Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2010-09-30 1"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl Beslutande Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Håkan Engberg (s) Ulrika Åsåker (m) Jan-Erik Steen (s) Karl-Erik Finnäs (c ) Björn Dalan (s) Lotta Bergstrand (fp) Marie Richaud (m) Anette Berg (c ) Urban Falk (s) Bernt Skogbergs (s) Elsa Efraimsson-Vestman ( c) Birgitta Fia Wikström (v) Hans Richaud (m) Iris Carlsson-Rustas (s) Ingemar Nygren (mp) Arto Viitanen (s) Birgitta Gustafsson (fp) Maith Lassbo (m) Maj-Lis Nyberg (c ) Maud Jones-Jans (s) Torbjörn Gunnarsson (s) Gudrun Eriksson (s) Pia Järudd (m) Mats Nilsson(s) Ingrid Norman ( c) Kickan Fält (v) Margareta Arthursson (kd) Yvonne Viitanen (s) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Bengt Wester, ordf kommunrevisionen Hans-Otto Jönsson, ordf Säterbostäder AB Utses att justera Justeringens plats och tid Marie Richaud och Urban Falk Rådhuset i Säter, måndagen den 4 oktober före kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Sixten Carlsson Organ Justerande Urban Falk Marie Richaud Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Underskrift Margareta Jakobsson

2 Kommunfullmäktige Kf 84 Dnr KA10/024 Månadens blombukett Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson delar ut september månads blomma till Bertil Hansson, Gustafs. Motivering Du har varit snickare och hållit på med en del andra jobb. Efter en skada och rehabilitering startade Du tillsammans med en kamrat en hjäpverksamhet som utvecklats till att omfatta flera projekt. Du har Dina kontakter med Rumänien och då de fattiga romerna men framför allt barnen har fått tagit del av Din hjälpverksamhet. Ton med kläder har körts dit och hundratals barn har blivit hjälpta med kläder och andra förnödenheter. Ett skolprojekt har Du startat tillsammans med organisationen Hjärta till Hjärta i Linköping. Otaliga resor har Du gjort för att allt ska fungera. Din ambition har varit att alltid vilja göra något mera. Ofta går en lastbil med mat till barnen i Plovdiv som platsen heter. Du har stöttat och informerat dem för hjälp till självhjälp. Du är en verklig eldsjäl. Du möter mycket värme från dessa människor. Säter har genom Dig blivit känt vida omkring i Sverige och i världen. Fullmäktiges presidium önskar Dig lycka till i Ditt fortsatta arbete och därför får Du september månads blomma.

3 Kommunfullmäktige Kf 85 Uppvaktning Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson (s) uppvaktar ledamoten Elsa Efraimsson-Vestman på 60-årsdagen.

4 Kommunfullmäktige Kf 86 Dnr KA10/242 Svar på motion om mer aktiv kommunal serviceplanering En motion om mer aktiv kommunal serviceplanering lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Karl-Erik Finnäs (c). Motionärens förslag: att kommunen aktivt deltar och tar vara på det stöd som erbjuds från länsstyrelsens sida i arbetet med servicefrågorna att servicefrågorna i kommunen breddas till att inte bara betraktas som landsbygdsfrågor utan lika mycket en fråga för tätorten att en analys och beskrivning av vilken service som är viktig görs i serviceplanen i syfte att underlätta det förebyggande arbetet att handlingsplanerna ges en tydligare status med utpekade ansvariga för olika åtgärder att bristerna i uppföljningen av serviceplanerna åtgärdas i den utvärdering som ska göras. Yttrande: Näringslivsenheten har ansvar för kommunens arbete med servicefrågor som administrativt sorterar under landsbygdsutvecklingsområdet. Det bör poängteras att all service såväl offentlig (stat, landsting, kommunal) som kommersiell avses då vi pratar om servicefrågor. Att påverka utvecklingen i frågor som kommunen inte själv beslutar om har sina svårigheter. Under de senaste åren har vi haft ett nära samarbete med länsstyrelsen och de utgör en mycket bra resurs i arbetet med servicefrågorna. Arbetet med serviceplanen, som ska utvärderas i samband med mandatperiodens slut, har inte fungerat som avsikten var och ambitionen är att hitta ett annat arbetssätt som blir mer framgångsrikt. I de diskussioner som förts har vi också kommit fram till att det är bättre att särskilja servicefrågorna från landsbygdsutvecklingsfrågorna då vi i realiteten redan nu ser till hela kommunen inkl. tätorten när vi jobbar med servicefrågorna. Så ambitionen är att det from nästa verksamhetsår blir två ansvarsområden. Likaså har vi ambitionen att jobba mer förebyggande och skapa en tydligare bild över servicefunktioners betydelse och vilka som främst bör prioriteras och hur. Detta tillsammans med att vi tar med oss övriga synpunkter i arbetet med serviceplanen kring tydligare status och bristande uppföljning när vi ska utvärdera och följa upp kommunens serviceplan gör att vi anser att motionen är besvarar. forts

5 Kommunfullmäktige Kf 86 forts Yrkande: Abbe Ronsten (s) yrkar att motionens punkt 1 och 2 är bifallen samt att motionens punkt 3, 4 och 5 är besvarade. Marit Ragnarsson(c ) yrkar bifall till motionens alla punkter. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid hon finner att näringslivs- och turismutskottet beslutar enligt Abbe Ronstens yrkande. Näringslivs- och turismutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen beslutar bifalla motionens punkt 1 och Kommunstyrelsens beslutar att motionens punkt 3, 4 och 5 är besvarade Marit Ragnarsson ( c) reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkande: Marit Ragnarsson(c ) yrkar bifall till motionens alla punkter. Abbe Ronsten (s) yrkar bifall till näringslivs- och turismutskottets förslag att motionens punkt 1 och 2 är bifallen samt att motionens punkt 3, 4 och 5 är besvarade. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och turismutskottet förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens punkt 1 och Kommunfullmäktige beslutar att motionens punkt 3, 4 och 5 är besvarade Yrkande: Karl-Erik Finnäs yrkar bifall till motionens alla punkter. Lotta Bergstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla motionens punkt 1 och 2 samt att motionens punkt 3,4 och 5 är besvarade. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 1. Bifalla motionens punkt 1 och Motionens punkt 3, 4 och 5 är besvarade

6 Kommunfullmäktige Kf 87 Dnr KA10/197 Ansvar för tillsyn och taxa för kontroll enligt lagen om vissa receptfria läkemedel Den 1 november 2009 har en ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel trätt ikraft. Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel inryms från den 1 november i begreppet vissa receptfria läkemedel. 540 olika läkemedel är hittills godkända för sådan försäljning. Enligt 23 i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunerna för sin kontroll ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett förslag till taxa för den kommunala kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige ska besluta om vilken nämnd som ska ha tillsynsansvaret, samt vilken taxa som ska gälla. Ärendets handläggning: Socialnämnden föreslår att tillsynen i Säters kommun ska handläggas av miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden föreslår att tillsynen ska handläggas av miljö- och byggnämnden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för tillsyn enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska utövas av miljö- och byggnadsnämnden från och med Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla fr o m Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för tillsyn enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska utövas av miljö- och byggnadsnämnden från och med Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla fr o m

7 Kommunfullmäktige Kf 87 forts 1. Ansvaret för tillsyn enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska utövas av miljö- och byggnadsnämnden från och med Anta taxa för kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla fr o m

8 Kommunfullmäktige Kf 88 Dnr KA10/176 Samarbete kring överförmyndarverksamheten i Borlänge, Falu, Gagnefs, Ludvika, Smedjebackens och Säters kommuner Ett förslag till gemensamt samarbetsavtal kring överförmyndarverksamheten i Borlänge, Falu, Gagnefs, Ludvika, Smedjebackens och Säters kommuner har tagits fram av Mats Sörsten Arbetet har pågått sedan Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på nämndens/överförmyndarens verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla en erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättsäkerhet) och uppnå kostnadseffektivitet. Förslag till beslut: 1. Sluta avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring överförmyndarverksamheten mellan Falu kommun, Säters kommun, Ludvika kommun, Borlänge kommun, Gagnefs kommun och Smedjebackens kommun. 2. Uppdra till Kommunstyrelsen att godkänna slutligt avtalsförslag. 3. Organisationen skall träda i kraft Den gemensamma tjänstemannaorganisationen utformas med utgångspunkt från det preliminära avtalsförslag som presenteras i bilaga 1 till utredningen. 5. Ta ställning till värdkommun och var det gemensamma kontoret skall etableras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige beslutar sluta avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring överförmyndarverksamheten mellan Falu kommun, Säters kommun, Ludvika kommun, Borlänge kommun, Gagnefs kommun och Smedjebackens kommun. 2. Uppdra till Kommunstyrelsen att godkänna slutligt avtalsförslag. 3. Organisationen skall träda i kraft Den gemensamma tjänstemannaorganisationen utformas med utgångspunkt från det preliminära avtalsförslag som presenteras i bilaga 1 till utredningen. 5. Var värdkommun och var det gemensamma kontoret skall etableras lämnas utan förslag.

9 Kommunfullmäktige Kf 88 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige beslutar sluta avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring överförmyndarverksamheten mellan Falu kommun, Säters kommun, Ludvika kommun, Borlänge kommun, Gagnefs kommun och Smedjebackens kommun. 2. Uppdra till Kommunstyrelsen att godkänna slutligt avtalsförslag. 3. Organisationen skall träda i kraft Den gemensamma tjänstemannaorganisationen utformas med utgångspunkt från det preliminära avtalsförslag som presenteras i bilaga 1 till utredningen. 5. Säters kommun uttrycker sitt intresse att vara värdkommun. 1. Säters kommun sluter avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring överförmyndarverksamheten mellan Falu kommun, Säters kommun, Ludvika kommun, Borlänge kommun, Gagnefs kommun och Smedjebackens kommun. 2. Uppdra till Kommunstyrelsen att godkänna slutligt avtalsförslag. 3. Organisationen skall träda i kraft Den gemensamma tjänstemannaorganisationen utformas med utgångspunkt från det preliminära avtalsförslag som presenteras i bilaga 1 till utredningen. 5. Säters kommun uttrycker sitt intresse att vara värdkommun.

10 Kommunfullmäktige Kf 89 Dnr KA10/229 Rapportering av ej verkställda beslut Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till länsstyrelsen, (numer socialstyrelsen) kommunrevisionen och kommunfullmäktige. För beslut tagna under perioden kan konstateras att noll (noll) beslut jml LSS inte har blivit verkställt samt noll (noll) beslut jml SoL. Kvarliggande verkställighet av ett gynnande beslut ( ) som tidigare rapporterats som ej verkställt finns på en (1) person (LSS). Personen har tackat nej till erbjuden praktikplats och beslutet kommer därför ej att verkställas. Ärendets handläggning: Socialnämnden har vid sammanträde , 136, beslutat att man tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. Godkänna rapporten.

11 Kommunfullmäktige Kf 90 Dnr KA10/331 Rapportering av ej verkställda beslut Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till länsstyrelsen, (numer socialstyrelsen) kommunrevisionen och kommunfullmäktige. För beslut tagna under perioden kan konstateras att ett (1) beslut jml LSS inte har blivit verkställt inom tre månader samt tretton (13) beslut jml SoL. Ärendets handläggning: Socialnämnden har vid sammanträde , 200, beslutat att man tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. Godkänna rapporten.

12 Kommunfullmäktige Kf 91 Dnr KA09/269 Försäljning av Säters Camping Mäklarhuset, Carl Birgers Fastighets AB i Borlänge har på kommunens uppdrag påbörjat försäljning av Säters Camping. Campingen är belägen på del av fastigheten Säter 4:5 vid Ljustern. Campingområdet inrymmer receptionsbyggnad med butik och service vid infarten från Dalkarlsnäsvägen samt två servicebyggnader. Den äldre byggnaden har en lokalarea om ca 175 m 2 och byggnad två har en yta av ca 115 m 2. Vidare finns 15 st campingstugor i en samlad bebyggelse, varje stuga inrymmer 4 bäddar, kylskåp samt kokplatta. Uppvärmning sker genom elradiatorer. Vatten finns ej indraget. Dessutom finns en byggnad som ursprungligen användes som bastu men som idag nyttjas som campingstuga. Denna stuga inrymmer två bäddar. På området är även planerat för uppställningsplatser för tält, husvagnar samt husbilar med tillkommande eluttag. För området finns statsplan fastställd av Länsstyrelsen den 19 augusti Nuvarande arrendatorer har sagt upp arrendeavtalet per Anläggningens bokförda värde uppgår till kronor och kommunens årliga drift- och underhållskostnader som belastar kommunkansliets driftsbudget är 2010 års budget upptaget till kronor. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen deltar Olle Andersson för Mäklarhuset och redovisar vilka anbud som inkommit beträffande förvärv av campingen. Vid anbudstidens utgång har sju stycken intressenter anmält sitt intresse för förvärv. Representanter för kommunen tillsammans med Olle Andersson har träffat fyra av dessa. Förslag föreligger om att upprätta köpekontrakt med en av intressenterna. Något avtalsförslag föreligger ej till dagens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut: 1. Mäklarhuset får i uppdrag att teckna avtal med familjen Kletsch. 2. Sekretess råder i ärendet tills dess att kontraktet är undertecknat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat köpekontrakt mellan Säters kommun och familjen Kletsch, angående överlåtelse av Säters Camping, del av fastigheten Säter 4:5. Lotta Bergstrand anmäler jäv och deltar ej i beslutet

13 Kommunfullmäktige Kf 91 forts Information: Kommunchef Christer Malmstedt informerar om försäljning av Säters Camping. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat köpekontrakt mellan Säters kommun och familjen Kletsch, angående överlåtelse av Säters Camping, del av fastigheten Säter 4:5. Lotta Bergstrand (fp) och Pia Järudd (m) anmäler jäv och lämnar sammanträdet och deltar därmed ej i beslutet.

14 Kommunfullmäktige Kf 92 Dnr KA10/284 Nytt medborgarförslag om yxhammaren vid Yxfabriken samt informationstavla i Bergbacken Ett medborgarförslag om yxhammaren vid Yxfabriken sant informationstavla i Bergbacken lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Bruno Hamp, Säter. Medborgarnas förslag: Att flytta yxhammaren vid Yxfabriken till Salutorget där säterbor och turister vandrar dagligen samt bygga ett tak över den och sätta dit en informationstavla där historik och foton om yxfabriken visas. Att en informationstavla sätts upp vid soptippsvägen. Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Bruno Hamp och informerar om förslaget. - hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.

15 Kommunfullmäktige Kf 93 Dnr KA10/266 Interpellation om Säters kommun har någon plan över tillgängliga tomter i kommunen Marie Richaud (m), Tommy Andersson (m), Hans Richaud (m) Maith Lassbo (m) och Johan Fredriksson (m) ställer en interpellation om Säters kommun har någon plan över tillgängliga tomter i kommunen. Interpellationen ställs till ordförande i miljö- och byggnämndens ordförande Lotta Bergstrand (fp) med följande lydelse: I media har på många sätt påtalats de enorma ökningar av kringaktiviteter som ett öppnande av ett IKEA varuhus innebär. Tusentals människor kommer att flytta till Borlänge med omgivningar och förhoppningsvis även till Säter. Har man från miljö och bygg någon plan på hur man skall kunna erbjuda tomter i företrädesvis Gustafs men även på andra ställen som den förväntade expansionen av IKEA kommer att innebära även för Säters kommun - medge att interpellationen får ställas samt att den behandlas vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige. Yttrande: I ärendet yttrar sig Lotta Bergstrand (fp). Besvarande: Lotta Bergstrand (fp) besvarar interpellationen muntligen och skriftligen. Bilaga 1 Kf 93/10. Ärendet läggs till handlingarna.

16 Bilaga 1 93, Kf Svar på Interpellation från Moderaterna i Säter ang. planberedskap. Ärade frågeställare, Bra initiativ till denna framsynta interpellation. Det är av stor vikt att Säter ser de fördelar IKEAS etablering i Borlänge kan medföra Säters kommun. Vi håller just nu på näringslivsenheten även på med en fördjupning av vår handelsstrategi vi tog fram för ett par år sedan ett arbeta tillsammans med Högskolan Dalarna för att belysa fördelar och nackdelar med denna etablering, för Säter del. En första rapport härom ges i höst. Befintliga tomter samt planberedskap i Säters kommun. Silvberg 5 tomter på Skaraborgsområdet 65 tomter vid Ulfsjön (kan nyttjas för permanentboende) Gustafs 2 tomter Källberget 5 tomter (minst) vid vattentornet (ev rahusbebyggelse) 10 tomter vid daghemmet Moraby, enligt fastställd detaljplan finns möjlighet att stycka av ytterligare tomter. St Skedvi 2 tomter Arkhyttan 3 tomter Bispbergshyttan 31 tomter Kyrkberget 1 tomt Stocksbro Säter 4 tomter Lars-Anders Täppa 20 tomter Odalsmannen 5 tomter övriga Samt pågår planläggning på Skönviksområdet om ett 20-tal tomter. Där finns även villatomter som ägs av Dagon på detta område. Planberedskapen är god men är ett ständigt pågående arbete med god framsynthet. Lotta Bergstrand, fp

17 Kommunfullmäktige Kf 94 Dnr KA10/269 Fråga till Lotta Bergtrand (fp) om etablering av friskola Tommy Andersson (m) ställer fråga till Lotta Bergstrand (fp) med följande lydelse: Vi som tror på fri företagsamhet ser med stor oro på det sätt Ordf. i näringslivsutskottet röstade ang. etablering av friskola i Säter alltså emot.så min fråga är. Ska detta bli Säters framtida inriktning? Alltså, protektionism! - medge att frågan får ställas samt att den behandlas vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige. Medge att frågan behandlas vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige då frågeställaren är närvarande.

18 Kommunfullmäktige Kf 95 Dnr KA10/264 Fråga till Hans Otto Jönsson (fp) om Säterbostäder har någon plan för att kunna möta ökad efterfrågan av bostäder Hans Richaud (m) ställer fråga till ordförande i Säterbostäder Hans-Otto Jönsson (fp) med följande lydelse: I media har på många sätt påtalats de enorma ökningar av kringaktiviteter som ett öppnande av IKEA varuhus innebär. Tusentals människor kommer att flytta till Borlänge med omgivningar och förhoppningsvis även till Gustafs och Säter. Har man från Säterbostäder någon plan för att kunna tackla en sådan situation? Bostadshus bygger man ju inte sådär utanvidare. Bör man inte åtminstone ha en plan för projektering och så vidare? medge att frågan får ställas samt att den behandlas vid kommande sammanträde i kommunfullmäktige. Yttrande: I ärendet yttrar sig Hans Richaud (m). Besvarande: Ordförande i Säterbostäder AB Hans-Otto Jönsson (fp) besvarar muntligen frågan.

19 Kommunfullmäktige Kf 96 Information från revisionen Ordförande i kommunrevisionen Bengt Wester informerar om kommunens roll i föreningsverksamheten. Där han förutsätter att kommunens engagemang ska stärkas genom revisionens roll och med olika direktiv till utsedda företrädare för kommunen.

20 Kommunfullmäktige Kf 97 Dnr KA10/282 Val av ersättare i Räddningstjänsten Dala Mitt Marit Ragnarsson innehar idag uppdraget som ersättare i Räddningstjänstförbundet DalaMitt. I förbundsordningen framgår att de valda i förbundet skall vara representerade i kommunfullmäktige. Val av ny ersättare efter Marit Ragnarsson måste utses. Ärendet bordlades vid valberedningens sammanträde den 17 juni Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: Som ny ersättare Räddningstjänsten Dala Mitt efter Marit Ragnarsson välja Elsa Efraimsson-Vestman ( c). Som ny ersättare Räddningstjänsten Dala Mitt efter Marit Ragnarsson välja Elsa Efraimsson-Vestman ( c).

21 Kommunfullmäktige Kf 98 Dnr KA10/318 Val av ersättare i kulturnämnden efter Ingeborg Björnbom (m) Ingeborg Björnbom (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige. Fyllnadsval ska ske efter Ingeborg Björnbom. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna avsägelsen. 2. Som ny ledamot i kulturnämnden efter Ingeborg Björnbom välja Hans Richaud (m). 3. Som ny ersättare i kulturnämnden efter Hans Richaud (m) välja Caroline Willfox (m). 1. Godkänna avsägelsen. 2. Som ny ledamot i kulturnämnden efter Ingeborg Björnbom välja Hans Richaud (m). 3. Som ny ersättare i kulturnämnden efter Hans Richaud (m) välja Caroline Willfox (m).

22 Kommunfullmäktige Kf 99 Dnr KA10/259 Fyllnadsval efter Leif Eriksson ( c) Leif Eriksson ( c) har avsagt sig uppdragen som ersättare i styrelsen för Folkets Hus, observatör ersättare i AB Dalatrafik samt nämndeman. Fyllnadsval ska ske efter Leif Eriksson. Ärendet bordlades vid valberedningens sammanträde den 17 juni Valberedningens förslag till kommunfullmäktige: 1. Som ny ersättare i styrelsen för Folkets Hus välja Anette Berg ( c). 2. Som ny observatör ersättare i AB Dalatrafik välja Maj-Lis Nyberg (c ). 3. Som ny nämndeman välja Maj-Lis Norman (c ). 1. Som ny ersättare i styrelsen för Folkets Hus välja Anette Berg ( c). 2. Som ny observatör ersättare i AB Dalatrafik välja Maj-Lis Nyberg (c ). 3. Som ny nämndeman välja Maj-Lis Norman (c ).

23 Kommunfullmäktige Kf 100 Delgivningar 1. Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ingeborg Björnbom (m). Ny ersättare Ulrika Åsåker. 2. Länsstyrelsens beslut om att någon ny ersättare i kommunfullmäktige efter Leif Eriksson (c ) inte kunde utses. 3. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, Budgetuppföljning per 31 augusti Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna.

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-20.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s)

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s) Kommunfullmäktige 2009-05-28 1 Plats och tid Uflshyttans Herrgård, Ulfshyttan kl. 19.00 20.50. Beslutande Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-17

Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Nytt medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete... 3 Kf 3 Ny motion om företagarvänligare miljötillsyn... 4 Kf 4 Återbetalning av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunkansliet, Säter

Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2007-05-31 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 21.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson (

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-03-29 1 Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-10-31

Kommunfullmäktige 2013-10-31 Kommunfullmäktige 2013-10-31 Kf 95 Månadens blombukett... 2 Kf 96 Nytt medborgarförslag om hundrastgård... 3 Kf 97 Nytt medborgarförslag om att ta sig ner till Ljustern... 4 Kf 98 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2003-11-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl. 18.00 21.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Anders Bohaman (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-21.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-12-20 1

Kommunfullmäktige 2007-12-20 1 Kommunfullmäktige 2007-12-20 1 Plats och tid Folkets Hus Säter, kl.18.00-21.00 Beslutande Övriga deltagare Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Lars-Evert Dahlberg (kd)

Lars-Evert Dahlberg (kd) Kommunstyrelsen 2011-01-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.20. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Annaklara

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01 1

Kommunstyrelsen 2009-12-01 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-01 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.15 Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16

Kommunfullmäktige 2015-02-16 Kommunfullmäktige 2015-02-16 Kf 79 Månadens blombukett... 2 Kf 80 Uppvaktning... 3 Kf 81 Svar på motion om att ge barnen en giftfri vardag... 4 Kf 82 Svar på medborgarförslag om Giftfriförskola... 6 Kf

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-27

Kommunstyrelsen 2013-08-27 Kommunstyrelsen 2013-08-27 Ks 122 Begäran om utökad kommunal borgen... 2 Ks 123 Reviderade ramar 2013 kommunstyrelsens förvaltningar... 4 Ks 124 Översiktlig inventering av stipendier... 6 Ks 125 Överenskommelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 16.10 Ajournering kl 14.30-14.45 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Olof Röstin (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-23 1

Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-23 1 Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-23 1 Plats och tid Rådhuset, Säter kl 13.30 16.45 Beslutande Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Johanna Engström (s) Elsa Efraimsson-Westman (c) Göran Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-22

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-22 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-22 BUN 65 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 66 INFORMATION... 2 BUN 67 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 68 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL,

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 Plats och tid Församlingsgården i Enbacka, Gustafs, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Mats Nilsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Sammanträdesdatum Blad 1 (26) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Mayvor Lundberg (s) Senja Peltonen (v) Kerstin Eriksson (s) Berit Karlsson (s) Agnetha Bertheau (v) Bror Sterner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-05-07

Kommunstyrelsen 2013-05-07 Kommunstyrelsen 2013-05-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson (S) Kjell Midér (S) Anders Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur/Fritidsnämnden 2002-12-05 1 ( 13 ) Plats och tid Kommunhuset kl 09.00-12.00 Beslutande Per Johansson ordf. Berith Oderståhl Bengt Jonsson Stefan Svensson Birgitta Dahlberg K Sune Almroth tgj. suppl.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer