Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge"

Transkript

1 Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge

2 Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Sparbanken Skaraborg Kapitalrådgivning i samarbete med Swedbank Robur Fonder AB. Erbjudandet avser Swedbank Robur Private Banking Safe, Swedbank Robur Private Banking Core och Swedbank Robur Private Banking Edge som alla är svenska specialfonder, förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB. För dessa och andra fonder är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelar i fonderna kan både stiga och falla och det är således inte säkert att du som investerare får tillbaka det investerade beloppet. I den mån fonden investerar i finansiella instrument som är uttryckta i annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka fondens avkastning. Som investerare ansvarar du själv för dina investeringsbeslut och du bör därför ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Fondbestämmelser, informationsbroschyrer och faktablad för fonderna finns att tillgå hos din Kapitalrådgivare. 2

3 Det här tror jag att du kommer att gilla! Vår ambition är att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Det betyder inte enbart lösningar av hög kvalitet, utan också att de är tydliga och gör det enklare för dig att vara kund hos oss. Med det för ögonen har vi tagit fram tre nya värdepappersportföljer, som passar dig som vill överlåta förvaltningen av hela eller delar av ditt kapital till oss. Portföljerna, som vi har döpt till Safe, Core och Edge, är investeringslösningar som innehåller olika tillgångsslag med olika egenskaper. De tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheter som finns på de globala marknaderna. Genom att investera ditt kapital i någon av portföljerna får du på ett enkelt sätt en god riskspridning. Med våra vassaste förvaltare vid spakarna kombinerat med en tydlig återrapportering av vad som hänt och hur vi bedömer framtiden, kan vi erbjuda dig en riktigt bra förvaltningstjänst! Min förhoppning är att någon av portföljerna ska bli en grundsten i ditt sparande och att du nu vill läsa mer om vad våra Private Bankingportföljer har att bjuda på. Bästa hälsningar, Catarina Häger Chef Affärsstöd 3

4 Investera i en Private Bankingportfölj och få en Helhetslösning Stark analys Aktiv portföljhantering Alternativa investeringar Riskhantering Tillgång till ledande förvaltare Skräddarsydd rapportering

5 Bara för dig som kund hos Kapitalrådgivning Nu ger vi dig som Kapitalrådgivningskund möjlighet att investera i tillgångsslag som i vanliga fall är svåra att investera i på egen hand. Genom våra nya Private Bankingportföljer får du tillgång till allt ifrån globala aktier och krediter till private equity och fastighetsinvesteringar. Förutsättningen för att framgångsrikt kunna anpassa portföljerna för att möta framtida marknadsförändringar är en stark analys med fokus på att identifiera och värdera alla de faktorer som har betydelse för olika tillgångsslags värdeutveckling. Vårt erfarna team sköter förvaltningen av portföljerna och allokerar aktivt om för att se till att du hela tiden har den rätta mixen av tillgångsslag. Våra specialister sköter förvaltningen Ansvaret för analys och förvaltning ligger hos Swedbank Robur, en av Nordens största kapitalförvaltare. Portföljerna hanteras av en resursstark förvaltningsorganisation med bland annat makrostrateger, politiska analytiker och kvantanalytiker som tillsammans bidrar med kunskap och erfarenhet för att ge dig bästa möjliga tillgångsmix. Den kvantitativa och kvalitativa analysen kompletterar varandra och vägs samman till en helhet utifrån analysresultatet. Sedan viktas de olika tillgångarna och regionerna för att få en optimal allokering i respektive portfölj. För att ytterligare öka möjligheten till en bra avkastning sker investeringarna via underliggande förvaltare med ansvar för olika strategier, regioner och tillgångsslag. Ett särskilt utvärderingsteam väljer förvaltare från hela världen utifrån deras unika möjligheter att skapa avkastning. Safe, Core eller Edge? Private Bankingportföljerna finns i tre olika risknivåer Safe, Core och Edge. Din Private Bankingrådgivare hjälper dig att hitta den portfölj som passar dig bäst. Enkelt att följa utvecklingen De månads- och halvårsrapporter du får gör det enkelt för dig att följa utvecklingen av din investering och samtidigt får du en tydlig bild av analysen som ligger till grund för tillgångsallokeringen i din portfölj. 5

6 Portföljerna investerar i Svenska aktier Globala aktier Tillväxtmarknadsaktier Svenska räntebärande instrument Globala krediter Tillväxtmarknadsobligationer Alternativa investeringar 6

7 En portfölj sju tillgångsslag Våra unika Private Bankingportföljer ger dig en effektiv och flexibel kapitalförvaltning. Portföljerna investerar i svenska, globala och tillväxtmarknadsaktier såväl som globala krediter, svenska räntebärande instrument, tillväxtmarknadsobligationer och en relativt stor andel alternativa investeringar. Fördelningen mellan tillgångsslagen och regionerna sköts av våra specialister. Det ger dig en aktiv tillgångsallokering baserad på en grundlig analys av marknadens risker och värderingar. Svenska aktier Den svenska aktiemarknaden erbjuder intressanta möjligheter med en bred exponering mot de flesta av Sveriges största och mest framgångsrika företag. Historiskt har avkastningen varit mycket god. Svenska företag valde tidigt att expandera utomlands och har stått väl rustade för de senaste decenniernas globalisering. De har framgångsrikt lyckats etablera sig på nya marknader och behållit en hög produktivitetsutveckling. Den svenska aktiemarknaden präglas av väl genomlysta företag med god konkurrenskraft. Marknaden är förhållandevis liten i ett globalt perspektiv och en stor del av de noterade bolagen är konjunkturkänsliga tenderar den svenska börsen att svänga mer än andra utvecklade ekonomiers aktiemarknader, något som ytterligare har förstärkts av den svenska kronans utveckling de senaste åren. Globala aktier Den globala aktiemarknaden erbjuder stora investeringsmöjligheter inom alla sektorer och geografiska regioner. Det gör det möjligt att styra investeringarna till de marknader och företag som har störst potential. Trots att den globala aktiemarknaden i stort inte har utvecklats så starkt under de senaste tio åren har enskilda företag, sektorer och länder, bidragit med fantastiska avkastningar. Den globala aktiemarknaden ger möjligheter att styra kapital till regioner där den högsta förväntade avkastningen finns och undvika regioner där riskerna är för stora eller där utvecklingen har nått sin kulmen. En global investering är en sammansättning av alla världens aktiemarknader. Det ger en god riskspridning och som helhet ger en global investering den lägsta risknivån i en ren aktieportfölj. Tillväxtmarknadsaktier En tillväxtmarknad kännetecknas av en snabb ekonomisk utveckling under en längre tid och från en lägre välståndsnivå. Hit räknas flertalet länder i Sydostasien, Östeuropa och Sydamerika. Såväl förväntade avkastningsnivåer som risker är höga och den allmänna uppfattningen om en fortsatt omvälvande utveckling i kombination med höga tillväxttal gör att tillväxtmarknaderna fortsätter att locka investerare. I dag höjs intresset för regionerna av en förväntan på den inhemska konsumtionsutvecklingen, av en fortsatt urbanisering och av den ständiga utvecklingen av den tekniska nivån i produktionskapaciteten. Riskerna utgörs framför allt av politiska risker, korruption, inflation och spekulationsbubblor. Då tillväxtländernas ekonomiska utveckling inte är helt integrerad med de utvecklade ländernas ekonomier erbjuder de en möjlighet till god avkastning om förutsättningarna är sämre på de utvecklade marknaderna. Avkastning varierar kraftigt över tiden * Svenska aktier 29% -3% -39% 53% 27% -1% Globala aktier 4% 3% -27% 18% 6% -2% Tilväxtmarknadsaktier 14% 32% -43% 62% 12% -4% Penningmarknad 2% 3% 4% 0% 0% 0% Statsobligationer 1% 2% 16% -1% 3% 0% High Yield-obligationer -2% -3% -11% 44% 8% -2% Tillväxmarknadobligationer -6% 0% 9% 16% 5% -5% Företagsobligationer -8% 1% 14% 6% -1% -4% Hedgefonder -2% 6% -1% 7% 4% - Private Equity 9% -15% -56% 46% 24% 0% Fastigheter 17% -21% -23% 13% 20% 0% >10% >0% >-10% <-10% I tabellen kan du se att avkastningen för ett tillgångsslag varierar över tiden. Framgångskonceptet är att investera i olika tillgångsslag vid olika tidpunkter för att på så sätt skapa en högre avkastning än vad de olika tillgångslagen skapar var för sig. *Fram till Källa: Thompson Reuters Datastream. Vi har använt oss av relevanta index för respektive marknad sammanvägda av Swedbank Robur. 1 7

8 Tillväxtmarknadsobligationer har gett högst avkastning av alla tillgångsslag under 2000-talet och det har gett investerare tillgång till tillväxten i dessa länder till en lägre risk än aktiemarknaden. 8

9 Svenska räntebärande instrument Räntemarknaden omfattar många olika finansiella instrument med en gemensam nämnare alla innebär ett kontrakt mellan en låntagare (emittent) och en långivare (investerare) om ersättning för ett lån samt återbetalning av detsamma vid ett förutbestämt datum. Generellt är risken för en förlust lägre för ett räntebärande instrument än för aktier. Risken utgörs dels av den kursförändring som kan uppstå under löptiden om marknadsräntorna förändras, dels av att låntagaren kanske inte klarar av att återbetala lånet. Lån utgivna av stat och kommun anses vara riskfria när det gäller återbetalning. Bostadsfinansieringsbolag anses också ha en hög kreditvärdighet. När marknadsräntorna faller stiger obligationer i värde och ju längre löptid de har, desto mer påverkas de av ränteförändringen. När ränteläget stiger minskar obligationer i värde. Svenska räntebärande instrument kan trygga värdet i en portfölj i tider av oro på aktie- och kreditmarknader. Globala krediter Investment Grade: Svenska investerare har traditionellt investerat i Statsobligationer och Hypotekslån utställda av svenska banker, där avkastningen främst styrs av inflationsförväntningar och det allmänna ränteläget. På senare år har nya investeringsmöjligheter skapats då företag i allt större utsträckning söker finansiering utanför banksystemen de utfärdar obligationer i stället för att ta banklån. Den ränta företagen får betala till investerare påverkas av företagets ekonomiska stabilitet och förmåga att betala tillbaka sina obligationslån. Företag med stabila framtidsutsikter betalar en lägre ränta än företag med mer osäker framtid. Normalt sett ger kreditobligationer en högre ränta än statsobligationer som kompensation för den kreditrisk det innebär att investera i ett företag. High Yieldobligationer: High Yieldobligationer är företagsobligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet (BB+ eller sämre enligt Standard & Poor s). Marknaden för High Yieldobligationer har vuxit kraftigt de senaste åren som ett resultat av att företag i allt större utsträckning sökt sig till kapitalmarknaden för finansiering då bankerna, som en följd av finanskrisen, blivit mindre villiga att låna ut. Risken för att dessa företag inte ska kunna återbetala sina lån är större än för obligationsmarknader med bättre rating och företagen får kompensera investerarna med en högre ränta. Då såväl avkastningspotentialen som risken är högre i dessa obligationer är High Yieldinvesteringar nästan att betrakta som ett eget tillgångsslag. Tillväxtmarknadsobligationer Fram till slutet av 80-talet framstod investeringar i tillväxtmarknader som alltför riskfyllda. För obligationsinvesterare förändrades situationen i takt med en positiv ekonomisk och politisk utveckling och när länderna började utfärda obligationer i hårdvaluta, så kallade Brady bonds. Avkastningen består av den ränta låntagarna (ofta enskilda stater eller statskontrollerade företag) betalar, samt förändringar i låntagarnas kreditvärdighet. En förbättrad kreditvärdighet sänker riskpremien. En försämring av kreditvärdigheten innebär, allt annat lika, en högre marknadsränta på den aktuella obligationen, vilket sänker dess värde. I takt med den positiva ekonomiska, regulatoriska och politiska utvecklingen har marknaden för tillväxtmarknadsobligationer vuxit. Tillgångsslaget har gett högst avkastning av alla tillgångsslag under 2000-talet och det har gett investerare tillgång till tillväxten i dessa länder till en lägre risk än aktiemarknaden. Kreditvärdighet S&P* betyg AAA AA A BBB BB B C Förklaring Extremt god kapacitet att möta finansiella åtaganden. Mycket god kapacitet att möta finansiella åtaganden. Skiljer sig endast marginellt från den högsta ratingkategorin. God kapacitet att möta finansiella åtaganden, men något mer känslig för ogynnsamma omständigheter och förändringar i ekonomin. Tillräcklig kapacitet att möta finansiella åtaganden, men är mer utsatta för ogynnsam ekonomisk utveckling eller förändrade marknadsvillkor. Mindre sårbar i det korta perspektivet, men det råder stor osäkerhet och exponering mot en ogynnsam utveckling av verksamheten och finansiella och ekonomiska villkor. Mer sårbar för en ogynnsam utveckling av verksamheten samt de finansiella och ekonomiska villkoren, men har i nuläget förmåga att fullgöra finansiella åtaganden En formell betalningsinställelse är nära förestående, men för närvarande sker betalningar. * För att beskriva kreditvärdighet delar Standard & Poor s in personer, företag och länder i kreditvärdighetsklasser, även kallade kreditvärderingsklasser eller ratingklasser. Klasserna betecknas i en skala från AAA till C, där AAA är bäst och C är sämst. Källa: Standard & Poor s, Rating av företag. Investment grade high yield 9

10 Fastighetsinvesteringar ses ofta som bra investeringar under perioder med hög inflation. 10

11 Alternativa Investeringar Alternativa investeringar kan innefatta allt från private equity till mikrolån och definieras ofta olika av olika investerare. Alternativa tillgångar kan köpas baserat antingen på tillgångslagets unika anledning till värdetillväxt eller baserat på att avkastningen levereras genom skicklig förvaltning. De tre vanligaste alternativa investeringarna Hedgefonder: Hedgefonder är ett samlingsnamn för en bred grupp fonder med varierande investeringsinriktning. Gemensamt är att de oftast använder sig av fler och mer avancerade finansiella instrument än traditionella fonder. Investeringsstrategierna skiljer sig kraftig åt mellan olika hedgefonder och respektive strategi fungerar ofta olika bra beroende på var i den ekonomiska cykeln marknaden befinner sig. För att få en stabil avkastning över tid och undvika stora risker bör därför en investerare sprida riskerna över olika hedgefondstrategier. En hedgefond bidrar framför allt till att hålla ner den övergripande risken i en portfölj. Private equity: Private equity är investeringar i onoterade bolag där investeraren, private equity-förvaltaren, arbetar med att förbättra bolagets kassaflöde för att förädla värdet av bolaget. Att bygga upp ett private equity program med förvaltare är resurskrävande, men ger goda möjligheter att leverera en hög avkastning. Ett sådant private equity-program kräver dock normalt att man låser inne sitt kapital över minst femton år. Ett alternativt sätt att investera i private equity är genom börsnoterad private equity-förvaltning. Dock genererar sådana investeringar en ökad följsamhet med det generella börsläget. För den Genomsnittlig årlig avkastning totala portföljen bidrar private equity främst till en högre avkastning. Fastigheter: Fastighetsinvesteringar ses ofta som bra investeringar under perioder med hög inflation. Det senaste decenniets jakt på avkastning har dock gjort att fastigheter med stabila kassaflöden idag levererar lägre direktavkastning än tidigare. En fastighetsinvestering med stabil direktavkastning bidar framförallt till totalportföljen genom att erbjuda ett skydd mot inflation. genomsnittlig avkastning och risk 16% 14% 12% 10% 8% 6% Tillväxtmarknadsobligationer Hedgefonder Företagsobligationer High Yieldobligationer Tillväxtmarknadsaktier Svenska aktier 4% Statsobligationer Fastigheter 2% Penningmarknad Globala aktier 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Årlig risk(standardavvikelse) Diagrammet beskriver den genomsnittliga avkastningen och risken för olika tillgångsslag de senaste 5 åren. På ett övergripande plan framstår det som att ökad risk leder till högre avkastning. Källa: Thompson Reuters Datastream. Genomsnittlig årlig avkastning och risk 5 år t.o.m Vi har använt oss av relevanta index för respektive marknad sammanvägda av Swedbank Robur. 11

12 Safe Riskklass 3 Core Riskklass 4 Edge Riskklass 5 12

13 Fakta om portföljerna Förvaltare: Teamförvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, Structured Services (25 personer). Chef: Per-Daniel Storfält. Portfolio Manager och Manager Selection: Pia Haak. Client Exposure: Peter Fahlstedt. Investerar i: Aktier (svenska, globala och tillväxtmarknadsaktier), obligationer (svenska, globala och tillväxtmarknadsobligationer) samt alternativa investeringar (till exempel hedgefonder, samt exponering mot private equity och fastighetsinvesteringar). Rapportering: Individuell månadsrapport. Utförlig halvårsrapport två gånger om året. Tillgänglig i: Direktägande. Minsta rekommenderade belopp: kronor. Risknivå: Swedbank Robur Private Banking Safe Riskklass 3 (Indikativ årlig standardavvikelse 3 11 %) Swedbank Robur Private Banking Core Riskklass 4 (Indikativ årlig standardavvikelse 5 16 %) Swedbank Robur Private Banking Edge Riskklass 5 (Indikativ årlig standardavvikelse 7 22 %) Baserat på en riskskala från ett till sex där ett står för låg risk och sex för hög risk. Notera att riskklasserna kan komma att ändras per 1 augusti 2011 till följd av ändrade regler. Årlig förvaltningsavgift: Swedbank Robur Private Banking Safe 1,525 % Swedbank Robur Private Banking Core 1,825 % Swedbank Robur Private Banking Edge 2,125 % Juridisk form: Svensk specialfond. Insättning/Uttag: Månatlig likviditet (läs mer ingående i portföljens informationsbroschyr under Försäljning och inlösen ). 13

14 Fördelningen mellan tillgångsslagen och regionerna sköts av våra specialister. Det ger dig en aktiv tillgångsallokering baserad på en grundlig analys av marknadens risker och värderingar. 14

15 Denna broschyr innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Sparbanken Skaraborg Kapitalrådgivning i samarbete med Swedbank Robur Fonder AB. Erbjudandet avser Swedbank Robur Private Banking Safe, Swedbank Robur Private Banking Core och Swedbank Robur Private Banking Edge som alla är svenska specialfonder, förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB. För dessa och andra fonder är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på andelar i fonderna kan både stiga och falla och det är således inte säkert att du som investerare får tillbaka det investerade beloppet. I den mån fonden investerar i finansiella instrument som är uttryckta i annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka fondens avkastning. Som investerare ansvarar du själv för dina investeringsbeslut och du bör därför ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Fondbestämmelser, informationsbroschyrer och faktablad för fonderna finns att tillgå hos din Kapitalrådgivare. 15

16 Kontakta oss gärna Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, hör av dig till oss. Du når oss på telefon eller e-post Sparbanken Skaraborg Kapitalrådgivning i samarbete med Swedbank Robur Fonder AB

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer