Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl Beslutande Urban Falk, ordf (s) Torbjörn Gunnarsson (s) Anders Gustafsson (s) Karl-Erik Finnäs (c) Kenneth Eresjö (c) Gunilla Bodegrim (fp) Åke Örnberg (v) Björn Dalan (s) Lars-Erik Larsson (c ) Tommy Andersson (mp) Abbe Ronsten (s) Marie Richaud (m) Lars Fredriksson (c) Iris Carlsson-Rustas (s) Tommy Andersson (m) Sune Hemmingsson Ann-Christine Östlund-B (s) Sixten Carlsson (s) Lennart Hinders ( c ) Margareta Arthursson (kd) Stefan Dangardt (fp) Anette Berg (c) Monica Igelberg (v) Gudrun Eriksson (s) Jan-Erik Steén (s) Hans Richaud (m) Lars-Evert Dahlberg (kd) Kerstin Forsgren (s) Anders Claesson (c) Ingrid Norman (c) Pia Järudd (m) Dag Fredrixon (fp) Ulla Högberg (s) Tommy Alvik (s) Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Andersson (mp) och Björn Dalan Rådhuset i Säter tisdagen den 4 november kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Urban Falk Tommy Andersson Björn Dalan Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet, Säter Margareta Jakobsson Datum för anslags nedtagande

2 Kommunfullmäktige Kf 175 Dnr KA03/ Månadens blombukett. Månadens blombukett utdelas av kommunfullmäktiges ordförande till Per- Åke Roslund med följande motivering; Ur Stora Skedvis mylla får du din försörjning men också ditt intresse för din bygd, för livet och kulturen. På många ställen finns din hand och din tanke med. Du ser till att hembygden blomstrar med hjälp av hembygdsgården, hembygdsföreningen och kyrkan. Det gäller bokstavlig handkraft att leda möten och leta kronor, att guida hemmavid och på utsocknes resor. Och över allt ditt arbete finns tesen att den bästa plats på jorden måste vara Stora Skedvi. Denna blombukett får belysa ditt engagemang.

3 Kommunfullmäktige Kf 176 Information 1) Information om aktuella frågor från Stora Skedvi. Erik Josefsson från Mellanskog informerar om kommunens skogsinnehav inom Stora Skedvi församling. 2) Information från kommunfullmäktiges demokratigrupp. Ann- Christine Östlund Bäckehag, ordförande i kommunfullmäktiges demokratigrupp/utskott informerar om gruppens arbete. 3) Information från socialnämnden. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf Karl-Erik Finnäs och socialnämndens ordförande Ulla Högberg informerar om landstingets erbjudande att Säters kommun tillsammans med landstinget utreder möjligheterna att bilda en gemensam nämnd med närsjukvård och hemsjukvård mm.

4 Kommunfullmäktige Kf 177 Dnr KA03/ Interpellation om klarläggande av mål och medel. Kf 148/03 Vid dagens sammanträde anmäls interpellation av Tommy Andersson (m). Inför stundande budgetförhandlingar önskar vi moderater vissa klarläggande vad den socialistiska majoriteten menar med mål och medel. På senaste KF sammanträdet talade ekonomer samt kommunalrådet vikten av att medlen gick före mål. Senare samma kväll hade den socialistiska majoriteten glömt alltihop, så vad gäller? Interpellationen hänskjutes för besvarande till nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige. Kf 177 Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen muntligen och skriftligen av kommunstyrelsens vice ordf Abbe Ronsten. Bilaga 1 Kf 177/03.

5 Kommunfullmäktige Kf 178 Dnr KA03/ Interpellation om utveckling av Säterdalen. Kf 170/03 Vid dagens sammanträde anmäls interpellation från Ingemar Nygren (mp). Dalsällskapet har tagit fram en vision om hur Säterdalen kan utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt till en tillgång för kommunen för turism och rekreation. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen är informerade och är mycket positiva. De har pekat på stora möjligheter att få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och EU inom flera områden. Detta berör också en ombyggnad och förbättring av reningsverket, där en ny prövning av anläggningens uppfyllelse av reningskrav är förestående. Hur arbetar kommunledningen för att ta till vara potentialen i situationen som uppstått? Vilka resurser tänker kommunledningen ställa till förfogande för att få till stånd erforderliga bidragsansökningar? Interpellationen hänskjutes för besvarande till nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige. Kf 178 att då interpellanten Ingemar Nygren är frånvarande hänskjuta besvarandet till kommande kommunfullmäktige sammanträde.

6 Kommunfullmäktige Kf 179 Dnr KA03/ Interpellation om Dahlandergymnasiet. Kf 171/03 Vid dagens sammanträde anmäls interpellation från Stefan Dangardt, Birgitta Gustafsson och Gunilla Bodegrim (fp). Folkpartiet har tidigare inlämnat skriftlig reservation mot beslut i kommunfullmäktige angående tilläggsanslag till gymnasienämnden, och uttryckt åsikten att den ekonomiska styrningen av gymnasienämnden framstår som oprofessionell. I samma reservation framförde vi skepsis till det utökade programutbudet i Säter i form av ett naturvetenskapligt program med inriktning mot husdjur. Skall en expansion ske i Säter anser vi att det skall ske inom den naturliga profilen för Säter, nämligen humanvård och omsorg. Den senaste tidens utveckling har styrkt oss i vår uppfattning. I lokalpressen kan man läsa att Gymnasienämnden ser som enda utväg att lösa sina ekonomiska problem att säga upp personal (även om det innebär att man går miste om s.k.wärnerssonpengar), och att avveckla lokaler i Borlänge. Det nya naturvetenskapliga programmet i Säter har lockat endast en handfull elever. Med anledning av ovanstående vill vi ha svar på följande.frågor: 1. Förekommer överhuvudtaget någon ekonomisk samplanering inom gymnasienämnden mellan verksamheten i Borlänge respektive Säter? 2. Hur är det möjligt att en och samma nämnd kan besluta miljoninvesteringar i Säter för en handfull elever i ett nischat program, när man samtidigt överväger avveckling av gymnasieskolor i Borlänge. 3. Vilken merkostnad genererar en utbildningsplats i det nya programmet på Dahlanders per elev, i relation till en utbildningsplats på annat program. 4. Står investeringarna och kostnadsökningarna inom gymnasienämndens verksamhet i Säter i rimlig proportion till andra angelägna behov i Säters kommun, eller med andra ord: Är det väl använda skattepengar? Interpellationen hänskjutes för besvarande till nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige forts

7 Kommunfullmäktige Kf 179 forts Kf 179 Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen muntligen och skriftligen av Sune Hemmingsson, kommunfullmäktiges representant i den gemensamma gymnasienämnden. Bilaga 1 Kf 179/03. I den efterföljande diskussionen yttrar sig Stefan Danqardt, Ann-Christine Östlund-Bäckehag och Abbe Ronsten.. Delges: Gymnasienämnden Kommunfullmäktige i Borlänge kommun

8 Kommunfullmäktige Kf 180 Dnr KA03/ Redovisning av motioner, vilkas beredning ännu ej avslutats. Au 310/03 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 119 som innebär att motioner skall handläggas mer strikt utifrån kommunallagens krav, som bl a säger att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6 månader från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tidpunkt. Beträffande själva beslutsförfarandet står flera möjligheter till buds, bifalla motionen eller avslå motionen. Kan beredningen inte avlutas inom 6- månadersfristen finns möjligheten att avskriva motionen från vidare handläggning, besluta om fortsatt beredning och tid inom vilket resultatet av beredningen skall framläggas för fullmäktige. I kommunfullmäktiges arbetsordning, 29, stadgas att kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden skall redovisa dessa motioner. Motion om klottret i Säter. Dnr KA02/ sammanträde Beredning pågår. Motion ang skötsel av kommunala gräsytor i St Skedvi Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Lars-Erik Larsson, Esbjörn Westman och Kerstin Hansson ( c ) till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion ang nya adresser och förlorade byanamn. Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen remitterades till byggnadsnämnden i maj 2002 varvid Kristina Mellberg lämnade förslag till yttrande. Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlades motionen som återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Motion om ungdomsgård i Gustafs Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. forts

9 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om aktivering av människor. Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Stefan Dangardt (fp) till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande Motion om att kommunens pengar bör användas till kärnverksamhet. Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Karl-Gunnar Nyberg och Tommy Andersson (m) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om etablering av resecentrum i Säter. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Folkpartiet liberalerna till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om skolmaten. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om gång- och cykelväg runt Ljustern. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion om Säterbostäder AB. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till Säterbostäder AB för yttrande. Motion om tillskapande av kulturcentrum kring Folkets Hus. Dnr KA03/ sammanträde Motionen remitterades till kulturnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om öppethållande på biblioteket. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till kulturnämnden. Kulturnämnden har behandlat motionen vid sammanträde varvid nämnden beslutade att avvakta med yttrande tills den planerade studieresan till kommun med liknande storlek genomförts. Motion om musikskolans framtid. Dnr KA03/ sammanträde Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. Motion gällande om- och tillbyggnad av Skönvikshallen. Dnr KA03/ sammanträde Beredning pågår. Motion om återuppbyggnad av hopptornet. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion om barn- och utbildningsnämndens framtida organisation. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om Säterdalens utveckling. Dnr KA03/ sammanträde Beredning pågår. Motion om kartläggning av kommunens innevånare. Dnr KA03/ sammanträde Beredning pågår. forts

11 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om tillskapande av miljöer för upplevelser, tillfredsställande och trygghet. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion om undervisning med mediainriktning. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om högstadiets förändringsbehov. Dnr KA03/ sammanträde Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. Motion om ungdomars intresse för politiskt arbete Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Karl-Erik Finnäs ( c) till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om trafiksituationen som råder på Morbyvägen i Mora by i Gustafs. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av s-föreningen i Gustafs till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen remitterades till miljö- och byggnadsnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. Motion om åtgärder mot klotter. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av folkpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen har remitterats till gatukontoret för yttrande. Motion om trafiksäkrare miljö för oskyddade trafikanter. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av socialdemokraterna till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. forts

12 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om hyra av fordon som drivs med icke fossila bränslen mm. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av miljöpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om nytänkande och visioner I KS, KF samt alla nämnder. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Monica Igelberg (v) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om könsfördelning i det högsta styrande organet i Säters kommun, Ks. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Monica Igelberg (v) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om Säters kommuns jämställdhetsplan. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Monica Igelberg (v) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om ungdomsgård i Mora By, Gustafs. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om säkrare väg till och från skolan i Enbacka. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att motionerna kvarligger för beredning, samt att godkänna redovisningen. forts

13 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Ks 193/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att motionerna kvarligger för beredning, samt att godkänna redovisningen Kf 180 att motionerna kvarligger för beredning, samt att godkänna redovisningen.

14 Kommunfullmäktige Kf 181 Dnr KA02/ Svar på motion angående amortering av kommunens låneskuld. Kf 13/02 Motion angående amortering av kommunens låneskuld har inlämnats av Tommy Andersson, Karl-Gunnar Nyberg, Peter Mannerhagen, Marie Richaud, Hans Richaud och Pia Järudd. Motionen har följande lydelse: Kommunens totala låneskuld uppgick per den till :-. Det är med stor oro som vi ser att kommunens förmåga att amortera på den stora låneskulden nu sjunkit från :- till :- för år En större amortering skulle ge lägre räntekostnader, och på sikt mer pengar över till kommunens egen verksamhet. Kommunen har som ägare skjutit till medel till saneringen av Säterbostäder verksamhet (14 milj milj. 2000). Dessa åtgärder har bevisligen underlättat eftersom Säterbostäder förväntas gå med 4,5 miljoner i vinst För den förväntade vinsten avser styrelsen för Säterbostäder att bygga upp en ekonomisk buffert inom bolaget. En buffert är mycket bra att ha för ett bolag. Vi anser dock inte att hela vinsten bör gå till att lägga på hög inom Säterbostäder. Vi anser att det villkorade ägartillskottet på 14 miljoner kan betalas tillbaka till kommunen under en 10 års period. Det skulle innebära att: Säterbostäder betalar 1,4 miljoner + ränta till kommunen per år i 10 år med början så snart som möjligt, och att pengarna skall oavkortat användas till att amortera av kommunens låneskuld. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au 290/03 Kommunstyrelsens yttrande: Säterbostäder har bl a som huvudmål att upprätthålla ett välskött fastighetsbestånd med god underhållsstatus och att se till så att det äldre beståndet anpassas så att det svarar upp mot krav och behov vad gäller tillgängligheten för äldre och rörelsehindrade. Att infria dessa målsättningar ställer krav på en ekonomi inom bolaget som garanterar att det finns kontinuerlig tillgång på egna medel för att rusta och bygga om fastigheterna. forts

15 Kommunfullmäktige Kf 181 forts Ekonomin inom Säterbostäder skall långsiktigt vara så stabil att den i sig inte utgör någon risk eller belastning för vare sig ägaren eller kommunens skattebetalare. Det innebär t ex att bolaget själv får stå för kostnader av strukturell karaktär som eventuellt kan komma att uppstå på grund av lokala omvärldsförändringar. Det kan avse sanering av fastigheter men likväl även tillskapande av nya bostäder. Det här innebär att Säterbostäder måste förstärka det egna kapitalet ytterligare så att det uppgår till minst 30 M kr innan återbetalning av villkorade ägartillskott bör komma i fråga. I dagsläget förfogar bolaget över ett eget kapital på drygt 21 M kr. Med nuvarande resultatutveckling förväntas kapitalbehovet vara täkt senast Samtidigt bör nämnas att det egna kapitalet minskade med nästan 8 M kr under 2002 till följd av fastighetsnedskrivningar i Ulfshyttan och att koncernbidrag lämnades till Säters kommuns Fastighets AB. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att avslå motionen. Ks 194/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet Kf 181 att avslå motionen Tommy Andersson (m), Marie Richaud (m) och Hans Richaud (m) reserverar sig mot beslutet

16 Kommunfullmäktige Kf 182 Dnr KA03/ Svar på motion om administrationen i skolan. Kf 68/03 Motion om administrationen i skolan har inlämnats av Eva Kungsmark (s). Motionen har följande lydelse: Kvalitetsredovisningar, skolplaner, lokala planer, individuella planer, kvalitetskontroller, utvärderingar, utvecklingsplaner, dokumentation och åter dokumentation. Kan allt detta vara meningsfullt? Skolan är idag översköljd av administrativt arbete. Och vad behöver eleverna? Mera tid och närvaro av vuxna, som ser dem, lyssnar på dem och som har tid och ork att sätta tydliga gränser. Det är inte utan att man känner lust till lite civil olydnad gentemot Skolverket. Jag föreslår därför; att BUN får i uppdrag att belysa frågan ur ett elevperspektiv, att granska floran av administrativa arbetsuppgifter och gör en hård prioritering av vad som är absolut nödvändigt, att personalens arbete ska utgå från elevens behov och tillgängliga resurser, att detta redovisas fullmäktige före terminsstart att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au 291/03 Kommunstyrelsens yttrande: Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen är besvarad. Arbetet med planering, uppföljning och utvärdering följer en kommunal modell, beskriven i den av kommunfullmäktige antagna Förskole- och skolplanen, i den sk Årsblomman samt i den modell för dokumentation som ska följa barn och elever genom förskola och skola. Detta arbete förutsätter samtidigt att det lokalt inom förskole- och skolverksamheten förs en diskussion om hur arbetet kan förbättras och utvecklas. Det finns därför inte skäl att uppdra till BUN att särskilt utreda motionärens frågeställningar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att avslå motionen. forts

17 Kommunfullmäktige Kf 182 forts Ks 195 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen Tommy Andersson (m) deltar ej i beslutet Kf 182 Vid ärendet behandling yrkar Marie Richaud att motionen återremitteras till BUN med tilläggsförslaget att BUN får utreda lärarnas administrativa arbetssituation. Efter avslutad diskussion ställer ordförande proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras enligt Marie Richauds yrkande, varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. att avslå motionen Tommy Andersson (m), Marie Richaud (m) och Hans Richaud (m) reserverar sig mot beslutet

18 Kommunfullmäktige Kf 183 Dnr KA03/ Delårsrapport Au 302/03 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott presenteras delårsrapport för tiden Rapporten genomgås och diskuteras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ekonomichefen komplettera rapporten med kommentarer över resultatredovisningen, samt att hänskjuta delårsrapporten till kommunstyrelsen. Ks 196/03 Vid dagens sammanträde presenterar ekonomichefen delårsrapporten och med kommentarer till resultatredovisningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten för tiden Kf 183 Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Örjan Nordmark om delårsrapporten. att godkänna delårsrapporten för tiden

19 Kommunfullmäktige Kf 184 Dnr KA03/ Tilläggsanslag för infriande av borgensåtagande hotell Myntmästaren. Au 311/03 Säters kommun beslöt att teckna borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för AB Nalm som då hade förvärvat Gästgiveriet Myntmästaren. Borgensbeloppet var :- kronor inom :- kronor. Bolaget försattes i konkurs , till konkursförvaltare utsågs advokat Magnus Wahlberg, Zedendahl & Co, Borlänge. Fastigheten Junkern 5 har av konkursförvaltaren har sålts till Meletis Fastigheter AB, Stockholm för en köpeskilling inkl inventarier för :- kronor. Kommun har på anmodan av Föreningssparbanken den 18 juli inbetalt bankens fordran om :- kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att infriande av kommunens borgensåtagande om :- kronor för AB Nalm i konkurs, tidigare ägare till fastigheten Junkern 5, Säter, skall täckas genom ianspråktagande av medel ur kommunens rörelsekapital. Ks 197/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att medge kommunstyrelsen ianspråktaga medel ur kommunens rörelsekapital för infriande av kommunens borgensåtagande om :- kronor för AB Nalm i konkurs, tidigare ägare till fastigheten Junkern 5, Säter. Kf 184 Vid ärendet behandling yttrar sig Torbjörn Gunnarsson och Stefan Danqardt. att medge kommunstyrelsen ianspråktaga medel ur kommunens rörelsekapital för infriande av kommunens borgensåtagande om :- kronor för AB Nalm i konkurs, tidigare ägare till fastigheten Junkern 5, Säter.

20 Kommunfullmäktige Kf 185 Dnr KA03/ Ny motion om anlitande av hotell vid resor och konferenser i kommunens regi. Motion om anlitande av hotell vid resor och konferenser i kommunens regi har inlämnats av Monica Igelberg (v). Motionen har följande lydelse: Många hotell har porrfilm som en del i sitt hotellutbud. Samband finns mellan porr och kvinnoförtryck/kvinnosyn. Därför föreslår vänsterpartiet att kommunen endast anlitar de hotell som tagit avstånd från porr och nyttjar de hotell som finns med på ROKS lista över porrfria hotell. Vänsterpartiet föreslår också att de ansvariga för hotellbokningar är informerade om detta. Slutligen att denna information går ut till kommunens verksamheter som ev gör egna bokningar på hotell. Vid dagens sammanträde informerar motionären Monica Igelberg om sin motion. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

21 Kommunfullmäktige Kf 186 Dnr KA03/ Godkännande av avsägelse och val av av ny revisorsersättare i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB Valb 23/03 Curt Söderberg har avsagt sig uppdraget som revisorsersättare i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB Valberedningens förslag till kommunfullmäktige att godkänna avsägelsen från Curt Söderberg, samt att välja Dagny Hansson som ny revisorsersättare i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB. Kf 186 enligt valberedningens förslag. _

22 Kommunfullmäktige Kf 187 Delgivningar. 1. Granskning av gymnasieskolans ekonomiska rapportering Granskning av socialnämndens ansvarsutövande Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, daterat Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, daterat Budgetuppföljning per

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-03-25 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-21.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Kommunfullmäktige 2003-06-18 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.30-21.45. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson Kommunstyrelsen 2004-08-17 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 11.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) ersättare för Abbe Ronsten (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-10-11 1

Kommunstyrelsen 2005-10-11 1 Kommunstyrelsen 2005-10-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 09.00 10.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer