Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge"

Transkript

1 Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge

2 Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Sparbanken Skaraborg Kapitalrådgivning i samarbete med Swedbank Robur Fonder AB. Erbjudandet avser Swedbank Robur Private Banking Safe, Swedbank Robur Private Banking Core och Swedbank Robur Private Banking Edge som alla är svenska specialfonder, förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB. För dessa och andra fonder är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelar i fonderna kan både stiga och falla och det är således inte säkert att du som investerare får tillbaka det investerade beloppet. I den mån fonden investerar i finansiella instrument som är uttryckta i annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka fondens avkastning. Som investerare ansvarar du själv för dina investeringsbeslut och du bör därför ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Fondbestämmelser, informationsbroschyrer och faktablad för fonderna finns att tillgå hos din Kapitalrådgivare. 2

3 Det här tror jag att du kommer att gilla! Vår ambition är att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Det betyder inte enbart lösningar av hög kvalitet, utan också att de är tydliga och gör det enklare för dig att vara kund hos oss. Med det för ögonen har vi tagit fram tre nya värdepappersportföljer, som passar dig som vill överlåta förvaltningen av hela eller delar av ditt kapital till oss. Portföljerna, som vi har döpt till Safe, Core och Edge, är investeringslösningar som innehåller olika tillgångsslag med olika egenskaper. De tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheter som finns på de globala marknaderna. Genom att investera ditt kapital i någon av portföljerna får du på ett enkelt sätt en god riskspridning. Med våra vassaste förvaltare vid spakarna kombinerat med en tydlig återrapportering av vad som hänt och hur vi bedömer framtiden, kan vi erbjuda dig en riktigt bra förvaltningstjänst! Min förhoppning är att någon av portföljerna ska bli en grundsten i ditt sparande och att du nu vill läsa mer om vad våra Private Bankingportföljer har att bjuda på. Bästa hälsningar, Catarina Häger Chef Affärsstöd 3

4 Investera i en Private Bankingportfölj och få en Helhetslösning Stark analys Aktiv portföljhantering Alternativa investeringar Riskhantering Tillgång till ledande förvaltare Skräddarsydd rapportering

5 Bara för dig som kund hos Kapitalrådgivning Nu ger vi dig som Kapitalrådgivningskund möjlighet att investera i tillgångsslag som i vanliga fall är svåra att investera i på egen hand. Genom våra nya Private Bankingportföljer får du tillgång till allt ifrån globala aktier och krediter till private equity och fastighetsinvesteringar. Förutsättningen för att framgångsrikt kunna anpassa portföljerna för att möta framtida marknadsförändringar är en stark analys med fokus på att identifiera och värdera alla de faktorer som har betydelse för olika tillgångsslags värdeutveckling. Vårt erfarna team sköter förvaltningen av portföljerna och allokerar aktivt om för att se till att du hela tiden har den rätta mixen av tillgångsslag. Våra specialister sköter förvaltningen Ansvaret för analys och förvaltning ligger hos Swedbank Robur, en av Nordens största kapitalförvaltare. Portföljerna hanteras av en resursstark förvaltningsorganisation med bland annat makrostrateger, politiska analytiker och kvantanalytiker som tillsammans bidrar med kunskap och erfarenhet för att ge dig bästa möjliga tillgångsmix. Den kvantitativa och kvalitativa analysen kompletterar varandra och vägs samman till en helhet utifrån analysresultatet. Sedan viktas de olika tillgångarna och regionerna för att få en optimal allokering i respektive portfölj. För att ytterligare öka möjligheten till en bra avkastning sker investeringarna via underliggande förvaltare med ansvar för olika strategier, regioner och tillgångsslag. Ett särskilt utvärderingsteam väljer förvaltare från hela världen utifrån deras unika möjligheter att skapa avkastning. Safe, Core eller Edge? Private Bankingportföljerna finns i tre olika risknivåer Safe, Core och Edge. Din Private Bankingrådgivare hjälper dig att hitta den portfölj som passar dig bäst. Enkelt att följa utvecklingen De månads- och halvårsrapporter du får gör det enkelt för dig att följa utvecklingen av din investering och samtidigt får du en tydlig bild av analysen som ligger till grund för tillgångsallokeringen i din portfölj. 5

6 Portföljerna investerar i Svenska aktier Globala aktier Tillväxtmarknadsaktier Svenska räntebärande instrument Globala krediter Tillväxtmarknadsobligationer Alternativa investeringar 6

7 En portfölj sju tillgångsslag Våra unika Private Bankingportföljer ger dig en effektiv och flexibel kapitalförvaltning. Portföljerna investerar i svenska, globala och tillväxtmarknadsaktier såväl som globala krediter, svenska räntebärande instrument, tillväxtmarknadsobligationer och en relativt stor andel alternativa investeringar. Fördelningen mellan tillgångsslagen och regionerna sköts av våra specialister. Det ger dig en aktiv tillgångsallokering baserad på en grundlig analys av marknadens risker och värderingar. Svenska aktier Den svenska aktiemarknaden erbjuder intressanta möjligheter med en bred exponering mot de flesta av Sveriges största och mest framgångsrika företag. Historiskt har avkastningen varit mycket god. Svenska företag valde tidigt att expandera utomlands och har stått väl rustade för de senaste decenniernas globalisering. De har framgångsrikt lyckats etablera sig på nya marknader och behållit en hög produktivitetsutveckling. Den svenska aktiemarknaden präglas av väl genomlysta företag med god konkurrenskraft. Marknaden är förhållandevis liten i ett globalt perspektiv och en stor del av de noterade bolagen är konjunkturkänsliga tenderar den svenska börsen att svänga mer än andra utvecklade ekonomiers aktiemarknader, något som ytterligare har förstärkts av den svenska kronans utveckling de senaste åren. Globala aktier Den globala aktiemarknaden erbjuder stora investeringsmöjligheter inom alla sektorer och geografiska regioner. Det gör det möjligt att styra investeringarna till de marknader och företag som har störst potential. Trots att den globala aktiemarknaden i stort inte har utvecklats så starkt under de senaste tio åren har enskilda företag, sektorer och länder, bidragit med fantastiska avkastningar. Den globala aktiemarknaden ger möjligheter att styra kapital till regioner där den högsta förväntade avkastningen finns och undvika regioner där riskerna är för stora eller där utvecklingen har nått sin kulmen. En global investering är en sammansättning av alla världens aktiemarknader. Det ger en god riskspridning och som helhet ger en global investering den lägsta risknivån i en ren aktieportfölj. Tillväxtmarknadsaktier En tillväxtmarknad kännetecknas av en snabb ekonomisk utveckling under en längre tid och från en lägre välståndsnivå. Hit räknas flertalet länder i Sydostasien, Östeuropa och Sydamerika. Såväl förväntade avkastningsnivåer som risker är höga och den allmänna uppfattningen om en fortsatt omvälvande utveckling i kombination med höga tillväxttal gör att tillväxtmarknaderna fortsätter att locka investerare. I dag höjs intresset för regionerna av en förväntan på den inhemska konsumtionsutvecklingen, av en fortsatt urbanisering och av den ständiga utvecklingen av den tekniska nivån i produktionskapaciteten. Riskerna utgörs framför allt av politiska risker, korruption, inflation och spekulationsbubblor. Då tillväxtländernas ekonomiska utveckling inte är helt integrerad med de utvecklade ländernas ekonomier erbjuder de en möjlighet till god avkastning om förutsättningarna är sämre på de utvecklade marknaderna. Avkastning varierar kraftigt över tiden * Svenska aktier 29% -3% -39% 53% 27% -1% Globala aktier 4% 3% -27% 18% 6% -2% Tilväxtmarknadsaktier 14% 32% -43% 62% 12% -4% Penningmarknad 2% 3% 4% 0% 0% 0% Statsobligationer 1% 2% 16% -1% 3% 0% High Yield-obligationer -2% -3% -11% 44% 8% -2% Tillväxmarknadobligationer -6% 0% 9% 16% 5% -5% Företagsobligationer -8% 1% 14% 6% -1% -4% Hedgefonder -2% 6% -1% 7% 4% - Private Equity 9% -15% -56% 46% 24% 0% Fastigheter 17% -21% -23% 13% 20% 0% >10% >0% >-10% <-10% I tabellen kan du se att avkastningen för ett tillgångsslag varierar över tiden. Framgångskonceptet är att investera i olika tillgångsslag vid olika tidpunkter för att på så sätt skapa en högre avkastning än vad de olika tillgångslagen skapar var för sig. *Fram till Källa: Thompson Reuters Datastream. Vi har använt oss av relevanta index för respektive marknad sammanvägda av Swedbank Robur. 1 7

8 Tillväxtmarknadsobligationer har gett högst avkastning av alla tillgångsslag under 2000-talet och det har gett investerare tillgång till tillväxten i dessa länder till en lägre risk än aktiemarknaden. 8

9 Svenska räntebärande instrument Räntemarknaden omfattar många olika finansiella instrument med en gemensam nämnare alla innebär ett kontrakt mellan en låntagare (emittent) och en långivare (investerare) om ersättning för ett lån samt återbetalning av detsamma vid ett förutbestämt datum. Generellt är risken för en förlust lägre för ett räntebärande instrument än för aktier. Risken utgörs dels av den kursförändring som kan uppstå under löptiden om marknadsräntorna förändras, dels av att låntagaren kanske inte klarar av att återbetala lånet. Lån utgivna av stat och kommun anses vara riskfria när det gäller återbetalning. Bostadsfinansieringsbolag anses också ha en hög kreditvärdighet. När marknadsräntorna faller stiger obligationer i värde och ju längre löptid de har, desto mer påverkas de av ränteförändringen. När ränteläget stiger minskar obligationer i värde. Svenska räntebärande instrument kan trygga värdet i en portfölj i tider av oro på aktie- och kreditmarknader. Globala krediter Investment Grade: Svenska investerare har traditionellt investerat i Statsobligationer och Hypotekslån utställda av svenska banker, där avkastningen främst styrs av inflationsförväntningar och det allmänna ränteläget. På senare år har nya investeringsmöjligheter skapats då företag i allt större utsträckning söker finansiering utanför banksystemen de utfärdar obligationer i stället för att ta banklån. Den ränta företagen får betala till investerare påverkas av företagets ekonomiska stabilitet och förmåga att betala tillbaka sina obligationslån. Företag med stabila framtidsutsikter betalar en lägre ränta än företag med mer osäker framtid. Normalt sett ger kreditobligationer en högre ränta än statsobligationer som kompensation för den kreditrisk det innebär att investera i ett företag. High Yieldobligationer: High Yieldobligationer är företagsobligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet (BB+ eller sämre enligt Standard & Poor s). Marknaden för High Yieldobligationer har vuxit kraftigt de senaste åren som ett resultat av att företag i allt större utsträckning sökt sig till kapitalmarknaden för finansiering då bankerna, som en följd av finanskrisen, blivit mindre villiga att låna ut. Risken för att dessa företag inte ska kunna återbetala sina lån är större än för obligationsmarknader med bättre rating och företagen får kompensera investerarna med en högre ränta. Då såväl avkastningspotentialen som risken är högre i dessa obligationer är High Yieldinvesteringar nästan att betrakta som ett eget tillgångsslag. Tillväxtmarknadsobligationer Fram till slutet av 80-talet framstod investeringar i tillväxtmarknader som alltför riskfyllda. För obligationsinvesterare förändrades situationen i takt med en positiv ekonomisk och politisk utveckling och när länderna började utfärda obligationer i hårdvaluta, så kallade Brady bonds. Avkastningen består av den ränta låntagarna (ofta enskilda stater eller statskontrollerade företag) betalar, samt förändringar i låntagarnas kreditvärdighet. En förbättrad kreditvärdighet sänker riskpremien. En försämring av kreditvärdigheten innebär, allt annat lika, en högre marknadsränta på den aktuella obligationen, vilket sänker dess värde. I takt med den positiva ekonomiska, regulatoriska och politiska utvecklingen har marknaden för tillväxtmarknadsobligationer vuxit. Tillgångsslaget har gett högst avkastning av alla tillgångsslag under 2000-talet och det har gett investerare tillgång till tillväxten i dessa länder till en lägre risk än aktiemarknaden. Kreditvärdighet S&P* betyg AAA AA A BBB BB B C Förklaring Extremt god kapacitet att möta finansiella åtaganden. Mycket god kapacitet att möta finansiella åtaganden. Skiljer sig endast marginellt från den högsta ratingkategorin. God kapacitet att möta finansiella åtaganden, men något mer känslig för ogynnsamma omständigheter och förändringar i ekonomin. Tillräcklig kapacitet att möta finansiella åtaganden, men är mer utsatta för ogynnsam ekonomisk utveckling eller förändrade marknadsvillkor. Mindre sårbar i det korta perspektivet, men det råder stor osäkerhet och exponering mot en ogynnsam utveckling av verksamheten och finansiella och ekonomiska villkor. Mer sårbar för en ogynnsam utveckling av verksamheten samt de finansiella och ekonomiska villkoren, men har i nuläget förmåga att fullgöra finansiella åtaganden En formell betalningsinställelse är nära förestående, men för närvarande sker betalningar. * För att beskriva kreditvärdighet delar Standard & Poor s in personer, företag och länder i kreditvärdighetsklasser, även kallade kreditvärderingsklasser eller ratingklasser. Klasserna betecknas i en skala från AAA till C, där AAA är bäst och C är sämst. Källa: Standard & Poor s, Rating av företag. Investment grade high yield 9

10 Fastighetsinvesteringar ses ofta som bra investeringar under perioder med hög inflation. 10

11 Alternativa Investeringar Alternativa investeringar kan innefatta allt från private equity till mikrolån och definieras ofta olika av olika investerare. Alternativa tillgångar kan köpas baserat antingen på tillgångslagets unika anledning till värdetillväxt eller baserat på att avkastningen levereras genom skicklig förvaltning. De tre vanligaste alternativa investeringarna Hedgefonder: Hedgefonder är ett samlingsnamn för en bred grupp fonder med varierande investeringsinriktning. Gemensamt är att de oftast använder sig av fler och mer avancerade finansiella instrument än traditionella fonder. Investeringsstrategierna skiljer sig kraftig åt mellan olika hedgefonder och respektive strategi fungerar ofta olika bra beroende på var i den ekonomiska cykeln marknaden befinner sig. För att få en stabil avkastning över tid och undvika stora risker bör därför en investerare sprida riskerna över olika hedgefondstrategier. En hedgefond bidrar framför allt till att hålla ner den övergripande risken i en portfölj. Private equity: Private equity är investeringar i onoterade bolag där investeraren, private equity-förvaltaren, arbetar med att förbättra bolagets kassaflöde för att förädla värdet av bolaget. Att bygga upp ett private equity program med förvaltare är resurskrävande, men ger goda möjligheter att leverera en hög avkastning. Ett sådant private equity-program kräver dock normalt att man låser inne sitt kapital över minst femton år. Ett alternativt sätt att investera i private equity är genom börsnoterad private equity-förvaltning. Dock genererar sådana investeringar en ökad följsamhet med det generella börsläget. För den Genomsnittlig årlig avkastning totala portföljen bidrar private equity främst till en högre avkastning. Fastigheter: Fastighetsinvesteringar ses ofta som bra investeringar under perioder med hög inflation. Det senaste decenniets jakt på avkastning har dock gjort att fastigheter med stabila kassaflöden idag levererar lägre direktavkastning än tidigare. En fastighetsinvestering med stabil direktavkastning bidar framförallt till totalportföljen genom att erbjuda ett skydd mot inflation. genomsnittlig avkastning och risk 16% 14% 12% 10% 8% 6% Tillväxtmarknadsobligationer Hedgefonder Företagsobligationer High Yieldobligationer Tillväxtmarknadsaktier Svenska aktier 4% Statsobligationer Fastigheter 2% Penningmarknad Globala aktier 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Årlig risk(standardavvikelse) Diagrammet beskriver den genomsnittliga avkastningen och risken för olika tillgångsslag de senaste 5 åren. På ett övergripande plan framstår det som att ökad risk leder till högre avkastning. Källa: Thompson Reuters Datastream. Genomsnittlig årlig avkastning och risk 5 år t.o.m Vi har använt oss av relevanta index för respektive marknad sammanvägda av Swedbank Robur. 11

12 Safe Riskklass 3 Core Riskklass 4 Edge Riskklass 5 12

13 Fakta om portföljerna Förvaltare: Teamförvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, Structured Services (25 personer). Chef: Per-Daniel Storfält. Portfolio Manager och Manager Selection: Pia Haak. Client Exposure: Peter Fahlstedt. Investerar i: Aktier (svenska, globala och tillväxtmarknadsaktier), obligationer (svenska, globala och tillväxtmarknadsobligationer) samt alternativa investeringar (till exempel hedgefonder, samt exponering mot private equity och fastighetsinvesteringar). Rapportering: Individuell månadsrapport. Utförlig halvårsrapport två gånger om året. Tillgänglig i: Direktägande. Minsta rekommenderade belopp: kronor. Risknivå: Swedbank Robur Private Banking Safe Riskklass 3 (Indikativ årlig standardavvikelse 3 11 %) Swedbank Robur Private Banking Core Riskklass 4 (Indikativ årlig standardavvikelse 5 16 %) Swedbank Robur Private Banking Edge Riskklass 5 (Indikativ årlig standardavvikelse 7 22 %) Baserat på en riskskala från ett till sex där ett står för låg risk och sex för hög risk. Notera att riskklasserna kan komma att ändras per 1 augusti 2011 till följd av ändrade regler. Årlig förvaltningsavgift: Swedbank Robur Private Banking Safe 1,525 % Swedbank Robur Private Banking Core 1,825 % Swedbank Robur Private Banking Edge 2,125 % Juridisk form: Svensk specialfond. Insättning/Uttag: Månatlig likviditet (läs mer ingående i portföljens informationsbroschyr under Försäljning och inlösen ). 13

14 Fördelningen mellan tillgångsslagen och regionerna sköts av våra specialister. Det ger dig en aktiv tillgångsallokering baserad på en grundlig analys av marknadens risker och värderingar. 14

15 Denna broschyr innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Sparbanken Skaraborg Kapitalrådgivning i samarbete med Swedbank Robur Fonder AB. Erbjudandet avser Swedbank Robur Private Banking Safe, Swedbank Robur Private Banking Core och Swedbank Robur Private Banking Edge som alla är svenska specialfonder, förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB. För dessa och andra fonder är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelar i fonderna kan både stiga och falla och det är således inte säkert att du som investerare får tillbaka det investerade beloppet. I den mån fonden investerar i finansiella instrument som är uttryckta i annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka fondens avkastning. Som investerare ansvarar du själv för dina investeringsbeslut och du bör därför ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Fondbestämmelser, informationsbroschyrer och faktablad för fonderna finns att tillgå hos din Kapitalrådgivare. 15

16 Kontakta oss gärna Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, hör av dig till oss. Du når oss på telefon eller e-post Sparbanken Skaraborg Kapitalrådgivning i samarbete med Swedbank Robur Fonder AB

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur.

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur. Stockholm januarii 2014 1(4) Viktig information till dig som sparar i våra TransferT rfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud avv fonder medd hög kvalitet. Det innebär att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Private Banking. Momentum förvaltning

Private Banking. Momentum förvaltning Private Banking Momentum förvaltning Våra Tjänster Momentum Sverige Passar dig som i första hand är ute efter att begränsa nedgången vid sämre börsutveckling men vill ha möjlighet till god avkastning i

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 AKTIE-ANSVAR PERITUS Organisationsnummer: 515602-1544 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 4 Balansräkning Sid 5 Noter till

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer