MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012"

Transkript

1 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012 Med fokus på avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE

2 o k t o b e r f ö r s v a n n s o m en blixt i fjärran. Vart tog den månaden vägen? Hade förmånen att arbeta hemma i stugan en dag och då blev jag varse vad som händer i trädgården på dagarna när jag vanligtvis befinner mig i trygghet på mitt kontor. Där satt jag och skrev, när jag ser tre vuxna rådjur strosa runt ute på gräsmattan. De hade patrullerat av ena rabatten och var nu på väg mot de små rhododendronbuskarna som jag köpte förra året. De åt ju upp knopparna förra vintern så sommaren 2013 skulle bli första året jag skulle få se hur fina blommor de har. Nu verkade det hela vara i stor fara så jag slängde mig mot fönstret, men i sista sekunden innan jag hann knacka på rutan, vek de av och ställde sig i en annan rabatt i stället. Lugnt och värdigt smaskade de i sig daggkåpa, ett par kungsljus och desserten blev en rosett rudbeckia; blad och kvistar, ja hela plantan faktiskt. Dags att dra ut alla gamla hönsnät och bygga burar runt dyrgriparna. Annars blir det nog inte mycket kvar att titta på till våren. Fågelborden är uppe och fyra sorters mat inhandlat. Blev rikt belönad då de första gästerna var en flock stjärtmesar som valde just mina talgbollar till lunch. Annars så är ju november månaden när man inte ser något alls, då det är mörkt både morgon och kväll. Inte särskilt muntert tycker jag, så då får man lägga lite extra kraft på att hålla humöret uppe. Det var många med mig som fick hjälp med humöret på KLURA:s spridningskonferens. Klas Hallberg fick oss att storskratta men också stelna till lite då och då när han bekräftade att vi har en viktig funktion i samhället och att det gör skillnad om vi går till jobbet eller inte. Vi fick höra, från någon utanför vår egen organisation, att det arbete vi utför kan ändra livsbetingelserna för andra. Ansvaret kan vila tungt ibland, och lite lättare ibland när någon medborgare berättar att vi gjort skillnad genom att just vara på våra arbeten. Jag kände mig stolt och nöjd över att vara en del av offentlig välfärdssektor. Kompetensprojektet är nu avslutat och nu återstår att förvalta vad vi lärt oss under det 1,5 år som det pågått. På förvaltningsnivå kommer ett av resultaten att vara en övergripande kompetensplan där vi arbetar systematiskt med utbildning och övning av färdigheter i några utvalda spår. CHEFEN HAR ORDET Vi har jobbar vidare med vårt WEPA, det vill säga den inventering vi gjort i hela kommunen av eventuella framtida EU-finansierade projekt. Vår förvaltning jobbar tätt tillsammans med Räddningstjänstförbundet, Gymnasieförvaltningen, Barn- och Ungdomsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. De uppslag vi arbetar med handlar om trygghetsfrågor och våra möjligheter att skapa goda uppväxtvillkor för våra barn och ungdomar. Vi får se vad det blir av med det. På återhörande i december. Monica Persson, socialdirektör. 1 Invånare Mars 2012 Totalt: Kommunfakta Oktober-10 Oktober -11 September-12 Oktober-12 Arbetslösa Tillg 14 nov Program Tillg 14 nov med aktivitetsstöd

3 EKONOMI 2 Enligt beslut i KS får nämnden föra över och använda tkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under 2013.

4 Förvaltningen redovisar ett överskott på 3 mnkr för verksamheten Förvaltningen har på olika sätt arbetat med att dämpa kostnadsökningen. Samtidigt har förvaltningen sökt externa bidrag till finansiering av verksamheter. Som exempel kan nämnas: När det gäller placeringskostnaderna för barn och unga har förvaltningen klarat av att dämpa kostnadsutvecklingen. Det är framförallt satsningen på förstärkta familjehem och satsningen på det nya boendet för unga vuxna med en omfattande social problematik som gett goda resultat. Förvaltningen har startat ett projekt som genom samverkan skapar förutsättningar till lönearbete och egen försörjning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet ska vara helt individanpassat där personens egen önskan står i fokus. Projektet beviljades 2,7 mnkr från socialstyrelsen att användas under år Förvaltningen fortsätter samarbetet med Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsmarknadsåtgärder. Efter beslut i ledningsgruppen hösten 2011 har förvaltningen under 2012 arbetat i fem olika grupper för att finna förslag till organisationsförbättringar inom områdena: Bostäder, Unga vuxna, Våld i nära relationer, Sysselsättning och Kontaktpersoner/kontaktfamiljer. Arbetet skall ha fokus på medborgarnas färd inom förvaltningen, så att den blir så smidig och effektiv som möjligt för den enskilde. Syftet är att uppnå en mer sammanhängande process och där till hörande kompetens för att uppnå bästa möjliga utveckling. Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat att den evidensbaserade modellen Bostad först ska införas i Karlstads kommun. Arbetssättet effektiviserar arbetet mot hemlöshet. Reducering av tjänster som i möjligaste mån ska lösas genom att inte tillsätta pensionsavgångar och vakanta tjänster. Förvaltningen har 14 vakanta tjänster i nuläget: IFA 5,0 VUXEN 6,0 FAM 1,5 STABEN 1,5. Överskottet i verksamheten beror på hårt arbete med besparingar, sökta och beviljade bidrag från externa parter, beviljad omprövning av momsersättning tillsammans med låga antal institutionsplacerade barn och unga. Antalet institutionsplacerade barn och unga i oktober är 13, jämfört med 24 under samma period Varje månad med så få placeringar innebär en besparing på cirka 1 mnkr jämfört med budget. Det är alltså mycket få placeringar i nuläget och det finns ingenting som tyder på att detta kommer att bestå. Förvaltningen räknar med att placeringarna för barn och unga kommer att öka och har därför ökat budgeten för 2013 med ytterligare 3,5 mnkr. 3 Tabellen visar den stora ökningen av antalet LVM under 2012.

5 EXTERNA INSTITUTIONSPLACERINGAR INOM MISS- BRUK/BEROENDE OCH SOCIALPSYKIATRI Kostnaderna för externa placeringarna har överskridit budget under 2011 och 2012 och förväntas ligga på samma nivå även de kommande åren. Trots kostnadsökningen för externa placeringar vuxna har färre personer placerats. En orsak till de höga kostnaderna för externa placeringar är allt längre placeringstider i kostnadskrävande tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall). Vård med stöd av 13 LVM har en dygnskostnad på kr. Denna kostnad kan jämföras med kostnaden för behandlingshem som ger vård enligt Socialtjänstlagen. Där ligger den genomsnittliga dygnskostnaden på omkring kr/dygn. Tvångsvården övergår alltmer sällan i frivilliga placeringar och vårdbehovet enligt LVM ökar därför var 19 % av samtliga placeringskostnader enligt LVM. Motsvarande andel 2011 är 30 %. Vård enligt LVM beslutas i Förvaltningsrätten och verkställs av kommunens socialtjänst. Unga vuxna med svår missbruksproblematik, psykisk ohälsa och i behov av behandling tenderar att öka. Missbruksbilden har förändrats. Från heroin, amfetamin, cannabis och alkohol till en blandning av en mängd preparat vilket sker redan i tidiga tonår. Dämpande och smärtstillande mediciner finns med i stort sett hos alla ungdomar med missbruk/beroende problematik. Även Subutex och Suboxon (ersättningsmedel för heroin som ges i läkemedelsassisterad behandling) har blivit vanliga som illegala droger. Drogerna är lätt tillgängliga bland annat på Internet och det finns även egentillverkade droger i omlopp. Tillgången och tillgängligheten till droger innebär att missbruk och beroendeproblematiken därmed ökar. Antalet personer, särskilt unga, i behov av behandlingsinsats för missbruk/ beroende blir allt fler. Prognosen för externa placeringar inom missbruk/beroende och socialpsykiatri är att budgeten kommer att överskridas: med 3 mnkr för gruppen missbruk/beroende. med 2 mnkr för gruppen med psykisk funktionsnedsättning. med 1,5 mnkr för beslut enligt LSS. Sammanlagt med 6,5 mnkr. FÖRSÖRJNINGSSTÖD Förvaltningen ser ingen möjlighet att klara den budgeterade ramen för försörjningsstöd. Inga prognoser visar att försörjningsstödet kommer att minska. Genom arbetsmarknadsåtgärder som till exempel Jobbpaket kommer förvaltningen bromsa ökningen, men försörjningsstödet kommer inte att minska. JOBBPAKET 2012 Jobbpaketet följer den strategiska planen och vänder sig i första hand till unga under 30 år och i andra hand till familjer med barn som är under 15 år. Arbetsplatserna finns inom kommunens förvaltningar och bolag. Arbetsförmedlingen bekräftar att de som idag är långtidsarbetslösa och har en svag ställning på arbetsmarknaden även fortsättningsvis har svårt, eller till och med svårare att få fotfäste på arbetsmarknaden. För dessa målgrupper kan jobbpaketen vara en bra lösning. Av 300 personer som genomgått ett jobbpaket har 200 personer idag egen försörjning. Det vill säga att 66 % har en annan försörjning än försörjningsstöd. Prioriterade målgrupper för arbetsmarknadsåtgärder är: Unga under 25: Antalet unga under 25 som har försörjningsstöd i Karlstad är ca 450 personer. Drygt 100 unga står långt från arbetsmarknaden. Förvaltningen samverkar med arbetsförmedlingen och arbetar med jobbpaket. Utomnordiska invandrare: Många står långt från arbetsmarknaden. Förvaltningen samverkar med arbetsförmedlingen och arbetar med jobbpaket. Personer med psykosociala funktionsnedsättningar: Förvaltningen arbetar med praktikplats inom kommunen och inom sociala företag samt samverkan med Samspelet. ÖPPNA JÄMFÖRELSER EKONOMISKT BISTÅND 2012 Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att samla in data om olika aspekter av kvalitet, resultat och effektivitet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och att årligen redovisa dessa i öppna jämförelser. Arbetet sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i samråd med Vårdföretagarna och Famna. 4 Förvaltningen bör få möjlighet att skapa en buffert för externa placeringar. De är oerhört kostsamma och en liten förändring i antalet kan innebära flera miljoner kronor i överskott eller underskott. Om förvaltningen klarar målet att redovisa ett överskott är det nödvändigt att förvaltningen får behålla det överskottet för att klara fluktuationerna för externa placeringar i framtiden.

6 5 Andelen personer som långa perioder inte klarar sin försörjning har ökat. Majoriteten av dem som söker ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet och sjukdom. För sjuka som står utanför Försäkringskassans system med sjukpenning och sjukersättning är det mycket viktigt att hälso- och sjukvården samverkar med socialtjänsten kring bedömning av arbetsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser. I värsta fall kan konsekvensen annars bli att dessa personer behöver söka försörjningsstöd fram till ålderpensionen, säger Socialstyrelsens utredare Anette Agenmark. Under 2012 kan Socialstyrelsen också konstatera en ökning på nära tre procentenheter för andelen biståndsmottagare som är beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd respektive mycket långvarigt ekonomiskt bistånd. Övriga resultat ur Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012: Ökningen av långvarigt bistånd har skett i alla län och störst är ökningen i Örebro län. Ökningen av mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (tre år eller längre) har skett i alla län. Den största ökningen återfinns i Västra Götalands län. I storstadslänen med Stockholm, Göteborg och Malmö finns de högsta andelarna av mottagare av långvarigt ekonomiskt bistånd. Totalt sett fick 4,4 procent av befolkningen i landet ekonomiskt bistånd Kristin Johansson, ekonomichef. Långa perioder av ekonomiskt bistånd riskerar att förstärka utanförskap. Ur ett barnperspektiv är det särskilt viktigt att föräldrar får stöd att komma in på arbetsmarknaden. Att växa upp i en familj med långvarigt ekonomiskt bistånd innebär en utsatthet som kan vara svår, och det kan påverka barnets skolresultat, hälsa och trygghet, säger Mona Heurgren, enhetschef för Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

7 FOKUS PÅ AVDELNINGEN FÖR INTEGRATION, FÖRSÖRJNING OCH ARBETE Förvaltningen har fått en extra tilldelning till 2012-års budget för jobbskapande åtgärder. För att ge arbetssökande personer med försörjningsstöd en möjlighet till en tidsbegränsad anställning i koncernen Karlstads kommun använder IFA medel till jobbpaket. De prioriterade grupperna i dessa jobbpaket är unga vuxna och barnfamiljer. Under har hittills 213 personer fått anställning i dessa jobbpaket. Förvaltningen räknar med att behovet av försörjningsstöd kommer att minska när jobbpaket nr 2 får full effekt. Under 2012 har hittills sjutton personer som deltagit i jobbpaketen gått vidare ut i en ordinarie anställning. Av alla de 300 personer som hittills genomgått ett jobbpaket har en tredjedel idag egen försörjning. IFA ser kontinuerligt över formerna för jobbpaketen och man har bland annat satsat på en omvårdnadsutbildning tillsammans med Komvux. Man har även utvecklat och utökat möjligheterna till jobbsökande aktiviteter för dem som är anställda och bland annat erbjuds fyra veckors coachning och jobbsökaraktiviteter via Communicare under sin anställningstid. Prognosen för utbetalning av försörjningsstöd under 2012 ligger på 99 mkr. Både antalet hushåll med försörjningsstöd och storleken av utbetalat försörjningsstöd har ökat under 2012 jämfört med samma period I oktober 2011 betalades 7370 tkr ut i försörjningsstöd och motsvarande siffra för oktober 2012 var 9825 tkr. Antal hushåll som fick försörjningsstöd i oktober 2011 var 1072 stycken varav 257 hushåll hade registerhållare som var under 25 år. Motsvarande siffror för oktober 2012 är 1172 stycken varav 259 hushåll hade registerhållare som var under 25 år. Totalt betalades 73.8 mkr ut i försörjningsstöd under perioden januari till och med oktober Motsvarande siffra för perioden januari till och med oktober 2012 är 80.5 mkr, det vill säga en ökning på cirka 6.7 mkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd under perioden januari till och med oktober 2011 var i snitt per månad 1081 stycken. Motsvarande siffra för perioden januari till och med oktober 2012 är 1147 hushåll i snitt per månad, det vill säga en ökning med cirka 66 hushåll i snitt per månad. Utbetalningen per hushåll har ökat med 155 kr jämfört med 2011 och ligger nu på cirka 7200 kr per hushåll. Anders Sjökvist, avdelningschef. HORISONT Under Horisonts första verksamhetsår deltog 80 personer i projektet. 34 av dessa påbörjade gymnasiestudier, 5 personer har läst in fullständigt gymnasiebetyg, 4 personer har gått vidare till Vuxenutbildning, 7 personer är på väg till Universitetet och 9 personer gick ut i arbete. I en rapport av Ingvar Nilsson Och alla dessa våra minsta Om unga människor på glid och utanförskapets pris i Karlstad ( ) finns en socioekonomisk analys av projekt Horisont. Ingvar konstaterar att projektmålen är utomordentligt högt satta och omöjliga att uppnå med tanke på målgruppens bakgrund, behov och problematik. Trots detta menar Ingvar Nilsson att Horisont bidragit till stora socioekonomiska vinster, närmare bestämt en långsiktig samhällsekonomisk vinst på strax under 90 Mkr varav den kommunala vinsten uppgår till 13 Mkr. För att passera break even under en mandatperiod krävs att 2 % av deltagarna, eller 1.6 personer, kommer in på arbetsmarknaden. En framtida långsiktig organisation i enlighet med projekt Horisont kan men andra ord ses som en god socioekonomisk investering. Marie Andersson, Jobbcenter. BOSTAD FÖRST HISTORIK Bostad först kommer ursprungligen från USA och heter Housing first. Stockholm och Helsingborg var först ut i Sverige och startade upp sina projekt Projekten har visat goda resultat och det kommer en slutrapport våren Uppstarten av Bostad först i Karlstad är ett politiskt beslut, där man har sett att det är en bra metod för att minska hemlöshet. I den strategiska planen har man gett socialnämnden i uppdrag att motverka hemlöshet och att öka Karlstadbornas möjligheter till en egen bostad. Socialnämnden har sett Bostad först som en metod som kan svara upp mot detta och skrivit in det i genomförandet. 6

8 I april 2012 började Jörgen Widing och Martin Seppänen att sätta sig in metoden och arbeta fram ett förslag hur det kunde se ut i Karlstad. Socialnämnden beslutade i oktober att Bostad först skulle ligga organisatoriskt under Bo och budgetenheten på IFA. 7 MODELLEN Bygger på att man ska få egen lägenhet utan krav på drogfrihet/nykterhet eller deltagande i behandling. Lägenheterna ska vara utspridda och man ska ha ett kontrakt med hyresvärden direkt och det är inga andra krav än att man skall följa hyreslagen. Bostad först utgår från att varje individ är unik och att man därför behöver hitta individuella lösningar och den egna motivationen för en förändring. Detta kommer att styra hur hjälpinsatserna utformas och vad som krävs för att behålla sitt boende. De ytterligare krav som kommer att finnas i Karlstad är att man har kontakt med sin vägledare en gång i veckan i bostaden och att man går med på att hyran kan betalas via autogiro. Man ska också gå med på att kontinuerligt göra ASI, Kasam, Audit och Dudit. Syftet med detta är att kunna utvärdera verksamheten, som kontinuerligt kommer att följas upp för detta. Utvärderingen kommer att genomföras av Karlstads universitet i samarbete med Lund och Stockholm universitet. Detta för att man ska kunna göra nationella jämförelser. NULÄGE Bygger på att man ska få egen lägenhet utan krav på drogfrihet/nykterhet eller deltagande i behandling. Lägenheterna ska vara utspridda och man ska ha ett kontrakt med hyresvärden direkt och det är inga andra krav än att man skall följa hyreslagen. Bostad först utgår från att varje individ är unik och att man därför behöver hitta individuella lösningar och den egna motivationen för en förändring. Detta kommer att styra hur hjälpinsatserna utformas och vad som krävs för att behålla sitt boende. De ytterligare krav som kommer att finnas i Karlstad är att man har kontakt med sin vägledare en gång i veckan i bostaden och att man går med på att hyran kan betalas via autogiro. Man ska också gå med på att kontinuerligt göra ASI, Kasam, Audit och Dudit. Syftet med detta är att kunna utvärdera verksamheten, som kontinuerligt kommer att följas upp för detta. Utvärderingen kommer att genomföras av Karlstads universitet i samarbete med Lund och Stockholm universitet. Detta för att man ska kunna göra nationella jämförelser. Jörgen Widing, utredare Bostad först.

9 8 Nyckeltal 2012 Utbetalt försörjningsstöd är satt i förhållande till antalet invånare i kommunen. Förvaltningens placeringskostnader presenteras gentemot budget för placeringarna Antal familjehemsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal institutionsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal externa institutionsplacerade vuxna antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

10 9 Nyckeltal 2012 Försörjningsstöd i kronor utbetalt per invånare 120,0 100,0 belopp i kr 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalt per invånare 2011 Utbetalt per invånare 2012 Budget 2012 kr / inv Placeringskostnader barn och ungdomar i tkr belopp i tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar FAM 2011 Kostnad placeringar FAM 2012 budget placeringar FAM 2012 Externa placeringskostnader vuxna i tkr belopp i tkr Kostnad placeringar VUX 2011 Kostnad placeringar VUX 2012 budget placeringar VUX jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 213 MED FOKUS PÅ NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE KARLSTAD.SE det har verkligen varit en underbar sommar! Som vanligt var jag en av

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 213 Med fokus på Avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE februari blev väl ungefär som jag trodde. Det är väl bristen

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

ARBETSMARKNADS OCH SOCIALNÄMNDEN

ARBETSMARKNADS OCH SOCIALNÄMNDEN ARBETSMARKNADS OCH SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) ansvarar för omsorg och service inom individ- och familjeomsorgen. Nämnden ansvarar för kommunens socialpsykiatriverksamhet,

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING MAJ 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING MAJ 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING MAJ 213 Med fokus på Vuxenavdelningen KARLSTAD.SE nu kom våren! Kalla nätter och snålblåst, men inget kan stoppa de blåa scillorna längs med häcken

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 213 Med fokus på Vuxenavdelningen KARLSTAD.SE Nyss hemkommen från Indien kan man ju inte låta bli att jämföra lite, hur vi har det här

Läs mer

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN sid 1 (11) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) ansvarar för omsorg och service inom individ- och familjeomsorgen. Nämnden ansvarar för kommunens socialpsykiatriverksamhet,

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut sid 1 (9) Tjänsteskrivelse 2013-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 213 Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE vi går allt ljusare tider till mötes och det märks tydligt för mig som bor lite avsides.

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2012. Med fokus på sommaren KARLSTAD.SE

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2012. Med fokus på sommaren KARLSTAD.SE Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2012 Med fokus på sommaren KARLSTAD.SE VÄLKOMNA TILLBAKA NI som börjat efter semestern. En hel del av oss på förvaltningen valde sen semester

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2012 Med fokus på Avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE v å r e n k o m tidigt och talgoxen höll på att sjunga

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2012 Med fokus på strategiska planen KARLSTAD.SE n ove m b e rn a t t e n t a r e t t stadigt grepp ute på landsbygden redan vid 3-snåret

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2012. Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2012. Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE EKONOMI 1 UTFALL Prognosen för visar ett nollresultat för verksamheten. Kostnaderna för externa

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 sid 1 (10) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-04-17 Kristin Johansson, 054 540 52 30 kristin.johansson@karlstad.se Arbetsmarknads- och socialnämnden Strategisk plan och budget

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 213 MED FOKUS PÅ FAMILJEAVDELNINGEN KARLSTAD.SE god höst på er! Kan börja med ett glädjande besked; det är bara 4 dagar kvar till vintersolståndet.

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING MARS Med fokus på Vuxenavdelningen KARLSTAD.SE f e b r u a r i ä r ju i n t e årets roligaste månad, i mitt tycke till och med den näst tråkigaste

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-10-06 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-5546 Jens.nilson@lund.se, 46-5869 (9) Inledning Lund står sig relativt väl i den lågkonjunktur som drabbat Sverige. Lunds attraktivitet som studie-, boende- och arbetsort

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-11-03 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Social investeringsfond i Norrköping

Social investeringsfond i Norrköping Social investeringsfond i Norrköping Totalt 40 mkr (30 mkr) Fem insatser Återföringsmodell Uppföljning/utvärdering Mänskliga vinster Ekonomiska vinster Varför en social investeringsfond? Bryta negativa

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Budgetramar 2014-2016

Budgetramar 2014-2016 sid 1 (2) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 3 Budgetramar 2014-2016 Dnr ASN-2013-16 Dpl 10 Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 1. Förslag till yttrande över preliminära budgetramar

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Rapport försörjningsstöd

Rapport försörjningsstöd Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2011-03-07 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 213 Hopptornet, Årets vardagshjältar 213- från vänster Anders Carlsson, familjehuset, Sabine Kihlstedt, familjehuset och Lars Söderberg,

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1 Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld

Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld Upplägg Bakgrund och förutsättningar Internbudgeten i korthet Finansiellt underlag Omställningsåtgärder Ny prognos från Migrationsverket

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-04-05 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se En stad för alla del 1 Egen försörjning och o bostad Uppföljning av mål

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen långtidsarbetslösa

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen långtidsarbetslösa KF 116 24 april 217 Diarienummer KSN-217-1273 Kommunfullmäktige Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen långtidsarbetslösa Då Liberalerna och Alliansen styrde arbetade vi ihärdigt för

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING JUNI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING JUNI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING JUNI 213 MED FOKUS PÅ STABEN KARLSTAD.SE det är nog flera som följt mina lokala spaningar här i månadsrapporter. Ofta har det handlat om den natur

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Socialtjänsten i Göteborgs Stad

Socialtjänsten i Göteborgs Stad Socialtjänsten i Göteborgs Stad Trender, statistik och utmaningar Kunskapsseminarium 17 maj 2017 Insatser och del av kostnaden Vilka insatser har vi inom individ-och familjeomsorg/funktionshinder?och hur

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN sid 1 (14) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) ansvarar för omsorg och service inom individ- och familjeomsorgen. Nämnden ansvarar för kommunens socialpsykiatriverksamhet,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-08 Handläggare Kristina Eklund Telefon: 08 50835534 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2012 Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE p å k vä l l e n ä r luften kylig och rutorna på växthuset har immat igen när jag tar

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-03-14 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten Kostnadsmått 2012 Öppna jämförelser av socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...

Läs mer