DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv"

Transkript

1 W.WEIBULL AB DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv Malmö

2 Park, Svalöv Datum Uppdragsnummer Ingemar Clementson Uppdragsledare Lena Sjögren Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Förutsättningar Planområdet Underlag Förutsättningar för dagvattenhantering Befintliga förhållanden Topografi Södra området Norra området Geoteknik/geohydrologi Befintliga ledningar, diken och recipienter Förslag till planering av dagvattenhantering Hantering av dagvatten Höjdsättning/dagvattenhantering Södra området Norra området Föroreningar i dagvatten Konsekvensbeskrivning vid översvämning Bilagor Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bifogade ledningskartor från ledningskollen 1 av 19

4 1. Bakgrund och syfte Som en del i detaljplanearbete för Hjalmar Nilssons Park, Svalövs Kommun utförs en utredning för dagvattenhantering. Utredningen syftar till att belysa de möjligheter och problem, gällande dagvattenhantering, som uppkommer i samband med långsiktig omvandling av mark och bebyggelse på ömse sidor om Onsjövägen. I utredningen eftersträvas att nyttja öppen dagvattenhantering så långt det är möjligt för att förstärka områdets karaktär samt för att gynna den biologiska mångfalden. 2. Förutsättningar 2.1 Planområdet Området utgörs av ett knappt 19 ha stort område beläget i Svalövs kommun, precis öster om tätorten Svalöv. I denna utredning benämner vi området norr om Onsjövägen som det norra området och området söder om Onsjövägen som det södra området. Den södra delen av planområdet utgörs idag av flack åkermark, ett antal jordbruksbyggnader samt växthus. I planbeskrivningen förespråkas att den södra delen ska utgöras av främst bostäder men även med kontor/verksamheter av icke störande karaktär. Det norra området är något mer kuperat med mycket befintlig bebyggelse/verksamheter som ska bevaras, i östra delen finns även ett parkområde som endast får bebyggas med mindre uthus. I planbeskrivningen förespråkas att norra området medges en successiv omvandling mot blandad stad med större andel bostäder. 2 av 19

5 Figur 1. Översikt av förslag till plankarta. 2.2 Underlag Underlag för denna utredning är: - Grundkarta/primärkarta i dwg-format innehållande nivåkurvor - VA-karta över området - Laserscannad höjddata - Detaljplan för fastigheten Södra Svalöv 32:1 MFL Hjalmar Nilssons park Planbeskrivning med genomfröandebeskrivning och miljöbedömning Telefonmöte med Gustav Karlsson, planarkitekt SandellSandberg, Telefonmöte med Mats Ljung, VA-ingenjör NSVA, Telefonmöte med Vlasta Sabljak, plan- och bygglovsarkitekt Svalövs kommun, Förutsättningar för dagvattenhantering För att få ansluta till dagvattenledningsnätet i närhet till planområdet skall följande krav uppfyllas: - Flöde till dagvattenledningar får max vara 30 l/s - Ledningar ska dimensioneras för att klara 20-årsregn 3 av 19

6 - Skall närliggande dikningsföretag nyttjas är maximal påsläppning 1,5 l/s,ha enligt uppgift i dikningsföretagens handlingar. - Efter samtal med planarkitekt framkom att byggnation/markhöjd bör sättas från samma höjd som Onsalavägen, +68 för att sedan slutta ner söderut. - Enligt samtal med NSVA (Mats Ljung, ) ska fördröjningsmagasin dimensioneras för 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,2. - I senaste versionen av plankarta ( ) förespråkas att minst 50 % av fastighetsytorna ska bestå av icke hårdgjord yta 3. Befintliga förhållanden 3.1 Topografi Figur 2. Profil med orienteringskarta genom planområdets befintliga höjder (bilaga A) Södra området Det södra området utgörs av väldigt platt mark på från ca +67 vid Onsjövägen ner till + 66 i planområdets södra gräns. Mycket av den befintliga strukturen på området ska rivas och nya massor/schaktning kommer utföras i samband med nybyggnation Norra området Det norra området är något kuperat med en vattendelare som löper genom området. I figur 3 ses att den största delen av området lutar norrut med undantag för markområden inom park och vissa delar av planområdet. I områdets nordöstra delar slutar marken ner mot fjärrvärmeverket. Inom planområdet varierar höjder från + 68 vid Onsjövägen till +72 vid vattendelaren. Från vattendelaren sluttar området ner mor nordost till av 19

7 Figur 3. Blå streckad linje visar vattendelare i det norra planområdet. Avrinningsvägar (efter höjddata med byggnader, utan kulvert och annan vattenavledande struktur i marken) visas av mångfärgad linje där mörkare linje indikerar större avrinningsområde. 3.2 Geoteknik/geohydrologi En jordartskarta över området (hämtad från SGU ) visar att området är täckt av en lerig morän (se figur 4). Denna typ av jordart har ett långsamt genomsläpp av vatten vilket försvårar möjligheter för infiltration. 5 av 19

8 Figur 4. Jordartskarta över området där rosa färg indikerar lerig morän (moränlera). En överslagsberäkning med hjälp av värden från figur 5 visar att en vattendroppe hinner infiltrera ca 0,19 mm på en vecka och ca 10 mm på ett år i en lerig morän. Detta är ett överslag som inte inkluderar mättnad av porer i jorden samt slambildning på botten av magasin. Området lämpar sig därför inte för lokal infiltration. Figur 5. Vattentransport, porositet samt dränerbar porositet för olika jordartstyper. Uppgifter om nivå för grundvatten i områdets saknas. 6 av 19

9 3.3 Befintliga ledningar, diken och recipienter Inom och i närhet till planområdet finns ett dagvattensystem som går söderut från halva Herman Ehles väg (B225), viker av västerut längs med Onsjövägen, söderut längs med Per Bondessons väg (BTG300) för att sedan vika av västerut mot Svalövs samhälle (se figur 6). Inga uppgifter finns om problem med dagvattenhantering i dagsläget. I området finns och spill- och vattenledningar samt ett antal övriga ledningar (se bilagor från ledningskollen). Ingen information finns kring servisanslutningar till dagvattenledningar och inga uppgifter kring hur vatten från dränering/stuprör tas hand om i dagsläget. Figur 6. Översikt över befintligt dagvattenledningsnät i anslutning till planområdet. Röd pil indikerar flödesriktning. För att avlasta befintligt ledningssystem och nyttja dagvatten som en öppen resurs i landskapet kan två dikningsföretag i anslutning till planområdet användas som recipient (se figur 7). För anslutningshöjder till dikningsföretag i närheten har vissa uppskattningar gjorts. I dikningsföretagens handlingar finns uppgifter om djup på vattengångar dessa har sedan uppskattats utifrån befintliga markhöjder. För att vara helt säker på anslutningshöjder bör vattengångar i anslutningspunkter till dikesföretagen mätas in då vattengångar är uppskattade från skisser från 1943 respektive av 19

10 Figur 7. Dikningsföretag i anslutning till planområdet. I anslutning till planområdets norra gräns finns Heleneborgs dikningsföretag 1945, 12-LN-819. I dikningsföretagets originalhandlingar (inhämtade från Länsstyrelsens dikningsföretagsarkiv ) medges en tillåten påsläppning på 1,5 l/s, ha. Dikningsföretaget är kulverterat fram till planområdesgränsen i norr. Det är också troligt att dikningsföretaget tar emot delar av vattnet från planområdet i dagsläget. Vid planområdesgränsen ligger dikningsföretagets ledning på ca +67,6, i närheten av fjärrvärmeverket på ca +62,05. I anslutning till den södra delen av planområdet finns dikningsföretaget Svalöv- Torrlösa 1943, 12-LN-800. I dikningsföretagets originalhandlingar (inhämtade från Länsstyrelsens dikningsföretagsarkiv ) medges en tillåten påsläppning på 1,5 l/s, ha. Dikningsföretaget är kulverterat fram till ca 180 m från planområdsgränsen. Det är också troligt att dikningsföretaget tar emot delar av vattnet från planområdet i dagsläget. Sydöst om planområdesgränsen ligger dikningsföretagets ledning på ca + 63,75 64,25. Enligt Mats Ljung på NSVA ligger bäckbotten för Svalöv-Torrlösa något söderut på +58. Höjder för dikningsföretagets ledningar härstammar från dikningsföretagets originalhandlingar och är uppskattade efter omkringliggande markhöjd. 8 av 19

11 4. Förslag till planering av dagvattenhantering 4.1 Hantering av dagvatten Fördröjningsbehovet inom området styrs av andelen hårdgjorda ytor vilka orsakar vattenflöden som måste fördröjas. Inom områdena Park / Natur anses grönstrukturen vara tilläcklig för att fördröja vattenflöden i mark/vegetation. Enligt samtal med NSVA (Mats Ljung, ) ska fördröjningsmagasin dimensioneras för 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,2. I senaste versionen av plankarta ( ) förespråkas att minst 50 % av fastighetsytorna ska bestå av icke hårdgjord yta. I denna utredning har alltså maximalt 50% av fastighetsytorna beräknats vara hårdgjorda. Gröna tak definieras i plankartan som icke hårdgjord yta och ger på årsbasis en reduktion av flöden på ca 50 %. Vid dimensionering av fördröjningsåtgärder för ett 10-årsregn kan gröna tak ej räknas ha någon större fördröjande effekt av flöden/dagvattenmängder 4.2 Höjdsättning/dagvattenhantering För att kunna sätta höjder för dagvattenhanteringen har denna utredning utgått från de fasta punkter som finns att tillgå i underlaget; vägar och recipientnivåer. I förhållande till dessa höjder föreslås höjder på diken, ledningar, ledningstäckning samt lutning på föreslagna lokal/gårdsgator för att ge en klar bild av möjligheterna för dagvattenhantering Södra området En viktig utgångspunkt för södra området är befintliga höjder längs med Onsjövägen. För att kontrollera de ungefärliga höjder som anges i grundkartan har en profil över befintliga höjder för Onsjövägen upprättats (se figur 8). Figur 8. Översiktlig profil över Önsjövägen med orienteringskarta. Röd färg indikerar ett höjdintervall på 67,85-68,15 m.ö.h. 9 av 19

12 Till största delen följer Önsjövägen en höjd på +68 meter genom planområdet. I områdets västra del går höjden på vägen ner mot +67 meter, något som måste tas hänsyn till vid en detaljprojektering av området. För att upprätta stödhöjder i detta dokument kommer antagandet göras att de 4 östliga gårds/lokalgatorna kan anslutas till en höjd på +68. Den västligaste gårdsgatan beräknas ha en anslutningshöjd på +67,5. Höjder för VA-hantering har utgått från att gårds/lokalgator utformas med en längsledslutning på 1 % söderut med undantag för den västligaste gårdsgatan som antas ha en längsledslutning på 0,5 %. För de fyra något bredare gatorna föreslås en lösning med ett öppet dike längs ena sidan av vägen. När vägen korsas leds vatten ner i ledning ut mot fördröjningsyta i områdets södra del. Dikesbotten sätts till 0,8 meter under högsta markhöjd för att kunna ta hand om ytvatten från gata samt överskottsvatten från omkringliggande tomter. Uppsamlingsledningar läggs med ett minimidjup på 1 meter under gata för erforderlig marktäckning och släpps sedan ut i fördröjningsyta. En översiktlig skiss över dagvattenhantering kan ses i figur 9 (bifogas som bilaga B) och en skiss över möjlig sektion för gård/lokalgata i figur 10 (bifogas som bilaga C). Figur 9. Skiss över möjlig dagvattenlösning för södra området. Blå linjer visar öppna diken och gröna ledningsdragning (bilaga B) 10 av 19

13 Figur 10. Skiss över möjlig sektion för bygata i södra området. DB= dikesbotten, MY=markyta (bilaga C). För att kunna hantera dagvatten i öppna lösningar samt för att kunna ha möjlighet att anslutna till lämplig recipient har hanteringen av nederbörd separerats från hanteringen av dränering. Ska dränering och dagvatten hanteras tillsammans kommer inlopp till dagvattenmagasin hamna väldigt djupt vilket medför stora schaktmassor och en omöjlighet att ansluta magasinet till närliggande dikningsföretag. Dräneringsvatten från gata/fastigheter leds till kommunens dagvattenledningsnät i Per Bondessons väg vid planområdets sydvästra del. En skiss över ledningsdragning för dränering kan ses i figur 11 (bifogas som bilaga D). Uppsamlingsledning för dränering är skissad med en lutning på 0,5 %. 11 av 19

14 Figur 11. Skiss över möjlig uppsamlingsledning för dränering (grön linje) med anslutningspunkt i planområdet sydvästra del (bilaga D). Dränvatten infiltreras genom marklager och belastar därmed inte det kommunala ledningsnätet med stora flöden vid nederbörd. Genom infiltratration renas också dräneringsvattnet innan det når det kommunala ledningsnätet Fördröjningsbehov inom södra området. I tabell 2 sammanfattas nyckelvärden för dagvattenhantering inom planområdets södra del. Tabell 1. Sammanfattade nyckeltal för dagvattenhantering inom planområdets södra del. * Flöden beräknade m.h.a. P90, Dahlström ** Magasinsvolymer beräknade m.h.a.p90 bilaga 7 (svenskt vatten). Södra området Hårdgjorda ytor inom fastigheter 1,61 ha Hårdgjorda ytor vägar 0,75 ha SUMMA 2,35 ha Nederbörd, avrinning* Flöde 738 l/s Med Klimatfaktor 1,2 885 l/s Fördröjningsvolym** Erforderlig magasinsvolym 542 m3 Med klimatfaktor 1,2 650 m3 12 av 19

15 Fördröjningsmagasin För att fördröja avrinning från södra området leds vatten till de södra delarna av planområdet där ytor är avsatta för ändamålet. Genom att utforma en översvämningsyta utan permanent vattenspegel finns rum att fördröja de volymer som behöver magasineras vid ett 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,2. En sektion för möjlig utformning av fördröjningsdike/översilningsyta kan ses i figur 12 (bifogas som bilaga C). För att kunna fördröja dimensionerande regn måste sektionen utformas längs en linje på minst 200 meter. Är höjdskillnad mot recipient väldigt snäv bör inloppet förses med en backventil för att förhindra inträngning av vatten i dagvattenledningar vid stora flöden. Är grundvattennivån i området hög bör fördröjningsytan tätas för att förhindra uppträngning av grundvatten. Figur 12. Skiss över sektion för fördröjning av dagvatten (bilaga C). Skissen visar erforderlig reglervolym som krävs för att magasinera dimensionerande regn. För att ansluta utlopp från dagvattenfördröjning till dikningsföretaget Svalöv- Torrlösa 1943 bör den kulverterade anslutningspunkten mätas in. Utifrån uppskattning på höjdkarta samt handlingar från dikningsföretagets upprättande bör magasinet kunna anslutas men detta behöver bekräftas genom inmätning/projektering. Magasinet är dimensionerat för att området inte ska avvattnas med mer än 1,5 l/s,ha vid ett 10-årsregn med klimatfaktor på 1,2. För att nå till anslutningspunkten behöver ledning dras genom åkermark väster om planområdet. Kan magasinet inte anslutas till dikningsföretag finns möjlighet att ansluta till det kommunala ledningsnätet lämpligtvis i planområdets sydvästra del (samma anslutningspunkt som för dränering). Dagvattenfördröjningen är utformad för att släppa ut < 10 l/s vid ett 10-årsregn med klimatfaktor på 1,2. 13 av 19

16 4.2.2 Norra området För det norra området finns få färdiga förslag på utformning av nya byggnader/vägar. Denna utredning förutsätter därför att inga drastiska förändringar i höjdsättning kommer att utföras i området i förhållande till befintligt. Förutsättningar för dagvattenhantering utgår därmed från nivån på befintlig mark samt recipient Det är troligt att det i nuläget finns någon form av befintlig struktur för dagvattenhantering. Exploateras området vidare bör detta system inventeras och inkorporeras i nytt system. Med nuvarande avrinningsvägar kan stora delar av området avvattnas mot nytt magasin i områdets norra del. Från detta magasin kan vattnet ledas till Heleneborgs dikningsföretag som ansluter till planområdets norra gräns. Gräns för vilka områden som kan avvattnas med öppna system norrut kan ses i figur 13. Inom det norra området varierar höjderna söder om vattendelaren från +68 vid Onsjövägen till +72 vid områdets högsta punkt. Området sluttar därefter ner mot nordost till en lägsta punkt på +68. I figur 14 ses en profil över höjder i området. Figur 13. Översikt av avrinning i det norra området. Grön markerad yta är parkområde. Röd/gulmarkerad yta är tomter där avrinningen sker åt annat håll än norrut. 14 av 19

17 Figur 14. Profil med orienteringskarta över höjder över planområdets norra del Fördröjningsbehov inom norra området. I tabell 3 sammanfattas nyckelvärden för dagvattenhantering inom planområdets norra del där erforderlig magasinsvolym är för hela detaljplanområdets norra del. Tabell 2. Sammanfattade nyckeltal för dagvattenhantering inom planområdets norra del. * Flöden beräknade m.h.a. P90, Dahlström ** Magasinsvolymer beräknade m.h.a.p90 bilaga 7 (svenskt vatten). Norra området Hårdgjorda ytor inom fastigheter 3,04 ha Hårdgjorda ytor vägar 1,16 ha SUMMA 4,20 ha Nederbörd, avrinning* Flöde 1316 l/s Med Klimatfaktor 1, l/s Fördröjningsvolym** Erforderlig magasinsvolym 806 m3 Med klimatfaktor 1,2 967 m Fördröjningsmagasin. Dagvatten från området öster om Herman Ehles väg (gulmarkerat i figur 13) kan avvattnas norrut med fördröjning i dike. Höjdsättning av hårgjorda ytor samt byggnader bör då göras på ett sådant sätt att vatten kan rinna norrut. Vattnet kan ledas till Helenenborgs dikningsföretag eller annan lämplig recipient. Med 50 % hårdgjorda arealer inom området och ett tillåtet utsläpp på 1,5 l/s, ha beräknas fördröjningsvolymen till ca 290 m 3 vid ett 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,2. Denna fördröjningsvolym motsvarar ett dike som kan ses i figur 15 med en längd på ca 110 meter. 15 av 19

18 Figur 15. Principskiss av sektion för fördröjningsdike (bilaga C) För de delar av norra planområdet som ej kan avvattnas med ytlig avrinning till magasin kan ytterligare exploatering av fastigheter regleras så att fördröjning kan ske lokalt innanför fastighetsarea. För att fördröja ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,2, inom det röda området i figur 13, krävs en magasinsvolym på 230 m 3 vilket motsvarar diket som kan ses i figur 15 med en längd på ca 90 meter. Utloppet från diket kan ledas till dagvattenledningsnät med ett påsläpp av 10 l/s vid dimensionerande regn och klimatfaktor. För att kunna hantera dagvatten i öppet system med diken/recipient som inte är alltför djupa i förhållande till omkringliggande struktur separeras hanteringen av nederbörd från hantering av dränering. Finns det befintliga dräneringssystem bör det undersökas hur kopplingarna är gjorda i dagsläget. Dränering från gata/fastigheter leds till kommunens dagvattenledningsnät med anslutningspunkter i Herman Ehles väg samt lokalgata in från Onsjövägen. En skiss över uppsamlingsledning för dränering kan ses i figur 16 (bifogas som bilaga C). Ledningen är skissad med en lutning på 0,5 %. Dränvatten infiltreras genom marklager och belastar därmed inte det kommunala ledningsnätet med stora flöden vid nederbörd. Genom infiltratration renas också dräneringsvattnet innan det når det kommunala ledningsnätet. 16 av 19

19 Figur 16. Skiss över möjlig uppsamlingsledning för dränering (grön linje) med anslutningspunkt i planområdet norra del (bilaga D). Innanför planområdets norra gräns finns i dagsläget ett bevattningsmagasin som tidigare har använts för bevattning i växthus. Vid exploatering kan dammen utökas med erforderliga volymer alternativt finns arealer på åkermark inom planområdet där ny damm kan anläggas För att ta hand om dagvattenmängder vid dimensionerande regn (exklusive de gul och rödmarkerade områdena i figur 13) krävs en magasinsvolym på ca 500 m 3. En skiss över placering/storlek av damm kan ses i figur 17 (bilaga B). 17 av 19

20 Figur 17. Skiss över möjlig placering av dagvattenmagasin inom norra delen av planområdet. Markerade områden är parkområde samt områden där dagvatten bör ledas till recipient utanför annars sammanhängande system (bilaga B). Då anslutningshöjderna till Heleneborgs dikningsföretag ligger förhållandevis djupt kan dagvattensystem utformas både med markförlagt och öppet system. Anslutningshöjd till dikningsföretaget ligger vid plangränsen på +67,6. Eventuellt måste ny lednings dras till lägre liggande anslutningspunkt i närheten av fjärrvärmeverket där vattengången i dikningsföretagets trumma ligger på +62,05. Anslutningshöjderna är uppskattade från dikningsföretagets originalhandlingar, höjderna bör mätas in inför projektering. 18 av 19

21 5. Föroreningar i dagvatten Många faktorer spelar in för att bestämma den kemiska sammansättningen i ett dagvatten: regnintensitet, specifik markanvändning, torrperioder m.m. Erhålls mer detaljerade uppgifter om verksamhetstyper i planområdet kan branschlitteratur ge en indikation på hur det kemiska sammansättningen av ett dagvatten ser ut (se tabell 1). Tabell 3. Avrinningskoefficienter och schablonvärden för vanliga föroreningar i dagvatten. Fördröjningsmagasin, gröna tak och semipermeabla ytor reducerar stora mängder av föroreningar i dagvatten innan de når recipienten. Att använda sig av dessa typer av lösningar är alltså förenligt med Svalövs kommuns önskan att aktivt arbeta för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. 6. Konsekvensbeskrivning vid översvämning Vid ett nederbördstillfälle som är större än ett 10-årsregn kommer avrinningen från planområdet att vara större än vad fördröjningsytor är dimensionerade för. Dimensioneras diken/ledningar inom planområdet för större nederbördstillfällen kan vatten fortfarande ledas till fördröjningsytor. Inflöden till fördröjningsytor kan förses med backventiler för att förhindra att vatten stiger upp i ledningssystem och orsaka översvämning uppåt i planområdet. Utflöde från fördröjningsytor kan öka till mer än tillåten påsläppning på recipienter med ökad belastning på recipienter som följd. Är kapaciteten i recipienten begränsad kan fördröjningsytor översvämmas. Om utsläpp från fördröjningsytor regleras genom begränsade dimensioner på ledningar eller avstängningsventiler hindras ökade vattenmängder från att nå recipient. Följden kan då bli översvämning av fördröjningsytor inom planområdet. När fördröjningsytor detaljprojekteras bör därför säkra breddningsvägar från fördröjningsytor identifieras för att få kontroll över vart översvämningar kan ske utan att konstruktioner i närheten skadas. 19 av 19

22 HJALMAR NILSSONS PARK

23 gc-väg dagvatten spång dagvatten spång dagvatten HJALMAR NILSSONS PARK

24

25 gc-väg dagvatten spång dagvatten spång dagvatten HJALMAR NILSSONS PARK

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2014 10 15 1 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markrutveckling i Barsebäck

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011

Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Nationell konferens - Vatten, avlopp &kretslopp Uppsala 7 april 2011 Grundkurs i dagvatten och LOD ur ett planeringsperspektiv Fördröjd hantering av dagvatten rätt utnyttjad, på rätt plats, attraktiv och

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Olika perspektiv på för mycket och för lite

Olika perspektiv på för mycket och för lite 1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem?

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan

Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. VA-utredning till detaljplan Bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m.fl. Beställare: Stenungsunds kommun Strandvägen 15 444 82 STENUNGSUND Beställarens representant: Daniela Kragulj Berggren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv VA-utredning

Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv VA-utredning Detaljplan Rohdin 2 och 3 i centrala Kungälv Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr: 103 25 75 Filnamn och sökväg:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

GELBA. Steninge slottspark Dagvattenutredning. Sundsvall

GELBA. Steninge slottspark Dagvattenutredning. Sundsvall GELBA Dagvattenutredning Sundsvall Dagvattenutredning Datum 2013-09-24 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Andra versionen Första versionen 2012-12-18 ERIKSSON MICHAEL GRANLUND BO SJÖGREN LENA

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Objektnummer: 107294 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Borealis AG Stenungsund Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund FÖRHANDSGRANSKNING 2014-06-19 Halmstad Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Datum 2014-06-19 Uppdragsnummer

Läs mer

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING 1 (14) VEGASTADEN, DETALJPLAN 2 HANINGE KOMMUN UTKAST PM DAGVATTENHANTERING FK 2008-09-01 Täby 2008-. MARKTEMA AB Handläggare: Johan Green Tel 08-732 58 00 2 (14) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning Yttrande 2013-12-02 1(6) VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning till Nora Torg. Bakgrund Området mellan Kvarnparken i Nora och Ekebysjön har varit ett träskområde. I omgångar har

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10

Haninge kommun. Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4. Stockholm 2014-02-10 Haninge kommun Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2014-02-10 Dagvattenutredning Stadsdel Vega detaljplan 4 Datum 2014-02-10 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Tredje versionen,

Läs mer

Skyfall en översikt. Erik Mårtensson erik.martensson@dhi.se

Skyfall en översikt. Erik Mårtensson erik.martensson@dhi.se Skyfall en översikt Erik Mårtensson erik.martensson@dhi.se DHI DHI Sverige AB är en oberoende forsknings- och konsultorganisation med specialiserad kompetens inom områdena vattenförsörjning, avloppsteknik,

Läs mer

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Vänersborgs kommun Fakturaservice Box 344 462 24 Vänersborg Beställarens representant: Jasmina Lilja Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Kvalitetsgranskad av: Norconsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun , stadsdelen Skärsätra 2011-05-10 Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 2846 Uppdragsansvarig: Tomas Holmqvist Structor Mark Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STOCKHOLM, Org nr: 55 66 24 68 55

Läs mer

VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION

VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION RAPPORT VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION 2015-05-12 Uppdrag 262160, VA- och dagvattenutredning Ullareds brandstation Titel på rapport: VA-utredning Ullareds brandstation Status: Slutrapport Datum: 2015-05-12

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-12-01 Detaljplan för ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Koncept Stadsbyggnadsförvaltningen Planenheten Sara Eriksdotter-Hamamgi Planarkitekt

Läs mer