Apelviken - riskutredning stigande havsnivåer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Apelviken - riskutredning stigande havsnivåer"

Transkript

1 Författare Stefan Falemo Telefon Mobil E-post Datum Projektnummer Granskning Joel Rödström Kund Varbergs kommun Apelviken - riskutredning stigande havsnivåer ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE Göteborg Sweden Phone , Registered office in Stockholm, Corp. id , VAT SE Sida 1 (16)

2 Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Förutsättningar... 3 Fördjupad översiktsplan... 3 Översvämningsproblematik i Varbergs kommun (Ramböll 2009)... 4 Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands län (WSP 2012)... 5 Planeringsnivåer enligt faktablad Planera för vatten... 7 Höjddata baserat på NNH... 9 Riskbedömning... 9 Markanvändning Sannolikhetsreducering och konsekvenslindring Generella rekommendationer Rekommendationer till detaljplan för Apelviken Referenser Bilagor Bilaga 1: Översvämningszoner i Apelviken Datum: Sida 2 (16)

3 Bakgrund Varbergs kommun avser upprätta en detaljplan för Apelviken. Föreslagen bebyggelse innehåller gång- och cykelbana, handikappbad och småskaliga näringsverksamheter. Rapporten syftar till att utreda risk för översvämning i samband med höga havsnivåer och att ta fram rekommendationer för reglering av bebyggelse till detaljplanen för att minimera riskerna. I rapporten anges nivåer i höjdsystem RH2000 om inget annat anges. Metod Utredningen av översvämningsrisk för Apelviken följer i grova drag handboken Stigande vatten (Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011), se Figur 1. Figur 1: Översvämningsriskanalys i fem steg (Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011). Förutsättningar Fördjupad översiktsplan Planeringsnivåer för höga havsvattenstånd anges i gällande fördjupad översiktsplan (Varbergs kommun 2010): Kommunens generella riktvärde är att ny bebyggelse ska ha lägsta sockelhöjd på minst 2,5 meter över dagens havsnivå. För särskilt skyddsvärda objekt gäller 3,0 meter. För definitiva värden bör varje aktuellt område och objekt undersökas närmare. Datum: Sida 3 (16)

4 Nivåerna anges i höjdsystem RH70, vilka översätts till lägsta sockelhöjd +2,60 respektive +3,10 i gällande höjdsystem RH2000. Planeringsnivåerna härrör från rekommendationer i rapporten Översvämningsproblematik i Varbergs kommun (Ramböll 2009). Översvämningsproblematik i Varbergs kommun (Ramböll 2009) Översvämningskarteringen utgick ifrån höjdkurvor i kommunens primärkarta för de områden där detta fanns tillgängligt. I övrigt användes GSD-höjddata med 50 meters upplösning. Utdrag ur rapporten: Det rekommenderas att Varbergs kommun redan i översiktsplanen anger en generell lägsta golvnivå för planerade bebyggelser inom områden med översvämningsrisker. En generell lägsta golvnivå på +2,50 m (relativt RH 70) bedöms som en lämplig åtgärd för att möta konsekvenserna av det stigande havsvattenståndet. Den föreslagna nivån tar hänsyn till havsvattenstånd med återkomsttid på 100 år och lägsta förväntade höjningen för framtidens klimat. Denna nivå innebär också ett tekniskt avstånd på ca 0,70 m till detta förväntade havsvattenstånd. Det tekniska avståndet skall säkerställa viktiga funktioner för bebyggelse, t.ex. hantering av drän- och dagvatten. Beroende på utsläppsscenarier och andra osäkerheter angavs havsnivåhöjningen från 2009 till 2100 till mellan 0,38 och 0,98 m. Figur 2. Redovisade havsvattenstånd och planeringsrekommendationer (Ramböll 2009) Datum: Sida 4 (16)

5 Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands län (WSP 2012) WSP har på uppdrag av Länsstyrelsen Halland genomfört en översvämningskartering för hela länet. Översvämningskarteringen utgick från NNH-databasen med 2 meters upplösning. Studien omfattade bland annat förändrad vattenföring och analys av stigande havsnivå. Havsnivåhöjning fram till år 2100 har bedömts utifrån litteraturstudier och anges i spannet 0,6 till 1,0 m och ytterligare 0,2 m i form av polarisarnas isavsmältning. Figur 3. Havsnivåns komponenters storlek fram till år 2100, högsta högvatten med 50 års återkomstid. Min och max avser effekt av klimatförändring med 0.6 resp. 1.0 m. (WSP 2012). Länsstyrelsen i Hallands län har tillhandahållit översvämningsnivåer i shp-format från utredningen. Enligt uppgift från Länsstyrelsen (Anna Modigh) avser de redovisade nivåerna +2,5 och +3,5 m som planeringsunderlag för kommunerna. Datum: Sida 5 (16)

6 Figur 4. Högsta beräknade havsnivå år 2012 med återkomsttid 50 år. Extrem vind 30 m/s inräknat. Producerad för skala 1: ( ). Enligt Länsstyrelsen (Anna Modigh) är redovisad nivå +2,5 m. Datum: Sida 6 (16)

7 Figur 5. Högsta beräknade havsnivå år 2100 med återkomsttid 50 år. Extrem vind 30 m/s samt en ökad havsnivå på 1 m inräknat. Producerad för skala 1: ( Enligt Länsstyrelsen (Anna Modigh) är redovisad nivå +3,5 m. Planeringsnivåer enligt faktablad Planera för vatten I planeringsunderlaget (Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2014) till handboken Planera för vatten sammanställs havsvattenstånd för Varberg och Ringhals, vilka återges i Tabell 1 och Datum: Sida 7 (16)

8 Tabell 2. Tabell 1. Vattenstånd i dagens klimat och år (RH2000, m.ö.h.) Mätstation Varberg/ Ringhals 100-årsnivå i dagens klimat Högsta högvatten i dagens klimat Nettohavshöjning fram till ,55 1,65 0,78 2,4 Framtida högsta högvatten 2100 Datum: Sida 8 (16)

9 Tabell 2. Rekommenderade planeringsnivåer för Varberg enligt metod beskriven i Planera för vatten. Gränsen mellan zon 3 och 4 motsvarar högt havsvattenstånd år 2100 med 100 års återkomsttid. (RH2000, m.ö.h.) Zon 4 Zon 3 Zon 2 Zon 1 Mätstation Mellan medelvattenstånd och framtida högsta högvatten Mellan högsta högvatten och säkerhetsnivå 1 Mellan säkerhetsnivå 1 och 2 Över säkerhetsnivå 2 Varberg/ Ringhals <2,4 2,4 2,9 2,9 3,4 >3,4 Höjddata baserat på NNH Höjdkurvor med 0,5 m ekvidistans baserade på NNH-data har tillhandahållits av Varbergs kommun (Peter Åsfjäll). Riskbedömning Planeringsnivåer för höga havsvattenstånd Befintliga översvämningsutredningar och riktlinjer i fördjupad översiktsplan har gåtts igenom för att hitta lämpliga planeringsnivåer för höga havsvattenstånd i Apelviken. I enlighet med gällande FÖP så ska översvämningsnivåer med 100 års återkomsttid användas i samhällsplaneringen. Den sammantagna bedömningen är att Ramböll (2009) utredning bäst speglar höga havsvattenstånd lokalt i Varberg, och dessa anges dessutom för 100 års återkomsttid. De högsta havsnivåer som redovisas i Länsstyrelsen Hallands översvämningskartering för länet, (WSP, 2012), utgår från observerade högsta havsvattenstånd i Halmstad. Dessa vattenstånd är mer än en meter högre än de som vid samma tidpunkter har registrerats i Varberg, trots att man i WSP:s utredning har valt nivåer med återkomsttid 50 år istället för 100 år. Högsta framtida havsvattenstånd från WSP:s utredning kan därmed inte tillämpas i Varbergs kommun. SMHI har beräknat att högt havsvattenstånd med 100 års återkomsttid motsvarar +147 cm relativt medelvattenståndet för Varberg. Beräkningen baserades på mätningar i Varberg och Ringhals under drygt 100 år (Ramböll, 2009). Normalvattenstånd för Ringhals år 2015 är +0,04 m (SMHI 2015). WSP (2012) anger en klimatfaktor 0,8 till 1,2 m fram till år 2100, jämfört med år Bedömningen ligger i linje med aktuell klimatforskning och bör användas istället för klimatfaktorn 0,38-0,98 m som rekommenderas av Ramböll (2009) och som används i FÖP. Datum: Sida 9 (16)

10 Tabell 3. Högt havsvattenstånd för Varberg år 2100 med 100 års återkomsttid har beräknats utifrån tidigare utredningar. Nivå (m) Referensnivå Referens Medelvattenstånd +0,04 RH2000 SMHI (2015) Högt havsvattenstånd för Varberg år 2008 med 100 års återkomsttid +1,47 Relativt medelvattenstånd SMHI (2008) i Ramböll (2009) Högt havsvattenstånd för Varberg med 100 års återkomsttid Havsnivåhöjning till år 2100 inkl. 20 cm issmältning +1,51 RH2000 beräkning 0,8 till 1,2 WSP (2012) Högt havsvattenstånd år 2100 med 100 års återkomsttid +2,31 till +2,71 Vald nivå +2,5 RH2000 beräkning Dessa nivåer ligger i linje med de planeringsnivåer som rekommenderas av Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län (2014). Vid avstämningsmöte med Varbergs kommun beslutades att använda indelning i fyra planeringsnivåer enligt Planera för vatten, och att utnyttja befintlig höjddata (höjdkurvor med 0,5 m ekvidistans) för att ta fram planeringsnivåer för området. Tabell 4. Indelning i översvämningszoner enligt metod beskriven i handboken Stigande vatten (Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län (2011), baserat på framtida högsta högvattennivå +2,5 enligt Datum: Sida 10 (16)

11 Tabell 3. Säkerhetsnivå 1 är 0,5 m och säkerhetsnivå 2 är 1,0 m högre än framtida högsta högvatten. (RH2000, m.ö.h.) Zon 4 Zon 3 Zon 2 Zon 1 Mätstation Mellan medelvattenstånd och framtida högsta Mellan högsta högvatten och säkerhetsnivå 1 Mellan säkerhetsnivå 1 och 2 Över säkerhetsnivå 2 högvatten Varberg/ Ringhals <2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 >3,5 Kartering I förhållande till det underlag som nu erbjuds genom NNH-databasen måste karteringen som gjordes av Ramböll (2009) anses som mycket grov och rekommenderas inte för användning i den kommunala planeringen. Länsstyrelsen redovisar två översvämningsnivåer för Hallands län i sitt webb-gis: Högt vattenstånd med 50 års återkomsttid för år 2012 respektive år Enligt Länsstyrelsen är de redovisade nivåerna +2,5 och +3,5 (Anna Modigh, e-post). Kontroll mot höjdkurvor tillhandahållna av Varbergs kommun visade att översvämningsnivåerna stämde dåligt med höjdkurvorna och de bör därför inte användas för kommunal planering. GIS-skikt med översvämningsytor indelade enligt Tabell 4 har tagits fram av Varbergs kommun (Peter Åsfjäll) och är baserade på NNH-data. Översvämningszonerna åskådliggörs i Figur 6. Det rekommenderas starkt att ta fram motsvarande planeringsunderlag för hela kommunen för framtida översikts- och detaljplanarbete. Datum: Sida 11 (16)

12 Figur 6. Utbyggnadsskiss från Apelviken förstudie överlagrar ortofoto med befintlig bebyggelse. Översvämningszon 4 (<+2,5 m) redovisas med röd skraffering, zon 3 (+2,5 till +3,0 m) med orange skraffering och zon 2 (+3,0 till +3,5 m) med gul skraffering. VIVAB:s dagvattenutlopp är markerade med gröna punkter och nivåer för utlopp är angivna på kartan. Se Bilaga 1 för förstoring. Erosion kan förväntas i samband med höjd havsnivå vilket också kan påverka vilka områden som kan rekommenderas för bebyggelse. Någon erosionsutredning har inte utförts inom uppdraget. Enligt WSP (2012) är en tumregel är att en meters höjning av vattenytan kan innebära att kustlinjen förflyttas 100 meter från strandlinjen. Markanvändning Rekommenderad markanvändning för olika översvämningszoner redovisas i Tabell 5. Surfhuset ligger inom översvämningszon 3 och parkeringsplatsen med intilliggande verksamheter ligger inom översvämningszon 2, 3, och 4 (Figur 7 a). Befintlig verksamhet vid udden i nordvästra Apelviken ligger inom översvämningszon 4 (Figur 7 b). Tillkommande byggrätter för befintlig kiosk och servicebyggnad ligger inom översvämningszon 3 och 4 (Figur 7 c). Generellt är det inte lämpligt att etablera verksamheter till översvämningszon 4. Det föreslagna foodtruck-torget bedöms dock vara lämplig markanvändning. För etableringar inom översvämningszon 2 och 3 bör åtgärder vidtas för att minska sannolikhet och konsekvens för skada vid höga havsvattenstånd. Datum: Sida 12 (16)

13 I övrigt planeras gångvägar, GC-väg, spänger samt handikappbad helt eller delvis inom översvämningszon 4 vilket är i linje med rekommendationerna för markanvändning. Tabell 5. Rekommenderad markanvändning för olika översvämningszoner enligt handboken Stigande vatten (Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län (2011). Datum: Sida 13 (16)

14 b) a) c) Figur 7. Byggnader i utbyggnadsförslaget som ligger inom översvämningszon 4 (röd), 3 (orange) och 2 (gul). Datum: Sida 14 (16)

15 Sannolikhetsreducering och konsekvenslindring Generella rekommendationer Nedan ges förslag på åtgärder som kan vara relevanta för låglänta havsnära områden i Varbergs kommun. De flesta av åtgärderna härrör från Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning från länsstyrelserna (Länsstyrelserna 2012). Översvämning från havet: Undanta riskområden för stigande havsnivåer från bebyggelse. Reglera markytans utformning och höjdläge. Reservera mark för skyddsåtgärder samt ange utformning och eventuellt höjd. Reglera var bebyggelse får placeras eller inte får placeras på tomten. Reglera bebyggelsens utformning, som nivå för färdigt golv. Reglera höjder för bilvägar och gång- och cykelvägar (ange minsta plushöjd). Sätt villkor om att skydds- och säkerhetsåtgärder på den aktuella tomten ska vara genomförda innan bygglov kan ges. Reglera utformningen av bottenvåningen i byggnader, till exempel byggnation med vattentät betong. Planera för källarlös bebyggelse i utsatta områden. Översvämning från nederbörd: Reglera andel hårdgjord yta i förhållande till den totala fastighetsarean. Reglera att parkeringsplatser ska utgöras av genomsläpplig eller fördröjande markbeläggning och att viss mark inte får användas för parkering. Rekommendationer till detaljplan för Apelviken Endast källarlös bebyggelse bör tillåtas. Bebyggelsen bör regleras avseende nivå för färdigt golv: ny bebyggelse ska ha sockel av vattentåligt material upp till, som lägst, nivån +2,5. Om kommunen anser att möjlighet finns så bör lägsta nivån istället sättas till +3,0. Bebyggelse inom översvämningszon 4 och 3 bör regleras avseende utformning av bottenvåningar så att vattentåliga material används. Parkeringsplatserna bör inte asfalteras utan även fortsättningsvis vara grusade, för att möjliggöra markinfiltration av nederbörd. Elskåp och liknande vattenkänsliga installationer bör placeras så att deras funktion är säkerställd vid vattenstånd på nivån +3,0. Tidigare förslag om att anlägga en mur för att skydda mot höga havsvattenstånd bedöms inte vara effektivt mot höga havsvattenstånd. De sandiga jordarna i området har god vattengenomsläpplighet och havsvatten skulle relativt snabbt kunna transporteras under muren och översvämma området bakom muren. Om muren skulle anläggas så att den är vattentät under mark, exempelvis genom spontning, skulle grundvatten som transporteras ut till havet dämmas upp och området skulle kunna översvämmas från landsidan. En stödmur, om den anläggs av andra skäl, skulle dock ha den positiva effekten att den skyddar mot våguppspolning vid höga havsvattenstånd. Datum: Sida 15 (16)

16 Referenser Länsstyrelserna (2012). Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning från länsstyrelserna. ISBN Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län (2011). Stigande vatten en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län (2014). Faktablad Kusten planeringsnivåer. Version 2.0 ( ). Underlag till rapporten Stigande vatten en handbok för fysisk planering i översvämningshotande områden. Ramböll (2009). Översvämningsproblematik i Varbergs kommun. Unr Varbergs kommun (2010). Översiktsplan för Varbergs kommun Fördjupning för stadsområdet. Antagen WSP (2012). Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands län. Unr Datum: Sida 16 (16)

Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden

Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden Caroline Valen Projektledare Karin Klasa Klimatanpassningssamordnare, Värmland Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden Västra Götalands och Värmlands län Konferensen

Läs mer

Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl

Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl Riskutredning - risk för höga vattenstånd för Kalvbogen 1:127 m fl Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Berg & GrundSäkring AB Hogenäs Industriområde nr 5 456 91 Kungshamn Norconsult AB Box

Läs mer

Generella råd för klimatanpassning och vädersäkring Seskarös badhus och Naturum

Generella råd för klimatanpassning och vädersäkring Seskarös badhus och Naturum 1 (5) Generella råd för klimatanpassning och vädersäkring Seskarös badhus och Naturum Förväntade klimatförändringar SMHI har gjort modelleringar för hur Sveriges framtida klimat kan förväntas utvecklas.

Läs mer

Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21

Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21 Introduktion Hur bygger vi fuktsäkert för framtiden? Fuktcentrums informationsdag 2014-11-21 Översvämning Bilden av hur översvämningsrisken vid sjöar och vattendrag förändras varierar mellan olika delar

Läs mer

Hur ser Boverket på klimatanpassning i den fysiska planeringen? SKL 18 november 2015 i Stockholm anders.rimne@boverket.se

Hur ser Boverket på klimatanpassning i den fysiska planeringen? SKL 18 november 2015 i Stockholm anders.rimne@boverket.se Hur ser Boverket på klimatanpassning i den fysiska planeringen? SKL 18 november 2015 i Stockholm anders.rimne@boverket.se Upplägg för detta pass PBL och klimatet Översiktsplanen Planeringsunderlag DP och

Läs mer

Yttrande över remiss Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län

Yttrande över remiss Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län Länsstyrelsen Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Datum: 2013-06-25 Ersätter tidigare version, daterad 2013-06-18 Vår referens: 2013/685/10.1 Er referens: 451-3430-2013 Yttrande över remiss Rekommendationer

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser baserade på NNH

Risk- och sårbarhetsanalyser baserade på NNH 1 Risk- och sårbarhetsanalyser baserade på NNH Följande analyser baseras på nya nationella höjdmodellen, NNH, i kombination med data från Ronneby kommun. Kartor och höjdmodell är framställda med MapInfo

Läs mer

Klimatanpassning i fysisk planering. Martin Karlsson Stockholm 21 september 2011

Klimatanpassning i fysisk planering. Martin Karlsson Stockholm 21 september 2011 Klimatanpassning i fysisk planering Martin Karlsson Stockholm 21 september 2011 Behov av anpassning uppmärksammas Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 Ändringar i PBL 2008 Plats för bild Kommunernas

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 96 Motion om åtgärdsplan för att förebygga skador på hus, byggnader, växt- och djurliv i samband med översvämningar till följd av växthuseffekten. (AU 53) KS 2015-344

Läs mer

Att bygga ett klimatsmart Kalmar län

Att bygga ett klimatsmart Kalmar län planeringen 17 april 2012 1 (5) Ledningskansliet Elvira Laneborg Tel. direkt: 0480-821 35 Mobil: 0730-632041 E-post: elvira.laneborg@lansstyrelsen.se Deltagare i Länsplandag 17 april Att bygga ett klimatsmart

Läs mer

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Eva Sjölin, klusterledare för SUD non-profit organisation 130 companies and institutions with a high environmental profile creates networks between businesses and organisations

Läs mer

Klimatanalys Borgholm

Klimatanalys Borgholm PM Klimatanalys Borgholm LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET ENLIGT ISO 9001:2000 Projektets namn: Jordarts och klimatanalys Borgholm Projektledare: Christin Eriksson Kvalitetsansvarig: Cecilia Wennberg Handläggare:

Läs mer

Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011

Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011 Klimatanalys Västra Götalands län Workshopserie: Klimatförändringarnas konsekvenser för länet, hösten 2011 Kontakt: Charlotta Källerfelt & Caroline Valen Klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

Norrköpings Resecentrum Klimatanalys havsnivåer. 1 Bakgrund. 2 Underlag. 3 Tidsperspektiv. 4 Kommunens planeringsnivå

Norrköpings Resecentrum Klimatanalys havsnivåer. 1 Bakgrund. 2 Underlag. 3 Tidsperspektiv. 4 Kommunens planeringsnivå Uppdragsnr: 10191512 1 (6) PM Norrköpings Resecentrum Klimatanalys havsnivåer 1 Bakgrund Norrköpings kommun arbetar med planeringen för ett nytt resecentrum i samband med utbyggnaden av Ostlänken. WSP

Läs mer

med hänsyn till risken för översvämning

med hänsyn till risken för översvämning Illustrationer: Emma Franzén Fakta 2015:14 Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län med hänsyn till risken för översvämning Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Patrik Faming

Klimatanpassning i planering och byggande. Patrik Faming Klimatanpassning i planering och byggande Patrik Faming Behov av anpassning uppmärksammas Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 Ändringar i PBL 2008 Plats för bild Kommunernas arbete Uppdrag till länsstyrelserna

Läs mer

Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten. Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun

Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten. Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun Att planera för högre havsnivå Exempel Kristianstad och Åhuskusten Michael Dahlman, C4 Teknik Kristianstads kommun Kristianstadsslätten är en gammal havsvik med stora ytor av lågt belägna områden. Genom

Läs mer

Jordarts- och klimatanalys Böda

Jordarts- och klimatanalys Böda Jordarts- och klimatanalys Böda Borgholms kommun Rapport Februari 2015 Denna rapport har tagits fram inom DHI:s ledningssystem för kvalitet, certifierat enligt ISO 9001 (kvalitetsledning) av Bureau Veritas

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2013-05-22 David Saveros Sidan 1 av 2 Planarkitekt +46 08-579 214 83 Dnr 2013/0209 KS-3 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Svar på remiss från länsstyrelsen

Läs mer

Höga vattenflöden/las-data/kris-gis. Mora Ulf Henriksson, Falu kn Lars Robertsson, Borlänge kn

Höga vattenflöden/las-data/kris-gis. Mora Ulf Henriksson, Falu kn Lars Robertsson, Borlänge kn Höga vattenflöden/las-data/kris-gis Mora 2016-03-10 Ulf Henriksson, Falu kn Lars Robertsson, Borlänge kn Fakta om laserskanning NNH, Ny Nationell Höjdmodell Laserskanning utförs från flygplan och ger laserdata

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Klimat- och sårbarhetsutredningen

Klimat- och sårbarhetsutredningen Klimat- och sårbarhetsutredningen (M 2005:03) Utredare: Bengt Holgersson Direktiv - översikt Kartlägga samhällets sårbarhet för extrema väderhändelser och successiva klimat-förändringar kort, medellång,

Läs mer

Tolkning av Översi k t s plan FalunBorlänge i enskilda ärenden vid byggnationer och anläggande av avlopp och andra infrastrukturanläggningar i

Tolkning av Översi k t s plan FalunBorlänge i enskilda ärenden vid byggnationer och anläggande av avlopp och andra infrastrukturanläggningar i Tolkning av Översi k t s plan FalunBorlänge i enskilda ärenden vid byggnationer och anläggande av avlopp och andra infrastrukturanläggningar i områden med risk för höga vattenflöden Metadata om dokumentet

Läs mer

Gävle kommun - Analys av förutsättningar för naturolyckor längs kuststräckan

Gävle kommun - Analys av förutsättningar för naturolyckor längs kuststräckan Gävle kommun Gävle kommun - Analys av förutsättningar för naturolyckor längs kuststräckan 2012-01-24 Datum: 2012-01-24 Uppdragsledare: Handläggare: Granskare: Linda Blied Jim Hedfors (SGI), Signild Nerheim,

Läs mer

FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN?

FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? 1 Anpassning till framtidens klimat FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? Framtida havsnivåer i Stockholms län Framtida havsnivåer i Stockholms län 2 Nynäshamn 25 500 invånare 357 km 2 60 km kust +

Läs mer

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige?

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Anna Edman, SMHI Mätningar Modeller Scenarier IPCC SMHI Rossby Centre Globalt regionalt lokalt Mölndal 13 december 2006 Foto Nils Sjödin, SMHI Gudrun den 8 januari

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN FREGATTEN 16 M FL RÅÅ, HELSINGBORGS STAD 1(7) Dnr 1504/2013 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsavdelningen har ansökt om planändring för fastigheterna Fregatten 16, Råå

Läs mer

Gemensam syn på översvämningsrisker

Gemensam syn på översvämningsrisker Gemensam syn på översvämningsrisker ÖSAM Övergripande samverkan i Mellansverige. AGRIS Arbetsgruppen för riskhänsyn i samhällsutvecklingen. - Rekommendationer för kommuner och andra aktörer som arbetar

Läs mer

Länsstyrelsen har ansvaret att samordna det regionala arbetet med klimatanpassning och har som

Länsstyrelsen har ansvaret att samordna det regionala arbetet med klimatanpassning och har som 1 av 7 Klimatförändringar Klimatförändringar kommer innebära skillnader i årstidernas karaktär, i synnerhet temperatur och nederbörd. Det är även troligare att fler intensiva väderhändelser, såsom värmeböljor

Läs mer

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM LOMMA KOMMUN SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM LOMMA KOMMUN SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ ÖVERSVÄMNINGSKARTERING AV HÖJE Å GENOM SAMT ANALYS AV STIGANDE HAVSNIVÅ Örestads golfbana under översvämningarna i juli 2007 SWECO Environment AB Södra Regionen Vatten- och miljösystem Fredrik Wettemark

Läs mer

Stigande havsnivå. Stigande havsnivå. konsekvenser för fysisk planering. konsekvenser för fysisk planering

Stigande havsnivå. Stigande havsnivå. konsekvenser för fysisk planering. konsekvenser för fysisk planering Stigande havsnivå Stigande havsnivå konsekvenser för fysisk planering konsekvenser för fysisk planering Seminarium Klimatanpassning den 13 mars Stockholm Nikolina Verovic Länsstyrelsen i Skåne län Inriktning

Läs mer

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Emilie Gullberg Miljö- och energidepartementet 10333 STOCKHOLM Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

För Göta Älv har istället planeringsnivåer tas fram för de olika havsnivåpeakar som uppstår i samband med storm, exempelvis som vid stormen Gudrun.

För Göta Älv har istället planeringsnivåer tas fram för de olika havsnivåpeakar som uppstår i samband med storm, exempelvis som vid stormen Gudrun. PM Uppdrag Planeringsnivåer längs Göta Älv och Kvillebäcken Kund Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad PM nr 1320001782-05-025_1_Planeringsnivåer_längs Göta_Älv_och_Kvillebäcken Datum 2015-02-27 Till

Läs mer

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Barbro Näslund-Landenmark, MSB Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete barbro.naslund-landenmark@msb.se Magnus Jewert, Norconsult magnus.jewert@norconsult.com

Läs mer

Prognosstyrning av Mölndalsån. samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder

Prognosstyrning av Mölndalsån. samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder Prognosstyrning av Mölndalsån samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder 1 Hur kan Mölndalsåns tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt - hur säkerställs en kontrollerad flödesavledning? 2

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030. Här kan du läsa om klimatförändringens påverkan på Ystad samt förslag till åtgärder för att hantera förändringarna.

Strategier för staden Ystad 2030. Här kan du läsa om klimatförändringens påverkan på Ystad samt förslag till åtgärder för att hantera förändringarna. Klimatet förändras Strategin går ut på att ta höjd för att kunna hantera de effekter som klimatförändringarna kommer att ge i framtiden. Det handlar om att titta på vår sårbarhet av förändringarna, se

Läs mer

PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE

PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE Datum Sida 2013-03-11 1(5) GALOPPFÄLTET TÄBY PLANERAT EXPLOATERINGSOMRÅDE PM angående mark- och grundläggningsförhållanden underlag för detaljplan Uppdrag 1788 ULF JOHNSON GEO AB Karlbergsvägen 33, 113

Läs mer

Påverkan, anpassning och sårbarhet IPCC:s sammanställning Sten Bergström

Påverkan, anpassning och sårbarhet IPCC:s sammanställning Sten Bergström Påverkan, anpassning och sårbarhet IPCC:s sammanställning 2014 Sten Bergström IPCC 2014 Människans påverkan på klimatsystemet är tydlig. Påverkan är uppenbar utifrån stigande halter av växthusgaser i

Läs mer

Klimatanpassning in i minsta detalj

Klimatanpassning in i minsta detalj Klimatanpassning in i minsta detalj Trender i kommunala detaljplaner Pär Persson, Länsstyrelsen i Skåne. Klimatanpassning i Norra Djurgårdsstaden Christina Wikberger och Ingmarie Ahlberg, Stockholms stad.

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell (NNH)

Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Gunnar Lysell, Vattenstämman 2012-05-15 gunnar.lysell@lm.se Klimat- och sårbarhetsutredningen Utredningen, SOU 2007:60, föreslog att: Lantmäteriet bör få resurser för att

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Lågpunktskartering som underlag för samhällsplanering. Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker

Lågpunktskartering som underlag för samhällsplanering. Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker Lågpunktskartering som underlag för samhällsplanering Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker Titel: Lågpunktskartering som underlag för samhällsplanering: Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51

Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Norrtälje kommun Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Stockholm 2012-09-14 Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Datum 2012-09-14 Uppdragsnummer 61250935783 Andreas Åberg Filip Kumlin Mats Oscarsson

Läs mer

Anette Jönsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Effekter av klimatförändringar i Öresundsregionen

Anette Jönsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Effekter av klimatförändringar i Öresundsregionen Anette Jönsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Effekter av klimatförändringar i Öresundsregionen Beslutsunderlag, information & kunskap SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,

Läs mer

Regionalt klimatanpassningsarbete Nätverket för Klimat och säkerhet 23/4-2012

Regionalt klimatanpassningsarbete Nätverket för Klimat och säkerhet 23/4-2012 Klimatanpassning Skåne Regionalt klimatanpassningsarbete Nätverket för Klimat och säkerhet 23/4-2012 Therése Ehrnstén och Pär Persson Länsstyrelsen i Skåne län Klimatanpassning Skåne Klimat- och sårbarhetsutredningen

Läs mer

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket Fysisk planering och klimatförändringar Martin Karlsson Boverket En kort genomgång av: PBL och klimatanpassning i planering PBL i förändring Boverkets klimatarbete Plansystemet enligt PBL 2, 3 kap PBL

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

NNH inom SGI:s verksamhet NNH september 2012

NNH inom SGI:s verksamhet NNH september 2012 NNH inom SGI:s verksamhet NNH 2012 18 september 2012 Foto: SGI Foto: SGI Foto: SGI Foto: Ystads kommun Foto: SGI Lantmäteriet Ystad kommun SGI Linda Blied, SGI 1 Myndighet och forskningsinstitut med ett

Läs mer

Erik Engström. Global uppvärmning och framtidens klimat i Lomma

Erik Engström. Global uppvärmning och framtidens klimat i Lomma Erik Engström Global uppvärmning och framtidens klimat i Lomma Är den globala uppvärmningen över nu? Foto: Erik Engström 2 Nej, globalt sett fortsätter uppvärmningen! Avvikelse i globala medelyttemperaturen

Läs mer

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Mallversion 1.0 2009-09-23 Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga dem? Och vad gör vi med byggnader

Läs mer

Data, fakta och scenarier vad händer med klimatet? 21 oktober 2015 Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Data, fakta och scenarier vad händer med klimatet? 21 oktober 2015 Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI Data, fakta och scenarier vad händer med klimatet? 21 oktober 2015 Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning ett regeringsuppdrag

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet

Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Johanna Farelius uppdragsledare 2012-03-07 Arbetspaket 1 Historisk analys av översvämningen 2000/2001 Arbetspaket 2

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Strategi för klimatanpassning - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET?

Läs mer

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin

Dagvattenutredning Pottholmen Karlskrona kommun. 2014-05-07 Rev 2014-05-15. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Kristina Berlin Dagvattenutredning Pottholmen 2014-05-07 Rev 2014-05-15 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Kristina Berlin RAPPORT Dagvattenutredning Pottholmen Kund Tekniska förvaltningen VA/Renhållning Postadress

Läs mer

Bebyggelsepåverkad kust och strand

Bebyggelsepåverkad kust och strand Bebyggelsepåverkad kust och strand Strandexploateringsseminarium Måndag den 5 december 2011 Johan Stålnacke, SCB Bebyggelsepåverkad kust och strand Dagordning Resultat Metod Exempel Ny totalundersökning

Läs mer

Övergripande planer, strategier etc

Övergripande planer, strategier etc Agenda Kommentarer på enkätsammanställning fyll på ofullständiga frågor? SWOT genomgång, vad kan vi få ut av den? Fyll på SWOT ensam eller i bikupor Struktur handlingsplan Arbetet till 2 december Övergripande

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG

HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG Avsedd för Stadsbyggnadskontoret i Göteborg Dokumenttyp Rapport Datum 2014-02-20 Revision 2 HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG EXTRA SIMULERINGSSCENARIO DÄR OMRÅDE C INVALLAS TILL +2,5 M SIMULERINGSUPPDRAG 1F HYDROMODELL

Läs mer

PM Kv Kanoten m fl. Erforderligt skydd mot översvämning. Bilaga 2. Avgränsning

PM Kv Kanoten m fl. Erforderligt skydd mot översvämning. Bilaga 2. Avgränsning Bilaga 2 Erforderligt skydd mot översvämning Avgränsning Denna bilaga beskriver placeringen av nödvändiga skyddsvallar som är tänkta att skydda kv Kanoten m fl mot översvämning. Dessutom redovisas lägen

Läs mer

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Mona Ohlsson Skoog, Miljö och klimatstrateg mona.skoog@ystad.se Kustförvaltningen i Ystad Policy för förvaltning och skydd av kusten 2008 Den generella

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

RAPPORT. Näsby slott översvämningsrisk NIAM GBG VATTENSYSTEM ÖVERSVÄMNINGSSÄKRING AV NÄSBYSLOTTSOMRÅDET UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Näsby slott översvämningsrisk NIAM GBG VATTENSYSTEM ÖVERSVÄMNINGSSÄKRING AV NÄSBYSLOTTSOMRÅDET UPPDRAGSNUMMER RAPPORT NIAM Näsby slott översvämningsrisk UPPDRAGSNUMMER 1321587000 ÖVERSVÄMNINGSSÄKRING AV NÄSBYSLOTTSOMRÅDET 2016-09-07 GBG VATTENSYSTEM Sweco Environment AB ANDREAS P KARLSSON HENRIK BODIN-SKÖLD MATS

Läs mer

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat Varia 607 Bengt Rydell LINKÖPING 2009 STATENS

Läs mer

Översvämningskartering och GIS-analyser

Översvämningskartering och GIS-analyser Bengt Djuvfeldt 1 Översvämningskartering och GIS-analyser 2 Arbetspaket 1 Historisk analys av översvämningen 2000/2001 Arbetspaket 2 Konsekvensanalys Arbetspaket 3 Översvämningskartering Arbetspaket 4

Läs mer

De Globala Klimatförändringarna och dess konsekvenser

De Globala Klimatförändringarna och dess konsekvenser De Globala Klimatförändringarna och dess konsekvenser Väderhändelser i Sverige senaste 18mån Raset i Ånn Översvämningar i söder Skredet i Munkedal Extremvarm höst-06 10-11 månader/12 varmare än normalt,

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

SGI

SGI 6.2 Förutsättningar/prognos för fara 6.2.1 Pågående och historisk påverkan Det finns även för denna kuststräcka endast begränsade mätningar av bottentopografin och strandplanen inom området, varför det

Läs mer

BILAGA B.8. 02.15.4 SMHI - Dimensio nerande havsnivåer Luleå hamn. Malmporten Luleå

BILAGA B.8. 02.15.4 SMHI - Dimensio nerande havsnivåer Luleå hamn. Malmporten Luleå BILAGA B.8 02.15.4 SMHI - Dimensio nerande havsnivåer Luleå hamn Malmporten Luleå Dokumentitel: 02.15.4 SMHI, Dimensionerande havsnivåer Luleå hamn Dokumentdatum: 2014-09-16 Version: 1 Organisation: Upprättad

Läs mer

TANUMS KOMMUN HAMBURGSUND 3:3. Detaljplan. Geoteknisk utredning

TANUMS KOMMUN HAMBURGSUND 3:3. Detaljplan. Geoteknisk utredning TANUMS KOMMUN HAMBURGSUND 3:3 Detaljplan Geoteknisk utredning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Göteborg 2013-07-04 Ärendenr. 13-063 Handläggare David Scherman/Mattias Magnusson GEO-gruppen i Göteborg

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer i Östersjön. Motion (2013:4). Svar på remiss

Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer i Östersjön. Motion (2013:4). Svar på remiss Ingmarie Ahlberg Avdelningen för Miljö och teknik Telefon: 08-508 264 54 ingmarie.ahlberg@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-04-18 Skyddandet av Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer

Läs mer

Kulturarv för framtida generationer. Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Kulturarv för framtida generationer. Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige Kulturarv för framtida generationer Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige Kallbadhuset i Varberg är ett exempel på en byggnad som kan komma att påverkas av både höjda havsnivåer och ökad nederbörd.

Läs mer

Yttrande över länsstyrelsens rapport om fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat - översvämning

Yttrande över länsstyrelsens rapport om fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat - översvämning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2015-09-24 KS 2015/0586 Kommunstyrelsen Yttrande över länsstyrelsens rapport om fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Översvämningsrisker och rekommendationer för framtida golvnivåer.

Översvämningsrisker och rekommendationer för framtida golvnivåer. Memo 2014-08-18 00:06 PM Fördjupning av översiktsplan, Lindesberg Översvämningsrisker och rekommendationer för framtida golvnivåer. Bakgrund 2014-09-09 Christer Egelstig Lindesberg är ett av de 18 områden

Läs mer

REMISS. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län. Sammanfattning. Faktablad 2013:xx

REMISS. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län. Sammanfattning. Faktablad 2013:xx Faktablad 2013:xx Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län Vid planläggning ska be byggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

Läs mer

KRUTVIKEN, KARLSKRONA Planerad bebyggelse. PM Geoteknik

KRUTVIKEN, KARLSKRONA Planerad bebyggelse. PM Geoteknik KRUTVIKEN, KARLSKRONA 2016-01-27 Uppdragsnummer: 10223808 Upprättad av: Evelina Nilsson Granskad av: Göran Sätterström KRUTVIKEN, KARLSKRONA KOMMUN KUND Svensk Bostadsutveckling AB Torsten Kai-Larsen KONSULT

Läs mer

Västernorrlands län. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län

Västernorrlands län. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län Västernorrlands län Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län Redovisning av resultat Beskrivande rapport med kartor Kartorna är

Läs mer

Beräkning av buller från lastning och lossning av material i samband med filminspelning - Kv. Lillö 1, Ystad

Beräkning av buller från lastning och lossning av material i samband med filminspelning - Kv. Lillö 1, Ystad Author Frank Andersson Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46701847488 E-mail frank.andersson@afconsult.com Date 2015-09-02 Project ID 593784 Ystad Industrifastigheter Gustaf.vonSeth@ystad.se Beräkning av buller

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE nordens venedig VARMARE OCH BLÖTARE DET FRAMTIDA STOCKHOLMSKLIMATET kommer att utsätta vårt samhälle och vår natur för allt större påfrestningar. Här får du se vad

Läs mer

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik.

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik. Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Falun 2016-05-03 LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Datum 2016-05-03 Uppdragsnummer 1320019907 Utgåva/Status - Pär

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 1.1 Syfte och begränsningar 2 2 Underlag för undersökningen 2 3 Befintliga förhållanden 2 4 Utförda undersökningar 2 5 Geotekniska och geohydrologiska

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen

Redovisning kompletterande dagvattenutredningen UPPDRAG Kronandalen UPPDRAGSNUMMER 2474656000 UPPDRAGSLEDARE Andreas Asplund UPPRÄTTAD AV Matthias Borris DATUM Redovisning kompletterande dagvattenutredningen Detta redovisar kortfattat resultaten från

Läs mer

Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen

Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Planeringsunderlag geoteknisk information Nedan redovisas olika underlag som innehåller geoteknisk information som stöd för planarbetet. Översiktliga stabilitetskarteringar

Läs mer

Yttrande över Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat (M2015/1162/Kl)

Yttrande över Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat (M2015/1162/Kl) 1(5)./. YTTRANDE 2015-06-22 Dnr 102-2015/1455 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer