Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2003-05-13 2"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Tommy Andersson (mp) Lars-Erik Larsson (c) Torsten Jusslin (c) Lars-Evert Dahlberg (kd) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Tommy Andersson (m) Övriga deltagare Kerstin Forsgren (s), ej tjänstgörande ersättare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Lars-Evert Dahlberg Rådhuset i Säter, fredagen den 16 maj kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Sven-Gunnar Håkansson Lars-Evert Dahlberg Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson

2 Kommunstyrelsen Ks 119 Dnr KA01/ Svar på motion angående kommunal skolpeng. Kf 91/01 Motion om kommunal skolpeng har inlämnats från Tommy Andersson, Pia Järrud, Karl-Gunnar Nyberg, Peter Mannerhagen, Hans Richaud och Marie Richaud. Motionen har följande lydelse: I dag råder det valfrihet för föräldrar och elever att välja grundskola. För att ge alla skolor samma förutsättningar samt att KF blir mera delaktig i skolan föreslår vi moderater att KS snarast utreder en kommunal skolpeng där KF sätter nivån att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au 170/03 Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde behandlat motionen. Nämnden yrkar avslag på motionen med motiveringen att nämnden redan idag tillämpar ett fördelningssystem som nästan till 100% liknar skolpeng. Kommunstyrelsen tillstyrker barn- och utbildningsnämndens yttrande. att avslå motionen. Ks 119 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen. Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet. _

3 Kommunstyrelsen Ks 120 Dnr KA02/ Svar på motion om nytt program, arbetsmiljölinje i gymnasieskolan. Kf 98/02 Motion angående möjlighet att inrätta en arbetsmiljölinje, program, i gymnasieskolan har inlämnats av Christer Hultgren. Motionen har följande lydelse: Det vi råder över kan vi också påverka. Vid sidan av privatlivet är vanligen arbetslivet det viktigaste för oss. Inför ett arbetsliv genomgår vi utbildningar bland annat gymnasieskolan. Säters kommun råder tillsammans med Borlänge över en gymnasieskola. Det vore mycket vunnet för framtiden om våra gymnasieelever fick kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljö består av mycket. Det kan handla om yrkeshygien som ventilation, strålning, värme, belysning och buller. Det kan handla om ergonomi, hur vi sitter, står och hur vi rör oss. Det kan handla om psykosociala faktorer som hur vi trivs med oss själva och den omgivning vi är i. I både privat och offentlig sektor finns mycket övrigt att önska när det gäller kunskaper inom dessa områden. Ett sätt att råda bot på denna brist vore att vi skapande en arbetsmiljölinje, eller program, i gymnasieskolan. Denna skulle kunna drivas i samarbete med de myndigheter som har dessa arbetsuppgifter som sitt ansvarsområde. Med denna motion vill jag att man ser på möjligheten att inrätta en arbetsmiljölinje, program, i gymnasieskolan. Ett andra alternativ vore att man i reda befintliga linjer uppdaterade sig när det gäller arbetsmiljöämnet. Bra och trivsamma arbetsmiljöer kommer i framtiden att bli en viktig fråga när det gäller rekryteringar till arbetslivet. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au 171/03 Gymnasienämnden uppger i yttrande att Gymnasieskolan behandlar i flera sammanhang arbetsmiljöfrågor i undervisningen. Detta gäller inte minst gymnasieprogram med yrkesämnen, där arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ingår som separat obligatoriskt karaktärsämne eller i integreras i annat karaktärsämne. Det finns på varje skola skyddsombud för såväl personal som elever. Regelbundna skyddsronder genomförs där bland annat frågor gällande ventilation, belysning etc aktualiseras. Utbildning av skyddsombud genomförs på respektive enhet. Frågor gällande ergonomi tas upp i det obligatoriska kärnämnet idrott och hälsa. Skolplanen för gymnasieskolan Borlänge/Säter behandlar psykosociala frågor under målområdet trygghet och ömsesidig respekt. Uppfyllelse av målen stäms av i återkommande utvärdering. forts

4 Kommunstyrelsen Ks 120 forts Slutligen bör påpekas att nuvarande programskola kommer att ersättas av ny gymnasieskola - sektorsgymnasiet läsåret 2006/2007 varför restriktivitet generellt gäller för införande av nya utbildningar i nuvarande system. forts Kommunstyrelsen tillstyrker gymnasienämndens yttrande. att avslå motionen. Ks 120 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen. _

5 Kommunstyrelsen Ks 121 Dnr KA03/ Förslag på nya avgifter för kopiering och andra tjänster. Au 172/03 Säters kommuns bestämmelser om avgifter för kopiering är sedan 1992 (fotostatkopiering av pappershandling) samt 2000 (kopiering av bilder). Det finns ett stort behov av att uppdatera dessa bestämmelser och göra dem likvärdiga med dem som staten tillämpar. Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF), 2 kap. är varje myndighet skyldig att tillhandahålla allmän handling för utlämnande till den som så önskar. Handling får även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverföring (12 ). Den som önskar taga del av allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen (13 ). I Statens Författningssamling 1992 (SFS 1992:191) med tillägg bl.a. SFS 1995:687 stadgas vad de statliga myndigheterna har att rätta sig efter. För detaljer se bifogade tabell. Där framgår av att avgift skall tas ut för handling som lämnas ut efter särskild begäran, om beställningen omfattar tio sidor eller mer, eller inte är pappershandling (video- eller ljudband, ADB-baserad handling). Ingenting stadgas om kopiering av annat än allmän handling, förmodligen därför att det förutsättes att staten inte skall tillhandahålla annan kopieringstjänst. Samma sak gäller för kommunen. Rådhusets tryckeri ställer sedan länge upp med tryckhjälp för kommunens föreningar. Därvid har hittills tagits betalt enligt avtalet från Denna service bör få fortsätta. Övrig kopiering hänvisas till företag i kommunen som tillhandahåller kopieringsservice att fastställa förslag till avgifter gällande kopiering och andra tjänster. Bilaga 1 Au 172/03. _ Ks 121 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa förslag till avgifter gällande kopiering och andra tjänster. Bilaga 1 Ks 121/03.

6 Kommunstyrelsen Ks 122 Dnr KA03/ Förslag till taxa för kopiering av ritningar. Au 173/03 Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde beslutat anta upprättat förslag till taxa för ritningskopiering. : att fastställa taxa för kopiering av ritningar och utdrag från fastighetsregisterkoppling i AutoKa-Vy. Bilaga 1 Au 173/03. Ks 122 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa taxa för kopiering av ritningar och utdrag från fastighetsregisterkoppling. Bilaga 1 Ks 122/03.

7 Kommunstyrelsen Ks 123 Dnr KA03/ Reglemente för Socialnämnden. Au 198/03 Socialnämnden har vid sammanträde beslutat föreslå kommunfullmäktige att reglementet för nämnden revideras. att anta reviderat förslag till reglemente för socialnämnden. Bilaga 1 Au 198/03. Ks 123 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till reglemente för socialnämnden. Bilaga 1 Ks 123/03.

8 Kommunstyrelsen Ks 124 Dnr KA03/ Förslag till dokumenthanteringsplaner för gatukontoret. Au 152/03 Arkivföreståndare Leif Olofsson har framtagit förslag till dokumenthanteringsplaner för gatukontorets verksamhet. Planerna är utarbetade och genomgångna tillsammans med förvaltningens personal. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera förslaget till arkivföreståndaren för ytterligare bearbetning. Au 174/03 Till dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott har arkivföreståndare Leif Olofsson kompletterat förslaget till dokumenthanteringsplan för gatukontoret. att godkänna upprättat förslag till dokumenthanteringsplaner för gatukontoret. Bilaga 1 Au 174/03. Ks 124 enligt arbetsutskottets förslag. Bilaga 1 Ks 124/03.

9 Kommunstyrelsen Ks 125 Dnr KA03/ Samråd detaljplan för del av Skedvi Prästgård 1:16 mm. Au 162/03 Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt förslag till detaljplan gällande Kvista 2:3, och Skedvi Prästgård 1:16. Detaljplanen syftar till att tillskapa nya villatomter vid Dalälven, som ett led i kommunens målsättning att kunna erbjuda attraktiva tomter för bostadsbebyggelse inom Säters kommun. Detaljplanen medger att fyra nya villatomter tillskapas, attraktivt belägna utmed Dalälvens norra strand strax nordväst om Kyrkbyn i Stora Skedvi. att i yttrande till miljö- och byggnadsnämnden begära följande tillägg till detaljplanen; en geoteknisk undersökning av markförhållandena skall genomföras inför varje bygglov, områdena e 1 50 utökas till e 1 80, förbud mot uppvärmning med direktverkande el. Ks 125 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen upptas ärendet till behandlingen. att i yttrande till miljö- och byggnadsnämnden begära följande tillägg eller förändring till detaljplanen; en geoteknisk undersökning av markförhållandena skall genomföras inför varje bygglov, områdena e 1 50 utökas till e 1 80, förbud mot uppvärmning med direktverkande el. att i detaljplanen även intaga fastigheten Kvista 2:2 att se över möjligheterna att i detaljplanen även inta fastigheterna Kvista 2:4 och 2:5 att under planbeskrivningens avsnitt om strandskydd borttaga motiveringen Som särskilt skäl kan anges att det inom området inte utövas något friluftsliv i någon större omfattning.

10 Kommunstyrelsen Ks 126 Dnr KA03/ Nedskrivning av bokfört värde förskolan Konvaljen. Au 199/03 Förskolan Konvaljen revs och ersattes av en ny byggnad, sedan det konstaterats att den gamla byggnaden var angripen av mögel. I samband med rivningen borde restvärdet för de gamla investeringarna skrivits av. Detta har dock inte gjorts. Restvärdet uppgick till kr. Det bokförda värdet på anläggningen bör nedskrivas med detta belopp då det inte motsvaras av ett reellt värde. I samband med genomgången av bokförda investeringar på förskolan Konvaljen, kostnadsställe har det även konstaterats att en investering felaktigt påförts kostnadsstället. Det är anläggning VF200042, som skall belasta kostnadsstället , förskolan Trollebo. Denna anläggning har förts om och belastar nu rätt kostnadsställe. Med ovanstående åtgärder sänks det bokförda värdet för konvaljen enl följande: Värde Tidigare bokfört värde Omföring till Trollebo Nedskrivning av gamla investeringar Återstående värde För kommunen innebär en nedskrivning av Konvaljens värde med kr en engångskostnad som påverkar resultatet för Kostnaden för kvarvarande avskrivningstid bortfaller, och medför sänkt kostnad för kommunen. att skriva ned det bokförda värdet per för förskolan Konvaljen, kostnadsställe , med kr. Ks 126 enligt arbetsutskottets förslag

11 Kommunstyrelsen Ks 127 Dnr KA03/ Egen produktion och distribution av matlådor inom hemtjänsten. Au 138/03 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde uppdra till kommunchefen utreda kostenhetens möjligheter att producera och distribuera matlådor i hemtjänsten. Vid dagens sammanträde presenterar Christer Malmstedt och Olle Hansson utredningen. För att producera 130 portioner kylda matlådor per dag eller per år krävs ombyggnation i Fågelsångens kök. Inköp av utrustning för kylning, förvaring samt transporter av matlådor 2 ggr/vecka till pensionärerna. Driftskostnaden kalkyleras till kr/år inklusive investeringarnas kapitalkostnader, arbetstid, transporter, gas, livsmedel och lådor. Detta innebär en portionskostnad på 38;35 kr. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna och uppdra till kommunchefen fortsätta bereda ärendet. Au 200/03 Vid dagens sammanträde presenterar Olle Hansson och Christer Malmstedt förslag till ombyggnation av Fågelsångens kök för att producera matlådor i enlighet med socialnämndens beställning av kylda matlådor per år. Verksamheten beräknas starta 1 september, att uppdra till Säterbostäder AB genomföra ombyggnation av köket vid Fågelsången enligt upprättat ritningsförslag och kostnadskalkyl, att uppkommen hyra om kr per år belastar kostenheten, samt att kostenheten distribuerar kyld mat enligt lämnat förslag till socialnämndens äldreomsorg från 1 september till ett pris av 38:35 kr per portion. forts

12 Kommunstyrelsen Ks 127 forts Ks 127 enligt arbetsutskottets förslag Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet.

13 Kommunstyrelsen Ks 128 Dnr KA02/ Försäljning av Lövåsens skola. Ks 136/02 Barn-och utbildningsnämnden har i budget för 2003 föreslagit en besparing av kostnaderna för verksamheten vid Lövåsens skola. Vid sammanträde beslutade Barn- och utbildningsnämnden att överlåta frågan om Lövåsens skolas framtid till kommunstyrelsen. att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. Au 296/02 Föreligger förslag från Säters kommuns fastighetskontor att försälja Lövåsen 1:1, Lövåsens skola. Lövåsens skola har idag en hyresgäst som samtidigt har viss tillsyn över fastigheten. Kommunens årliga underskott för fastigheten är kr och det bokförda värdet är kr. Eva Kungsmark (s) deltar ej i beslutet. att bemyndiga kommunstyrelsen infordra anbud och försälja fastigheten. Ks 151/02 Vid dagen sammanträde i kommunstyrelsen yrkar Lars-Erik Larsson ( c ) med instämmande av Eva Kungsmark (s) att ärendet återemitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare utredning. att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare utredning. Au 9/03 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott återupptas ärendet. forts

14 Kommunstyrelsen Ks 128 forts För närvarande pågår undersökningar huruvida det är möjligt att hitta alternativa driftsformer för fastigheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till kommunchef Christer Malmstedt vara kommunens kontaktperson i fortsatta diskussioner med intressenter. Au 201/01 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott upptas ärendet. Arbetsutskottet konstaterar att några förslag på alternativa driftsformer ej inkommit. Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inleda försäljning av Lövåsens skola. att uppdra till fastighetskontoret infordra anbud för försäljning av Lövåsens skola. Lars-Erik Larsson (c) reserverar sig mot beslutet. Ks 128 enligt arbetsutskottets förslag

15 Kommunstyrelsen Ks 129 Dnr KA03/ Begäran från gymnasienämnden om ombyggnation av lokaler på Dahlandergymnasiet Au 202/03 Gymnasienämnden beslutade vid sammanträde den 30 april hos kommunstyrelsen i Säters kommun beställa ombyggnation av lokalerna på Dahlanders gymnasium Till höstterminen 2003 kommer gymnasienämnden att starta ett nytt program på gymnasiet, NV-programmet. Detta kräver ombyggnation av lokaler och investeringar i framförallt i laborationsinventarier och utrustning. Säters kommun har i investeringsbudget avsatt kr för det nya NVprogrammets behov. Ombyggnationen som sköts av hyresvärden, Skönviksbolaget, är beräknad till kr och omräknad till tilläggshyra blir det kr/år under den tid huvudkontraktet gäller t o m Om den istället skrivs av till blir tilläggshyran kr år. Investeringsbehovet för laborationsinventarier och utrustning mm är beräknad till sammanlagt kr Investeringskostnaden och hyresökningen ingår som en kostnad som fördelas på de program som utnyttjar investeringen/lokalen. Den totala kostnaden för programmet slås sedan ut på antalet elever och elevens hemkommun får betala kostnaden. Vid ett antagande att investeringen och hyreshöjningen bara belastar den nya naturprogrammet och 5 av 15 elever kommer från Säter får Säters kommun få stå för en tredjedel av de uppkomna kostnaderna. Till dagens sammanträde har Skönviksbolaget inkommit med förslag på tillägg till hyresavtal som innebär att tilläggshyran blir kr per år från till , om avflyttning sker dessförinnan erlägges återstoden av hyrestillägget kontant. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till kansliet till kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj förhandla med Skönviksbolaget om hyreskostnaden vid förlängning av huvudhyresavtalet från avseende förhyrda lokaler på Skönviksområdet. forts

16 Kommunstyrelsen Ks 129 forts att hos Skönviksbolaget, för att inrymma NV-programmet, beställa föreslagen ombyggnation av Dahlanders gymnasium, att godkänna överenskommelse om tillägg till hyresavtal. Bilaga 1 Au 202/03. Ks 129 enligt arbetsutskottets förslag. Bilaga 1 Ks 129/03. Mot beslutet reserverar sig Tommy Andersson (m) samt skriftligen Sven- Erik Emanuelsson, Bilaga 2 Ks 129/03.

17 Kommunstyrelsen Ks 130 Dnr KA03/ Upphandling av livsmedel. Säters kommun har, i samverkan med Gagnefs, Borlänge och Smedjebackens kommuner, genomfört en upphandling av livsmedel för perioden med möjlighet till ett års förlängning. Upphandlingen har avsett samtliga livsmedel som kommunerna behöver. Upphandlingen har även tillgodosett kommunfullmäktiges beslut i Säters Kommun att i kommande livsmedelsupphandlingar beakta behovet av ekologiskt och kravodlade produkter. Upphandlingen består av 8 huvudområden, som i sin tur kan uppdelas på ett antal underområden. Dessa kan fördelas på olika leverantörer. Totalt har 25 anbud inkommit. Två av anbuden är från grossister som kan leverera ett stort antal produkter inom de flesta områdena medan de resterande anbuden är från mer specialiserade leverantörer, som kan leverera produkter inom ett eller två områden. Efter nollställning av anbuden har en sammanvägning skett både vad avser pris och kvalitet, varvid bl a provtillagning och provsmakning av produkterna förekommit vid olika kommunala kök. Utvärderingen har utfallit på så sätt att som huvudleverantör till kommunen föreslås anbudsgivare nr 7 med följande undantag: Djupfryst kött anbudsgivare nr 16 och 18 tillsammans med anbudsgivare nr 7 Frysta skal, bottnar och bakverk anbudsgivare nr 16 tillsammans med anbudsgivare nr 7 Frysta pannkakor, omeletter, våfflor anbudsgivare nr 11 tillsammans med anbudsgivare nr 7 Frysta puréer och timbaler anbudsgivare nr 16 Färskt oberett kött anbudsgivare nr 18 Färska köttprodukter anbudsgivare nr 18 tillsammans med anbudsgivare nr 7 Färsk oberedd fisk anbudsgivare nr 1 Kylda stekta pannkakor anbudsgivare 11 Potatis, kokt vacuumpackad och grönsaker, råa vacuumpackade anbudsgivare nr16 tillsammans med anbudsgivare nr 7 Mejeriprodukter anbudsgivare nr 19 Kaffe anbudsgivare nr 17 tillsammans med anbudsgivare nr 7 Drycker anbudsgivare nr 23 Glass anbudsgivare nr 24 tillsammans med anbudsgivare nr 7 Färskt bröd anbudsgivare nr 4 Kaffebröd anbudsgivare nr 20 forts

18 Kommunstyrelsen Ks 130 forts Färska grönsaker, frukt och potatis anbudsgivare nr 8 Ekologiska ägg anbudsgivare nr 2 Ekologiska pannkakor anbudsgivare nr 11 Ekologiskt kött och köttprodukter anbudsgivare nr 18 tillsammans med anbudsgivare nr 7 samt Ekologiskt odlad potatis anbudsgivare nr 9, 12, 14. att anta anbudsgivare nr 7 som huvudleverantör av livsmedel att anta anbudsgivare nr 16 och 18 tillsammans med anbudsgivare nr 7 för området fryst kött att anta anbudsgivare nr 16 tillsammans med anbudsgivare nr 7 för produktområdena frysta skal, bottnar och bakverk samt för områdena potatis, kokt vacuumpackad grönsaker, råa, vacuumpackade att anta anbudsgivare nr 11 tillsammans med anbudsgivare med anbudsgivare nr 7 för områdena frysta pannkakor, omeletter och våfflor att anta anbudsgivare nr 16 för området frysta puréer och timbaler att anta anbudsgivare nr 18 för området färskt oberett kött samt, tillsammans med anbudsgivare nr 7, för området färska köttprodukter att anta anbudsgivare nr 1 för området färsk oberedd fisk att anta anbudsgivare nr 11 för området kylda stekta pannkakor att anta anbudsgivare nr 19 för området mejeriprodukter att anta anbudsgivare nr 17 tillsammans med anbudsgivare nr 7 för området kaffe att anta anbudsgivare nr 23 för området drycker att anta anbudsgivare nr 24 tillsammans med anbudsgivare nr 7 för området glass att anta anbudsgivare nr 4 för områdena färskt bröd att anta anbudsgivare nr 20 för området bakverk att anta anbudsgivare nr 8 för området färska grönsaker, frukt och potatis, forts

19 Kommunstyrelsen Ks 130 forts att anta anbudsgivare nr 2 för området ekologiska ägg att anta anbudsgivare nr 11 för området ekologiska pannkakor att anta anbudsgivare nr 18 och 7 för områdena ekologiskt kött och köttprodukter att anta anbudsgivare nr 9, 12 och 14 för området ekologiskt odlad potatis, samt att uppdra åt inköpschefen att teckna avtal. _

20 Kommunstyrelsen Ks 131 Information och frågeställningar 1. Christer Malmstedt informerar om pågående konkursförsäljning av hotellet Myntmästaren, om de ekonomiska problemen för Dalarnas Hus i Stockholm samt om pågående kommunalarbetarkonflikt och varslet om utökad konflikt från 26 maj. 2. Ulla Högberg informerar om deltagande i årsstämman för SDU den 9 maj. 3. Tommy Andersson (m) vill att kontoställningen för kommunstyrelsens kostnadsställe för oförutsedda utgifter i fortsättningen redovisas på kommunstyrelsens sammanträden. 4. Tommy Andersson (m) tar även upp frågor angående kommunstyrelsens anslag om bidrag till triathlonarrangemangen samt gatukontorets hantering av slam och kadaver på sopstationen i Säter. _

21 Kommunstyrelsen Ks 132 Delgivningar. 1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-20.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf

Läs mer

Lars-Evert Dahlberg (kd)

Lars-Evert Dahlberg (kd) Kommunstyrelsen 2011-01-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.20. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Annaklara

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-17

Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Nytt medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete... 3 Kf 3 Ny motion om företagarvänligare miljötillsyn... 4 Kf 4 Återbetalning av

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Lars Ekvall Lars Rosander Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo Lennart Eriksson. Sven-Erik Emanuelsson Kommunkansliet

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo Lennart Eriksson. Sven-Erik Emanuelsson Kommunkansliet Kommunstyrelsen 2003-08-19 2 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 12.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2003-11-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl. 18.00 21.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Anders Bohaman (fp)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-04, kl. 09:00

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-04, kl. 09:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-04, kl. 09:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförane Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S) Jenny Lindblom (S) Sonny

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-14.45 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Arne Högstedt Lennart Beijer Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 272-273, 275-285 KD Per-Olof Hermansson tjänstgör

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin

Sammanträdesdatum 2013-01-28. Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M) Pierre Sjöström (S) Ingalill Hellberg Henrik Lethin -A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) m 2013-01-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp måndagen den 28 januari 2013 klockan 09.30-11.55 Beslutande Christian Sonesson (M)

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-11:45 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Ola Birgersson (C) Harald Brixeskog (MP) Larry Tallroth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2005-01-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 14.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-20.00. Beslutande Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Gun-Yvonne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Ordförande... Pierre Månsson 421-431, 433-436 Fredrik Axelsson 432. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 1 (20) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.30 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-01-23. PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-01-23. PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken, 14.00-15.00, 15.10-15.40 1 (14) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Servicenämnden 2014-01-22 1(8)

Servicenämnden 2014-01-22 1(8) Servicenämnden 2014-01-22 1(8) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Hans-Inge Wall (S) Thomas Bäckman

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Andreas Trygg (V) Bo Nilsson kommundelschef, 292 Johan Hallberg rektor, Kolsva, 292 Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 293-294

Andreas Trygg (V) Bo Nilsson kommundelschef, 292 Johan Hallberg rektor, Kolsva, 292 Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 293-294 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.25 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 14.30 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-02-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2013-01-16 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör istället för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Kjell Nilsson (fp) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 2006-02-03, kl 15.

Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Kjell Nilsson (fp) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 2006-02-03, kl 15. 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.15-11 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Kjell Nilsson (fp) Assar Nilsson (s), ersättare

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Innehållsförteckning Tillägg till anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor... 3 Slutredovisning av projekt Rydskolan... 4 Exploateringskalkyl,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Karl-Erik Finnäs. Patrik Hjalmarsson. Abbe Ronsten. Karl-Erik Finnäs

Karl-Erik Finnäs. Patrik Hjalmarsson. Abbe Ronsten. Karl-Erik Finnäs Kommunstyrelsen 2006-11-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 09.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Lonja

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.55 ande (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande (V) ledamot Gunvor Sharp (M) ersättare Jenny Adolphson (C) ledamot Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer