Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl Beslutande Urban Falk, ordf (s) Torbjörn Gunnarsson (s) Anders Gustafsson (s) Karl-Erik Finnäs (c) Kenneth Eresjö (c) Gunilla Bodegrim (fp) Åke Örnberg (v) Björn Dalan (s) Lars-Erik Larsson (c ) Tommy Andersson (mp) Abbe Ronsten (s) Marie Richaud (m) Lars Fredriksson (c) Iris Carlsson-Rustas (s) Tommy Andersson (m) Sune Hemmingsson Ann-Christine Östlund-B (s) Sixten Carlsson (s) Lennart Hinders ( c ) Margareta Arthursson (kd) Stefan Dangardt (fp) Anette Berg (c) Monica Igelberg (v) Gudrun Eriksson (s) Jan-Erik Steén (s) Hans Richaud (m) Lars-Evert Dahlberg (kd) Kerstin Forsgren (s) Anders Claesson (c) Ingrid Norman (c) Pia Järudd (m) Dag Fredrixon (fp) Ulla Högberg (s) Tommy Alvik (s) Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Andersson (mp) och Björn Dalan Rådhuset i Säter tisdagen den 4 november kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Urban Falk Tommy Andersson Björn Dalan Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet, Säter Margareta Jakobsson Datum för anslags nedtagande

2 Kommunfullmäktige Kf 175 Dnr KA03/ Månadens blombukett. Månadens blombukett utdelas av kommunfullmäktiges ordförande till Per- Åke Roslund med följande motivering; Ur Stora Skedvis mylla får du din försörjning men också ditt intresse för din bygd, för livet och kulturen. På många ställen finns din hand och din tanke med. Du ser till att hembygden blomstrar med hjälp av hembygdsgården, hembygdsföreningen och kyrkan. Det gäller bokstavlig handkraft att leda möten och leta kronor, att guida hemmavid och på utsocknes resor. Och över allt ditt arbete finns tesen att den bästa plats på jorden måste vara Stora Skedvi. Denna blombukett får belysa ditt engagemang.

3 Kommunfullmäktige Kf 176 Information 1) Information om aktuella frågor från Stora Skedvi. Erik Josefsson från Mellanskog informerar om kommunens skogsinnehav inom Stora Skedvi församling. 2) Information från kommunfullmäktiges demokratigrupp. Ann- Christine Östlund Bäckehag, ordförande i kommunfullmäktiges demokratigrupp/utskott informerar om gruppens arbete. 3) Information från socialnämnden. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf Karl-Erik Finnäs och socialnämndens ordförande Ulla Högberg informerar om landstingets erbjudande att Säters kommun tillsammans med landstinget utreder möjligheterna att bilda en gemensam nämnd med närsjukvård och hemsjukvård mm.

4 Kommunfullmäktige Kf 177 Dnr KA03/ Interpellation om klarläggande av mål och medel. Kf 148/03 Vid dagens sammanträde anmäls interpellation av Tommy Andersson (m). Inför stundande budgetförhandlingar önskar vi moderater vissa klarläggande vad den socialistiska majoriteten menar med mål och medel. På senaste KF sammanträdet talade ekonomer samt kommunalrådet vikten av att medlen gick före mål. Senare samma kväll hade den socialistiska majoriteten glömt alltihop, så vad gäller? Interpellationen hänskjutes för besvarande till nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige. Kf 177 Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen muntligen och skriftligen av kommunstyrelsens vice ordf Abbe Ronsten. Bilaga 1 Kf 177/03.

5 Kommunfullmäktige Kf 178 Dnr KA03/ Interpellation om utveckling av Säterdalen. Kf 170/03 Vid dagens sammanträde anmäls interpellation från Ingemar Nygren (mp). Dalsällskapet har tagit fram en vision om hur Säterdalen kan utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt till en tillgång för kommunen för turism och rekreation. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen är informerade och är mycket positiva. De har pekat på stora möjligheter att få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och EU inom flera områden. Detta berör också en ombyggnad och förbättring av reningsverket, där en ny prövning av anläggningens uppfyllelse av reningskrav är förestående. Hur arbetar kommunledningen för att ta till vara potentialen i situationen som uppstått? Vilka resurser tänker kommunledningen ställa till förfogande för att få till stånd erforderliga bidragsansökningar? Interpellationen hänskjutes för besvarande till nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige. Kf 178 att då interpellanten Ingemar Nygren är frånvarande hänskjuta besvarandet till kommande kommunfullmäktige sammanträde.

6 Kommunfullmäktige Kf 179 Dnr KA03/ Interpellation om Dahlandergymnasiet. Kf 171/03 Vid dagens sammanträde anmäls interpellation från Stefan Dangardt, Birgitta Gustafsson och Gunilla Bodegrim (fp). Folkpartiet har tidigare inlämnat skriftlig reservation mot beslut i kommunfullmäktige angående tilläggsanslag till gymnasienämnden, och uttryckt åsikten att den ekonomiska styrningen av gymnasienämnden framstår som oprofessionell. I samma reservation framförde vi skepsis till det utökade programutbudet i Säter i form av ett naturvetenskapligt program med inriktning mot husdjur. Skall en expansion ske i Säter anser vi att det skall ske inom den naturliga profilen för Säter, nämligen humanvård och omsorg. Den senaste tidens utveckling har styrkt oss i vår uppfattning. I lokalpressen kan man läsa att Gymnasienämnden ser som enda utväg att lösa sina ekonomiska problem att säga upp personal (även om det innebär att man går miste om s.k.wärnerssonpengar), och att avveckla lokaler i Borlänge. Det nya naturvetenskapliga programmet i Säter har lockat endast en handfull elever. Med anledning av ovanstående vill vi ha svar på följande.frågor: 1. Förekommer överhuvudtaget någon ekonomisk samplanering inom gymnasienämnden mellan verksamheten i Borlänge respektive Säter? 2. Hur är det möjligt att en och samma nämnd kan besluta miljoninvesteringar i Säter för en handfull elever i ett nischat program, när man samtidigt överväger avveckling av gymnasieskolor i Borlänge. 3. Vilken merkostnad genererar en utbildningsplats i det nya programmet på Dahlanders per elev, i relation till en utbildningsplats på annat program. 4. Står investeringarna och kostnadsökningarna inom gymnasienämndens verksamhet i Säter i rimlig proportion till andra angelägna behov i Säters kommun, eller med andra ord: Är det väl använda skattepengar? Interpellationen hänskjutes för besvarande till nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige forts

7 Kommunfullmäktige Kf 179 forts Kf 179 Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen muntligen och skriftligen av Sune Hemmingsson, kommunfullmäktiges representant i den gemensamma gymnasienämnden. Bilaga 1 Kf 179/03. I den efterföljande diskussionen yttrar sig Stefan Danqardt, Ann-Christine Östlund-Bäckehag och Abbe Ronsten.. Delges: Gymnasienämnden Kommunfullmäktige i Borlänge kommun

8 Kommunfullmäktige Kf 180 Dnr KA03/ Redovisning av motioner, vilkas beredning ännu ej avslutats. Au 310/03 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 119 som innebär att motioner skall handläggas mer strikt utifrån kommunallagens krav, som bl a säger att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6 månader från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tidpunkt. Beträffande själva beslutsförfarandet står flera möjligheter till buds, bifalla motionen eller avslå motionen. Kan beredningen inte avlutas inom 6- månadersfristen finns möjligheten att avskriva motionen från vidare handläggning, besluta om fortsatt beredning och tid inom vilket resultatet av beredningen skall framläggas för fullmäktige. I kommunfullmäktiges arbetsordning, 29, stadgas att kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden skall redovisa dessa motioner. Motion om klottret i Säter. Dnr KA02/ sammanträde Beredning pågår. Motion ang skötsel av kommunala gräsytor i St Skedvi Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Lars-Erik Larsson, Esbjörn Westman och Kerstin Hansson ( c ) till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion ang nya adresser och förlorade byanamn. Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen remitterades till byggnadsnämnden i maj 2002 varvid Kristina Mellberg lämnade förslag till yttrande. Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlades motionen som återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Motion om ungdomsgård i Gustafs Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. forts

9 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om aktivering av människor. Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Stefan Dangardt (fp) till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande Motion om att kommunens pengar bör användas till kärnverksamhet. Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Karl-Gunnar Nyberg och Tommy Andersson (m) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om etablering av resecentrum i Säter. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Folkpartiet liberalerna till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om skolmaten. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om gång- och cykelväg runt Ljustern. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion om Säterbostäder AB. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till Säterbostäder AB för yttrande. Motion om tillskapande av kulturcentrum kring Folkets Hus. Dnr KA03/ sammanträde Motionen remitterades till kulturnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om öppethållande på biblioteket. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till kulturnämnden. Kulturnämnden har behandlat motionen vid sammanträde varvid nämnden beslutade att avvakta med yttrande tills den planerade studieresan till kommun med liknande storlek genomförts. Motion om musikskolans framtid. Dnr KA03/ sammanträde Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. Motion gällande om- och tillbyggnad av Skönvikshallen. Dnr KA03/ sammanträde Beredning pågår. Motion om återuppbyggnad av hopptornet. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion om barn- och utbildningsnämndens framtida organisation. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om Säterdalens utveckling. Dnr KA03/ sammanträde Beredning pågår. Motion om kartläggning av kommunens innevånare. Dnr KA03/ sammanträde Beredning pågår. forts

11 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om tillskapande av miljöer för upplevelser, tillfredsställande och trygghet. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion om undervisning med mediainriktning. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om högstadiets förändringsbehov. Dnr KA03/ sammanträde Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. Motion om ungdomars intresse för politiskt arbete Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Karl-Erik Finnäs ( c) till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om trafiksituationen som råder på Morbyvägen i Mora by i Gustafs. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av s-föreningen i Gustafs till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen remitterades till miljö- och byggnadsnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. Motion om åtgärder mot klotter. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av folkpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen har remitterats till gatukontoret för yttrande. Motion om trafiksäkrare miljö för oskyddade trafikanter. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av socialdemokraterna till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. forts

12 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om hyra av fordon som drivs med icke fossila bränslen mm. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av miljöpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om nytänkande och visioner I KS, KF samt alla nämnder. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Monica Igelberg (v) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om könsfördelning i det högsta styrande organet i Säters kommun, Ks. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Monica Igelberg (v) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om Säters kommuns jämställdhetsplan. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Monica Igelberg (v) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om ungdomsgård i Mora By, Gustafs. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om säkrare väg till och från skolan i Enbacka. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att motionerna kvarligger för beredning, samt att godkänna redovisningen. forts

13 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Ks 193/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att motionerna kvarligger för beredning, samt att godkänna redovisningen Kf 180 att motionerna kvarligger för beredning, samt att godkänna redovisningen.

14 Kommunfullmäktige Kf 181 Dnr KA02/ Svar på motion angående amortering av kommunens låneskuld. Kf 13/02 Motion angående amortering av kommunens låneskuld har inlämnats av Tommy Andersson, Karl-Gunnar Nyberg, Peter Mannerhagen, Marie Richaud, Hans Richaud och Pia Järudd. Motionen har följande lydelse: Kommunens totala låneskuld uppgick per den till :-. Det är med stor oro som vi ser att kommunens förmåga att amortera på den stora låneskulden nu sjunkit från :- till :- för år En större amortering skulle ge lägre räntekostnader, och på sikt mer pengar över till kommunens egen verksamhet. Kommunen har som ägare skjutit till medel till saneringen av Säterbostäder verksamhet (14 milj milj. 2000). Dessa åtgärder har bevisligen underlättat eftersom Säterbostäder förväntas gå med 4,5 miljoner i vinst För den förväntade vinsten avser styrelsen för Säterbostäder att bygga upp en ekonomisk buffert inom bolaget. En buffert är mycket bra att ha för ett bolag. Vi anser dock inte att hela vinsten bör gå till att lägga på hög inom Säterbostäder. Vi anser att det villkorade ägartillskottet på 14 miljoner kan betalas tillbaka till kommunen under en 10 års period. Det skulle innebära att: Säterbostäder betalar 1,4 miljoner + ränta till kommunen per år i 10 år med början så snart som möjligt, och att pengarna skall oavkortat användas till att amortera av kommunens låneskuld. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au 290/03 Kommunstyrelsens yttrande: Säterbostäder har bl a som huvudmål att upprätthålla ett välskött fastighetsbestånd med god underhållsstatus och att se till så att det äldre beståndet anpassas så att det svarar upp mot krav och behov vad gäller tillgängligheten för äldre och rörelsehindrade. Att infria dessa målsättningar ställer krav på en ekonomi inom bolaget som garanterar att det finns kontinuerlig tillgång på egna medel för att rusta och bygga om fastigheterna. forts

15 Kommunfullmäktige Kf 181 forts Ekonomin inom Säterbostäder skall långsiktigt vara så stabil att den i sig inte utgör någon risk eller belastning för vare sig ägaren eller kommunens skattebetalare. Det innebär t ex att bolaget själv får stå för kostnader av strukturell karaktär som eventuellt kan komma att uppstå på grund av lokala omvärldsförändringar. Det kan avse sanering av fastigheter men likväl även tillskapande av nya bostäder. Det här innebär att Säterbostäder måste förstärka det egna kapitalet ytterligare så att det uppgår till minst 30 M kr innan återbetalning av villkorade ägartillskott bör komma i fråga. I dagsläget förfogar bolaget över ett eget kapital på drygt 21 M kr. Med nuvarande resultatutveckling förväntas kapitalbehovet vara täkt senast Samtidigt bör nämnas att det egna kapitalet minskade med nästan 8 M kr under 2002 till följd av fastighetsnedskrivningar i Ulfshyttan och att koncernbidrag lämnades till Säters kommuns Fastighets AB. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att avslå motionen. Ks 194/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet Kf 181 att avslå motionen Tommy Andersson (m), Marie Richaud (m) och Hans Richaud (m) reserverar sig mot beslutet

16 Kommunfullmäktige Kf 182 Dnr KA03/ Svar på motion om administrationen i skolan. Kf 68/03 Motion om administrationen i skolan har inlämnats av Eva Kungsmark (s). Motionen har följande lydelse: Kvalitetsredovisningar, skolplaner, lokala planer, individuella planer, kvalitetskontroller, utvärderingar, utvecklingsplaner, dokumentation och åter dokumentation. Kan allt detta vara meningsfullt? Skolan är idag översköljd av administrativt arbete. Och vad behöver eleverna? Mera tid och närvaro av vuxna, som ser dem, lyssnar på dem och som har tid och ork att sätta tydliga gränser. Det är inte utan att man känner lust till lite civil olydnad gentemot Skolverket. Jag föreslår därför; att BUN får i uppdrag att belysa frågan ur ett elevperspektiv, att granska floran av administrativa arbetsuppgifter och gör en hård prioritering av vad som är absolut nödvändigt, att personalens arbete ska utgå från elevens behov och tillgängliga resurser, att detta redovisas fullmäktige före terminsstart att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au 291/03 Kommunstyrelsens yttrande: Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen är besvarad. Arbetet med planering, uppföljning och utvärdering följer en kommunal modell, beskriven i den av kommunfullmäktige antagna Förskole- och skolplanen, i den sk Årsblomman samt i den modell för dokumentation som ska följa barn och elever genom förskola och skola. Detta arbete förutsätter samtidigt att det lokalt inom förskole- och skolverksamheten förs en diskussion om hur arbetet kan förbättras och utvecklas. Det finns därför inte skäl att uppdra till BUN att särskilt utreda motionärens frågeställningar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att avslå motionen. forts

17 Kommunfullmäktige Kf 182 forts Ks 195 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen Tommy Andersson (m) deltar ej i beslutet Kf 182 Vid ärendet behandling yrkar Marie Richaud att motionen återremitteras till BUN med tilläggsförslaget att BUN får utreda lärarnas administrativa arbetssituation. Efter avslutad diskussion ställer ordförande proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras enligt Marie Richauds yrkande, varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. att avslå motionen Tommy Andersson (m), Marie Richaud (m) och Hans Richaud (m) reserverar sig mot beslutet

18 Kommunfullmäktige Kf 183 Dnr KA03/ Delårsrapport Au 302/03 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott presenteras delårsrapport för tiden Rapporten genomgås och diskuteras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ekonomichefen komplettera rapporten med kommentarer över resultatredovisningen, samt att hänskjuta delårsrapporten till kommunstyrelsen. Ks 196/03 Vid dagens sammanträde presenterar ekonomichefen delårsrapporten och med kommentarer till resultatredovisningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten för tiden Kf 183 Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Örjan Nordmark om delårsrapporten. att godkänna delårsrapporten för tiden

19 Kommunfullmäktige Kf 184 Dnr KA03/ Tilläggsanslag för infriande av borgensåtagande hotell Myntmästaren. Au 311/03 Säters kommun beslöt att teckna borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för AB Nalm som då hade förvärvat Gästgiveriet Myntmästaren. Borgensbeloppet var :- kronor inom :- kronor. Bolaget försattes i konkurs , till konkursförvaltare utsågs advokat Magnus Wahlberg, Zedendahl & Co, Borlänge. Fastigheten Junkern 5 har av konkursförvaltaren har sålts till Meletis Fastigheter AB, Stockholm för en köpeskilling inkl inventarier för :- kronor. Kommun har på anmodan av Föreningssparbanken den 18 juli inbetalt bankens fordran om :- kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att infriande av kommunens borgensåtagande om :- kronor för AB Nalm i konkurs, tidigare ägare till fastigheten Junkern 5, Säter, skall täckas genom ianspråktagande av medel ur kommunens rörelsekapital. Ks 197/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att medge kommunstyrelsen ianspråktaga medel ur kommunens rörelsekapital för infriande av kommunens borgensåtagande om :- kronor för AB Nalm i konkurs, tidigare ägare till fastigheten Junkern 5, Säter. Kf 184 Vid ärendet behandling yttrar sig Torbjörn Gunnarsson och Stefan Danqardt. att medge kommunstyrelsen ianspråktaga medel ur kommunens rörelsekapital för infriande av kommunens borgensåtagande om :- kronor för AB Nalm i konkurs, tidigare ägare till fastigheten Junkern 5, Säter.

20 Kommunfullmäktige Kf 185 Dnr KA03/ Ny motion om anlitande av hotell vid resor och konferenser i kommunens regi. Motion om anlitande av hotell vid resor och konferenser i kommunens regi har inlämnats av Monica Igelberg (v). Motionen har följande lydelse: Många hotell har porrfilm som en del i sitt hotellutbud. Samband finns mellan porr och kvinnoförtryck/kvinnosyn. Därför föreslår vänsterpartiet att kommunen endast anlitar de hotell som tagit avstånd från porr och nyttjar de hotell som finns med på ROKS lista över porrfria hotell. Vänsterpartiet föreslår också att de ansvariga för hotellbokningar är informerade om detta. Slutligen att denna information går ut till kommunens verksamheter som ev gör egna bokningar på hotell. Vid dagens sammanträde informerar motionären Monica Igelberg om sin motion. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

21 Kommunfullmäktige Kf 186 Dnr KA03/ Godkännande av avsägelse och val av av ny revisorsersättare i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB Valb 23/03 Curt Söderberg har avsagt sig uppdraget som revisorsersättare i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB Valberedningens förslag till kommunfullmäktige att godkänna avsägelsen från Curt Söderberg, samt att välja Dagny Hansson som ny revisorsersättare i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB. Kf 186 enligt valberedningens förslag. _

22 Kommunfullmäktige Kf 187 Delgivningar. 1. Granskning av gymnasieskolans ekonomiska rapportering Granskning av socialnämndens ansvarsutövande Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, daterat Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, daterat Budgetuppföljning per

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-03-25 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-21.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Kommunfullmäktige 2003-06-18 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.30-21.45. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (41) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 18.00-20.00 Beslutande Se särkild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare Kommunfullmäktige 29 april 2004 1 (32) Plats och tid: Lesjöfors, Stålvallaskolans aula, kl 18.15-22.35 Ajournering 19.35-19.45, 21.05 21.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Bengt-Olov Persson Ers. Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer