Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson (fp) Gunilla Bodegrim (fp) Torbjörn Gunnarsson (s) Ingrid Persson (s) Eva Kungsmark (s) Kenneth Eresjö (c) Lars Fredriksson (c ) Alf Granqvist (v) Abbe Ronsten (s) Björn Dalan (s) Sven-Gunnar Håkansson (c) Ingemar Nygren (mp) Tommy Andersson (m) Peter Mannerhagen (m) Ann-Christine Östlund-B (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Sune Hemmingsson (c) Stefan Dangardt (fp) Sixten Carlsson (s) Monica Igelberg (v) Margareta Arthursson (kd) Jan-Erik Steén (s) Anette Berg (c ) Lars-Evert Dahlberg (kd) Gudrun Eriksson (s) Ulla Janis (c) Karl-Gunnar Nyberg (m) Pia Järudd (m) Kerstin Forsgren ( s) Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Alvik och Torbjörn Gunnarsson Rådhuset i Säter torsdagen den 19 juni, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Urban Falk Tommy Alvik Torbjörn Gunnarsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet, Säter Margareta Jakobsson Datum för anslags nedtagande

2 Kommunfullmäktige Kf 136 Dnr KA03/ Månadens blombukett. Utdelas till Björg Gustavsson, kokerska på skolan i Fäggeby. Kommunfullmäktiges ordförande överlämnar blommorna med följande ord; Du är matmor i Fäggeby skola. Du kryddar mat och människor med läckerhet och vänlighet, maten blir till lärande och till minne. Allehanda grönsaker är inget konstifikt och nyfikenheten ökar genom må bra dagar och pröva på sallader. Ett allvarligt ord är också alltid på rätt plats när tallriken och matgästen inte fyller upp med god kost. Egna påtänkta dekorationer förgyller ätandet och sinnen förförs av nygräddat. Allt är möjligt, även i skogen där Du Björg äventyrar med sagofyllda äventyr. Blombuketten får god vård hos Dig där handling, själ och hjärta är ett GOTT LIVSRECEPT.

3 Kommunfullmäktige Kf 137 Presentation av nyanställd kostchef. Kommunchef Christer Malmstedt presenterar Katarina Lindberg, nyanställd kostchef fr o m 10 juni 2003.

4 Kommunfullmäktige Kf 138 Dnr KA03/ Förslag till budgetdirektiv Au 217/03 Förslag till budgetdirektiv har upprättats av ekonomikontoret. Övergripande ekonomiska mål Kommunen har under de senaste åren levt över sina tillgångar. Kostnaderna för verksamheterna har inte anpassats till de skatte- och statsbidrags intäkter som blivit resultat av en minskande befolkning. Lite grovt sammanfattat kan man säga att kommunen har fortsatt att driva verksamhet och gjort investeringar fram till och med 2001 som om kommunen fortfarande hade invånare (1994) och inte som nu invånare. Övergripande planeringsförutsättningar Invånarantalet antas fortsätta att minska med c:a 100 personer om året vilket innebär att kommunens verksamhetskostnader måste bli c:a 4 Mkr lägre varje år, alltså 12 Mkr för hela perioden om skattehöjningar skall kunna undvikas. Andelen äldre i kommunens befolkning kommer att öka och andelen yngre minska vilket framför allt medför att ekonomiska resurser måste omfördelas i kommunens budget. Kommunens verksamheter måste sammantaget bli billigare och samtidigt måste resurser omfördelas mellan verksamheterna. I av kommunfullmäktiga beslutade ekonomiska styrprinciper sägs: De övergripande ekonomiska målen är överordnade övriga kommunalt fastställda mål. Detta innebär att samtliga nämnders, förvaltningars, politikers och anställdas viktigaste uppgift och ansvar är att se till att kommunens ekonomiska mål uppfylls oavsett andra ev. verksamhetsmål och även om detta skapar lojalitetskonflikter av professionella skäl. Ekonomi först, verksamhet sedan även om alla naturligtvis har ett ansvar för att minimera de negativa konsekvenserna. År 2002 bröts den tidigare negativa utvecklingen med underskott flera år i rad även om det skedde till priset av att skatten höjdes med 65 öre. Kommunfullmäktiges beslut om budget och plan för innebar att denna trend skulle fortsätta, ekonomisk balans uppnås och amortering ske på kommunens upplåning. De erforderliga besparingarna inom verksamheterna mildrades genom ytterliga en skattehöjning på 35 öre. forts

5 Kommunfullmäktige Kf 138 forts Efter skattehöjning två år i rad på sammanlagt 1 krona är fortsatta skattehöjningar uteslutna. När stabilt positiva resultat med överskott har uppnåtts, skapas förutsättningar för större handlingsfrihet för kommunens verksamheter och det hittills negativa, ryckiga och energikrävande gnetandet kan upphöra. Följande mål bör gälla för perioden : Resultatmål 2004: Sammanlagda driftsramar 429 Mkr. Förändring av eget kapital 3 Mkr. 2005: Sammanlagda driftsramar 438 Mkr. Förändring av eget kapital 3 Mkr. 2006: Sammanlagda driftsramar 451 Mkr. Förändring av eget kapital 3 Mkr. Med hänvisning till osäkerheten över framtida intäkter har resultatet, d.v.s. förändringen av eget kapital, höjts jämfört med tidigare beslut avseende budget. Amorteringsmål Kommunen skall minska sina långfristiga skulder med minst 10 mkr/år, under planperioden. Investeringsmål 2004: Kommunens investeringar skall uppgå till högst 12 mkr. 2005: Kommunens investeringar skall uppgå till högst 12 mkr. 2006: Kommunens investeringar skall uppgå till högst 12 mkr. Övriga planeringsgrunder Utöver de övergripande ekonomiska målen styr även andra faktorer det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter. Följande beräkningsgrunder skall användas i beräkningen av kommunens kostnader. Löne- och kostnadsökningar Löneförändringar beräknas till max 3 %. Är kostnaderna kända och dessa ökar mindre än 3 % skall de kända kostnaderna användas. Övriga kostnadsökningar beräknas, om inte annat är känt, till 2 %. forts

6 Kommunfullmäktige Kf 138 forts Löne- och kostnadsökningar skall rymmas inom tilldelad budgetram. Räntekostnader Räntesatsen för av kommunen upptagna lån, sätts till 5 % för hela planperioden. Avkastning på fonderade medel Avkastningen på fonderade medel sätts till 0 % med hänsyn till de senaste årens kursutveckling på värdepappersmarknaden. Taxor och avgifter Nämnder och förvaltningar skall se över de taxor och avgifter de ansvarar för och inkomma med förslag till justeringar där detta anses möjligt. Preliminära budgetramar 2004, 2005 och 2006 Totala budgetramar för nämnder och verksamheter framgår ovan under rubriken Resultatmål. För 2004, 2005 och 2006 framgår nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning av bilaga. Nämnder och förvaltningar skall budgetera och planera verksamheten så att den säkert och långsiktigt kommer att rymmas inom kommunens totala tillgängliga ekonomiska utrymme. Resp. nämnd och verksamhet måste även lyfta fram och ta hänsyn till förändringar i det demografiska trycket. När budgeten görs skall alla kostnader tas med även semesterlöneskuld, sjukskrivningar och marginaler för oförutsedda händelser. Motiv till ramförslag De nedbrutna ramarna bygger på vad som har framkommit under långtidsplanearbetet. Central reserv 1,0 Mkr behålls i en central reserv Budgetmaterial Det material som nämnder och förvaltningar skall lämna in till budgetberedningen utgör beslutsunderlag för det viktigaste politiska beslutet under året. forts

7 Kommunfullmäktige Kf 138 forts I tider då det ekonomiska utrymmet krymper, och prioriteringar måste göras mellan olika angelägna verksamheter, är det särskilt viktigt att materialet ger en god bild av vilka förändringar som måste vidtas för att få ner kostnadsvolymen. Tidplan 18 juni KF beslutar om budgetramar. 1 september Nämnder/förvaltningar skall ha inkommit med budgetförslag 16 september Genomgång av inkomna budgetförslag 20 september Regeringens budgetproposition v. 42 Prognos skatter och bidrag 7 oktober KS tar beslut om skattesats 3-4 november Slutmangling i budgetberedning 11 november KS tar beslut om budgetförslag november MBL 26 november KF beslutar om budget Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv och driftbudgetramar Bilaga 1 Au 217/03. Ks 133/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till budgetdirektiv och driftbudgetramar Bilaga 1 Ks 133/03. Sixten Carlsson reserverar sig mot bidragsförslaget för biografmuseet. Kf 138 Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige informerar budgetsekreterare Bert Stabforsmo om kommunstyrelsens förslag. Vid ärendets behandling yttrar sig kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson, Eva Kungsmark, Abbe Ronsten, Ann-Christin Östlund-Bäckehag, Stefan Dangardt och Sune Hemmingsson. forts

8 Kommunfullmäktige Kf 138 forts Tommy Andersson, (m), Karl-Gunnar Nyberg, Peter Mannerhagen och Pia Järudd deltar ej i beslutet. Sixten Carlsson deltar ej i beslutet i den del som rör bidraget till Säters Biografmuseum. Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar Bilaga 1 Kf 138/03. Delges: Förvaltningar och nämnder

9 Kommunfullmäktige Kf 139 Dnr KA03/ Inrättande av tjänst som kommunsjuksköterska. Ks 135/03 Socialnämnden har vid sammanträde , 127, beslutat att hos kommunstyrelsen begära att få inrätta ny tjänst som kommunsjuksköterska 1,0 med tillsvidareanställning. Tjänsten kan finansieras inom socialnämndens befintlig driftsbudgetram. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ny tjänst som kommunsjuksköterska 1,0 tillsvidare samt att finansieringen av tjänsten ska ske inom socialnämndens driftsbudgetram. Kf 139 Vid ärendet behandling i kommunfullmäktige yttrar sig Ulla Högberg, Tommy Andersson (m), Karl-Erik Finnäs, Torbjörn Gunnarsson, Abbe Ronsten och Monika Igelberg. Tommy Andersson (m) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad diskussion ställer ordförande proposition på Kommunstyrelsens förslag och Tommy Anderssons yrkande varvid han konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att medge socialnämnden inrätta ny tjänst som kommunsköterska 1,0, samt att finansieringen av tjänsten ska ske inom socialnämnden driftsbudgetram. Mot beslutet reserverar sig Tommy Andersson, (m), Karl-Gunnar Nyberg, Peter Mannerhagen och Pia Järudd. Delges: Socialnämnden

10 Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr KA03/ Interpellation om Säter Triathlon. Interpellation av Tommy Andersson (m). Med den dåliga ekonomin som vi har i Säters kommun så att vi ej kan behålla Lövåsens lägerskola har jag ett par frågor ang Triathlon. Vad är kommunens verkliga kostnad 2003 och 2004? Vem betalar statyn? Varför tas beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och inte i fullmäktige. Svar från kommunstyrelsens ordförande, Sven-Gunnar Håkansson; För år 2003 beräknas bidrag och andra tjänster till Säter Triathlon enligt följande: ur gatukontorets investeringsbudget som tas från det uppskjutna projektet Rondellen i Nämnsbo Medlen är avsett för markarbeten för den sk triathlonstatyn, kr, Pontonbrygga, kr, markarbeten vi stranden för simbanan kr för och ev viadukt kr. Övriga tjänster från gatukontoret är beräknade till kr. Särskilt ekonomiskt bidrag till föreningsalliansen kr För 2004 är inte avsatt eller bidrag beviljat. Triathlonstatyn bekostas inte av Säters kommun. När det beslutande nämnd eller fullmäktige så har kommunstyrelsen mandat att inom sin egen budget, drift och investering anslå medel och göra omdisponeringar. I den efterföljande debatten deltar även Ann-Christin Östlund-Bäckehag, Abbe Ronsten, Karl-Gunnar Nyberg och Jan-Erik Steen.

11 Kommunfullmäktige Kf 141 Dnr KA03/00298 Interpellation om medlemskap i Kommuninvest. Interpellation av Tommy Andersson (m). Av vilken anledning ska kommunen gå med i Kommuninvest.? Skall kommunen låna mera pengar? Svar från kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson; Kommunfullmäktige beslutade 1995 att ansöka om medlemskap. Beslutet överklagades och kammarrätten gav kommunen rätt i sina beslut. Kammarrättens dom överklagades till Regeringsrätten men klaganden har återtagit sin överklagan. Kommunfullmäktiges beslut från 1995 har därför vunnit laga kraft. Kommunen ska inte låna mer pengar men i år omsätta några gamla lån. I den efterföljande diskussionen deltar även Karl-Gunnar Nyberg.

12 Kommunfullmäktige Kf 142 Dnr KA03/ Ny motion om säkrare väg till och från skolan vid Enbacka skola. Motion om säkrare väg till och från skolan vid Enbacka skola har inlämnats från centerpartiet. Motionen har följande lydelse: Skolan i Enbacka har som upptagningsområde byarna inom Gustafs församling. Barnen från byarna längst bort åker skolbuss men barnen från de närmaste byarna tar sig till skolan gående eller med cykel. Vi kan idag med glädje konstatera att man vid Säters kommun och Vägverket insett problemet med bilarnas hastighet utanför skolan och därför finns idag - vid skolan - både "teoretisk" hastighetsbegränsning, d.v.s, skyltning och "praktisk" hastighetsbegränsning i form av vägbulor. Detta löser dock inte hela problemet med barnens säkerhet till och från skolan. Vid skolan finns dessutom även fritids samt bibliotek och idrottsverksamhet på kvällstid. Mellan "Pärlan" (bredvid skolan) och korsningen vid Skedvivägen där barnen från delar av Mora by samt Storhaga och Naglarby ansluter har man an!agt en gång- och cykelväg. Man valde en billigare variant genom att bredda vägen och med. målning markera en gång- och cykelväg istället för att bygga bredvid vägen med ett skyddande dike mellan. Problemet är att en målning kan betraktas som en "teoretisk" avgränsning och den syns bäst under sommaren och syns dåligt eller inte alls under skoltid d.v.s höst, vinter och vår när löv, sand och snö döljer markeringen. Alla de föräldrar och barn som nyttjar denna gång- och cykelväg vill ha en" praktisk" d.v.s fysisk avgränsning som hindrar motortrafiken från att nå barnen och barnen att nå motortrafiken - varför inte ett enkelt wireräcke liknande det vi har fått uppe vid riksväg 70? Plogningen bör kunna lösas med traktor eftersom traktor idag används på andra ställen med smala vägar som inne bland husen i byarna. Vi är övertygade om att samhällets kostnader för ett sådant fysiskt skydd av barnen (och av de vuxna som går och cyklar där) är mycket billigare även räknat i pengar - tragedierna oräknade - än kostnaderna av en enda invalidiserad eller dödad person. Vi ber därför Er i kommunstyrelsen om att snarast se till att en fysisk avgränsning av gång- och cykelvägen mellan Pärlan och korsning vid Skedvivägen skapas. Vi vill att detta sker innan en olycka sker. För alla föräldrar vars barn nyttjar skolvägen till Enbacka skola. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

13 Kommunfullmäktige Kf 143 Dnr KA03/ Enkel fråga från Torbjörn Gunnarsson (s) om framtiden för Prototypverkstaden. Torbjörn Gunnarsson (s) ställer till kommunstyrelsens ordförande Sven- Gunnar Håkansson fråga om framtiden för Prototypverkstaden. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson och Torbjörn Gunnarsson är nöjd med svaret.

14 Kommunfullmäktige Kf 144 Dnr KA03/ Enkel fråga från Urban Falk (s) om Biografmuseets framtid. Urban Falk (s) ställer till kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson fråga om på vilket sätt kommunledningen arbetar för att trygga framtiden för Säters Film och Biografmuseum. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Håkansson och Urban Falck är nöjd med svaret.

15 Kommunfullmäktige Kf 145 Delgivningar. 1) Budgetuppföljning ) Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, daterat ) Dalatrafiks årsredovisning för 2002.

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer