Modernt krisstöd för drabbade och insatspersonal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modernt krisstöd för drabbade och insatspersonal"

Transkript

1 Modernt krisstöd för drabbade och insatspersonal Göteborg, 17 april, Stockholm 12 maj, 2015 Per-Olof Michel Tfn:

2 Fältet

3 Återhämtning Samhället/insatsorganisationen Individ Händelse stöd

4 Individen - riskfaktorer för PTSD Före Tidigare psykiska problem Parallell livsstress Socioekonomisk status Personlighet, begåvning Kön, ålder Under Upplevt livshot Uttalade reaktioner Efter Bristande socialt stöd (Brewin et al. 2000; 2005; Ozer et al. 2003)

5 Händelsen Typ av händelse Olycka; naturkatastrof Interpersonellt våld; terrorhandling Allvarlighetsgrad Livshot Utmärkande drag Kontroll Klarhet Tidsutdräkt/frekvens Konsekvenser Förluster: närstående; boende; ägodelar Fysisk skada

6 Kontroll - klarhet Påverkan, kontroll Klarhet Brist på information Ingen möjlighet att påverka (Enander et al. 1993)

7 Akut stressreaktion Kroppsliga reaktioner Tanke och uppfattning Psykiska reaktioner (WHO 1992, ICD-10)

8 Hot, fara försvar Frysning - alarm Flykt Kamp Frysning - skräck Underkastelse Söka stöd (Baldwin, 2013)

9 Posttraumatiska tillstånd Direkt relaterade Akut stressyndrom Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) Komplext PTSD Dissociativa syndrom Anknytningsstörning med social hämning Anknytningsstörning med soc distanslöshet Övriga Ihållande komplex sorgreaktion Egentlig depression Ångestsyndrom Kroppssyndrom Substansrelaterade syndrom och beroendesyndrom (APA, DSM-5, 2013)

10 Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) A. Exponering Faktisk död eller livsfara, allvarlig skada; sexuellt våld B. Påträngande symtom C. Undvikande av stimuli D. Negativa förändringar - Oförmåga att minnas viktiga aspekter - Negativa förväntningar på sig själv och omvärlden - Förvrängd skuld om orsaker eller konsekvenser - Negativa emotioner: rädsla, skräck, skuld, skam, vrede - Minskat intresse för aktiviteter - Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra - Oförmåga att uppleva positiva känslor E. Markanta förändringar av stimulusreaktioner F. Varat en månad G. Lidande H. Beror inte på annat (APA 2013, DSM-5)

11 Överaktivitet i amygdala Prefrontal cortex Thalamus Gyrus cinguli Locus coeruleus Amygdala Hippocampus Hypofysen Hypothalamus

12 Inlagring av traumatiskt minne Sensoriska cortex Prefrontala Hippocortex campus Long loop ms Short loop 12 ms Sensorium Thalamus Amygdala (-) (-) Hypothalamus Locus coeruleus (Fritt efter LeDoux, 2000; Nutt, 2000)

13 Processer över tid Låg Kontinuerliga besvär 5-15 % Kroniska besvär 5-30% Funktionsnivå Senare besvär 0-15% Återhämtning 15-25% Hög Potentiellt traumatisk händelse 1 år 2 år Motståndskraft efter tillfällig händelse 35-65% (Bonanno, 2004; Norris et al. 2009; Bonanno et al. 2013)

14 Motståndskraft Individuella faktorer Genetik, anknytning Personlighet Locus of control Hardiness, mastery Emotionell expr. flexibilitet Optimism, mindfulness Altruism, andlighet God fysik, fysisk aktivitet Externa faktorer Socialt stöd Förebilder Ledarskap Stöd från organisationen Utbildning (Southwick et al 2005; Bonanno et al. 2011; Gupta et al. 2011; Southwick et al. 2011; Rusch et al. 2015)

15 Socialt stöd; kamratstöd Buffrande effekt Känsla av kontroll Självtillit Hjälp att omvärdera, bemästra Vet att man får stöd (Brewin et al 200; Ozer et al. 2003; Schumm et al. 2006; Kaniasty et al. 2008; Panagioti et al. 2013; Southwick et al. 2011)

16 Fem stödprinciper Förstärka säkerhet/trygghet Lugna, stabilisera Förstärka självtillit och tillit till samhället Understödja samhörighet Förstärka känsla av hopp (Hobfoll et al. 2007)

17 Psykologisk första hjälp -krisstöd i praktiken Kontakt/presentation Säkerhet/trygghet Lugna/stabilisera Undersök aktuella behov Praktiskt stöd Underlätta socialt stöd Information/psykoedukation Fortsatt stöd (Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD, Psychological First Aid: Field Operations Guide, Second Edition, 2006;

18 Stöd-uppföljning-bedömning-behandling (STUBBE) Stöd - Psykologisk första hjälp - Förmågor för psykologisk återhämtning Uppföljning - Utse kontaktpersoner - Proaktiv kontakt Bedömning - Screening: 1, 3 och 12 mån - Värdera behandlingsbehov Behandling - Evidensbaserad - Traumafokuserad (Brewin 2005; Watson et al. 2007, Handbook of PTSD, p. 528; Nash et al. 2012; tentsproject.eu; Pfefferbaum et al. 2013)

19 Presentera dig och gör kort bedömning Tillstånd Beteende (Se mall 1) Är individen Instabil? Suicidal? Fara för sig själv eller andra? I behov av akuta medicinska eller sociala insatser? Förmedla psykologisk första hjälp (PFH) Basala behov (Se mall 2) Nej Ja Stöd akutfas Sänd till lämplig instans Mall 1 Bedömning Reaktioner Trauma Riskfaktorer Status - Medicinskt - Psykiskt - Funktion - Farlighet Mall 2 PFH Säkerhet, informera Lugna Undersök behov Praktiskt stöd Socialt stöd Psykoedukation Fortsatt stöd Utse kontaktperson Proaktiv uppföljning De som avböjer stöd Kontaktinformation (Brewin 2005; Watson et al. 2007, Handbook of PTSD, p. 528; Nash et al. 2012; tentsproject.eu; Pfefferbaum et al. 2013)

20 Uppföljning akutfas: 1-3 dagar - första veckan Uppföljning Tillstånd Beteende Har akut stressreaktion avklingat? Ja Nej Förnyad uppföljning och bedömning 1 vecka 1 månad Sorg? Sömnproblem, ångest? Tidigare psykiska problem? Andra riskfaktorer? Tecken på akut stressyndrom (ASD)? (från dag 4) (Se mall 3) Mall 3 Akuta interventioner* Information Psykoedukation Normalisering Socialt nätverk Kort KBT vid ASD Om flera barn drabbade Interventioner i skolan Individuellt stöd Stöd till föräldrar och familjer Stödgrupper Förlustdrabbade Överlevande Stödcentrum Hemsida, sociala medier, telefonlinjer (Brewin 2005; Watson et al. 2007, Handbook of PTSD, p. 528; Nash et al. 2012; tentsproject.eu; Pfefferbaum et al. 2013) *Ev på arbetsplatser

21 Bedömning, behandling mellanfas: 1 vecka - 1 månad; långtidsfas Uppföljning Normalisering? Ja Förnyad uppföljning Efter behov Efter 3, 12 mån (screening) Nej Bedömning Depression? Ångest? Bruk av alkohol? Komplicerad sorg? Efter 1 månad Screening PTSD TSQ, PCL-C (Se mall 4) Mall 4 Efter 1-2 veckor Förmåga till psykologisk återhämtning Behandling vid behov Efter 1 månad Behandling PTSD - Evidensbaserad - Traumafokuserad (TF-KBT, EMDR) Långtidsfas Ihållande komplex sorgreaktion? Rehabilitering (Brewin 2005; Watson et al. 2007, Handbook of PTSD, p. 528; Nash et al. 2012; tentsproject.eu; Pfefferbaum et al. 2013)

22 Trauma Screening Questionnaire (TSQ) Dina egna reaktioner idag på den traumatiska händelsen. Fundera över de följande reaktionerna som ibland förekommer efter en traumatisk händelse. Detta frågeformulär handlar om dina egna reaktioner på den traumatiska händelsen som du har varit med om. Vänligen markera (Ja/Nej) om du har upplevt något av nedanstående vid minst två tillfällen under den gångna veckan. Markera Ja/Nej på varje rad 1 Upprörande tankar på eller minnen från händelsen som har kommit till dig mot din egen vilja. Ja Nej 2 Upprörande drömmar om händelsen. Ja Nej 3 Handlingar eller känslor som om händelsen inträffar på nytt. Ja Nej 4 Upprördhet inför sådant som påminner om händelsen. Ja Nej 5 Kroppsliga reaktioner (t.ex. hjärtklappning, magbesvär, svettningar, yrsel) vid påminnelser om händelsen. Ja Nej 6 Svårt att somna eller orolig sömn. Ja Nej 7 Irritabilitet eller vredesutbrott. Ja Nej 8 Svårt att koncentrera dig. Ja Nej 9 Ökad uppmärksamhet på möjliga faror och hot mot dig själv och andra. Ja Nej 10 Lättskrämdhet vid oväntade händelser. Ja Nej (Brewin CR, Rose S, Andrew B, Green J, Turner S, Foa E. Brief screening instrument for posttraumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry. 2002;181: Svensk översättning: Michel PO, KcKP. reviderad: Arnberg, F. 2007)

23 Insatspersonal Balans Medvetenhet Socialt stöd

24 Riskfaktorer civil insatspersonal Att själv drabbas av förlust och sorg Att vara tidigt på plats Exponering för hot, död, lidande och förstörelse Långa arbetspass Inadekvat utbildning Rollkonflikt mellan insats och familj Grubblerier, negativ eller undvikande bemästring Ta på sig skuld (Michel, 2014)

25 Intensiv eller långvarig stress Livshot Förlust Inre Kronisk konflikt stress Trauma Sorg Moral- Utmattning konflikt Traumatisk skada Upplevt: - Livshot - Skräck - Hjälplöshet Förlustskada Förlust av: - Närstående - Kroppsfunktion - Tillhörigheter Etik/moralskada Själv begått eller bevittnat handlingar som går emot egen moral Utmattningsskada Ackumulerad stress av många orsaker, utan möjlighet till vila och återhämtning (Nash et al. 2010; NFFF, Watson et al. 2013)

26 Redo (Grön) Reagerar (Gul) Påverkad (Orange) Symtom (Röd) Optimal funktion Milda, övergående reaktioner och funktionsnedsättning Svårare kvarstående reaktioner; funktion nedsatt Kliniskt syndrom Anpassningsförmåga Återhämtar sig helt Minnen kommer att kvarstå Oläkt stresskada med nedsatt funktionsnivå Välmående Låg risk Högre risk Tecken Orsaker Orsaker Tillstånd Är som bäst Vilken stressor som helst Livshot PTSD Välutbildad och förberedd Tecken Förlust Depression Fysiskt, mentalt och andligt välfungerande Irriterad, orolig, nedstämd Brott mot egen moral Ångestsyndrom Fokuserad på uppgiften Förlorat motivation Långvarig stress, slitage Missbruk Motiverad Tappat fokus Tecken Tecken Lugn och samlad Sömnsvårigheter Kontrollförlust Symtomen kvarstår och förvärras över tid Har trevligt Beter sig moraliskt oklanderligt Muskelspänningar; andra fysiska problem Inget är roligt längre Panik, aggressivitet, nedstämdhet Känner sig inte längre som vanligt. Uttalad skuld och skam Svåra reaktioner eller uttalad påverkan på social eller arbetsmässig funktion

27 Första hjälp vid stress (FHS) Lugna Kontakt Kolla Samordna Funktion Kolla Samordna Säkerhet Kolla Samordna Kontinuerligt stöd Kolla Samordna Kolla Samordna Fortsätt Kolla Samordna Tillit Reaktion Nedsatt funktion Stressor Mår bra God funktion Första hjälpens sju punkter 1. Kolla (Check) Bedöm: observera, lyssna 2. Samordna (Coordinate) Sök hjälp, remittera vid behov 3. Säkerhet (Cover) Se till att komma i säkerhet! 4. Lugna (Calm) Sakta ner, avslappning, byt fokus 5. Kontakt (Connect) Ordna stöd från andra 6. Funktion (Competence) Återfå funktion 7. Tillit (Confidence) Återställ självtillit och hopp (Nash et al. 2010; NFFF, Watson et al. 2013)

28 Olika syften med gruppmöten Utvärdering av insats (UI) Information Psykoedukation, normalisering Ge möjlighet för enhetschef att bedöma fortsatta individuella behov Socialt stöd i grupp

29 Utvärdering av insats (UI) (After action review) Efter varje insats, ställ följande frågor Vad var vår uppgift? Vad gick bra? Vad kunde ha gått bättre? Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Vem behöver veta detta? (Nash et al. 2010; NFFF, Watson et al. 2013) (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadf360.pdf)

30 Time out/socialt stöd i grupp ½ - 1 tim, inte mer än ett par timmar Vanligt samtal med arbetskamrater Mål: minska hyperarousal Självvald grad av öppenhet i en stödjande miljö där man känner sig förstådd (Halpern J, Gurevich M, Schwartz B, Brazeau P. Interventions for critical incident stress in emergency medical services: a qualitative study. Stress and health 2009;25: )

31 Insatspersonal Bedömning Behov av stöd? (Se mall 1) Ja Ledare, kamratstödjare Första hjälp vid stress (FHS) Gruppstöd (Se mall 2) Räcker stödet? Screening TSQ Nej Professionell bedömning FHV Screening Nej Ja Stöd avslutas Mall 1 Bedömning Typ av exponering? Var i stresskontinuum? Tillstånd? PTSD Depression Ångest Missbruk Behandling Mall 2 Kontinuerlig FHS Kolla Samordna Övrig FHS Säkerhet Lugna Kontakt Funktion Tillit Gruppstöd Utvärdering av insats Socialt stöd i grupp - Information - Psykoedukation - Normalisering - Socialt nätverk (Nash et al. 2010; NFFF, Watson et al. 2013)

32 Utveckling av insatsorganisation Bättre prevention för allvarliga händelser och arbetsrelaterad stress Före Skapa hälsosammare miljöer med utvecklat teamarbete och ledarskap Selektion, förberedelser och utbildning före insats Stöd på fältet Erkännande från ledare, handledning Informellt stöd från arbetskamrater Stöd till hemmavarande familj Efter insats Utveckla stöd, uppföljning och behandling (Michel, 2014)

33 Frisk på jobbet Medveten organisation med tydliga mål Stödjande ledarskap Bra arbetsklimat, kreativ miljö Kontroll över arbetet Bra arbetsplanering, omväxling Bra socialt liv Fysisk träning (Johnsson et al. 2006; Gunnarsson 2010)

34 Mål

Modernt krisstöd. Oslo, 26 mars 2014. Per-Olof Michel. Tfn: 070 7201662 po.michel@telia.com. michelmentor

Modernt krisstöd. Oslo, 26 mars 2014. Per-Olof Michel. Tfn: 070 7201662 po.michel@telia.com. michelmentor Modernt krisstöd Oslo, 26 mars 2014 Per-Olof Michel Tfn: 070 7201662 po.michel@telia.com Traumatiska händelser Kontext för återhämtning Samhället Individ Händelse Stöd Återhämtning Händelsen Typ av händelse

Läs mer

Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog

Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog UNHCR/M.Maguire Ett samarbete mellan: Barn- och ungdomspsykiatri, Gamlestaden Flyktingbarnteamet Göteborg Trauma diagnostik, behandling och förhållningssätt i vardagen Caroline Nilsson, leg. psykolog UNHCR

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

Exempel på informationsblad att distribuera till drabbade och deras anhöriga vid olyckor och svåra upplevelser:

Exempel på informationsblad att distribuera till drabbade och deras anhöriga vid olyckor och svåra upplevelser: Utdrag ur Claes-Otto Hammarlund: Bearbetande samtal Exempel på informationsblad att distribuera till drabbade och deras anhöriga vid olyckor och svåra upplevelser: NÄR DET SOM INTE FÅR HÄNDA HAR HÄNT ÄNDÅ

Läs mer

Reaktioner vid omskakande händelser

Reaktioner vid omskakande händelser Reaktioner vid omskakande händelser När behövs professionell hjälp? En skrift av Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska Sjukhuset i Uppsala Innehåll Vad är ett trauma?............................4

Läs mer

3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907

3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907 3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907 För varje enskild patient får cancerdiagnosen en specifik psykologisk betydelse. Detta innebär i sin tur att alla patienter/närstående får en ökad belastning

Läs mer

Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik

Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik Läkarprogrammet VT 2014 Självständigt arbete 30p Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik! Författare: Karin Ekbom E-post: karinekbom.ke@gmail.com Mobil: 0739-324397 Handledare: Mimmie Willebrand,

Läs mer

TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS

TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS BILAGA 1 TRAFIKSKADADE BARN OCH UNGDOMAR RIKTLINJER FÖR OMHÄNDERTAGANDE MED AVSEENDE PÅ POSTTRAUMATISK STRESS INNEHÅLL Sid BAKGRUND 2 Trafikskadade barn 2 Trauma och traumatisk stress 2 Barn och trauma

Läs mer

Återhämtning från psykisk ohälsa. Lotta Isaksson

Återhämtning från psykisk ohälsa. Lotta Isaksson Återhämtning från psykisk ohälsa Lotta Isaksson FoU-trainee Uppsats nr 27 augusti 2013 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lotta Isaksson. Lotta är boendestödjare

Läs mer

PSYKOLOGISK FÖRSTA HJÄLP

PSYKOLOGISK FÖRSTA HJÄLP PSYKOLOGISK FÖRSTA HJÄLP Användarinstruktion Andra utgåvan Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcKP) Översättning av PSYCHOLOGICAL FIRST AID Field Operations Guide, 2 nd Edition utgiven av Terrorism

Läs mer

Betydelse av tidig kontakt och behandling av våldsdrabbade brottsoffer: En prospektiv longitudinell studie. Slutrapport

Betydelse av tidig kontakt och behandling av våldsdrabbade brottsoffer: En prospektiv longitudinell studie. Slutrapport Betydelse av tidig kontakt och behandling av våldsdrabbade brottsoffer: En prospektiv longitudinell studie Slutrapport Projektledare: Elisabet Sundbom Professor i medicinsk psykologi, leg psykolog och

Läs mer

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 I Förord II Denna tredje version av Riktlinjer för bedömning och behandling är inte en uppdaterad

Läs mer

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet När livet krisar.. - En liten handbok i att ta hand om dig själv vid kriser och vart du kan söka stöd. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Utvärdering av korttids Kognitiv Beteendeterapi (KBT) vid utmattningsdepression och ångest hos lärare i stor Stockholm.

Utvärdering av korttids Kognitiv Beteendeterapi (KBT) vid utmattningsdepression och ångest hos lärare i stor Stockholm. 3 oktober 2011 Utvärdering av korttids Kognitiv Beteendeterapi (KBT) vid utmattningsdepression och ångest hos lärare i stor Stockholm. Författare: Maya Mitova Handledare: Roma Runeson Projektarbete vid

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer

Depression och ångestsyndrom. vad du kan göra och vad vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer Depression och ångestsyndrom vad du kan göra och vad vården bör göra Rekommendationer ur nationella riktlinjer ISBN 978-91-86585-34-1 Artikelnr 2010-6-17 Redaktör Charlotta Munter Text Ida Persson Foton

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram?

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Hans Michélsen Eva Håkanson Abbe Schulman Christina Hultman Enheten för kris- och katastrofpsykologi Centrum för allmänmedicin Alfred Nobels

Läs mer

Det farliga men viktiga lyssnandet av Hanna Olsson

Det farliga men viktiga lyssnandet av Hanna Olsson 1 Det farliga men viktiga lyssnandet av Hanna Olsson Hur påverkas man som professionell av att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar? Och då tänker jag inte bara på att som hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

Stress i arbetet. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Stress i arbetet. På uppdrag av Stockholms läns landsting Stress i arbetet På uppdrag av Stockholms läns landsting Långvarig intensiv stress utan perioder av återhämtning orsakar allvarliga och kostsamma problem i dagens arbetsliv. Stress och psykiska påfrestningar

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer