VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION"

Transkript

1 RAPPORT VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION

2 Uppdrag , VA- och dagvattenutredning Ullareds brandstation Titel på rapport: VA-utredning Ullareds brandstation Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen Daniel Axelsson, Erik Lönnerholm Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Tyréns AB Ann-Christin Sundahl Ingemar Clementson Författare: Ingemar Clementson Datum: Handlingen granskad av: Ann-Christin Sundahl Datum: Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\MAL\262160\R\_Text\VA-utredning Ullareds brandstation.docx

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Befintliga förhållanden (som gäller före exploatering) Områdesbeskrivning och topografi Geologi Hydrologi och grundvatten Vatten och avlopp; anslutningspunkter och kapacitet Förutsättningar (som gäller för utredning) Underlag Planerad exploatering Förutsättningar dricksvatten Förutsättningar spillvatten Förutsättningar dagvatten Avvattning av befintligt område Beräkningsförutsättningar Föreskrifter Principlösning för spillvatten och dricksvatten Spillvatten Dricksvatten Principlösning för dagvatten (20)

4 1 Inledning Uppdraget omfattar att utifrån befintligt underlagsmaterial genomföra en VA- och dagvattenutredning för Ullareds brandstation. Utredningen utförs enligt riktlinjer från VIVAB. Befintliga förhållanden som topografi, geologi, grundvatten och hydrologi samt andra förutsättningar som kan påverka dagvattenhanteringens utformning utreds. Möjlighet att infiltrera dagvatten har utretts och en principiell lösning föreslås där storlek på infiltrationsanläggning har beräknas. Dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering dimensioneras enligt riktlinjer från VIVAB. Förutsättning är att anslutning ska göras till befintliga VA-ledningar söder om väg 153, (vilket kommer att innebära pumpning av spillvatten). 2 Befintliga förhållanden (som gäller före exploatering) 2.1 Områdesbeskrivning och topografi Planområdet är ca m 2 stort. Det aktuella området ligger öster om Ullared och består av jordbruks/betesmark av böljande karaktär. I figur 1 och 2 visas planområdets gräns. Figur 1. Översiktsbild med planområdet i rött. 4(20)

5 Figur 2. Vy från väg 153 över sydöstra delar av planområdet med planområdesgräns i rött. De högsta delarna av planområdet ligger i områdets östra/nordöstra del. Här är markhöjden ca +71,5 för att sedan gå ner västerut i. I sydvästra hörnet ligger lågpunkt med markhöjd på +68. I figur 3 och 4 visas topografiska kartor. Figur 3. Marhöjder inom planområdet. 5(20)

6 Figur 4. Höjdskillnader inom planområdet visualiserat med förstärkning av höjdskillnader (4 ggr), vy från sydväst. Precis öster om planområdet ligger en ravin där lägsta markhöjd ligger på ca +65. Enligt Daniel Helsing (Kommunekolog, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg) står vattenytan i ravinen i kontakt med grundvattenytan. 2.2 Geologi Enligt jordartskarta från SGU (hämtad ) som redovisas i figur 5 består jordarten inom planområdet av isälvssediment, en genomsläpplig jordart med goda vattenförande egenskaper. Ur geotekniskt PM Falkenberg, Ullared 2:205 framgår att jordlagret överst består av ca 0,1-0,3 m mulljord. Därefter består jordprofilen av ca 2 m stenig grus och sand som underlagrats av finsand. Figur 5. Jordartskarta från SGU med planområde markerat. 6(20)

7 2.3 Hydrologi och grundvatten Då planområdet omfattas av skyddsområde för grundvattentäkt (LST, Hallands län, beslut , ) är det viktigt att avgöra påverkan på grundvatten i samband med etablering och dagvattenhantering inom planområdet. I Markteknisk undersökningsrapport Falkenberg, Ullared 2:205 (Norconsult ) har mätningar av den övre grundvattenytan har gjorts genom kontroll av fria vattenytor i skruvprovtagningshål NC1, NC3 samt NC5, se figur 6. Vid provtagningstillfället var samtliga punkter torra ner till 3 m djup under markytan I rapporten görs antagandet att den övre grundvattenytan inom området bedöms under stora delar av året ligga djupare än 3 m under befintligt markyta. I tabell 1 ses en provtagningspunkternas markhöjd och höjd 3 m under markyta. Tabell 1. Uppmätta marknivåer och uppskattad höjd som grundvattennivåer ej bedöms gå över. Namn Marknivå Maxnivå för GV vid provtagningstillfälle NC NC NC Figur 6. Provtagningspunkter för geologisk provborrtagning. (Markteknisk undersökningsrapport Falkenberg, Ullared 2:205, Norconsult ) Ytterliggare information om grundvattennivåer i anslutning till planområdet kan hämtas från Rapport Ullareds Skyddsområde, förslag till skyddsområde, WSP där avgränsning av hela grundvattenskyddsområdet utreds. I rapporten läggs nytt förslag för skyddsområde där planområdet ej omfattas. I figur 7 ses placering av brunnar för grundvattenuttag i närhet till 7(20)

8 planområdet. I rapporten föreslås brunn BII och BIII tas ur drift samtidigt som nya grundvattenuttag föreslås längre norrut. Figur 7. Grundvattenbrunnar i närhet till planområdet med punkterna BIII och BII närmst planområdet. Röd rektangel visar uppskattad, ej georefererad, gräns för planområdet. Grundvattenmätningar från brunnarna BII och BIII skulle kunna användas för att få en bekräftelse på att den övre grundvattenytan ej går över 3 m under marknivån i relativ närhet till planområdet. För att göra detta behövs en markhöjd för placering av brunnarna som jämförs med historiskt uppmätta nivåer för grundvatten i brunnarna (sådana mätningar refereras till i Rapport Ullareds Skyddsområde, förslag till skyddsområde, WSP ). Ett annat sätt att öka kunskapen kring grundvattennivån är att installera grundvattenrör där kontinuerliga mätningar görs. 8(20)

9 2.4 Vatten och avlopp; anslutningspunkter och kapacitet I dagsläget finns ingen anslutning av vatten eller avlopp till planområdet. 3 Förutsättningar (som gäller för utredning) 3.1 Underlag Följande underlag har varit tillgängligt vid upprättande av den här dagvattenutredningen: Ortorfoto, ej georefererat Grundkarta Höjdkurvor VA Översiktlig plankarta med placering av brandstation Presentation Ullared presentation gällande detaljplan Ullared Markteknisk undersökning MUR, Falkenberg, Ullared 2:205, Norconsult Geoteknisk PM, byggbarhetsbedömning, Falkenberg, Ullared 2:205, Norconsult Ullareds vattentäkt, förslag till skyddsområde, WSP Jordartskarta SGU, hämtad Fastställese av skyddsområde i Ullared i Falkenbergs kommun ( / 13FS 1996:141), Länsstyrelsen Hallands län, I denna rapport används koordinatsystemet SWEREF för angivelser i plan och höjdsystem RH2000 för höjdangivelser om inget annat anges. 3.2 Planerad exploatering I figur 8 visas liggande förslag på placering av brandstation inom planområdet. Byggnadsarean är på ca 560 m 2 och hela planområdet på ca m 2. Hela planområdet kommer till största delen vara hårdgjort för att möjligöra uppställningsplatser, parkering och annan framtida verksamhet. I figur 8 visas en av två tomter som är planerade i dagsläget, denna rapport omfattar även tomten norr om planerad brandstation. 9(20)

10 Figur 8. Förslag på placering av brandstation. I Presentation Ullared beskrivs och övergripande tankar på att exploatera mer närliggande mark, något som kan vara värt att ta hänsyn till vid dimensionering och tillståndsärenden. 3.3 Förutsättningar dricksvatten Dricksvatten ansluts till befintlig ledning V160 PE som ligger söder om väg 153, se figur 9. Anslutningen görs via, av VIVAB angiven, anslutningspunkt för servis. 3.4 Förutsättningar spillvatten Spillvatten ansluts till befintlig ledning TA 160 PE (tryckavloppsledning) som ligger söder om väg 153, se figur 9. Anslutningen görs via, av VIVAB angiven, anslutningspunkt för servis. 10(20)

11 Figur 9. Vattenledning (V160 PE) och trycksatt spillvattenledning (S-TA 160 PE) söder om väg Förutsättningar dagvatten Avvattning av befintligt område I dagsläget följer ytavrinning topografin inom planområdet. En ytavrinningsmodell för planområdet har upprättats och visas i figur (20)

12 Figur 10. Ytavrinningsvägar inom planområdet före exploatering med avrinningsvägar (blå) samt avrinningsområde för huvudavrinningsväg (rosa) samt ravin öster om planområdet (gul). Den rosa linjen visar avrinningsområdet som avvattnas mot den rosa pilen. Det måste dock poängteras att tillgänglig höjddata är begränsad i utbredning. Detta innebär att avrinningsområdet kan vara betydligt större än vad som visas i figur 10. Därmed finns risk att stora ytor avvattnas mot planområdet. I samband med detaljprojektering bör det utredas om ett avledande dike behövs i planområdesgräns. I områdets sydvästra hörn ligger ett lågt liggande parti där det, enligt kommunekolog Daniel Hellsing, stundtals är vattenansamling. Öster om planområdet ligger en ravin (markerad med gul streckad linje i figur 10) där det också tidvis är vattenansamling. Från ravinen rinner dagvatten ner i det vattendrag som ligger precis öster om ravinen. Vattendraget mynnar ut i Sönnerängsjön, söder om planområdet som sedan via Lillesjön leder till Högvadsån. 12(20)

13 3.5.2 Beräkningsförutsättningar Vid beräkning av regnintensitet har Dahlströms formel (2010) använts (se P104 Svenskt Vatten ekvation 1-5). I dagsläget är det Svenskt Vattens publikationer P90 samt P104 som anger beräkningsförutsättningar resp. nederbördsdata vid dimensionering. Utöver det finns en remissversion av P110. Utifrån dessa skrifter föreslås att dagvattenledningar dimensioneras för ett 10-årsregn + klimatfaktor på 1,25. Då omfattningen av bebyggelse och andel hårdgjorda ytor är ej är fastställda har antagenden gjorts. Efter samtal med Daniel Axelsson (planarkitekt, Tengbom, ) fördelas ytorna inom planområdet enligt uppställning i tabell 2 och tabell 3. Tabell 2. Hårdgjordhetsgrad inom planområdet. Total area inom planområdet (m 2 ) Hårdgjordhetsgrad (%) Total andel hårdgjord yta (m 2 ) % av arean inom planområdet beräknas vara genomsläppliga ytor som p.g.a. markens goda infiltrationskapacitet ej beräknas belasta dagvattenhanteringen. Tabell 3. Ytfördelning inom planområdet. *Fastighet 2 är uppskattad area för framtida fastighet. Typ Area (m 2 ) Avrinningskoefficient (φ) Fastigheter Fastigheter 2* Uppfart/parkering/väg Infiltrationsyta* Uppdraget innebär att en infiltrationslösning för dagvatten ska beräknas. Infiltrationskapaciteten i området har bedömts som god. Storleken av infiltrationsmagasinen avgörs i detta fall av perkolationskapaciteten för de jordlager i vilka magasin placeras. Då området täcks av isälvssediment uppskattas infiltrationshastigheten utifrån detta. Strömningshastigheten för förekommande isälvssediment har bedömts för jordarten sand utifrån det konfidensintervall som visas i Figur 11. Den hydrauliska kapaciteten har satts till 1*10-5 m/s vilket är i nedre delen av det intervall som anges. Detta är troligtvis en konservativ gissning eftersom isälvssediment är välsorterade och kan ha en betydligt högre infiltrationskapacitet. Ett infiltrationsförsök skulle ge ett mer korrekt värde på den faktiska infiltrationskapaciteten vilket kan reducera ytbehov för infiltrationsytor. 13(20)

14 Figur 11. Figur 13. Grundvattnets strömningshastighet och hydraulisk konduktivitet för olika jordar vid 1 % lutning av grundvattenytan. Ljusgrå ton anger osäkerhetsområden (Naturvårdsverket, 1999) Föreskrifter Planområdet ligger inom grundvattenskyddsområdets tertiära zon (yttre skyddszon). I figur 12 och 13 redovisas föreskrifter som rör VA och dagvatten. Figur 12. Föreskrifter för avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten inom vattenskyddsområde (LST, Hallands län, beslut , ) 14(20)

15 Figur 13.Föreskrifter för täktverksamhet och andra schaktningsarbeten inom vattenskyddsområde (LST, Hallands län, beslut , ) Då området ligger nära vattendrag påverkas det av strandskyddet vilket innebär att det behövs strandskyddsdispens för att utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten inför anläggning VA och dagvattensystem. Se uppskattad avgränsning av strandskyddslinje i figur 14. Figur 14. Uppskattad gräns för strandskyddslinje i anslutning till planområdet. Vidare arbete behöver göras för att utreda om infiltration av ytvatten inom planområdet är tillstånds och eller anmälningspliktigt. Lämpligen kan frågan utredas i samband med utredning kring strandskydd samt eventuella anmälningar/tillstånd för schaktning/arbete inom grundvattenskyddsområde. Genom att rena och infiltrera så mycket av dagvattnet som möjligt påverkas nybildningen av grundvatten så lite som möjligt i samband med hårdgörande av ytor. Vid de tillfällen som allt dagvatten från planområdet ej infiltreras kan dagvatten behöva ledas bort från planområdet. Slutrecipient är då Högvadsån som är ett Natura 2000 område. Då dagvattnet, innan det når Högvadsån, passerar genom två vattendrag (Sönnerängssjön och Lillesjön) bedöms reningskapaciteten vara god. Dagvatten från planområdet bedöms därmed ej påverka miljökvalitetsnormer för Högvadsån. 15(20)

16 4 Principlösning för spillvatten och dricksvatten 4.1 Spillvatten Spillvatten bör avledas från fastigheten via trycksatt ledning (LTA) där spillvatten pumpas ut till mottagande ledning. Detta ger goda förutsättningar för ledningsprojektering då höjdskillnader i terrängen ej ger upphov till lika stora svårigheter som vid projektering av självfallsledning. Dimensioner kan också göras minde då flödeshastighet i ledning blir större vid pumpning. Dimensionering av pump/ledning bör göras då krav på spillvattenavledning från verksamheter inom planområdet har fastställts (tvättplatser för fordon, tanktömning, vattenförbrukning etc.) För att förbereda för ytterligare verksamheter inom planområdet kan det vara lämpligt att dimensionera/placera pumpstation så att ytterligare fastigheter kan anslutas för avledning ut från planområdet. Dimensionering av pump/ledning är beroende av hur anslutningspunkten är utformad. För direktanslutning till tryckledning S-TA 160 PE söder om väg 153 bör man se över kapacitet/tryck i mottagande ledning. Pumpen från brandstationen måste vara tillräckligt stark för att kunna trycka in flöde men inte så stark att den stör flödet i befintlig ledning/pumpreglering i pumpstation. Anslutning måste också förses med backventil för att inte flödet från huvudledning ska tryckas in mot brandstationen. Figur 15. Planområde (uppskattad placering) i relation till pumpstation för spillvatten. 16(20)

17 4.2 Dricksvatten Dricksvatten ansluts till planområdet från befintlig ledning V160 PE. Anslutningen ska förses med ventil för avstängning, Dimensionering av ledning bör göras då behovskrav för verksamheter inom planområdet har fastställts. 5 Principlösning för dagvatten Följande har varit styrande för val av dagvattenlösning: Riktlinjen från VIVAB är att dagvatten ska infiltreras i första hand och det som inte infiltraterar ska brädda ut till ravinen. Dagvattenhanteringen måste göras med hänsyn tagen till att området ligger inom vattenskyddsområde. Grundvattennivån ligger ca 3 meter under markytan, vilket innebär att infiltrationslösningen inte kan vara djupare än 2 meter under markytan. Detaljerad utformning av området med avseende på höjder, infartsvägar, ytor som blir trafikerade, övrig hantering som innebär risk för påverkan på dagvatten har varit okänt och detaljerade bedömningar av reningsbehov och utformning går ej att göra. Med avseende på recipientens känslighet och att det troligen kommer vara trafikerade ytor inom fastigheten bedöms dagvattnet från hårdgjorda ytor behöva genomgå någon form av rening innan det infiltrerar. Risken för att takvatten är förorenat är betydligt mindre än vatten från hårdgjorda ytor. Det är därför möjligt att avleda takvatten direkt till infiltration utan föregående rening. Principlösningen som föreslås bygger på att dagvatten från hårdgjorda ytor avleds till oljeavskiljare och därefter vidare till skålade svackdiken där dagvattnet infiltrerar. Svackdiken har en utjämningsvolym och här sker tillfällig magasinering av dagvatten upp till det dimensionerande fallet. Vid extrema flödessituationer finns risk att diken vattenfylls och att vatten bräddar över. Bräddning ska då ske till ravinen. För att uppnå en ökad reningseffekt för lösta föroreningar och tungmetaller föreslås så kallade biodiken vilket i praktiken innebär ett infiltrerande dike där växtlighet med god förmåga att ta upp föroreningar och närsalter planteras. Denna typ av lösning brukar ibland kallas biofilter, Bioswales, Rain gardens eller Bioretention areas. En fördel med biodiken är att de kan ges i princip vilken form som helst. I principskissen (figur 16) presenteras ett smalare dike som övergår i en bredare plantering med större magasineringsvolym. Det som är viktigt att tänka på vid projektering är att dikena ska ha svag eller ingen lutning för att hela volymen ska vara tillgänglig för utjämning, samt att höjdsättning av resterande mark görs på så sätt att allt dagvatten leds mot oljeavskiljare innan det leds till biodike. Det är också viktigt att se till att utlopp från infiltrationsanläggningen ligger över det djup som är gränsen för bräddning för att så mycket som möjligt av det magasinerade vattnet ska kunna infiltrera. Denna typ av dike bör rensas när växtligheten blir för tät för att upptagningsförmågan i växter samt infiltration i mark ska fungera optimalt. Då området har en befintlig avrinning mot väster (se ytavrinningsvägar figur 10) föreslås placering av biodiken i de lågpunkter som finns längs områdets västra och södra gräns. Detta för att minimera påverkan av schaktning samt grundvattenbildning. I Figur 16 visas en principskiss över föreslagen dagvattenlösning inom planområdet där dagvatten avrinner till svackdiken/biodiken. 17(20)

18 Figur 16. Principskiss över svackdiken/biodiken för dagvattenhantering. De vita dikena är smalare med släntlutning på 1:3. Det bredare området i sydvästra hörnan är utformat med släntlutning på 1:10 med större infiltrationskapacitet och magasineringsvolym. Utormning av fördröjnings/infiltrationsdiken är en uppskattning utifrån beräkning av ytor och infiltrationskapacitet som beskrivs nedan i tabell 4. Då infiltrationshastigheten styr erforderlig magasinsbehov är det viktigt att ta hänsyn till att den angivna infiltrationsarean vid detaljutformning. Tabell 4. Översikt över erforderlig magasinsvolym samt tillgängliga volymer i föreslagna infiltrationsdiken. * Visas i figur 16 som det bredare diket (med slänter) ** Visas i figur 16 som smalare dike (vit med gröna markeringar) Erforderlig magasinsvolym 257 m 3 Infiltrationshastighet 6,52 l/s Magasineringsvolym Infiltrationsarea Bredare svackdike (slänt 1:10)* 100 m m 2 Dike (slänt 1:3)** 158 m m 2 18(20)

19 Svackdiken som beskrivs i tabell 4 samt figur 16 är utformade med ett maximalt vattendjup på 0,4 m (vid dimensionerande 10-årsflöden). Dikena är ej tänkta att ha någon permanent vattenspegel. I dagsläget är inget känt angående placering av byggnader, infartsvägar eller trafikplanering inom fastigheten. Slutlig placering och utformning av dikena bör göras i samordning med övriga teknikområden. Den befintliga höjdsättningen av fastigheten lämpar sig dock väl för avvattning enligt föreslagen princip. Viktigt att tänka på är att höjdsättning av mark görs på ett sådant sätt att dagvatten från parkeringsytor passerar oljeavskiljare innan anslutning till infiltrationsmagasin. Oljeavskiljaren bör anläggas så ytligt som möjligt för att inte bottennivå för infiltrationsmagasin ska behöva ligga för lågt i förhållande till omkringliggande mark. Det är också viktigt att oljeavskiljare förses med avstängningsventil för att kunna stängas vid olyckor/oljespill. Detta för att inte förorenat dagvatten ska infiltrera och föra med sig föroreningar ner till grundvattnet vid infiltration. För att klara infiltration av dagvatten i förhållande till avstånd ner till grundvattenyta förespråkas att dagvatten avleds ytligt. I figur 17 ses en principskiss på hur vatten kan avledas genom ytliga rännor till infiltrationsmagasin/biodiken. I figur 18 ses ett exempel på ytlig avledning av dagvatten genom rännor. Figur 17- Förslag på avledning av dagvatten ytledes via rännor till infiltrationsmagasin/biodiken. Gröna pilar visar hur höjdsättning av mark bör göras för att leda ytvatten till rännor. 19(20)

20 Figur 18. Exempel på ytlig avledning av dagvatten genom ränna i Västra hamnen, Malmö. Ytlig avvattning ställer höga krav på höjdsättningen. Höjdsättning av marken bör göras så att dagvatten rinner bort från hårdgjorda ytor samt byggnader. En fördel med det är också att vid extrema regn när systemet går fullt så kommer vattnet att rinna av. I Figur 19 och 20 visas exempel på biodiken och andra växtbäddar som kan anläggas ytligt. Figur 19. Exempel på raingarden som anlagts i anslutning till takutkastare från ett garagetak. (Department of Environmental Conservation, 2014) Figur 20. Exempel på ett biodike där växterna kaveldun (i botten) och strandråg (längs kanterna) valts specifikt för deras lämplighet (Vegtech, 2014). 20(20)

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN

FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN UNDERLAGSRAPPORT TILL DETALJPLAN MAGASINET1 OCH INTENDENTEN3 FÖRUTSÄTTNINGAR DAGVATTEN KONCEPT 2015-09-28 Uppdrag 258868, DP Magasinet 1 och Intendenten 3 i Hässleholm Titel på rapport: Förutsättningar

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran

Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Bovieran Sida 1(12) Dagvattenutredning för Borstahusen 1:1 detaljplan för Sida 2(12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar...

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Eskilstuna Dagvattenutredning

Eskilstuna Dagvattenutredning Valsverket 3-5 Eskilstuna PM Dagvattenutredning 2016-09-02 Structor Uppsala AB Mats Ekström 753 20 UPPSALA Tel. 018-888 08 50 www.structor.se Sida 1 av 10 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 2 1.1. Underlag... 2 2.1

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jennifer Löfvendahl Uppdragsnr: 102 38 57 Filnamn

Läs mer

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE

PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE PM DAGVATTEN NIFSARP INDUSTRIOMRÅDE ÅF INFRASTRUCTURE, GÖTEBORG ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Göteborg Sverige Telefon 071-10 505 00 00, huvudkontor i Stockholm, www.afconsult.com

Läs mer

VA-UTREDNING DELOMRÅDE 1 BÖKHULT & HÖKHULT

VA-UTREDNING DELOMRÅDE 1 BÖKHULT & HÖKHULT RAPPORT VA-UTREDNING DELOMRÅDE 1 BÖKHULT & HÖKHULT PM 2016-02-05 Uppdrag 265645, VA-utredning Bökhult / Hökhult - Älmhult Titel på rapport: VA-utredning, delområde 1 Bökhult & Hökhult Status: PM Datum:

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN. Nytt bostadsområde

DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN. Nytt bostadsområde DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN Nytt bostadsområde 2017-03-28 DAGVATTENUTREDNING TILL DETALJPLAN, KNÄPPLAN VÄSTRA HJO KOMMUN Nytt bostadsområde KUND Hjo kommun Torggatan

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN

PM2 DAGVATTEN HAGAVÄGEN 01-11 Bakgrund I samband med de förberedande arbetena med detaljplanering av rubricerat område har Sundsvalls kommun beslutat att utföra en fördjupad studie avseende hur dagvatten kan hanteras inom ramen

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING

ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING Lianne de Jonge Handläggare Lianne de Jonge Telefon +4610 505 32 09 Mobil Beställare Mölndals stad E-mail lianne.dejonge@afconsult.com Datum 07/03/2016 Projekt ID 719997

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING

Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING Dagvattenutredning Svärdfisken Etapp 2 PRELIMINÄRHANDLING Beställare: Birger E2 AB Box 237 432 25 Varberg Beställarens representant: Mats Rydholm Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Theres

Läs mer

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD 2013-09-04 Upprättat av: Anna Lundgren Granskat av: Irina Persson Sweco Environment AB Stockholm Vattenresurser Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Bakgrund Delar av det område som planeras exploateras

Läs mer

KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV

KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV KOMPLETTERANDE VA-UTREDNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV KOMARKEN 1:1, RESECENTRUM KUNGÄLV RAPPORT Uppdrag: 252318 Resecentrum, kompletterande VA-utredning Titel på rapport: Kompletterande VA-utredning, detaljplan

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11 Koncept 10 november 2014 Uppdrag: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11 Knislinge, 257586 Titel på rapport: Översvämningsanalys fastighet Vallmon 11

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan

Furulidsskolan Kompletterande dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Jennifer Löfvendahl

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM

PM TILL DETALJPLAN. Detaljplaneområde Vena 1:3 KUNGÄLVS KOMMUN GBG VA-SYSTEM VA-UTFORMNING 2015-06-26 SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT LISA EKSTRÖM KUNGÄLVS KOMMUN Detaljplaneområde Vena 1:3 VA-UTFORMNING GBG VA-SYSTEM LISA EKSTRÖM SWECO ENVIRONMENT AB ERIK BLOMFELDT Innehållsförteckning 1 Orientering 2 2 VA och dagvatten 2 2.1 Vatten 2 2.2 Spillvatten

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

VA-utredning Dp Infart Kristianstad

VA-utredning Dp Infart Kristianstad VA-utredning Dp Infart 2011-03-24 REVIDERAD 2011-04-08 Detaljplan för infart Uppdragsnummer: 226043 Ann-Christin Sundahl Marie Aronsson 2 (13) Sammanfattning Denna VA-utredning är genomförd i samband med

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Dagvattenutredning Säfsen

Dagvattenutredning Säfsen SÄFSENS FASTIGHETER Dagvattenutredning Säfsen Falun 2012-01-04 Dagvattenutredning Datum 2012-01-04 Uppdragsnummer Michael Eriksson Malin Eriksson Lars Jansson Uppdragsledare Handläggare Granskare i Innehållsförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG

PM DAGVATTEN - JAKOBSBERG 29 Bakgrund och syfte Sweco har fått I uppdrag av Karlstads kommun att ta fram underlag för detaljplanen gällande grönstruktur i östra Jakobsberg. Detta innefattar bland annat parkmiljöer och grönstråk.

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

PM KOMPLETTERING TILL DAGVATTENUTREDNING NY SKOLA NÄSBYFÄLT

PM KOMPLETTERING TILL DAGVATTENUTREDNING NY SKOLA NÄSBYFÄLT PM KOMPLETTERING TILL DAGVATTENUTREDNING NY SKOLA NÄSBYFÄLT SLUTRAPPORT 2014-10-14 Uppdrag: 252807, Ny skola på Näsbyfält Titel på rapport: PM Komplettering till dagvattenutredning ny skola Näsbyfält Status:

Läs mer

Dagvatten-PM, Klockstapeln

Dagvatten-PM, Klockstapeln Tengbom Upprättad av: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1 Befintliga ledningar... 5 1.2 Markförutsättningar... 5 2. Dimensionering... 6 3. Metoder... 7 3.1 Fördröjning

Läs mer

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp

Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Uppdragsnr: 10173223 1 (7) PM Karlskrona - Översiktlig dagvattenutredning Mölletorp Förutsättningar Karlskrona kommun planerar för ett nytt bostadsområde i Mölletorp och i samband med det har WSP fått

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg

FÖRHANDSKOPIA DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD. Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD Tillhörande detaljplan för kvarteret Kojan 2 samt delar av Nolby 1:38, Charlottenberg FÖRHANDSKOPIA 2013-11-29 Upprättad av: David Nilsson DAGVATTENUTREDNING - REVIDERAD

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten

DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport. 2015-07-10 Upprättad av: Tara Roxendal Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl. Rapport 2015-07-10 Upprättad av: Tara Granskad av: Linda Hörnsten DAGVATTENUTREDNING ERSMARK 1:7, 2:7, m fl KUND Umeå kommun Detaljplanering 901 84 Umeå KONSULT

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Dagvattenutredning för ny detaljplan Toverud 1:19, 1:22 mfl.

Dagvattenutredning för ny detaljplan Toverud 1:19, 1:22 mfl. Sida1(7) Hammarö Dagvattenutredning för ny detaljplan Toverud 1:19, 1:22 mfl. Datum: 2015-03-19 Utförd av: Magnus Johansson VA-projektör EQC Östergötland AB Sida2(7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09

Dagvattenutredning Nithammaren 8 2014-12-09 Dagvattenutredning Nithammaren 8 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Vanessa Scheffler och Josefina Söderberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan

Läs mer

Vision Mellbystrand Dagvattenutredning Upprättad av: Andreas Morgin Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Andreas Morgin

Vision Mellbystrand Dagvattenutredning Upprättad av: Andreas Morgin Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Andreas Morgin 2013-06-14 Upprättad av: Andreas Morgin Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Andreas Morgin Kund Samhällsbyggnadskontoret Laholms kommun 312 80 LAHOLM L:\5836\Laholm\10176782 - Vision Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer