandledarnas roll får fortlöpande stöd av ledningen. En introduktionsutbildning sker under januari En nätverksgrupp för personliga assistenter bildas med syftet att förbättra assistenternas delaktighet i kvalitets- och förbättringsarbetet. Två träffar är inplanerade Rutiner och Säkerhet Checklista och Introduktionspärm för nyanställda En arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att under våren 2010 ta fram en gemensam checklista för nyanställda och ett gemensamt introduktionsmatierial. Det gemensamma materialet kan sedan kompletteras med det som är specifikt för den enskilda arbetsplatsen. Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM och Systematiskt Brandskyddsarbete SBA Under januari-februari görs en kommungemensam uppföljning av SAM på de enskilda arbetsställena och APT. I mars överlämnas lokalt material till avdelningsnivå för att i april överlämnas till förvaltningsledningen. SBA-uppföljning sker i samband med SAM-uppföljningen och sedan kontinuerligt under året. På varje arbetsställe finns en av enhetschefen utsedd Brandskyddskontrollant. Brandutbildnings genomförs tillsammans med räddningstjänsten för de medarbetare som inte har genomgått sådan utbildning de senaste tre åren. Information och Marknadsföring Avdelningens information på kommunens hemsida ska följas upp, uppdateras och förbättras i enlighet med de layout principer som IT-samordnaren och webbansvarig tar fram. Redaktörsfunktionen för avdelningens informationsmaterial delegeras till medarbetare i basverksamheten inom daglig verksamhet.

4 4 (6) Handläggning och Dokumentation Allmänna principer finns i avdelningens dokument Riktlinjer och Rutiner för Handläggning och Dokumentation Avdelningens handläggning och dokumentation övergår till att ske i Procapita + under första kvartalet Verksamheter som ännu inte dokumenterat med IT-stöd börjar göra detta under första kvartalet Detta gäller boendestödet och korttidsverksamheten. För assistansärenden ansvarar ytterst enhetschef för att händelser av vikt dokumenteras. Den digitala formen av Genomförandeplan i Procapita + genomförs. Ansvariga för upprättande är enhetschef, eller den som enhetschef beslutar tilldela rollen som samordnare i Procapita. Verksamhetsutveckling Boende för funktionshindrade enligt LSS Psykiatriboendet Pantzargatan 33 i kv. Tankbåten öppnas i februari 2010, varefter inflyttning sker successivt. Ett verksamhetsprogram och underlag för projektering av nytt trapphusboende i budget 2011 tas fram första kvartalet Förändrad lagstiftning, lag om stöd och service. Med hänsyn till propositionens innehåll analyseras konsekvenserna för handläggning och handläggningsrutiner. Ett program tas fram för hur den nya insatsen Personlig service med boendestöd ska utformas organisatoriskt. En översyn sker av verkställigheten av insatserna Ledsagarservice och Avlösarservice med målet att dessa insatser i största utsträckning ska tillgodoses av en ny organisation för Personlig service och Boendestöd. Konsekvenserna av statens övertagande av assistanskostnaderna analyseras och arbetas in i kommande års budget tillsammans med ekonomienheten. Ett program för hur den dagliga verksamheten ska utformas för psykiskt funktionshindrade i personkrets 3 tas fram i nära samverkan med den socialpsykiatriska enheten. (Se även Daglig verksamhet.. )

5 5 (6) Insatser för psykiskt funktionshindrade En nära samverkan utvecklas med socialpsykiatriska enheten för ett organisatoriskt samgående Samverkan utvecklas med Regionens psykiatriska sluten- och öppenvård, bland annat för verksamheten i psykiatriboendet. Daglig verksamhet för funktionshindrade som inte arbetar eller studerar Ett program tas fram för hur befintlig verksamhet ska ändras och utvecklas för att bättre anpassas till brukarnas behov. Detta arbete har redan påbörjats. Nya former för daglig verksamhet anpassade till gruppen personer med högfungerande autism eller Aspergers syndrom tas fram tillsammans med grannkommunerna och med stöd av FINSAM. Detta arbeta har redan påbörjats. Ett program för hur den dagliga verksamheten ska utformas för psykiskt funktionshindrade i personkrets 3 tas fram i nära samverkan med den socialpsykiatriska enheten. I detta uppdrag ligger även uppdraget att så långt möjligt samordna rekrytering och uppföljning av externa praktikplatser. Insatser för stöd till föräldrar med funktionshindrade barn och ungdomar Sommarläger anordnas för barn/ungdomar i samverkan med grannkommunerna för: Barn/unga i personkrats 1 med utvecklingsstörning Barn/unga i personkrets 1 med Aspergers syndrom ( Aspergerläger ) Deltagande i lägerverksamheten förutsätter beslut om korttidstillsyn I samverkan med KoU tas fram förslag på hur vi gemensamt kan: Skapa en bättre kvalitet för de barn som har både korttidstillsyn och korttidsvistelse genom att minska transporter och minimera antalet vuxenkontakter. Skapa nya former för att tillgodose behovet av tillsyn och avlastning för barn med högfungerande autism eller Aspergers syndrom genom lägerverksamhet på lov och på helger. Mötesplatser för äldre brukare med utvecklingsstörning Allt flera brukare närmar sig den ålder då deltagande i daglig verksamhet som en förvärvsarbetsliknande aktivitet närmar sig sitt slut. Den arbetsgrupp som arbetar med att föreslå och utveckla former för att möta behoven av meningsfulla aktiviteter på äldre dar presenterar detta under första halvåret Ledning och Styrning Om utförandet av personlig assistans i de ärenden där kommunen är anordnare läggs ut på entreprenad ska det finnas tydliga rutiner för uppföljning och kvalitetskontroll.

6 6 (6) Samordnare utses inom de verksamheter där detta behövs, i syfte att avlasta enhetscheferna rutinarbetsuppgifter, stärka ledarfunktionen och skapa möjligheter för baspersonal till ökad delaktighet och ansvarstagande. Samordnarna får särskild utbildning av ledningsgruppen. Integreringen av socialpsykiatrin i avdelningens verksamhet och förberedelserna inför den nya LSS-lagstiftningen innebär att arbetsuppgifterna inom avdelningens ledningsgrupp fördelas om. Omfördelningen innebär dels ändrade verksamhetsområden, dels utveckling av spetskompetenser. Ansvar för att tillhandahålla spetskompetens innebär att man arbetar konsultativt tillsammans med en chefskollega i frågor som kräver spetskompetens. En sådan förändring ska ha skett till Kompetensutveckling - Inriktning Assistenter Yrkesspecifik fortbildning enligt individuell utvecklingsplan Baspersonal Hjärt- och Lungräddning Brandskydd Grundläggande arbetsmetoder TEACCH Etik och Bemötande Neuropsykiatriska och/eller andra specifika typer av funktionshinder Åldrande och utvecklingsstörning Återhämtning från psykisk sjukdom Chefer Personaladministration och arbetsrätt Mellanchefsutbildning ledarrollen Neuropsykiatriska och/eller andra specifika typer av funktionshinder Återhämtning från psykisk sjukdom Handläggare Neuropsykiatriska och/eller andra specifika typer av funktionshinder Ny lagstiftning och förändringar i rättspraxis inom lagstiftningsområdena Återhämtning från psykisk sjukdom Bengt Nilsson Avdelningschef

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012

Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012 Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012 Rev februari 2012 Verksamhetsplan 2012-2016 Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 1 Inledning Verksamheten inom Funktionshinder fastställs genom verksamhetens

Läs mer

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10 Avesta kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Antal sidor: 10 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 201-09-21 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av LSSverksamheten

Granskning av LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av LSSverksamheten Fredrik Anderberg, Linda Gustafsson Svalövs kommun Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Revisionsfråga 3 1.3 Metod och avgränsning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Sida 1.1 Verksamhet 5 1.2.Entreprenader 5 1.3 Ekonomi 6 1.4 Framtid 6 2.EKONOMI 7 2.1 Resultaträkning 7 2.2 Avvikelser 7 2.3 Driftsredovisning

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer