Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Anette Berg och Anders Gustavsson Rådhuset i Säter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Anette Berg och Anders Gustavsson Rådhuset i Säter"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Dag Fredrixon (fp) Gunilla Bodegrim (fp) Torbjörn Gunnarsson (s) Anders Gustafsson (s) Karl-Fredrik Borgström (s) Elsa Efraimsson-Westman (c) Lars-Erik Larsson (c ) Fia Wikström (v) Abbe Ronsten (s) Bernt Skogbergs (s) Sven-Gunnar Håkansson (c) Tommy Andersson (mp) Marie Richaud (m) Elsa Eriksson (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Lennart Hinders ( c ) Sune Hemmingsson (c) Stefan Dangardt (fp) Sixten Carlsson (s) Åke Örnberg (v) Margareta Arthursson (kd) n-erik Steén (s) Anette Berg (c ) Lars-Evert Dahlberg (kd) Gudrun Eriksson (s) Esbjörn Westman (c) Hans Richaud (m) Maith Lassbo (m) Kerstin Forsgren ( s) Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Anette Berg och Anders Gustavsson Rådhuset i Säter Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Urban Falk Anette Berg Anders Gustavsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet, Säter Else-May nsson

2 Kommunfullmäktige Kf 137 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden Kommunfullmäktige skall senast i december besluta i vilken eller vilka tidningar kungörelse om fullmäktiges sammanträden skall införas under kommande år. Kungörelsen har under 2005 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu- Kuriren, Södra Dalarnas Tidning och Dalabygden. att kungörelsen under 2006 införs i tidningarna Dala-Demokraten, Falu- Kuriren, Södra Dalarnas Tidning och Dalabygden.

3 Kommunfullmäktige Kf 138 Dnr KA05/ Förslag till årsarvode för ordförande i socialnämnden och gemensamma nämnden för vård- och omsorg. Arvoden, sammanträdesersättningar mm till förtroendevalda regleras i särskilda riktlinjer antagna av kommunfullmäktige 1999, 37. Enligt riktlinjerna fastställer kommunfullmäktige i särskild bilaga årsarvoden och begränsade årsarvoden för förtroendevalda. Till dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott har förslag framtagits på nytt årsarvode för ordförande i socialnämnden och den gemensamma nämnden för vård- och omsorg att gälla fr o m Förslaget innebär att ordförandes arvode höjs från 40% till 45% av fastställt helt årsarvode. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att anta förslag till nytt årsarvode för ordförande i socialnämnden och den gemensamma nämnden för vård- och omsorg att gälla fr o m Bilaga 1 Au 275/05. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. Bilaga 1 Ks.148/05. att bifalla kommunstyrelsens förslag, bilaga 1 Kf 138/05. Karl-Erik Finnäs deltar inte i beslutet. Delges: Gemensamma nämnden för vård- och omsorg Personalkontoret

4 Kommunfullmäktige Kf 139 Dnr KA05/ Reglemente för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst. Kommunfullmäkige beslutade vid sammanträde den 24 november 2005, i samband med budgetbeslut att den gemensamma nämndens färdtjänst- och riksfärdtjänstbudget överförs till kommunstyrelsen från Med anledning av det föreläggs justering av färdtjänst- och riksfärdtjänstens reglementen. Förslaget innebär att ordet socialnämnden utbyts mot kommunstyrelsen och att en ny bestämmelse 4 om ledsagare införs. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nytt reglemente för färdtjänst- och riksfärdtjänsten och att det ska gälla från den 1 januari Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. Bilaga 1 Ks 154/05, Bilaga 2 Ks 154/05. att bifalla kommunstyrelsens förslag, bilaga 1 och 2 Kf 139/05.

5 Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr KA05/ Reglemente för Säters kommuns miljö- och naturvårdsstipendium. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde beslutat föreslå kommunfullmäktige att reglementet för Säters kommuns miljö- och naturvårdsstipendium revideras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde beslutat att vidhålla tidigare beslut om stipendiets storlek på högst kr. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nytt reglemente för Säters kommuns miljö- och naturvårdsstipendium. Bilaga 1 Au 276/05. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. Bilaga 1 Ks.149/05. att bifalla kommunstyrelsens förslag, bilaga 1 Kf 140/05.

6 Kommunfullmäktige Kf 141 Dnr KA 05/ Svar på motion om marknadsföring av industritomter I en motion från Folkpartiet finns önskemål att marknadsföringen av kommunen kan förbättras och förslag att skyltar sätts upp väl synliga från riksväg 70 som upplyser om att det finns lediga tomter för näringsverksamhet i Nämnsbo/Kullsveden. När det gäller det särskilt påtalade området med lediga tomter för näringslivsverksamhet i Nämnsbo/Kullsveden så finns det här en vision om rondell vid Bispbergskorset. Om detta kan förverkligas finns det enligt vår bedömning mycket bättre möjligheter att ta ett helhetsgrepp över näringslivsutvecklingen i detta område och då marknadsföra det på ett tydligare sätt. Då det redan idag finns en skylt uppsatt med information om att vi har lediga tomter på plats har vi bedömt behovet av en förstärkt insats som lågt prioriterat tills vi vet hur utvecklingen av området kommer att fortskrida. Näringslivs- och turismutskottet förslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad. Kommunstyrelsens yttrande: I kommande års budget finns samma utrymme som När det gäller det särskilt påtalade området med lediga tomter för näringslivsverksamhet i Nämnsbo/Kullsveden så finns en vision och planering för en rondell vid Bispbergskorset. Om detta kan förverkligas finns bättre möjligheter att ta ett helhetsgrepp över näringslivsutvecklingen i detta område och då marknadsföra det på ett tydligare sätt. Då det på plats redan finns en skylt uppsatt med information om lediga tomter är behovet av en förstärkt insats lågt prioriterat tills i avvaktan på rondell och fortsatt utveckling av området. Marknadsföringen av vår kommun kan förbättras, vilket näringslivskontoret arbetat målinriktat med under det sista året. Ett led i detta har varit framtagning av en ny grafisk profil. Kommunstyrelsen tillstyrker näringslivs- och turismutskottet förslag. Sven-Erik Emanuelsson deltar inte i beslutet. forts

7 Kommunfullmäktige Kf 141 forts Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yrkar Stefan Dangardt bifall till motionen. Sven-Gunnar Håkansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad diskussion ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Stefan Dangardts yrkande varvid ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Följande voteringsordning fastställs, den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige bifallit Stefan Dangardts yrkande. Omröstningen utfaller Karl-Erik Finnäs Gunilla Bodegrim Karl-Fredrik Borgström Lars-Erik Larsson Abbe Ronsten Sven-Gunnar Håkansson Elsa Eriksson Lennart Hinders Stefan Dangardt Åke Örnberg n-erik Steen Lars-Evert Dahlberg Esbjörn Westman Maith Lassbo Ulla Högberg Tommy Alvik Torbjörn Gunnarsson Elsa Efraimsson-Vestman Fia Wikström Bernt Skogbergs Tommy Andersson Marie Richaud Iris Carlsson-Rustas Sune Hemmingsson Sixten Carlsson Margareta Arthursson Anette Berg Gudrun Eriksson Hans Richaud Kerstin Forsgren forts

8 Kommunfullmäktige Kf 141 forts Ingrid Norman Dag Fredrixon Anders Gustafsson Urban Falk 24 ledamöter röstar ja, 10 röstar nej. Kommunfullmäktige har sålunda bifallit kommunstyrelsens förslag. att motionen är besvarad.

9 Kommunfullmäktige Kf 142 Dnr KA05/ Svar på motion gällande företagskatalog. I en motion från Torbjörn Gunnarsson framkommer att det finns behov av att kommunen tar fram en företagskatalog/företagsregister och distribuerar denna. I dagsläget finns ingen sådan då Näringslivsenheten gjort bedömningen att de tillgängliga kataloger/register fyller det behov som finns speciellt då när man väger behovet mot den arbetsinsats och kostnad det medför. Säters kommuns näringslivsenhet kan ta fram en katalog/register över kommunens företagare som komplement till de idag redan befintliga. Här måste behovet av en kompletterande katalog/register vägas mot den arbetsinsats det skulle innebära. För att möjliggöra denna arbetsinsats måste en omprioritering av idag befintliga arbetsuppgifter göras. Vårt huvudsakliga uppdrag är att arbeta för ett bättre näringslivsklimat, vilket vi tror att vi gör på ett mer framgångsrikt sätt genom att lägga våra resurser på andra arbetsuppgifter. Redan idag finns befintliga kataloger och register som till största delen fyller det behov som påtalas i motionen. Däremot verkar kunskapen om vilka kataloger/register som redan finns behöva förbättras. Detta är troligen bakgrunden till att behovet känns påtagligt trots att de finns bra kataloger/register tillgängliga. Det kan även konstateras att nuvarande kataloger/register idag fungerar tillfredställande i de kontakter med näringslivet och dess företrädare som näringslivskontoret har. Näringslivs- och turismutskottet föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsens yttrande: De idag befintliga kataloger/register fyller till största delen det behov som påtalas i motionen. Kommunens eget företagsregister på hemsidan, FöretagsFakta, och UC webselect. Det är därför inte meningsfullt att nyttja näringslivsenhetens personella eller ekonomiska resurser för att ta fram en fullständig företagskatalog och hålla den uppdaterad. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. Sven-Erik Emanuelsson reserverar sig mot beslutet. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 142 forts Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yrkar Torbjörn Gunnarsson med instämmande av Stefan Dangardt bifall till motionen. Sven-Gunnar Håkansson med instämmande av Abbe Ronsten yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad diskussion ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Torbjörn Gunnarssons yrkande varvid ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Följande voteringsordning fastställs, den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige bifallit Torbjörn Gunnarsons yrkande. Omröstningen utfaller Karl-Erik Finnäs Gunilla Bodegrim Karl-Fredrik Borgström Lars-Erik Larsson Abbe Ronsten Sven-Gunnar Håkansson Elsa Eriksson Lennart Hinders Stefan Dangardt Åke Örnberg n-erik Steen Lars-Evert Dahlberg Esbjörn Westman Maith Lassbo Ulla Högberg Tommy Alvik Torbjörn Gunnarsson Elsa Efraimsson-Vestman Fia Wikström Bernt Skogbergs Tommy Andersson Marie Richaud Iris Carlsson-Rustas Sune Hemmingsson Sixten Carlsson Margareta Arthursson Anette Berg Gudrun Eriksson forts

11 Kommunfullmäktige Kf 142 forts Hans Richaud Kerstin Forsgren Ingrid Norman Dag Fredrixon Anders Gustafsson Urban Falk 29 ledamöter röstar ja, 5 röstar nej. Kommunfullmäktige har sålunda bifallit kommunstyrelsens förslag. att avslå motionen. Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Gunnarsson

12 Kommunfullmäktige Kf 143 Dnr KA05/ Ny motion gällande möjlighet att välja barnomsorgsplatser utifrån deras unika geografiska förutsättningar. Moderaterna har inlämnat en motion med följande lydelse: Vi moderater tycker att kommunen ska ge småbarnsföräldrar möjligheten att välja barnomsorgsplatser utifrån deras unika geografiska förutsättningar. Vi menar att om man bor i St. Skedvi skall man kunna lämna barnen i t.ex. Gustafs om man jobbar i Borlänge, eller i Säter, om man jobbar t.ex. i Ludvika/Smedjebacken. Vad vinner man? Mera tid för föräldrarna att vara tillsammans med barnen. En minskad bensinförbrukning och därmed en miljöförbättring. Mindre stress för både barn och föräldrar. Minskad resväg för föräldrarna till och från arbetet. Detta gynnar småbarnsföräldrar precis såna som vi vill ska flytta till vår lilla kommun. Marie Richaud yttrar sig och motiverar motionen. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

13 Kommunfullmäktige Kf 144 Dnr KA05/ Ny motion om alternativa driftsformer. En motion om alternativa driftsformer har inlämnats av Stefan Dangardt (fp). Motionen har följande lydelse; Konkurrensutsättning av vård, service och omsorg till äldre, funktionshindrade är i de flesta kommunerna bra för brukarna, skattebetalarna och de anställda. Detta bör det också, enligt Folkparitet Liberalerna, även vara för Säters kommun. Kommunens kostnader för vård, service och omsorg för äldre funktionshindrade uppgår till 123 miljoner kronor. De kommande åren beräknas kostnaderna öka årligen med c:a 3-4 procent. Ökningen är bland annat en följd av ett ökat antal äldre. Detta leder onekligen till att kommunen måste hitta nya metoder och kanske också organisera om sin verksamhet för att kunna sköta sitt åtagande för vården, servicen och omsorgen till de äldre och funktionshindrade. Intresset för konkurrensutsättning har ökat i många kommuner de senaste tio åren. Den privat drivna verksamheten ökar för varje år. Folkpartiet Liberalerna är övertygade om att denna utveckling kommer att fortsätt och motiven är flera; o o o o o o Behovet ökar i kombination med minskade resurser. Flera aktörer såsom privata, kooperativa och kollektiva entreprenörer ger större utrymme för nya idéer och metoder. Konkurrensutsättning hjälper kommunen att få kostnadskontroll och att hushålla med skattemedel. Brukarna och medborgarna ställer allt högre krav på flexibilitet och valfrihet av insatserna. Flera aktörer kommer otvetydigt att ge en mängd nya infallsvinklar som i sin tur leda till högre kvalitet. Flera aktörer är även ett sätt att locka arbetskraft till vården. Detta har bland annat framkommit av undersökningar som gjorts av kommunalarbetarförbundet, som också pekar på att anställda inom privata vården och omsorgen genomgående har en mer positiv syn på sina arbetsvillkor än de som är kommunalt anställda. Säters kommun har ännu inte något äldreboende, särskilt boende eller annat serviceboende som har konkurrensutsatts och därför hemställer Folkpartiet Liberalerna: att kommunen genom en utredning identifierar ett av kommunens boenden såsom lämpligt att konkurrensutsättas, forts

14 Kommunfullmäktige Kf 144 forts att kommunen därefter arbetar fram ett anbudsunderlag och sedan inbjuder entreprenörer, oavsett företagsform, att på entreprenad överta driftsansvaret av den utsedda/valda vård- eller boendeenheten. Stefan Dangardt yttrar sig och motiverar motionen att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

15 Kommunfullmäktige Kf 145 Dnr KA05/ Ny motion om framtida näringslivsverksamhet. En motion om framtida näringslivsverksamhet har inlämnats av Stefan Dangardt (fp). Motionen har följande lydelse; Säters kommun antog år 2001 ( 76) en utvecklingsplan för näringslivsoch turistfrågorna i kommunen för åren När planen antogs skulle den i första hand vara ett redskap för näringslivsenheten och näringslivsutskottets arbete. I samband med beslutet beslöts också, att planen skulle följas upp och revideras i samband med kommunens årliga budgetprocess. Information om näringslivs- och turistfrågorna skulle årligen också ske från näringslivsutskottets företrädare. Enligt Folkpartiet Liberalerna har denna revidering och information inte skett. Däremot har vi kunnat konstatera, att en avlövning skett av näringslivsenheten. Detta har också inneburit att det framförts en del kritik över kommunens näringslivsarbete och därför bör, enligt Folkpartiet Liberalerna, en översyn och en ny organisation utredas för att få en stabilitet och en långsiktig inriktning på arbetet, bland annat för att stödja nya företag för en långsiktig överlevnad, stärka de befintliga företagens konkurrenskraft, utveckla turist- och etableringsort. Enligt Folkpartiet Liberalerna finns det mycket goda förutsättningar för att utveckla företagandet och näringslivet i kommunen. Vi har bland annat en mycket bra träindustri, vi har många fina små- och medelstora företag inom olika branscher, ett livskraftigt jordbruk som kan vara basen för en mer omfattande förädling av livsmedel samt en livlig handel i tätorten. Dessutom har vi i kommunen turist- och besöksmål som tyvärr inte tas tillvara i den omfattning som bör ske. Vi har i vår grannkommun en högskola som skulle kunna ge oss nya impulser till nya satsningar bara vi vill och önskar tillvarata dess resurser. Folkpartiet Liberalerna i Säter har alltid framhållit och arbetat för att kommunen skall ha ett så bra företagsklimat mellan kommunen och näringslivet som möjligt. Kan vi i kommunen få till stånd ett bättre företagsklimat så utvecklas och stimuleras också entreprenörsandan så vi på några års sikt också kan få en mer allsidig arbetsmarknad i kommunen. En självklarhet bör enligt vår uppfattning vara, att den framtida näringslivsenheten också skall arbeta för att förenkla beslutsprocessen i viktiga frågor vid nyetableringar, mark- och lokalanskaffningar, ombyggnader mm samtidigt som enheten självklart också skall marknadsföra befintliga arbetsområden samt framhålla de kommunikationsmöjligheter som finns. Detta är enligt Folkpartiet Liberalerna det bästa sättet att dels få nyetableringar och dels nya innevånare till kommunen. forts

16 Kommunfullmäktige Kf 145 forts Med anledning därav hemställer Folkpartiet Liberalerna att kommunen i samarbete och i samråd med kommunens företagarorganisationer, och fackföreningsrörelse tillsätter en utredningsgrupp som får i uppdrag att helt förutsättningslöst utreda en helt ny näringslivsorganisation för kommunen. Stefan Dangardt yttrar sig och motiverar motionen. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

17 Kommunfullmäktige Kf 146 Dnr KA05/ Nytt medborgarförslag om stadspark mot sjön Ljustern. Ett medborgarförslag om stadspark mot sjön Ljustern har inlämnats av Margareta Sarri. Förslaget lyder: Mellan Åsenvägen och Ljustern ligger ett stort gärde, som jag tror heter Prästgärdet. Där växer gräset högt och vilt. Mestadels ser det anskrämligt ut. En gång i somras blev gräset slaget, det var fint. g antar att det i olika nämnder förekommit en hel del diskussion kring denna mark genom åren. Läget är enastående, utsikten vidunderlig, närheten total. Hur kan detta värdefulla område få stå och skräpa till ingen nytta? undrar vän av ordning. Oenighet bland beslutsfattarna? Brist på pengar? Mitt medborgarförslag går ut på, att med enkla medel göra stadspark av detta gärde som ligger inringat av Åsenvägen, Falkgrändshusen, Västra Långgatan och Prästgärdsskolan. Allt som krävs är gräsmatta, planteringar, sittplatser, någon bollplan kanske och gungor. Det skulle kunna bli en oas för medborgare i alla åldrar utan att vare sig kosta skjortan för skattebetalarna eller förstöra utsikten för gräddhylleborna. Vi skulle alla få glädje av en park både nytta och nöje. Margareta Sarri yttrar sig och motiverar sitt medborgarförslag. att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning

18 Kommunfullmäktige Kf 147 Dnr KA05/ Val av huvudman i Södra Dalarnas Sparbank valda av kommunfullmäktige i respektive kommun. Södra Dalarnas Sparbank har ändrat sitt reglemente angående verksamhetsområde och åldersgränser på huvudmännen. Utöver Hedemora ingår nu Avesta och hela Säters kommun i verksamhetsområdet. Antalet huvudmän per kommun är beräknat efter folkmängden i respektive kommun. Från Säters kommun kan därför tre huvudmän väljas. Mandattiden för de huvudmän som nu är utsedda av kommunfullmäktige i resp kommun går ut vid sparbanksstämman 2007 men nya förutsättningar gör att nya huvudmän ska utses redan till sparbanksstämman i april 2006 och väljas för en tid av fyra år. Nuvarande valda huvudmän Karl-Erik Finnäs och Doris Törnfeldt kan därför entledigas i samband med sparbanksstämman i april Valberedningens förslag till kommunfullmäktige att till sparbanksstämman i april 2006 som huvudmän för Säters kommun föreslå Karl-Erik Finnäs, Gunnar Åberg och Doris Törnfeldt att bifalla valberedningens förslag. Delges: Södra Dalarnas Sparbank De valda

19 Kommunfullmäktige Kf 148 Delgivningar Budgetuppföljning per 30 november Kommunstyrelsens protokoll från den 6 december Kommunfullmäktige har tagit del av delgivningarna

20 Kommunfullmäktige Kf 149 Dnr KA05/ Utdelning av 2005:års minnesgåvor. Kommunfullmäktiges presidium delar vid dagens sammanträde ut minnesgåvor till följande anställda och förtroendevalda: Barn- och utbildningsnämnden Marianne Stangefeldt Ing-Marie Scherp-Floresjö Kristina Gelin Anna-Lena Lock Solveig Ronnebrant Gatukontoret Peter Clavenstam Kostförvaltningen Agneta Hybertsen Monica Eriksson Inger Ohlsson Ingrid Hedlund Socialnämnden Inger Eriksson Sonja Norrgård Monika Gustafsson Kulturnämnden Kerstin Åberg Städförvaltningen Anne Almqvist Förtroendevalda Sixten Carlsson

21 Kommunfullmäktige Kf 150 Dnr KA05/ Årets företagare för insatser Vid kommunfullmäktiges sammanträde delar kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson och Företagarnas ordförande Anders Proos ut priset till årets företagare Priset har tilldelats Thomas Gustafsson, Stocksbroverken AB. Motiveringen till erhållet pris: Thomas startade Stocksbroverken 1993 och har successivt byggt upp sitt företag som idag har en mycket allsidig kompetens inom verkstadsindustrin. Företaget har en omfattande maskinpark för legotillverkning samt utför svets- och montagearbeten till andra företag. Stocksbroverken och dess dotterbolag Stocksbro Energi har de senaste åren utvecklat en mängd olika produkter främst inom energiområdet. Några av dessa produkter kan vara värda att nämnas: En mycket välkänd produkt är Bio-Sol pannan, som är en kombipanna för pellets och solvärme. En annan produkt som också utvecklats och tillverkas inom företaget är ackumulatortankar. Detta om något visar vilken kompetens inom teknik och miljöområdet som företagen har. Thomas Gustafsson har med sina företag bidragit till landsbygdens fortlevnad och tillväxt, samtidigt som han visat att alla företag inte behöver vara placerade i tätorterna för att överleva och utvecklas. Vi vill med denna utmärkelse gratulera Thomas samtidigt som vi vill visa vår uppskattning för hans arbete och önskar honom och företaget fortsatt framgång.

22 Kommunfullmäktige Kf 151 Dnr KA05/ Ungdomsledarstipendium Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är befogad. Stipendiet om kr skall kunna utgöra en grundplåt till någon form av vidareutbildning. Hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut. Till stipendiet har tre kandidater nominerats. Kommunstyrelsen beslutar att till mottagare av stipendiet utse Mikael Johansson. Priset utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson. Motiveringen till erhållet stipendium: Mikael har sedan 1991 arbetat ideellt inom Säterhockeyn. Han har arbetat mycket med ungdomar från pojkhockey upp till juniorhockey och har alltid varit positiv i sitt arbete med ungdomarna. Eftersom det inom föreningarna krävs mycket arbete kring ungdomsidrotten så är Mikael alltid den som är positiv till att ställa upp för att ungdomarna skall få spela hockey. Under dessa år har han haft många olika positioner som bl.a. tränare, lagledare, styrelseledamot, ungdomsansvarig, har ingått i sportkommittén m.m.

23 Kommunfullmäktige Kf 152 Dnr KA05/ Kulturpris Kulturnämnden har utsett Leif Olofsson till 2005:års kulturpristagare i Säters kommun. Kulturnämndens ordförande Margareta Arthursson delar ut priset vid kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens motivering. Kulturnämnden vill i år uppmärksamma en person med ett genuint intresse för gamla tider. Han har i många år på sin fritid forskat i vår lokala historia, kartlagt, dokumenterat och sammanställt uppgifter. Resultatet har blivit flera skrifter om Stora Skedvis och Säters gårdar, byar och invånare. Vi vill därför tilldela Leif Olofsson årets kulturpris 2005.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-21.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s)

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s) Kommunfullmäktige 2009-05-28 1 Plats och tid Uflshyttans Herrgård, Ulfshyttan kl. 19.00 20.50. Beslutande Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-03-29 1 Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-12-20 1

Kommunfullmäktige 2007-12-20 1 Kommunfullmäktige 2007-12-20 1 Plats och tid Folkets Hus Säter, kl.18.00-21.00 Beslutande Övriga deltagare Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-01-29 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl. 19.00-21.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Kommunkansliet, Säter

Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2007-05-31 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 21.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson (

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-20.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson och Rådhuset i Säter. Sixten Carlsson.

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson och Rådhuset i Säter. Sixten Carlsson. Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 18.30 21.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Dag Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2006-02-07 1

Kommunstyrelsen 2006-02-07 1 Kommunstyrelsen 2006-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 09.00 12.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-03-25 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-21.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Rådhuset i Säter, tisdag den 2 maj, kl 16.30

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Rådhuset i Säter, tisdag den 2 maj, kl 16.30 Kommunfullmäktige 2006-04-27 2 Plats och tid Gustafs, kl. 19.00-22.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Gunilla Bodegrim (fp) Torbjörn

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo Lennart Eriksson. Sven-Erik Emanuelsson Kommunkansliet

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo Lennart Eriksson. Sven-Erik Emanuelsson Kommunkansliet Kommunstyrelsen 2003-08-19 2 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 12.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 Plats och tid Församlingsgården i Enbacka, Gustafs, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Mats Nilsson

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Kerstin Forsgren. Kommunfullmäktige. Kommunkansliet, Säter

Kerstin Forsgren. Kommunfullmäktige. Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2005-11-24 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl.18.30-22.50 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Anders Bohman (fp)

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2003-11-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl. 18.00 21.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Anders Bohaman (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-20.00. Beslutande Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2005-01-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 14.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Kommunfullmäktige 2005-05-26 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 22.30 Beslutande Urban Falk, ordf. (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson Kommunstyrelsen 2004-08-17 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 11.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) ersättare för Abbe Ronsten (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-11-30 1

Kommunstyrelsen 2004-11-30 1 Kommunstyrelsen 2004-11-30 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 12.30. Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Kerstin Forsgren(s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-06-28 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 22.00 Beslutande Övriga deltagare Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-05-10 1

Kommunstyrelsen 2005-05-10 1 Kommunstyrelsen 2005-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 14.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-03-08 1

Kommunstyrelsen 2005-03-08 1 Kommunstyrelsen 2005-03-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 13.40 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2007-04-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m)

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m) Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-14 1 Plats och tid Rådhuset, Säter, kl 10.00 16.30 Beslutande Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2003-01-07 2 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.40 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Kommunfullmäktige 2003-06-18 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.30-21.45. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-10-26 1. Lars-Erik Larsson (c ) Fia Wikström (v) Krister Abrahamsson

Kommunfullmäktige 2006-10-26 1. Lars-Erik Larsson (c ) Fia Wikström (v) Krister Abrahamsson Kommunfullmäktige 2006-10-26 1 Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl. 19.00-20.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-02-22 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-20.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson (

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Kommunfullmäktige 2003-10-29 1 Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl. 19.30-22.15. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Torbjörn Gunnarsson (s) Anders Gustafsson (s) Karl-Erik Finnäs (c) Kenneth Eresjö

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer