Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bregårdsskolan 4-6 Barn- och utbildningsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bregårdsskolan 4-6 Barn- och utbildningsförvaltningen"

Transkript

1 Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bregårdsskolan 4-6 Barn- och utbildningsförvaltningen

2 Läroplansmål Skolans mål är att varje elev Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Etiskt perspektiv kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv, tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Fullmäktigemål Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla Nämndmål Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ger trygga förhållanden för utbildning och omsorg Nämnden kommer att särskilt granska och analysera: Andelen elever i grundskolan och grundsärskolan som uppger att de känner sig trygga i skolan Andelen elever i grundskolan och grundsärskolan som upplever sig ha varit utsatt för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling. BREGÅRDSSKOLAN Enhetens vision Bregårdsskolans elever ska ha en trygg skolgång med skolans värdegrund som ledstjärna. Skolans värdegrund bygger på gemenskap, delaktighet, ansvar, trygghet, omtanke och lika värde. Enhetens egna mål år Enligt Bregårdsskolans kvalitetsredovisning 2011, gällande trivsel och trygghet samt delaktighet och inflytande, ville skolan under föregående läsår uppnå dessa mål:

3 Trivsel och trygghet Öka elevers trivsel och trygghet på Bregårdsskolan. Ett förstärkt likabehandlingsteam, där skolan hoppas kunna ta ytterligare ett steg i det förebyggande arbetet. Bra bemötande gentemot elever. Elevernas delaktighet och inflytande Genom ett samlat mellanstadium öka förutsättningar för att bemöta elevers åsikter och synpunkter. Mål för likabehandlingsarbete enligt Bregårdsskolans likabehandlingsplan 2012/2013 Öka rastvärdarnas synlighet och närvaro på rasterna, för att eleverna ska känna sig trygga och för att minska risken att någon elev blir utsatt. Öka tryggheten i omklädningsrummen. Öka elevers delaktighet i utformandet av en trivsam studiemiljö/gemensamma trivselregler. Arbetet i verksamheten Trivsel och trygghet Vi på Bregårdsskolan strävar efter en anda som utgår från vår värdegrund; gemenskap, delaktighet, ansvar, trygghet, omtanke och lika värde. Med en välförankrad värdegrund vill vi att alla elever på skolan upplever en trygg och trivsam skolgång. Vi har med omsorg utformat en värdegrundslogga som är tillverkad i form av ett träpussel. Pusslet som finns tillgängligt ute i varje klassrum påminner oss alla dagligen om vår värdegrund. Eleverna har fått vara med och måla pusslet och tanken är att pusslet skall kunna användas i både lek som i undervisningssyfte. Pusslet levandegör vår värdegrund till vardags. Personalen på Bregårdsskolan arbetar dagligen med värdegrunden. Det hålls kontinuerliga diskussioner i elevgruppen kring vår värdegrund och innebörden av varje värdegrundsbegrepp. Det hålls aktiviteter under skoltid, t.ex. som friluftsdagar för att stärka gemenskapen och vi-känslan. Ibland ordnas rollspel för att spegla händelser utifrån ett värdegrundstänk. När vi pratar om bland annat omtanke, lika värde och ansvar så brukar vi illusterera det med blåa och röda strålar, där blått står för positiva saker vi gör för varandra och rött står för negativa saker vi gör mot varandra. Likabehandlingsteam På Bregårdsskolan har vi ett likabehandlingsteam som planerar och ansvarar för det övergripande arbetet mot kränkande behandling och mobbning på skolan. Teamet är också ett stöd till pedagogerna när det gäller att göra insatser utifrån kränkning och mobbning på skolan. Insatserna kan göras på individ, mindre grupp klassnivå. Det hålls en god föräldrakontakt i samband med insatserna. Likabehandlingsteamet bildades 2011 och har bestått av rektor, kurator, skolsköterska, idrottslärare samt SVA-lärare. Teamet har utifrån målet för 2012 utökats med ytterligare teammedlemmar sedan hösten 2012, dvs vi förstärkte teamet med tre lärare och en fritidspedagog. Sammanlagt består nu teamet av nio stycken medlemmar, där tanken är att ha representanter från varje årsarbetslag. Som representant för ett arbetslag ansvarar man för att kontinuerligt hålla likabehandlingsarbetet vid liv och att på ett tidigt skede fånga upp elever som blir utsatta för kränkning/mobbning. Teamets arbete har en tydlig ärendegång där det arbetas efter modellen upptäcka-utreda-analysera-åtgärda-följa

4 upp. Vid slutet av varje läsår gör likabehandlingsteamet en utvärdering av årets arbete och ser över vilka kränkningsärenden som varit uppe, vilka är avslutade, vilka är uppföljningsärenden. Vilka insatser har gjorts och hur har det fungerat? Vad kan vi ha gjort bättre, vi blickar framåt - vad kan vi tänka på till nästa läsår för att främja och förebygga. Ser över våra rutiner osv. Likabehandlingsplan Skolan har en likabehandlingsplan, som är en årlig plan mot kränkande behandling och beskriver hur skolan arbetar med att förebygga, upptäcka samt åtgärda kränkande behandling. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida. Även en kortare version av planen i form av en folder skickas årligen hem med elever till föräldrarna. Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras varje år av likabehandlingsteamet. Målen i likabehandlingsplanen är kopplade till elevernas svar på den kommungemensamma trivselenkäten. Teamet träffas en gång i månaden för att diskutera kränkningsärenden samt se över skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Likabehandlingsärenden som leder till utredning fördelas i teamet, dvs ansvariga utses för de aktuella utredningarna. I varje klassrum finns ett porträtt av likabehandlingsteamet, för att eleverna ska veta vilka som ingår i teamet. Vid varje terminstart är även teamet ute och presenterar sig i respektive klass och håller i en likabehandlingspresentation för klasserna. Vi ser det som ett förebyggande arbete, genom att medvetande göra eleverna kring vilka konsekvenser mobbning och utsatthet kan ge. Vi brukar också sträva efter att likabehandlingsteamet deltar på föräldramöten för att introducera teamet och dess arbete. Klasskartläggningar Likabehandlingsteamet kan vid behov utföra klasskartläggningar. En klasskartläggning görs oftast när det finns behov av att kartlägga trivseln i en specifik klass. Vi har även börjat utföra klasskartläggningar i år 4, i mitten av höstterminen. Anledningen till det är för att stämma av hur övergången mellan år 3 och år 4 har upplevts och lyssna in hur de trivs på mellanstadiet osv. En kartläggning går till på så sätt att teamet går in och gör enskilda intervjuer med varje elev i klassen. Under intervjun ställs frågor utifrån trivsel och kamratrelationer. Eleven får på så sätt möjlighet att uttrycka hur hon/han mår i klassen och ha synpunkter på vad som kan göras bättre. Resultatet sammanställs och analyseras av likabehandlingsteamet, som därefter gör en bedömning kring vilka insatser som blir aktuella för klassen. Det kan vara både på enskild - och gruppnivå. Det sammanställda resultatet redovisas generellt och anonymt för elever, föräldrar och klasslärare, samt vilka eventuella insatser som kommer att göras. I samband med klasskartläggningarna skickas brev hem till föräldrarna, både inför och vid återkoppling. Trivsel och trygghetsenkät Varje år genomförs en Trivsel och trygghetsenkät på Bregårdsskolan. Genom denna enkät får vi en bild av hur elever upplever trivsel och trygghet på skolan. Enkäten ger oss också möjlighet att kartlägga områden där det löper större risk för elever att bli utsatta. På så sätt kan vi avvärja risken för utsatthet i de områdena. Tack vare enkäterna ser vi tydliga utvecklingsområden gällande trivsel och trygghet och kan på så sätt arbeta med dem. Likabehandlingsdag Varje termin anordnar likabehandlingsteamet tillsammans med pedagogerna en likabehandlingsdag, där personal och elever fördjupar sig i värdegrunds - och likabehandlingsarbetet. Det görs genom aktiviteter som samarbetsövningar, diskussion utifrån filmvisning, som kan handla om mobbing och utsatthet, skapande som att måla, skriva, teckna saker som är förknippat med värdegrund osv.

5 Ett bra bemötande gentemot elever På Bregårdsskolan ser vi bra bemötande som en förutsättning för verksamheten. Ett bra och konsekvent bemötande skapar trygghet för eleverna. Arbetet med att skapa goda relationer till elever och föräldrar sker därför kontinuerligt. Vi lyssnar in på ett respektfullt sätt och försöker lyssna in alla parter. Vi tänker på att uppmärksamma enskilda elever på ett positivt sätt och ge dem perioder med en egen stund. Vi har under APT-tillfällen diskuterat vårt egna förhållningssätt, dvs hur vi bemöter våra elever, vilken ton vi använder när vi pratar till eleverna och vad vi använder för kroppspråk. Kompetensutveckling Under 2013 har vi i personalen haft tillfällen till intern kompetensutveckling, genom att dela med oss av kunskap till varandra vid bland annat arbetsplatstillfällen och terminuppstart. Skolans kurator har hållit i föredrag om förhållningssätt, dvs vårt bemötande gentemot elever, hur påverkar vårt egna förhållningssätt eleverna och dynamiken i elevgruppen. Kuratorn har även lyft skolverkets upplysningar kring vad forskning säger om elevperspektivet i skolan. SET-gruppen har ansvarat för värderingsövningar, som personal har fått prova på och som senare kan genomföras tillsammans med elever. Delaktighet och inflytande På Bregårdsskolan strävar vi efter att ta tillvara på elevernas idéer, önskemål, åsikter, intressen och kunna vara flexibla efter det. I skolan har vi därför flera olika råd som t.ex. klassråd, elevråd, matråd, biblioteksråd och hemsideråd. Dessa råd är till för att eleverna ska vara delaktiga och känna att de har ett inflytande i vad som rör skolan. I en årskurs har de även valt att ha ett fotbollsråd, där det diskuteras överenskommelser och händelser kring skolans fotbollsplan. Eleverna har fått vara delaktiga när det gäller att utforma vilka trivsel - och ordningsregler som ska gälla i skolan. Varje vecka har eleverna något som kallas för elevens val, där de inför varje termin får välja mellan några alternativ av aktiviteter som de vill delta i. På idrotten får eleverna vid några tillfällen vara med och föreslå delar av undervisningen. Det sker samtal med enskilda elever angående klassrumssituationer, där det diskuteras saker som kan förbättras och på vilket sätt. När vi gör elevintervjuer i samband med klasskartläggningar, lyssnar vi av om eleven har några synpunkter på vad som kan förbättras i skolan. Vid temaarbeten tar vi reda på hur eleverna vill lära sig och vad de vill fördjupa sig i, samt hur de vill nå målen. Vi turas om med hustomtar som får ta hand om aktivitetsboden, som vi kallar för playhouse, ute på skolgården. Några klasser arbetar med att elever får skriva synpunkter i sin logg och motivera sig. Omsorg om närmiljön På Bregårdsskolan vill vi öka medvetenheten hos eleverna kring skötsel av skolan. Vi pratar med barnen om omsorg om vår närmiljö. I skolans ordningsregler nämns det bland annat om att vi tar oss av skorna innan vi går in för att hålla en ren miljö inomhus. Vi komposterar mat på vår skola, i matsal som i klassrum och alla utrymmen. Vi håller rent efter oss och vid eventuell nedsmutsning så städar man undan efter sig.

6 Resultat Trygghet och trivsel I kvalitetsredovisningen 2011 var ett viktigt mål för oss att öka trivselns och tryggheten på Bregårdsskolan. Vi ser en ökning med 2 % från ht 2012 till ht 2013, gällande elevers trivsel och trygghet i skolan. Utvärdering av likabehandlingsteamet. Likabehandlingsteamet gjorde en egen utvärdering av läsåret och kom fram till att ett utökat likabehandlingsteam har upplevts positivt både av teamet självt och av övrig personal och elever. Det har visat på fler fördelar med ett utökat team, ex blir det inte ett ensamarbetare. Bra med fler personer som samarbetar. Snabbare kartläggningar och återkopplingar. Bra med fler personer i ett kränkningsärende, då det kan vara väldigt tidskrävande för de inblandade. Tiden för mötena (två timmar) har dock inte alltid räckt till. Teamet är nöjda med det dokumentationsmaterial som används vid utredningar, det har varit lättillgängligt och tydligt. Vi har insett vikten av att hinna reflektera tillsammans kring ärenden och bolla om vi gör rätt. Positivt att pedagogerna tar över uppföljningarna, vilket gör att teamet kan rikta sig effektivt mot nästa ärende. Positivt att teamet tar samtalen med eleverna och inte lärarna, för att eleverna ska förstå allvaret i det. Nöjda med arbetet med klasskartläggningar som gjorts under läsåret. Det har bland annat visat sig vara effektivt att fördela elevgruppen på teamet under intervjutillfällena. Positivt med powerpoint-presentation för elever och föräldrar. Vi ser en förbättring på att ge återkopplingar till arbetslag och se över vad vi har gjort, arbetslagsuppföljningar. Större kunskap om likabehandlingsteamet. I en egen utformad utvärderingsenkät till elever ser vi positiva resultat gällande kunskapen om skolans likabehandlingsteam. I utvärderingen uttrycker personal att elever visar en större kunskap om likabehandlingsteamet och vilka som ingår, detta genom att det finns bilder upptryckta på teamet i varje klassrum. En sammanställning av Trivsel och trygghetsenkäten. Enligt Karlskogas kommungemensamma sammanställning så ligger trivseln och tryggheten högt på Bregårdsskolan i jämförelse med föregående år. Tryggheten har ökat men det är också fler som är oroliga. Eleverna har ett ökat förtroende för arbetet mot kränkande behandling. Färre elever uppger att de har utsatts för kränkande behandling av andra elever. Sammanställningen visar att det är en oförändrad andel elever som har kränkt andra. Det är fler elever som berättar för vuxna om de blivit utsatta. Färre elever blir kallade till samtal om de kränkt andra elever. Färre elever uppger att de har blivit utsatta för kränkande behandling av vuxna. Fler elever berättar för vuxna om de blivit utsatta. Eleverna har i högre utsträckning förtroende för en eller flera vuxna på skolan. De elever som har förtroende för vuxna har förtroende för fler. Färre elever har skolkat. Fler elever trivs i skolans lokaler. Utvärdering av målen i likabehandlingsplanen Resultatet nedan grundar sig på våra egna trygghet - och trivselenkäter på skolan samt klasskartläggningar som är gjorda under året.

7 Ett av målen var att öka synligheten och närvaron av rastvärdar för att eleverna ska känna sig trygga och för att minska risken att någon elev blir utsatt. Resultatet visar att majoriteten känner sig trygga på skolan. Ett annat mål var att öka tryggheten i omklädningsrummen. Under året genomfördes en trivselenkät vid två olika tillfällen, en på hösten och en på våren. Enkäten besvarades av år 5 och år 6. Enkäten visade att många elever kände sig trygga i omklädningsrummet, det var bra att det fanns många duschar, det finns tillräckligt med krokar och utrymme i omklädningsrummen. Det framkom även i enkäten att det var hög ljudvolym, att några elever använder sina mobiltelefoner, att några elever låser dörrarna till omklädningsrummen samt att det förekommer ovårdat språk. Det tredje målet i likabehandlingsplanen var att öka elevernas delaktighet i utformandet av en trivsam studiemiljö/gemensamma trivselregler. Resultatet visar att det de flesta eleverna känner sig delaktiga och att lärarna lyssnar på deras åsikter. Det finns ett antal elever som inte upplever full delaktighet i skolan, främst när det gäller inflytande i skolarbetet. Vi har vid starten av läsåret 2013/2014 diskuterat ordningsregler tillsammans i arbetslagen samt tillsammans med eleverna för att öka förståelsen och delaktigheten. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med elevinflytande även kommande läsår. Delaktighet och inflytande Efter ett antal flyttar genom de senaste två åren håller nu Bregårdsskolans elever och personal på att stabilisera sig i de nyupprustade lokalerna på skolan. Vi ser ett mer samlat mellanstadium och kan lägga större fokus på det viktigaste våra elever. Personal på Bregårdsskolan beskriver att klassråden är ett bra tillfälle för eleverna att uttrycka sina åsikter kring t.ex. matsalen, idrotten eller klassrummet. Eleverna lyfter sina synpunkter på ett bra sätt och håller kritiken på en bra nivå. Eleverna lyfter saken och inte personen. De visar sig engagerade och kommer med förslag som fritt kan diskuteras och formas tillsammans. Vi har haft elever som vid några tillfällen fått prova på att planera och genomföra en lektion, vilket har setts som en positiv utmaning. I år 5 finns ett fotbollsråd, där det diskuteras saker som rör själva fotbollsaktiviteten och fotbollsplanen ute på skolgården. På idrotten kan vi se en stor vilja hos eleverna att vara delaktiga. Det ser vi bland annat i sammanhang där eleverna får vara med och påverka eller utforma innehållet av en idrottslektion. Möjligheten till att vara med och utforma en lektion på idrotten ges flera gånger per termin. Omsorg om närmiljön Vi ser att eleverna har tagit stort ansvar över att hålla rent och snyggt i lokalerna trots att skolan stått mitt i flytt och ombyggnationer. Eleverna har visat ett stort intresse och ansvar när det kommer till att värna om det lilla vi har. Personal låter eleverna vara med och tömma kompost, torka av bord etc, vilket visar på en ökad medvetenhet hos eleverna kring omsorgen av närmiljön. Resultatöversikt Trivsel och trygghetsenkäten ht-2013 för Bregårdsskolan visar bland annat följande resultat:

8 Jag trivs på min skola % av eleverna trivs mycket bra/ganska bra. - 3 % (4 elever) av eleverna säger att det stämmer ganska dåligt/stämmer inte alls. Det finns oftast vuxna ute på skolgården och i korridoren % av eleverna upplever att det finns vuxna ute skolgården/korridoren % av eleverna upplever att det stämmer ganska dåligt/stämmer inte alls. De vuxna på skolan arbetar på ett bra sätt för att förhindra att någon blir illa behandlad. 96 % av eleverna upplever att vuxna på skolan arbetar på ett bra sätt för att förhindra att någon blir illa behandlad. 4 % av eleverna upplever att det stämmer ganska dåligt/stämmer inte alls. Jag känner mig trygg i skolan 92 % upplever att det stämmer helt och hållet/ ganska bra 8 % upplever att det stämmer ganska dåligt/stämmer inte alls Var har du blivit illa behandlad utanför skoltid? 10 % anger på nätet. 10 % anger via sms. 29 % anger på skolgården. 24 % anger när jag går till och från skolan. Brukarundersökningen från ht 2012 för Bregårdsskolan visar bland annat följande resultat gällande Trygghet och delaktighet och inflytande: Jag känner mig trygg i skolan. 90 % anser att det stämmer helt och hållet/ stämmer ganska bra. 10 % anser att det stämmer ganska dåligt/inte alls Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. 86 % anser att det stämmer ganska bra/ stämmer helt och hållet.

9 14 % anser att det stämmer ganska dåligt/inte alls Hur nöjd är du med hur de vuxna brukar vara mot eleverna. 85% är nöjda/mycket nöjda 15% är nöjda till viss del/inte alls Statistik på kränkningsärenden Ht 2012 började vi använda oss av kommunens digitala kränkningsverktyg. Vi har fram till 1/ haft 24 kränkningsanmälningar. Här nedan redovisas statistik utifrån de frågor som ställs vid en anmälan. Inomhus/utomhus? Lika många kränkningar har inträffat utomhus som inomhus. Vuxen på plats? Vuxen fanns på plats i 11 av 24 händelser och vid 5 händelser är det osäkert om vuxen fanns på plats. När hände det? De flesta kränkningar, 13 st har skett under rast, 5 st under lektion och 5 st vid annat tillfälle, 1 st vid transport till annan skola och 4 st till och från skolan. Vilken typ av kränkning? 14 st kränkningar var fysiska, 15 st verbala, 2 st psykosociala och 1 st text eller bildburet. Flickor och pojkar 17 st anmälningar finns där killar är utsatta och 7 st där tjejer är utsatta. Vilken årskurs? Av statistiken framgår att flest kränkningsanmälningar har skett i åk 4 samt att minst antal skett i år 6. Analys och bedömning Trivsel och trygghet, Delaktighet och inflytande, omsorg om närmiljön Den kommungemensamma trivsel och trygghetsenkäten visar positiva resultatet gällande elevernas trivsel och trygghet på Bregårdsskolan. Vi bedömer att de högra siffrorna kan dels bero en den utveckling som har gjorts kring rastvärdar, vi har ett utökat likabehandlingsteam,, samt ett tvålärar-system i varje klass, vilket öppnar upp för möjligheter att arbeta med mindre grupperingar i klassen. Eleverna upplever sig på sätt mer sedda, lyssnade på och får mer tid till egen stund med läraren. Vi upplever att vårt arbete med delaktighet bidrar till en ökad trivsel för eleverna i skolan. Vi upplever att eleverna trivs i lokalerna trots att många av

10 eleverna har varit med om flytt av lokal. Vi ser en mer stabil skolvardag hos eleverna nu när vi är samlade i våra rätta lokaler, vilket bidrar till en större möjlighet till att möta upp elevernas åsikter kring den inre och yttre miljön samt lärande. Ett av målen 2011 var att utöka likabehandlingsteamet, vilket har gjorts med tre nya teammedlemmar, Det visar på goda resultat då både elever och pedagoger upplever snabba åtgärder och återkopplingar. Teamet känner av ett gott samarbete, då man kan vara fler i ett ärende och inte arbeta ensam. Förhoppningen var ju också att det förebyggande arbetet skulle öka. Det upplever vi inte riktigt att teamet har hunnit med. På grund av flyttarna så har många möten kring lokalflytt tagit fokus. Den tid som har funnits har teamet lagt på kränkningsärenden. Vi ser det som negativ konsekvens för det förebyggande arbetet. Det har blivit mer att åtgärda än att främja och förebygga. Teamet har dock under året haft en del främjande och förebyggande arbeten som t.ex. att prata med eleverna om värdegrund, eller att ha likabehandlingsdagen, klasskartläggningar i år 4. Det finns dock alltid en önskan att hinna med mer. Det har fungerat bra att hålla mötestillfällena en gång i månaden och tydliga dagordningar har upprättats inför mötena. Vi upplever dock att det finns ett behov av att teamet träffas oftare än en gång i månaden, då vi har svårigheter att hinna med alla punkter på dagordningen. Vi har dessutom ett likabehandlingsteam som arbetar i två enheter, Rävsåsen och Bregårdsskolan, vilket ökar svårigheten att få till mötestider där alla kan delta. Vi bedömer att två timmar en gång per månad är för lite för att planera främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Teamet behöver dels se över mötesstrukturen och prioriteringarna, samt att få mer mötestid. Vi har sett att vår interna kompetensutveckling har varit givande, där vi har kunnat utbyta kunskap med varandra och ser positivt med fortsatt intern kompetensutveckling. För att följa med i samhällsutvecklingen så ser vi att behovet av extern kompetensutveckling kring sociala medier på nätet är stort. Det saknas intern kompetens inom området. I nuläget bedömer vi att vi har relativt låga siffror på Bregårdsskolan, 10 %, gällande utsatthet via nätet, trots det så ser vi att det bra att jobba förebyggande. I trivsel och trygghetsenkäten, i kartläggningar och i samtal med elever så framkommer det att korridoren är en plats där det sker en del negativa händelser, eleverna påvisar även att de önskar en mer vuxennärvaro i korridorerna. En av orsakerna till brist på vuxennärvaro i korridorer kan vara att lärare blir kvar i klassrummet med en elev som behöver följas upp eller önskar samtala med läraren. Detta behöver vi fokusera på under kommande läsår och vi har det som ett prioriterat likabehandlingsmål. Vi märker positiva resultat av att ha ett synligt likabehandlingsteam. Eleverna vet vilka som ingår i teamet och det har gjort att teamet har upplevt att elever har tagit direktkontakt med någon i teamet och inte alltid via en lärare. En viktig aspekt för likabehandlingsteamet är att vara tydlig kring vilken roll man har i kontakten med elever och föräldrar, då teamet sitter på dubbla roller, som exempelvis pedagog och medlem i likabehandlingsteamet. Det vi upplever positivt är att många av teammedlemmarna träffar eleverna i undervisningssammanhang och på så sätt får ett naturligt band med dem. Analys - utvärdering av målen i likabehandlingsplanen Vi har en stor skolgård vilket gör att det ibland kan upplevas svårt att vara synlig som rastvärd för alla. Vi lyfter detta återkommande på möten och är noga med att använda rastvärdsvästar för att göra oss synliga. Idrottsläraren har tillsammans med eleverna utformat nya trivselregler för omklädningsrummet för att få eleverna mer delaktiga och känna ansvar för det som sker i

11 omklädningsrummen. I dessa trivselregler så står det bland annat att mobiltelefonerna lämnas kvar i idrottshallen eller i klassrummet. På slutet av vårterminen framkom det i muntliga utvärderingar att ljudnivån hade sänkts i omklädningsrummen och att dörrarna är öppna. Vi kommer fortsätta att arbeta med att eleverna ska känna sig trygga i omklädningsrummen. Starka sidor På Bregårdsskolan finns det trygga och engagerade pedagoger. Vi har ett starkt och drivet likabehandlingsteam som är ute och gör sig synliga för eleverna. Vår personal tar tag i konflikter och reder ut tillsammans med eleverna. Utvecklingsområden Vi behöver fortsätta utveckla det förebyggande arbetet med trivsel och trygghet. Vi ser att det behöver finnas en ökad kontinuitet i värdegrundsarbetet, samt att fortsätta förankra värdegrunden i elevernas skolvardag. Det behöver finnas en ökad vuxennärvaro i korridoren vid lektionsbyte, raster och hemgång mm. Ett annat utvecklingsområde är våra dokumentationsrutiner vid likabehandlingsinsatser, uppföljningar, återkopplingar och utvärderingar. Vi ser ett behov av extern kompetensutveckling gällande sociala medier. Åtgärder för ökad måluppfyllelse, ny planering Mål för läsår Utveckla det förebyggande arbetet med trivsel och trygghet. Öka vuxennärvaro i korridoren. Utveckla likabehandlingsteamets dokumentationsrutiner. För att utveckla det förebyggande arbetet med trivsel och trygghet, kommer skolan att behöva avsätta mer tid för att planera och tydliggöra det förebyggande arbetet. Det kommer exempelvis ske genom arbetslagsträffar tillsammans med likabehandlingsteamet. Likabehandlingsteamet kommer att behöva lägga mer fokus på förebyggande arbete. Skolan kommer att diskutera på vilket sätt fler vuxna kan finnas tillgängliga i korridorerna vid lektionsbyte, raster och hemgång. Likabehandlingsteamet kommer att se över sina dokumentationsrutiner och uteveckla teamets nuvarande arbetsgång. Utvärderingsmetod Skolan kommer att utvärdera målen både skriftligt och muntligt vid vårterminens slut.

12 Framtiden och verksamhetsutveckling En trygg och trivsam skola, där elever upplever sig delaktiga i skolvardagen och månar om sin närmiljö. Kompetensutveckling Extern kompetensutveckling gällande sociala medier. Fortsatt intern fortbildning.

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Rävåsskolan F-3 Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Rävåsskolan F-3 Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Rävåsskolan F-3 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Skolans mål är att varje elev

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Karlbergsskolan 7-9 Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Karlbergsskolan 7-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Karlbergsskolan 7-9 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Skolans mål är att varje

Läs mer

Del 2. Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem

Del 2. Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem Del 2 Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem 2014-2015 Innehåll Introduktion av del 2... 1 Kartläggning... 1 Aktuellt läge... 1 Förebyggande aktuella åtgärder...

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Rödhaken Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Rödhaken Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Rödhaken Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska sträva efter

Läs mer

Lexby skola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkningar. Gäller för läsåret 2014/2015

Lexby skola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkningar. Gäller för läsåret 2014/2015 Lexby skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkningar Gäller för läsåret 2014/2015 Uppdaterad: 2 februari, 2015 Innehållsförteckning Lagstöd och ansvar...3 Vår vision...3 Begrepp i likabehandlingsplanen...4

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Skolans mål är att varje elev kan

Läs mer

Normer & värden.

Normer & värden. Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Familjedaghem Sandvikstrollen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem Ansvariga för planen Jill Nord, rektor Ida Karlsson, bitr. rektor Vår vision På Rörsjöskolan ska det

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Ugglan Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Ugglan Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Ugglan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska sträva efter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Landalaskolan läsår 2015/2016 Landalaskolan Södra Viktoriagatan 48-52 Göteborg Hemsida: www.centrum.goteborg.se

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Fole skola och fritidshemmet Folegaistens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fole skola och fritidshemmet Folegaistens plan mot diskriminering och kränkande behandling Fole skola och fritidshemmet Folegaistens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och Fritidshemmet Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Normer & värden.

Normer & värden. Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Humlans Förskola Natt & Dag Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska sträva

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (7) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Ede skola, Läsåret 2011/2012 Planen reviderad oktober 2011 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Njutångers skola LÅ 2011-2012 Planen reviderad 20111212 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

VÄRDEGRUNDEN. Vallaskolan. Ansvar. Jämställdhet

VÄRDEGRUNDEN. Vallaskolan. Ansvar. Jämställdhet VÄRDEGRUNDEN Vallaskolan Glädje Ansvar Ärlighet Jämställdhet Trygghet Gemenskap Ödmjukhet Ömsesidig respekt Hänsyn Genom att vi alla, elever, föräldrar och personal, tar ett gemensamt ansvar för och arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling BÅSTAD KOMMUN Backaskolan med dess förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, och f ör likabehandling Läsåret 2013/2014 INLEDNING På vår

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Öjaby skola. Elevhälsan Öjaby skola. Europas grönaste stad

Likabehandlingsplan för Öjaby skola. Elevhälsan Öjaby skola. Europas grönaste stad 2015-2016 Likabehandlingsplan för Öjaby skola Elevhälsan Öjaby skola Europas grönaste stad 2015-2016 Innehåll Öjaby skolas vision för likabehandlingsarbetet:... 2 Nu gällande plan... 2 Samverkan med elever

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

ÄNGÅSSKOLAN

ÄNGÅSSKOLAN ÄNGÅSSKOLAN 2015-09-21 Likabehandlingsplan Ängåsskolan 2015/2016 Ängåsskolans likabehandlingsplan är grundad på LGR 11, FN:s Barnkonvention Skollagen och DO, vilken innehåller förbud mot diskriminering

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Horda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt fritidshem Läsår 2016/2017 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Brunnaskolans arbete för likabehandling och motverkande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2016

Brunnaskolans arbete för likabehandling och motverkande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2016 Reviderad Brunnaskolan 2016-04-19 Brunnaskolans arbete för likabehandling och motverkande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2016 Denna plan avser att främja allas lika värde och

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2016-2017 Likabehandlingsplan 2016 2017 Regnbågsskolan Inledning Vi har en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling som vi kallar

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2016/2017

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2016/2017 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2016/2017 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola där

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2015 2016 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sida Innehåll Syftet med planen...

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Henningsson, 0554-193 36 kerstin.henningsson@kil.se 2016-06-13 Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 INLEDNING I skollagen och

Läs mer

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen fritidshem, förskoleklass och skola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Skrantaskolan Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Skrantaskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Skrantaskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehåll Läroplansmål... 3 Fullmäktigemål...

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Östra Frölunda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östra Frölunda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Frölunda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: F-6 och Fritidshemmet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vads skolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2010-2011

Vads skolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2010-2011 Vads skolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2010-2011 Vision Vads skola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man är och där ingen elev känner

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Ansvaret innebär att vi alla måste fundera kring våra attityder och handlingar.

Ansvaret innebär att vi alla måste fundera kring våra attityder och handlingar. Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 4 Mobbing... 4 RUTINER OCH ÅTGÄRDER VID KRÄNKANDE BEHANDLING OCH / ELLER MOBBING...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Ansvarig för planen Rektor: Grundskola Vattholmaskolan F-5 Rektor Katarina Östlund Planens giltighetstid: 160930

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola JÄRPÅS SKOLENHET Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Järpås skola Bakgrund Alla skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling och

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Normer & värden.

Normer & värden. Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Familjedaghem Junibacken Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska sträva

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Drakskeppet & Hajen Visionen för Drakskeppet och Hajen är att det ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Kristinebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass fritidshem och mellanstadieverksamhet Läsår: 14/15 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Vi är alla olika och har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål men vägen dit ser olika ut. Likabehandlingsplanen innebär inte

Läs mer

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt. Lillsjöskolan har närhet till Odensalabäcken, skog, grönområden och fotbollsplan/skridskobana. Personalen på skolan är kunnig, engagerad och arbetar för elevernas bästa. Lillsjöskolans anda skall präglas

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling Vegalyckan, grundskola F - åk 3, skolbarnsomsorg samt särskolegrupps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass - åk 3, grundsärskola och skolbarnsomsorg

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Hea Fastställd sep-14 Gäller läsåret ht 14/vt 15 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Hea

Läs mer