REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1"

Transkript

1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet

2 I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet Publikationerna i denna serie utarbetas av olika enheter inom Riksförsäkringsverket. I vissa slag av rapporter i denna serie kan det förekomma uttalanden som pekar på behovet av nya eller ändrade författningsbestämmelser eller rekommendationer på något område. Med anledning av sådana uttalanden tar Riksförsäkringsverket sedan i särskild ordning upp frågan om att ge ut nya eller ändrade författningar och allmänna råd på området. Uttalanden i rapporterna har således ingen självständig ställning som går utöver innehållet i gällande författningar och allmänna råd. Utgivare: Försäkringskassan/Riksförsäkringsverket Fölrfattare: Omslagsbild: Tommy Edlund, Riksförsäkringsverket tel Gunnar Johansson, Västerbottens län tel Kerstin Linderoth, Jönköpings län tel Per-Olof Ståhl, Kronobergs län tel Anneli Malmgren Skriftserier som ges ut av Riksförsäkringsverket: RFV Föreskriver (RFFS) RFV Rekommenderar (RAR RFV Vägledning RFV Redovisar RFV Anser RFV Informerar Författningar med bindande föreskrifter Allmänna råd om tillämpningen av författningar Beskrivning av författningsbestämmelser, allmänna råd, förarbeten, rättspraxis, exempel och kommentarer Sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete samt av uppföljnings- och konferens verksamhet Tolkningar av rättsläget och uttalande om verkets åsikt i olika frågor Redovisning av statistik, upplysningar om regler, rutiner och praxis. Beställ hos: Riksförsäkringsverkets Kundtjänst Tfn Fax E-post: eller på Internet Tryck: Novum Grafiska.

3 Innehåll Sid Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Fler faktorer än ekonomin styr hur föräldrarna delar på ledigheten procent anser att ekonomin styr... 5 Stora inkomstskillnader högre grad av delning... 6 Äldre pappor delar mer... 6 Inte styrkt att ekonomin styr... 6 Inställningen hos informatörerna spelar roll... 6 Kulturella skillnader... 7 Långsiktigt arbete krävs... 7 Handläggare vid tre försäkringskassor attityd till och möjlighet att arbeta med pappamålet inom föräldraförsäkringen... 9 Bakgrundsfaktorer... 9 Inställning till delad föräldraledighet... 9 Viktigt att pappor tar ut föräldraledighet... 9 Vikten av utökad information kring delad föräldraledighet Är det försäkringskassans uppgift att informera om delad föräldraledighet? Vilka omvärldsfaktorer avgör föräldrarnas ledighet? Planering av föräldraledighet med föräldrapenning Lämplig tidpunkt att informera föräldrar om föräldraledighet Hur många föräldrapenningdagar ska vara särskilt avsedda för pappan? Arbetssätt med föräldraförsäkringen vid försäkringskassan Stöd av arbetskamrater Finns det tillräckliga möjligheter att samtala med arbetskamrater? Planering och prioritering från kontors/kassaledning Fördjupad analys Attityd till delad ledighet. Arbetsmiljö och förutsättningar för handläggaren.. 18 Attityd till delad ledighet och dess samband med andra variabler Är det försäkringskassans arbetsuppgift att informera om pappaledighet?... 19

4 Barnmorskor i tre län attityd till och möjlighet att arbeta med information om delad föräldraledighet inom föräldraförsäkringen Bakgrundsfaktorer Inställning till delad föräldraledighet Planering av föräldraledighet med föräldrapenning Erfarenhet av försäkringskassan Fördjupad analys Attityd till pappaledighet och kontakter med försäkringskassan Samband med andra variabler Föräldrar Bakgrundsvariabler Upplevelse av egen inkomst i förhållande till barnets andre förälder Information från försäkringskassan och barnmorskor Egen inställning till föräldraledighet med föräldrapenning Informationskällor Faktorer i arbetslivet som påverkar hur man delar föräldraledighet Planering av föräldraledighetsuttag Delad föräldraledighet med föräldrapenning Utbildning Ålder Yrke Upplevelse av inkomstskillnad Bilaga 1 Tabeller handläggare Tabeller barnmorskor Tabeller föräldrar Bilaga 2 Metodbilaga Bilaga 3 Enkäter... 89

5 Inledning En av familjepolitikens viktigare hörnstenar är föräldraförsäkringen. Den gör det möjligt för båda föräldrarna att vara hemma med sitt barn med föräldrapenning. Föräldraledigheten fördelas i praktiken olika mellan föräldrar. Detta ska ses i ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor är hemma med små barn i betydligt större utsträckning än män. Det är många pappor som inte utnyttjar de dagar som är särskiljda för pappan i föräldraförsäkringen fullt ut. I de flesta län i landet är det endast procent av totalt antal uttagna dagar med föräldrapenning som tas ut av pappor. Regering och riksdag har beslutat att socialförsäkringens administration ska verka för att fler män tar ut fler föräldrapenningdagar. Därför har försäkringskassorna tillsammans med Riksförsäkringsverket (RFV) sedan ett antal år tillbaka haft detta som mål. Genom allmänna informationsträffar, personlig planering/rådgivning till blivande föräldrar, pappakampanjer, särskilda brev till pappor, utökat samarbete med barnmorskor och andra attitydpåverkande insatser har försäkringskassan och RFV arbetat för att pappor i ökad utsträckning ska ta tillvara föräldraförsäkringens möjligheter att vara med sina barn. Vid resultatdialogen 1998 mellan försäkringskassan Kronoberg och Riksförsäkringsverket diskuterades bland annat pappornas uttag av föräldrapenning. Dialogen resulterade i att en jämförande pappastudie skulle göras där målet var att peka på faktorer som påverkar mäns uttag av föräldrapenning. I studien jämförs tre försäkringskassor Kronobergs-, Västerbottens-, och Jönköpings län. Försäkringskassan i Västerbotten har under flera år haft en förhållandevis stor andel pappor som tagit ut föräldrapenning medan uttagen i Jönköpings och Kronobergs län varit bland de lägsta i landet. 3

6 Sammanfattning Fler faktorer än ekonomin styr hur föräldrarna delar på ledigheten Föräldrars uppfattning om vad som styr hur man delar på föräldraledigheten och hur de gör i praktiken stämmer inte överens. Attityden hos föräldrarna säger att det är ekonomin som styr men i praktiken kan det vara andra förhållanden som är avgörande. Det är en av slutsatserna i studien Båda blir bäst som är genomförd i Jönköpings-, Kronobergs och Västerbottens län. Självklart är det föräldrarna som är de viktigaste aktörerna när det gäller att välja hur föräldraledigheten ska tas ut. Men även andra aktörer kan spela roll. Försäkringshandläggare och barnmorskor som informerar om föräldrapenning och föräldraledighet kan också påverka. I studien undersöker vi attityden till delad föräldrapenning i dessa tre grupper. 80 procent anser att ekonomin styr 80 procent av de tillfrågade, det vill säga både de som informerar om föräldraledighet och föräldrar, anser att det är familjens ekonomi som är den avgörande faktorn för hur mamman och pappan delar på föräldraledigheten. Om ekonomin skulle vara helt styrande skulle en familj alltid välja den lösning som där de förlorar minst pengar på ledigheten. Men attityd är en sak och praktik en annan. För den som vill påverka hur föräldrarna tar ut sin ledighet är det viktigt att veta vad som styr i verkligheten. Vi skrapade alltså lite extra på ytan och jämförde svaren på de generella attitydfrågorna med en specialstudie av de 243 föräldraparen (fallstudie). Föräldrar kan ta ut inkomstrelaterad föräldrapenning under 360 dagar. Av dessa 360 dagar är 30 dagar särskiljda till mamman respektive pappan. De 30 dagar som bara kan gå till en av föräldrarna utgör 8 procent av det totala antal föräldrapenningdagar man kan ta ut. Vi tittade alltså på om föräldrarna delade mer eller mindre än fördelningen 92 8 procent. Resultatet av specialstudien är delvis överraskande mot bakgrund av att en majoritet säger att det är ekonomin som styr. 5

7 Sammanfattning Stora inkomstskillnader högre grad av delning När antingen mamman eller pappan uppger sig tjäna mycket mer än partnern delar föräldrarna mer dagar mellan sig än när den ena eller andra föräldern uppger att det inte föreligger någon inkomstskillnad. I den första situationen förlorar familjen inkomst på att pappan (mamman) är hemma. I den andra borde det inte spela någon roll vem som är ledig. Attityden till delad föräldraledighet är således en sak och beteendet hos föräldrarna en annan. Äldre pappor delar mer Mönstret går igen när vi tittar på ålder och yrke. Det intressanta här är att beroende på kön beter man sig olika i delningen av föräldraledigheten. Är mamman över 40 år delar man mindre men då mannen är över 40 delar man mer. En mamma som studerar delar mindre än då pappan studerar. Då mannen är arbetslös delar man få dagar. Inte heller här är det alltså enbart ekonomin som styr. Inte styrkt att ekonomin styr Vi har alltså tittat på hur föräldrarna faktiskt delar ledigheten, efter alternativa variabler till inkomst, och ser att ett delande som synbart leder till att familjens ekonomin försämras, ändå genomförs. Den slutsats vi drar är att attityden till att det är ekonomin som styr hur föräldrarna delar föräldraledigheten mellan sig inte är styrkt på ett trovärdigt sätt. Inställningen hos informatörerna spelar roll Utöver faktorer hos mamman eller pappan finns det också andra faktorer som påverkar hur föräldrarna delar på ledigheten. En sådan viktig faktor är inställningen hos de som ska informera om föräldraledigheten, inställningen hos personal på Försäkringskassan och barnmorskor. Studien visar att i det län där föräldrarna delar mer, Västerbotten, är också inställningen mer positiv till möjligheten att dela föräldraledigheten än i de två andra länen. 6

8 Sammanfattning Kulturella skillnader I studien diskuteras också så kallade kulturella skillnader mellan olika län och hur de bidrar till hur föräldrar delar ledigheten. Vi uppmärksammar att inställningen till delad föräldraledighet är olika i de län vi jämför. Samverkan mellan de olika aktörerna kan också spela in. Arbetsförhållanden som kan påverka möjligheter att arbeta med information om delad föräldraledighet förefaller vara bättre vid försäkringskassan i Västerbotten än i de två andra länen. En större andel barnmorskor i Västerbotten uppger sig vara nöjda med kontakterna med försäkringskassan jämfört med barnmorskornas upplevelse i de två andra länen. Detta kan vara en kulturell skillnad som resulterar i att, trots att papporna är betydligt mer missnöjda med informationen från barnmorskorna än mammorna, är papporna i Västerbotten jämförelsevis något mer positiva till informationen än papporna i Jönköpings län. Den slutsats som vi drar är att det föreligger bättre förutsättningar i Västerbotten, att nå de av regeringen utsatta målet att fler pappor ska ta ut föräldraledighet, än i de två andra länen. Det gäller såväl en mer positiv attityd i länet till delad föräldraledighet som möjligheter att i länet informera om delad föräldraledighet. Långsiktigt arbete krävs För att få pappor att ta ur mer föräldraledighet krävs ett långsiktigt arbete med att skapa en positiv attityd till delad föräldraledighet. Det är då viktigt att attityden också delas av breda grupper i samhället. Hur föräldrarna delar föräldraledigheten mellan sig är inte enbart en fråga som avgörs av familjens ekonomi utan också av en mängd andra faktorer. Det innebär att generella åtgärder som riktar sig enhetligt till alla föräldrar för att förmå papporna att ta ut fler dagar med föräldrapenning har små utsikter att lyckas. Insatserna måste istället sannolikt utgå från kunskap om såväl vilken inställning föräldrarna har som om vilka faktorer som styr hur de delar sin ledighet i praktiken. 7

9 Handläggare vid tre försäkringskassor attityd till och möjlighet att arbeta med pappamålet inom föräldraförsäkringen Under maj månad 1999 besvarade handläggare som arbetar med föräldraförsäkringen enkäten. Svarsfrekvensen var mycket god: 100 procent i Jönköpings län, 96 procent i Västerbotten och 97 procent i Kronoberg. Enkäten är uppdelad i fyra delar som berör bakgrundsfaktorer, inställning till delad föräldraledighet, planering av föräldraledighet och arbetssätt med föräldraförsäkringen. Bakgrundsfaktorer Enkäten innehåller frågor om handläggarens ålder, kön, anställningstid och om hur länge man arbetat med föräldraförsäkring. Merparten av handläggarna är kvinnor och högst andel män finns i Västerbotten (12 procent). Handläggarna i Västerbotten har den lägsta medelåldern, kortast anställningstid och har arbetat kortast tid med föräldraförsäkringen. Handläggarna i Kronobergs län har den längsta anställningstiden och har dessutom arbetat längst med föräldraförsäkringen. 1 Inställning till delad föräldraledighet Viktigt att pappor tar ut föräldraledighet I enkäten skulle handläggaren ta ställning till hur viktigt de anser att det är med delad föräldraledighet. Vår uppfattning är att handläggarnas attityd till arbetet med information om delad föräldraledighet kan påverka hur föräldrar delar sin rätt till ledighet. Det finns dock vissa farhågor med denna teori. Bland annat visar många studier att inställningen till en företeelse inte alltid oftast ganska sällan står i direkt relation till hur man i en verklig situation 1 Bilaga 1, tabell

10 Handläggare vid tre försäkringskassor handlar. Ändå anser vi det betydelsefullt att studera handläggarnas attityd till arbetet med pappamålet, då inställningen kan vara en viktig indikator på drivkraften att arbeta med riksmålet. I diagram 1 visas handläggarnas attityd till hur viktigt man tycker att det är att pappor tar ut föräldraledighet med föräldrapenning. Diagram 1 Handläggarnas attityd till hur viktigt man tycker att det är med delad föräldraledighet. Andel som uttalat tycker att det är viktigt Procent 10 0 Jönköping Kronoberg Västerbotten Diagram 1 visar att nio av tio handläggare i Västerbotten anser att det är viktigt att pappor tar ut föräldraledighet med föräldrapenning. Detta kan var en faktor som bidragit till att Västerbotten är bäst i landet med att nå riksmålet. 2 Vikten av utökad information kring delad föräldraledighet En följdfråga till hur betydelsefullt det är med att män tar föräldraledigt kan bli hur mycket handläggarna ska informera föräldrarna om vikten av delad ledighet. Med andra ord: kan resultatet kring pappamålet bli bättre med utökad information? Flest andel handläggare som upplever att mer information 2 Bilaga 1, tabell 5. 10

11 Handläggare vid tre försäkringskassor behövs finns i Jönköpings län där 30 procent tycker att det är angeläget med utökad information. 3 Ovanstående resultatet kan tolkas på flera sätt. Ett är att handläggarna i Jönköpings län anser att informationen är knapphändig och att det stämmer överens med ett verkligt förhållande. En annan tolkning är att endast ett fåtal handläggare i Jönköpings län informerat om delad föräldraledighet och att insikten om pappamålet ökat i takt med att arbetet med pappamålet prioriterats under våren En tredje aspekt kan vara att handläggarna i Västerbotten och Kronoberg anser att informationen är tillräcklig och att det där faktiskt informeras i större utsträckning jämfört med Jönköpings län. Är det försäkringskassans uppgift att informera om delad föräldraledighet? Hälften av handläggarna svarar att det inte är försäkringskassans arbetsuppgift att informera föräldrarna om vikten av delad föräldraledighet. Ett ganska förvånande resultat med tanke på försäkringskassans uppdrag: att påverka föräldrar till en mer delad ledighet. Den högsta andelen finns i Västerbotten där 56 procent inte tycker att det är försäkringskassans uppgift. 4 Den stora andel av handläggarna som anser att det inte är försäkringskassans uppgift att informera om delad föräldraledighet kan möjligtvis förklaras med handläggarnas arbetssätt och den organisation som finns inom försäkringskassorna. Skillnaden mellan en traditionell handläggarroll och en aktiv roll med uppgift att påverka attityder kan vara en större omställning än man tror. En annan förklaring kan vara handläggarnas syn på sin yrkesroll och till sina arbetsuppgifter. Handläggare med informationsansvar avseende delad föräldraledighet har en större motivation än handläggare som har ett mindre informationsansvar. Med andra ord ju mindre ansvar desto svagare kan drivkraften vara att arbeta med målet. Vi återkommer i en fördjupad analys till denna fråga. 3 4 Bilaga 1, tabell 8. Bilaga 1, tabell 7. 11

12 Handläggare vid tre försäkringskassor Vilka omvärldsfaktorer avgör föräldrarnas ledighet? Den egna uppfattningen om vilka omvärldsfaktorer som egentligen avgör hur föräldrar delar ledigheten kan påverka hur handläggarna informerar föräldrar. Inställningen kan finnas att man som handläggare inte kan påverka. Majoriteten av handläggarna anser att det är familjens ekonomi som mest påverkar hur föräldrar tar ut föräldraledighet, vilket visas i diagram 2. Diagram 2 Handläggarnas upplevelse av vad som mest påverkar hur mammor och pappor delar föräldraledighet Mammans arbetsplats Pappans arbetsplats 20 Arb.giv inställning Procent 0 Jönköping Västerbotten Familjens ekonomi Annan orsak Kronoberg Det går att utläsa av diagram 2 att endast ett fåtal handläggare tycker att mammans arbetsplats har någon betydelse för hur föräldrar delar ledigheten. Dessa två faktorer tillsammans familjens ekonomi och mammans arbetsplats antyder synsättet att det är pappan som betyder mest för familjens ekonomiska situation. Detta kommer att analyseras närmare i samband med föräldraenkäten. 5 5 Bilaga 1, tabell 6. 12

13 Handläggare vid tre försäkringskassor Ett antal handläggare har också uppgett annan orsak som svar till föräldrarnas val. Svaren är ganska skiftande men en liten röd tråd kan skönjas. Det är mamman som vill vara hemma med barnet så långt det är möjligt. Det kan vara ganska svårt att svara på vad som mest påverkar hur föräldrar delar föräldraledigheten. Många handläggare är troligen av den åsikten att flera faktorer påverkar valet av att dela upp sin rätt till ledighet. En annan aspekt på omvärldsfaktorernas betydelse kan vara att som handläggare kan man se, eller tycker sig se konsekvenser av föräldrarnas val av ledighet. Att informera föräldrar om att pappan bör var hemma i större utsträckning kan vara svårt om handläggaren t.ex. tycker sig se vilka negativa ekonomiska effekter som följer av en mer delad föräldraledighet. Planering av föräldraledighet med föräldrapenning Lämplig tidpunkt att informera föräldrar om föräldraledighet Som ett led i arbetet med att informera föräldrarna om delad föräldraledighet ingår att bedöma när informationen ska ske. Vi kommer senare att jämföra om handläggarnas uppfattning stämmer med föräldrarnas planering av föräldraledigheten. I diagram 3 framgår när handläggarna upplever att man ska informera om delad föräldraledighet. 13

14 Handläggare vid tre försäkringskassor Diagram 3 Handläggarnas upplevelse av när man ska informera om delad föräldraledighet Ett halvår innan 40 Några månader innan 30 Några veckor innan 20 När barnet föds Procent 10 0 Jönköping Kronoberg Västerbotten När barnet växer upp Ingen info behövs I praktiken informerar handläggarna vid de tre försäkringskassorna föräldrarna några månader innan födseln vilket också är den tidpunkt som runt 60 procent tycker är lämpligast. Intressant är att en relativt stor andel handläggare (28 38 procent) tycker att den bästa tidpunkten att informera om delad föräldrapenning är några veckor innan barnets födelse. 6 Handläggarnas synpunkt att lämpligast tidpunkt för information om föräldraledighet är några månader innan födseln kan delvis förklaras med försäkringskassans arbetssätt och organisation liksom Mödravårdscentralens upplägg av föräldrautbildningen, dvs. arbetsmetoden styr attityden. Det kommer att framgå att de flesta föräldrarna planerar sin ledighet senare än när handläggarn tycker att man ska informera. Det behöver naturligtvis inte ligga en motsättning i detta, men kan vara värt att observera. 6 Bilaga 1, tabell 9. 14

15 Handläggare vid tre försäkringskassor Hur många föräldrapenningdagar ska vara särskilt avsedda för pappan? Andel handläggare som anser att fler än 30 dagar ska särskiljas för pappans räkning är relativt liten (23 procent i alla tre länen). I Jönköpings län anser 32 procent att inga dagar ska särskiljas till pappan. ets siffror kan tolkas så att handläggarna anser att det är upp till föräldrarna att bestämma hur ledigheten ska fördelas 7 Av tradition kan det finnas en attityd i Jönköpings län att det är upp till föräldrarna att bestämma hur man vill dela upp ledigheten. Föräldrarnas val ska inte styras av politiska beslut Det kan också finnas ett visst motstånd från handläggarnas sida till att öronmärka pappadagar då handläggaren tycker sig se negativa ekonomiska konsekvenser för föräldrarna om pappan är hemma under en längre period. Arbetssätt med föräldraförsäkringen vid försäkringskassan För att göra ett bra arbete krävs goda förutsättningar. I enkäten till handläggarna ställer vi några frågor för att öka kunskapen om förhållandena på handläggarnas arbetsplats. Dels gäller det handläggarnas stöd och möjlighet att samtala med arbetskamraterna om arbetet med pappamålet och dels om planering och prioritering från kontors/kassaledning. Den viktiga frågan är om dessa två faktorer skiljer sig åt mellan försäkringskassorna. I diagram 4 sammanfattas resultatet. 7 Bilaga 1, tabell

16 Handläggare vid tre försäkringskassor Diagram 4 Handläggarnas upplevelse av arbetsätt runt arbetet med att informera om delad föräldraledighet Stöd av andra 20 Samtal är möjligt Procent 10 0 Jönköping Kronoberg Västerbotten Bra planering Bra prioriterat Stöd av arbetskamrater I frågan om man har stöd av arbetskamraterna i arbetet med att informera om delad föräldraledighet framkommer att handläggarna i Kronoberg jämförelsevis oftare upplever att de har stöd (42 procent). De två andra länen har en något mindre andel (32 33 procent). Mer intressant är att relativt få handläggare upplever något reellt stöd (32 43 procent). Det är också anmärkningsvärt att procent av handläggarna inte har någon uppfattning i frågan. 8 Sistnämnda resultat, att många handläggare inte har någon uppfattning, kan tyda på att det upplevs som en känslig fråga att svara på. Att så är fallet antyds när man tittar på enbart denna grupp. Det visar sig då att fler procentandelar av handläggarna i Västerbotten tillhör gruppen som inte tycker att försäkringskassan ska informera om delad föräldraledighet än i de två andra länen. Det tycks vara svårare att inte ha samma syn på pappamålet i Väster- 8 Bilaga 1, tabell

17 Handläggare vid tre försäkringskassor botten än i de två andra försäkringskassorna. I sin tur kan det bero på att försäkringskassan i Västerbotten rent praktiskt arbetat med och verkat mer för pappamålet än de två andra försäkringskassorna. Av det kan en slutledning vara att ett oavsiktligt delresultat av att få konsensus runt en fråga är att en del av personalen kan känna utanförskap runt frågan. Att relativt få handläggare upplever något reellt stöd kan bero på att behovet av stöd kan variera beroende på om man behöver stöd i arbetet eller inte. Behöver man stöd i arbetet och inte får det, är resultatet naturligtvis inte bra. Finns det tillräckliga möjligheter att samtala med arbetskamrater? I Västerbotten finns flest andel handläggare som känner att de har uttalade möjligheter att samtala med andra handläggare om arbetet med pappadagar (46 procent). Andelen handläggare som svarade ingen uppfattning är 6 till 13 procent i de tre länen. 9 Ovanstående fråga är tydligen inte lika kontroversiell att svara på, jämfört med frågan om stöd från arbetskamrater. En reflektion kring denna fråga är att arbetsmiljön på kontoren i form av samtalskontakter i arbetet se ut att vara knapphändig. Planering och prioritering från kontors/kassaledning Planering från ledningens sida av det arbete som ska utföras är naturligtvis viktigt för resultatet. Även här är det i Västerbotten som flest andel handläggare upplever att planeringen är bra (52 procent). Det är en betydligt större andel jämfört med Jönköpings och Kronobergs län. Det här är naturligtvis också en fråga som kan upplevas känslig att svara på. Svaret ger ändå en entydig information om man upplever planeringen som bra eller inte bra. Det visar sig också att andelen handläggare som tycker att pappamålet kan prioriteras mer återfinns i Kronoberg och mest nöjda med prioriteringen är man i Västerbotten. 10 Ovanstående resultat kan tolkas så att stöd från ledning ger resultat. Med andra ord kan planering och prioritering inom försäkringskassan påverka resultatet avseende pappauttaget. 9 Bilaga 1, tabell Bilaga 1, tabell

18 Handläggare vid tre försäkringskassor Fördjupad analys Redovisningen hittills har givit en beskrivande bild av hur det ser ut. För att kunna ge svar på en del frågor som undersökningen ställer, följer nedan en fördjupad analys av materialet. En mer utförlig beskrivning av olika ställningstaganden och statistiska metoder redovisas i bilaga 2. Attityd till delad ledighet. Arbetsmiljö och förutsättningar för handläggaren Handläggarens inställning till att informera om delad föräldraledighet kan påverka hur föräldrar delar sin rätt till ledighet. Likaså kan handläggarens arbetsvardag och de förutsättningar som arbetsgivaren ger påverka arbetet med att informera om föräldraledighet. Vår undersökning visar att fler handläggare i Västerbotten jämfört med Jönköpings och Kronobergs län tycker att det är viktigt med delad föräldraledighet har bra möjligheter att samtala med arbetskamrater anser att det är en bra prioritering av pappamålet. Kronoberg är den försäkringskassa där handläggarna känner störst stöd av varandra. I vissa variabler är dock skillnaderna mellan de olika försäkringskassorna relativt små, varför man av detta resultat inte kan dra alltför långtgående slutsatser. Vi har därför undersökt om skillnaderna är så små att differensen kan anses vara slumpmässigt uppkommen mellan Västerbotten och de två andra länen. Då framkommer vid en närmare granskning av variablerna att vi med stor säkerhet kan påstå att fler handläggare i Västerbotten har en egen positiv attityd till delad föräldraledighet. De har dessutom bättre förutsättningar i sin vardagliga arbetsmiljö att arbeta med pappamålet jämfört med sina kolleger i de andra två länen. Resultatet emotsäger således inte hypotesen att skillnaderna mellan försäkringskassorna kan ha samband med att Västerbotten når bäst resultat med delad föräldraledighet. 11 Attityd till delad ledighet och dess samband med andra variabler Vi har också ställt en fråga om en positiv attityd till delad föräldraledighet har samband med andra variabler och om länen i detta avseende skiljer sig åt. I 11 Bilaga 1, tabell 15 a och 15 b. 18

19 Handläggare vid tre försäkringskassor samtliga län visar det sig att den egna attityden till vikten av att pappor tar ut föräldraledighet har ett positivt statistiskt samband med en allmän attityd till utökad information om föräldrapenning. Det starkaste sambandet finns i Jönköpings län. Orsaken till det ska ses i ljuset av att Jönköpings län är det län där störst andel handläggare anser att informationen om föräldraledighet bör utökas. En följdfråga infinner sig då genast. Är informationen för liten inom Jönköpings län? 12 Vår undersökning visar också att Västerbotten är det län där den egna attityden till pappaledighet har samband med ytterligare variabler: Ökat antal dagar bör tilldelas pappan. Ju mer positiv attityd till delad ledighet som handläggaren har, desto fler dagar med föräldrapenning bör särskiljas till pappan anser handläggaren. Planering på lokalkontoret. Ju mer positiv attityd till delad ledighet, desto bättre upplevs arbetsgivarens planering av pappamålet. 13 En annan intressant aspekt att belysa i detta sammanhang är handläggarens upplevelse av sin möjlighet att utföra ålagd arbetsuppgift. Relationer på arbetsplatsen och arbetsledningens planering av arbetet är båda viktiga förutsättningar. Andelsmässigt upplever fler handläggare i Kronoberg att de har bra stöd av kollegerna i arbetet kring pappamålet. I Västerbottens län upplever andelsmässigt fler handläggare att det finns möjlighet att samtala om pappamålet och fler att kontors/kassaledning gjort vad som förväntas. I samma län framkommer det också ett entydigt samband mellan arbetsrelationer och arbetsplanering; ju bredare stöd av andra handläggare desto mer positiv till ledningens planering och prioritering av riksmålet. 14 Är det försäkringskassans arbetsuppgift att informera om pappaledighet? Tabell 7 (bilaga 1) visar att andelsmässigt fler handläggare vid försäkringskassan i Västerbotten tycker att det inte är försäkringskassans sak att informera om delad föräldraledighet. Ett resultat som vid en första anblick är något förvånande med tanke på att Västerbotten är den försäkringskassa som för närvarande har det bästa resultatet avseende pappornas uttag av föräldrapenning. 12 Bilaga 1. Tabell 16 och 16 a 16 d. 13 Bilaga 1. Tabell 16 och 16 a 16 d. 14 Bilaga 1. Tabell 16 och 16 a 16 d. 19

20 Handläggare vid tre försäkringskassor Vi undersöker saken närmare. Knappt hälften av handläggarna i de tre länen anser att det är försäkringskassans arbetsuppgift att informera om delad föräldraledighet. Av de 72 handläggare som är av den uppfattningen anser ca 90 procent att det är vikigt med information om pappadagar. Granskar vi handläggarnas svar ytterligare finner vi fler intressanta fakta. Av de handläggare i Västerbotten som inte anser att det är försäkringskassans sak att informera, har 85 procent ändå en egen syn på att det är viktigt med information om delad föräldraledighet. Den sistnämnda siffran ska jämföras med 42 respektive 46 procent av handläggarna i de andra två länen. 15 De i viss mån motsägelsefulla uppgifterna ovan antyder att arbetsmiljön, ur psykologiskt mening, är olika i de tre länen avseende arbetet kring pappamålet. I Västerbotten har troligtvis både ledning och handläggare arbetat mer med pappamålet jämfört med de andra två länen. Detta kan ha påverkat handläggarnas allmänna syn på delad föräldraledighet, vilket kan vara en bidragande orsak till att Västerbotten når ett bättre resultat jämfört med Jönköpings och Kronobergs län. Att samtala med och söka stöd av andra handläggare kan kanske uppfattas som en naturlig företeelse i det dagliga arbetet. Av de handläggare som inte anser att är försäkringskassans uppgift att informera om vikten av delad föräldraledighet (ca 50 procent) upplever en stor del av dessa (67 procent) att de har få tillfällen att samtala med och söka stöd hos andra handläggare om arbetet med pappamålet Den försäkringskassa som lyckats bäst med pappamålet är också den försäkringskassa där fler handläggare både ser informationsbiten som viktig och upplever bättre förutsättningar i sin arbetsvardag kring arbetet med pappamålet. 15 Bilaga 1. Tabell

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer

Långtidssjukskrivna. bakgrund, diagnos och återgång i arbete. Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 REDOVISAR 2000:11

Långtidssjukskrivna. bakgrund, diagnos och återgång i arbete. Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 REDOVISAR 2000:11 REDOVISAR 2000:11 Långtidssjukskrivna bakgrund, diagnos och återgång i arbete Utvecklingen från slutet av 1980-talet till 1999 Utredningsenheten 2000-12-12 Upplysningar: Eva Olkiewicz tel 08-786 93 01

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV

Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV REDOVISAR 2003:2 Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enligt RFV Enheten för statistik 2003-07-01 Upplysningar: Christian Elvhage 08-786 95 40 christian.elvhage@rfv.sfa.se Ola Rylander 08-786 95

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

Sammanfattning 2015:5

Sammanfattning 2015:5 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge ett samlat kunskapsunderlag om föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

ANALYSERAR 2002:12. Brinnande dagar. en studie om föräldrapenningdagar som inte tas ut

ANALYSERAR 2002:12. Brinnande dagar. en studie om föräldrapenningdagar som inte tas ut ANALYSERAR 2002:12 Brinnande dagar en studie om föräldrapenningdagar som inte tas ut I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Trött på att jobba? REDOVISAR 2000:10

Trött på att jobba? REDOVISAR 2000:10 REDOVISAR 2000:10 Trött på att jobba? Utredningsenheten 2000-12-01 Upplysningar: Lizbeth Valck tel 08-786 93 82 Peter Skogman Thoursie tel 08-16 23 07 Sammanfattning Idag finner man allt färre människor

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet Moderatorn har ordet Dagens hålltider: 14.00 14.55 Informationspass 14.55 15.00 kort paus inför pass II 14.55 16 00 paneldiskussion Första passet: 1. Inledning. Jan Andersson chef för Barn och Familj har

Läs mer

Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret?

Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret? Att bli förälder förändrar livet. Mammor och pappor möter helt olika utmaningar i föräldraskapet, eftersom förväntningarna på deras roller skiljer sig åt. Men vilka möjligheter finns för att dela lika?

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005.

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Kids och karriär En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Rapporten Kids och Karriär publicerades första gången av Civilingenjörsförbundet (CF) 2005-02-11.

Läs mer

Skyttarna ser positivt på damklassen

Skyttarna ser positivt på damklassen Skyttarna ser positivt på damklassen Vid fjolårets förbundsmöte bordlades en motion om avskaffande av damklassen, med uppdrag till förbundsstyrelsen om att utreda vilka konsekvenser ett borttagande skulle

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1584 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Jämställd föräldraförsäkring 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 En jämställd

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad.

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad. Föräldraförsäkringen 1. Något om dagens regler 1 Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte den dåvarande moderskapspenningen. Syftet var att båda föräldrarna skulle ha möjlighet att kombinera föräldraskap

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Föräldraledighetspusslet: Längd, delning och turtagning under barnets första två år

Föräldraledighetspusslet: Längd, delning och turtagning under barnets första två år Föräldraledighetspusslet: Längd, delning och turtagning under barnets första två år Helen Eriksson Stockholm University Demography Unit, SUDA Sociologiska institutionen Demografidagen 2015, 20 maj Föräldraledighetens

Läs mer

Tredje avstämningen av bostadsbidrag

Tredje avstämningen av bostadsbidrag REDOVISAR 21:6 Tredje avstämningen av bostadsbidrag Resultat av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar Enheten för statistisk analys 21-6-14 Upplysningar: Katriina Severin

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 1 (8) Utbildningsavdelningen Camilla Karlsson administratör Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 2 (8) Grundskoleenkät 2012 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Är kvinnor mindre värda? - Det lönar sig att prata om lön

Är kvinnor mindre värda? - Det lönar sig att prata om lön Är kvinnor mindre värda? - Det lönar sig att prata om lön Är kvinnor mindre värda? Inledning GS medlemmar arbetar i branscher som traditionellt är mansdominerade. Det avspeglar sig även på medlemskåren

Läs mer

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Februari 2003 2 Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport om förhandlingsprocessen

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123 Svenskt Näringsliv Privat/Offentligt P INNEHÅLL P.O. Box 6733 S-113 85 Stockholm Sweden Visiting address: Gävlegatan 16 Tel +46 8 598 998 00 Fax +46 8 598 998 05 Köpmangatan 7 S-871 30 Härnösand Sweden

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet

Välfärdstendens Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Välfärdstendens 2016 Delrapport 4: Trygghet vid föräldraledighet Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 Enkäten syftar till att fånga upp föräldrars syn på kolonivistelsen och samarbetet med Terapikolonierna.

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Partiell sjukskrivning

Partiell sjukskrivning REDOVISAR 2001:4 Partiell sjukskrivning förekomst och utfall Sammanfattning Partiell sjukskrivning studeras under en tvåårsperiod i en grupp som hade varit helt sjukskriven för rygg- och nackbesvär i fyra

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer