Strategier för avveckling av ServiceCollege Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategier för avveckling av ServiceCollege Värmland"

Transkript

1 Sida 1(15) Enheten för Regional tillväxt Linda Larsson, Datum Strategier för avveckling av ServiceCollege Värmland Bakgrund Under 2009 beslutade Region Värmlands styrelse att en förstudie skulle genomföras för att kartlägga intresse hos kommuner, utbildningsanordnare, företag och arbetsmarknadens parter om att gå samman och starta upp ett ServiceCollege i Värmland. (Dnr RV ) En interimistisk styrgrupp bildades och en projektledare anställdes i april Region Värmland var sedan tidigare huvudman för Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Teknikcollege certifierades 2006 och är idag den största regionen i Sverige. Vård- och omsorgscollege certifierades 2008 som första region i Sverige och är även de den största regionen idag. I april 2010 certifierades Värmland som ett ServiceCollege av de nationella parterna utifrån nationellt uppställda kvalitetskriterier. Tidigare hade ServiceCollege Södra Norrland blivit certifierat. Detta college avslutades dock efter några år. Under 2013 blev det känt att den nationella styrgruppen beslutat att avveckla ServiceCollege på nationell nivå varpå projektledare, Linda Larsson och vik. projektledare, Maria Lindeberg fick i uppdrag att ta fram strategier för att avveckla och ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som uppnåtts i projektet. Syfte Konceptet college syftar till att arbetslivet dvs. olika företag och fackliga representanter för arbetstagarna och arbetsgivarna träffas tillsammans med utbildningsanordnare. Detta ska leda till att det regionala näringslivets intresse för, inflytande över och samverkan med utbildningarna inom ett ServiceCollege stärks. Detta innebär att utbildningar på olika nivåer kvalitetssäkras, och därmed får de studerande rätt kompetens för en karriär inom besöksnäring, handel eller ekonomi samt att företagens framtida kompetensförsörjning tryggas inom vår region. Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Webbplats Orgnr Bankgiro PlusGiro

2 2 Organisation Det strategiska arbetet och all verksamhet leds av två regionala styrgrupper (ekonomi och besöksnäring, handel) och flera lokala styrgrupper. I dessa finns representanter från företag, fackliga parter och utbildningsanordnare. De lokala styrgrupperna finns representerade i de regionala styrgrupperna. Det operativa arbetet sker ute på skolorna. Organisationen benämns ServiceCollege Värmland. ServiceCollege Värmland består av utbildningsanordnare, fackliga och företag inom besöksnäring, handel och ekonomi som definieras såsom: Boendeanläggningar, restaurang och aktivitetsföretag Handel Ekonomi ServiceCollege Värmland är också representerat i den nationella styrgruppen för ServiceCollege där Almega, Svensk Handel, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Handelsanställdas förbund och Fastighetsanställdas förbund ingår. Na#onell styrgrupp Regionalstyrgrupp Besöksnäring och Handel Regional styrgrupp Ekonomi Torsby, Sunne Arvika, Eda Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga, Grums 5 cer#fierade utbildningar 2 cer#fierade utbildningar 7 cer#fierade utbildningar

3 3 Certifieringar Region Värmland certifierades 2010, som den andra regionen i Sverige, av de nationella parterna utifrån uppställda kvalitetskriterier. Efter att den regionala certifieringen godkänts kunde de utbildningar som riktar sig inom ServiceColleges branscher söka en certifiering. Detta har varit möjligt vid två certifieringstillfällen som sker årligen. Under 2012 certifierades den fjortonde utbildningen i Värmland vilket innebar att det då fanns tre lokala ServiceCollege i Värmland certifierade. Karlstad, Hammarö, Grums, Forshaga och Kil (certifierade 2010) Torsby och Sunne (certifierade 2010) Arvika och Eda (certifierade 2011) I dessa tre lokala styrgrupper fanns som mest fjorton utbildningar certifierade. Certifieringsdatum, ) Handels- och administrationsprogrammet, Karlstad 2) Barn- och Fritidsprogrammet, Hammarö 3) Samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning, Karlstad Certifieringsdatum, ) Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Karlstad 5) Hotell- och turismprogrammet, Sunne 6) Ekonomiprogrammet, Sunne 7) Barn- och fritidsprogrammet, Torsby 8) Hotell- och turismprogrammet, Klaragymnasium i Karlstad (fristående gymnasieskola) 9) Handels- och administrationsprogrammet, Torsby Certifieringsdatum, ) Hotell- och turismprogrammet, Karlstad 11) Hotell- och restaurangprogrammet, Torsby 12) Ekonomiprogrammet, Karlstad Certifieringsdatum, ) Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Eda Certifieringsdatum, ) Handelsprogrammet, Arvika Totalt har nio av sexton kommuner; Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga, Eda, Arvika, Torsby och Sunne varit representerade i den regionala styrgruppen, ServiceCollege Värmland, tillsammans med Region Värmland, Karlstads Universitet, Folksam, IKEA, Nöjesfabriken, KCCC, Forex, Swedbank, Max Hamburgerrestauranger, ICA Supermarket Toria, Pitchers, Scandic Hotels, Best Western Hotel Gustaf Fröding, Affärshögskolan, Lernia, Nöjesbyrån, Gina Tricot, Kappan, Klarälvdalens Folkhögskola, Hotell- och restaurangfacket, Unionen, Grant Thornton, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Harrys, Kappan och Branäs.

4 4 Det operativa arbetet har skett i lokala styrgrupper eller arbetsgrupper. Under 2012 års inventering av aktörer inom ServiceCollege fanns 44 unika företag representerade av 90 stycken ledamöter från arbetslivet och lika många utbildare. De flesta utbildarna representerar gymnasieutbildningar men utbildningsanordnare inom Vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan, Klarälvdalens folkhögskola och från Handelshögskolan vid Karlstads Universitet finns också med i ServiceCollege Värmland med dessa utbildningar är inte certifierade. Vision Vår vision för ServiceCollege Värmland har varit att vara ledande inom besöksnäring, handel och ekonomi vad gäller företagande, utbildning och forskning. ServiceCollege skulle också genom sitt arbete bidra till Region Värmland två mål inom insatsområdet kompetensförsörjning. Höj utbildningsnivån Öka kompetensmatchningen Mål, målgrupper och aktiviteter För att nå visionen sattes ett antal mål och mätbara mål upp. Målen har reviderats under åren och några mål har försvunnit och en del nya mål har tillkommit. Kopplat till målen har det alltid funnits aktiviteter och indikatorer för att följa upp målen. Målgrupperna Elever - som genom vårt arbete skulle vägledas till utbildningar inom våra branscher och efter avslutade utbildningar vara anställningsbara Lärare som genom ServiceCollege skulle få en ökad förståelse för branscherna utbildningarna riktar sig emot samt genom kompetensutveckling skulle kunna bedriva en än bättre utbildning Företag som genom vårt arbete skulle bidra till att kvalitetssäkra utbildningarna i regionen Fackliga som genom sin kunskap skulle bidra med värdefulla kunskaper kring bland annat det arbetsplatsförlagda lärande, APL. Beslutsfattare var varit en målgrupp som vi spridit våra resultat till Mål och aktiviteter (utifrån ansökan om beviljade projektmedel) ServiceCollege Värmland är en del av den uppbyggnad som sker av kompetensplattform Service och har i arbetet tagit ett särskilt ansvar för

5 5 strategi 3 i kompetensplattformen som handlar om att behovsanpassa befintliga och utveckla nya utbildningar. Stödja utveckling av befintliga utbildningar Initiera nya utbildningar Delta i det framtida partnerskapet för kompetensplattform Service. Ta fram strategier för framtiden Ta fram en strategi för ServiceCollege för att tydliggöra de olika branschernas och parternas roller och åtagande efter projekttiden samt konsekvenser för ServiceCollege verksamhet. Ta fram en delstrategi för besöksnäringen omfattande boendeanläggningar, restauranger, aktivitetsföretag och handel Ta fram en delstrategi för ekonomi omfattande bank, försäkring och redovisning. Visit Värmland är en aktiv part i detta arbete. Antalet samverkande företag i ServiceCollege Värmland skall öka. November 2012 är 44 företag aktiva inom ramen för SC. Samarbeta aktivt med Visit Värmland Delta i Visit Värmlands arrangerade möten för företag Utveckla en avsiktsförklaring som tydliggör företagens engagemang i ServiceCollege Bedriva ett aktivt uppsökande arbete till enskilda företag Öka antalet utbildade handledare på företagen Öka arbetsgivarnas beställarkompetens till utbildningarna, det vill säga en ökad konkretisering av vilka kompetenser som efterfrågas. Specificera kompetenser och kvalifikationskrav för olika yrkesområden inom ServiceCollege som leder till anställningsbarhet och implementera detta hos utbildningsanordnare Kompetensutveckla ansvariga rekryterare i utbildningarnas innehåll Regional samverkan kring YH ansökningar inom ramen för yrkesområden inom ServiceCollege. Delta i minst ett internationellt projekt Kontinuerlig bevakning av utlysningar på EU nivå Samverkan mellan parterna inom ServiceCollege kring ansökan om projektmedel på EU nivå. Skapa kompetens- och utvecklingsmöjligheter för lärarna Implementering av kriterier för anställningsbarhet s.k. servicekompetenserna Regionalt kompetens- och erfarenhetsutbyte för personal inom utbildning och verksamhetsområde

6 6 Tematisk collegegemensam konferens 1 gång/år Ökad anställningsbarhet för studenter Erbjuda meritportfölj till eleverna Delta och arrangera mässor, föreläsningar och andra event för både grundskole- och gymnasieelever ServiceCollege elever erbjuds ett skräddarsytt program vid Karlstads universitets öppet hus dagar. Sprida det framtagna konceptet skarpa case. Förbättra kommunikation och marknadsföring Alla parter skall ta ansvar för att sprida information om ServiceCollege genom sina befintliga nätverk på nationell, regional och lokal nivå. Samverka med de andra collegena i regionen kring insatser. Säkerställa att alla elever får löpande information om ServiceCollege och dess syfte. Arbetsgrupper Utifrån våra uppsatta mål genomförs aktiviteter främst på lokal, men också på regional nivå. Det är styrgrupperna som är ytters ansvariga för verksamheten. Utvecklingsarbete sker i olika arbetsgrupper. Nedan följer ett antal exempel på arbetsgrupper som varit igång under åren. Arbetsgrupp för arbetsplatsförlagd utbildning, handledning och utveckling av handledarens roll. Syfte: Arbetade för likvärdiga möjligheter till APL för elever, tillräckligt antal APL-platser och utbildning av handledare på företagen. Arbetsgruppen för APL-handbok. Syfte: En handbok för APL har tagits fram som ett stöd till företagen vid praktik. Handboken innehåller praktiskt information, lagar och regler som omfattar praktik, kursmål och stöd vid bedömning av eleven. Arbetsgruppen för Meritportföljer. Syfte: Öka elevers anställningsbarhet genom att samla all dokumentation som betyg och erfarenheter i meritportföljen men också dokumentera utvecklingen av elevernas servicekompetenser. Arbetet skedde tillsammans med Kristinehamns folkhögskola. Arbetsgruppen för attraktiva arbetsplatser. Syfte: Tog fram kriterier för vad som är en attraktiv arbetsplats samt vill certifiera dessa. Konkurrensen kring arbetskraften ökar och det blir allt viktigare för företag att profilera sig som attraktiva. Denna arbetsgrupp leddes av IKEA. Arbetsgruppen för höjd status och tydligare karriärvägar inom besöksnäring. Syfte: Ville visa på de möjligheterna som finns inom besöksnäringen och att det är en bransch på frammarsch. Här kom ett

7 7 initiativ från branschen kring en tävling om att utse årets servitris, kock och bartender! Arbetsgruppen för Studie- och yrkesvägledning. Syfte: Kompetensutveckla länets alla studie- och yrkesvägledare genom att bjuda in till studiebesök i besöksnäring, handel eller på ett ekonomiföretag. Detta har bland annat gjorts tillsammans med SYVprojektet.

8 8 Resultat ServiceCollege april 2010-april 2013 Samtliga kommuner har erbjudits att vara med i ServiceCollege samverkan Över 200 företag har informerats om ServiceCollege. Av dem är 44 unika och 90 företagsrepresentanter med i en styrgrupp. ServiceCollege certifierades i april Idag är 9 kommuner (Karlstad, Hammarö, Kil, Grums, Forshaga, Sunne, Torsby, Arvika och Eda) med och 14 utbildningar certifierade. ServiceCollege Värmland bidrar till det nationella arbetet med ServiceCollege genom att vara representerade i den Nationella styrgruppen, leda den regionala projektledargruppen samt marknadsföra ServiceCollege Värmland genom att arrangera konferenser och ta emot studiebesök. ServiceCollege vara tänkt att vara en del av klusterinitiativet, Visit Värmland ekonomisk förening samt på sikt även ansvara för en av flera strategier inom kompetensplattformen, Service. (regerings uppdrag) ServiceColleges operativa arbete bidrar till att ServiceColleges nätverk hela tiden växer och samlar kunskap. Detta ger alltså näring till Region Värmlands viktiga strategiarbete på många olika sätt. En handledarutbildning är framtagen och målet var att genomföra 2 träffar årligen där 60 personer skulle delta i utbildningen. 141 personer har deltagit vid fyra träffar. Av dem är hälften företagare. I ServiceCollege anordnas varje år ett antal kompetensutvecklande aktiviteter. (SYV-träff, ServiceCollegedagar) målet var att ca 480 personer skulle delta i dessa aktiviteter. Resultatet blev att nästan 600 personer deltog. Av dessa var de flesta lärare. En APL-handbok är framtagen Ett omfattande marknadsföringsmaterial är framtaget.(t-shirts, folder, ståbord, broschyrställ, pilskylt, flagga) Kriterier för anställningsbarhet/servicekompetenser är utvecklade och en arbetsgrupp har gett förslag på hur dessa kan användas i

9 9 undervisningen. Detta har sedan resulterat i en idéskrift med olika övningsexempel. ServiceColleges nätverk har bistått med kunskap vid flera YHansökningar En gemensam mediaplan för samtliga college är framtagen Under våren 2012 har två ServiceCollege-mässor arrangerats. En i Sunne och en i Karlstad. Målgruppen för de båda mässorna var elever och temat var anställningsbarhet och servicekompetens. Uppskattningsvis besöktes mässorna av ca 250 ungdomar. Under hösten genomfördes en entreprenörsdag där 150 ungdomar från Torsby och Sunne fick lyssna på föreläsningar från det lokala näringslivet. Liknade mässor har förekommit vid flera tillfällen. Den utredning kring besöksnäring, handel och ekonomiföretagens kompetenser och rekryteringsbehov som påbörjades under 2011 blev klar under våren Den har spridits via ServiceCollege nätverk och finns att ladda ner från Region Värmlands hemsida. För att sprida resultatet ytterligare genomfördes fyra företagsträffar runt om i länet. Förhoppningen var att utredningen kan komma till nytta för såväl företagare som utbildningsanordnare. 96 företagare intervjuades. Arbetet med att rigga ett internationellt projekt fortsätter. En kontakt är tagen med Martin Tetzner, rektor för lärarhögskolan i Tyskland och Hans From från Besöksnäringscollege i Dalarna. De kan båda bidra med värdefulla erfarenheter och kunskaper kring EUansökningar och kontakter med bland annat Disney Academy. Inom lokala ServiceCollege håller samverkan på att ta form mellan skola och arbetsliv. För att öka företagens intresse för ServiceCollege har flera företagsevent genomförts bland annat en After Work och ett frukostmöte under Uppslutningen bland företag var stor vid båda dessa tillfällen (ca 60 företag) Mallar för verksamhetsplan, uppföljning av arbete med generella-och servicekompetenser och uppföljning av elever 6 månader efter avslutade studier har tagits fram. Samtliga lokala college har lämnat in verksamhetsplaner avseende hösten 2012 och våren 2013, uppdaterat sina kontaktuppgifter samt

10 10 lämnat in en verksamhetsberättelse för Detta är ett led i att formalisera samverkan ytterligare samt underlätta för uppföljning. EU-parlamentarikern Olle Ludvigson besökte Region Värmland i maj Kontakten mellan honom och ServiceCollege etablerades under projektet nio veckor i Bryssel hösten Ett omfattande program lades för dagen och flera av Region Värmlands projekt och verksamheter gavs tillfälle att presentera sitt arbete däribland ServiceCollege Det är viktigt för ServiceCollege i Värmland att fler ansluter sig till ServiceCollege-certifieringen i Sverige. Vi har därför tagit emot och etablerat kontakter med många andra regioner/län. Skaraborgs län har besökt oss och senare blev vi inbjudna till Skövde för att berätta mer om vårt arbete för dem. Ett samarbete har också inletts med besöksnäringscollege i Dalarna. Sydnärkesutbildningsförbund och Västra götalandsregionen har också varit på studiebesök. På nationell nivå har ett samverkansavtal framarbetats. Det reglerar bland annat regionernas årliga medlemsavgift. Avgiften föreslås vara differentierad beroende på hur många utbildningar som finns certifierade i regionen. Det stora arbetet och framgångarna i ServiceCollege har varit skarpa case. För att de elever som läser på ett gymnasieprogram ska bli anställningsbara är det viktigt att ha en god kontakt med branschen under hela utbildningen. Här är praktik ett viktigt inslag. Elever som läser på Hotell- och turismprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet, Handelsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet samt Ekonomiprogrammet ska alla ut i ett arbetsliv som ställer höga krav på elevens förmåga att ge god service. Vi har därför sökt partners för att utforma skarpa case där elevernas förmåga att vara serviceminded sätts på prov. Det första uppdraget var från IF Göta. 100 elever var med som funktionärer under Vårruset. Det andra uppdraget genomfördes tillsammans med Putte i Parken där ett 50- tal elever medverkar under festivalen. Båda dessa arrangemang är nu årligen återkommande. Tanken är att eleverna som en del i sin utbildning får möjlighet att öva på sin servicekompetens samtidigt som företaget/organisationen genom elevernas insats får möjlighet att ge lite extra service till deltagarna/besökarna/kunderna. Det blir ett samarbete alla tjänar på. I samband med Putte i Parken fick eleverna genomgå Attraktiva Värmlands värdskapsutbildning.

11 11 ServiceCollege Värmland har deltagit i en Hospitality och leadershipcourse som arrangerades av besöksnäringscollege i Dalarna. Kursen byggde på Disney Academy. Det har genomförts en utbildning i tre delar för lärare i hur man coachar elever att skriva meritportföljer. Detta är ett led i att öka anställningsbarheten. 10 lärare och en företagare har deltagit. Flera pressmeddelanden och artiklar kring ServiceCollege har skickats till media och en del har också blivit publicerat bland annat ett mycket bra inslag på Kanal 12. Den årliga konferensen under v.44 har samarrangerats med Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege. Under åren har ca 500 lärare och företag deltagit i programmet. Under 2012 befann sig ca 1300 elever inom ServiceCollege. Summering Service College 2013 Under 2013 har ordinarie projektledare varit föräldraledig och en vikarierande projektledare, Maria Lindeberg anställdes. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter har bestått i att förvalta regional styrgrupp samt lokala styrgrupper. Det har också funnits önskemål om att dela den regionala styrgruppen i två delar. En styrgrupp för besöksnäring/handel och en för ekonomi. Detta har under året genomförts och ett antal nya företag har rekryterats till de båda styrgrupperna. Under hösten har Sunne och Torsbys utbildningar lagt ned på grund av få sökande så de har valt att vara vilande under 2014 och så även deras lokala styrgrupp. Tre återcertifieringar har genomförts, våren 2013 återcertifierades Handelsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Tingvalla och under hösten 2013 blev Barn- och fritidsprogrammet på Hammarö återcertifierat. Flera mässor har genomförts på skolorna med service som tema men med olika inriktningar. Arbetet med skarpa case har fortsatt där samarbetet mellan festivalen Putte i Parken samt Vårruset är fortsatt lyckat. Kompetensutveckling för skolor och näringsliv har genomförts genom den årliga inspirationskonferens och en college-gemensam konferensdag har arrangerats för länets SYV:are.

12 12 Strategier för att avveckla och ta tillvara erfarenheter från ServiceCollege Strategi 1 Ta hand om företagens engagemang I ServiceColleges två regionala styrgrupper finns flera engagerade företagare. Deras engagemang bör tas tillvara. 1) Kontakta Visita, Hotell och restaurangföretagares arbetsgivarorganisation och Visit Värmland för att diskutera ett eventuellt övertagande/stöd av den regionala styrgruppen för besöksnäringen 2) Kontakta Handelshögskolan vid Karlstads Universitet för att diskutera ett eventuellt överetagande/stöd av den regionala styrgruppen för ekonomi 3) I de fall ovanstående parter inte vill ansvara för befintliga nätverk se till att företagens engagemang tas om hand om i de lokala programråden. 4) Ta kontakt med alla företag inom ServiceCollege och tacka för visat engagemang och samarbete Strategi 2 Säkerställ att kvalitetsarbetet ute på skolorna fortsätter En del av utbildningen på ett yrkesprogram är arbetsplatsförlagd även kallad APL. Under flera år har ServiceCollege utbildat lärare och företagare till att vara handledare för elever vid deras APL. Som ett stöd i detta arbete har ServiceCollege arbetat fram en APL-handbok. 1) Kontakta alla APL-ansvariga på skolorna och låt de ta ansvar för APL-handboken. För att öka elevers anställningsbarhet har det i samarbete med Kristinehamns folkhögskola tagits fram en meritportfölj. Det är ett verktyg som möjliggör för eleverna att synliggöra sina servicekompetenser för framtida arbetsgivare. Detta verktyg har tidigare använts i Malmö för att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. I ett första steg utbildades 10 lärare och en företagare i handledning kring meritportfölj

13 13 2) Kontakta Kristinehamns folkhögskola och be dem ta ansvar för att de som genomgått utbildningen hålls informerade och uppdaterade. Arbetet med de generella- och servicekompetenserna har varit en central del av ServiceCollege arbete. Kompetenserna bygger b.la. på EU:s 8 nyckelkompetenser och 21-century skills. För att stödja lärarna i arbetet med generella- och servicekompetenser har en idéskrift tagits fram. Den innehåller olika övningar som är kopplade till de olika kompetenserna. 3) Se till att varje skola har idéskriften på ett USB. 4) Besöka de andra regionala styrgrupperna och delge vårt arbete kring generella- och servicekompetenser 5) Kontakta skolorna och tacka för visat engagemang och samarbete Strategi 3 Dokumentation Mellan åren har många aktiviteter genomförts, arbetsgrupper varit igång och olika lärarstöd för kvalitetsarbete tagits fram. Detta samt alla protokoll bör så långt det är möjligt samlas ihop och arkiveras på Region Värmland. 1) Dokumentation om ServiceCollege arkiveras 2) Information om ServiceColleges ska tillsammans med kontaktuppgifter till ansvariga finnas på Region Värmlands hemsida. Resultat Strategi 1 Visita är kontaktade men inte intresserade av att driva delar av ServiceCollege vidare. Efter kontakt med Visit Värmland är inte ett övertagande av ServiceColleges företagar-nätverk aktuellt men företag som är intresserade av att arbeta vidare med kompetensförsörjningsfrågor är varmt välkomna att höra av sig. Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tillsammans med Forex erbjudit sig att vara sammankallande för styrgruppen för ekonomi. De har haft ett första möte och beslutat att undersöka möjligheten för att starta upp en kompetensplattform för Ekonomi. Kontaktpersoner på skolorna har alla blivit ombedda att erbjuda de företag som önskar en plats i ett lokalt programråd. Samtliga företag som funnits med i de mailgrupper som den regionala projektledaren haft tillgång till har blivit inbjudna till en avslutningslunch där bland annat ServiceColleges resultat presenterades.

14 14 Resultat Strategi 2 Kontaktpersonerna på skolorna har fått APL-handboken och idéskriften kring generella- och servicekompetenser och blivit ombedda att sprida dessa. Kristinehamnsfolkhögskola har tagit ansvar för arbetet med meritportföljer. De kommer att ta kontakt med alla som genomgått en utbildning i handledning av meritportföljer för att diskutera en fortsättning. Samtliga utbildare som funnits med i de mailgrupper som den regionala projektledaren haft tillgång till har blivit inbjudna till en avslutningslunch där bland annat ServiceColleges resultat presenterades. Den 17 mars träffas regional projektledare tillsammans med utbildare på Tingvalla gymnasiet för att överlämna och diskutera frågor som kvarstår. De andra regionala styrgrupperna för Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege har inte blivit besökta men de har däremot fått idéskriften kring de generella- och servicekompetenserna via mail. Resultat Strategi 3 Stora delar av ServiceColleges arbete under har arkiverats hos Region Värmland och aktuell och relevant information om dess avveckling finns på hemsidan. Övriga resultat av strategiarbetet Anneli Ekenberg har på uppdrag från Region Värmland förklarat sig villig att vara lokal kontaktperson för ServiceCollege mellan den 1 mars och 30 juni. De övergripande frågorna av regional karaktär ansvarar Britta Zetterlund-Joansson för. Efter en kontakt med Hans From, Besöksnäringscollege i Dalarna finns möjlighet för värmländska besöksnäring- och handelsföretag att delta i deras utbildningskoncept. Kontaktpersoner Britta Zetterlund-Johansson, Region Värmland, Anneli Ekenberg, Tingvalla gymnasiet,

15 15

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Kartläggning av förutsättningar för utveckling av service/besöksnäringscollege i Örebro län. Förstudie

Kartläggning av förutsättningar för utveckling av service/besöksnäringscollege i Örebro län. Förstudie Dnr 12-271 Kartläggning av förutsättningar för utveckling av service/besöksnäringscollege i Örebro län Förstudie Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Sammanfattning 5 2.a Något om begreppen ServiceCollege

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2011

Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Nyhetsbrev Nr 1, 2011 Teknikcollege Skaraborg invigdes den 23 november 2010. Fem gymnasieskolor har certifierats: Vadsbogymnasiet i Mariestad, Lichron och Volvogymnasiet i Skövde, Lagmansgymnasiet i Vara

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 1. Presentation av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg. 2. Framtiden för branschen. Peter Thomelius från Visita

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Vimmerby HögskoleCentrum

Vimmerby HögskoleCentrum Vimmerby HögskoleCentrum Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Lärande Utveckling Möten Barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument för Vimmerby kommun, där Vimmerby HögskoleCentrum ingår,

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer