Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten Carlsson (s) ersättare för Annaklara Levin (s ) Erik Kall (mp) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Birgitta Andersson (c) Tommy Andersson (m) Marie Richaud (m) Lars-Evert Dahlberg (kd) ersättare för Göran Johansson (v ) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Andersson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Tommy Andersson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson

2 Kommunstyrelsen Ks 193 Dnr KA10/449 Förslag till avtal om drift av Biografmuséet Ärendebeskrivning Kommunen har genom avtal med Folkets Hus ansvaret för driften av Biografmuséet f o m 1/ t o m 31/ Syftet är att under den tiden arbeta fram en plan för Biografmuséets framtid. En referensgrupp har tillsatts med representanter från kommunen, SVT, Biografmuséet - Folkets Hus, landstinget och medborgare. Ur den referensgruppen har fyra arbetsgrupper tillsattas som har arbetat med inventering, rekrytering, utbyggnad och utveckling. I arbetet har en diskussion om samarbete med Framtidsmuseet förts. Detta har utvecklats till ett förslag som innebär att kommunen är huvudman och ett långsiktigt avtal med Framtidsmuseet upprättas för drift och utveckling av muséet. Ett avtal med Framtidsmuseet innebär att Biografmuséet finns med i ett större sammanhang med personalkompetens/resurser, kunskap om ett museums uppdrag och funktion, marknadsföring, utveckling, verksamhet för barn och ungdomar e t c. Ett förslag till avtal finns som beskriver hur verksamheten kan drivas i tre faser under 2011, 2012 och Avtalet innebär kr i årligt driftbidrag under 2012 och En driftbudget finns för 2011 vilket innebär kr i driftbidrag Avtalet tecknas f o m t o m med förlängning två år i taget om det inte sägs upp Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Förslag till avtal om drift av Biografmuseet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget beslut. Vid sammanträdet deltar Eva Ramberg, chef för Framtidsmuseet i Borlänge. 1. Uppdra till administrative chef utarbeta ett förslag avtal om drift, fas 1 till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni. 2. Under hösten formulera ett förslag till avtal om drift fr o m Administrativ chef Stina Stenberg och kommunchef Christer Malmstedt informerar om ärendet. Något förslag till avtal till dagens sammanträde finns ej. forts

3 Kommunstyrelsen Ks 193 forts 1. Upplösa samtliga de av kommunstyrelsens arbetsutskotts utsedda arbetsgrupper. Arbetsutskottets beslut , Uppdra till kommunstyrelsens presidium att med samlarna diskutera Biografmuseets framtid. 3. Genomförd inventering begärs in snarast. _

4 Kommunstyrelsen Ks 194 Dnr KA11/232 Finansiering av genomförande av TräffaSäter Ärendebeskrivning: TräffaSäters koncept fokuserar på barnfamiljer och såväl våra invånare som potentiella hemvändare välkomnas. Vi vill skapa en folkfest i dagarna två! Redan 1 1/2 vecka efter att offentliggjorts har 1000 personer anmält sig Arrangemanget är prioriterat i befintlig budget och har många samarbetspartners men det krävs ändå ett extra anslag för att genomföra TräffaSäter. Beredning: Region Dalarnas projekt Flytta till Dalarna har initierat en idé kring att arrangera Hemvändardagar för hela Dalarna. Arrangemanget som heter TräffaDalarna går av stapeln september i år. Bakgrunden är att det finns ca människor som är födda i Dalarna men som nu bor på andra platser i världen. Erfarenhet säger att de som har rötter här i Dalarna utgör en stor del av dem som flyttar hit varje år. Flytta till Dalarna står för samordning och den externa marknadsföringen, men att varje enskild kommun sen avgör hur mycket resurser man vill lägga på detta och vad som ska stå på programmet i den enskilda kommunen. NU har prioriterat arrangemanget år 2011 och även kulturnämnden bidrar med ekonomiska resurser för barnteater. Därtill kommer flera förvaltningar att bidra med personella resurser, vilket är av stor betydelse. Aktivt arbete pågår för att knyta till samarbetspartners därigenom möjliggöra att vi kan bjuda på en folkfest! Utöver nämnda resurser finns det behov att få ett extra anslag för att genomföra TräffaSäter på kr. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att projektet TräffaSäter tilldelas ett anslag på kr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen beslutar att tilldela projektet TräffaSäter ett anslag på kronor. 2. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens kostnadsställe för oförutsedda utgifter. 1. Tilldela projektet TräffaSäter ett anslag på kronor. 2. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens kostnadsställe för oförutsedda utgifter.

5 Kommunstyrelsen Ks 195 Dnr KA11/233 Deltagande i Förenkla-helt enkelt! Ärendebeskrivning: SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverkets erbjuder ett utbildningskoncept som syftar till att stödja kommuner att skapa ett bättre företagsklimat. Utbildningen är förvaltningsöverskridande och erbjuds kommuner som vill påbörja ett förändringsarbete som involverar flera förvaltningar. Då SKL inte kan garantera att utbildningsmöjligheten ges vid fler tillfällen än hösten 2011 så är vi angelägna om att få möjlighet att genomföra denna utbildning nu i höst. Beredning: SKL och Tillväxtverkets erbjuder utbildningskonceptet Förenkla - helt enkelt! Utbildningen är ett led i SKL:s arbete att stödja kommunerna med att skapa ett bättre företagsklimat. Kommunerna är viktiga för företagsklimatet och åtta av tio företag har någon gång kontakt med kommunen. Utbildningen tar fasta på hur vi i vår kommun kan förbättra kontakterna med företagen. Miljö & bygg, Fastighetskontoret och Näringslivs- och utvecklingsenheten har diskuterat eventuell medverkan. De anser att det vore mycket värdefullt för det framtida arbetet och utbildningen är tänkt som ett avstamp för att skapa en gemensam plattform för framtida arbete för att skapa ett bättre företagsklimat. Då SKL inte kan garantera att utbildningsmöjligheten ges vid fler tillfällen än hösten 2011 så är det angeläget att få möjlighet att genomföra denna utbildning nu i höst. Näringslivs- och utvecklingsenheten avsätter kr ur sin budget, Miljö & Bygg avsätter kr och Fastighetskontoret avsätter kr. Tillsammans har vi då bidragit med kr och kr återstår att finansiera. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att Sätes kommun ska genomföra SKL s utbildning Förenkla -helt enkelt samt att tilldela återstående medel om kr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen beslutar att Säters kommun ska delta i SKL s utbildning Förenkla -helt enkelt. 2. Tilldela medel om kr till utbildningen. 3. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens kostnadsställe för oförutsedda utgifter. 4. Övriga deltagande förvaltningar finansieras inom respektive budgetram. forts

6 Kommunstyrelsen Ks 195 forts 1. Säters kommun deltar i SKL s utbildning Förenkla -helt enkelt. 2. Tilldela medel om kr till utbildningen. 3. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens kostnadsställe för oförutsedda utgifter. 4. Övriga deltagande förvaltningar finansieras inom respektive budgetram.

7 Kommunstyrelsen Ks 196 Dnr KA11/070 Finansiering av organisationsöversyn och kommande rekrytering av kommunchef Ärendebeskrivning: Nuvarande kommunchefs förordnande löper ut Inför detta behöver kommunen ta ställning till kommunchefens framtida roll i organisationen och en rekrytering av ersättare behöver inledas. Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till personalutskottet att analysera behovet av förändringar i organisationen och kommunchefens roll och att till kommunstyrelsen framlägga förslag till förändringar om man anser att det finns behov av detta. Personalkontoret har undersökt utbudet av lämpliga konsulter att utföra organisations-översynen. KPMG har genom avd. chef Magnus Larsson inlämnat en offert på uppdraget. Uppdraget beräknas ta arbetsdagar att genomföra. Kostnaden uppskattas till kronor. Efter genomförd organisationsöversyn kommer en rekryteringsprocess att inledas. Även i denna process kommer en konsultinsats att behövas. Omfattning och kostnad för det uppdraget kan inte bedömas i dagsläget. Finansiering av ovanstående konsultinsatser ryms inte inom den ram kommunstyrelsen tilldelats av kommunfullmäktige. Möjligheterna att finansiera dem genom omdisponering av andra medel har därför undersökts. I samband med att kommunen debiterades för interkommunala ersättningar för gymnasieskola och gymnasiesärskola för vårterminen upptäcktes att kommunen felaktigt blivit debiterad för elever som ej längre var skrivna i Säters kommun. Då felet låg kvar sedan 2010 och i ett fall även 2009 begärdes återbetalning från Borlänge kommun. Medlen avseende , kr, har nu betalats ut och bokförts centralt som en intäkt Dessa medel skulle kunna disponeras till ändamålet, utan att det tar resurser från annan verksamhet. Personalutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att personalutskottet får disponera upp till kronor av från Borlänge kommun återbetalda medel för organisationsöversyn och rekrytering av kommunchef. Personalutskottet får disponera upp till kronor av från Borlänge kommun återbetalda medel för organisationsöversyn och rekrytering av kommunchef.

8 Kommunstyrelsen Ks 197 Redovisning av delegationsärenden Dnr KA10/002 Dnr KA11/029 Dnr KA11/134 Dnr KA11/135 Dnr KA11/223 Dnr KA11/229 Ärenden enligt allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna bestämmelser. Ekonomichefens delegationsbeslut om avskrivning av fordringar, daterade och Inköpsbeslut enligt delegation gällande upphandling av kontorsmaterial. Inköpsbeslut enligt delegation gällande upphandling av förbrukningsmateriel till skola och barnomsorg. Beslut om bidrag till A non smoking generation. Beslut om bidrag till Säters Folkdansgille för genomförande av midsommarfirande i Säterdalen. Kommunstyrelsen tar del av delegationsärendena.

9 Kommunstyrelsen Ks 198 Övriga ärenden 1. Region Dalarnas sammanställning från sammanträdet skickas ut som nyhetsbrev. Abbe Ronsten frågar vilka ledamöter som får sammanställningen. Nämndsekreteraren får i uppdrag att lägga ut sammanställningen i kommunstyrelsens konferens i FC. 2. Kommunalrådet har fått en fråga från en säterbo om kommunens intresse av att köpa in ett antal exemplar av en under tillverkning bok om Säter. En projektbeskrivning finns och skickas ut till ledamöterna.

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-01-08

Kommunstyrelsen 2013-01-08 Kommunstyrelsen 2013-01-08 Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4... 3 Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer