Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2007-11-13 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran Johansson, (v) Rene Mortensen (mp) Karl-Erik Finnäs (c) Emil Nilzon (c) Johan Fredriksson (m) Marie Richaud (m) Leif Eriksson (c ) Lars Gabrielsson Sixten Carlsson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Klas Jansson, IT- och inköpschef Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Johansson Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Göran Johansson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson

2 Kommunstyrelsen Ks 204 Dnr KA07/395 Kommunal skattesats Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala skattesatsen. Kommunstyrelsens beslut - föreslå kommunfullmäktige fastställa den kommunala skattesatsen 2008 till 22:56 kronor

3 Kommunstyrelsen Ks 205 Dnr KA07/316 Förslag till budget 2008 och plan för Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt förslag till budget 2008 och plan för Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut om budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget. Arbetsutskottet beslutar hänskjuta det slutliga ställningstagandet till arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 6 november. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott återupptas ärendet. Yrkanden Karl Erik Finnäs yrkar att till kommunstyrelsens sammanträde den 13 nov begära från socialnämnden ytterligare prioriteringar. Abbe Ronsten yrkar avslag till Finnäs yrkande. Propostionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandes yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Fastställa driftbudgetramar för 2008, kronor, enligt bilaga 1 Au 327/07. Karl-Erik Finnäs och Tommy Andersson deltar ej i beslutet. 2. Fastställa investeringsbudgetramar för 2008, kronor enligt bilaga 2 Au 327/ För 2009 och 2010 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2009: kronor. Driftbudgetram 2010: kronor. Investeringsram 2009: kronor Investeringsram 2010: kronor forts

4 Kommunstyrelsen Ks 205 forts 4. Fastställa finansiella mål och mål för verksamheten, bilaga 3 Au 327/ Budget- och planarbetet sker processinriktat med kontinuerlig omvärldsanalys och med upptaktsmöte i mars och ett uppföljande möte i maj inför framtagande av budgetdirektiv som slutligen fastställs av kommunfullmäktige i juni, 6. Anslag över kr i investeringsbudgeten får inte ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott, 7. Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet, 8. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende, 9. Bemyndiga kommunstyrelsen upptaga och amortera lån till högst kr långfristiga lån per samt att utnyttja tillgängligt kreditutrymme på kommunens koncernkonto, 10. Kommunstyrelsen har för 2008 rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Säterbostäder ABs låneförpliktelser om totalt kr och Säters kommuns Fastighets AB om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlas ärendet. Yrkanden Karl Erik Finnäs yrkar att socialnämndens äldreomsorg får tillägg med 1 miljon kronor som finansieras med motsvarande minskning av den budgeterade centrala reserven. Marie Richaud yrkar att Bun får tillägg med 1 miljon kronor som finansieras med motsvarande minskning av kommunstyrelsens budgetram från 81 miljon kronor till 80 miljoner kronor, ( kansliet, näringslivsenheten och från biografmuseet som överförs till investeringsbudgeten). Abbe Ronsten yrkar avslag till Finnäs och Richauds yrkande men tillstyrker förslag om att till Bun överföra kr från Biografmuseets utökade bidrag. Istället finansieras bidraget till biografmuseet genom att investeringsbudgeten utökas med kr. forts

5 Kommunstyrelsen Ks 205 forts Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Finnäs, Richauds och ordförandens yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandes yrkande. Mot beslutet reserverar sig Karl-Erik Finnäs, Leif Eriksson, Emil Nilzon, Marie Richaud och Johan Fredriksson. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fastställa driftbudgetramar för 2008, kronor, enligt bilaga 1 Ks 205/ Fastställa investeringsbudgetramar för 2008, kronor enligt bilaga 2 Ks 205/ För 2009 och 2010 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2009: kronor. Driftbudgetram 2010: kronor. Investeringsram 2009: kronor Investeringsram 2010: kronor 4. Fastställa finansiella mål, bilaga 3 Ks 205/ Budget- och planarbetet sker processinriktat med kontinuerlig omvärldsanalys och med upptaktsmöte i mars och ett uppföljande möte i maj inför framtagande av budgetdirektiv som slutligen fastställs av kommunfullmäktige i juni, 6. Anslag över kr i investeringsbudgeten får inte ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott, 7. Bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet, 8. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende, 9. Bemyndiga kommunstyrelsen upptaga och amortera lån till högst kr långfristiga lån per samt att utnyttja tillgängligt kreditutrymme på kommunens koncernkonto, forts

6 Kommunstyrelsen Ks 205 forts 10. Kommunstyrelsen har för 2008 rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Säterbostäder ABs låneförpliktelser om totalt kr och Säters kommuns Fastighets AB om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

7 Kommunstyrelsen Ks 206 Dnr KA07/358 Förslag till ändring av va-taxan. VA- och renhållningsenheten föreslår i enlighet med rekommendationerna i den VA-utredning som utfördes att brukningsavgifterna för 2008 höjs med i genomsnitt 2%. Eftersom kostnadsskillnaden mellan villa och lägenhet är ovanligt stor i Säters kommun jämfört med övriga Dalakommuner föreslås följande ändringar: Årsavgift inklusive moms Ökning Grundavgift vatten och avlopp ,5 % Grundavgift vatten ,5 % Tilläggsavgift lägenhet utöver en ,0 % Rörlig avgift 2,0 % Enhet ackordstaxa 2,0 % Sommarvatten indraget i byggnad ,0 % Sommarvatten ej indraget ,0 % Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen godkänna förslag till ändring av VA-taxan att gälla fr o m Bilaga 1 Au 328/07. Kommunstyrelsens beslut - föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ändring av VA-taxan att gälla fr o m Bilaga 1 Ks 206/07.

8 Kommunstyrelsen Ks 207 Dnr KA07/356 Avgifter för linjetrafik och kompletteringstrafik Fr o m har AB Dalatrafik beslutat att införa nya avgifter för enkelbiljetter och kort. Kommunfullmäktige beslutade , 98, att införa följande avgifter för kollektivtrafiken, linje 29, 30 och 32 i Säter a. Kombikort 10-resor 100 kr för vuxen och 60 kr för barn/ungdom upp till 25 år. b. Kombikort period, 31 dagar 200 kr för vuxen och 100 kr för barn/ungdom upp till 25 år. c. Övriga avgifter enligt Dalatrafiks ordinarie avgifter, enkelbiljett 17 kr för vuxen och 12 kr för barn/ungdom. d. Kompletteringstrafiken mellan Ulfshyttan och Säter avgiftsbeläggs med 17 kr för enkeltur. De av kommunen subventionerade kombikorten inköps från Dalatrafik av Säters kommun som därefter säljs till resenären. Korten säljs inte på bussen utan enbart på Turistbyrån i Säter och Kassaföreningen i Gustafs. Alla övriga kort och enkelbiljett säljs på bussen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Justera avgifter för kollektivtrafiken inom kommunen enligt följande a. Kombikort 10-resor, 130 kr för vuxen och 60 kr för barn/ungdom upp till 25 år. b. Kombikort period, 31 dagar, 240 kr för vuxen och 100 kr för barn/ungdom upp till 25 år. Kommunstyrelsens beslut Föreslå kommunfullmäktige justera avgifter för kollektivtrafiken inom kommunen enligt följande a. Kombikort 10-resor (10-resorskort), 130 kr för vuxen och 60 kr för barn/ungdom upp till 25 år. b. Kombikort period, 31 dagar (månadskort), 250 kr för vuxen och 100 kr för barn/ungdom upp till 25 år.

9 Kommunstyrelsen Ks 208 Dnr KA07/188 Svar på motion om biljettautomat för tågbiljetter Tommy Andersson (m) m fl inlämnade till kommunfullmäktiges sammanträde motion om placering av biljettautomat för tågbiljetter i Säter. Motionärernas förslag: Att kommunledningen upptar förhandling med SJ om att en biljettautomat placeras i Säter. Beredning: I dagsläget finns det inga biljettautomater som inte redan används och några nya biljettautomater (av den modell som finns i dag) tillverkas inte längre. Det är därmed helt slut på biljettautomater. Det finns dock förfrågningar från flera håll i landet men några omplaceringar (att man tar en biljettautomat från en befintlig station till någon som inte har en biljettautomat i dag) är i princip inte aktuellt. Om det skulle vara aktuellt med en omplacering så är det i sådana fall till en plats där det idag finns en mycket hög belastning. Stockholm, Köpenhamn och Oslo har senast fått biljettautomater. I dagsläget pågar en utredning inom SJ för att fastställa hur man ska ha det i framtiden när det gäller biljettautomater. Dels så tittar de på nya enklare maskiner då den som finns i dag är lite omständlig, men också på nya funktioner exempelvis en maskin där du enbart kan hämta ut en bokad biljett. Men det här är en pågående utredning och vad den resulterar i vet ingen i dag. Mer information uppskattade SJ att de skulle kunna ge i slutet av januari 2008 (utredningen ska vara klar kvartal ). För att få en biljettautomat så gör SJ en enskild prövning från gång till gång (det finns inga regler kring storlek på ort mm) Vilket innebär att man tittar på orten som helhet, hur många reser, ATG-ombud mm. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen uppdra till kommunkansliet bevaka den pågående utredningen inom SJ och föreslå kommunfullmäktige att motionen är besvarad. Kommunstyrelsens beslut föreslå kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

10 Kommunstyrelsen Ks 209 Dnr KA06/474 Organisation för miljö- och byggnadsnämndkontoren Organisationsutredning för kommunens miljö- och byggnadsnämndsområde. Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde efter ansökan från miljö- och byggnadsnämnden att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med kommunchefen utreda och framta förslag på organisation inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde. En extern konsult, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, anlitades och kommunstyrelsen anslog , 86, kr till utredningen. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har under våren/sommaren genomfört en utredning av organisationen av kommunens miljö- och byggnadsnämndsförvaltning. Utifrån denna har ett förslag tagits fram till ny organisation för förvaltningarna. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde beslutat föreslå kommunfullmäktige att slå samman miljö- och byggnadsnämndskontoren till en gemensam förvaltning och att en gemensam förvaltningschef rekryteras. Fackliga organisationerna SKTF och Naturvetareförbundet har informerats om förslaget och har inkommit med skriftliga synpunkter. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen slå samman miljö- och byggnadsnämndskontoren till en gemensam förvaltning under miljö- och byggnadsnämnden enligt bilaga ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med kommunchefen rekrytera förvaltningschef till det gemensamma kontoret. Kommunstyrelsens beslut slå samman miljö- och byggnadsnämndskontoren till en gemensam förvaltning under miljö- och byggnadsnämnden.

11 Kommunstyrelsen Ks 210 Dnr KA07/366 Revidering av plan för användande av kommunens pensionsmedel Revidering av plan för användande av kommunens pensionsmedel. Beredning: Kommunfullmäktige beslutade om en förändrad inriktning på kommunens pensionsförvaltning. Tidigare diskretionära förvaltning avvecklades och pensionsmedlen placerades i kupongobligationer utgivna av svenska staten och svenska bostadsfinansieringsinstitut. Fullmäktige antog även en plan för hur de förvaltade medlen skulle tas i anspråk för att delfinansiera kommunens framtida utgifter för pensioner som intjänats före (Intjänad pensionsrätt IPR) Beslut om ianspråktagande av pensionsmedlen skall enl. beslutet tas för varje enskilt år i samband med beslut om budget. En viss revidering av planen gjordes inför budget Planen behöver ånyo revideras inför budget Nya riktlinjer för beräknande av pensionsåtaganden har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, RIPS07. De nya riktlinjerna innefattar bl a omräknade livslängdsantaganden. KPA har i oktober 2007 gjort nya beräkningar utifrån RIPS07. De nya beräkningarna innebär en mindre kostnadsökning för kommunen. Enl. KPA:s prognos kommer kommunens årliga utbetalningar av pension intjänad före 1998 att stiga från dagens nivå på 6 mkr till nästan 17 mkr runt Därefter minskar kostnaderna för att 2045 åter vara nere i 7,7 mkr. Den årliga avkastningen har beräknats till 3 %, och placerade medel räcker då till att under tidsperioden finansiera pensionsutbetalningar överstigande 7,75 mkr per år, och därmed kapa toppen på de ökande pensionskostnaderna. Medlen tas i anspråk med start 2011 och används t o m Kommunstyrelsens beslut föreslå kommunfullmäktige revidera planen för användning av förvaltade medel för pensionskostnader enligt förslag som innebär ett minskat uttag om kr per år från 2011.

12 Kommunstyrelsen Ks 211 Dnr KA07/339 Samråd rörande detaljplan för Gustafs-Källberget 3:13 och 3:14 mm Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt detaljplan för Gustaf s-källberget 3:13 och 3:14 mm. Detaljplanen görs för att ändra den gällande detaljplanen för fastigheterna Gustafs-Källberget 3:13 och 3:14 så att det blir möjligt att upplösa den nuvarande bostadsrättsföreningen för att istället skapa 17 egna tomter. De båda fastigheterna utökas samtidigt på djupet genom att en bit parkmark översförs till kvartersmark för att möjliggöra större villatomter när dessa sedan avstyckas. Detaljplanen är avsedd att handläggas med s.k. "enkelt planförfarande" vilket innebär att underrättelse endast skickas ut till en begränsad samrådskrets. Detaljplanen behöver ej ställas ut. Samrådstiden är t.o.m Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: I yttrande till miljö- och byggnadsnämnden tillstyrka förslag till detaljplan. Kommunstyrelsens beslut I yttrande till miljö- och byggnadsnämnden tillstyrka förslag till detaljplan.

13 Kommunstyrelsen Ks 212 Dnr KA07/386 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning Ärendet Med an ledning av organisationsförändring med bildande av en särskild VA-enhet måste delegationsordningen justeras för en ny VA-chef. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen - justera kommunstyrelsens delegationsordning med delegation för VAchefen, bilaga 1 Au 333/07. Kommunstyrelsen beslutar - justera kommunstyrelsens delegationsordning med delegation för VAchefen, bilaga 1 Ks 212/07.

14 Kommunstyrelsen Ks 213 Verksamhetsinformation Verksamhetsinformation från kommunstyrelsens förvaltningschefer.

15 Kommunstyrelsen Ks 214 Delgivningar 1) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott ) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott ) Kommunrevisionens granskning av protokollsutformning i Säters kommun med kommunstyrelsens yttrande.

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-01-08

Kommunstyrelsen 2013-01-08 Kommunstyrelsen 2013-01-08 Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4... 3 Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer