Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2013-03-21"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal borgen för att lägga konstgräs i Gustafs... 5 Kf 26 Fråga till socialnämndens ordförande om PRIO- psykisk ohälsa-plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Kf 27 Fyllnadsval efter Annaklara Levin (s)... 9 Kf 28 Fyllnadsval efter Jan-Erik Steen (s) Kf 29 Delgivningar... 11

2 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset i Säter kl Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Iris Carlsson-Rustas (s) Tommy Andersson (m) Jan-Erik Steen (s) Sven Frejd ( c) Kerstin Bäck (s) Marie Richaud (m) Mats Nilsson (s) Lotta Bergstrand ( fp) Birgitta Andersson (c ) Anita Carlsson (s) Simon Malmberg (s) Hans Richaud (m) Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Stina Stenberg, administrativ chef Helena Åkerberg-Hammarström, näringslivschef Andreas Mossberg, förvaltningschef Bert Stabforsmo, ekonomichef Sven Frejd och Lotta Bergstrand Rådhuset i Säter, måndagen den 23 april kl Elsa Efraimsson-Vestman, (c) Björn Dalan (s) Göran Johansson (v) Gudrun Eriksson (s) Johan Fredriksson (m) Sune Hemmingsson ( c) Fredrik Michaelsson (fp) Benny Gifting (s) Berndt Skogbergs (s) Maj-Lis Nyberg ( c) Pia Järudd (m) Anette Berg ( c) Hans-Göran Steneryd (s) Malin Hedlund (m Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Sven Frejd Lotta Bergstrand Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunfullmäktige Kf 22 Dnr KA 13/002 Månadens blombukett Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson delar ut mars månads blombukett till Susanne Widén, Säter. Du har en anställning i kommunen som dagbarnvårdare. Ditt intresse för barn har Du använt på ett bra sätt. Du har visat att ett samarbete med föräldrar, barn och tillsyn är bra. Vikten av att komma fram till ett bra resultat har Du visat under många år. Ditt intresse har gjort att föräldrarna uppskattar Dig och tycker att Du gör ett bra och fint arbete. De barn Du har omhand tycker om Dig och får sina olika behov tillfredsställda. Du håller kontakt med dem även efter det Du inte har tillsynen. Du är en viktig person i detta arbete. Ett bra initiativ som var mycket uppskattat av barn och föräldrar. Det har även kommit till vår kännedom att Du efter påsk skall fira jämna år och vi vill därför gratulera Dig i förskott. Vi i Kommunfullmäktiges presidium uppskattar Ditt engagemang och vill ge Dig mars månads blomma. Lycka till i fortsättningen.

4 Kommunfullmäktige Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström informerar om Näringslivs- och arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

5 Kommunfullmäktige Kf 24 Dnr KA13/077 Ny motion om informationspolicy Ärendebeskrivning En motion om att att en informationspolicy ska utformas för Säters kommun lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Elsa Efraimsson-Vestman (c). Motionärens förslag: En informationspolicy för Säters kommun ska utformas och gälla för all verksamhet. Yttrande: I ärendet yttrar sig Elsa Efraimsson-Vestman ( c) Kommunfullmäktige beslutar: Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

6 Kommunfullmäktige Kf 25 Dnr KA11/251 Ansökan om kommunal borgen för att lägga konstgräs i Gustafs Ärendebeskrivning: Gustafs GOIF ansöker om kommunal borgen samt ett årligt utökat driftsbidrag med kronor för att möjliggöra byggnation av konstgräs i Gustafs, samt anlägga en BMX-crossbana och boulebanor. Ärendets handläggning: Gustafs GOIF har de senaste tre åren jobbat för att förverkliga en konstgräsplan på den gamla grusplanen i Mora By. Bakgrunden är att föreningen har för lite tillgång till tränings-/matchytor i förhållande till antalet aktiva fotbollsspelare. Våren 2011 skickade föreningen in en principskiss till Säters kommun, där föreningen i grova drag beskrev en ekonomisk investeringskalkyl, samt att föreningen var redo om förutsättningarna fanns att själva driva projektet. Hösten 2012 avslogs tidigare medborgarförslag avseende konstgräs i Gustafs med motiveringen Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget med motiveringen att ett nytt förslag inkommit från Gustafs GOIF att anlägga en konstgräsplan i egen regi med hjälp av kommunal borgen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att finansiera projektet under 2013 ur kommunstyrelsens kostnadsställe för oförutsedda utgifter med max kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna ansökan om kommunal borgen till Gustafs GOIF med ekonomichefens skrivelse som underlag. 2. Om lån erhålls av bank, uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att upprätta avtal med Gustafs GOIF enligt ekonomichefens skrivelse. 3. Utöka föreningsbidraget med max kronor per år fr o m 2014 till föreningsägt bolag för drift av föreslagen anläggning. Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att finansiera projektet under 2013 ur kommunstyrelsens kostnadsställe för oförutsedda utgifter med max kronor. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar godkänna ansökan, forts

7 Kommunfullmäktige Kf 25 forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna ansökan om kommunal borgen till Gustafs GOIF med ekonomichefens skrivelse som underlag. 2. Om lån erhålls av bank, uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att upprätta avtal med Gustafs GOIF enligt ekonomichefens skrivelse. 3. Utöka föreningsbidraget med max kronor per år fr o m 2014 till föreningsägt bolag för drift av föreslagen anläggning. Vid sammanträdet deltar förvaltningschef Andreas Mossberg och redogör för ärendet. Yttrande: I ärendet yttrar sig Marit Ragnarsson (c ), Tommy Andersson (m) och Lotta Bergstrand (fp) Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna ansökan om kommunal borgen till Gustafs GOIF med ekonomichefens skrivelse som underlag. 2. Om lån erhålls av bank, uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att upprätta avtal med Gustafs GOIF enligt ekonomichefens skrivelse. 3. Utöka föreningsbidraget med max kronor per år fr o m 2014 till föreningsägt bolag för drift av föreslagen anläggning.

8 Kommunfullmäktige Kf 26 Dnr KA13/078 Fråga till socialnämndens ordförande om PRIO- psykisk ohälsa-plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Ärendebeskrivning: Elsa Efraimsson.-Vestman (c ) ställer fråga socialnämndens ordförande Iris Carlsson Rustas (s) med följande lydelse: En uppgörelse har gjorts mellan Staten och SKL om riktade insatser inom ovanstående område kr. Om man klarat grundkrav och prestationsmål enligt vissa tabeller kommer pengar att delas ut till resp. kommuner. Säters kommun har enligt ovan tilldelats kr. Regeringen har prioriterat två målgrupper: Barn och unga Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Utöver detta kommer insatser till alla personer med psykisk ohälsa att prioriteras inom följande områden: Kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitetsarbete Bemötande, delaktighet och inflytande Min fråga är följande: Hur har dessa pengar budgeterats i 2013 års budget? Vilka insatser kommer att göras? Yttrande: I ärendet yttrar sig Elsa Efraimsson-Vestman Besvarande: Socialnämndens ordförande Iris Carlsson-Rustas (s) besvarar frågan: Bakgrund: Regeringen har avsatt medel för utvecklingsarbete inom funktionhinderområdet. Initialt är det två spår som är klart uttalade. barn- och ungdom samt personer med omfattande behov Staten har ställt prestationskrav på de båda huvudmännen Landsting och kommun. För att utvecklingsmedlen ska utbetalas var kravet i första skedet att det fanns forts

9 Kommunfullmäktige Kf 26 forts ingångna överenskommelser om samarbete mellan Landstinget Dalarna och kommunernas kring personer med psykiska funktionshinder enligt 8 a HSL och 5 kap 8 a SoL att det finns ingångna överenskommelser om hur individuella planer för individen tillhörande målgruppen ska upprättas enl 3 f HSL och kap 7 SoL. Såväl landstinget som länets kommuner arbetade fram och inrapporterade det material som fanns 2012 i oktober. Det är nu dags för inrapportering av ytterligare dokument och åtgärder för att få ta del av nästa utbetalning. Socialchefsgruppen i länet har i samråd med landstinget Dalarna representanter genom samarbete inom Region Dalarna tillsammans beslutat att de medel som utges ska användas till gemensamma utvecklingsarbeten inom funktionshinderområdet. Till det behövs en utvecklingsledare med bas på Region Dalarna. Dom medel som tillkommit i Säters kommun ska användas dels till finansiering av enutvecklingsledarjänst, kompetensutveckling inom de egna verksamhetsområdena inom funktionshinderområdet i samverkan med landstinget. Elsa Efraimsson-Vestmans frågor: Har dessa pengar budgeterats i 2013 års budget? Svar: Nej de är öronmärkta för särskilt uppdrag och utbetalades i januari månad. Vila insatser kommer att göras? Utvecklingsledare ska anställas med uppdrag för såväl landstinget Dalarna som kommunerna i länet. Kompetensutveckling framtagen och beslutad av socialchefsgruppen i samverkan med landstingets representanter.

10 Kommunfullmäktige Kf 27 Dnr KA12/391 Fyllnadsval efter Annaklara Levin (s) Ärendebeskrivning Annaklara Levin (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska ske efter Annaklara Levin. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Som ledamot i kommunstyrelsen efter Annklara Levin välja Tommy Bäck (s), Säter. Kommunfullmäktige beslutar: Som ledamot i kommunstyrelsen efter Annklara Levin välja Tommy Bäck (s), Säter.

11 Kommunfullmäktige Kf 28 Dnr KA13/081 Fyllnadsval efter Jan-Erik Steen (s) Ärendebeskrivning Jan-Erik Steen (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska ske efter Jan-Erik Steen. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna avsägelsen. 2. Som ersättare i kommunstyrelsen efter Jan-Erik Steen välja Helena Andersson (s), Stora Skedvi. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna avsägelsen. 2. Som ersättare i kommunstyrelsen efter Jan-Erik Steen välja Helena Andersson (s), Stora Skedvi.

12 Kommunfullmäktige Kf 29 Delgivningar 1. Budgetuppföljning per Protokoll från sammanträde med miljöberedningen, Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna. _