Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl Beslutande Urban Falk, ordf (s) Torbjörn Gunnarsson (s) Anders Gustafsson (s) Karl-Erik Finnäs (c) Kenneth Eresjö (c) Gunilla Bodegrim (fp) Åke Örnberg (v) Björn Dalan (s) Lars-Erik Larsson (c ) Tommy Andersson (mp) Abbe Ronsten (s) Marie Richaud (m) Lars Fredriksson (c) Iris Carlsson-Rustas (s) Tommy Andersson (m) Sune Hemmingsson Ann-Christine Östlund-B (s) Sixten Carlsson (s) Lennart Hinders ( c ) Margareta Arthursson (kd) Stefan Dangardt (fp) Anette Berg (c) Monica Igelberg (v) Gudrun Eriksson (s) Jan-Erik Steén (s) Hans Richaud (m) Lars-Evert Dahlberg (kd) Kerstin Forsgren (s) Anders Claesson (c) Ingrid Norman (c) Pia Järudd (m) Dag Fredrixon (fp) Ulla Högberg (s) Tommy Alvik (s) Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Andersson (mp) och Björn Dalan Rådhuset i Säter tisdagen den 4 november kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Urban Falk Tommy Andersson Björn Dalan Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet, Säter Margareta Jakobsson Datum för anslags nedtagande

2 Kommunfullmäktige Kf 175 Dnr KA03/ Månadens blombukett. Månadens blombukett utdelas av kommunfullmäktiges ordförande till Per- Åke Roslund med följande motivering; Ur Stora Skedvis mylla får du din försörjning men också ditt intresse för din bygd, för livet och kulturen. På många ställen finns din hand och din tanke med. Du ser till att hembygden blomstrar med hjälp av hembygdsgården, hembygdsföreningen och kyrkan. Det gäller bokstavlig handkraft att leda möten och leta kronor, att guida hemmavid och på utsocknes resor. Och över allt ditt arbete finns tesen att den bästa plats på jorden måste vara Stora Skedvi. Denna blombukett får belysa ditt engagemang.

3 Kommunfullmäktige Kf 176 Information 1) Information om aktuella frågor från Stora Skedvi. Erik Josefsson från Mellanskog informerar om kommunens skogsinnehav inom Stora Skedvi församling. 2) Information från kommunfullmäktiges demokratigrupp. Ann- Christine Östlund Bäckehag, ordförande i kommunfullmäktiges demokratigrupp/utskott informerar om gruppens arbete. 3) Information från socialnämnden. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf Karl-Erik Finnäs och socialnämndens ordförande Ulla Högberg informerar om landstingets erbjudande att Säters kommun tillsammans med landstinget utreder möjligheterna att bilda en gemensam nämnd med närsjukvård och hemsjukvård mm.

4 Kommunfullmäktige Kf 177 Dnr KA03/ Interpellation om klarläggande av mål och medel. Kf 148/03 Vid dagens sammanträde anmäls interpellation av Tommy Andersson (m). Inför stundande budgetförhandlingar önskar vi moderater vissa klarläggande vad den socialistiska majoriteten menar med mål och medel. På senaste KF sammanträdet talade ekonomer samt kommunalrådet vikten av att medlen gick före mål. Senare samma kväll hade den socialistiska majoriteten glömt alltihop, så vad gäller? Interpellationen hänskjutes för besvarande till nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige. Kf 177 Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen muntligen och skriftligen av kommunstyrelsens vice ordf Abbe Ronsten. Bilaga 1 Kf 177/03.

5 Kommunfullmäktige Kf 178 Dnr KA03/ Interpellation om utveckling av Säterdalen. Kf 170/03 Vid dagens sammanträde anmäls interpellation från Ingemar Nygren (mp). Dalsällskapet har tagit fram en vision om hur Säterdalen kan utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt till en tillgång för kommunen för turism och rekreation. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen är informerade och är mycket positiva. De har pekat på stora möjligheter att få ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och EU inom flera områden. Detta berör också en ombyggnad och förbättring av reningsverket, där en ny prövning av anläggningens uppfyllelse av reningskrav är förestående. Hur arbetar kommunledningen för att ta till vara potentialen i situationen som uppstått? Vilka resurser tänker kommunledningen ställa till förfogande för att få till stånd erforderliga bidragsansökningar? Interpellationen hänskjutes för besvarande till nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige. Kf 178 att då interpellanten Ingemar Nygren är frånvarande hänskjuta besvarandet till kommande kommunfullmäktige sammanträde.

6 Kommunfullmäktige Kf 179 Dnr KA03/ Interpellation om Dahlandergymnasiet. Kf 171/03 Vid dagens sammanträde anmäls interpellation från Stefan Dangardt, Birgitta Gustafsson och Gunilla Bodegrim (fp). Folkpartiet har tidigare inlämnat skriftlig reservation mot beslut i kommunfullmäktige angående tilläggsanslag till gymnasienämnden, och uttryckt åsikten att den ekonomiska styrningen av gymnasienämnden framstår som oprofessionell. I samma reservation framförde vi skepsis till det utökade programutbudet i Säter i form av ett naturvetenskapligt program med inriktning mot husdjur. Skall en expansion ske i Säter anser vi att det skall ske inom den naturliga profilen för Säter, nämligen humanvård och omsorg. Den senaste tidens utveckling har styrkt oss i vår uppfattning. I lokalpressen kan man läsa att Gymnasienämnden ser som enda utväg att lösa sina ekonomiska problem att säga upp personal (även om det innebär att man går miste om s.k.wärnerssonpengar), och att avveckla lokaler i Borlänge. Det nya naturvetenskapliga programmet i Säter har lockat endast en handfull elever. Med anledning av ovanstående vill vi ha svar på följande.frågor: 1. Förekommer överhuvudtaget någon ekonomisk samplanering inom gymnasienämnden mellan verksamheten i Borlänge respektive Säter? 2. Hur är det möjligt att en och samma nämnd kan besluta miljoninvesteringar i Säter för en handfull elever i ett nischat program, när man samtidigt överväger avveckling av gymnasieskolor i Borlänge. 3. Vilken merkostnad genererar en utbildningsplats i det nya programmet på Dahlanders per elev, i relation till en utbildningsplats på annat program. 4. Står investeringarna och kostnadsökningarna inom gymnasienämndens verksamhet i Säter i rimlig proportion till andra angelägna behov i Säters kommun, eller med andra ord: Är det väl använda skattepengar? Interpellationen hänskjutes för besvarande till nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige forts

7 Kommunfullmäktige Kf 179 forts Kf 179 Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen muntligen och skriftligen av Sune Hemmingsson, kommunfullmäktiges representant i den gemensamma gymnasienämnden. Bilaga 1 Kf 179/03. I den efterföljande diskussionen yttrar sig Stefan Danqardt, Ann-Christine Östlund-Bäckehag och Abbe Ronsten.. Delges: Gymnasienämnden Kommunfullmäktige i Borlänge kommun

8 Kommunfullmäktige Kf 180 Dnr KA03/ Redovisning av motioner, vilkas beredning ännu ej avslutats. Au 310/03 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 119 som innebär att motioner skall handläggas mer strikt utifrån kommunallagens krav, som bl a säger att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6 månader från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tidpunkt. Beträffande själva beslutsförfarandet står flera möjligheter till buds, bifalla motionen eller avslå motionen. Kan beredningen inte avlutas inom 6- månadersfristen finns möjligheten att avskriva motionen från vidare handläggning, besluta om fortsatt beredning och tid inom vilket resultatet av beredningen skall framläggas för fullmäktige. I kommunfullmäktiges arbetsordning, 29, stadgas att kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden skall redovisa dessa motioner. Motion om klottret i Säter. Dnr KA02/ sammanträde Beredning pågår. Motion ang skötsel av kommunala gräsytor i St Skedvi Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Lars-Erik Larsson, Esbjörn Westman och Kerstin Hansson ( c ) till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion ang nya adresser och förlorade byanamn. Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen remitterades till byggnadsnämnden i maj 2002 varvid Kristina Mellberg lämnade förslag till yttrande. Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlades motionen som återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Motion om ungdomsgård i Gustafs Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. forts

9 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om aktivering av människor. Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Stefan Dangardt (fp) till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande Motion om att kommunens pengar bör användas till kärnverksamhet. Dnr KA02/ Motionen är inlämnad av Karl-Gunnar Nyberg och Tommy Andersson (m) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om etablering av resecentrum i Säter. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Folkpartiet liberalerna till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om skolmaten. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om gång- och cykelväg runt Ljustern. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion om Säterbostäder AB. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till Säterbostäder AB för yttrande. Motion om tillskapande av kulturcentrum kring Folkets Hus. Dnr KA03/ sammanträde Motionen remitterades till kulturnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om öppethållande på biblioteket. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till kulturnämnden. Kulturnämnden har behandlat motionen vid sammanträde varvid nämnden beslutade att avvakta med yttrande tills den planerade studieresan till kommun med liknande storlek genomförts. Motion om musikskolans framtid. Dnr KA03/ sammanträde Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. Motion gällande om- och tillbyggnad av Skönvikshallen. Dnr KA03/ sammanträde Beredning pågår. Motion om återuppbyggnad av hopptornet. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion om barn- och utbildningsnämndens framtida organisation. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om Säterdalens utveckling. Dnr KA03/ sammanträde Beredning pågår. Motion om kartläggning av kommunens innevånare. Dnr KA03/ sammanträde Beredning pågår. forts

11 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om tillskapande av miljöer för upplevelser, tillfredsställande och trygghet. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till gatukontoret för yttrande. Motion om undervisning med mediainriktning. Dnr KA03/ sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om högstadiets förändringsbehov. Dnr KA03/ sammanträde Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. Motion om ungdomars intresse för politiskt arbete Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Karl-Erik Finnäs ( c) till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motion om trafiksituationen som råder på Morbyvägen i Mora by i Gustafs. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av s-föreningen i Gustafs till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen remitterades till miljö- och byggnadsnämnden. Yttrande har inkommit. Beredning pågår. Motion om åtgärder mot klotter. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av folkpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen har remitterats till gatukontoret för yttrande. Motion om trafiksäkrare miljö för oskyddade trafikanter. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av socialdemokraterna till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. forts

12 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Motion om hyra av fordon som drivs med icke fossila bränslen mm. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av miljöpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om nytänkande och visioner I KS, KF samt alla nämnder. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Monica Igelberg (v) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om könsfördelning i det högsta styrande organet i Säters kommun, Ks. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Monica Igelberg (v) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om Säters kommuns jämställdhetsplan. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av Monica Igelberg (v) till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om ungdomsgård i Mora By, Gustafs. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Motion om säkrare väg till och från skolan i Enbacka. Dnr KA03/ Motionen är inlämnad av centerpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde Beredning pågår. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att motionerna kvarligger för beredning, samt att godkänna redovisningen. forts

13 Kommunfullmäktige Kf 180 forts Ks 193/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att motionerna kvarligger för beredning, samt att godkänna redovisningen Kf 180 att motionerna kvarligger för beredning, samt att godkänna redovisningen.

14 Kommunfullmäktige Kf 181 Dnr KA02/ Svar på motion angående amortering av kommunens låneskuld. Kf 13/02 Motion angående amortering av kommunens låneskuld har inlämnats av Tommy Andersson, Karl-Gunnar Nyberg, Peter Mannerhagen, Marie Richaud, Hans Richaud och Pia Järudd. Motionen har följande lydelse: Kommunens totala låneskuld uppgick per den till :-. Det är med stor oro som vi ser att kommunens förmåga att amortera på den stora låneskulden nu sjunkit från :- till :- för år En större amortering skulle ge lägre räntekostnader, och på sikt mer pengar över till kommunens egen verksamhet. Kommunen har som ägare skjutit till medel till saneringen av Säterbostäder verksamhet (14 milj milj. 2000). Dessa åtgärder har bevisligen underlättat eftersom Säterbostäder förväntas gå med 4,5 miljoner i vinst För den förväntade vinsten avser styrelsen för Säterbostäder att bygga upp en ekonomisk buffert inom bolaget. En buffert är mycket bra att ha för ett bolag. Vi anser dock inte att hela vinsten bör gå till att lägga på hög inom Säterbostäder. Vi anser att det villkorade ägartillskottet på 14 miljoner kan betalas tillbaka till kommunen under en 10 års period. Det skulle innebära att: Säterbostäder betalar 1,4 miljoner + ränta till kommunen per år i 10 år med början så snart som möjligt, och att pengarna skall oavkortat användas till att amortera av kommunens låneskuld. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au 290/03 Kommunstyrelsens yttrande: Säterbostäder har bl a som huvudmål att upprätthålla ett välskött fastighetsbestånd med god underhållsstatus och att se till så att det äldre beståndet anpassas så att det svarar upp mot krav och behov vad gäller tillgängligheten för äldre och rörelsehindrade. Att infria dessa målsättningar ställer krav på en ekonomi inom bolaget som garanterar att det finns kontinuerlig tillgång på egna medel för att rusta och bygga om fastigheterna. forts

15 Kommunfullmäktige Kf 181 forts Ekonomin inom Säterbostäder skall långsiktigt vara så stabil att den i sig inte utgör någon risk eller belastning för vare sig ägaren eller kommunens skattebetalare. Det innebär t ex att bolaget själv får stå för kostnader av strukturell karaktär som eventuellt kan komma att uppstå på grund av lokala omvärldsförändringar. Det kan avse sanering av fastigheter men likväl även tillskapande av nya bostäder. Det här innebär att Säterbostäder måste förstärka det egna kapitalet ytterligare så att det uppgår till minst 30 M kr innan återbetalning av villkorade ägartillskott bör komma i fråga. I dagsläget förfogar bolaget över ett eget kapital på drygt 21 M kr. Med nuvarande resultatutveckling förväntas kapitalbehovet vara täkt senast Samtidigt bör nämnas att det egna kapitalet minskade med nästan 8 M kr under 2002 till följd av fastighetsnedskrivningar i Ulfshyttan och att koncernbidrag lämnades till Säters kommuns Fastighets AB. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att avslå motionen. Ks 194/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet Kf 181 att avslå motionen Tommy Andersson (m), Marie Richaud (m) och Hans Richaud (m) reserverar sig mot beslutet

16 Kommunfullmäktige Kf 182 Dnr KA03/ Svar på motion om administrationen i skolan. Kf 68/03 Motion om administrationen i skolan har inlämnats av Eva Kungsmark (s). Motionen har följande lydelse: Kvalitetsredovisningar, skolplaner, lokala planer, individuella planer, kvalitetskontroller, utvärderingar, utvecklingsplaner, dokumentation och åter dokumentation. Kan allt detta vara meningsfullt? Skolan är idag översköljd av administrativt arbete. Och vad behöver eleverna? Mera tid och närvaro av vuxna, som ser dem, lyssnar på dem och som har tid och ork att sätta tydliga gränser. Det är inte utan att man känner lust till lite civil olydnad gentemot Skolverket. Jag föreslår därför; att BUN får i uppdrag att belysa frågan ur ett elevperspektiv, att granska floran av administrativa arbetsuppgifter och gör en hård prioritering av vad som är absolut nödvändigt, att personalens arbete ska utgå från elevens behov och tillgängliga resurser, att detta redovisas fullmäktige före terminsstart att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Au 291/03 Kommunstyrelsens yttrande: Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen är besvarad. Arbetet med planering, uppföljning och utvärdering följer en kommunal modell, beskriven i den av kommunfullmäktige antagna Förskole- och skolplanen, i den sk Årsblomman samt i den modell för dokumentation som ska följa barn och elever genom förskola och skola. Detta arbete förutsätter samtidigt att det lokalt inom förskole- och skolverksamheten förs en diskussion om hur arbetet kan förbättras och utvecklas. Det finns därför inte skäl att uppdra till BUN att särskilt utreda motionärens frågeställningar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att avslå motionen. forts

17 Kommunfullmäktige Kf 182 forts Ks 195 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen Tommy Andersson (m) deltar ej i beslutet Kf 182 Vid ärendet behandling yrkar Marie Richaud att motionen återremitteras till BUN med tilläggsförslaget att BUN får utreda lärarnas administrativa arbetssituation. Efter avslutad diskussion ställer ordförande proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras enligt Marie Richauds yrkande, varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. att avslå motionen Tommy Andersson (m), Marie Richaud (m) och Hans Richaud (m) reserverar sig mot beslutet

18 Kommunfullmäktige Kf 183 Dnr KA03/ Delårsrapport Au 302/03 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott presenteras delårsrapport för tiden Rapporten genomgås och diskuteras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ekonomichefen komplettera rapporten med kommentarer över resultatredovisningen, samt att hänskjuta delårsrapporten till kommunstyrelsen. Ks 196/03 Vid dagens sammanträde presenterar ekonomichefen delårsrapporten och med kommentarer till resultatredovisningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten för tiden Kf 183 Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Örjan Nordmark om delårsrapporten. att godkänna delårsrapporten för tiden

19 Kommunfullmäktige Kf 184 Dnr KA03/ Tilläggsanslag för infriande av borgensåtagande hotell Myntmästaren. Au 311/03 Säters kommun beslöt att teckna borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för AB Nalm som då hade förvärvat Gästgiveriet Myntmästaren. Borgensbeloppet var :- kronor inom :- kronor. Bolaget försattes i konkurs , till konkursförvaltare utsågs advokat Magnus Wahlberg, Zedendahl & Co, Borlänge. Fastigheten Junkern 5 har av konkursförvaltaren har sålts till Meletis Fastigheter AB, Stockholm för en köpeskilling inkl inventarier för :- kronor. Kommun har på anmodan av Föreningssparbanken den 18 juli inbetalt bankens fordran om :- kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att infriande av kommunens borgensåtagande om :- kronor för AB Nalm i konkurs, tidigare ägare till fastigheten Junkern 5, Säter, skall täckas genom ianspråktagande av medel ur kommunens rörelsekapital. Ks 197/03 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att medge kommunstyrelsen ianspråktaga medel ur kommunens rörelsekapital för infriande av kommunens borgensåtagande om :- kronor för AB Nalm i konkurs, tidigare ägare till fastigheten Junkern 5, Säter. Kf 184 Vid ärendet behandling yttrar sig Torbjörn Gunnarsson och Stefan Danqardt. att medge kommunstyrelsen ianspråktaga medel ur kommunens rörelsekapital för infriande av kommunens borgensåtagande om :- kronor för AB Nalm i konkurs, tidigare ägare till fastigheten Junkern 5, Säter.

20 Kommunfullmäktige Kf 185 Dnr KA03/ Ny motion om anlitande av hotell vid resor och konferenser i kommunens regi. Motion om anlitande av hotell vid resor och konferenser i kommunens regi har inlämnats av Monica Igelberg (v). Motionen har följande lydelse: Många hotell har porrfilm som en del i sitt hotellutbud. Samband finns mellan porr och kvinnoförtryck/kvinnosyn. Därför föreslår vänsterpartiet att kommunen endast anlitar de hotell som tagit avstånd från porr och nyttjar de hotell som finns med på ROKS lista över porrfria hotell. Vänsterpartiet föreslår också att de ansvariga för hotellbokningar är informerade om detta. Slutligen att denna information går ut till kommunens verksamheter som ev gör egna bokningar på hotell. Vid dagens sammanträde informerar motionären Monica Igelberg om sin motion. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

21 Kommunfullmäktige Kf 186 Dnr KA03/ Godkännande av avsägelse och val av av ny revisorsersättare i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB Valb 23/03 Curt Söderberg har avsagt sig uppdraget som revisorsersättare i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB Valberedningens förslag till kommunfullmäktige att godkänna avsägelsen från Curt Söderberg, samt att välja Dagny Hansson som ny revisorsersättare i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB. Kf 186 enligt valberedningens förslag. _

22 Kommunfullmäktige Kf 187 Delgivningar. 1. Granskning av gymnasieskolans ekonomiska rapportering Granskning av socialnämndens ansvarsutövande Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, daterat Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, daterat Budgetuppföljning per

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s)

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s) Kommunfullmäktige 2009-05-28 1 Plats och tid Uflshyttans Herrgård, Ulfshyttan kl. 19.00 20.50. Beslutande Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-21.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

Kommunkansliet, Säter

Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2007-05-31 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 21.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson (

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-01-29 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl. 19.00-21.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-03-29 1 Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-03-25 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-21.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-20.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo Lennart Eriksson. Sven-Erik Emanuelsson Kommunkansliet

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo Lennart Eriksson. Sven-Erik Emanuelsson Kommunkansliet Kommunstyrelsen 2003-08-19 2 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 12.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2003-11-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl. 18.00 21.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Anders Bohaman (fp)

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-17

Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Nytt medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete... 3 Kf 3 Ny motion om företagarvänligare miljötillsyn... 4 Kf 4 Återbetalning av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-20.00. Beslutande Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c)

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Kommunfullmäktige 2005-05-26 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 22.30 Beslutande Urban Falk, ordf. (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2005-01-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 14.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson och Rådhuset i Säter. Sixten Carlsson.

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson och Rådhuset i Säter. Sixten Carlsson. Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 18.30 21.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Dag Fredriksson

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Kommunfullmäktige 2003-06-18 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.30-21.45. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-09-30 1 Plats och tid Församlingshemmet i Gustafs, kl. 19.00-20.30. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 Plats och tid Församlingsgården i Enbacka, Gustafs, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Mats Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-12-20 1

Kommunfullmäktige 2007-12-20 1 Kommunfullmäktige 2007-12-20 1 Plats och tid Folkets Hus Säter, kl.18.00-21.00 Beslutande Övriga deltagare Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Kerstin Forsgren. Kommunfullmäktige. Kommunkansliet, Säter

Kerstin Forsgren. Kommunfullmäktige. Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2005-11-24 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl.18.30-22.50 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Anders Bohman (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson Kommunstyrelsen 2004-08-17 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 11.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) ersättare för Abbe Ronsten (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-10-11 1

Kommunstyrelsen 2005-10-11 1 Kommunstyrelsen 2005-10-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 09.00 10.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-05-13 2

Kommunstyrelsen 2003-05-13 2 Kommunstyrelsen 2003-05-13 2 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 12.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20.

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson, 30-32 Kenneth Rosén Stefan Ohlsson Johan Renfors Klas Lundbergh Gunilla Lidberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45

Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Kommunfullmäktige 2002-06-19 1(15) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.45 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Bodil Johansson (s) Rafiq Minhas (s) Agneta Rönn (m) Ingrid

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. ) 2005-08-25 1 (10) Plats och tid: Konferensrummet, Centrumhuset, Färgelanda, torsdagen den 25 augusti 2005, kl 13.00 15.20. Beslutande: Ulla Börjesson (s) ordförande Monica Gustafsson (s) Leif Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-11-30 1

Kommunstyrelsen 2004-11-30 1 Kommunstyrelsen 2004-11-30 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 12.30. Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Kerstin Forsgren(s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-02-22 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-20.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson (

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum. Åke Johdet, S, Leif Gramner, KD. Åsa Allan, kommunchef Agneta Suikki, ekonomichef.... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sammanträdesdatum. Åke Johdet, S, Leif Gramner, KD. Åsa Allan, kommunchef Agneta Suikki, ekonomichef.... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL 1(12) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2015-11-23, kl 1000 12:55 ande Harry Rantakyrö, S Britta Tervaniemi, V Britt-Inger Fagervall, S Maria Alldén, V Jan Larsson, S

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Anette Berg och Anders Gustavsson Rådhuset i Säter

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Anette Berg och Anders Gustavsson Rådhuset i Säter Kommunfullmäktige 2005-12-15 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 18.00 20.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Dag Fredrixon (fp)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer