Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2003-06-18 2"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Tommy Andersson (mp) Lars Fredriksson (c) ersättare för Lars-Erik Larsson (c) Torsten Jusslin (c) ersättare för Lennart Hinders (c) Lars-Evert Dahlberg (kd) Sven-Erik Emanuelsson (fp) ersättare för Stefan Dangardt (Fp) Tommy Andersson (m) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Lennart Eriksson, fastighetschef Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sven-Gunnar Håkansson Abbe Ronsten Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson

2 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr KA03/ Utredning och förslag på Dalarnas kollektivtrafik. Region Dalarna har för yttrande översänt utredningsrapporten om Dalarnas framtida kollektivtrafik. Rapporten har kompletterats med förslag till nytt aktieägaravtal och avtal om ägarbidrag. Kommunfullmäktiges politiska partier har lämnats tillfälle att yttra sig. Yttrandet skall ha inkommit till kommunkansliet senast att i yttrande till Region Dalarna tillstyrka utredningsrapporten, förslag till nytt aktieägaravtal och avtal om ägarbidrag.

3 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr KA03/ Budgetuppföljning t o m Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen redovisar ekonomichef Örjan Nordmark och budgetsekreterare Bert Stabforsmo budgetuppföljning t o m Resultatet för år 2003 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 1,1 mkr, vilket är 2,2 mkr sämre än budgeterat. Skatte- och statsbidragsintäkterna bedöms bli 2,9 Mkr lägre än budgeterat. Sv. Kommunförbundets prognoser i mars och maj månader är en betydande nedskrivning av förväntat utfall på skatteunderlaget för 2002 och Jämfört med prognosen i december är det en försämring med 3,9 mkr. Kommunen får under 2003 ut mer i preliminär utbetalning av egna skatteintäkter och utjämningsbidrag, och kommer därför i slutregleringen att få betala tillbaka pengar till skattemyndigheten. Kommunen behövde ej betala tillbaka något för tidigare utbetalda Wärnerssonpengar. Detta innebär att kommunen fick 0,5 mkr mer i vårterminens utbetalning från Skolverket än vad vi räknade med i budget. Detta har t v bokförts som en central intäkt under generella statsbidrag. Finansnettot En ny förfinad prognos för kommunens finansiella intäkter och kostnader har gjorts, vilket ger kommunen ett finansnetto som är 1,8 mkr bättre än budgeterat. Det speciella momsbidraget för äldrebostäder beräknas ge 600 kkr. Lån för VA-anslutningsavgifter beräknas ge 20 kkr. Kommunens likviditet är förhållandevis god och ränta på kommunens koncernkonto beräknas ge 300 kkr. Den genomsnittliga räntenivån på kommunens lån räknas ner från 6 % till 5 % efter omsättning av ett lån i mars. Räntenivån på pensionsskulden beräknas till 5 %. Extraordinära kostnader Vid genomgång av kommunens fastigheter har det konstaterats att värden för förskolan Konvaljen ej skrivits ned i samband med rivning av mögelskadad del. Beslut om nedskrivning har nu tagits och detta belastar 2003 års resultat med 362 kkr. forts

4 Kommunstyrelsen Ks 142 forts Upplåningen Kommunen har vid årets ingång en låneskuld på 93,9 mkr. Koncernkontot har ett positivt saldo och kommunen beräknas att endast vid några enstaka tillfällen behöva utnyttja den kredit som är kopplad till kontot. Av låneskulden är 4,9 mkr anläggningslån kopplade till kommunala fastigheter. På dessa sker en amortering enl plan på c:a 0,3 mkr under året. Ett lån om 30 mkr omsattes , och ytterligare ett lån om 29 kkr skall omsättas Vid omsättning av det senare lånet sker en amortering med 9 mkr, vilket blivit möjligt genom att kommunens likviditet är god. Verksamheternas nettodriftskostnader Totalt prognostiseras ett budgetöverskridande på 673 kkr på verksamheternas nettokostnad. Socialnämnden har en förväntad avvikelse från budget på totalt 545 kkr. Bland avvikelserna kan nämnas en ny familjehemsplacering, ökade kostnader för färdtjänst, ökade kostnader för bostadsanpassning. De beslutade åtgärderna för minska antalet boendeplatser på Skedvigården har förskjutits i tiden, liksom förändringen att leverera kall mat inom hemtjänsten. Det nyligen träffade centrala löneavtalet med SKAF förväntas ge lägre kostnader än budgeterat, c:a 1 mkr, beroende på att avtalet gäller från 1/7 i stället för 1/4. Borlänge Säter Gymnasienämnd redovisar ett förväntat budgetöverskridande på totalt kkr, varav Säters andel utgör kkr. Överskridandet avser egen verksamhet; gymnasieskolan kkr, gymnasiesärskolan 624 kkr och gemensam administration 150 kkr. Fastighetskontoret förväntar sig en avvikelse från budget på 380 kkr. Det handlar om hyresbortfall på två fastigheter som ökar Fastighetskontorets nettokostnader, samt förväntade kostnader för underhåll på Åsgårdarna. Avvikelsen kompenseras med att planen för 2003 års underhållsarbeten revideras, vilket ger lägre kostnader med 500 kkr. Netto ger detta 120 kkr lägre kostnader än budgeterat. Personalkontoret aviserar en avvikelse från budget på 36 kkr för ökade datakostnader. Avvikelsen bedöms i dagsläget inte kunna kompenseras genom andra kostnadsminskningar inom personalkontoret. Möjligheterna att fördela om medel från KS övriga förvaltningar skall undersökas. Pensionsutbetalningarna förväntas bli lägre än budgeterat. Utifrån årets utfall, föregående års utfall, samt KPA:s prognoser har en ny bedömning gjorts. Kostnaderna bedöms bli 900 kkr lägre än budgeterat. forts

5 Kommunstyrelsen Ks 142 forts Investeringsbudget Gatukontoret har gjort omstuvningar i sina investeringar. Detta gäller bl a cirkulationsplats Nämnsbo, som skjuts framåt i tiden p g a Vägverkets omprioriteringar. Totalt beräknas investeringarna 2003 minska jämfört med budget med 422 kkr. att godkänna budgetuppföljning per samt att delge kommunfullmäktige sammanfattad budgetuppföljning

6 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr KA03/ Upphandling av lån. Ks 137 Säters kommun skall per omsätta ett lån på kr. I årets budget är kr upptaget för amortering av lån. En sådan amortering görs i samband med omsättning av lån och då kommunens likviditet är bättre än förväntat föreslår ekonomikontoret att amortering av lån istället ska ske med kr. Det innebär att på lånet amorteras kr och kr upphandlas och omsättes att uppdra till ekonomikontoret upphandla och lämna förslag på omsättning av lån om kr. Ks 143 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen redovisar ekonomikontoret resultat av upphandlingen. Anbud har inlämnats av Nordea, Föreningssparbanken, SE-banken och Kommuninvest. att anta anbud från Kommuninvest som innebär lån av kr med rörlig ränta kopplat till Stibor 3-månaders fixränta. Tommy Andersson (m) deltar ej i beslutet.

7 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr KA03/ Upphandling av färdtjänst. Ks 138/03 Vid dagens sammanträde informerar kanslichef Patrik Hjalmarsson om pågående upphandling av färdtjänst. Ks 144 Efter vederbörlig upphandling har ett anbud inkommit. Anbudet är från Säters Taxi AB. att anta anbud från Säters Taxi AB att gälla fr o m 1 juli 2003.

8 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr KA03/ Upphandling av skolskjuts. Ks 139/03 Vid dagens sammanträde informerar kanslichef Patrik Hjalmarsson om pågående upphandling av skolskjutstrafik. Ks 145 Vid upphandlingen har endast ett anbud inkommit per trafikområde. Säters Taxi AB för skolorna i Säter, Ulfshyttan och särskoleskjutsar. Hysta Buss AB för skolskjutstrafiken i nordöstra och östra Stora Skedvi. Stora Skedvi Buss AB för skolskjutstrafiken i nordvästra och södra Stora Skedvi. Förhandlingarna är ännu ej avslutade med några anbudsgivare. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande anta anbud.

9 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr KA03/ Generellt bidrag till ungdomsorganisationer Efter ansökningstidens utgång har inkomna ansökningar bedömts och värderats. Antal aktiviteter godkända för statligt LOK-stöd 2002 är Motsvarande siffra för 2001 var För 2003 har budgeterats kr för det generella bidraget. att för 2003 lämna bidrag till föreningarna med 40 kr/aktivitetspoäng motsvarande kr, samt att uppdra till kommunkansliet reglera föreningars skulder till kommunen innan utbetalning sker av det generella bidraget.

10 Kommunstyrelsen Ks 147 Dnr KA02/ Försäljning av fastigheten Vreten 3. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 oktober 2002, 105, att bemyndiga kommunstyrelsen infordra anbud och försälja fastigheten Vreten 3. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen presenterar kommunchef Christer Malmstedt förslag till köpekontrakt gällande fastigheten Vreten 3 mellan Säters kommun och Frank Hollstedt samt Åsa Roos. Köpeskillingen är fastställd till kronor. Försäljning och förhandling har utförts av Carl Birgers Fastighetsbyrå. att godkänna förslag till köpekontrakt mellan Säters kommun och och Frank Hollstedt samt Åsa Roos.

11 Kommunstyrelsen Ks 148 Dnr KA03/ Omdisponering inom fastighetskontorets investeringsbudget, sandförråd Norrtull. Fastighetskontoret anhåller om att inom befintlig investeringsbudget omdisponera medel för nybyggnad av sandförråd vid Norrtull. I investeringsbudget finns kr avsatt för nybyggnationen. Nya beräkningar har gjorts efter inkomna anbud och kostnaden beräknas uppgå till kr. Fastighetskontoret föreslår att kr från avsatta medel till utsmyckning av Sockenstugan och kr för ospecificerade investeringsmedel tas i anspråk för nybyggnation av sandförråd vid Norrtull. att medge fastighetskontoret omdisponera investeringsbudgeten enligt förslag och bygga nytt sandförråd vid Norrtull.

12 Kommunstyrelsen Ks 149 Dnr KA03/ Upphandling av möbler till Dahlandergymnasiet. Borlänge inköpsenhet har för gymnasienämndens räkning genomfört upphandling av inredningsmöbler till laborationssalar i Dahlandergymnasiet. Anbud har lämnats av två företag LabRum AB och Isku Inredningar AB. Efter sedvanlig utvärdering föreslår inköpsenheten att kommunstyrelsen antar anbudet från LabRum AB. att som mest fördelaktiga anbud anta LabRum AB, att medge gymnasienämnden ur investeringsbudget ianspråkta högst kr för investeringen.

13 Kommunstyrelsen Ks 150 Dnr KA03/ Upphandling av utrustning mm, Dahlandergymnasiet. Borlänge inköpsenhet har för gymnasienämndens räkning genomfört upphandling av utrustning mm till laborationssalar i Dahlandergymnasiet. Utrustningen skall användas i fysik- och kemilaborationer och består av 139 artiklar i Kemi, 89 artiklar Kemikalier, 69 artiklar i Biologi, 19 artiklar uppstoppade djur, 77 artiklar i Fysik och 19 artiklar tillhörig datautrustning. Anbudstiden utgick den 12 juni 2003 och sex anbud har inkommit. Fyra av anbuden hade endast mindre delar av förfrågan. Ett företag har offererat samtliga produkter och ett har offererat flera delar. Upphandlingen är ännu ej klar men enligt inköpsenheten beräknas den totala summan för utrustningen bli ca kr. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande anta anbud, att medge gymnasienämnden ur investeringsbudget ianspråkta högst kr för investeringen

14 Kommunstyrelsen Ks 151 Övriga frågor. Tommy Andersson (mp) upptar fråga rörande lukt från sopstationen till Golfbanan.

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl 8.00 14.30 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer