Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI Med fokus på sommaren KARLSTAD.SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2012. Med fokus på sommaren KARLSTAD.SE"

Transkript

1 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2012 Med fokus på sommaren KARLSTAD.SE

2 VÄLKOMNA TILLBAKA NI som börjat efter semestern. En hel del av oss på förvaltningen valde sen semester i år så det är fortfarande lite glest i leden. Sommaren i sammandrag får väl bli ljummen med skurar eller något likande. Jag har inte gått långt från stugan utan extrautrustning i form av paraply eller regnjacka. Det var lite av baksidan på vädret det. Framsidan, det vill säga vinsterna med en lite väl regnig sommar, blir ju växtligheten. En del dahlior blommar nu på över två meters höjd och det ståtliga silveraxet kommer att slå alla rekord. Sen kan man ju drulla omkring planlöst i vilken skog som helst och hitta mängder av kantareller. Man behöver inte vara en riktig svampletare längre, utan alla kan lyckas. Terminen på förvaltningen har inte riktigt dragit igång i full fart ännu. För mig som socialdirektör innebär det att jag inte har lika många inbokade möten som vanligt, utan hinner med lite andra aktiviteter. Just nu är jag på studiebesök i verksamheterna på Vuxenavdelningen. Vill genast passa på att tacka de jag besökt för ett mycket gott bemötande och positiv stämning när jag har dykt upp. Jag känner mig informerad och upplyst och har träffat många vänliga och engagerade människor. Det som står först framför dörren att sjösättas i höst blir Bostad Först. Nämnden kommer att ta del av projektledningens förslag till organisation på sitt nästa sammanträde och vi har skruvat upp tempot i kontakten med fastighetsägarna. En konferens i ämnet går av stapeln den 6:e september. Inbjudan hittar ni på Solsidan och KLURA:s hemsida. Samma vecka har vi en nationell konferens kring Cannabisprojektet. Det kommer att bli en spännande dag den 3:e september med kompetenta föreläsare och i fokus står just drogen cannabis. CHEFEN HAR ORDET Vi har fått igång en kommunövergripande arbetsgrupp runt vårt åtagande att arbeta med barnfattigdom. Flera förvaltningar är inblandade och samordningen sköts av staben på vår förvaltning. Vi har en spännande höst framför oss med nya färska utmaningar. Jag önskar oss alla lycka till med höstens arbete. På återhörande i september. Monica Persson, socialdirektör. 1 Invånare Mars 2012 Totalt: Kommunfakta Juli-10 Juli -11 Juni-12 Juli-12 Arbetslösa Program med aktivitetsstöd

3 EKONOMI 2 Enligt beslut i KS får nämnden föra över och använda tkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under Prognosen för verksamheten 2012 är ett underskott på 9,5 mnkr. Prognosen för försörjningsstöd är ett underskott på 18 mnkr. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har de senaste två åren beskrivit vilken situation som nämnden står inför. Förvaltningen har dragit ner verksamhet för att möta kostnadsökningarna. Det är framförallt ökade kostnader som rör externa placeringar. Vård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall) och LVU (lagen om vård av unga) beslutas i Förvaltningsrätten och måste verkställas av kommunens socialtjänst. Även kostnaden för övriga externa placeringar har ökat. Förvaltningen arbetar för att minska de externa placeringarna samt externt köpt öppenvård vilket leder till att interna behandlingsinsatser ökar. Förvaltningen har inte ekonomi att möta det ökade trycket med att anställa fler medarbetare utan har i stället minskat personalstyrkan i samband med neddragningar. Det fortsatta inflödet av anmälningar och ansökningar till förvaltningen visar att medborgarnas behov av stöd och insatser ökar. När det gäller barn och unga är det kostnaderna för familjehemsvården som överskrider budgeten med 4 mnkr samtidigt som övriga öppenvårdsinsatser överskridande budgeten med 1 mnkr.

4 De ökade kostnaderna är linje med avdelningens plan på att ersätta vissa institutionsplaceringar med familjehemsplaceringar. Kostnaderna för institutionsplaceringar har därför minskat, och förvaltningen sänker därmed det beräknade underskottet i prognosen. Kostnaderna för externa placeringar för vuxna orsakar ett underskott på 6,5 mnkr för 2012, här ingår även verkställighet av gynnande beslut om särskilt boende. Trots kostnadsökningen för externa placeringar vuxna har färre personer placerats. En orsak till de höga kostnaderna för externa placeringar är allt längre placeringstider i kostnadskrävande tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall). Vård med stöd av 13 LVM har en dygnskostnad på kr. Vård med stöd av 4 LVM har en dygnskostnad på kr. Denna kostnad kan jämföras med kostnaden för behandlingshem som ger vård enligt Socialtjänstlagen. Där ligger den genomsnittliga dygnskostnaden på omkring kr/dygn. Ett dygn på Beroendecentrum kostar Kr. Vård enligt LVM beslutas i Förvaltningsrätten och verkställs av kommunens socialtjänst. Diagrammet nedan visar att antalet LVM har ökat väsentligt under Under perioden januari till juli 2012 har antalet beslutade LVM ökat med 44 % jämfört med samma period Tvångsvården övergår alltmer sällan i frivilliga placeringar och vårdbehovet enligt LVM ökar därför var 19 % av samtliga placeringskostnader enligt LVM. Motsvarande andel 2011 är 30 %. De redan beslutade och genomförda besparingsåtgärderna är följande: Beslut om behandlingstid för avgiftning förkortas från tre veckor till fem dagar och avgiftning ska i första hand ske i hemmaplanslösning I möjligaste mån stop för institutionsplacering samt omplacering till billigare alternativ Restriktiv hållning vid inköp Avsluta elevassistentuppdrag Vikariat tillsätts inte (utom i undantagsfall). Förstärkta familjehem ska ersätta stiftelser och andra företag, samt i vissa fall kunna utgöra ett alternativ till institutionsvård. Fyra har hittills tagits i bruk. Externt köpt öppenvård avslutas. Förvaltningen kommer i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden FÖRSÖRJNINGSSTÖD Arbetslösheten ligger fortfarande på en något högre nivå jämfört med Arbetsmarknads- och socialnämndens budgetram ökas genom ett tillfälligt tillägg till 2012 års budget med 32 miljoner kronor för att möta den höga kostnadsnivån för försörjningsstöd. Inriktningen är att satsa på åtgärder för att skapa egen försörjning och därigenom begränsa behovet av försörjningsstöd. Minst hälften av förstärkningen ska gå till jobbskapande åtgärder. I prognosen har ramen för Jobbpaket 2 särredovisats eftersom 8,6 mnkr av den tilldelade ramen kommer att föras över till Ramen för försörjningsstöd har ökats med 16 mnkr. I juni- juli ökade kostnaderna för försörjningsstödet med 2,3 mnkr jämfört med samma period Prognosen visar ett underskott på 18 mnkr för försörjningsstöd Kristin Johansson, ekonomichef. 3

5 FOKUS PÅ SOMMAREN AVDELNINGEN FÖR INTEGRATION, FÖRÖRJNING OCH ARBETE FÖRSÖRJNINGSSTÖD Enheten för ekonomiskt bistånd har haft ett högt tryck på verksamheten. Under sommarmånaderna har många nya ärenden tillkommit. Det är personer som slutat gymnasieskolan, komvux eller universiteten och deras studiemedel har upphört. En del av dem kommer under hösten att återgå till studier och därigenom få möjlighet till att få studiemedel igen. De som får ekonomiskt bistånd under sommarmånaderna gör praktik inom kommunen eller hos privata arbetsgivare. Inom kort kommer vi att fortsätta med att anställa personer i jobbpaketet för att de ska få andra alternativ till försörjning än det ekonomiska biståndet. Ifa kommer att göra en noggrann genomlysning om det finns fler orsaker till att det ekonomiska biståndet ökat under sommaren och vad det i så fall beror på. Ifa kommer att återkomma till detta i kommande ekonomiska redovisningar. JOBBCENTER Veckorna innan midsommar var det ett intensivt tryck på Jobbcenter för att få fram praktik- och arbetsplatser till ungdomar som genom jobbpaketet fick sin anställning innan sommaren och de studenter som sökte försörjningsstöd under sommaren och som erbjuds en praktikplats. Många förvaltningar har gjort en dammsugning av sin verksamhet för att kunna ta emot några extra, stort Tack till dem! JOBBPAKET Sedan 10/5 har vi anställt 45 ungdomar på SAS (13), Nystartsjobb (29) samt Lönebidrag (3). Arbetsplatserna är inom kommunal verksamhet. Många arbetar i våra egna verksamheter såsom Solareturen, Solacykeln samt Solacaféet. Andra större arbetsplatser är Barn- och ungdomsförvaltningen samt Teknik- och fastighetsförvaltningen. Innan ungdomarna har börjat arbeta har de deltagit i gruppverksamhet avseende jobbsök, arbetsplatskunskap, i vissa fall praktik innan anställning. De har även fått genomgång om lönerapporter, ledighetsansökan, sjukfrånvaro och liknande. Vidare har man fått info om facket och a-kassa och hur de systemen fungerar och nyttan med att åtminstone anmäla sig till a-kassan. Sommarstudenterna hade vi information för vid fyra olika tillfällen med start 4/6, 12/6, 18/6 och 25/6. Drygt 50 personer påbörjade sin praktik inom kommunen eller en privat plats en vecka efter informationstillfället. SOLACYKEL Ifa har utlåning av cyklar på stora torget. En verksamhet som pågått i många år och där det är en stor efterfrågan på cyklar. Vi har idag 40 cyklar och de har varit konstant utlånade varje dag. SOLACAFÉET Solacaféet i stadsparken är ett positivt inslag för många. Servicehemmet Rosenbads boenden med både vårdare och anhöriga är trogna gäster. Vi har kunnat hålla öppet de flesta dagar då det ofta har varit någon skur och sedan har solen kommit tillbaka. Vid en del tillfällen när det har varit något arrangemang i parken har vi haft extra öppet att tillgodose detta. Vi öppnade 22 maj och kommer att hålla öppet till i början på september. Under sommaren har vi haft en försäljning i caféet på drygt kronor. BOGRUPPEN Första delen av sommaren var intensiv med uppdrag av skiftande slag. Uppdragen har i första hand varit att reda upp kring störningar, ta hand om lägenheter som hyresgäster lämnat utan uppsägning, delgivningar och skadegörelse. Det finns för närvarande 44 hushåll i vår kö och under juni/juli har enheten förmedlat 27 lägenheter. Anders Sjökvist, avdelningschef. FAMILJEAVDELNINGEN SOMMAREN HITTILLS Mottagningsgruppen uppger att, utan att bekräfta med siffror, så är gruppens erfarenhet att inflödet hittills varit stort i sommar. Anmälningarna är i hög grad kopplade till familjevåld och missbruk. En av orsakerna till det ökade inflödet är att polisen i större utsträckning än tidigare, anmäler när det är fråga om familjevåld. På det tillfälliga boendet Nyckeln har det i stort sett varit fullt hela sommaren, något som inte inträffat tidigare. Just nu bor det 5 vuxna och 6 barn på Nyckeln. Barnen är i åldrarna 2 månader till 13 år. På stödboendet Viken är det också fullt. 9 unga vuxna bor där. En lägenhet kommer att användas som evakueringslägenhet, när köken i samtliga lägenheter ska renoveras. Liksom tidigare under året är det kö till boendet Viken. 4

6 INFLÖDET Anmälningsstatistiken för hela första halvåret har sammanställts och har jämförts med samma period Det är svårt att jämföra med första halvåret 2011, då vi var mitt i bytet av verksamhetssystem. Osäkerheten planas ut för helårsstatistiken. Jämfört med 2010 har anmälningarna ökat med 16 %, från 794 till 923 anmälningar. Anmälningarna ökar allra mest i åldersgruppen 7-12 år. Anmälningar där någon form av våld ingår har ökat med 15 %, från 124 till 143 anmälningar jämfört med Anmälningar om våld direkt mot barnet har minskat något och anmälningar om familjevåld har ökat. EKONOMI Prognosen för Familjeavdelningen har förbättrats under de senaste månaderna. Utfallet t.o.m. juli ligger ca 2,3 mkr under budget, att jämföra med juli 2011, då budgeten överskreds med ca 2, 6 mkr. Kostnaderna för insatser; familjehemsplaceringar, institutionsplaceringar och behovsprövad öppenvård är ca 4,7 mkr lägre än för samma period En orsak till förändringen är att avdelningen från mars haft färre institutionsplaceringar, och så har det varit ända fram t.o.m. juli. I juli var 15 placerade på institution, att jämföra med 26 placerade i juli Att istället budgeten för familjehemsvård överskrids påverkar totala ekonomin positivt. En anledning till förskjutningen är satsningen på förstärkta familjehem. För närvarande har avtal tecknats med fyra hem som påbörjat sina uppdrag. Stödboendet Viken har också påverkat utfallet för institutionsvården. Det är alldeles för tidigt på året för en helt trovärdig prognos. Några fler institutionsplaceringar under hösten påverkar snabbt utfallet. Det bedöms dock inte alltför djärvt att minska ner det befarade överskridandet med 2 mkr, till sammanlagt 3 mkr. Ulla Eklund, avdelningschef. VUXENAVDELNINGEN VERKSAMHET Ett stort problem är bristen på platser inom avdelningens egna resurser, då det har varit fullt i avdelningens egna stöd- och vårdboenden. Även Trossen, som ska ha två akutplatser, har varit helt fullbelagt under sommaren. Tak-över-huvudet-garantin är mycket svår att uppfylla, och en tillfällig boendelösning i Grums kommun kan inte längre användas. Många unga personer har ett blandmissbruk som är synnerligen riskfyllt och förödande. Väntan på egen lägenhet för Vuxenavdelningens klienter är mycket lång, trots att kriterierna för att få bostad är uppfyllda. Drogsituationen är påfrestande även för verksamheten inom socialpsykiatrin, där rådande platsbrist och läkarbrist inom landstingets psykiatriska klinik innebär stor och svår arbetsbörda för avdelningens anställda. En markant ökning av antalet placeringar har skett under sommaren. Detta känns igen från tidigare somrar, och hänger samman både med ökat drogande och större vånda inför socialtjänstens yttersta ansvar i samband med att samhällsorgan i övrigt har i princip semesterstängt. Under vecka 29 gjordes t.ex. tre akuta LVM-utredningar, och för närvarande har Vuxen 11 placeringar enligt LVM. Förutom bekymren runt den enskilde innebär varje LVM mycket arbete med utredning, dokumentation, föredragning för nämnd/au och förhandling i förvaltningsrätt. Under sommaren har det också varit en stor tillströmning av nya ärenden till USB-enheten, och även i pågående missbruk/beroendeärenden har det varit stor oro och rörlighet. Gemet har haft öppet för deltagare under hela sommaren, och det har varit hög närvaro. Det har fungerat bra med café och snickeri, trädgård och tillverkning trots personalens semesterperioder. De sociala arbetskooperativen Solakoop, Solatassen och Mediagruppen har överlag haft en bra sommar, för både verksamhet och deltagare. Brillianten har haft inbrott med bl.a. stöld av dagskassa, dator och en del annat, vilket skapat viss oro. Under sommaren har lokalerna för Träffpunkt ställts i ordning, och förhoppningsvis är allt klart inför invigning i början av september. PERSONAL Vuxenavdelningen har ett 80-tal sommarvikarier anställda för att täcka behovet inom schemalagd verksamhet. På USB-enheten har timanställd sjuksköterska stöttat upp under de mest semesterfrekventa veckorna, och där har också ärendehandledare gått in som enhetschef. Inom avdelningens övriga delar täcker ordinarie anställda upp för varandra under sommarmånaderna, och även på chefsnivå går enhetschefer in för varandra. 5

7 Sommarvikarierna har gjort ett mycket bra arbete, och de flesta verksamheter har tack vare deras goda insatser fungerat mycket bra. Det har dock varit hög sjukfrånvaro, både bland vikarier och ordinarie anställda. Problem att hitta ersättare har gjort att man tvingats till övertid alternativt betydligt högre arbetsbelastning. Ett påtagligt problem under sommaren har varit det nya dokumentationssystemet, som är stängt mellan myndighetsutövning och verkställighet. Det har varit svårt att få tag i nödvändig information i problematiska klientärenden. EKONOMI Tvångsplaceringarna inom missbruks- och beroendevården har ökat markant och Vuxen räknar med ett stort underskott i budgeten för externa placeringar. Inom övriga områden verkar budgeten vara i balans tack vare de personalreduceringar som gjordes inför år Inger Granhagen, avdelningschef. SMART INLOGGNING Med start under hösten så införs Smart inloggning i hela arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Med lösningen blir inloggningen i datorn säkrare och du slipper fylla i många av de vanligaste lösenorden. Den preliminära tidsplanen innebär att alla datorer ska ha Smart inloggning under januari Projektet innehåller följande steg: Kortbeställning Inventering Beställning av nya datorer Leverans av nya datorer Utvärdering Du kommer att bli fotograferad för kortet som du ska använda till Smart inloggning. När du fått koderna till kortet hem i brevlådan tar du med dig dem och hämtar ut ditt kort. Kortet är ett tjänste-id med foto och underskrift och en elektronisk legitimation som talar om vem du är och att du arbetar i Karlstads kommun. Förutom i jobbet kan du även använda kortet privat på nätet till att ställa av bilen eller anmäla vård av barn. Kortet är en fullständig e-legitimation. Behandla det därför på ett säkert sätt och tänk på att inte förvara kort och koder tillsammans. OMINSTALLATION ELLER NY DATOR Beroende på vilken dator du har idag så kommer du antingen att få din befintliga dator ominstallerad eller få en ny dator. Likaså får du en kortläsare. Om du har en bärbar dator är kortläsaren inbyggd och om du har en stationär dator så är kortläsaren en dosa som du ställer på skrivbordet bredvid datorn. I samband med att Smart inloggning införs får du också Windows 7. Det är ett modernt operativsystem från Microsoft som finns i många nya datorer som man köper privat. Med Windows 7 får du förbättrad sökfunktion och snabb tillgång till både program och dokument via enkel sökning på nyckelord. ANVÄNDS INOM VÅRD- OCH OMSORG Inloggning med kort används sedan några år tillbaka inom vård- och omsorgsförvaltningen. Flera kommuner, bland annat Sunne, har valt att införa kortet till fler än bara medarbetare inom vård och omsorg. Det är tanken även i Karlstad där kommunledningskontoret var först ut som pilotprojekt. Enligt en utvärdering som gjordes bland medarbetarna på kommunledningskontoret, så upplever de flesta att deras dagliga arbete underlättats genom Smart inloggning. Hela 80 procent som svarat på utvärderingen uppger dessutom att de inte skulle vilja byta tillbaka till sin gamla dator. SÄKER IN- OCH UTLOGGNING När du lämnar datorn låser du den genom att helt enkelt dra ur kortet ur datorns kortläsare och ta kortet med dig. När du sedan ska fortsätta arbeta så sätter du in kortet i kortläsaren, anger den sexsiffriga pinkoden och datorn låses upp för användning. Information om införandet kommer att fortlöpande läggas ut på Solsidan och du kommer även att få information från din närmaste chef när det gäller tidsplan och praktiska frågor kring fotografering för tjänste ID och byte eller ominstallation av din dator. Magnus Ejnermark, kommunikatör. 6

8 7 Nyckeltal 2012 Utbetalt försörjningsstöd är satt i förhållande till antalet invånare i kommunen. Förvaltningens placeringskostnader presenteras gentemot budget för placeringarna Antal familjehemsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal institutionsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal externa institutionsplacerade vuxna antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

9 8 Nyckeltal 2012 Försörjningsstöd i kronor utbetalt per invånare belopp i kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalt per invånare 2011 Utbetalt per invånare 2012 Budget 2012 kr / inv Placeringskostnader barn och ungdomar i tkr belopp i tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar FAM 2011 Kostnad placeringar FAM 2012 budget placeringar FAM 2012 Externa placeringskostnader vuxna i tkr belopp i tkr Kostnad placeringar VUX 2011 Kostnad placeringar VUX 2012 budget placeringar VUX jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

10 Nyckeltal Familjeavdelningen juli 2012 Familjehemsplacerade januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december Antal Institutionsplacerade januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december Antal andel öppenvårdsinsatser januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december av totala antalet insatser % 76% 77% 76% 74% 74% % 75% 75% 73%? 73% Antal öppenvårdsinsatser januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december ? 407 Totala antalet insatser januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december ? 555 Små barns (0-6 år) andel av januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december antalet öppenvårdsinsatser % 34% 34% 34% 37% 37% Mål 35%=andel av population % 34% 36%?? 36% 9

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012 Med fokus på avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE o k t o b e r f ö r s v a n n s o m en blixt i fjärran.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 sid 3 (15) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-05 1 Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2012 Dnr KS-2012-285 Dpl 10 Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 213 Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE vi går allt ljusare tider till mötes och det märks tydligt för mig som bor lite avsides.

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Tilläggskallelse 1 TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 6 2. Ekologiska

Läs mer

Strategisk plan för Vård- och omsorgsnämnden 2014-2016

Strategisk plan för Vård- och omsorgsnämnden 2014-2016 Strategisk plan för Vård- och omsorgsnämnden 2014-2016 OMVÄRLDSANALYS Rapporten Liv och hälsa ung för 2012 från Landstinget Västmanland visar att hälsan bland ungdomar i länet och Sala är genomgående god.

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social omsorg

Verksamhetsberättelse Social omsorg 2013 Verksamhetsberättelse Social omsorg Innehåll Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 4 Verksamhetsmått Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 6 Bowling i Tomelilla 7 Vård och omsorg 8 Verksamhetsmått

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner:,,,,,,,,, och 2009-03-25 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-10-20 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 20

Läs mer

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2011-03-01 24 Sn 17 Dnr 00031/2011 042 Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 17 4 Målredovisning -

Läs mer

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Revisionsrapport Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Kramfors kommun November 2010 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 10 november

Läs mer

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun

Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Genomlysning av missbruksvården i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Johanna Ajneståhl-Rudén Dnr Son 2013/899 2015-05-15 1 (33) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. METOD... 3 4. REDOVISNING...

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 Ordförande: Maria Johansson (C) Förvaltningschef: Per Svensson SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 Medborgarnämndens utmaningar under den kommande planperioden är fortfarande

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3.

Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 09:00. Preliminär sluttid kl. 14:00. Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 3. Partigruppmöten

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer