Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson (fp) Dag Fredrixon (fp) Torbjörn Gunnarsson (s) Marie-L Boström (s) Lars Fredriksson (c) Lars-Erik Larsson (c ) Alf Granqvist (v) Abbe Ronsten (s) Björn Dalan (s) Sven-Gunnar Håkansson (c) Ingemar Nygren (mp) Tommy Andersson (m) Hans Richaud (m) Ann-Christine Östlund-B (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Lennart Hinders ( c ) Sune Hemmingsson (c) Stefan Dangardt (fp) Sixten Carlsson (s) Åke Örnberg (v) Margareta Arthursson (kd) Jan-Erik Steén (s) Anette Berg (c ) Lars-Evert Dahlberg (kd) Gudrun Eriksson (s) Esbjörn Westman (c) Karl-Gunnar Nyberg (m) Pia Järudd (m) Kerstin Forsgren ( s) Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Dag Fredrixon och Birgitta Gustafsson Rådhuset i Säter tisdagen den 30 mars kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Urban Falk Dag Fredrixon Birgitta Gustafsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet, Säter Margareta Jakobsson Datum för anslags nedtagande

2 Kommunfullmäktige Kf 36 Dnr KA04/ Månadens blombukett. Utdelas till Torkel Östman med följande motivering; Månadens blomma utdelas till Dig, Torkel i samklang med ditt genuina ridklubbsengagemang och hästars frustande, hovars kratsande, hövolmar och ryttarnas entusiasm. Din ständiga jour gäller både hästliv och ridklubbsanda. Dina vakande ögon följer byggnationer och klubbmöten. Dina kunskaper sponsrar stall-livet. En sann idealist som arbetar för personal, hästar och medlemmar. Blomman är en hyllning till din kraftfulla energi.

3 Kommunfullmäktige Kf 37 Dnr KA03/ Svar på motion om säkrare väg till och från skolan vid Enbacka skola. Kf 42/03 Motion om säkrare väg till och från skolan vid Enbacka skola har inlämnats från centerpartiet. Motionen har följande lydelse: Skolan i Enbacka har som upptagningsområde byarna inom Gustafs församling. Barnen från byarna längst bort åker skolbuss men barnen från de närmaste byarna tar sig till skolan gående eller med cykel. Vi kan idag med glädje konstatera att man vid Säters kommun och Vägverket insett problemet med bilarnas hastighet utanför skolan och därför finns idag - vid skolan - både "teoretisk" hastighetsbegränsning, d.v.s, skyltning och "praktisk" hastighetsbegränsning i form av vägbulor. Detta löser dock inte hela problemet med barnens säkerhet till och från skolan. Vid skolan finns dessutom även fritids samt bibliotek och idrottsverksamhet på kvällstid. Mellan "Pärlan" (bredvid skolan) och korsningen vid Skedvivägen där barnen från delar av Mora by samt Storhaga och Naglarby ansluter har man an!agt en gång- och cykelväg. Man valde en billigare variant genom att bredda vägen och med. målning markera en gång- och cykelväg istället för att bygga bredvid vägen med ett skyddande dike mellan. Problemet är att en målning kan betraktas som en "teoretisk" avgränsning och den syns bäst under sommaren och syns dåligt eller inte alls under skoltid d.v.s höst, vinter och vår när löv, sand och snö döljer markeringen. Alla de föräldrar och barn som nyttjar denna gång- och cykelväg vill ha en" praktisk" d.v.s fysisk avgränsning som hindrar motortrafiken från att nå barnen och barnen att nå motortrafiken - varför inte ett enkelt wireräcke liknande det vi har fått uppe vid riksväg 70? Plogningen bör kunna lösas med traktor eftersom traktor idag används på andra ställen med smala vägar som inne bland husen i byarna. Vi är övertygade om att samhällets kostnader för ett sådant fysiskt skydd av barnen (och av de vuxna som går och cyklar där) är mycket billigare även räknat i pengar - tragedierna oräknade - än kostnaderna av en enda invalidiserad eller dödad person. Vi ber därför Er i kommunstyrelsen om att snarast se till att en fysisk avgränsning av gång- och cykelvägen mellan Pärlan och korsning vid Skedvivägen skapas. Vi vill att detta sker innan en olycka sker. För alla föräldrar vars barn nyttjar skolvägen till Enbacka skola. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. forts

4 Kommunfullmäktige Kf 37 forts Au 62/04 Kommunstyrelsens yttrande: Efter Gatukontorets kontakter med Vägverket är numer gc-vägen avgränsad mot bilvägen med reflexstolpar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att motionen är besvarad. Ks 43/04 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att motionen är besvarad Kf 37 att motionen är besvarad

5 Kommunfullmäktige Kf 38 Dnr KA03/ Revidering av reglemente och avgifter för färdtjänst. Au 368/03 Socialnämnden beslutade vid sammanträde att för fastställande översända förslag till förändring av reglemente och avgifter för färdtjänst. Förslaget innebär ökning av egenavgiften vid resor inom och utanför kommunen samt vid samåkning. Vidare begränsas kortare uppehåll under resan till 5 minuter. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att färdtjänstreglementet förändras enligt följande; - egenavgiften för en enkelresa inom kommunen höjs till 25% av resans bruttokostnad, med en lägsta avgift om 35 kr, - när två eller fler samåker blir avgiften 15% per resenär, dock lägst 35 kr per resenär, - kortare uppehåll under resan begränsas till 5 min - för resor utanför kommunen ska egenavgiften vara 30% av resans bruttokostnad, dock lägst 35 kr. Bilaga 1 Au 369/03. Ks 234/03 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige att färdtjänstreglementet förändras enligt följande; - egenavgiften för en enkelresa inom kommunen höjs till 25% av resans bruttokostnad, med en lägsta avgift om 35 kr, - när två eller fler samåker blir avgiften 15% per resenär, dock lägst 35 kr per resenär, - kortare uppehåll under resan begränsas till 5 min - egenavgiften ska vara 30% av resans bruttokostnad, dock lägst 35 kr. Bilaga 1 Ks 234/03. Ks 4/04 Vid dagens sammanträde informeras om ärendet handläggning. Ärendet upptogs inte som extra ärende till kommunfullmäktige då ytterligare utredning ansågs krävas av förslagets effekter på gällande avtal om färdtjänsttransporter. Informationen lägges till handlingarna. forts

6 Kommunfullmäktige Kf 38 forts Au 31/04 Vid dagens sammanträde upptas ärendet för att besluta om fortsatt hantering av ärendet för att kunna återuppta ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i februari. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till kansliet se över förslagets konsekvenser för avtalet mellan Säters kommun och Säters Taxi, att uppdra till socialnämnden göra en ekonomisk analys av 2002 och 2003 års färdtjänstkostnader, särskilt med tanke på effekterna av det nya avtalet från och av analysen bedöma behovet av besparingar, samt att analysera konsekvenserna av det nya egenavgiftsförslaget för olika resenärer. Ks 44/04 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen upptas ärendet återigen. Socialnämnden har vid sammanträde behandlat ärendet och beslutat föreslå att färdtjänstreglementet förändras enligt följande; - Egenavgiften för en enkelresa inom kommunen höjs till 25% av resans bruttokostnad, med en lägsta avgift om 35 kr. - När två eller fler samåker blir avgiften 15% per resenär, dock lägst 35 kr per resenär. - Egenavgiften för resa med specialfordon föreslås till 25% av resans bruttokostnad med en lägsta avgift på 50 kr. - Kortare uppehåll under resan begränsas till högst 5 min. - För resor utanför kommunen ska egenavgiften vara 30% av resans bruttokostnad, dock lägst 35 kr. - En anslutningsavgift för färdtjänstkortet föreslås införas med en avgift om 50 kr vid nyanslutning och vid ersättning av förlust av kort. Till dagens sammanträde har inkommit skrivelse från lokalföreningen för synskadade som uttalar sin oro för socialnämndens förslag. Kommunstyrelsen diskuterar ingående ärendet forts

7 Kommunfullmäktige Kf 38 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att anta förslag till färdtjänstreglemente reviderat enligt följande - Egenavgiften för en enkelresa inom kommunen ändras till 20% av resans bruttokostnad, med en lägsta avgift om 40 kr och högst 100 kr. - Egenavgiften är 15 kr per resa och färdtjänstresenär till socialnämndens Dagcenterverksamhet. - När två eller fler samåker är avgiften 15% per resenär, dock lägst 40 kr per resenär. - Kortare uppehåll under resan begränsas till högst 5 min. - För resor utanför kommunen inom 50 km reselängd från bostaden, ska egenavgiften vara 30% av resans bruttokostnad, dock lägst 40 kr. - Anslutningsavgift för färdtjänstkortet är 50 kr vid nyanslutning och vid ersättning av förlust av kort. Bilaga 1 Ks 44/04. Kf 38 Vid dagens sammanträde i kommunfullmäktige yrkar Sven-Gunnar Håkansson med instämmande av Ann-Christine Östlund-Bäckehag att kommunstyrelsens förslag med en högsta egenavgift på 100 kronor ändras till 70 kronor som högsta avgift. I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag. Vid ärendets behandling yttrar sig även Tommy Andersson (m) och Abbe Ronsten. Efter avslutad diskussion ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och Sven-Gunnar Håkansson yrkande varvid ordförande konstaterar att kommunfullmäktige bifallit Sven-Gunnar Håkansson yrkande. Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att anta förslag till färdtjänstreglemente reviderat enligt följande och med Sven-Gunnar Håkansson ändringsförslag - Egenavgiften för en enkelresa inom kommunen ändras till 20% av resans bruttokostnad, med en lägsta avgift om 40 kr och högst 70 kr. - Egenavgiften är 15 kr per resa och färdtjänstresenär till socialnämndens Dagcenterverksamhet. - När två eller fler samåker är avgiften 15% per resenär, dock lägst 40 kr per resenär.

8 Kommunfullmäktige Kf 38 forts - Kortare uppehåll under resan begränsas till högst 5 min. - För resor utanför kommunen inom 50 km reselängd från bostaden, ska egenavgiften vara 30% av resans bruttokostnad, dock lägst 40 kr. - Anslutningsavgift för färdtjänstkortet är 50 kr vid nyanslutning och vid ersättning av förlust av kort. Bilaga 1 Kf 38/04. Delges: Socialnämnden

9 Kommunfullmäktige Kf 39 Dnr KA03/ Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning inom planområdet Daniels Hage m fl. Au 241/03 Efter beslut om planläggning och utbyggnad av allmänna va-ledningar i området Daniels Hage, har gatukontoret tagit fram förslag till ledningsnätets utformning och omfattning. Med detta som utgångspunkt redovisas förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp, för fastställelse. Gränsen för verksamhetsområdet föreslås sammanfalla med föreslagen plangräns. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i avvaktan på detaljplan för området återremittera ärendet till gatukontoret. Au 318/03 Vid dagens sammanträde upptas planfrågan och vatten- och avloppsanläggningsfrågor dör området. Miljö- och byggnadsnämnden har upprätta en skiss på programförslag för detaljplaneutformning av området. Arbetsutskottet beslutar i särskilt ärende att för närvarande inte detaljplanelägga området utan uppdrar till nämnden att framta förslag på en planutredning som möjliggör avstyckning av tomter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till gatukontoret att framta förslag på verksamhetsområde för avloppsanläggning. Au 33/04 Vid dagens sammanträde presenterar gatukontoret förslag på att nuvarande verksamhetsområde för vatten och avlopp, till och med Säters Camping vid sjön Ljustern utvidgas vid Daniels Hageområdet, markerat på bifogad karta. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att utvidga verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Daniels Hageområdet, bilaga 1 Au 33/04, karta, samt att meddela länsstyrelsen det utvidgade verksamhetsområdet. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 39 forts Ks 45/04 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att utvidga verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Daniels Hageområdet, bilaga 1 Ks 45/04, karta, samt att meddela länsstyrelsen det utvidgade verksamhetsområdet Kf 39 att utvidga verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Daniels Hageområdet, bilaga 1 Kf 39/04, karta, samt att meddela länsstyrelsen det utvidgade verksamhetsområdet. _ Delges: Länsstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden

11 Kommunfullmäktige Kf 40 Dnr KA04/ Anhållan om kommunal borgen för lån i Kommuninvest Au 85 Säterbostäder har upphandlat ett lån på 10 M kr i Kommuninvest. Det gäller ett lån som f n löper i SBAB och som skall omsättas per Lånet, som är säkerställt med kommunal borgen sedan tidigare, togs redan 1989 för finansiering av bolagets senast bostadsbyggnation på Kyrkberget i Stora Skedvi. Bolaget erhåller upplåning i Kommuninvest under förutsättning att kreditgivaren erhåller kommunal borgen som säkerhet och att detta särskilt framgår av ett kommunfullmäktigebeslut. Därför anhåller Säterbostäder om kommunal borgen med 10 M kr för upplåningen i Kommuninvest. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäders lån om 10 miljoner kr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ks 60/04 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäders lån om 10 miljoner kr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kf 40 att såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäders lån om 10 miljoner kr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Delges: Kommuninvest Säterbostäder

12 Kommunfullmäktige Kf 41 Dnr KA03/ Fyllnadsval efter Ingemar Nygren som ledamot i Demokratigruppen. Valb 2/04 Valberedningen beslutar att bordlägga frågan om ny ledamot efter Ingemar Nygren i kommunfullmäktiges demokratigrupp. Valb 5/04 Valberedningen beslutar att bordlägga frågan om ny ledamot efter Ingemar Nygren. Valb 10/04 Valberedningens förslag till kommunfullmäktige att som ny ledamot efter Ingemar Nygren i kommunfullmäktiges demokratigrupp utse Emma Sköns, Vasagatan 7, Säter. Kf 41/04 enligt valberedningens förslag Delges: De valda Personalkontoret

13 Kommunfullmäktige Kf 42 Dnr KA04/ Val av ersättare i Johan Viktor Olssons stiftelse efter Torsten Jusslin. Valb 11/04 Valberedningens förslag till kommunfullmäktige att som ersättare i Johan Viktor Olssons stiftelse efter Torsten Jusslin utse Ingrid Norman, Gessån 41, Säter. Kf 42 enligt valberedningens förslag Delges: De valda Personalkontoret Bert Stabforsmo

14 Kommunfullmäktige Kf 43 Debatt om kulturfrågor i Säters kommun. Urban Falck inleder med att tala om vad kultur är och dess betydelse för kommunens invånare. Margareta Arthursson, ledamot och kulturnämndens ordförande ger en beskrivning av kulturnämndens aktuella verksamhet. Ann-Christine Östlund-Bäckehag informerar om kulturens betydelse för barn och om landstingets kulturverksamhet. Därefter yttrar sig i debatten Sune Hemmingsson, Stefan Dangardt, Tommy Andersson (m) och Urban Falck.

15 Kommunfullmäktige Kf 44 Delgivningar. 1. Hemställan till Dalarnas kommunförbund att anlita porrfria hotell i samband med tjänsteresor i enlighet med motion Dnr KA03/ Protokoll från Demokratigruppens sammanträde, daterat Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, daterat Budgetuppföljning per Kommunfullmäktige har tagit del av delgivningarna.

16 Kommunfullmäktige Kf 45 Presentation av Säters Biografmuseum. Stefan Lindfors guidar fullmäktiges ledamöter runt i biografmuseet.

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Kommunfullmäktige 2003-06-18 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.30-21.45. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund

Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund 2013-09-26 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund Kl. 17.00 Gruppmöten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer