DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv"

Transkript

1 W.WEIBULL AB DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv Malmö

2 Park, Svalöv Datum Uppdragsnummer Ingemar Clementson Uppdragsledare Lena Sjögren Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Förutsättningar Planområdet Underlag Förutsättningar för dagvattenhantering Befintliga förhållanden Topografi Södra området Norra området Geoteknik/geohydrologi Befintliga ledningar, diken och recipienter Förslag till planering av dagvattenhantering Hantering av dagvatten Höjdsättning/dagvattenhantering Södra området Norra området Föroreningar i dagvatten Konsekvensbeskrivning vid översvämning Bilagor Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bifogade ledningskartor från ledningskollen 1 av 19

4 1. Bakgrund och syfte Som en del i detaljplanearbete för Hjalmar Nilssons Park, Svalövs Kommun utförs en utredning för dagvattenhantering. Utredningen syftar till att belysa de möjligheter och problem, gällande dagvattenhantering, som uppkommer i samband med långsiktig omvandling av mark och bebyggelse på ömse sidor om Onsjövägen. I utredningen eftersträvas att nyttja öppen dagvattenhantering så långt det är möjligt för att förstärka områdets karaktär samt för att gynna den biologiska mångfalden. 2. Förutsättningar 2.1 Planområdet Området utgörs av ett knappt 19 ha stort område beläget i Svalövs kommun, precis öster om tätorten Svalöv. I denna utredning benämner vi området norr om Onsjövägen som det norra området och området söder om Onsjövägen som det södra området. Den södra delen av planområdet utgörs idag av flack åkermark, ett antal jordbruksbyggnader samt växthus. I planbeskrivningen förespråkas att den södra delen ska utgöras av främst bostäder men även med kontor/verksamheter av icke störande karaktär. Det norra området är något mer kuperat med mycket befintlig bebyggelse/verksamheter som ska bevaras, i östra delen finns även ett parkområde som endast får bebyggas med mindre uthus. I planbeskrivningen förespråkas att norra området medges en successiv omvandling mot blandad stad med större andel bostäder. 2 av 19

5 Figur 1. Översikt av förslag till plankarta. 2.2 Underlag Underlag för denna utredning är: - Grundkarta/primärkarta i dwg-format innehållande nivåkurvor - VA-karta över området - Laserscannad höjddata - Detaljplan för fastigheten Södra Svalöv 32:1 MFL Hjalmar Nilssons park Planbeskrivning med genomfröandebeskrivning och miljöbedömning Telefonmöte med Gustav Karlsson, planarkitekt SandellSandberg, Telefonmöte med Mats Ljung, VA-ingenjör NSVA, Telefonmöte med Vlasta Sabljak, plan- och bygglovsarkitekt Svalövs kommun, Förutsättningar för dagvattenhantering För att få ansluta till dagvattenledningsnätet i närhet till planområdet skall följande krav uppfyllas: - Flöde till dagvattenledningar får max vara 30 l/s - Ledningar ska dimensioneras för att klara 20-årsregn 3 av 19

6 - Skall närliggande dikningsföretag nyttjas är maximal påsläppning 1,5 l/s,ha enligt uppgift i dikningsföretagens handlingar. - Efter samtal med planarkitekt framkom att byggnation/markhöjd bör sättas från samma höjd som Onsalavägen, +68 för att sedan slutta ner söderut. - Enligt samtal med NSVA (Mats Ljung, ) ska fördröjningsmagasin dimensioneras för 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,2. - I senaste versionen av plankarta ( ) förespråkas att minst 50 % av fastighetsytorna ska bestå av icke hårdgjord yta 3. Befintliga förhållanden 3.1 Topografi Figur 2. Profil med orienteringskarta genom planområdets befintliga höjder (bilaga A) Södra området Det södra området utgörs av väldigt platt mark på från ca +67 vid Onsjövägen ner till + 66 i planområdets södra gräns. Mycket av den befintliga strukturen på området ska rivas och nya massor/schaktning kommer utföras i samband med nybyggnation Norra området Det norra området är något kuperat med en vattendelare som löper genom området. I figur 3 ses att den största delen av området lutar norrut med undantag för markområden inom park och vissa delar av planområdet. I områdets nordöstra delar slutar marken ner mot fjärrvärmeverket. Inom planområdet varierar höjder från + 68 vid Onsjövägen till +72 vid vattendelaren. Från vattendelaren sluttar området ner mor nordost till av 19

7 Figur 3. Blå streckad linje visar vattendelare i det norra planområdet. Avrinningsvägar (efter höjddata med byggnader, utan kulvert och annan vattenavledande struktur i marken) visas av mångfärgad linje där mörkare linje indikerar större avrinningsområde. 3.2 Geoteknik/geohydrologi En jordartskarta över området (hämtad från SGU ) visar att området är täckt av en lerig morän (se figur 4). Denna typ av jordart har ett långsamt genomsläpp av vatten vilket försvårar möjligheter för infiltration. 5 av 19

8 Figur 4. Jordartskarta över området där rosa färg indikerar lerig morän (moränlera). En överslagsberäkning med hjälp av värden från figur 5 visar att en vattendroppe hinner infiltrera ca 0,19 mm på en vecka och ca 10 mm på ett år i en lerig morän. Detta är ett överslag som inte inkluderar mättnad av porer i jorden samt slambildning på botten av magasin. Området lämpar sig därför inte för lokal infiltration. Figur 5. Vattentransport, porositet samt dränerbar porositet för olika jordartstyper. Uppgifter om nivå för grundvatten i områdets saknas. 6 av 19

9 3.3 Befintliga ledningar, diken och recipienter Inom och i närhet till planområdet finns ett dagvattensystem som går söderut från halva Herman Ehles väg (B225), viker av västerut längs med Onsjövägen, söderut längs med Per Bondessons väg (BTG300) för att sedan vika av västerut mot Svalövs samhälle (se figur 6). Inga uppgifter finns om problem med dagvattenhantering i dagsläget. I området finns och spill- och vattenledningar samt ett antal övriga ledningar (se bilagor från ledningskollen). Ingen information finns kring servisanslutningar till dagvattenledningar och inga uppgifter kring hur vatten från dränering/stuprör tas hand om i dagsläget. Figur 6. Översikt över befintligt dagvattenledningsnät i anslutning till planområdet. Röd pil indikerar flödesriktning. För att avlasta befintligt ledningssystem och nyttja dagvatten som en öppen resurs i landskapet kan två dikningsföretag i anslutning till planområdet användas som recipient (se figur 7). För anslutningshöjder till dikningsföretag i närheten har vissa uppskattningar gjorts. I dikningsföretagens handlingar finns uppgifter om djup på vattengångar dessa har sedan uppskattats utifrån befintliga markhöjder. För att vara helt säker på anslutningshöjder bör vattengångar i anslutningspunkter till dikesföretagen mätas in då vattengångar är uppskattade från skisser från 1943 respektive av 19

10 Figur 7. Dikningsföretag i anslutning till planområdet. I anslutning till planområdets norra gräns finns Heleneborgs dikningsföretag 1945, 12-LN-819. I dikningsföretagets originalhandlingar (inhämtade från Länsstyrelsens dikningsföretagsarkiv ) medges en tillåten påsläppning på 1,5 l/s, ha. Dikningsföretaget är kulverterat fram till planområdesgränsen i norr. Det är också troligt att dikningsföretaget tar emot delar av vattnet från planområdet i dagsläget. Vid planområdesgränsen ligger dikningsföretagets ledning på ca +67,6, i närheten av fjärrvärmeverket på ca +62,05. I anslutning till den södra delen av planområdet finns dikningsföretaget Svalöv- Torrlösa 1943, 12-LN-800. I dikningsföretagets originalhandlingar (inhämtade från Länsstyrelsens dikningsföretagsarkiv ) medges en tillåten påsläppning på 1,5 l/s, ha. Dikningsföretaget är kulverterat fram till ca 180 m från planområdsgränsen. Det är också troligt att dikningsföretaget tar emot delar av vattnet från planområdet i dagsläget. Sydöst om planområdesgränsen ligger dikningsföretagets ledning på ca + 63,75 64,25. Enligt Mats Ljung på NSVA ligger bäckbotten för Svalöv-Torrlösa något söderut på +58. Höjder för dikningsföretagets ledningar härstammar från dikningsföretagets originalhandlingar och är uppskattade efter omkringliggande markhöjd. 8 av 19

11 4. Förslag till planering av dagvattenhantering 4.1 Hantering av dagvatten Fördröjningsbehovet inom området styrs av andelen hårdgjorda ytor vilka orsakar vattenflöden som måste fördröjas. Inom områdena Park / Natur anses grönstrukturen vara tilläcklig för att fördröja vattenflöden i mark/vegetation. Enligt samtal med NSVA (Mats Ljung, ) ska fördröjningsmagasin dimensioneras för 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,2. I senaste versionen av plankarta ( ) förespråkas att minst 50 % av fastighetsytorna ska bestå av icke hårdgjord yta. I denna utredning har alltså maximalt 50% av fastighetsytorna beräknats vara hårdgjorda. Gröna tak definieras i plankartan som icke hårdgjord yta och ger på årsbasis en reduktion av flöden på ca 50 %. Vid dimensionering av fördröjningsåtgärder för ett 10-årsregn kan gröna tak ej räknas ha någon större fördröjande effekt av flöden/dagvattenmängder 4.2 Höjdsättning/dagvattenhantering För att kunna sätta höjder för dagvattenhanteringen har denna utredning utgått från de fasta punkter som finns att tillgå i underlaget; vägar och recipientnivåer. I förhållande till dessa höjder föreslås höjder på diken, ledningar, ledningstäckning samt lutning på föreslagna lokal/gårdsgator för att ge en klar bild av möjligheterna för dagvattenhantering Södra området En viktig utgångspunkt för södra området är befintliga höjder längs med Onsjövägen. För att kontrollera de ungefärliga höjder som anges i grundkartan har en profil över befintliga höjder för Onsjövägen upprättats (se figur 8). Figur 8. Översiktlig profil över Önsjövägen med orienteringskarta. Röd färg indikerar ett höjdintervall på 67,85-68,15 m.ö.h. 9 av 19

12 Till största delen följer Önsjövägen en höjd på +68 meter genom planområdet. I områdets västra del går höjden på vägen ner mot +67 meter, något som måste tas hänsyn till vid en detaljprojektering av området. För att upprätta stödhöjder i detta dokument kommer antagandet göras att de 4 östliga gårds/lokalgatorna kan anslutas till en höjd på +68. Den västligaste gårdsgatan beräknas ha en anslutningshöjd på +67,5. Höjder för VA-hantering har utgått från att gårds/lokalgator utformas med en längsledslutning på 1 % söderut med undantag för den västligaste gårdsgatan som antas ha en längsledslutning på 0,5 %. För de fyra något bredare gatorna föreslås en lösning med ett öppet dike längs ena sidan av vägen. När vägen korsas leds vatten ner i ledning ut mot fördröjningsyta i områdets södra del. Dikesbotten sätts till 0,8 meter under högsta markhöjd för att kunna ta hand om ytvatten från gata samt överskottsvatten från omkringliggande tomter. Uppsamlingsledningar läggs med ett minimidjup på 1 meter under gata för erforderlig marktäckning och släpps sedan ut i fördröjningsyta. En översiktlig skiss över dagvattenhantering kan ses i figur 9 (bifogas som bilaga B) och en skiss över möjlig sektion för gård/lokalgata i figur 10 (bifogas som bilaga C). Figur 9. Skiss över möjlig dagvattenlösning för södra området. Blå linjer visar öppna diken och gröna ledningsdragning (bilaga B) 10 av 19

13 Figur 10. Skiss över möjlig sektion för bygata i södra området. DB= dikesbotten, MY=markyta (bilaga C). För att kunna hantera dagvatten i öppna lösningar samt för att kunna ha möjlighet att anslutna till lämplig recipient har hanteringen av nederbörd separerats från hanteringen av dränering. Ska dränering och dagvatten hanteras tillsammans kommer inlopp till dagvattenmagasin hamna väldigt djupt vilket medför stora schaktmassor och en omöjlighet att ansluta magasinet till närliggande dikningsföretag. Dräneringsvatten från gata/fastigheter leds till kommunens dagvattenledningsnät i Per Bondessons väg vid planområdets sydvästra del. En skiss över ledningsdragning för dränering kan ses i figur 11 (bifogas som bilaga D). Uppsamlingsledning för dränering är skissad med en lutning på 0,5 %. 11 av 19

14 Figur 11. Skiss över möjlig uppsamlingsledning för dränering (grön linje) med anslutningspunkt i planområdet sydvästra del (bilaga D). Dränvatten infiltreras genom marklager och belastar därmed inte det kommunala ledningsnätet med stora flöden vid nederbörd. Genom infiltratration renas också dräneringsvattnet innan det når det kommunala ledningsnätet Fördröjningsbehov inom södra området. I tabell 2 sammanfattas nyckelvärden för dagvattenhantering inom planområdets södra del. Tabell 1. Sammanfattade nyckeltal för dagvattenhantering inom planområdets södra del. * Flöden beräknade m.h.a. P90, Dahlström ** Magasinsvolymer beräknade m.h.a.p90 bilaga 7 (svenskt vatten). Södra området Hårdgjorda ytor inom fastigheter 1,61 ha Hårdgjorda ytor vägar 0,75 ha SUMMA 2,35 ha Nederbörd, avrinning* Flöde 738 l/s Med Klimatfaktor 1,2 885 l/s Fördröjningsvolym** Erforderlig magasinsvolym 542 m3 Med klimatfaktor 1,2 650 m3 12 av 19

15 Fördröjningsmagasin För att fördröja avrinning från södra området leds vatten till de södra delarna av planområdet där ytor är avsatta för ändamålet. Genom att utforma en översvämningsyta utan permanent vattenspegel finns rum att fördröja de volymer som behöver magasineras vid ett 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,2. En sektion för möjlig utformning av fördröjningsdike/översilningsyta kan ses i figur 12 (bifogas som bilaga C). För att kunna fördröja dimensionerande regn måste sektionen utformas längs en linje på minst 200 meter. Är höjdskillnad mot recipient väldigt snäv bör inloppet förses med en backventil för att förhindra inträngning av vatten i dagvattenledningar vid stora flöden. Är grundvattennivån i området hög bör fördröjningsytan tätas för att förhindra uppträngning av grundvatten. Figur 12. Skiss över sektion för fördröjning av dagvatten (bilaga C). Skissen visar erforderlig reglervolym som krävs för att magasinera dimensionerande regn. För att ansluta utlopp från dagvattenfördröjning till dikningsföretaget Svalöv- Torrlösa 1943 bör den kulverterade anslutningspunkten mätas in. Utifrån uppskattning på höjdkarta samt handlingar från dikningsföretagets upprättande bör magasinet kunna anslutas men detta behöver bekräftas genom inmätning/projektering. Magasinet är dimensionerat för att området inte ska avvattnas med mer än 1,5 l/s,ha vid ett 10-årsregn med klimatfaktor på 1,2. För att nå till anslutningspunkten behöver ledning dras genom åkermark väster om planområdet. Kan magasinet inte anslutas till dikningsföretag finns möjlighet att ansluta till det kommunala ledningsnätet lämpligtvis i planområdets sydvästra del (samma anslutningspunkt som för dränering). Dagvattenfördröjningen är utformad för att släppa ut < 10 l/s vid ett 10-årsregn med klimatfaktor på 1,2. 13 av 19

16 4.2.2 Norra området För det norra området finns få färdiga förslag på utformning av nya byggnader/vägar. Denna utredning förutsätter därför att inga drastiska förändringar i höjdsättning kommer att utföras i området i förhållande till befintligt. Förutsättningar för dagvattenhantering utgår därmed från nivån på befintlig mark samt recipient Det är troligt att det i nuläget finns någon form av befintlig struktur för dagvattenhantering. Exploateras området vidare bör detta system inventeras och inkorporeras i nytt system. Med nuvarande avrinningsvägar kan stora delar av området avvattnas mot nytt magasin i områdets norra del. Från detta magasin kan vattnet ledas till Heleneborgs dikningsföretag som ansluter till planområdets norra gräns. Gräns för vilka områden som kan avvattnas med öppna system norrut kan ses i figur 13. Inom det norra området varierar höjderna söder om vattendelaren från +68 vid Onsjövägen till +72 vid områdets högsta punkt. Området sluttar därefter ner mot nordost till en lägsta punkt på +68. I figur 14 ses en profil över höjder i området. Figur 13. Översikt av avrinning i det norra området. Grön markerad yta är parkområde. Röd/gulmarkerad yta är tomter där avrinningen sker åt annat håll än norrut. 14 av 19

17 Figur 14. Profil med orienteringskarta över höjder över planområdets norra del Fördröjningsbehov inom norra området. I tabell 3 sammanfattas nyckelvärden för dagvattenhantering inom planområdets norra del där erforderlig magasinsvolym är för hela detaljplanområdets norra del. Tabell 2. Sammanfattade nyckeltal för dagvattenhantering inom planområdets norra del. * Flöden beräknade m.h.a. P90, Dahlström ** Magasinsvolymer beräknade m.h.a.p90 bilaga 7 (svenskt vatten). Norra området Hårdgjorda ytor inom fastigheter 3,04 ha Hårdgjorda ytor vägar 1,16 ha SUMMA 4,20 ha Nederbörd, avrinning* Flöde 1316 l/s Med Klimatfaktor 1, l/s Fördröjningsvolym** Erforderlig magasinsvolym 806 m3 Med klimatfaktor 1,2 967 m Fördröjningsmagasin. Dagvatten från området öster om Herman Ehles väg (gulmarkerat i figur 13) kan avvattnas norrut med fördröjning i dike. Höjdsättning av hårgjorda ytor samt byggnader bör då göras på ett sådant sätt att vatten kan rinna norrut. Vattnet kan ledas till Helenenborgs dikningsföretag eller annan lämplig recipient. Med 50 % hårdgjorda arealer inom området och ett tillåtet utsläpp på 1,5 l/s, ha beräknas fördröjningsvolymen till ca 290 m 3 vid ett 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,2. Denna fördröjningsvolym motsvarar ett dike som kan ses i figur 15 med en längd på ca 110 meter. 15 av 19

18 Figur 15. Principskiss av sektion för fördröjningsdike (bilaga C) För de delar av norra planområdet som ej kan avvattnas med ytlig avrinning till magasin kan ytterligare exploatering av fastigheter regleras så att fördröjning kan ske lokalt innanför fastighetsarea. För att fördröja ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,2, inom det röda området i figur 13, krävs en magasinsvolym på 230 m 3 vilket motsvarar diket som kan ses i figur 15 med en längd på ca 90 meter. Utloppet från diket kan ledas till dagvattenledningsnät med ett påsläpp av 10 l/s vid dimensionerande regn och klimatfaktor. För att kunna hantera dagvatten i öppet system med diken/recipient som inte är alltför djupa i förhållande till omkringliggande struktur separeras hanteringen av nederbörd från hantering av dränering. Finns det befintliga dräneringssystem bör det undersökas hur kopplingarna är gjorda i dagsläget. Dränering från gata/fastigheter leds till kommunens dagvattenledningsnät med anslutningspunkter i Herman Ehles väg samt lokalgata in från Onsjövägen. En skiss över uppsamlingsledning för dränering kan ses i figur 16 (bifogas som bilaga C). Ledningen är skissad med en lutning på 0,5 %. Dränvatten infiltreras genom marklager och belastar därmed inte det kommunala ledningsnätet med stora flöden vid nederbörd. Genom infiltratration renas också dräneringsvattnet innan det når det kommunala ledningsnätet. 16 av 19

19 Figur 16. Skiss över möjlig uppsamlingsledning för dränering (grön linje) med anslutningspunkt i planområdet norra del (bilaga D). Innanför planområdets norra gräns finns i dagsläget ett bevattningsmagasin som tidigare har använts för bevattning i växthus. Vid exploatering kan dammen utökas med erforderliga volymer alternativt finns arealer på åkermark inom planområdet där ny damm kan anläggas För att ta hand om dagvattenmängder vid dimensionerande regn (exklusive de gul och rödmarkerade områdena i figur 13) krävs en magasinsvolym på ca 500 m 3. En skiss över placering/storlek av damm kan ses i figur 17 (bilaga B). 17 av 19

20 Figur 17. Skiss över möjlig placering av dagvattenmagasin inom norra delen av planområdet. Markerade områden är parkområde samt områden där dagvatten bör ledas till recipient utanför annars sammanhängande system (bilaga B). Då anslutningshöjderna till Heleneborgs dikningsföretag ligger förhållandevis djupt kan dagvattensystem utformas både med markförlagt och öppet system. Anslutningshöjd till dikningsföretaget ligger vid plangränsen på +67,6. Eventuellt måste ny lednings dras till lägre liggande anslutningspunkt i närheten av fjärrvärmeverket där vattengången i dikningsföretagets trumma ligger på +62,05. Anslutningshöjderna är uppskattade från dikningsföretagets originalhandlingar, höjderna bör mätas in inför projektering. 18 av 19

21 5. Föroreningar i dagvatten Många faktorer spelar in för att bestämma den kemiska sammansättningen i ett dagvatten: regnintensitet, specifik markanvändning, torrperioder m.m. Erhålls mer detaljerade uppgifter om verksamhetstyper i planområdet kan branschlitteratur ge en indikation på hur det kemiska sammansättningen av ett dagvatten ser ut (se tabell 1). Tabell 3. Avrinningskoefficienter och schablonvärden för vanliga föroreningar i dagvatten. Fördröjningsmagasin, gröna tak och semipermeabla ytor reducerar stora mängder av föroreningar i dagvatten innan de når recipienten. Att använda sig av dessa typer av lösningar är alltså förenligt med Svalövs kommuns önskan att aktivt arbeta för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. 6. Konsekvensbeskrivning vid översvämning Vid ett nederbördstillfälle som är större än ett 10-årsregn kommer avrinningen från planområdet att vara större än vad fördröjningsytor är dimensionerade för. Dimensioneras diken/ledningar inom planområdet för större nederbördstillfällen kan vatten fortfarande ledas till fördröjningsytor. Inflöden till fördröjningsytor kan förses med backventiler för att förhindra att vatten stiger upp i ledningssystem och orsaka översvämning uppåt i planområdet. Utflöde från fördröjningsytor kan öka till mer än tillåten påsläppning på recipienter med ökad belastning på recipienter som följd. Är kapaciteten i recipienten begränsad kan fördröjningsytor översvämmas. Om utsläpp från fördröjningsytor regleras genom begränsade dimensioner på ledningar eller avstängningsventiler hindras ökade vattenmängder från att nå recipient. Följden kan då bli översvämning av fördröjningsytor inom planområdet. När fördröjningsytor detaljprojekteras bör därför säkra breddningsvägar från fördröjningsytor identifieras för att få kontroll över vart översvämningar kan ske utan att konstruktioner i närheten skadas. 19 av 19

22 HJALMAR NILSSONS PARK

23 gc-väg dagvatten spång dagvatten spång dagvatten HJALMAR NILSSONS PARK

24

25 gc-väg dagvatten spång dagvatten spång dagvatten HJALMAR NILSSONS PARK

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15

Behovsutredning Dagvatten. FOJAB Arkitekter i Malmö AB. Del av Kronetorp 1:1. Malmö 2010-03-15 FOJAB Arkitekter i Malmö AB Malmö 2010-03-15 Datum 2010-03-15 Uppdragsnummer 61671037978 Utgåva/Status D. Galbraith V. Lidström L. Sjögren Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke

Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke Härryda kommun Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke Göteborg Dagvattenhantering Alehagen, Mölnlycke Datum 2013-10-28 Uppdragsnummer 13200003328 Utgåva/Status Arbetsmaterial Kjell Norberg Kristoffer Larsson

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg FÖRHANDSKOPIA 2013-11-29 Upprättad av: David Nilsson DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Avledning av vatten med diken

Avledning av vatten med diken Avledning av vatten med diken Anna-Maria Perttu innovativ dagvattenhantering Avledning av vatten med diken Diken används i dagvattensystem för att på ett enkelt sätt leda iväg överskottsvatten från ett

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN. Nytt bostadsområde

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN. Nytt bostadsområde DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN Nytt bostadsområde 2017-03-28 DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN Nytt bostadsområde KUND Hjo kommun Torggatan

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT Dagvattenutredning Töcksmarks-Bön 1:226 m.fl. 2015-03-16. Upprättad av: Anna Karin Wingskog, David Nilsson

RAPPORT Dagvattenutredning Töcksmarks-Bön 1:226 m.fl. 2015-03-16. Upprättad av: Anna Karin Wingskog, David Nilsson RAPPORT 2015-03-16 Upprättad av: Anna Karin Wingskog, Samråd\v2 150316.doc RAPPORT Kund Årjängs kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Box 906 672 29 Årjäng Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö Uppdrag Avrinningsplan Kv. Kråkan Växjö Beställare Växjöbostäder AB Upprättad Ingel Magnusson Kontrollerad av Rev Datum15-11-09 Sidan 1 av 3 Handling Avrinningsplan dagvatten Godkänd av Förslagshandling

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2 1 2015-05-11 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markutveckling i Barsebäck

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl

Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Dagvattenutredning Temyntan Näsby 4:1106 m.fl Matilda Wistrand Niclas Elvsén Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Dagvattenpolicy Tyresö kommun... 5 Markförutsättningar... 6 Befintliga ledningar...

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

VA-UTREDNING DEL AV BJUVSTORP 9:13

VA-UTREDNING DEL AV BJUVSTORP 9:13 VA-UTREDNING DEL AV BJUVSTORP 9:13 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se SAMMANFATTNING

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

RAPPORT. Allarp 2:3 VA-utredning 2010-05-12. Upprättad av: Bo Nilsson Granskad av: Patrik Lissel Godkänd av: Thomas Storberg

RAPPORT. Allarp 2:3 VA-utredning 2010-05-12. Upprättad av: Bo Nilsson Granskad av: Patrik Lissel Godkänd av: Thomas Storberg RAPPORT Allarp 2:3 2010-05-12 Upprättad av: Bo Nilsson Granskad av: Patrik Lissel Godkänd av: Thomas Storberg Uppdragsnr: 1013295 Allarp 2:3 RAPPORT Allarp 2:3 Kund Expendo AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Rapport: Dagvattenutredning Ingared

Rapport: Dagvattenutredning Ingared Rapport: Dagvattenutredning Ingared Göteborg, 2012-09-24 Vectura Box 1094 405 23 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 4 www.vectura.se Beställa re: Konsult: Granskare: Uppdragsleda re: Gabriella Graf,

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

PM Hydrogeologi. Steninge Slott AB. Steninge Slottspark. Stockholm

PM Hydrogeologi. Steninge Slott AB. Steninge Slottspark. Stockholm Steninge Slott AB Steninge Slottspark Stockholm 2012-11-27 Steninge Slottspark Datum 2012-11-28 Uppdragsnummer 61381039840 Utgåva/Status Granskningshandling Michael Eriksson Mattias von Brömssen Bo Granlund

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld

UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson. UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld UPPDRAG Östra Torp, förprojektering UPPDRAGSLEDARE Andreas Fredriksson DATUM 3 UPPDRAGSNUMMER 7001092000 UPPRÄTTAD AV Anna Dahlström och Henrik Bodin-Sköld KVALITETSGRANSKAD AV Göran Wallgren 1. Dagvattenhantering

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer