Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-03-31 1"

Transkript

1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Iris Carlsson-Rustas (s) Tommy Andersson (m) Jan-Erik Steen (s) Niclas Bodin ( c) Kerstin Bäck (s) Marie Richaud (m) Mats Nilsson (s) Lotta Bergstrand ( fp) Karl-Erik Finnäs ( c) Ulla Högberg (s) Simon Malmberg (s) Hans Richaud (m) Elsa Efraimsson-Vestman, (c) Ann Britt Grünewald (s) Göran Johansson (v) Erik Kall (mp) Gudrun Eriksson (s) Johan Fredriksson (m) Sune Hemmingsson ( c) Fredrik Michaelsson (fp) Torbjörn Gunnarsson (s) Maud Jones Jans (s) Maj-Lis Nyberg ( c) Pia Järudd (m) Tommy Alvik (s) Ann-Margreth Lundin (s) Anette Berg ( c) Hans-Göran Steneryd (s) Malin Hedlund (m) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekr Dan Ericson, förslagsställare Stina Stenberg, administrativ chef Krister Sidegren, förslagsställare Christer Malmstedt, kommunchef Azman Högberg, förslagsställare Johanna Jansson, Dalarnas Forskningsråd Utses att justera Justeringens plats och tid Lotta Bergstrand och Hans Richaud Rådhuset i Säter, måndagen den 4 april kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Lotta Bergstrand Hans Richaud Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson Utdragsbestyrkande

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 86 Dnr KA11/033 Månadens blombukett Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson delar ut mars månads blomma till Georgia Owerdrive, Säter. Motivering Ni har haft en mycket lyckad turné för Musikhjälparna, ett radioprogram. De startade en insamling till Barn är inte till salu tillsammans med Radiohjälpen. Ni bestämde Er för att hjälpa till och göra en insats. Startade i Örebro en turné, fortsatte till Västerås, Uppsala, Stockholm, Linköping och Jönköping. Ni bodde i en hyrd husbil, lånade el hos lokala radiostationer längs vägen. Spelade och samlade in pengar som blev en stor summa. Det blev kronor som överlämnades på Musikhjälpens sista dag i Malmö. Vi här i Säter är mycket stolta och imponerade av Ert initiativ. Dessutom har Ni gjort bra reklam för Säter. Nu håller Ni på att spela in ett debutalbum, men det finns redan en singel. Vi i kommunfullmäktiges presidium tycker att Ni har gjort en fantastisk insats. Ni är ett föredöme för ungdomar i Säter och är väl värda mars månads blomma. Vi önskar Er lycka till i framtiden. Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 87 Uppvaktning Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson (s) uppvaktar ledamoten Lars-Evert Dahlberg (kd) på 70-årsdagen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 88 Information om LUPP Ärendebeskrivning: Johanna Jansson från Dalarnas Forskningsråd informerar om resultatet av Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät. I rapporten har svaren från den Lupp-enkät (Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken) som under vintern genomförts bland högstadieoch gymnasieungdomar i Säters kommun sammanställts och analyserats. Vik ungdomskonsulent Diana Mäkiaho har påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till plan för hur resultatet från enkäten ska hanteras vidare inom kommunen. Vissa insatser har också redan påbörjats: Arbetet med demokratifrågor i skolår 7-9 har startat genom en utbildningssatsning med ett första steg för elevråd och personal på Klockarskolan. Justerande sign Utdragsbestyrkande

5 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 89 Dnr KA11/063 Ny bolagsordning och aktieägaravtal för Falun Borlänge regionen AB Ärendebeskrivning: Det har upprättats en ny bolagsordning och ett nytt aktieägaravtal för Falun Borlänge regionen AB. Anledningen är att Smedjebackens kommun ska ingå i samarbetet. Smedjebackens kommun kommer vid inträdet att via en nyemission teckna 350 aktier á 200 kronor. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar förslag till nytt aktieägaravtal och bolagsordning för Falun Borlänge regionen AB, enligt bilaga 1. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige antar förslag till nytt aktieägaravtal och bolagsordning för Falun Borlänge regionen AB, enligt bilaga 1 Au 84/11. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nytt aktieägaravtal och bolagsordning för Falun Borlänge regionen AB, enligt bilaga 1 Ks 93/11. Kommunfullmäktige beslutar: Anta förslag till nytt aktieägaravtal och bolagsordning för Falun Borlänge regionen AB, enligt bilaga 1 Kf 89/11. Justerande sign Utdragsbestyrkande

6 Bilaga 1 Kf , 86

7 Bilaga 1 Kf , 86

8 Bilaga 1 Kf , 86

9 Bilaga 1 Kf , 86

10 Bilaga 1 Kf , 86

11 Bilaga 1 Kf , 86

12 Bilaga 1 Kf , 86

13 Bilaga 1 Kf , 86

14 Bilaga 1 Kf , 86

15 Bilaga 1 Kf , 86

16 Bilaga 1 Kf , 86

17 Bilaga 1 Kf , 86

18 Bilaga 1 Kf , 86

19 Bilaga 1 Kf , 86

20 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 90 Dnr KA11/022 Inrättande av miljöberedning Ärendebeskrivning: Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har föreslagit att det inrättas en miljöberedning under kommunfullmäktige. Förslag till arbetsordning för miljöberedningen har upprättats av kommunchefen. Förslaget innebär att en miljöberedning utses av kommunfullmäktige bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare. Beredningens arbetsuppgifter framgår av upprättade arbetsordning. Yrkande: Tommy Andersson (m) yrkar att beredningen utses av kommunstyrelsen. Abbe Ronsten yrkar att en beredning utses av kommunfullmäktige enligt förslag. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat enligt förslaget att beredning utses av kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till arbetsordning för miljöberedning, bilaga 1 Au 86/11. Yrkande: Tommy Andersson (m) yrkar att beredningen utses av kommunstyrelsen. Abbe Ronsten yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att en beredning utses av kommunfullmäktige. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag att beredning utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till arbetsordning för miljöberedning, bilaga 1 Ks 94/11. _ forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 90 forts Yttrande: I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (m), Marit Ragnarsson ( c) och Abbe Ronsten (s). Yrkande 1: Tommy Andersson (m) yrkar att beredningen utses av kommunstyrelsen. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunfullmäktige beslutar att beredningen utses av kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Yrkande 2: Marit Ragnarsson (c ) yrkar tillägg med attsats att kommunfullmäktige inrättar en miljöberedning. Kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Yrkande 3: Marit Ragnarsson (c ) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag om att fastställa arbetsordningen enligt kommunstyrelsens förslag med ändring under punkt 1 uppgifter övriga frågor att miljöberedningen ska bereda motioner och medborgarförslag inom beredningens ansvarsområde. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Marit Ragnarssons yrkande. Yrkande 4: Marit Ragnarsson (c ) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige om förslag till ekonomisk ram. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Marit Ragnarssons yrkande. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Inrätta en miljöberedning 2. Fastställa förslag till arbetsordning för miljöberedning, bilaga 1 Kf 90/11. Justerande sign Utdragsbestyrkande

22 Bilaga 1 Kf , 90. Arbetsordning för miljöberedning Fastställd av kommunfullmäktige , 90

23 Innehållsförteckning 1 UPPGIFTER ARBETSFORMER BUDGET PERSONAL REVISORERNA INITIATIVRÄTT MILJÖBEREDNINGEN OCH BESLUT... 4

24 Arbetsordning för miljöberedning i Säters kommun för tiden Uppgifter Miljöberedningen skall fullgöra de arbetsuppgifter som anges nedan och de ytterligare uppgifter som kommunfullmäktige kan komma uppdra till beredningen Miljöberedningen fullgör kommunens arbetsuppgifter beträffande - genomförande och förslag i den av kommunfullmäktige antagna energi- och klimatstrategin från dec 2010 Delar av målen kommunen skall inte utnyttja fossila energikällor i sina lokaler - varje förvaltning skall energieffektivisera med 2,5% varje år - kommunen skall reducera elanvändningen i egna lokaler med 10% - ökning av webb- och telefonbaserade möten - klimatkompensering av bilresor - andelen ekologiska livsmedel skall öka med 5% varje år Övriga frågor med utgångspunkt i nationella och regionala miljömål, formulera miljömål för Säters kommun inventera kommunens miljöpåverkande verksamheter inom framtagna miljömål bevaka utveckling och tekniska framsteg inom energisektorn svara för genomförande av miljöledningssystem svara för upprättande av miljöbokslut delta i arbetet med avfallsplan svara för kommunens deltagande i gemensam energirådgivning med andra kommuner beredningens resultat och förslag förankras i kommunens organisation och redovisas till kommunfullmäktige bereda motioner och medborgarförslag inom beredningens ansvarområde 2 Arbetsformer Miljöberedningen består av 3 ledamöter och 3 ersättare som utse av kommunfullmäktige. Bland miljöberedningens ledamöter utses 1 ledamot till ordförande och 1 ledamot till vice ordförande. Miljöberedningens arbetsformer i övrigt regleras i särskilt reglemente gemensamt för kommunens nämnder. 3 Budget Miljöberedningen har de medel till förfogande som anvisas av kommunstyrelsen 4 Personal Miljöberedningen har inget eget personalansvar, den kommunala personal som utför arbetsuppgifter för beredningen tillhör förvaltning inom kommunstyrelsens eller miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden Arbetsuppgifter som utförs av kommunal personal skall belasta den budget som tilldelas miljöberedningen. 3

25 Miljöberedningen skall ha tillgång till sekreterare och de personella resurser i övrigt som miljöberedningen behöver för att fullgöra sina uppgifter 5 Revisorerna Kommunens revisorer skall granska Miljöberedningen på samma sätt som övriga nämnder 6 Initiativrätt Miljöberedningen har rätt att väcka ärende i kommunfullmäktige 7 Miljöberedningen och beslut Miljöberedningen har ingen självständig beslutanderätt Miljöberedningen förslag till kommunfullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen med ev hörande av annan berörd nämnd. Kommunstyrelsen skall lämna förslag till beslut om sådant saknas från miljöberedningen. Miljöberedningen förslag till kommunfullmäktige skall alltid innehålla riktlinjer och tidplan för uppföljning och utvärdering. 4

26 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 91 Dnr KA11/086 Förslag till höjning av entréavgifter till Skönvikshallen, bad-, gym- och solarieavgifterna Ärendebeskrivning: Fastighetskontoret anhåller om att få höja entréavgifterna till Skönvikshallen. Avgifterna avser bad-, gym- och solarieavgifter. Förslag till taxa har tagits fram av hallföreståndaren Owe Hedin. En jämförelse av avgifterna har gjorts med närliggande badanläggningar. Avgiftshöjningen beräknas ge ett tillskott på intäktssidan på årsbasis med kronor. Senaste höjningen av hallavgifterna genomfördes den 1 oktober Förvaltningens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att från 1 september höja bad- och gymavgifter enligt fastighetskontorets förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 september 2011 höja bad- och gymavgifter enligt fastighetskontorets förslag. Bilaga 1 Au 97/11. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 september 2011 höja bad- och gymavgifter enligt fastighetskontorets förslag. Bilaga 1 Ks 96/11. Yttrande: I ärendet yttrar sig Niclas Bodin (c ), Abbe Ronsten (s), Göran Johansson (v) och Lotta Bergstrand (fp). Yrkande: Niclas Bodin (c ) yrkar att taxan från och med september 2012 knyts till konsumentprisindexhöjning med basmånad september Kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Från och med den 1 september 2011 höja bad- och gymavgifter enligt fastighetskontorets förslag. Bilaga 1 Kf 91/ Taxan från och med september 2012 knyts till konsumentprisindexhöjning med basmånad september Justerande sign Utdragsbestyrkande

27 Förslag på nya entréavgifter Bilaga 1 Kf , 91 Skönvikshallen Jämförelse Bad I dag Förslag Ökning intäkt/år Hedemora Tunet i Borlänge Ludvika Leksand Mora Avesta Vuxna: 1 gång 35:- 40:- 8800:- 45:- 50:- 45:- 45:- 45:- 60:- 10-kort 300:- 360:- 6000:- 12ggr 450:- 12ggr 500:- 400:- x 11ggr 450:- 12ggr 600:- Halvårskort 700:- 900:- 2000:- x 850:- 1000:- 800:- 900:- 1300:- Årskort 1000:- 1300:- 5700:- 1700:- 1400:- 1300:- 1330:- 1500:- 2300:- Endast bastu 30:- 35:- 1000:- x x x x x x Barn: Under 6år gratis gratis x t.o.m.15år 25:- barn 0-3år gratis 25:- 3-7år 10:- 3-6år 20:- 6-17år 18:- 20:- 3200:- 25:- t.o.m.15år 25:- 30:- 25:- 8-15år 30:- 7-15år 40:- 10-kort 150:- 160:- 260:- 12ggr 250:- 12ggr 250:- 250:- x 11ggr 300:- 12ggr 400:- Halvårskort 350:- 450:- 100:- t.o.m.15år 400:- 700:- 410:- 630:- 840:- Årskort 500:- 650:- 600:- 870:- t.o.m. 15år 700:- 900:- 605:- 990:- 1440:- Gym 1 gång 40:- 50: :- 60:- 55:- x 70:- 60:- 100:- 1 gång inkl bad 55:- 65:- 60:- x x x 60:- 100:- 10-kort 350:- 450: :- 12ggr 600:- 12ggr 550:- x x 520:- 12ggr 1000:- Månadskort 250:- 300: :- 430:- 3mån 750:- x 420:- 400:- x Halvårskort 950:- 1200: :- x 1500:- 2334:- 1725:- 1100:- 2100:- Årskort 1500:- 1900: :- 2560:- 3000:- 3108:- 2825:- 2000:- 3900:- Bad ingår i gymkorten Solarium Sol 20 min 40:- 40:- 40:- 50:- x 65:- 16min 40:- x Sol 20 min och bad 60:- 65:- 85:- x x x x x Sol 20 min och gym 75:- 80:- 100:- x x x x x 10-kort 360:- 360:- x x x 11ggr 650:- 350:- x Summa ökning intäkter: :-

28 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 92 Dnr KA11/132 Ny motion om att det ges möjlighet för privata aktörer att teckna avtal med Säters kommun för att utföra hemtjänst och särskilt boende Ärendebeskrivning: En motion om att det ges möjlighet för privata aktörer att teckna avtal med Säters kommun för att utföra hemtjänst och särskilt boende lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Tommy Andersson (m), Elsa Efraimsson-Vestman (c ) och Lars-Evert Dahlberg (kd). Motionärernas förslag: För att öka valfrihet och service inom hemtjänst och särskilt boende för Säterborna föreslås att det ges möjlighet för privata aktörer att teckna avtal med Säters kommun för att utföra hemtjänst och särskilt boende. Kommunfullmäktige beslutar: Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Justerande sign Utdragsbestyrkande

29 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kf 93 Dnr KA11/096 Nytt medborgarförslag om miljön Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag miljön lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Azman Högberg, Säter. Medborgarnas förslag: Ett ställa som Ta till vara i Säter. En container på Säters återvinningsstation för mottagande av saker som är hela eller möjliga att reparera och/eller renovera. Stationer för mottagande av matavfall för kompostering. Stationer för mottagande av trasiga glödlampor. Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställare Azman Högberg och informerar om förslaget. Kommunfullmäktige beslutar: Hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Justerande sign Utdragsbestyrkande

30 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kf 94 Dnr KA11/116 Nytt medborgarförslag om en bom i slutet av Nämnsbovägen Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag en bom i slutet av Nämnsbovägen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Krister Sidegren, Säter. Medborgarnas förslag: Att en bom sätts upp i slutändan på Nämnsbovägen. Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställare Krister Sidegren och informerar om förslaget. Kommunfullmäktige beslutar: Hänskjuta medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut. Justerande sign Utdragsbestyrkande

31 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kf 95 Dnr KA11/141 Nytt medborgarförslag om nytt särskilt boende i centralorten direktiv till utredningen Ärendebeskrivning: Ett medborgarförslag en nytt särskilt boende i centralorten direktiv till utredningen, lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Dan Ericson, Säter. Medborgarnas förslag: Vilka direktiv utredningen fått vet jag naturligtvis inte, men jag vill härmed föreslå att en konsekvensutredning genomförs vid varje tänkt objekt. Utredningen skall förutom allt annat belysa såväl miljö, som tillgänglighet för besökare att ta sig dit utan svårighet och stora fysiska påfrestningar. Vi behöver ett nytt särskilt boende i Centralorten och det skall ligga centralt. Detta förslag följer med som ett av direktiven i utredningen. Det kostar inget men visar god vilja. Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställare Dan Ericson och informerar om förslaget. Kommunfullmäktige beslutar: Hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Justerande sign Utdragsbestyrkande

32 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kf 96 Rapporter Torbjörn Gunnarsson (s) rapporterar om en arbetsmarknadsundersökning för Säter, genomförd av LO. Justerande sign Utdragsbestyrkande

33 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kf 97 Dnr KA11/022 Val av Miljöberedning Ärendebeskrivning: Val av Miljöberedning bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare. Bland Miljöberedningens ledamöter ska 1 ledamot utses som ordförande och 1 ledamot till vice ordförande. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 1. Såsom ledamöter och ersättare miljöberedningenför mandatperioden t o m välja: Ledamöter Ulla Hjort (s) Marit Ragnarsson (c ) Ingemar Nygren (mp) Ersättare Anders Boman (fp) Johan Fredriksson (m) Niklas Groop (v) 2. Som ordförande i miljöberedningen för mandatperioden t o m välja Ingemar Nygren (mp) 3. Som vice ordförande i miljöberedningen för mandatperioden t o m välja Marit Ragnarsson (c ). Kommunfullmäktige beslutar: 1. Såsom ledamöter och ersättare miljöberedningenför mandatperioden t o m välja: Ledamöter Ulla Hjort (s) Marit Ragnarsson (c ) Ingemar Nygren (mp) Ersättare Anders Boman (fp) Johan Fredriksson (m) Niklas Groop (v) 2. Som ordförande i miljöberedningen för mandatperioden t o m välja Ingemar Nygren (mp) 3. Som vice ordförande i miljöberedningen för mandatperioden t o m välja Marit Ragnarsson (c ). Justerande sign Utdragsbestyrkande

34 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kf 98 Dnr KA11/117 Fyllnadsval efter Sven-Gunnar Håkansson (c) Ärendebeskrivning: Sven-Gunnar Håkansson (c) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, vice ordförande i valnämnden, ersättare i Räddningstjänsten Dala Mitt samt ledamot i kommunfullmäktige. Fyllnadsval ska ske efter Sven-Gunnar Håkansson. Valberedningen beslutar: 1. Bordlägga val av ny ledamot i kommunstyrelsen och ny ersättare i Räddningstjänsten Dala Mitt efter Sven-Gunnar Håkansson Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna avsägelsen. 2. Som ny vice ordförande i valnämnden efter Sven-Gunnar Håkansson välja Lars-Erik Larsson ( c). Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna avsägelsen. 2. Som ny vice ordförande i valnämnden efter Sven-Gunnar Håkansson välja Lars-Erik Larsson ( c). Justerande sign Utdragsbestyrkande

35 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kf 99 Dnr KA11/104 Fyllnadsval efter Per Hedström (s) Ärendebeskrivning: Per Hedström (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Per Hedström. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 1. Godkänna avsägelsen. 2. Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Per Hedström välja Erik Hedström (s), Stora Skedvi. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna avsägelsen. 2. Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Per Hedström välja Erik Hedström (s), Stora Skedvi. Justerande sign Utdragsbestyrkande

36 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kf 100 Dnr KA11/152 Fyllnadsval efter Hans Richaud (m) Ärendebeskrivning: Hans Richaud (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Hans Richaud. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 1. Godkänna avsägelsen. 2. Som ny ledamot i kulturnämnden efter Hans Richaud välja Ingeborg Björnbom (m), Säter. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna avsägelsen. 2. Som ny ledamot i kulturnämnden efter Hans Richaud välja Ingeborg Björnbom (m), Säter. Justerande sign Utdragsbestyrkande

37 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kf 101 Delgivningar 1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-17

Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Nytt medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete... 3 Kf 3 Ny motion om företagarvänligare miljötillsyn... 4 Kf 4 Återbetalning av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-20.00. Beslutande Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c)

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-10-31

Kommunfullmäktige 2013-10-31 Kommunfullmäktige 2013-10-31 Kf 95 Månadens blombukett... 2 Kf 96 Nytt medborgarförslag om hundrastgård... 3 Kf 97 Nytt medborgarförslag om att ta sig ner till Ljustern... 4 Kf 98 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Lars-Evert Dahlberg (kd)

Lars-Evert Dahlberg (kd) Kommunstyrelsen 2011-01-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.20. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Annaklara

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s)

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s) Kommunfullmäktige 2009-05-28 1 Plats och tid Uflshyttans Herrgård, Ulfshyttan kl. 19.00 20.50. Beslutande Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01 1

Kommunstyrelsen 2009-12-01 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-01 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.15 Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Kommunkansliet, Säter

Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2007-05-31 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 21.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson (

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 Plats och tid Församlingsgården i Enbacka, Gustafs, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Mats Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2003-11-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl. 18.00 21.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Anders Bohaman (fp)

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16

Kommunfullmäktige 2015-02-16 Kommunfullmäktige 2015-02-16 Kf 79 Månadens blombukett... 2 Kf 80 Uppvaktning... 3 Kf 81 Svar på motion om att ge barnen en giftfri vardag... 4 Kf 82 Svar på medborgarförslag om Giftfriförskola... 6 Kf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-03-29 1 Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 BUN 68 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 69 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 70 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, AUGUSTI 2013... 3 BUN 71

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-11:45 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Ola Birgersson (C) Harald Brixeskog (MP) Larry Tallroth

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-27

Kommunstyrelsen 2013-08-27 Kommunstyrelsen 2013-08-27 Ks 122 Begäran om utökad kommunal borgen... 2 Ks 123 Reviderade ramar 2013 kommunstyrelsens förvaltningar... 4 Ks 124 Översiktlig inventering av stipendier... 6 Ks 125 Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-11.30 Beslutande Kira Berg, s 92 Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Arne Fäldt, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-21.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP)

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP) Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.10 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-05-13 2

Kommunstyrelsen 2003-05-13 2 Kommunstyrelsen 2003-05-13 2 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 12.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-09 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-12.00 13.15-16.00 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Charlotte Storkenfeldt (m), för

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24 1

Kommunfullmäktige 2011-02-24 1 Kommunfullmäktige 2011-02-24 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 19.00 20.35 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf 75, 77-85 Eva Kungsmark (s), vice ordf 75,77-85 Margareta Arthursson (kd) Abbe Ronsten

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset i Ljusdal 13:00-15:45 Beslutande Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP).

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP). Kommunfullmäktige 1 (18) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 9 december 2013, klockan 18.30-19.10. ande Tjänstgörande ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 17:30-17:50 Beslutande Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) Tomas Bendiksen (S) Mika Muhonen (S), 144 Ann-Charlotte

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-11-23

Kommunfullmäktige 2009-11-23 Kommunfullmäktige 2009-11-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 23.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Ola Larsen (S) Anders Lindblom (C) Carin Runeson (S) Ing-Britt Bergström (S) Birgitta Bolin

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9)

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Plats och tid Lärcentrum rum 203, kl. 9.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Niclas Erlandsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Kommunfullmäktige2013-09-26

Kommunfullmäktige2013-09-26 Kommunfullmäktige2013-09-26 Kf 73 Månadens blomma... 2 Kf 74 Uppvaktning... 3 Kf 75 Nytt medborgarförslag om upprustning av fotbollsmål... 4 Kf 76 Nytt medborgarförslag om försköning av infarten till Skönvik...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2009-04-08 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Studiebesök vid Härjedalens gymnasieskola 31 Allmänhetens frågestund 32 Prisutdelning Kommunduellen 2009 33

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 1 december 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund,

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45

Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Bodil Johansson (s) Rafiq Minhas (s) Agneta Rönn (m) Ingrid

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer