Strategier för avveckling av ServiceCollege Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategier för avveckling av ServiceCollege Värmland"

Transkript

1 Sida 1(15) Enheten för Regional tillväxt Linda Larsson, Datum Strategier för avveckling av ServiceCollege Värmland Bakgrund Under 2009 beslutade Region Värmlands styrelse att en förstudie skulle genomföras för att kartlägga intresse hos kommuner, utbildningsanordnare, företag och arbetsmarknadens parter om att gå samman och starta upp ett ServiceCollege i Värmland. (Dnr RV ) En interimistisk styrgrupp bildades och en projektledare anställdes i april Region Värmland var sedan tidigare huvudman för Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Teknikcollege certifierades 2006 och är idag den största regionen i Sverige. Vård- och omsorgscollege certifierades 2008 som första region i Sverige och är även de den största regionen idag. I april 2010 certifierades Värmland som ett ServiceCollege av de nationella parterna utifrån nationellt uppställda kvalitetskriterier. Tidigare hade ServiceCollege Södra Norrland blivit certifierat. Detta college avslutades dock efter några år. Under 2013 blev det känt att den nationella styrgruppen beslutat att avveckla ServiceCollege på nationell nivå varpå projektledare, Linda Larsson och vik. projektledare, Maria Lindeberg fick i uppdrag att ta fram strategier för att avveckla och ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som uppnåtts i projektet. Syfte Konceptet college syftar till att arbetslivet dvs. olika företag och fackliga representanter för arbetstagarna och arbetsgivarna träffas tillsammans med utbildningsanordnare. Detta ska leda till att det regionala näringslivets intresse för, inflytande över och samverkan med utbildningarna inom ett ServiceCollege stärks. Detta innebär att utbildningar på olika nivåer kvalitetssäkras, och därmed får de studerande rätt kompetens för en karriär inom besöksnäring, handel eller ekonomi samt att företagens framtida kompetensförsörjning tryggas inom vår region. Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Webbplats Orgnr Bankgiro PlusGiro

2 2 Organisation Det strategiska arbetet och all verksamhet leds av två regionala styrgrupper (ekonomi och besöksnäring, handel) och flera lokala styrgrupper. I dessa finns representanter från företag, fackliga parter och utbildningsanordnare. De lokala styrgrupperna finns representerade i de regionala styrgrupperna. Det operativa arbetet sker ute på skolorna. Organisationen benämns ServiceCollege Värmland. ServiceCollege Värmland består av utbildningsanordnare, fackliga och företag inom besöksnäring, handel och ekonomi som definieras såsom: Boendeanläggningar, restaurang och aktivitetsföretag Handel Ekonomi ServiceCollege Värmland är också representerat i den nationella styrgruppen för ServiceCollege där Almega, Svensk Handel, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Handelsanställdas förbund och Fastighetsanställdas förbund ingår. Na#onell styrgrupp Regionalstyrgrupp Besöksnäring och Handel Regional styrgrupp Ekonomi Torsby, Sunne Arvika, Eda Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga, Grums 5 cer#fierade utbildningar 2 cer#fierade utbildningar 7 cer#fierade utbildningar

3 3 Certifieringar Region Värmland certifierades 2010, som den andra regionen i Sverige, av de nationella parterna utifrån uppställda kvalitetskriterier. Efter att den regionala certifieringen godkänts kunde de utbildningar som riktar sig inom ServiceColleges branscher söka en certifiering. Detta har varit möjligt vid två certifieringstillfällen som sker årligen. Under 2012 certifierades den fjortonde utbildningen i Värmland vilket innebar att det då fanns tre lokala ServiceCollege i Värmland certifierade. Karlstad, Hammarö, Grums, Forshaga och Kil (certifierade 2010) Torsby och Sunne (certifierade 2010) Arvika och Eda (certifierade 2011) I dessa tre lokala styrgrupper fanns som mest fjorton utbildningar certifierade. Certifieringsdatum, ) Handels- och administrationsprogrammet, Karlstad 2) Barn- och Fritidsprogrammet, Hammarö 3) Samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning, Karlstad Certifieringsdatum, ) Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Karlstad 5) Hotell- och turismprogrammet, Sunne 6) Ekonomiprogrammet, Sunne 7) Barn- och fritidsprogrammet, Torsby 8) Hotell- och turismprogrammet, Klaragymnasium i Karlstad (fristående gymnasieskola) 9) Handels- och administrationsprogrammet, Torsby Certifieringsdatum, ) Hotell- och turismprogrammet, Karlstad 11) Hotell- och restaurangprogrammet, Torsby 12) Ekonomiprogrammet, Karlstad Certifieringsdatum, ) Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Eda Certifieringsdatum, ) Handelsprogrammet, Arvika Totalt har nio av sexton kommuner; Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga, Eda, Arvika, Torsby och Sunne varit representerade i den regionala styrgruppen, ServiceCollege Värmland, tillsammans med Region Värmland, Karlstads Universitet, Folksam, IKEA, Nöjesfabriken, KCCC, Forex, Swedbank, Max Hamburgerrestauranger, ICA Supermarket Toria, Pitchers, Scandic Hotels, Best Western Hotel Gustaf Fröding, Affärshögskolan, Lernia, Nöjesbyrån, Gina Tricot, Kappan, Klarälvdalens Folkhögskola, Hotell- och restaurangfacket, Unionen, Grant Thornton, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Harrys, Kappan och Branäs.

4 4 Det operativa arbetet har skett i lokala styrgrupper eller arbetsgrupper. Under 2012 års inventering av aktörer inom ServiceCollege fanns 44 unika företag representerade av 90 stycken ledamöter från arbetslivet och lika många utbildare. De flesta utbildarna representerar gymnasieutbildningar men utbildningsanordnare inom Vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan, Klarälvdalens folkhögskola och från Handelshögskolan vid Karlstads Universitet finns också med i ServiceCollege Värmland med dessa utbildningar är inte certifierade. Vision Vår vision för ServiceCollege Värmland har varit att vara ledande inom besöksnäring, handel och ekonomi vad gäller företagande, utbildning och forskning. ServiceCollege skulle också genom sitt arbete bidra till Region Värmland två mål inom insatsområdet kompetensförsörjning. Höj utbildningsnivån Öka kompetensmatchningen Mål, målgrupper och aktiviteter För att nå visionen sattes ett antal mål och mätbara mål upp. Målen har reviderats under åren och några mål har försvunnit och en del nya mål har tillkommit. Kopplat till målen har det alltid funnits aktiviteter och indikatorer för att följa upp målen. Målgrupperna Elever - som genom vårt arbete skulle vägledas till utbildningar inom våra branscher och efter avslutade utbildningar vara anställningsbara Lärare som genom ServiceCollege skulle få en ökad förståelse för branscherna utbildningarna riktar sig emot samt genom kompetensutveckling skulle kunna bedriva en än bättre utbildning Företag som genom vårt arbete skulle bidra till att kvalitetssäkra utbildningarna i regionen Fackliga som genom sin kunskap skulle bidra med värdefulla kunskaper kring bland annat det arbetsplatsförlagda lärande, APL. Beslutsfattare var varit en målgrupp som vi spridit våra resultat till Mål och aktiviteter (utifrån ansökan om beviljade projektmedel) ServiceCollege Värmland är en del av den uppbyggnad som sker av kompetensplattform Service och har i arbetet tagit ett särskilt ansvar för

5 5 strategi 3 i kompetensplattformen som handlar om att behovsanpassa befintliga och utveckla nya utbildningar. Stödja utveckling av befintliga utbildningar Initiera nya utbildningar Delta i det framtida partnerskapet för kompetensplattform Service. Ta fram strategier för framtiden Ta fram en strategi för ServiceCollege för att tydliggöra de olika branschernas och parternas roller och åtagande efter projekttiden samt konsekvenser för ServiceCollege verksamhet. Ta fram en delstrategi för besöksnäringen omfattande boendeanläggningar, restauranger, aktivitetsföretag och handel Ta fram en delstrategi för ekonomi omfattande bank, försäkring och redovisning. Visit Värmland är en aktiv part i detta arbete. Antalet samverkande företag i ServiceCollege Värmland skall öka. November 2012 är 44 företag aktiva inom ramen för SC. Samarbeta aktivt med Visit Värmland Delta i Visit Värmlands arrangerade möten för företag Utveckla en avsiktsförklaring som tydliggör företagens engagemang i ServiceCollege Bedriva ett aktivt uppsökande arbete till enskilda företag Öka antalet utbildade handledare på företagen Öka arbetsgivarnas beställarkompetens till utbildningarna, det vill säga en ökad konkretisering av vilka kompetenser som efterfrågas. Specificera kompetenser och kvalifikationskrav för olika yrkesområden inom ServiceCollege som leder till anställningsbarhet och implementera detta hos utbildningsanordnare Kompetensutveckla ansvariga rekryterare i utbildningarnas innehåll Regional samverkan kring YH ansökningar inom ramen för yrkesområden inom ServiceCollege. Delta i minst ett internationellt projekt Kontinuerlig bevakning av utlysningar på EU nivå Samverkan mellan parterna inom ServiceCollege kring ansökan om projektmedel på EU nivå. Skapa kompetens- och utvecklingsmöjligheter för lärarna Implementering av kriterier för anställningsbarhet s.k. servicekompetenserna Regionalt kompetens- och erfarenhetsutbyte för personal inom utbildning och verksamhetsområde

6 6 Tematisk collegegemensam konferens 1 gång/år Ökad anställningsbarhet för studenter Erbjuda meritportfölj till eleverna Delta och arrangera mässor, föreläsningar och andra event för både grundskole- och gymnasieelever ServiceCollege elever erbjuds ett skräddarsytt program vid Karlstads universitets öppet hus dagar. Sprida det framtagna konceptet skarpa case. Förbättra kommunikation och marknadsföring Alla parter skall ta ansvar för att sprida information om ServiceCollege genom sina befintliga nätverk på nationell, regional och lokal nivå. Samverka med de andra collegena i regionen kring insatser. Säkerställa att alla elever får löpande information om ServiceCollege och dess syfte. Arbetsgrupper Utifrån våra uppsatta mål genomförs aktiviteter främst på lokal, men också på regional nivå. Det är styrgrupperna som är ytters ansvariga för verksamheten. Utvecklingsarbete sker i olika arbetsgrupper. Nedan följer ett antal exempel på arbetsgrupper som varit igång under åren. Arbetsgrupp för arbetsplatsförlagd utbildning, handledning och utveckling av handledarens roll. Syfte: Arbetade för likvärdiga möjligheter till APL för elever, tillräckligt antal APL-platser och utbildning av handledare på företagen. Arbetsgruppen för APL-handbok. Syfte: En handbok för APL har tagits fram som ett stöd till företagen vid praktik. Handboken innehåller praktiskt information, lagar och regler som omfattar praktik, kursmål och stöd vid bedömning av eleven. Arbetsgruppen för Meritportföljer. Syfte: Öka elevers anställningsbarhet genom att samla all dokumentation som betyg och erfarenheter i meritportföljen men också dokumentera utvecklingen av elevernas servicekompetenser. Arbetet skedde tillsammans med Kristinehamns folkhögskola. Arbetsgruppen för attraktiva arbetsplatser. Syfte: Tog fram kriterier för vad som är en attraktiv arbetsplats samt vill certifiera dessa. Konkurrensen kring arbetskraften ökar och det blir allt viktigare för företag att profilera sig som attraktiva. Denna arbetsgrupp leddes av IKEA. Arbetsgruppen för höjd status och tydligare karriärvägar inom besöksnäring. Syfte: Ville visa på de möjligheterna som finns inom besöksnäringen och att det är en bransch på frammarsch. Här kom ett

7 7 initiativ från branschen kring en tävling om att utse årets servitris, kock och bartender! Arbetsgruppen för Studie- och yrkesvägledning. Syfte: Kompetensutveckla länets alla studie- och yrkesvägledare genom att bjuda in till studiebesök i besöksnäring, handel eller på ett ekonomiföretag. Detta har bland annat gjorts tillsammans med SYVprojektet.

8 8 Resultat ServiceCollege april 2010-april 2013 Samtliga kommuner har erbjudits att vara med i ServiceCollege samverkan Över 200 företag har informerats om ServiceCollege. Av dem är 44 unika och 90 företagsrepresentanter med i en styrgrupp. ServiceCollege certifierades i april Idag är 9 kommuner (Karlstad, Hammarö, Kil, Grums, Forshaga, Sunne, Torsby, Arvika och Eda) med och 14 utbildningar certifierade. ServiceCollege Värmland bidrar till det nationella arbetet med ServiceCollege genom att vara representerade i den Nationella styrgruppen, leda den regionala projektledargruppen samt marknadsföra ServiceCollege Värmland genom att arrangera konferenser och ta emot studiebesök. ServiceCollege vara tänkt att vara en del av klusterinitiativet, Visit Värmland ekonomisk förening samt på sikt även ansvara för en av flera strategier inom kompetensplattformen, Service. (regerings uppdrag) ServiceColleges operativa arbete bidrar till att ServiceColleges nätverk hela tiden växer och samlar kunskap. Detta ger alltså näring till Region Värmlands viktiga strategiarbete på många olika sätt. En handledarutbildning är framtagen och målet var att genomföra 2 träffar årligen där 60 personer skulle delta i utbildningen. 141 personer har deltagit vid fyra träffar. Av dem är hälften företagare. I ServiceCollege anordnas varje år ett antal kompetensutvecklande aktiviteter. (SYV-träff, ServiceCollegedagar) målet var att ca 480 personer skulle delta i dessa aktiviteter. Resultatet blev att nästan 600 personer deltog. Av dessa var de flesta lärare. En APL-handbok är framtagen Ett omfattande marknadsföringsmaterial är framtaget.(t-shirts, folder, ståbord, broschyrställ, pilskylt, flagga) Kriterier för anställningsbarhet/servicekompetenser är utvecklade och en arbetsgrupp har gett förslag på hur dessa kan användas i

9 9 undervisningen. Detta har sedan resulterat i en idéskrift med olika övningsexempel. ServiceColleges nätverk har bistått med kunskap vid flera YHansökningar En gemensam mediaplan för samtliga college är framtagen Under våren 2012 har två ServiceCollege-mässor arrangerats. En i Sunne och en i Karlstad. Målgruppen för de båda mässorna var elever och temat var anställningsbarhet och servicekompetens. Uppskattningsvis besöktes mässorna av ca 250 ungdomar. Under hösten genomfördes en entreprenörsdag där 150 ungdomar från Torsby och Sunne fick lyssna på föreläsningar från det lokala näringslivet. Liknade mässor har förekommit vid flera tillfällen. Den utredning kring besöksnäring, handel och ekonomiföretagens kompetenser och rekryteringsbehov som påbörjades under 2011 blev klar under våren Den har spridits via ServiceCollege nätverk och finns att ladda ner från Region Värmlands hemsida. För att sprida resultatet ytterligare genomfördes fyra företagsträffar runt om i länet. Förhoppningen var att utredningen kan komma till nytta för såväl företagare som utbildningsanordnare. 96 företagare intervjuades. Arbetet med att rigga ett internationellt projekt fortsätter. En kontakt är tagen med Martin Tetzner, rektor för lärarhögskolan i Tyskland och Hans From från Besöksnäringscollege i Dalarna. De kan båda bidra med värdefulla erfarenheter och kunskaper kring EUansökningar och kontakter med bland annat Disney Academy. Inom lokala ServiceCollege håller samverkan på att ta form mellan skola och arbetsliv. För att öka företagens intresse för ServiceCollege har flera företagsevent genomförts bland annat en After Work och ett frukostmöte under Uppslutningen bland företag var stor vid båda dessa tillfällen (ca 60 företag) Mallar för verksamhetsplan, uppföljning av arbete med generella-och servicekompetenser och uppföljning av elever 6 månader efter avslutade studier har tagits fram. Samtliga lokala college har lämnat in verksamhetsplaner avseende hösten 2012 och våren 2013, uppdaterat sina kontaktuppgifter samt

10 10 lämnat in en verksamhetsberättelse för Detta är ett led i att formalisera samverkan ytterligare samt underlätta för uppföljning. EU-parlamentarikern Olle Ludvigson besökte Region Värmland i maj Kontakten mellan honom och ServiceCollege etablerades under projektet nio veckor i Bryssel hösten Ett omfattande program lades för dagen och flera av Region Värmlands projekt och verksamheter gavs tillfälle att presentera sitt arbete däribland ServiceCollege Det är viktigt för ServiceCollege i Värmland att fler ansluter sig till ServiceCollege-certifieringen i Sverige. Vi har därför tagit emot och etablerat kontakter med många andra regioner/län. Skaraborgs län har besökt oss och senare blev vi inbjudna till Skövde för att berätta mer om vårt arbete för dem. Ett samarbete har också inletts med besöksnäringscollege i Dalarna. Sydnärkesutbildningsförbund och Västra götalandsregionen har också varit på studiebesök. På nationell nivå har ett samverkansavtal framarbetats. Det reglerar bland annat regionernas årliga medlemsavgift. Avgiften föreslås vara differentierad beroende på hur många utbildningar som finns certifierade i regionen. Det stora arbetet och framgångarna i ServiceCollege har varit skarpa case. För att de elever som läser på ett gymnasieprogram ska bli anställningsbara är det viktigt att ha en god kontakt med branschen under hela utbildningen. Här är praktik ett viktigt inslag. Elever som läser på Hotell- och turismprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet, Handelsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet samt Ekonomiprogrammet ska alla ut i ett arbetsliv som ställer höga krav på elevens förmåga att ge god service. Vi har därför sökt partners för att utforma skarpa case där elevernas förmåga att vara serviceminded sätts på prov. Det första uppdraget var från IF Göta. 100 elever var med som funktionärer under Vårruset. Det andra uppdraget genomfördes tillsammans med Putte i Parken där ett 50- tal elever medverkar under festivalen. Båda dessa arrangemang är nu årligen återkommande. Tanken är att eleverna som en del i sin utbildning får möjlighet att öva på sin servicekompetens samtidigt som företaget/organisationen genom elevernas insats får möjlighet att ge lite extra service till deltagarna/besökarna/kunderna. Det blir ett samarbete alla tjänar på. I samband med Putte i Parken fick eleverna genomgå Attraktiva Värmlands värdskapsutbildning.

11 11 ServiceCollege Värmland har deltagit i en Hospitality och leadershipcourse som arrangerades av besöksnäringscollege i Dalarna. Kursen byggde på Disney Academy. Det har genomförts en utbildning i tre delar för lärare i hur man coachar elever att skriva meritportföljer. Detta är ett led i att öka anställningsbarheten. 10 lärare och en företagare har deltagit. Flera pressmeddelanden och artiklar kring ServiceCollege har skickats till media och en del har också blivit publicerat bland annat ett mycket bra inslag på Kanal 12. Den årliga konferensen under v.44 har samarrangerats med Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege. Under åren har ca 500 lärare och företag deltagit i programmet. Under 2012 befann sig ca 1300 elever inom ServiceCollege. Summering Service College 2013 Under 2013 har ordinarie projektledare varit föräldraledig och en vikarierande projektledare, Maria Lindeberg anställdes. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter har bestått i att förvalta regional styrgrupp samt lokala styrgrupper. Det har också funnits önskemål om att dela den regionala styrgruppen i två delar. En styrgrupp för besöksnäring/handel och en för ekonomi. Detta har under året genomförts och ett antal nya företag har rekryterats till de båda styrgrupperna. Under hösten har Sunne och Torsbys utbildningar lagt ned på grund av få sökande så de har valt att vara vilande under 2014 och så även deras lokala styrgrupp. Tre återcertifieringar har genomförts, våren 2013 återcertifierades Handelsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Tingvalla och under hösten 2013 blev Barn- och fritidsprogrammet på Hammarö återcertifierat. Flera mässor har genomförts på skolorna med service som tema men med olika inriktningar. Arbetet med skarpa case har fortsatt där samarbetet mellan festivalen Putte i Parken samt Vårruset är fortsatt lyckat. Kompetensutveckling för skolor och näringsliv har genomförts genom den årliga inspirationskonferens och en college-gemensam konferensdag har arrangerats för länets SYV:are.

12 12 Strategier för att avveckla och ta tillvara erfarenheter från ServiceCollege Strategi 1 Ta hand om företagens engagemang I ServiceColleges två regionala styrgrupper finns flera engagerade företagare. Deras engagemang bör tas tillvara. 1) Kontakta Visita, Hotell och restaurangföretagares arbetsgivarorganisation och Visit Värmland för att diskutera ett eventuellt övertagande/stöd av den regionala styrgruppen för besöksnäringen 2) Kontakta Handelshögskolan vid Karlstads Universitet för att diskutera ett eventuellt överetagande/stöd av den regionala styrgruppen för ekonomi 3) I de fall ovanstående parter inte vill ansvara för befintliga nätverk se till att företagens engagemang tas om hand om i de lokala programråden. 4) Ta kontakt med alla företag inom ServiceCollege och tacka för visat engagemang och samarbete Strategi 2 Säkerställ att kvalitetsarbetet ute på skolorna fortsätter En del av utbildningen på ett yrkesprogram är arbetsplatsförlagd även kallad APL. Under flera år har ServiceCollege utbildat lärare och företagare till att vara handledare för elever vid deras APL. Som ett stöd i detta arbete har ServiceCollege arbetat fram en APL-handbok. 1) Kontakta alla APL-ansvariga på skolorna och låt de ta ansvar för APL-handboken. För att öka elevers anställningsbarhet har det i samarbete med Kristinehamns folkhögskola tagits fram en meritportfölj. Det är ett verktyg som möjliggör för eleverna att synliggöra sina servicekompetenser för framtida arbetsgivare. Detta verktyg har tidigare använts i Malmö för att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. I ett första steg utbildades 10 lärare och en företagare i handledning kring meritportfölj

13 13 2) Kontakta Kristinehamns folkhögskola och be dem ta ansvar för att de som genomgått utbildningen hålls informerade och uppdaterade. Arbetet med de generella- och servicekompetenserna har varit en central del av ServiceCollege arbete. Kompetenserna bygger b.la. på EU:s 8 nyckelkompetenser och 21-century skills. För att stödja lärarna i arbetet med generella- och servicekompetenser har en idéskrift tagits fram. Den innehåller olika övningar som är kopplade till de olika kompetenserna. 3) Se till att varje skola har idéskriften på ett USB. 4) Besöka de andra regionala styrgrupperna och delge vårt arbete kring generella- och servicekompetenser 5) Kontakta skolorna och tacka för visat engagemang och samarbete Strategi 3 Dokumentation Mellan åren har många aktiviteter genomförts, arbetsgrupper varit igång och olika lärarstöd för kvalitetsarbete tagits fram. Detta samt alla protokoll bör så långt det är möjligt samlas ihop och arkiveras på Region Värmland. 1) Dokumentation om ServiceCollege arkiveras 2) Information om ServiceColleges ska tillsammans med kontaktuppgifter till ansvariga finnas på Region Värmlands hemsida. Resultat Strategi 1 Visita är kontaktade men inte intresserade av att driva delar av ServiceCollege vidare. Efter kontakt med Visit Värmland är inte ett övertagande av ServiceColleges företagar-nätverk aktuellt men företag som är intresserade av att arbeta vidare med kompetensförsörjningsfrågor är varmt välkomna att höra av sig. Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tillsammans med Forex erbjudit sig att vara sammankallande för styrgruppen för ekonomi. De har haft ett första möte och beslutat att undersöka möjligheten för att starta upp en kompetensplattform för Ekonomi. Kontaktpersoner på skolorna har alla blivit ombedda att erbjuda de företag som önskar en plats i ett lokalt programråd. Samtliga företag som funnits med i de mailgrupper som den regionala projektledaren haft tillgång till har blivit inbjudna till en avslutningslunch där bland annat ServiceColleges resultat presenterades.

14 14 Resultat Strategi 2 Kontaktpersonerna på skolorna har fått APL-handboken och idéskriften kring generella- och servicekompetenser och blivit ombedda att sprida dessa. Kristinehamnsfolkhögskola har tagit ansvar för arbetet med meritportföljer. De kommer att ta kontakt med alla som genomgått en utbildning i handledning av meritportföljer för att diskutera en fortsättning. Samtliga utbildare som funnits med i de mailgrupper som den regionala projektledaren haft tillgång till har blivit inbjudna till en avslutningslunch där bland annat ServiceColleges resultat presenterades. Den 17 mars träffas regional projektledare tillsammans med utbildare på Tingvalla gymnasiet för att överlämna och diskutera frågor som kvarstår. De andra regionala styrgrupperna för Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege har inte blivit besökta men de har däremot fått idéskriften kring de generella- och servicekompetenserna via mail. Resultat Strategi 3 Stora delar av ServiceColleges arbete under har arkiverats hos Region Värmland och aktuell och relevant information om dess avveckling finns på hemsidan. Övriga resultat av strategiarbetet Anneli Ekenberg har på uppdrag från Region Värmland förklarat sig villig att vara lokal kontaktperson för ServiceCollege mellan den 1 mars och 30 juni. De övergripande frågorna av regional karaktär ansvarar Britta Zetterlund-Joansson för. Efter en kontakt med Hans From, Besöksnäringscollege i Dalarna finns möjlighet för värmländska besöksnäring- och handelsföretag att delta i deras utbildningskoncept. Kontaktpersoner Britta Zetterlund-Johansson, Region Värmland, Anneli Ekenberg, Tingvalla gymnasiet,

15 15

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 12 110-1 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Utbildningsmöjligheter i Värmland. Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1

Utbildningsmöjligheter i Värmland. Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1 Utbildningsmöjligheter i Värmland Rapport nr 5, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson, britta.zetterlund-johansson@regionvarmland.se Faktasammanställning:

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014

Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014 1 Bakgrund Lapplands lärcentra Kiruna är en del av Lapplands lärcentra som ansvarar

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Idéskola för yrkesutbildning

Idéskola för yrkesutbildning Utvärderingen av Idéskola för yrkesutbildning -slutrapport Joakim Nilsson 2008-10-31 Innehållsförteckning Ett Inledning...3 Projektets bakgrund och den omgivande verkligheten... 3 Metod och material...

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kompetensutveckling inom besöksnäringen Småland - Öland 2 Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Förstudien

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Slutrapport Arena. En förstudie inom kompetensförsörjning genom kompetensmatchning 2015-02-26 1(31) Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena

Slutrapport Arena. En förstudie inom kompetensförsörjning genom kompetensmatchning 2015-02-26 1(31) Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2015-02-26 1( Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena 054-540 54 42, 070-001 07 24 paivi.johansson@karlstad.se Slutrapport Arena En förstudie inom kompetensförsörjning

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utveckling mot arbete (UMA) Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. UMA - Utveckling Mot Arbete baserades på

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Teknikcollege Gästrikland

Teknikcollege Gästrikland Till Riksföreningen Teknikcollege Sverige Industrirådets granskningskommitté Reviderad 2012-09-03 Teknikcollege Gästrikland 1 Innehållsförteckning Bilagor.3 Inledning...4 I. Regionalt perspektiv...5 II.

Läs mer

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 Bildning Elisabet Björklund Datum 2014-10-09 Sida 1(15) Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 1. Kvalitetsrapporten gäller läsåret 2013/2014 och omfattar enbart de statligt uppsatta

Läs mer

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport-

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport- Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten - Slutrapport- Rapporten skriven av Iiris Mäntyranta Januari 2008 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte och mål 4 Projektorganisation 5 Projektekonomi

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer