Strategier för avveckling av ServiceCollege Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategier för avveckling av ServiceCollege Värmland"

Transkript

1 Sida 1(15) Enheten för Regional tillväxt Linda Larsson, Datum Strategier för avveckling av ServiceCollege Värmland Bakgrund Under 2009 beslutade Region Värmlands styrelse att en förstudie skulle genomföras för att kartlägga intresse hos kommuner, utbildningsanordnare, företag och arbetsmarknadens parter om att gå samman och starta upp ett ServiceCollege i Värmland. (Dnr RV ) En interimistisk styrgrupp bildades och en projektledare anställdes i april Region Värmland var sedan tidigare huvudman för Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Teknikcollege certifierades 2006 och är idag den största regionen i Sverige. Vård- och omsorgscollege certifierades 2008 som första region i Sverige och är även de den största regionen idag. I april 2010 certifierades Värmland som ett ServiceCollege av de nationella parterna utifrån nationellt uppställda kvalitetskriterier. Tidigare hade ServiceCollege Södra Norrland blivit certifierat. Detta college avslutades dock efter några år. Under 2013 blev det känt att den nationella styrgruppen beslutat att avveckla ServiceCollege på nationell nivå varpå projektledare, Linda Larsson och vik. projektledare, Maria Lindeberg fick i uppdrag att ta fram strategier för att avveckla och ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som uppnåtts i projektet. Syfte Konceptet college syftar till att arbetslivet dvs. olika företag och fackliga representanter för arbetstagarna och arbetsgivarna träffas tillsammans med utbildningsanordnare. Detta ska leda till att det regionala näringslivets intresse för, inflytande över och samverkan med utbildningarna inom ett ServiceCollege stärks. Detta innebär att utbildningar på olika nivåer kvalitetssäkras, och därmed får de studerande rätt kompetens för en karriär inom besöksnäring, handel eller ekonomi samt att företagens framtida kompetensförsörjning tryggas inom vår region. Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Webbplats Orgnr Bankgiro PlusGiro

2 2 Organisation Det strategiska arbetet och all verksamhet leds av två regionala styrgrupper (ekonomi och besöksnäring, handel) och flera lokala styrgrupper. I dessa finns representanter från företag, fackliga parter och utbildningsanordnare. De lokala styrgrupperna finns representerade i de regionala styrgrupperna. Det operativa arbetet sker ute på skolorna. Organisationen benämns ServiceCollege Värmland. ServiceCollege Värmland består av utbildningsanordnare, fackliga och företag inom besöksnäring, handel och ekonomi som definieras såsom: Boendeanläggningar, restaurang och aktivitetsföretag Handel Ekonomi ServiceCollege Värmland är också representerat i den nationella styrgruppen för ServiceCollege där Almega, Svensk Handel, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Handelsanställdas förbund och Fastighetsanställdas förbund ingår. Na#onell styrgrupp Regionalstyrgrupp Besöksnäring och Handel Regional styrgrupp Ekonomi Torsby, Sunne Arvika, Eda Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga, Grums 5 cer#fierade utbildningar 2 cer#fierade utbildningar 7 cer#fierade utbildningar

3 3 Certifieringar Region Värmland certifierades 2010, som den andra regionen i Sverige, av de nationella parterna utifrån uppställda kvalitetskriterier. Efter att den regionala certifieringen godkänts kunde de utbildningar som riktar sig inom ServiceColleges branscher söka en certifiering. Detta har varit möjligt vid två certifieringstillfällen som sker årligen. Under 2012 certifierades den fjortonde utbildningen i Värmland vilket innebar att det då fanns tre lokala ServiceCollege i Värmland certifierade. Karlstad, Hammarö, Grums, Forshaga och Kil (certifierade 2010) Torsby och Sunne (certifierade 2010) Arvika och Eda (certifierade 2011) I dessa tre lokala styrgrupper fanns som mest fjorton utbildningar certifierade. Certifieringsdatum, ) Handels- och administrationsprogrammet, Karlstad 2) Barn- och Fritidsprogrammet, Hammarö 3) Samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning, Karlstad Certifieringsdatum, ) Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Karlstad 5) Hotell- och turismprogrammet, Sunne 6) Ekonomiprogrammet, Sunne 7) Barn- och fritidsprogrammet, Torsby 8) Hotell- och turismprogrammet, Klaragymnasium i Karlstad (fristående gymnasieskola) 9) Handels- och administrationsprogrammet, Torsby Certifieringsdatum, ) Hotell- och turismprogrammet, Karlstad 11) Hotell- och restaurangprogrammet, Torsby 12) Ekonomiprogrammet, Karlstad Certifieringsdatum, ) Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Eda Certifieringsdatum, ) Handelsprogrammet, Arvika Totalt har nio av sexton kommuner; Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga, Eda, Arvika, Torsby och Sunne varit representerade i den regionala styrgruppen, ServiceCollege Värmland, tillsammans med Region Värmland, Karlstads Universitet, Folksam, IKEA, Nöjesfabriken, KCCC, Forex, Swedbank, Max Hamburgerrestauranger, ICA Supermarket Toria, Pitchers, Scandic Hotels, Best Western Hotel Gustaf Fröding, Affärshögskolan, Lernia, Nöjesbyrån, Gina Tricot, Kappan, Klarälvdalens Folkhögskola, Hotell- och restaurangfacket, Unionen, Grant Thornton, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Harrys, Kappan och Branäs.

4 4 Det operativa arbetet har skett i lokala styrgrupper eller arbetsgrupper. Under 2012 års inventering av aktörer inom ServiceCollege fanns 44 unika företag representerade av 90 stycken ledamöter från arbetslivet och lika många utbildare. De flesta utbildarna representerar gymnasieutbildningar men utbildningsanordnare inom Vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan, Klarälvdalens folkhögskola och från Handelshögskolan vid Karlstads Universitet finns också med i ServiceCollege Värmland med dessa utbildningar är inte certifierade. Vision Vår vision för ServiceCollege Värmland har varit att vara ledande inom besöksnäring, handel och ekonomi vad gäller företagande, utbildning och forskning. ServiceCollege skulle också genom sitt arbete bidra till Region Värmland två mål inom insatsområdet kompetensförsörjning. Höj utbildningsnivån Öka kompetensmatchningen Mål, målgrupper och aktiviteter För att nå visionen sattes ett antal mål och mätbara mål upp. Målen har reviderats under åren och några mål har försvunnit och en del nya mål har tillkommit. Kopplat till målen har det alltid funnits aktiviteter och indikatorer för att följa upp målen. Målgrupperna Elever - som genom vårt arbete skulle vägledas till utbildningar inom våra branscher och efter avslutade utbildningar vara anställningsbara Lärare som genom ServiceCollege skulle få en ökad förståelse för branscherna utbildningarna riktar sig emot samt genom kompetensutveckling skulle kunna bedriva en än bättre utbildning Företag som genom vårt arbete skulle bidra till att kvalitetssäkra utbildningarna i regionen Fackliga som genom sin kunskap skulle bidra med värdefulla kunskaper kring bland annat det arbetsplatsförlagda lärande, APL. Beslutsfattare var varit en målgrupp som vi spridit våra resultat till Mål och aktiviteter (utifrån ansökan om beviljade projektmedel) ServiceCollege Värmland är en del av den uppbyggnad som sker av kompetensplattform Service och har i arbetet tagit ett särskilt ansvar för

5 5 strategi 3 i kompetensplattformen som handlar om att behovsanpassa befintliga och utveckla nya utbildningar. Stödja utveckling av befintliga utbildningar Initiera nya utbildningar Delta i det framtida partnerskapet för kompetensplattform Service. Ta fram strategier för framtiden Ta fram en strategi för ServiceCollege för att tydliggöra de olika branschernas och parternas roller och åtagande efter projekttiden samt konsekvenser för ServiceCollege verksamhet. Ta fram en delstrategi för besöksnäringen omfattande boendeanläggningar, restauranger, aktivitetsföretag och handel Ta fram en delstrategi för ekonomi omfattande bank, försäkring och redovisning. Visit Värmland är en aktiv part i detta arbete. Antalet samverkande företag i ServiceCollege Värmland skall öka. November 2012 är 44 företag aktiva inom ramen för SC. Samarbeta aktivt med Visit Värmland Delta i Visit Värmlands arrangerade möten för företag Utveckla en avsiktsförklaring som tydliggör företagens engagemang i ServiceCollege Bedriva ett aktivt uppsökande arbete till enskilda företag Öka antalet utbildade handledare på företagen Öka arbetsgivarnas beställarkompetens till utbildningarna, det vill säga en ökad konkretisering av vilka kompetenser som efterfrågas. Specificera kompetenser och kvalifikationskrav för olika yrkesområden inom ServiceCollege som leder till anställningsbarhet och implementera detta hos utbildningsanordnare Kompetensutveckla ansvariga rekryterare i utbildningarnas innehåll Regional samverkan kring YH ansökningar inom ramen för yrkesområden inom ServiceCollege. Delta i minst ett internationellt projekt Kontinuerlig bevakning av utlysningar på EU nivå Samverkan mellan parterna inom ServiceCollege kring ansökan om projektmedel på EU nivå. Skapa kompetens- och utvecklingsmöjligheter för lärarna Implementering av kriterier för anställningsbarhet s.k. servicekompetenserna Regionalt kompetens- och erfarenhetsutbyte för personal inom utbildning och verksamhetsområde

6 6 Tematisk collegegemensam konferens 1 gång/år Ökad anställningsbarhet för studenter Erbjuda meritportfölj till eleverna Delta och arrangera mässor, föreläsningar och andra event för både grundskole- och gymnasieelever ServiceCollege elever erbjuds ett skräddarsytt program vid Karlstads universitets öppet hus dagar. Sprida det framtagna konceptet skarpa case. Förbättra kommunikation och marknadsföring Alla parter skall ta ansvar för att sprida information om ServiceCollege genom sina befintliga nätverk på nationell, regional och lokal nivå. Samverka med de andra collegena i regionen kring insatser. Säkerställa att alla elever får löpande information om ServiceCollege och dess syfte. Arbetsgrupper Utifrån våra uppsatta mål genomförs aktiviteter främst på lokal, men också på regional nivå. Det är styrgrupperna som är ytters ansvariga för verksamheten. Utvecklingsarbete sker i olika arbetsgrupper. Nedan följer ett antal exempel på arbetsgrupper som varit igång under åren. Arbetsgrupp för arbetsplatsförlagd utbildning, handledning och utveckling av handledarens roll. Syfte: Arbetade för likvärdiga möjligheter till APL för elever, tillräckligt antal APL-platser och utbildning av handledare på företagen. Arbetsgruppen för APL-handbok. Syfte: En handbok för APL har tagits fram som ett stöd till företagen vid praktik. Handboken innehåller praktiskt information, lagar och regler som omfattar praktik, kursmål och stöd vid bedömning av eleven. Arbetsgruppen för Meritportföljer. Syfte: Öka elevers anställningsbarhet genom att samla all dokumentation som betyg och erfarenheter i meritportföljen men också dokumentera utvecklingen av elevernas servicekompetenser. Arbetet skedde tillsammans med Kristinehamns folkhögskola. Arbetsgruppen för attraktiva arbetsplatser. Syfte: Tog fram kriterier för vad som är en attraktiv arbetsplats samt vill certifiera dessa. Konkurrensen kring arbetskraften ökar och det blir allt viktigare för företag att profilera sig som attraktiva. Denna arbetsgrupp leddes av IKEA. Arbetsgruppen för höjd status och tydligare karriärvägar inom besöksnäring. Syfte: Ville visa på de möjligheterna som finns inom besöksnäringen och att det är en bransch på frammarsch. Här kom ett

7 7 initiativ från branschen kring en tävling om att utse årets servitris, kock och bartender! Arbetsgruppen för Studie- och yrkesvägledning. Syfte: Kompetensutveckla länets alla studie- och yrkesvägledare genom att bjuda in till studiebesök i besöksnäring, handel eller på ett ekonomiföretag. Detta har bland annat gjorts tillsammans med SYVprojektet.

8 8 Resultat ServiceCollege april 2010-april 2013 Samtliga kommuner har erbjudits att vara med i ServiceCollege samverkan Över 200 företag har informerats om ServiceCollege. Av dem är 44 unika och 90 företagsrepresentanter med i en styrgrupp. ServiceCollege certifierades i april Idag är 9 kommuner (Karlstad, Hammarö, Kil, Grums, Forshaga, Sunne, Torsby, Arvika och Eda) med och 14 utbildningar certifierade. ServiceCollege Värmland bidrar till det nationella arbetet med ServiceCollege genom att vara representerade i den Nationella styrgruppen, leda den regionala projektledargruppen samt marknadsföra ServiceCollege Värmland genom att arrangera konferenser och ta emot studiebesök. ServiceCollege vara tänkt att vara en del av klusterinitiativet, Visit Värmland ekonomisk förening samt på sikt även ansvara för en av flera strategier inom kompetensplattformen, Service. (regerings uppdrag) ServiceColleges operativa arbete bidrar till att ServiceColleges nätverk hela tiden växer och samlar kunskap. Detta ger alltså näring till Region Värmlands viktiga strategiarbete på många olika sätt. En handledarutbildning är framtagen och målet var att genomföra 2 träffar årligen där 60 personer skulle delta i utbildningen. 141 personer har deltagit vid fyra träffar. Av dem är hälften företagare. I ServiceCollege anordnas varje år ett antal kompetensutvecklande aktiviteter. (SYV-träff, ServiceCollegedagar) målet var att ca 480 personer skulle delta i dessa aktiviteter. Resultatet blev att nästan 600 personer deltog. Av dessa var de flesta lärare. En APL-handbok är framtagen Ett omfattande marknadsföringsmaterial är framtaget.(t-shirts, folder, ståbord, broschyrställ, pilskylt, flagga) Kriterier för anställningsbarhet/servicekompetenser är utvecklade och en arbetsgrupp har gett förslag på hur dessa kan användas i

9 9 undervisningen. Detta har sedan resulterat i en idéskrift med olika övningsexempel. ServiceColleges nätverk har bistått med kunskap vid flera YHansökningar En gemensam mediaplan för samtliga college är framtagen Under våren 2012 har två ServiceCollege-mässor arrangerats. En i Sunne och en i Karlstad. Målgruppen för de båda mässorna var elever och temat var anställningsbarhet och servicekompetens. Uppskattningsvis besöktes mässorna av ca 250 ungdomar. Under hösten genomfördes en entreprenörsdag där 150 ungdomar från Torsby och Sunne fick lyssna på föreläsningar från det lokala näringslivet. Liknade mässor har förekommit vid flera tillfällen. Den utredning kring besöksnäring, handel och ekonomiföretagens kompetenser och rekryteringsbehov som påbörjades under 2011 blev klar under våren Den har spridits via ServiceCollege nätverk och finns att ladda ner från Region Värmlands hemsida. För att sprida resultatet ytterligare genomfördes fyra företagsträffar runt om i länet. Förhoppningen var att utredningen kan komma till nytta för såväl företagare som utbildningsanordnare. 96 företagare intervjuades. Arbetet med att rigga ett internationellt projekt fortsätter. En kontakt är tagen med Martin Tetzner, rektor för lärarhögskolan i Tyskland och Hans From från Besöksnäringscollege i Dalarna. De kan båda bidra med värdefulla erfarenheter och kunskaper kring EUansökningar och kontakter med bland annat Disney Academy. Inom lokala ServiceCollege håller samverkan på att ta form mellan skola och arbetsliv. För att öka företagens intresse för ServiceCollege har flera företagsevent genomförts bland annat en After Work och ett frukostmöte under Uppslutningen bland företag var stor vid båda dessa tillfällen (ca 60 företag) Mallar för verksamhetsplan, uppföljning av arbete med generella-och servicekompetenser och uppföljning av elever 6 månader efter avslutade studier har tagits fram. Samtliga lokala college har lämnat in verksamhetsplaner avseende hösten 2012 och våren 2013, uppdaterat sina kontaktuppgifter samt

10 10 lämnat in en verksamhetsberättelse för Detta är ett led i att formalisera samverkan ytterligare samt underlätta för uppföljning. EU-parlamentarikern Olle Ludvigson besökte Region Värmland i maj Kontakten mellan honom och ServiceCollege etablerades under projektet nio veckor i Bryssel hösten Ett omfattande program lades för dagen och flera av Region Värmlands projekt och verksamheter gavs tillfälle att presentera sitt arbete däribland ServiceCollege Det är viktigt för ServiceCollege i Värmland att fler ansluter sig till ServiceCollege-certifieringen i Sverige. Vi har därför tagit emot och etablerat kontakter med många andra regioner/län. Skaraborgs län har besökt oss och senare blev vi inbjudna till Skövde för att berätta mer om vårt arbete för dem. Ett samarbete har också inletts med besöksnäringscollege i Dalarna. Sydnärkesutbildningsförbund och Västra götalandsregionen har också varit på studiebesök. På nationell nivå har ett samverkansavtal framarbetats. Det reglerar bland annat regionernas årliga medlemsavgift. Avgiften föreslås vara differentierad beroende på hur många utbildningar som finns certifierade i regionen. Det stora arbetet och framgångarna i ServiceCollege har varit skarpa case. För att de elever som läser på ett gymnasieprogram ska bli anställningsbara är det viktigt att ha en god kontakt med branschen under hela utbildningen. Här är praktik ett viktigt inslag. Elever som läser på Hotell- och turismprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet, Handelsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet samt Ekonomiprogrammet ska alla ut i ett arbetsliv som ställer höga krav på elevens förmåga att ge god service. Vi har därför sökt partners för att utforma skarpa case där elevernas förmåga att vara serviceminded sätts på prov. Det första uppdraget var från IF Göta. 100 elever var med som funktionärer under Vårruset. Det andra uppdraget genomfördes tillsammans med Putte i Parken där ett 50- tal elever medverkar under festivalen. Båda dessa arrangemang är nu årligen återkommande. Tanken är att eleverna som en del i sin utbildning får möjlighet att öva på sin servicekompetens samtidigt som företaget/organisationen genom elevernas insats får möjlighet att ge lite extra service till deltagarna/besökarna/kunderna. Det blir ett samarbete alla tjänar på. I samband med Putte i Parken fick eleverna genomgå Attraktiva Värmlands värdskapsutbildning.

11 11 ServiceCollege Värmland har deltagit i en Hospitality och leadershipcourse som arrangerades av besöksnäringscollege i Dalarna. Kursen byggde på Disney Academy. Det har genomförts en utbildning i tre delar för lärare i hur man coachar elever att skriva meritportföljer. Detta är ett led i att öka anställningsbarheten. 10 lärare och en företagare har deltagit. Flera pressmeddelanden och artiklar kring ServiceCollege har skickats till media och en del har också blivit publicerat bland annat ett mycket bra inslag på Kanal 12. Den årliga konferensen under v.44 har samarrangerats med Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege. Under åren har ca 500 lärare och företag deltagit i programmet. Under 2012 befann sig ca 1300 elever inom ServiceCollege. Summering Service College 2013 Under 2013 har ordinarie projektledare varit föräldraledig och en vikarierande projektledare, Maria Lindeberg anställdes. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter har bestått i att förvalta regional styrgrupp samt lokala styrgrupper. Det har också funnits önskemål om att dela den regionala styrgruppen i två delar. En styrgrupp för besöksnäring/handel och en för ekonomi. Detta har under året genomförts och ett antal nya företag har rekryterats till de båda styrgrupperna. Under hösten har Sunne och Torsbys utbildningar lagt ned på grund av få sökande så de har valt att vara vilande under 2014 och så även deras lokala styrgrupp. Tre återcertifieringar har genomförts, våren 2013 återcertifierades Handelsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Tingvalla och under hösten 2013 blev Barn- och fritidsprogrammet på Hammarö återcertifierat. Flera mässor har genomförts på skolorna med service som tema men med olika inriktningar. Arbetet med skarpa case har fortsatt där samarbetet mellan festivalen Putte i Parken samt Vårruset är fortsatt lyckat. Kompetensutveckling för skolor och näringsliv har genomförts genom den årliga inspirationskonferens och en college-gemensam konferensdag har arrangerats för länets SYV:are.

12 12 Strategier för att avveckla och ta tillvara erfarenheter från ServiceCollege Strategi 1 Ta hand om företagens engagemang I ServiceColleges två regionala styrgrupper finns flera engagerade företagare. Deras engagemang bör tas tillvara. 1) Kontakta Visita, Hotell och restaurangföretagares arbetsgivarorganisation och Visit Värmland för att diskutera ett eventuellt övertagande/stöd av den regionala styrgruppen för besöksnäringen 2) Kontakta Handelshögskolan vid Karlstads Universitet för att diskutera ett eventuellt överetagande/stöd av den regionala styrgruppen för ekonomi 3) I de fall ovanstående parter inte vill ansvara för befintliga nätverk se till att företagens engagemang tas om hand om i de lokala programråden. 4) Ta kontakt med alla företag inom ServiceCollege och tacka för visat engagemang och samarbete Strategi 2 Säkerställ att kvalitetsarbetet ute på skolorna fortsätter En del av utbildningen på ett yrkesprogram är arbetsplatsförlagd även kallad APL. Under flera år har ServiceCollege utbildat lärare och företagare till att vara handledare för elever vid deras APL. Som ett stöd i detta arbete har ServiceCollege arbetat fram en APL-handbok. 1) Kontakta alla APL-ansvariga på skolorna och låt de ta ansvar för APL-handboken. För att öka elevers anställningsbarhet har det i samarbete med Kristinehamns folkhögskola tagits fram en meritportfölj. Det är ett verktyg som möjliggör för eleverna att synliggöra sina servicekompetenser för framtida arbetsgivare. Detta verktyg har tidigare använts i Malmö för att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. I ett första steg utbildades 10 lärare och en företagare i handledning kring meritportfölj

13 13 2) Kontakta Kristinehamns folkhögskola och be dem ta ansvar för att de som genomgått utbildningen hålls informerade och uppdaterade. Arbetet med de generella- och servicekompetenserna har varit en central del av ServiceCollege arbete. Kompetenserna bygger b.la. på EU:s 8 nyckelkompetenser och 21-century skills. För att stödja lärarna i arbetet med generella- och servicekompetenser har en idéskrift tagits fram. Den innehåller olika övningar som är kopplade till de olika kompetenserna. 3) Se till att varje skola har idéskriften på ett USB. 4) Besöka de andra regionala styrgrupperna och delge vårt arbete kring generella- och servicekompetenser 5) Kontakta skolorna och tacka för visat engagemang och samarbete Strategi 3 Dokumentation Mellan åren har många aktiviteter genomförts, arbetsgrupper varit igång och olika lärarstöd för kvalitetsarbete tagits fram. Detta samt alla protokoll bör så långt det är möjligt samlas ihop och arkiveras på Region Värmland. 1) Dokumentation om ServiceCollege arkiveras 2) Information om ServiceColleges ska tillsammans med kontaktuppgifter till ansvariga finnas på Region Värmlands hemsida. Resultat Strategi 1 Visita är kontaktade men inte intresserade av att driva delar av ServiceCollege vidare. Efter kontakt med Visit Värmland är inte ett övertagande av ServiceColleges företagar-nätverk aktuellt men företag som är intresserade av att arbeta vidare med kompetensförsörjningsfrågor är varmt välkomna att höra av sig. Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tillsammans med Forex erbjudit sig att vara sammankallande för styrgruppen för ekonomi. De har haft ett första möte och beslutat att undersöka möjligheten för att starta upp en kompetensplattform för Ekonomi. Kontaktpersoner på skolorna har alla blivit ombedda att erbjuda de företag som önskar en plats i ett lokalt programråd. Samtliga företag som funnits med i de mailgrupper som den regionala projektledaren haft tillgång till har blivit inbjudna till en avslutningslunch där bland annat ServiceColleges resultat presenterades.

14 14 Resultat Strategi 2 Kontaktpersonerna på skolorna har fått APL-handboken och idéskriften kring generella- och servicekompetenser och blivit ombedda att sprida dessa. Kristinehamnsfolkhögskola har tagit ansvar för arbetet med meritportföljer. De kommer att ta kontakt med alla som genomgått en utbildning i handledning av meritportföljer för att diskutera en fortsättning. Samtliga utbildare som funnits med i de mailgrupper som den regionala projektledaren haft tillgång till har blivit inbjudna till en avslutningslunch där bland annat ServiceColleges resultat presenterades. Den 17 mars träffas regional projektledare tillsammans med utbildare på Tingvalla gymnasiet för att överlämna och diskutera frågor som kvarstår. De andra regionala styrgrupperna för Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege har inte blivit besökta men de har däremot fått idéskriften kring de generella- och servicekompetenserna via mail. Resultat Strategi 3 Stora delar av ServiceColleges arbete under har arkiverats hos Region Värmland och aktuell och relevant information om dess avveckling finns på hemsidan. Övriga resultat av strategiarbetet Anneli Ekenberg har på uppdrag från Region Värmland förklarat sig villig att vara lokal kontaktperson för ServiceCollege mellan den 1 mars och 30 juni. De övergripande frågorna av regional karaktär ansvarar Britta Zetterlund-Joansson för. Efter en kontakt med Hans From, Besöksnäringscollege i Dalarna finns möjlighet för värmländska besöksnäring- och handelsföretag att delta i deras utbildningskoncept. Kontaktpersoner Britta Zetterlund-Johansson, Region Värmland, Anneli Ekenberg, Tingvalla gymnasiet,

15 15

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Kartläggning av förutsättningar för utveckling av service/besöksnäringscollege i Örebro län. Förstudie

Kartläggning av förutsättningar för utveckling av service/besöksnäringscollege i Örebro län. Förstudie Dnr 12-271 Kartläggning av förutsättningar för utveckling av service/besöksnäringscollege i Örebro län Förstudie Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Sammanfattning 5 2.a Något om begreppen ServiceCollege

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 1. Presentation av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg. 2. Framtiden för branschen. Peter Thomelius från Visita

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne

Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Omcertifiering Vård- och Omsorgscollege Skåne Lund 2011-08-10 Region Kontaktperson för regional samordning Skåne Gunilla Kajrup Telefon 0706-11 55 43 E-post Styrgruppens ordförande gunilla@uuckajrup.se

Läs mer

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten PROTOKOLL 2012-02-15 Dnr: 10RV155 Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15. Plats: Region Västerbotten, rum Aspen Ledamöter: Hans Lindberg,

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORMAR - VÄRMLAND -

KOMPETENSPLATTFORMAR - VÄRMLAND - KOMPETENSPLATTFORMAR - VÄRMLAND - Britta Zetterlund-Johansson Region Värmland OKTOBER 2012 Volvo Bussar lägger ner fabriken i Säffle FAKTA Säffle kommuns största arbetsgivare lägger ned. Volvo Bussar

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 2 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2008-10-01 2008-12-31 Projektet

Läs mer

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Omvärldsbevakning Uppdrag: Omvärldsbevakning avseende yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen. Vuxenutbildningsnätverket enades om att tillsätta en tjänst under 2014-09-01 2014-12-31 motsvarande 20 %

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Vimmerby HögskoleCentrum

Vimmerby HögskoleCentrum Vimmerby HögskoleCentrum Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Lärande Utveckling Möten Barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument för Vimmerby kommun, där Vimmerby HögskoleCentrum ingår,

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer