Vägen till ett långsiktigt hållbart lantbruk. Rune Andersson SLU Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till ett långsiktigt hållbart lantbruk. Rune Andersson SLU Uppsala"

Transkript

1 Vägen till ett långsiktigt hållbart lantbruk Rune Andersson SLU Uppsala Årsmöte Spannmålsodlarna 2015

2 Vad diskuteras i media? Räcker maten i världen? Finns det tillräckligt med odlingsmark och vatten? Hur mår djuren? Att äta sig frisk resp. sjuk Hur rädda skall vi vara för jordbrukets kemikalier? Är ekologisk mat vår räddning? GMO grödor och mat Matsvinnet

3 Reflekterar vi över faktagrunden för det som skrivs och sägs? Ger media oss trovärdig information? Var hämtar man sina uppgifter? Hur kommer forskarna till tals? Proffstyckare och miljöorganisationer dominerar media

4 Stora framtida utmaningar att producera livsmedel av hög kvalitet till en växande befolkning på samma yta som idag eller sannolikt mindre med mindre insatsmedel med minskad miljö- och klimatpåverkan med socialt och ekonomisk uthålliga metoder som gynnar den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet Hur ska vi bedriva jordbruk i framtiden? Är ekologisk odling vägen mot ett mera uthålligt jordbruk?

5 Världen möter även globala påfrestningar som Klimatförändringar Smittspridning och antibiotikaresistens Stora folkomflyttningar i spåren av vikande försörjningsmöjligheter

6 Source:

7 Mat från land och vatten Över 98 % av världens produktion av mat sker i terrestra system, resten är akvatiskt producerat

8 FAO s gap analysis

9 Konkurrensen om markresurserna hårdnar Mat 70 % mer mat behövs år 2050 Djurfoder Ersätta soja med inhemskt protein Fiskfoder Fiskfoder av grödor Energi Ersätta fossil energi med förnybar Urbana ytor Mark behövs till tätorter och vägar Natur och miljö Skyddszoner och naturreservat

10 Matsvinnet utgör % Förlorad mat har förbrukat energi och vatten och belastat miljön utan nytta Matsvinnet motsvarar dricksvatten till jordens nuvarande befolkning Matsvinnet skulle kunna föda den miljard som nu svälter I-land i hushållen U-land i lager

11 Vattentillgången Färskvatten blir en alltmer begränsad resurs. Världens totala tillgång beräknas till ca 4000 km 3, varav 2/3 idag är intecknade. Jordbruket är den största sötvattenförbrukaren och svarar globalt för 70 % medan industrin tar 20 % och hushållen 10 %. Halva jordens befolkning försörjs genom överuttag av vatten

12 Jordbrukets påverkan på miljön Läckage av växtnäring Bekämpningsmedel Biologisk mångfald

13 Läckage av kväve och fosfor

14 Utlakning och grödupptag av N (kg/ha) som har sitt ursprung i handels- resp. stallgödsel Grödupptag Utlakning 10 0 AmNi Färsk stallg. Anaerob stallg. Aerob stallg. (Bergström & Kirchmann, 1999, J. Environ. Qual.)

15 NO3-N mgl Nitrat-N koncentrationer i grundvatten i södra Halland Introduktion av fånggrödor i växtföljden Gränsvärde dricksvatten

16 Fånggröda Fånggrödor håller marken beväxt under hösten då utlakningsrisken är stor och är en mycket effektiv åtgärd mot kväveutlakning i södra Sverige.

17 Slutsatser om kväveläckaget Kväveläckaget är främst relaterat till djurhållning och nedbrukning av kväverika skörderester Övergång till ekologisk odling kan därför inte förväntas vara en effektiv åtgärd för minskat kväveläckage Riktade åtgärder är mest kostnadseffektiva Delområdesansvarig Lars Bergström, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

18 Jordbruket och bekämpningsmedlen på gott. Pesticiderna bidrar till en säker skörd med låga halter av naturliga gifter och på ont. Enstaka fynd av pesticidrester i skörden Rester hittas i yt- och grundvatten Upplevd risk större än den verkliga Programchef Rune Andersson, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

19 Förbrukning av kemiska medel i jordbruket 6 kg aktiv substans per ha spannmål Belgien Danmark Finland Frankrike Nederländerna Storbritannien Sverige Tyskland

20 Ogrästryck ) Organic Conventional, unfertilized Dry matter w Year Kirchmann et al. (Agron. J., 2007)

21 Årsmedelkoncentrationer (µg/l) av summa bekämpningsmedel i Vemmenhögsån under perioden (Kreuger, 2001)

22 Påbörja ett nytt forskningsprogram! Tema: Ett hållbart växtskydd

23 Varför hotas den biologiska mångfalden på land? Livsmiljöer försvinner Valet av odlingsfilosofi betyder mindre Lantbrukarens intresse och kunskap om naturvård betyder mer Betesdjuren utgör skillnaden Bekämpningsmedlen kan påverka (Insekticider) Klimatförändringar

24 Framtida hållbarhetsarbete?

25 Bruntlandkommissionen 1987 Hållbar utveckling är: en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina

26 Målet är att förena: God lönsamhet En god miljö..och en god djuromsorg

27 Jordbruk är att störa och styra naturen

28 Djuren hålls på människans villkor styrt av kulturella och dessutom föränderliga värderingar

29 Norden har bra jordar och ett gynnsamt klimat för produktion av mat

30 Vårt jordbruk är inte fel Jordbrukets miljöarbete har varit framgångsrikt. Det handlar om att fortsatt förbättra och finna nya lösningar på de uthållighetsbrister som alltjämt finns.

31 Lantbrukets struktur Från alla djurslag på alla gårdar Till specialisering på driftsformer Åtgärd Behåll specialiseringen Öka samverkan

32 Produktivitetsökningen avtar Average annual growth rate (%) maize rice wheat Source: World Development Report 2008.

33 Kan vi ytterligare öka skördarna? Mer mat på samma areal Utnyttja större del av jordprofilen

34 Bördig åkermark en förutsättning för uthållig produktion Bördighetsfaktorer Ej påverkbara: stenighet, textur, mineral Påverkbara: struktur/packning, mullhalt/kolhalt, ph, näringstillstånd, dränering, ogräs, sjukdomar H N O P,S, övriga C Mull 2,5 Markkol, Ultuna ramförsök Effekt av skörderesthantering på avkastningen Kolhalt i matjorden % 2 1,5 1 0,5 Skördrester bortförda Skörderester nerplöjda Relativ skörd 140% 120% 100% 80% y = x R² = % Skördepotentialen ökar med mullhalten Professor Thomas Kätterer, SLU

35 Future agriculture - Sustainable intensification through new methods Foto Jenny Svennås Gillner H. Kirchmann, J. Stenström, T. Kätterer, J. Arvidsson, L. Bergström, C. Sundberg Department of Soil and Environment, Microbiologi & Energy and Technology

36 Framtid: Förbättrade jordbruksmetoder uthållig intensifiering Matjord Växtanpassad placering av grön mineralgödsel Alvluckring och injicering av organiskt material för bättre markstruktur, genomrotning, effektivare upptag av vatten och näring Alv Biokolfilter som fälla för fosfor och bekämpningsmedel Professor Holger Kirchmann m fl, SLU Sedimentering Dränering

37 Framtid: Ett fossilfritt lantbruk Energin i halmen från ett hektar höstvete räcker till för att producera 1600 kg kväve. Motsvarande energi från en hektar salix ger 3900 kg kväve. Förgasning av skörderester ersätter diesel och restprodukten (biokol) används för vattenrening Fleråriga energigrödor ökar kolförrådet i marken

38 Framtid: Förbättrade kretslopp Kretslopp av i första hand fosfor Skörderester Stallgödsel Stadsgödsel Sjö- och havsbottnar Rune Andersson, SLU 2015

39 Matavfall och toalett Matavfallet komposteras eller rötas alltmer Hushållsavloppet har ingen färdig lösning

40 Framtid: Näringskretsloppet kan slutas t.ex. fosforgödsel från avfall Professor Holger Kirchmann, SLU Problem med återföring av organiskt avfall från samhället (Rötslam) Reningsverk Slam Förbränning Giftiga ämnen Hög vattenhalt Långa transporter Låg växttillgänglighet av näringsämnen Ammoniumfosfat Aska I ekoodling får handelsgödsel inte användas svårt att sluta kretsloppet

41 Ekologiskt eller konventionellt? Läs boken Den ekologiska drömmen - myter och sanningar Förlag Fri Tanke 2014 Upphovsmännen Avkastningsnivåer Växtnäringsläckage Kemiska bekämpningsmedel Energi och växthusgaser Biologisk mångfald Produktkvalitet Vår hållbarhetsvision

42 Några slutsatser om ekoodling Kan inte försörja en växande befolkning Kräver stora ytor åkermark som inte finns Har lägre effektivitet i näringsutnyttjande Läcker mer näring per producerad enhet Är beroende av näringsimport från konventionell produktion Är inte klimatsmart Ger inte hälsosammare mat

43 Slutsats Staten bör inte ge bidrag till odlingsformer där det inte kunnat visas att det ger miljömässiga fördelar för oss alla. Ej heller sätta upp mål för offentlig upphandling av Ekomat i stat, kommun och landsting. Staten skall ej agera marknadsförare

44 Sammanfattning av jordbrukets framtid Ett uthålligt jordbruk kräver ett enträget arbete för att optimera odlingssystemet steg för steg baserat på vetenskaplig kunskap: Modern odlingsteknik rätt åtgärd på rätt plats i rätt tid Slutna kretslopp fosforgödsel från avfall Fossilfritt jordbruk energi främst från skörderester Kolinlagring för bördighet och klimat Växtförädling vi behöver bra växtmaterial för att lyckas Ökad självförsörjningsgrad mindre import av proteiner Detaljregleringen av lantbruket bör begränsas

45 Avslutningsvis Hållbarhetsarbetet är en resa utan slut Förändra med stöd av vetenskapligt förankrade åtgärder..för det är lätt att fatta fel beslut om åtgärder för ökad hållbarhet i komplexa system

46 Här följer lite extra material som inte hann redovisas i föreläsningen

47 Att äta sig frisk går det och vad äter vi då?

48 Vad skall vi äta?

49 MAT 21 resultat från delområdet produktkvalitet Generellt sett skiljer sig inte produktkvalitén i ekologiska produkter från konventionellt producerade; mjölk, havre, griskött Mer Omega 3 fett i djur som betar och äter vallfoder Brödet blir godare när konsumenten får veta att vetet är ekologiskt odlat

50 Vår mentala hälsa styr vår fysiska hälsa Functional food, Slow Food och ekologisk mat har kanske sitt främsta berättigande för vår mentala hälsa För mig känns det rätt och jag mår bra av det är ett fullgott motiv för att handla och äta

51 Mat - miljö och hälsa? Vegetarisk kost föder fler människor Kyckling ger minst växthusgaser Betesdjur ger öppna landskap och biologisk mångfald Ät allsidig kost Skillnader i produktkvalitet betyder mindre för hälsan än tallrikens sammansättning Balansera intag och förbrukning av energi genom det du äter

52 Några fler råd Använd närproducerad råvara med mervärde för att servera upplevelse för själen Servera en allsidigt sammansatt tallrik för hälsan Följ årstidens utbud Kasta ej fullvärdig mat i hemmet, skolan, restaurangen - fostra till ökad respekt för maten Köp från svenskt lantbruk!

53 Jordbrukets klimatpåverkan

54 Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser uppgår till 66 Mton CO2-ekv. Koldioxid Metan Lustgas Övriga Jordbrukets andel: 50% av metan (främst animalieproduktion) 70% av lustgas (främst marken) 2% av CO 2 (diesel) Professor Thomas Kätterer, SLU

55 Strategier för att minska CO 2 -utsläpp från jordbruket Öka kolförrådet i marken Hög produktion Grön mark året om (fånggrödor), perenner (åkerkanter) Svart kol (rest från förgasning), rester från andra bioenergiprocesser Svårnedbrytbara skörderester Organogena jordar hur minskar vi utsläppen?? Ersätt fossil energi med förnyelsebar Termisk förgasning av skörderester - Svart kol Biodiesel från halm, Salix, rörflen, vass Biogas stallgödsel, vall -> el Grön handelsgödsel N (1600 kg handelsgödsel-n per ha halm) Minskad jordbearbetning Professor Thomas Kätterer, SLU

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror hur påverkas klimat och miljö av olika matvanor? Dagens svenska konsumtion av kött orsakar cirka tio procent av den svenska befolkningens klimatpåverkan. Om Sveriges

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

» tydlig ursprungsmärkning och innehållsmärkning av livsmedel

» tydlig ursprungsmärkning och innehållsmärkning av livsmedel SMMI STORA PARTIENKÄTEN 2014 Personnamn är utsatta i de fall där en specifik person i partiet varit huvudansvarig för enkätsvaren. Centerpartiet Roger Tiefensee (C), riksdagens miljö- och FRÅGA 1: Vilka

Läs mer

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös Mat-klimat-listan Version 1.0 Elin Röös Rapport 040 ISSN 1654-9406 Uppsala 2012 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för energi och teknik

Läs mer

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Klimatpåverkan Den genomsnittliga uppvärmningen globalt de senaste 100 åren är drygt 0,76 C vilket i klimatsammanhang är att betrakta

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön Inledning........................................................... 1 Grundpaket översikt.....................................................

Läs mer

UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Underlag till Jordbruksverkets hearing i Stockholm den 16 april 2012 Rapport : UTKAST Behov av nya mål och åtgärderför

Läs mer

Hur ska en köttfärssås smaka?

Hur ska en köttfärssås smaka? Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hur ska en köttfärssås smaka? Klimatpåverkan, sensoriska egenskaper och hälsoaspekter ur ett måltidsekologiskt perspektiv Datum: 2013-06-07 Kurs: MÅ1607,

Läs mer

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8

Växtpressen. Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5. Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Växtpressen Nr 2 Augusti 29 Årgång 38 Nya priser, justerade rekommendationer, sid 3, 4-5 Förnuftig konventionell odling är bättre än ekologisk, sid 6-8 Kvävestrategier till höstraps på hösten, sid 1-11

Läs mer

Sammanfattning av panelsamtalet om hållbar matproduktion

Sammanfattning av panelsamtalet om hållbar matproduktion Sammanfattning av panelsamtalet om hållbar matproduktion Ekologisk mat för 15,5 miljarder kronor i Sverige i fjol. Ökade med 38 %. Finns brist på ekovaror men ett växande intresse. Matproduktion har stor

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Mat Göteborg 2050 En hållbar livsmedelskedja med:

Mat Göteborg 2050 En hållbar livsmedelskedja med: Mat Göteborg 2050 En hållbar livsmedelskedja med: Hållbar och lokal livsmedelsproduktion Levande trädgårdsodling inom Göteborgs gränser Kost med stor andel vegetabilier Minskad energianvändning i alla

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING. med miljö- och klimathänsyn

HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING. med miljö- och klimathänsyn HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING ATT Balansera avkastning och kvalitet med miljö- och klimathänsyn Innehållsförteckning Den osynliga skillnaden 3 FORSKNING OCH UTVECKLING 4 FRAMTIDENS JORDBRUK 5 ODLINGSKONCEPTET

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Hållbar köttkonsumtion

Hållbar köttkonsumtion Hållbar köttkonsumtion Vad är det? Hur når vi dit? landsbygdsaspekten kött och hälsoaspekter smittskydd och antibiotikaresistens hos djur miljö- och klimatpåverkan djurskydd global livsmedelsförsörjning

Läs mer

Återvinna fosfor. hur bråttom är det?

Återvinna fosfor. hur bråttom är det? Återvinna fosfor hur bråttom är det? Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer

Ekologiska och konventionella grönsaker

Ekologiska och konventionella grönsaker PM 2003:06 Ekologiska och konventionella grönsaker Odling och miljöpåverkan Bakgrundsinformation till Konsumentverkets broschyr Handla ekologiskt 3, Mår du bättre om miljön mår bättre? Nyttigt att veta

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter Christel Cederberg Magdalena Wallman Maria Berglund Jenny Gustavsson SIK SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Läs mer

Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet

Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet AM Eko 20141202 Bredsida mot ekologisk odling igen - tankar från förr till Nuet Det Ekologiska lantbruket diskuteras och kritiseras med jämna mellanrum i media av många olika tyckare. Jag skriver tyckare

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet Juliana Dänhardt Katarina Hedlund Klaus Birkhofer Helene

Läs mer

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött Rapport Det subventionerade köttet Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött 1 Februari 2015 Omslagsfoto: Thinkstock Författare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen Layout:

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Individen och klimatpåverkan

Individen och klimatpåverkan Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld Avdelningen för industriell ekologi, skolan för energi- och miljöteknik, KTH Vårterminen 2007 Individen och klimatpåverkan Per-Anders Jande,

Läs mer