MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012"

Transkript

1 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012 Med fokus på avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE

2 o k t o b e r f ö r s v a n n s o m en blixt i fjärran. Vart tog den månaden vägen? Hade förmånen att arbeta hemma i stugan en dag och då blev jag varse vad som händer i trädgården på dagarna när jag vanligtvis befinner mig i trygghet på mitt kontor. Där satt jag och skrev, när jag ser tre vuxna rådjur strosa runt ute på gräsmattan. De hade patrullerat av ena rabatten och var nu på väg mot de små rhododendronbuskarna som jag köpte förra året. De åt ju upp knopparna förra vintern så sommaren 2013 skulle bli första året jag skulle få se hur fina blommor de har. Nu verkade det hela vara i stor fara så jag slängde mig mot fönstret, men i sista sekunden innan jag hann knacka på rutan, vek de av och ställde sig i en annan rabatt i stället. Lugnt och värdigt smaskade de i sig daggkåpa, ett par kungsljus och desserten blev en rosett rudbeckia; blad och kvistar, ja hela plantan faktiskt. Dags att dra ut alla gamla hönsnät och bygga burar runt dyrgriparna. Annars blir det nog inte mycket kvar att titta på till våren. Fågelborden är uppe och fyra sorters mat inhandlat. Blev rikt belönad då de första gästerna var en flock stjärtmesar som valde just mina talgbollar till lunch. Annars så är ju november månaden när man inte ser något alls, då det är mörkt både morgon och kväll. Inte särskilt muntert tycker jag, så då får man lägga lite extra kraft på att hålla humöret uppe. Det var många med mig som fick hjälp med humöret på KLURA:s spridningskonferens. Klas Hallberg fick oss att storskratta men också stelna till lite då och då när han bekräftade att vi har en viktig funktion i samhället och att det gör skillnad om vi går till jobbet eller inte. Vi fick höra, från någon utanför vår egen organisation, att det arbete vi utför kan ändra livsbetingelserna för andra. Ansvaret kan vila tungt ibland, och lite lättare ibland när någon medborgare berättar att vi gjort skillnad genom att just vara på våra arbeten. Jag kände mig stolt och nöjd över att vara en del av offentlig välfärdssektor. Kompetensprojektet är nu avslutat och nu återstår att förvalta vad vi lärt oss under det 1,5 år som det pågått. På förvaltningsnivå kommer ett av resultaten att vara en övergripande kompetensplan där vi arbetar systematiskt med utbildning och övning av färdigheter i några utvalda spår. CHEFEN HAR ORDET Vi har jobbar vidare med vårt WEPA, det vill säga den inventering vi gjort i hela kommunen av eventuella framtida EU-finansierade projekt. Vår förvaltning jobbar tätt tillsammans med Räddningstjänstförbundet, Gymnasieförvaltningen, Barn- och Ungdomsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. De uppslag vi arbetar med handlar om trygghetsfrågor och våra möjligheter att skapa goda uppväxtvillkor för våra barn och ungdomar. Vi får se vad det blir av med det. På återhörande i december. Monica Persson, socialdirektör. 1 Invånare Mars 2012 Totalt: Kommunfakta Oktober-10 Oktober -11 September-12 Oktober-12 Arbetslösa Tillg 14 nov Program Tillg 14 nov med aktivitetsstöd

3 EKONOMI 2 Enligt beslut i KS får nämnden föra över och använda tkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under 2013.

