VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION"

Transkript

1 RAPPORT VA-UTREDNING ULLAREDS BRANDSTATION

2 Uppdrag , VA- och dagvattenutredning Ullareds brandstation Titel på rapport: VA-utredning Ullareds brandstation Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen Daniel Axelsson, Erik Lönnerholm Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Tyréns AB Ann-Christin Sundahl Ingemar Clementson Författare: Ingemar Clementson Datum: Handlingen granskad av: Ann-Christin Sundahl Datum: Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\MAL\262160\R\_Text\VA-utredning Ullareds brandstation.docx

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Befintliga förhållanden (som gäller före exploatering) Områdesbeskrivning och topografi Geologi Hydrologi och grundvatten Vatten och avlopp; anslutningspunkter och kapacitet Förutsättningar (som gäller för utredning) Underlag Planerad exploatering Förutsättningar dricksvatten Förutsättningar spillvatten Förutsättningar dagvatten Avvattning av befintligt område Beräkningsförutsättningar Föreskrifter Principlösning för spillvatten och dricksvatten Spillvatten Dricksvatten Principlösning för dagvatten (20)

4 1 Inledning Uppdraget omfattar att utifrån befintligt underlagsmaterial genomföra en VA- och dagvattenutredning för Ullareds brandstation. Utredningen utförs enligt riktlinjer från VIVAB. Befintliga förhållanden som topografi, geologi, grundvatten och hydrologi samt andra förutsättningar som kan påverka dagvattenhanteringens utformning utreds. Möjlighet att infiltrera dagvatten har utretts och en principiell lösning föreslås där storlek på infiltrationsanläggning har beräknas. Dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering dimensioneras enligt riktlinjer från VIVAB. Förutsättning är att anslutning ska göras till befintliga VA-ledningar söder om väg 153, (vilket kommer att innebära pumpning av spillvatten). 2 Befintliga förhållanden (som gäller före exploatering) 2.1 Områdesbeskrivning och topografi Planområdet är ca m 2 stort. Det aktuella området ligger öster om Ullared och består av jordbruks/betesmark av böljande karaktär. I figur 1 och 2 visas planområdets gräns. Figur 1. Översiktsbild med planområdet i rött. 4(20)

5 Figur 2. Vy från väg 153 över sydöstra delar av planområdet med planområdesgräns i rött. De högsta delarna av planområdet ligger i områdets östra/nordöstra del. Här är markhöjden ca +71,5 för att sedan gå ner västerut i. I sydvästra hörnet ligger lågpunkt med markhöjd på +68. I figur 3 och 4 visas topografiska kartor. Figur 3. Marhöjder inom planområdet. 5(20)

6 Figur 4. Höjdskillnader inom planområdet visualiserat med förstärkning av höjdskillnader (4 ggr), vy från sydväst. Precis öster om planområdet ligger en ravin där lägsta markhöjd ligger på ca +65. Enligt Daniel Helsing (Kommunekolog, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg) står vattenytan i ravinen i kontakt med grundvattenytan. 2.2 Geologi Enligt jordartskarta från SGU (hämtad ) som redovisas i figur 5 består jordarten inom planområdet av isälvssediment, en genomsläpplig jordart med goda vattenförande egenskaper. Ur geotekniskt PM Falkenberg, Ullared 2:205 framgår att jordlagret överst består av ca 0,1-0,3 m mulljord. Därefter består jordprofilen av ca 2 m stenig grus och sand som underlagrats av finsand. Figur 5. Jordartskarta från SGU med planområde markerat. 6(20)

7 2.3 Hydrologi och grundvatten Då planområdet omfattas av skyddsområde för grundvattentäkt (LST, Hallands län, beslut , ) är det viktigt att avgöra påverkan på grundvatten i samband med etablering och dagvattenhantering inom planområdet. I Markteknisk undersökningsrapport Falkenberg, Ullared 2:205 (Norconsult ) har mätningar av den övre grundvattenytan har gjorts genom kontroll av fria vattenytor i skruvprovtagningshål NC1, NC3 samt NC5, se figur 6. Vid provtagningstillfället var samtliga punkter torra ner till 3 m djup under markytan I rapporten görs antagandet att den övre grundvattenytan inom området bedöms under stora delar av året ligga djupare än 3 m under befintligt markyta. I tabell 1 ses en provtagningspunkternas markhöjd och höjd 3 m under markyta. Tabell 1. Uppmätta marknivåer och uppskattad höjd som grundvattennivåer ej bedöms gå över. Namn Marknivå Maxnivå för GV vid provtagningstillfälle NC NC NC Figur 6. Provtagningspunkter för geologisk provborrtagning. (Markteknisk undersökningsrapport Falkenberg, Ullared 2:205, Norconsult ) Ytterliggare information om grundvattennivåer i anslutning till planområdet kan hämtas från Rapport Ullareds Skyddsområde, förslag till skyddsområde, WSP där avgränsning av hela grundvattenskyddsområdet utreds. I rapporten läggs nytt förslag för skyddsområde där planområdet ej omfattas. I figur 7 ses placering av brunnar för grundvattenuttag i närhet till 7(20)

8 planområdet. I rapporten föreslås brunn BII och BIII tas ur drift samtidigt som nya grundvattenuttag föreslås längre norrut. Figur 7. Grundvattenbrunnar i närhet till planområdet med punkterna BIII och BII närmst planområdet. Röd rektangel visar uppskattad, ej georefererad, gräns för planområdet. Grundvattenmätningar från brunnarna BII och BIII skulle kunna användas för att få en bekräftelse på att den övre grundvattenytan ej går över 3 m under marknivån i relativ närhet till planområdet. För att göra detta behövs en markhöjd för placering av brunnarna som jämförs med historiskt uppmätta nivåer för grundvatten i brunnarna (sådana mätningar refereras till i Rapport Ullareds Skyddsområde, förslag till skyddsområde, WSP ). Ett annat sätt att öka kunskapen kring grundvattennivån är att installera grundvattenrör där kontinuerliga mätningar görs. 8(20)

9 2.4 Vatten och avlopp; anslutningspunkter och kapacitet I dagsläget finns ingen anslutning av vatten eller avlopp till planområdet. 3 Förutsättningar (som gäller för utredning) 3.1 Underlag Följande underlag har varit tillgängligt vid upprättande av den här dagvattenutredningen: Ortorfoto, ej georefererat Grundkarta Höjdkurvor VA Översiktlig plankarta med placering av brandstation Presentation Ullared presentation gällande detaljplan Ullared Markteknisk undersökning MUR, Falkenberg, Ullared 2:205, Norconsult Geoteknisk PM, byggbarhetsbedömning, Falkenberg, Ullared 2:205, Norconsult Ullareds vattentäkt, förslag till skyddsområde, WSP Jordartskarta SGU, hämtad Fastställese av skyddsområde i Ullared i Falkenbergs kommun ( / 13FS 1996:141), Länsstyrelsen Hallands län, I denna rapport används koordinatsystemet SWEREF för angivelser i plan och höjdsystem RH2000 för höjdangivelser om inget annat anges. 3.2 Planerad exploatering I figur 8 visas liggande förslag på placering av brandstation inom planområdet. Byggnadsarean är på ca 560 m 2 och hela planområdet på ca m 2. Hela planområdet kommer till största delen vara hårdgjort för att möjligöra uppställningsplatser, parkering och annan framtida verksamhet. I figur 8 visas en av två tomter som är planerade i dagsläget, denna rapport omfattar även tomten norr om planerad brandstation. 9(20)

10 Figur 8. Förslag på placering av brandstation. I Presentation Ullared beskrivs och övergripande tankar på att exploatera mer närliggande mark, något som kan vara värt att ta hänsyn till vid dimensionering och tillståndsärenden. 3.3 Förutsättningar dricksvatten Dricksvatten ansluts till befintlig ledning V160 PE som ligger söder om väg 153, se figur 9. Anslutningen görs via, av VIVAB angiven, anslutningspunkt för servis. 3.4 Förutsättningar spillvatten Spillvatten ansluts till befintlig ledning TA 160 PE (tryckavloppsledning) som ligger söder om väg 153, se figur 9. Anslutningen görs via, av VIVAB angiven, anslutningspunkt för servis. 10(20)

11 Figur 9. Vattenledning (V160 PE) och trycksatt spillvattenledning (S-TA 160 PE) söder om väg Förutsättningar dagvatten Avvattning av befintligt område I dagsläget följer ytavrinning topografin inom planområdet. En ytavrinningsmodell för planområdet har upprättats och visas i figur (20)

12 Figur 10. Ytavrinningsvägar inom planområdet före exploatering med avrinningsvägar (blå) samt avrinningsområde för huvudavrinningsväg (rosa) samt ravin öster om planområdet (gul). Den rosa linjen visar avrinningsområdet som avvattnas mot den rosa pilen. Det måste dock poängteras att tillgänglig höjddata är begränsad i utbredning. Detta innebär att avrinningsområdet kan vara betydligt större än vad som visas i figur 10. Därmed finns risk att stora ytor avvattnas mot planområdet. I samband med detaljprojektering bör det utredas om ett avledande dike behövs i planområdesgräns. I områdets sydvästra hörn ligger ett lågt liggande parti där det, enligt kommunekolog Daniel Hellsing, stundtals är vattenansamling. Öster om planområdet ligger en ravin (markerad med gul streckad linje i figur 10) där det också tidvis är vattenansamling. Från ravinen rinner dagvatten ner i det vattendrag som ligger precis öster om ravinen. Vattendraget mynnar ut i Sönnerängsjön, söder om planområdet som sedan via Lillesjön leder till Högvadsån. 12(20)

13 3.5.2 Beräkningsförutsättningar Vid beräkning av regnintensitet har Dahlströms formel (2010) använts (se P104 Svenskt Vatten ekvation 1-5). I dagsläget är det Svenskt Vattens publikationer P90 samt P104 som anger beräkningsförutsättningar resp. nederbördsdata vid dimensionering. Utöver det finns en remissversion av P110. Utifrån dessa skrifter föreslås att dagvattenledningar dimensioneras för ett 10-årsregn + klimatfaktor på 1,25. Då omfattningen av bebyggelse och andel hårdgjorda ytor är ej är fastställda har antagenden gjorts. Efter samtal med Daniel Axelsson (planarkitekt, Tengbom, ) fördelas ytorna inom planområdet enligt uppställning i tabell 2 och tabell 3. Tabell 2. Hårdgjordhetsgrad inom planområdet. Total area inom planområdet (m 2 ) Hårdgjordhetsgrad (%) Total andel hårdgjord yta (m 2 ) % av arean inom planområdet beräknas vara genomsläppliga ytor som p.g.a. markens goda infiltrationskapacitet ej beräknas belasta dagvattenhanteringen. Tabell 3. Ytfördelning inom planområdet. *Fastighet 2 är uppskattad area för framtida fastighet. Typ Area (m 2 ) Avrinningskoefficient (φ) Fastigheter Fastigheter 2* Uppfart/parkering/väg Infiltrationsyta* Uppdraget innebär att en infiltrationslösning för dagvatten ska beräknas. Infiltrationskapaciteten i området har bedömts som god. Storleken av infiltrationsmagasinen avgörs i detta fall av perkolationskapaciteten för de jordlager i vilka magasin placeras. Då området täcks av isälvssediment uppskattas infiltrationshastigheten utifrån detta. Strömningshastigheten för förekommande isälvssediment har bedömts för jordarten sand utifrån det konfidensintervall som visas i Figur 11. Den hydrauliska kapaciteten har satts till 1*10-5 m/s vilket är i nedre delen av det intervall som anges. Detta är troligtvis en konservativ gissning eftersom isälvssediment är välsorterade och kan ha en betydligt högre infiltrationskapacitet. Ett infiltrationsförsök skulle ge ett mer korrekt värde på den faktiska infiltrationskapaciteten vilket kan reducera ytbehov för infiltrationsytor. 13(20)

14 Figur 11. Figur 13. Grundvattnets strömningshastighet och hydraulisk konduktivitet för olika jordar vid 1 % lutning av grundvattenytan. Ljusgrå ton anger osäkerhetsområden (Naturvårdsverket, 1999) Föreskrifter Planområdet ligger inom grundvattenskyddsområdets tertiära zon (yttre skyddszon). I figur 12 och 13 redovisas föreskrifter som rör VA och dagvatten. Figur 12. Föreskrifter för avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten inom vattenskyddsområde (LST, Hallands län, beslut , ) 14(20)

15 Figur 13.Föreskrifter för täktverksamhet och andra schaktningsarbeten inom vattenskyddsområde (LST, Hallands län, beslut , ) Då området ligger nära vattendrag påverkas det av strandskyddet vilket innebär att det behövs strandskyddsdispens för att utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten inför anläggning VA och dagvattensystem. Se uppskattad avgränsning av strandskyddslinje i figur 14. Figur 14. Uppskattad gräns för strandskyddslinje i anslutning till planområdet. Vidare arbete behöver göras för att utreda om infiltration av ytvatten inom planområdet är tillstånds och eller anmälningspliktigt. Lämpligen kan frågan utredas i samband med utredning kring strandskydd samt eventuella anmälningar/tillstånd för schaktning/arbete inom grundvattenskyddsområde. Genom att rena och infiltrera så mycket av dagvattnet som möjligt påverkas nybildningen av grundvatten så lite som möjligt i samband med hårdgörande av ytor. Vid de tillfällen som allt dagvatten från planområdet ej infiltreras kan dagvatten behöva ledas bort från planområdet. Slutrecipient är då Högvadsån som är ett Natura 2000 område. Då dagvattnet, innan det når Högvadsån, passerar genom två vattendrag (Sönnerängssjön och Lillesjön) bedöms reningskapaciteten vara god. Dagvatten från planområdet bedöms därmed ej påverka miljökvalitetsnormer för Högvadsån. 15(20)

16 4 Principlösning för spillvatten och dricksvatten 4.1 Spillvatten Spillvatten bör avledas från fastigheten via trycksatt ledning (LTA) där spillvatten pumpas ut till mottagande ledning. Detta ger goda förutsättningar för ledningsprojektering då höjdskillnader i terrängen ej ger upphov till lika stora svårigheter som vid projektering av självfallsledning. Dimensioner kan också göras minde då flödeshastighet i ledning blir större vid pumpning. Dimensionering av pump/ledning bör göras då krav på spillvattenavledning från verksamheter inom planområdet har fastställts (tvättplatser för fordon, tanktömning, vattenförbrukning etc.) För att förbereda för ytterligare verksamheter inom planområdet kan det vara lämpligt att dimensionera/placera pumpstation så att ytterligare fastigheter kan anslutas för avledning ut från planområdet. Dimensionering av pump/ledning är beroende av hur anslutningspunkten är utformad. För direktanslutning till tryckledning S-TA 160 PE söder om väg 153 bör man se över kapacitet/tryck i mottagande ledning. Pumpen från brandstationen måste vara tillräckligt stark för att kunna trycka in flöde men inte så stark att den stör flödet i befintlig ledning/pumpreglering i pumpstation. Anslutning måste också förses med backventil för att inte flödet från huvudledning ska tryckas in mot brandstationen. Figur 15. Planområde (uppskattad placering) i relation till pumpstation för spillvatten. 16(20)

17 4.2 Dricksvatten Dricksvatten ansluts till planområdet från befintlig ledning V160 PE. Anslutningen ska förses med ventil för avstängning, Dimensionering av ledning bör göras då behovskrav för verksamheter inom planområdet har fastställts. 5 Principlösning för dagvatten Följande har varit styrande för val av dagvattenlösning: Riktlinjen från VIVAB är att dagvatten ska infiltreras i första hand och det som inte infiltraterar ska brädda ut till ravinen. Dagvattenhanteringen måste göras med hänsyn tagen till att området ligger inom vattenskyddsområde. Grundvattennivån ligger ca 3 meter under markytan, vilket innebär att infiltrationslösningen inte kan vara djupare än 2 meter under markytan. Detaljerad utformning av området med avseende på höjder, infartsvägar, ytor som blir trafikerade, övrig hantering som innebär risk för påverkan på dagvatten har varit okänt och detaljerade bedömningar av reningsbehov och utformning går ej att göra. Med avseende på recipientens känslighet och att det troligen kommer vara trafikerade ytor inom fastigheten bedöms dagvattnet från hårdgjorda ytor behöva genomgå någon form av rening innan det infiltrerar. Risken för att takvatten är förorenat är betydligt mindre än vatten från hårdgjorda ytor. Det är därför möjligt att avleda takvatten direkt till infiltration utan föregående rening. Principlösningen som föreslås bygger på att dagvatten från hårdgjorda ytor avleds till oljeavskiljare och därefter vidare till skålade svackdiken där dagvattnet infiltrerar. Svackdiken har en utjämningsvolym och här sker tillfällig magasinering av dagvatten upp till det dimensionerande fallet. Vid extrema flödessituationer finns risk att diken vattenfylls och att vatten bräddar över. Bräddning ska då ske till ravinen. För att uppnå en ökad reningseffekt för lösta föroreningar och tungmetaller föreslås så kallade biodiken vilket i praktiken innebär ett infiltrerande dike där växtlighet med god förmåga att ta upp föroreningar och närsalter planteras. Denna typ av lösning brukar ibland kallas biofilter, Bioswales, Rain gardens eller Bioretention areas. En fördel med biodiken är att de kan ges i princip vilken form som helst. I principskissen (figur 16) presenteras ett smalare dike som övergår i en bredare plantering med större magasineringsvolym. Det som är viktigt att tänka på vid projektering är att dikena ska ha svag eller ingen lutning för att hela volymen ska vara tillgänglig för utjämning, samt att höjdsättning av resterande mark görs på så sätt att allt dagvatten leds mot oljeavskiljare innan det leds till biodike. Det är också viktigt att se till att utlopp från infiltrationsanläggningen ligger över det djup som är gränsen för bräddning för att så mycket som möjligt av det magasinerade vattnet ska kunna infiltrera. Denna typ av dike bör rensas när växtligheten blir för tät för att upptagningsförmågan i växter samt infiltration i mark ska fungera optimalt. Då området har en befintlig avrinning mot väster (se ytavrinningsvägar figur 10) föreslås placering av biodiken i de lågpunkter som finns längs områdets västra och södra gräns. Detta för att minimera påverkan av schaktning samt grundvattenbildning. I Figur 16 visas en principskiss över föreslagen dagvattenlösning inom planområdet där dagvatten avrinner till svackdiken/biodiken. 17(20)

18 Figur 16. Principskiss över svackdiken/biodiken för dagvattenhantering. De vita dikena är smalare med släntlutning på 1:3. Det bredare området i sydvästra hörnan är utformat med släntlutning på 1:10 med större infiltrationskapacitet och magasineringsvolym. Utormning av fördröjnings/infiltrationsdiken är en uppskattning utifrån beräkning av ytor och infiltrationskapacitet som beskrivs nedan i tabell 4. Då infiltrationshastigheten styr erforderlig magasinsbehov är det viktigt att ta hänsyn till att den angivna infiltrationsarean vid detaljutformning. Tabell 4. Översikt över erforderlig magasinsvolym samt tillgängliga volymer i föreslagna infiltrationsdiken. * Visas i figur 16 som det bredare diket (med slänter) ** Visas i figur 16 som smalare dike (vit med gröna markeringar) Erforderlig magasinsvolym 257 m 3 Infiltrationshastighet 6,52 l/s Magasineringsvolym Infiltrationsarea Bredare svackdike (slänt 1:10)* 100 m m 2 Dike (slänt 1:3)** 158 m m 2 18(20)

19 Svackdiken som beskrivs i tabell 4 samt figur 16 är utformade med ett maximalt vattendjup på 0,4 m (vid dimensionerande 10-årsflöden). Dikena är ej tänkta att ha någon permanent vattenspegel. I dagsläget är inget känt angående placering av byggnader, infartsvägar eller trafikplanering inom fastigheten. Slutlig placering och utformning av dikena bör göras i samordning med övriga teknikområden. Den befintliga höjdsättningen av fastigheten lämpar sig dock väl för avvattning enligt föreslagen princip. Viktigt att tänka på är att höjdsättning av mark görs på ett sådant sätt att dagvatten från parkeringsytor passerar oljeavskiljare innan anslutning till infiltrationsmagasin. Oljeavskiljaren bör anläggas så ytligt som möjligt för att inte bottennivå för infiltrationsmagasin ska behöva ligga för lågt i förhållande till omkringliggande mark. Det är också viktigt att oljeavskiljare förses med avstängningsventil för att kunna stängas vid olyckor/oljespill. Detta för att inte förorenat dagvatten ska infiltrera och föra med sig föroreningar ner till grundvattnet vid infiltration. För att klara infiltration av dagvatten i förhållande till avstånd ner till grundvattenyta förespråkas att dagvatten avleds ytligt. I figur 17 ses en principskiss på hur vatten kan avledas genom ytliga rännor till infiltrationsmagasin/biodiken. I figur 18 ses ett exempel på ytlig avledning av dagvatten genom rännor. Figur 17- Förslag på avledning av dagvatten ytledes via rännor till infiltrationsmagasin/biodiken. Gröna pilar visar hur höjdsättning av mark bör göras för att leda ytvatten till rännor. 19(20)

20 Figur 18. Exempel på ytlig avledning av dagvatten genom ränna i Västra hamnen, Malmö. Ytlig avvattning ställer höga krav på höjdsättningen. Höjdsättning av marken bör göras så att dagvatten rinner bort från hårdgjorda ytor samt byggnader. En fördel med det är också att vid extrema regn när systemet går fullt så kommer vattnet att rinna av. I Figur 19 och 20 visas exempel på biodiken och andra växtbäddar som kan anläggas ytligt. Figur 19. Exempel på raingarden som anlagts i anslutning till takutkastare från ett garagetak. (Department of Environmental Conservation, 2014) Figur 20. Exempel på ett biodike där växterna kaveldun (i botten) och strandråg (längs kanterna) valts specifikt för deras lämplighet (Vegtech, 2014). 20(20)

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik

Dagvattenutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen 2014-11-10. Upprättad av: Göran Söderlund. Mark och VA Teknik PM 2014-11-10 Upprättad av: Göran Söderlund Mark och VA Teknik 1 Status: PM Beställare Hans Erik Hansson Konsult Mark och VA Teknik i Sverige AB Södra Bulltoftavägen 51 212 22 Malmö Tel: 040 23 03 20 Org

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård

Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Solbacka Trädgård Datum: 2013-08-07 reviderad 2013-10-17 Pauline Sandberg Uppdragsledare Erik Gustavsson Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan

Bostäder i Nya Kristinedal VA-utredning till detaljplan Bostäder i Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Förvaltnings AB Gassin BOX 100348 43424 KUNGSBACKA Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Martin Nord Herman Andersson Uppdragsnr: 102 20 51

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson

Nyby industriområde Dagvattenutredning 2014-11-06 rev. 2014-11-07. Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson 2014-11-06 rev. 2014-11-07 Upprättad av: Rikard Johansson Granskad av: Bo Nilsson Godkänd av: Rikard Johansson Kund Laholms kommun Samhällsbyggnadskontoret Humlegången 6 302 80 LAHOLM \3_Dokument\36_PM_Rapport\Rapport

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för verksamheter Del av Ullared 2:205 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2015-05-15 1 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 Allmänt

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning

Solgårdsterrassen, Stenungsund VA- och dagvattenutredning Solgårdsterrassen, Stenungsund Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv

DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv W.WEIBULL AB DV-Utredning Hjalmar Nilssons Park, Svalöv Malmö Park, Svalöv Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61691356073000 Ingemar Clementson Uppdragsledare Lena Sjögren Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun

PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun PM Dagvattenutredning Föreslagen dagvattenhantering och ungefärliga vägnivåer för Slagsta 1:1, Eskilstuna kommun 2012-08-07 Upprättad av: Åsa engtsson Sjörs Granskad av: Anders Andersson PM DAGVATTEN Föreslagen

Läs mer

Dagvattenutredning Almekärr 3:48

Dagvattenutredning Almekärr 3:48 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: LERUMS KOMMUN Box 225 443 25 LERUM Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Edgar Villarreal Uppdragsnr: 101 15 00 Filnamn och sökväg: N:\101\15\1011500\0-Mapp\Beskrivningar\Utredningar

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning

Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Dagvattenutredning Utby 3:25 m.fl., Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB

Kv Vildvinet. Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan 2014-06-27. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Kv Vildvinet 2014-06-27 Dagvattenutredning ilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J jörk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik A Sammanfattning På uppdrag av Uddevalla kommun har ALP genomfört en

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51

Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 Dagvattenutredning Markutveckling i Barsebäck AB Exploateringsområde Barsebäck boställe 42:51 2014 10 15 1 Dagvattenutredning för Barsebäck boställe Yellon har i uppdrag av Markrutveckling i Barsebäck

Läs mer

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde

Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Andreas Andersson, 0554-195 27 andreas.andersson@kil.se 2015-06-23 2015-06-23 Pm för dagvattenhantering, Humletorps Industriområde Kils kommun Tekniska nämnden KIL1001, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING

Lantmannen 7 Falköpings kommun. Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Lantmannen 7 Falköpings kommun Detaljplan, Lantmannen 7 m.fl. PM TEKNISK FÖRSÖRJNING Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare

Läs mer

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan

Nordkroken, Vänersborg Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Vänersborgs kommun Fakturaservice Box 344 462 24 Vänersborg Beställarens representant: Jasmina Lilja Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Kvalitetsgranskad av: Norconsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund

Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Borealis AG Stenungsund Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund FÖRHANDSGRANSKNING 2014-06-19 Halmstad Dagvattenutredning Borealis lagerlokaler, Stenungsund Datum 2014-06-19 Uppdragsnummer

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Objektnummer: 107294 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

Stadsdel Vega detaljplan 4

Stadsdel Vega detaljplan 4 Haninge kommun Stadsdel Vega detaljplan 4 Stockholm 2013-04-22 Vega DP 4 Datum 2013-04-22 Uppdragsnummer 61261356430000 Utgåva/Status Första version Sofia Åkerman Tom Thongying Marta Ahlqvist-Juhlén Uppdragsledare

Läs mer

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning

VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning Yttrande 2013-12-02 1(6) VA och dagvattenfrågor vid fastigheten Danarö 5 i anslutning till Nora Torg. Bakgrund Området mellan Kvarnparken i Nora och Ekebysjön har varit ett träskområde. I omgångar har

Läs mer

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson 1(8) PM - Utredning VA-anläggningar Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Lars Nilsson 010-452

Läs mer

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13

Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé 2015-05-13 Dagvattenutredning Alfred Nobels Allé PM 2 (35) Fel! Hittar inte referenskälla. PM Beställare: Botkyrka Kommun/Fakt Fack 760280 106 37 Stockholm Beställarens representant: Lisa Bodinger Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31

White Arkitekter AB. Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun. Stockholm 2014-03-31 White Arkitekter AB Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Stockholm 2014-03-31 Dagvattenutredning för detaljplan Sågtorp 3, Täby kommun Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer 1320005600 Utgåva/Status

Läs mer

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun

ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-12-01 Detaljplan för ALBYBERG, ETAPP 1 Alby 1:8, Alby 1:9 samt Kalvsvik 16:1, Haninge kommun Koncept Stadsbyggnadsförvaltningen Planenheten Sara Eriksdotter-Hamamgi Planarkitekt

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan

Hossaberget, Öjersjö Dagvattenutredning till detaljplan 211-11-1, rev. 213-3-27 211-11-1, rev. 213-3-27 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Norconsult AB Box 8774 42 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav) 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning 21 000 serviser 29 000 ventiler 30 000 brunnar 3 000 brand/spolposter Totalt 83 000st anordningar 22 000 fastigheter anslutna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan

Del av Rished 7:1 Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Emely Lundahl Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Andersson Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2)

Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Kockbacka Dagvattenhantering (Del 2) Åtgärdsförslag för att minska flöden och föroreningsbelastning till Nygårdsbäcken 2003-04-16 Monika Engman, Johan Ekvall Tyrens AB, Stockholm 1 (10) 1 SAMMANFATTNING...2

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun , stadsdelen Skärsätra 2011-05-10 Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 2846 Uppdragsansvarig: Tomas Holmqvist Structor Mark Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STOCKHOLM, Org nr: 55 66 24 68 55

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice

Datum 2012-03-23. Dagvattenutredning. detaljplan för trafikkantservice Handläggare Andreas Olander Lianne de Jonge Tel +46 10 505 31 96 Mobil +46 72 530 34 23 Fax +46 10 505 30 09 andreas.olander@afconsult.com Datum Uppdragsnr 572030 1 (16) Dagvattenutredning detaljplan för

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING

UTKAST PM DAGVATTENHANTERING 1 (14) VEGASTADEN, DETALJPLAN 2 HANINGE KOMMUN UTKAST PM DAGVATTENHANTERING FK 2008-09-01 Täby 2008-. MARKTEMA AB Handläggare: Johan Green Tel 08-732 58 00 2 (14) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer