JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO"

Transkript

1 JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO ASSET MANAGEMENT FONDER

2

3 Denna presentation har som enda syfte att ge mottagaren allmän information om JRS Global Opportunity Fund, JRS GBO. Presentationen riktar sig endast till den person som mottagit presentationen och är inte avsedd för allmänheten. Presentationen utgör varken ett erbjudande att förvärva finansiella instrument eller finansiell rådgivning till enskild person. Denna presentation är inte avsedd för eller riktad till sådana personer som är bosatta eller bedriver sin verksamhet i jurisdiktioner där distributionen av denna presentation är föremål för förbud eller begränsningar. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan JRS tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. JRS och dess rådgivare tar inte ansvar för skador och/eller förluster som uppstår i anledning av informationen i denna och presentation och den kan inte i alla avseenden garanteras vara korrekt, fullständig eller rättvisande. Presentationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Om mottagaren framöver erbjuds att investera i JRS Global Opportunity Fund, JRS GBO, bör mottagaren söka ytterligare information samt kvalificerad finansiell rådgivning innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Investeringar i aktier och andra finansiella instrument är förenade med risktagande och hela eller delar av sådana investeringar kan gå förlorade. Denna presentation har inte varit, och kommer inte heller att vara, föremål för myndighets granskning, godkännande eller registrering. Tvister i anledning av presentationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt. Goldman Sachs Asset Management är ett varumärke inom Goldman Sachs & Co, och används enligt överenskommelse med Goldman Sachs Asset Management International.

4 JRS Global Bond Opportunity Fund JRS GBO Anpassad för framtiden JRS Global Bond Opportunity Fund är en unik global obligationsfond som anpassar sig till den internationella konjunkturcykelns olika faser och som strävar efter att hitta avkastningsmöjligheter på den snabbväxande globala obligationsmarknaden.

5

6 Anpassad för framtiden Av tradition indelas ofta kapitalmarknaden i fyra olika tillgångsslag, räntor, aktier, råvaror och valutor. Placeringar i räntebärande värdepapper betraktas ofta som ett sätt att diversifiera aktieportföljen och få en minskad och mer balanserad risk. Detta konservativa synsätt gör att avkastningspotentialen i räntebärande papper gärna underskattas. De senaste tio åren har den globala obligationsmarknaden dubblerats i storlek och är idag ett mångfacetterat tillgångsslag som ständigt växer. Antalet obligationer och emittenter ökar konstant och drivkrafterna för avkastning varierar för varje obligation. Med hänsyn till obligationsmarknadens storlek och komplexitet är det idag en utmaning att förvalta en obligationsportfölj och dra nytta av marknadens fördelar. Att sätta ihop en obligationsportfölj som anpassas efter den globala konjunkturcykelns olika faser och samtidigt genererar avkastning på en alltmer oöverskådlig obligationsmarknad är en utmaning. JRS GBO JRS Global Bond Opportunity Fund, JRS GBO, är en global obligationsfond med säte i Luxemburg. Fondens investeringsstrategi är flexibel vilket innebär att förvaltarna får investera på obligationsmarknaden utan några begränsningar vad gäller geografiska områden, sektorer eller valutor. Den flexibla förvaltningen ger förutsättningar att finna de mest attraktiva avkastningsmöjligheterna under rådande marknadsförhållanden världen över. JRS GBO har UCITS status vilket innebär full transparens, daglig likviditet och regelbunden rapportering. 5

7 Våra partners För att kunna erbjuda både bredd och djup i arbetet med att analysera den globala obligationsmarknaden sker förvaltningen av fonden i samarbete med tre av världens ledande kapitalförvaltare. Varje kapitalförvaltare representerar ett förvaltningsmandat. Goldman Sachs Asset Management Goldman Sachs Asset Managements (GSAM) roll är att fokusera på investeringar i globala statsobligationer och obligationer utgivna på tillväxtmarknader. GSAM har lång erfarenhet av obligationsförvaltning med absolut avkastning i fokus och deras investeringsstrategi adderar en specialistkompetens som saknar motstycke när det gäller bredd och djup. Schroders Investment Management Förvaltningsmandatet som innehas av Schroders Investment Management inriktar sig enbart på investeringar i globala företagsobligationer. Schroders har över 200 års erfarenhet av de finansiella marknaderna och har en världsledande position inom förvaltning av globala företagsobligationer. Hillswick Asset Management Hillswick Asset Managements mandat representerar förvaltning av amerikanska stats- och företagsobligationer med långa löptider. Hillswick har lång erfarenhet av kaptialförvaltning och har under flera år lyckats överträffa jämförelseindex som är knutna till deras portföljer i amerikanska obligationer. Globala statsobligationer Globala företagsobligationer Aktiv tillgångsfördelning Amerikanska stats- och företagsobligationer 6

8 Förvaltare JRS Asset Management S.A. JRS Asset Management S.A. är ansvarig förvaltare för fonden. JRS Asset Management S.A. är en del av JRS-gruppen som har drygt 60 anställda i Stockholm, Malmö, Luxemburg och Monaco. JRS Asset Management S.A:s roll är att förvalta fonden på ett sätt som kommer samtliga fondandelsägare till godo, se till att placeringsrestriktionerna följs och ständigt agera för att fonden når uppställda mål. Torbjörn Söderberg, ansvarig portföljförvaltare, och Tord Lundgren, portföljförvaltare, är ansvariga för den dagliga förvaltningen av fonden vilket innebär implementering av investeringskommitténs allokeringsstrategier, hantering av fondflöden samt styrning och uppföljning av förvaltningsmandaten. Legala frågor samt riskkontroll, handel och exekvering hanteras av JRS Asset Management S.A. Investeringskommittén bidrar med kompetens och erfarenhet samt ger sin syn på aktuella makroekonomiska scenarier och allokeringsstrategier. Medlemmarna i investeringskommittén har lång och relevant erfarenhet från kapitalmarknaden på en global nivå. Läs mer om investeringskommittén på sidan 12. Portföljförvaltare Torbjörn Söderberg Torbjörn Söderberg har sammanlagt 25 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Under 20 år har Torbjörn Söderberg haft ledande positioner inom aktiv tillgångsfördelning och har också arbetat som ansvarig portföljförvaltare under de senaste 17 åren. Torbjörn Söderberg var en av två utvalda svenska förvaltare som under perioden förvaltade Nobelstiftelsens kapital. JRS Asset Management, chefstrateg. Ansvarig portföljförvaltare och medgrundare JRS fonder Carnegie Private Banking, chef för investeringsstrategier och medgrundare CPB fonder Carnegie Fund of Funds International, ansvarig portföljförvaltare Trevise Bank, ansvarig portföljförvaltare och medgrundare Unibank Investment Management, ansvarig portföljförvaltare, ansvarig aktiv tillgångsfördelning Tord Lundberg Tord Lundgren har arbetat drygt tio år som fondanalytiker och förvaltare inom den finansiella sektorn. JRS Asset Management, portföljförvaltare och fondanalytiker Nordea Investment Management, ansvarig fondanalytiker och delansvarig förvaltare Returnplus, ansvarig förvaltare och analytiker Stockholms universitet, kandidatexamen i ekonomi och statistik 7

9 Motiv till att investera i JRS GBO Globalt perspektiv Förvaltningen anpassas till olika regioner och länders faser i den globala konjunkturen och räntecykeln Bred diversifiering Flera underliggande tillgångsklasser inom obligationsspektrat Olika investeringsstilar, regioner och allokering mellan underliggande tillgångsklasser Välrenommerade partners Tillgång till lokal kompetens hos topprankade globala förvaltare Partnernas kompetenser kompletterar varandra Inriktning på absolut avkastning JRS ansvarar för fondens allokering och riskkontroll Bred och djup analys ger möjlighet till bättre anpassning av kreditrisken och i sin tur avkastningen Specialanpassade mandat Tillgång till unika institutionella diskretionära mandat Kontinuerlig utvärdering av respektive förvaltningsmandat 8

10 Investeringsprocess Fondens investeringsprocess inkluderar erfarenheten och expertisen hos ett flertal professionella förvaltare över hela världen. De olika förvaltningsorganisationerna spelar en viktig roll för att hitta investeringsmöjligheter, begränsa risker och skapa ett långsiktigt värde i portföljen. Förvaltningsmandat Förvaringsinstitut * JRS Portföljförvaltning Allokering, riskkontroll och exekvering JRS Investeringskommittén Strategisk makrooch ränteanalys JRS Global Opportunity Fund Rådgivare Rådgivare till investeringskommittén * Helägt dotterbolag till Deutsche Bank. 9

11 JRS GBO kan öka värdet i din totala portfölj Diversifiering av den traditionella ränteförvaltningen JRS GBO är en unik fond vars flexibla och globala investeringsinriktning ger möjlighet att ta till vara på fördelarna genom diversifiering på världens samtliga obligationsmarknader. Anpassning till olika ränterisker De underliggande förvaltningsmandaten och deras respektive inriktning på olika underliggande tillgångsklasser innebär att JRS GBO snabbt kan anpassa sig till förhållandena som råder i världsekonomin och på de globala kapitalmarknaderna samtidigt som risken kontinuerligt kontrolleras och begränsas. Styrning av portföljrisken JRS GBO har ett brett och flexibelt förvaltningsmandat och strävar efter att skydda kapitalet i nedåtgående marknader och utnyttja investeringsmöjligheterna genom ökat risktagande i uppåtgående marknader.

12 Fondvärdering och handel i fondandelar JRS GBO är en UCITS fond och handel i fondandelar kan göras dagligen. Insättningar och uttag i fonden baseras på dagliga andelskursberäkningar (Net Asset Value). Risk Det finns ingen garanti att fonden genererar positiv avkastning och det finns risk för att avkastningen varierar. Förvaltaren strävar efter att begränsa risken i fonden vilken kan ske genom följande: Tillgång till kompetens hos några av världens mest välrenommerade kapitalförvaltare Bred diversifiering genom investering i hela obligationsspektrat samt möjlighet till investering i över 400 innehav Bevakar kontinuerligt makro- och sektorspecifika risker Kontinuerlig utvärdering av riskjusterad avkastning för fondens underliggande förvaltningsmandat Access till högavkastande obligationer i väldiversifierade portföljer En investerare bör noggrant läsa igenom fondens prospekt som är godkänt av tillsynsmyndigheten, CSSF, i Luxemburg. Prospektet innehåller detaljer om fondens mål, risk och avgifter samt övrig information.

13 Investeringskommittén JRS investeringskommitté ska agera som aktiva rådgivare i mer omfattande investeringsbeslut. Medlemmarna i investeringskommittén har relevant erfarenhet av finansiell makroekonomi och global kapitalförvaltning. Torbjörn Söderberg Chefstrateg JRS Stockholm Ordförande Peter Nygren Grundare JRS Stockholm Bengt Ahrén Portföljförvaltare JRS Stockholm Peter Engelberg CEO JRS Luxemburg Anders Ekernäs Ordförande Hillswick AM Rådgivare 12

14 Torbjörn Söderberg Ordförande 25 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Nuvarande befattning Chefstrateg, JRS Asset Management AB, medgrundare och förvaltningsansvarig, JRS fonder, ansvarig portföljförvaltare, JRS GBO. Tidigare befattningar Medgrundare och förvaltningsansvarig, Carnegie Private Banking Funds, förvaltningsansvarig, Carnegie Fund of Funds International, Carnegie AB, Chef tillgångsallokering, ställföreträdande chef institutionella mandat och ansvarig portföljförvaltare, Nordea Investment Management AB, Chef tillgångsallokering, Unibank Investment Management, Unibank A/S, Medgrundare, chef tillgångsallokering och portföljförvaltare, Trevise-gruppen, Aktiemäklare och analytiker inom ledande fondkommissionärer, Övrigt: Förvaltare av Nobelstiftelsens kapital under perioden Peter Nygren 15 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Nuvarande befattning Sedan 2007 medgrundare och vice VD, JRS Asset Management AB. Tidigare befattningar Medgrundare och vice VD Erik Penser Finansrådgivning, Chef för kapitalförvaltningen, Pensum AB, Kapitalförvaltare Skandia AB, Skandia Private Banking AB, Övrigt: Ledamot i 17 bolagsstyrelser. Peter Engelberg 25 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Nuvarande befattning Sedan 2010 medgrundare och VD, JRS Asset Management S.A. Tidigare befattningar VD och vice VD, Banque Invik S.A, Senior Lawyer, Kaupting Bank S.A., Biträdande jurist, Gotthards Advokatbyrå, Finanschef och positioner inom kapitalförvaltning och Corporate Finance, Adepten AB och Adepten/Independent, Interbank- och obligationshandlare, generell banking och företagstransaktioner, PK- Banken, Jur.kand, Lunds Universitet, Bengt Ahrén 56 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Nuvarande befattning Sedan 2010 senior rådgivare, JRS Asset Management AB. Tidigare befattningar Senior rådgivare, EKF Asset Management, Senior rådgivare, Carnegie Asset Management, Chefstrateg, Kungliga Vetenskapsakademien, Chef för investmentbanken inom Banque Indosuez, Sverige, VD, Carnegie Montagu AB, Chef för valutasekretariatet, Skandinaviska Banken, Ordförande och CIO, Skandifond AB, Styrelseledamot och finanschef, Gränges AB, Chef för valutasekretariatet, Skandinaviska Banken, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm, Övrigt: Tidigare styrelseordförande, Skandifond AB, Styrelseledamot, Beijer Kapital AB, , och Gränges AB, Anders Ekernäs 38 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Nuvarande befattning Sedan 2004 grundare och chefstrateg, Hillswick Asset Management, LLC. Tidigare befattningar VD och chefstrateg, SEB Asset Management America, Inc., Vice VD, chefstrateg och chef över systemutveckling och administration, Sirius Incurance Company, Ltd., Finansanalytiker och VD-assistent, Zurich Insurance Co., Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm, Övrigt: Styrelseordförande, Hillswick Asset Management, LLC. 13

15 Övriga partners och rådgivare Deutsche Bank/Sal Oppenheim Fondens förvaringsinstitut är Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. som är ett helägt dotterbolag till Deutsche Bank. Förvaringsinstitutets roll är att ta emot och förvara den egendom som fonden äger och se till att utgivning och inlösen av fondandelar sker enligt gällande lag. KPMG Luxemburg JRS GBO har utsett KPMG Luxemburg som revisor för fonden. Elvinger, Hoss & Prussen Elvingen, Hoss & Prussen har utsetts till juridiska rådgivare för fonden.

16 JRS Asset Management S.A., Luxemburg Filial Box Stockholm Sverige Besöksadress: Birger Jarlsgatan 14 JRS Asset Management S.A rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Luxemburg Besöksadress: rue Edward Steichen

Presentation JRS Fonder

Presentation JRS Fonder Presentation JRS Fonder JRS Fonder Innehåll JRS Fonder i korthet JRS Group i korthet Styrkor Erbjudande Målgrupp Organisation Förvaltare Globalt nätverk Investerarrelationer Investeringsfilosofi Investeringsprocess

Läs mer

JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012

JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012 JRS FONDER JRS GLOBAL BOND OPPORTUNITY FUND NOVEMBER 2012 ANSVARIGA FÖRVALTARE 2 JRS Fonders fondförvaltare har lång erfarenhet av Aktiv Tillgångsallokering JRS GBO Torbjörn Söderberg, chefstrateg och

Läs mer

Underwriting Capital I

Underwriting Capital I Underwriting Capital I CAPITAL Del av GROUP GROUP Om JRS Group JRS Group är en modern europeisk finansgrupp verksam inom områdena family office, förmögenhetsförvaltning, fondförvaltning, aktiehandel, valutahandel,

Läs mer

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Under åren 2005-2007

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R INFORMATIONSBROSCHYR BRUMMER MULTI-STRATEGY 2xL I KORTHET 1) Strategi: Multistrategifond som erbjuder en belånad investering i Brummer Multi-Strategy Ingående fonder 3) : Bodenholm, Canosa, Florin Court

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerad pensionssystemet 13 januari 2000

Regeringens proposition 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerad pensionssystemet 13 januari 2000 Mål för förvaltningen. Övergripande mål. Regeringens förslag: AP-fonderna skall förvaltas till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Allokeringen av tillgångar skall

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY PROSPEKT 2010 Inbjudan till teckning av aktier i Coeli Private Equity 2010 AB PRIVATE EQUITY OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2010 AB, 556790-3330. Detta prospekt

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R INFORMATIONSBROSCHYR BRUMMER MULTI-STRATEGY I KORTHET 1) Strategi: Specialmatarfond som investerar i specialmottagarfonden Brummer Multi-Strategy M aster 2), vilken i sin tur är en multistrategifond som

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE 2 ETF-guide för rådgivare Börshandlade fonder (ETF:er*) har revolutionerat hur investerare och deras rådgivare förvaltar sina portföljer. ETF:er

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson

Läs mer

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40

Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40 Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40 IKC Fonder AB Informationsbroschyr enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder 1 Innehållsförteckning Informationsbroschyr IKC Taktisk Allokering 0-40

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Latinamerikafond

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Latinamerikafond INFORMATIONSBROSCHYR SEB Latinamerikafond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2012 COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB PRIVATE EQUITY OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2012 AB (publ), org. nr. 5568644537. Detta prospekt

Läs mer