4 Förvaltningen redovisar ett överskott på 3 mnkr för verksamheten Förvaltningen har på olika sätt arbetat med att dämpa kostnadsökningen. Samtidigt har förvaltningen sökt externa bidrag till finansiering av verksamheter. Som exempel kan nämnas: När det gäller placeringskostnaderna för barn och unga har förvaltningen klarat av att dämpa kostnadsutvecklingen. Det är framförallt satsningen på förstärkta familjehem och satsningen på det nya boendet för unga vuxna med en omfattande social problematik som gett goda resultat. Förvaltningen har startat ett projekt som genom samverkan skapar förutsättningar till lönearbete och egen försörjning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet ska vara helt individanpassat där personens egen önskan står i fokus. Projektet beviljades 2,7 mnkr från socialstyrelsen att användas under år Förvaltningen fortsätter samarbetet med Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsmarknadsåtgärder. Efter beslut i ledningsgruppen hösten 2011 har förvaltningen under 2012 arbetat i fem olika grupper för att finna förslag till organisationsförbättringar inom områdena: Bostäder, Unga vuxna, Våld i nära relationer, Sysselsättning och Kontaktpersoner/kontaktfamiljer. Arbetet skall ha fokus på medborgarnas färd inom förvaltningen, så att den blir så smidig och effektiv som möjligt för den enskilde. Syftet är att uppnå en mer sammanhängande process och där till hörande kompetens för att uppnå bästa möjliga utveckling. Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat att den evidensbaserade modellen Bostad först ska införas i Karlstads kommun. Arbetssättet effektiviserar arbetet mot hemlöshet. Reducering av tjänster som i möjligaste mån ska lösas genom att inte tillsätta pensionsavgångar och vakanta tjänster. Förvaltningen har 14 vakanta tjänster i nuläget: IFA 5,0 VUXEN 6,0 FAM 1,5 STABEN 1,5. Överskottet i verksamheten beror på hårt arbete med besparingar, sökta och beviljade bidrag från externa parter, beviljad omprövning av momsersättning tillsammans med låga antal institutionsplacerade barn och unga. Antalet institutionsplacerade barn och unga i oktober är 13, jämfört med 24 under samma period Varje månad med så få placeringar innebär en besparing på cirka 1 mnkr jämfört med budget. Det är alltså mycket få placeringar i nuläget och det finns ingenting som tyder på att detta kommer att bestå. Förvaltningen räknar med att placeringarna för barn och unga kommer att öka och har därför ökat budgeten för 2013 med ytterligare 3,5 mnkr. 3 Tabellen visar den stora ökningen av antalet LVM under 2012.

5 EXTERNA INSTITUTIONSPLACERINGAR INOM MISS- BRUK/BEROENDE OCH SOCIALPSYKIATRI Kostnaderna för externa placeringarna har överskridit budget under 2011 och 2012 och förväntas ligga på samma nivå även de kommande åren. Trots kostnadsökningen för externa placeringar vuxna har färre personer placerats. En orsak till de höga kostnaderna för externa placeringar är allt längre placeringstider i kostnadskrävande tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall). Vård med stöd av 13 LVM har en dygnskostnad på kr. Denna kostnad kan jämföras med kostnaden för behandlingshem som ger vård enligt Socialtjänstlagen. Där ligger den genomsnittliga dygnskostnaden på omkring kr/dygn. Tvångsvården övergår alltmer sällan i frivilliga placeringar och vårdbehovet enligt LVM ökar därför var 19 % av samtliga placeringskostnader enligt LVM. Motsvarande andel 2011 är 30 %. Vård enligt LVM beslutas i Förvaltningsrätten och verkställs av kommunens socialtjänst. Unga vuxna med svår missbruksproblematik, psykisk ohälsa och i behov av behandling tenderar att öka. Missbruksbilden har förändrats. Från heroin, amfetamin, cannabis och alkohol till en blandning av en mängd preparat vilket sker redan i tidiga tonår. Dämpande och smärtstillande mediciner finns med i stort sett hos alla ungdomar med missbruk/beroende problematik. Även Subutex och Suboxon (ersättningsmedel för heroin som ges i läkemedelsassisterad behandling) har blivit vanliga som illegala droger. Drogerna är lätt tillgängliga bland annat på Internet och det finns även egentillverkade droger i omlopp. Tillgången och tillgängligheten till droger innebär att missbruk och beroendeproblematiken därmed ökar. Antalet personer, särskilt unga, i behov av behandlingsinsats för missbruk/ beroende blir allt fler. Prognosen för externa placeringar inom missbruk/beroende och socialpsykiatri är att budgeten kommer att överskridas: med 3 mnkr för gruppen missbruk/beroende. med 2 mnkr för gruppen med psykisk funktionsnedsättning. med 1,5 mnkr för beslut enligt LSS. Sammanlagt med 6,5 mnkr. FÖRSÖRJNINGSSTÖD Förvaltningen ser ingen möjlighet att klara den budgeterade ramen för försörjningsstöd. Inga prognoser visar att försörjningsstödet kommer att minska. Genom arbetsmarknadsåtgärder som till exempel Jobbpaket kommer förvaltningen bromsa ökningen, men försörjningsstödet kommer inte att minska. JOBBPAKET 2012 Jobbpaketet följer den strategiska planen och vänder sig i första hand till unga under 30 år och i andra hand till familjer med barn som är under 15 år. Arbetsplatserna finns inom kommunens förvaltningar och bolag. Arbetsförmedlingen bekräftar att de som idag är långtidsarbetslösa och har en svag ställning på arbetsmarknaden även fortsättningsvis har svårt, eller till och med svårare att få fotfäste på arbetsmarknaden. För dessa målgrupper kan jobbpaketen vara en bra lösning. Av 300 personer som genomgått ett jobbpaket har 200 personer idag egen försörjning. Det vill säga att 66 % har en annan försörjning än försörjningsstöd. Prioriterade målgrupper för arbetsmarknadsåtgärder är: Unga under 25: Antalet unga under 25 som har försörjningsstöd i Karlstad är ca 450 personer. Drygt 100 unga står långt från arbetsmarknaden. Förvaltningen samverkar med arbetsförmedlingen och arbetar med jobbpaket. Utomnordiska invandrare: Många står långt från arbetsmarknaden. Förvaltningen samverkar med arbetsförmedlingen och arbetar med jobbpaket. Personer med psykosociala funktionsnedsättningar: Förvaltningen arbetar med praktikplats inom kommunen och inom sociala företag samt samverkan med Samspelet. ÖPPNA JÄMFÖRELSER EKONOMISKT BISTÅND 2012 Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att samla in data om olika aspekter av kvalitet, resultat och effektivitet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och att årligen redovisa dessa i öppna jämförelser. Arbetet sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i samråd med Vårdföretagarna och Famna. 4 Förvaltningen bör få möjlighet att skapa en buffert för externa placeringar. De är oerhört kostsamma och en liten förändring i antalet kan innebära flera miljoner kronor i överskott eller underskott. Om förvaltningen klarar målet att redovisa ett överskott är det nödvändigt att förvaltningen får behålla det överskottet för att klara fluktuationerna för externa placeringar i framtiden.

6 5 Andelen personer som långa perioder inte klarar sin försörjning har ökat. Majoriteten av dem som söker ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet och sjukdom. För sjuka som står utanför Försäkringskassans system med sjukpenning och sjukersättning är det mycket viktigt att hälso- och sjukvården samverkar med socialtjänsten kring bedömning av arbetsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser. I värsta fall kan konsekvensen annars bli att dessa personer behöver söka försörjningsstöd fram till ålderpensionen, säger Socialstyrelsens utredare Anette Agenmark. Under 2012 kan Socialstyrelsen också konstatera en ökning på nära tre procentenheter för andelen biståndsmottagare som är beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd respektive mycket långvarigt ekonomiskt bistånd. Övriga resultat ur Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012: Ökningen av långvarigt bistånd har skett i alla län och störst är ökningen i Örebro län. Ökningen av mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (tre år eller längre) har skett i alla län. Den största ökningen återfinns i Västra Götalands län. I storstadslänen med Stockholm, Göteborg och Malmö finns de högsta andelarna av mottagare av långvarigt ekonomiskt bistånd. Totalt sett fick 4,4 procent av befolkningen i landet ekonomiskt bistånd Kristin Johansson, ekonomichef. Långa perioder av ekonomiskt bistånd riskerar att förstärka utanförskap. Ur ett barnperspektiv är det särskilt viktigt att föräldrar får stöd att komma in på arbetsmarknaden. Att växa upp i en familj med långvarigt ekonomiskt bistånd innebär en utsatthet som kan vara svår, och det kan påverka barnets skolresultat, hälsa och trygghet, säger Mona Heurgren, enhetschef för Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

7 FOKUS PÅ AVDELNINGEN FÖR INTEGRATION, FÖRSÖRJNING OCH ARBETE Förvaltningen har fått en extra tilldelning till 2012-års budget för jobbskapande åtgärder. För att ge arbetssökande personer med försörjningsstöd en möjlighet till en tidsbegränsad anställning i koncernen Karlstads kommun använder IFA medel till jobbpaket. De prioriterade grupperna i dessa jobbpaket är unga vuxna och barnfamiljer. Under har hittills 213 personer fått anställning i dessa jobbpaket. Förvaltningen räknar med att behovet av försörjningsstöd kommer att minska när jobbpaket nr 2 får full effekt. Under 2012 har hittills sjutton personer som deltagit i jobbpaketen gått vidare ut i en ordinarie anställning. Av alla de 300 personer som hittills genomgått ett jobbpaket har en tredjedel idag egen försörjning. IFA ser kontinuerligt över formerna för jobbpaketen och man har bland annat satsat på en omvårdnadsutbildning tillsammans med Komvux. Man har även utvecklat och utökat möjligheterna till jobbsökande aktiviteter för dem som är anställda och bland annat erbjuds fyra veckors coachning och jobbsökaraktiviteter via Communicare under sin anställningstid. Prognosen för utbetalning av försörjningsstöd under 2012 ligger på 99 mkr. Både antalet hushåll med försörjningsstöd och storleken av utbetalat försörjningsstöd har ökat under 2012 jämfört med samma period I oktober 2011 betalades 7370 tkr ut i försörjningsstöd och motsvarande siffra för oktober 2012 var 9825 tkr. Antal hushåll som fick försörjningsstöd i oktober 2011 var 1072 stycken varav 257 hushåll hade registerhållare som var under 25 år. Motsvarande siffror för oktober 2012 är 1172 stycken varav 259 hushåll hade registerhållare som var under 25 år. Totalt betalades 73.8 mkr ut i försörjningsstöd under perioden januari till och med oktober Motsvarande siffra för perioden januari till och med oktober 2012 är 80.5 mkr, det vill säga en ökning på cirka 6.7 mkr. Antalet hushåll med försörjningsstöd under perioden januari till och med oktober 2011 var i snitt per månad 1081 stycken. Motsvarande siffra för perioden januari till och med oktober 2012 är 1147 hushåll i snitt per månad, det vill säga en ökning med cirka 66 hushåll i snitt per månad. Utbetalningen per hushåll har ökat med 155 kr jämfört med 2011 och ligger nu på cirka 7200 kr per hushåll. Anders Sjökvist, avdelningschef. HORISONT Under Horisonts första verksamhetsår deltog 80 personer i projektet. 34 av dessa påbörjade gymnasiestudier, 5 personer har läst in fullständigt gymnasiebetyg, 4 personer har gått vidare till Vuxenutbildning, 7 personer är på väg till Universitetet och 9 personer gick ut i arbete. I en rapport av Ingvar Nilsson Och alla dessa våra minsta Om unga människor på glid och utanförskapets pris i Karlstad ( ) finns en socioekonomisk analys av projekt Horisont. Ingvar konstaterar att projektmålen är utomordentligt högt satta och omöjliga att uppnå med tanke på målgruppens bakgrund, behov och problematik. Trots detta menar Ingvar Nilsson att Horisont bidragit till stora socioekonomiska vinster, närmare bestämt en långsiktig samhällsekonomisk vinst på strax under 90 Mkr varav den kommunala vinsten uppgår till 13 Mkr. För att passera break even under en mandatperiod krävs att 2 % av deltagarna, eller 1.6 personer, kommer in på arbetsmarknaden. En framtida långsiktig organisation i enlighet med projekt Horisont kan men andra ord ses som en god socioekonomisk investering. Marie Andersson, Jobbcenter. BOSTAD FÖRST HISTORIK Bostad först kommer ursprungligen från USA och heter Housing first. Stockholm och Helsingborg var först ut i Sverige och startade upp sina projekt Projekten har visat goda resultat och det kommer en slutrapport våren Uppstarten av Bostad först i Karlstad är ett politiskt beslut, där man har sett att det är en bra metod för att minska hemlöshet. I den strategiska planen har man gett socialnämnden i uppdrag att motverka hemlöshet och att öka Karlstadbornas möjligheter till en egen bostad. Socialnämnden har sett Bostad först som en metod som kan svara upp mot detta och skrivit in det i genomförandet. 6

8 I april 2012 började Jörgen Widing och Martin Seppänen att sätta sig in metoden och arbeta fram ett förslag hur det kunde se ut i Karlstad. Socialnämnden beslutade i oktober att Bostad först skulle ligga organisatoriskt under Bo och budgetenheten på IFA. 7 MODELLEN Bygger på att man ska få egen lägenhet utan krav på drogfrihet/nykterhet eller deltagande i behandling. Lägenheterna ska vara utspridda och man ska ha ett kontrakt med hyresvärden direkt och det är inga andra krav än att man skall följa hyreslagen. Bostad först utgår från att varje individ är unik och att man därför behöver hitta individuella lösningar och den egna motivationen för en förändring. Detta kommer att styra hur hjälpinsatserna utformas och vad som krävs för att behålla sitt boende. De ytterligare krav som kommer att finnas i Karlstad är att man har kontakt med sin vägledare en gång i veckan i bostaden och att man går med på att hyran kan betalas via autogiro. Man ska också gå med på att kontinuerligt göra ASI, Kasam, Audit och Dudit. Syftet med detta är att kunna utvärdera verksamheten, som kontinuerligt kommer att följas upp för detta. Utvärderingen kommer att genomföras av Karlstads universitet i samarbete med Lund och Stockholm universitet. Detta för att man ska kunna göra nationella jämförelser. NULÄGE Bygger på att man ska få egen lägenhet utan krav på drogfrihet/nykterhet eller deltagande i behandling. Lägenheterna ska vara utspridda och man ska ha ett kontrakt med hyresvärden direkt och det är inga andra krav än att man skall följa hyreslagen. Bostad först utgår från att varje individ är unik och att man därför behöver hitta individuella lösningar och den egna motivationen för en förändring. Detta kommer att styra hur hjälpinsatserna utformas och vad som krävs för att behålla sitt boende. De ytterligare krav som kommer att finnas i Karlstad är att man har kontakt med sin vägledare en gång i veckan i bostaden och att man går med på att hyran kan betalas via autogiro. Man ska också gå med på att kontinuerligt göra ASI, Kasam, Audit och Dudit. Syftet med detta är att kunna utvärdera verksamheten, som kontinuerligt kommer att följas upp för detta. Utvärderingen kommer att genomföras av Karlstads universitet i samarbete med Lund och Stockholm universitet. Detta för att man ska kunna göra nationella jämförelser. Jörgen Widing, utredare Bostad först.

9 8 Nyckeltal 2012 Utbetalt försörjningsstöd är satt i förhållande till antalet invånare i kommunen. Förvaltningens placeringskostnader presenteras gentemot budget för placeringarna Antal familjehemsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal institutionsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal externa institutionsplacerade vuxna antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

10 9 Nyckeltal 2012 Försörjningsstöd i kronor utbetalt per invånare 120,0 100,0 belopp i kr 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalt per invånare 2011 Utbetalt per invånare 2012 Budget 2012 kr / inv Placeringskostnader barn och ungdomar i tkr belopp i tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar FAM 2011 Kostnad placeringar FAM 2012 budget placeringar FAM 2012 Externa placeringskostnader vuxna i tkr belopp i tkr Kostnad placeringar VUX 2011 Kostnad placeringar VUX 2012 budget placeringar VUX jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004 Individ- och familjeomsorg Lägesrapport 2004 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57)

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-03-25 Tid 2014-03-25, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut

Socioekonomiskt bokslut Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis och UNITIS Hantverkskooperativ De socioekonomiska boksluten genomfördes 2010 och utfördes av Annette Dünkelberg och Birgitta Israelsson Coompanion Stockholms

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige HEMLÖS 2012 Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport Tredje årgången Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige Innehåll Förord Sammanfattning 1. Hemlöshet problemet som biter sig fast

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer