Katastrofpsykiatri. Jörgen Skov Distriktsläkare Kiruna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katastrofpsykiatri. Jörgen Skov Distriktsläkare Kiruna"

Transkript

1 Katastrofpsykiatri Jörgen Skov Distriktsläkare Kiruna 1

2 Stress Generell Kumulativ Traumatisk 2

3 Kumulativ stress Stress Immunisering Sensibilisering 3

4 Traumatisk/Akut stressreaktion Kroppsliga symtom Skakningar, Darrningar, Kamp och flykt, Tachycardi, Somatiska symtom Barn = ont i magen Tanke och uppfattning Hjärnan går på sparlåge Tunnelseende män > Kvinnor Hör vissa ljud sämre emotionell urkoppling, perceptuell fokusering, mental mobilisering Psykiska symtom Overklighetskänsla Ilska (WHO 1992, ICD-10) 4

5 Kris En psykisk kris är en situation utlöst av en yttre händelse, som hotar individens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller grundläggande tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron. Cullberg 5

6 Kristyper Hot Förlust Ansvar ångest sorg skuld 6

7 Krisreaktioner Chockfas Reaktionsfas Bearbetningsfas Nyorienteringsfas 7

8 Katastrofer och masskadesituationer Tekniska katastrofer Naturkatastrofer Oavsiktliga tågkatastrofer flygolyckor större bränder giftgasutsläpp mm Avsiktliga fred terrorism gisslan krig invasion ockupation laviner översvämning orkan jordbävning mm 8

9 Situationsfaktorer Klar Oklar Påverkbar kontrollerbar Opåverkbar okontrollerbar (Enander et al. 1993) 9

10 Situationsfaktorer Diagnostiskt kriterium A (1) Upplevt, bevittnat, konfronterats med död, allvarlig skada eller hot mot egen eller andras fysiska integritet Avstånd till händelsen Många drabbade Traumats varaktighet, upprepning Grad av interpersonellt våld, avsikt (2) Reagerat med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck (APA 1997, DSM-IV) 10

11 Reaktionsfaktorer Psykisk påverkad Vid många skadade Fysisk påverkad 11

12 Reaktionsfaktorer Stressor x obearb. intryck x personlig belastning Socialt stöd x träning = Reaktion 12

13 Primär prevention Förhindra exposition Reducera antalet exponerade Förbereda de som kan exponeras - Förstärka motståndskraften (Charney, 2006) - Utbildning, övning (Hytten, 1990) - Bemästring (Lazarus et al. 1984) 13

14 Akutfas Varning för återtraumatisering och sekundär viktimisering Psykologisk första hjälp De flesta klarar sig utan svårare symtom: motståndskraft Uppföljning: Watchful waiting Stöd och behandling efter behov 14

15 Mellanfas Socialt stöd från ordinarie nätverk Screening av riskgrupper efter en månad; traumafokus behandling Fortsatt medicinsk vård, rehabilitering, Fortsatt praktiskt stöd Arbetsinriktad rehabilitering eller omskolning Försäkringsärenden, kompensationsfrågor, juridik Självhjälps- och stödgrupper (Seynaeve, 2001) 15

16 Långtidsfas Dela erfarenheter I självhjälps- och stödgrupper Stöd till individer med begränsat socialt nätverk Stöd till individer som upplever att de inte fått tillräcklig hjälp från samhället Traumafokuserad behandling Specialstöd till drabbade med kroniska fysiska problem, barn, etniska grupper Minnesceremonier (Seynaeve, 2001) 16

17 Stressorer i katastrofarbete ovisshet väntetid / tidspress massmediafolk och allmänheten starka sinnesintryck kontakt med omkomna och skadade katastrofens omfattning, varighet och intensitet bristfällig utrustning personlig fara problem rörande samarbete, ordergivning och ledning rollkonflikt 17

18 Riskfaktorer Kön; ålder IQ; utbildningsståndpunkt; socialgrupp Minoritetsstatus Psykiatrisk historia; psykiatrisk historia i familjen Tidigare trauma; traumats allvarlighetsgrad Utsatthet, alternativt övergrepp i barndomen Socialt stöd Efterföljande livsstress Peri-traumatiskt: dissociation, reaktioner, upplevelse av livshot (Brewin et al. 2000; Ozer et al. 2003). 18

19 Tidiga interventioner, grunder Åtgärder för individ, familj och samhälle Säkerhet, trygghet Förstärk självförmåga, involvera drabbade Understöd samhörighet Understöd hopp och positiva förväntningar 19

20 Tidiga interventioner, grunder De som uppvisar motståndskraft är oftast inte i behov av stöd Förstärk återhämtning Avstå från inträngande frågor Försök att lugna de som har uttalade reaktioner Understöd bra bemästringsstrategier Hitta de som kan utveckla svårare reaktioner Fokusera på högriskindivider Identifiera drabbade med reaktioner efter en månad 20

21 Terapeutisk hållning i mötet med den krisdrabbade Kunskaper Empati teori erfarenhet Självkännedom 21

22 Terapeutisk hållning Bra Att kunna lyssna Att vara saklig, uppriktig Att vara vänlig Att vara uppmärksam, uppmuntrande Att bry sig om Dåligt Att vara kylig, överlägsen, nonchalant Att visa brådska, vara stressad Att tala obegripligt Att vara brysk 22

23 Terapeutisk hållning Tillåtande Vårda, hjälpa Aktiv Närhet Professionell Sätta gränser Ställa krav Passiv avvaktande Distans Privat 23

24 Evidensbaserat Drabbade bör få möjlighet till empatiskt stöd Stöd kan vara praktiskt, emotionellt och socialt Information om vanliga reaktioner och råd för bemästring För individer med milda reaktioner och som varat mindre än fyra veckor är observerande väntan (eng. watchful waiting) tillräckligt Psykologisk debriefing vid ett tillfälle med enskilda individer bör man avstå ifrån Screening med enkelt instrument av högriskindivider 1 månad efter traumat De med uttalade PTSD-symtom ska ha tillgång till KBT-behandling inom en månad (NICE-report, 2005) 24

25 Fem viktiga principer Förstärka känsla av säkerhet Lugna Förstärka känsla av självtillit och tillit till samhällets förmåga Understödja samhörighet Förstärka känsla av hopp (Hobfoll et al. 2007) 25

26 Psykologisk debriefing - inte längre som rutin Gruppinterventioner av typen psykologisk debriefing är inte längre att rekommendera som rutinåtgärd (Carlier et al. 1998; Litz et al. 2002; McNally et al. 2003; Gersons et al.2006; Bisson et al. 2007; Hobfoll et al. 2007) 26

27 Psykologisk första hjälp Är ett anpassat, tillvägagångssätt för att stödja människor omedelbart efter inträffade katastrofer och terroristangrepp Är evidence-informed (interventionerna vilar på vetenskaplig grund men att helheten ännu inte har testats vetenskapligt) (Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD, Psychological First Aid: Field Operations Guide, Second Edition, 2006) 27

28 Metoder för stresshantering Djupandning och enkla avslappningstekniker Tankestopp vid återkommande negativa tankar Visualiseringar av trygg plats eller trygghetsskapande person Fokusera på positiva känslor, humor, glädje, tillfredsställelse och positiva aktiviteter Begränsa nyhetsbevakning och obehagligheter Bryta ned problem i hanterbara enheter 28

29 Skriva av sig Papper och penna 2 dagar, 30 min/dag Instruktion dag 1: beskriv en händelse som påverkat dig och ditt liv. Skriv till dig själv Instruktion dag 2: beskriv dina djupaste tankar och känslor kring det du skrev om igår (Pennebaker, 1997,1999) 29

30 Barn och ungdomar Stimulera Förmågan att reglera känslorna Förmågan att hantera problem Återgång till skolarbete så snart som möjligt 30

31 Motståndskraft Socialt stöd kommunikationsförmåga självförstärkning positiva känslor, humor uppskattning altruism känsla av sammanhang Självtillit känsla av kontroll självförtroende positiv självbild känsla av mening flexibilitet kognitiv förmåga problemlösningsförmåga (Impact-kenniscentrum, 2006) 31

32 Optimism, kärnan i motståndskraft Moralkompass Socialt stöd Kognitiv omvärdering Förebild Optimism Möta faran Aktiv bemästring Motståndskraft Andlighet Övning (Efter Charney, 2006) 32

33 Olika former av stöd till grupper Varje intervention som genomförs inom ett par dagar efter en mindre traumatisk händelse eller inom en månad efter en svår traumatisk händelse kommer sannolikt att störa den naturliga återhämtningsprocessen. Det är viktigt att akuta interventioner stör den egna återhämtningen i så liten utsträckning som möjligt. (Brewin, 2001) 33

34 Insatspersonal Stödform Säkerhet, skydd Socialt stöd, enskilt, kamratstöd Socialt stöd, grupp, avlastningssamtal Psykologisk första hjälp Fortsatt socialt stöd Självhjälp Annat stöd till grupper Uppföljning, screening, bedömning Behandling, traumafokuserat Förmedlare Arbetskamrater, andra Arbetskamrater, andra Arbetsledare, kamrater Särskilt utbildad personal Anhöriga, vänner, chefer Den enskilde Särskilt utbildad personal Företagshälsovård ev. FHV, VC, psyk, priv. (Kunskapsunderlag KcKP, 2007) 34

35 Enskilda individer Stödform Säkerhet, skydd Socialt stöd, enskilt Psykologisk första hjälp Fortsatt socialt stöd Självhjälp Uppföljning, screening, bedömning Behandling, traumafokus Förmedlare Andra; insatspersonal Andra; insatspersonal PKL, POSOM; stödcenter Anhöriga, vänner Den enskilde Stödcenter, vårdcentral VC, psykiatrin, BUP, priv. (Kunskapsunderlag KcKP, 2007) 35

36 ASD Acute Stress Disorder PTSD Posttraumatic Stress Disorder 36

37 PTSD ASD Upplevelse eller konfrontation med en händelse som X X innebar död, allv. skada, hot mot egen säkerhet eller andras fysiska integritet Reaktion med intensiv rädsla, hjälplöshet el skräck X X Framhärdande återupplevelse av traumat X X Återkommande mardrömmar om händelsen X X Aktivt undvikande av allt som framkallar minnen av X X traumat Fysiska symtom på ökad retbarhet X X Dissociativ amnesi (oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen) Symtomdebut När som helst efter traumat Symtomduration >1 månad X < 4 veckor efter traumat 2 dagar till 4 veckor 37

38 Observerande väntan första månaden Om de initiala reaktionerna avtar kommer de att sannolikt att gå över av sig själva Psykiatrisk bedömning om reaktionerna Kvarstår på samma nivå Ökar Är särskilt besvärliga (Bisson et al 2007) 38

39 Risken att utveckla PTSD Våldtäkt 49% Oklahoma bombningen 34% Allvarligt angrepp 32% Vietnam drabbning 30% Mass shooting 29% Gulf-kriget drabbning 8% Naturkatastrof 4% 39

40 Motståndskraft och funktionsnivå Chronic 5 30 % Delayed 0 15 % Recovery % Resilience % PTE 1 year 2 years

41 Landsting och kommun i samverkan Kommunal ledning Sjukvårdsledning POSOM PKL Stödcenter -info - krisstöd - media - övrigt stöd (Kunskapsunderlag KcKP, 2007) 41

42 Huvuddrag i sammanfattning Psykologisk första hjälp Uppföljning - Watchful waiting Behandling Inom 1 månad: Kognitiv beteendeterapi (KBT) Inom 3 månader: KBT och Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) (NICE-report, 2005) 42

PSYKOLOGISK FÖRSTA HJÄLP

PSYKOLOGISK FÖRSTA HJÄLP PSYKOLOGISK FÖRSTA HJÄLP Användarinstruktion Andra utgåvan Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP) Översättning av PSYCHOLOGICAL FIRST AID Field Operations Guide, 2 nd Edition utgiven av Terrorism

Läs mer

Exempel på informationsblad att distribuera till drabbade och deras anhöriga vid olyckor och svåra upplevelser:

Exempel på informationsblad att distribuera till drabbade och deras anhöriga vid olyckor och svåra upplevelser: Utdrag ur Claes-Otto Hammarlund: Bearbetande samtal Exempel på informationsblad att distribuera till drabbade och deras anhöriga vid olyckor och svåra upplevelser: NÄR DET SOM INTE FÅR HÄNDA HAR HÄNT ÄNDÅ

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog

Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog UNHCR/M.Maguire Ett samarbete mellan: Barn- och ungdomspsykiatri, Gamlestaden Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog UNHCR

Läs mer

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram?

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Hans Michélsen Eva Håkanson Abbe Schulman Christina Hultman Enheten för kris- och katastrofpsykologi Centrum för allmänmedicin Alfred Nobels

Läs mer

Modernt krisstöd. Oslo, 26 mars 2014. Per-Olof Michel. Tfn: 070 7201662 po.michel@telia.com. michelmentor

Modernt krisstöd. Oslo, 26 mars 2014. Per-Olof Michel. Tfn: 070 7201662 po.michel@telia.com. michelmentor Modernt krisstöd Oslo, 26 mars 2014 Per-Olof Michel Tfn: 070 7201662 po.michel@telia.com Traumatiska händelser Kontext för återhämtning Samhället Individ Händelse Stöd Återhämtning Händelsen Typ av händelse

Läs mer

Reaktioner vid omskakande händelser

Reaktioner vid omskakande händelser Reaktioner vid omskakande händelser När behövs professionell hjälp? En skrift av Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska Sjukhuset i Uppsala Innehåll Vad är ett trauma?............................4

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik

Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik Läkarprogrammet VT 2014 Självständigt arbete 30p Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik! Författare: Karin Ekbom E-post: karinekbom.ke@gmail.com Mobil: 0739-324397 Handledare: Mimmie Willebrand,

Läs mer

Att möta människor i kris. Vad händer med hjälparen?

Att möta människor i kris. Vad händer med hjälparen? TEOLOGISKA HÖGSKOLAN, STOCKHOLM PM Lena Denke HT 2013/VT 2014 Anders Elfström Att förstå och möta människor i kris 15,0 hp Monica Huerta Staffan Juteräng Att möta människor i kris. Vad händer med hjälparen?

Läs mer

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet När livet krisar.. - En liten handbok i att ta hand om dig själv vid kriser och vart du kan söka stöd. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Betydelse av tidig kontakt och behandling av våldsdrabbade brottsoffer: En prospektiv longitudinell studie. Slutrapport

Betydelse av tidig kontakt och behandling av våldsdrabbade brottsoffer: En prospektiv longitudinell studie. Slutrapport Betydelse av tidig kontakt och behandling av våldsdrabbade brottsoffer: En prospektiv longitudinell studie Slutrapport Projektledare: Elisabet Sundbom Professor i medicinsk psykologi, leg psykolog och

Läs mer

Återhämtning från psykisk ohälsa. Lotta Isaksson

Återhämtning från psykisk ohälsa. Lotta Isaksson Återhämtning från psykisk ohälsa Lotta Isaksson FoU-trainee Uppsats nr 27 augusti 2013 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lotta Isaksson. Lotta är boendestödjare

Läs mer

Stress- och krishantering vid internationella insatser

Stress- och krishantering vid internationella insatser Stress- och krishantering vid internationella insatser Stress påverkar beslutsfattande, bedömningar, prestationsförmåga och förmågan att samarbeta. Som personal i internationella insatser möter du påfrestningar

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS

TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS BILAGA 1 TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS INNEHÅLL Sid BAKGRUND 2 Trafikskadade barn 2 Trauma och traumatisk stress 2 Barn och trauma

Läs mer

ANHÖRIG. Försvarsmaktens guide för

ANHÖRIG. Försvarsmaktens guide för ANHÖRIG 1 Försvarsmaktens guide för FÖRORD 3 TACK FÖR DINA INSATSER PÅ HEMMAPLAN! Att resa till jobbet kan för våra medarbetare innebära en resa på 400 mil. Och hemkomst ett halvår senare. Som arbetsgivare

Läs mer

Vårdprogram Godkänt av: A / Agneta Rosling, verksamhetschef Godkänt den: 2010-11-22 Kategori: Organisation, Vård/medicinska riktlinjer,

Vårdprogram Godkänt av: A / Agneta Rosling, verksamhetschef Godkänt den: 2010-11-22 Kategori: Organisation, Vård/medicinska riktlinjer, Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri ID.nr Handlingsprogram för utsatta barn och ungdomar Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907

3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907 3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907 För varje enskild patient får cancerdiagnosen en specifik psykologisk betydelse. Detta innebär i sin tur att alla patienter/närstående får en ökad belastning

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-34-1 Artikelnr 2010-6-17 Redaktör Charlotta Munter Text Ida Persson Foton

Läs mer

Vad är ett psykiskt trauma och vad kan man göra åt det? (Anknytning att förstå människan eller det finns alltid en möjlighet till läkning!

Vad är ett psykiskt trauma och vad kan man göra åt det? (Anknytning att förstå människan eller det finns alltid en möjlighet till läkning! Vad är ett psykiskt trauma och vad kan man göra åt det? (Anknytning att förstå människan eller det finns alltid en möjlighet till läkning!) Anna Gerge Fil mag leg psykoterapeut handledare, EMDR handledare

Läs mer

Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner

Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner före och efter deltagande i Bojens grupprogram Karin Grip, Anders Broberg, Kjerstin Almqvist Stiftelsen Allmänna Barnhuset Delrapport 2 2010

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 REAKTIONER Akut reaktion Under den första tiden efter en allvarlig händelse har många en känsla av overklighet. Det som inträffat känns ofattbart. Vanligt

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Skriva-av-sig En metod att bearbeta starkt stressfyllda händelser

Skriva-av-sig En metod att bearbeta starkt stressfyllda händelser FoU rapport Lärarhandledning Skriva-av-sig En metod att bearbeta starkt stressfyllda händelser Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter

Läs mer