Intertrade 22 AB. - inlämningsuppgift i externredovisning -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intertrade 22 AB. - inlämningsuppgift i externredovisning -"

Transkript

1 Intertrade 22 AB - inlämningsuppgift i externredovisning Introduktion Uppgiften består i att bokföra ingående balanser och därefter de affärshändelser som inträffar månadsvis samt att göra bokslut för 2010, allt enligt god redovisningssed. Uppgiften redovisas genom att ni lämnar in ifylld mall och verifikationslista senast på angiven sista inlämningstid (se vidare särskilda instruktioner till uppgiften). Övrigt material ska alltså inte lämnas in men bör sparas (i någon form) tills ni fått godkänt på uppgiften. Litet om skatter och avgifter Företagets egen skatt uppgår till 26,3%. För personalskatter gäller att 30% av bruttolönen går till skatt. När det gäller arbetsgivaravgiften ska ni räkna med 32% pålägg på bruttolönen. Företaget budgeterar en försäljning överstigande 40 Mkr och betalar därför skatter och avgifter två gånger i månaden. För enkelhets skull ska ni dock betala alla skatter vid ett tillfälle varje månad. Företaget gör inga fyllnadsinbetalningar av skatt. Förutsättningar Intertrade AB är verksamt inom presentbranschen och bedriver handel företrädesvis som grossist. Artiklar för heminredning och hushåll liksom säsongsartiklar till jul, påsk och studentexamen köps in från olika tillverkare och säljs sedan vidare till fackhandeln. Företaget startade på 50-talet av nuvarande ägarens far som dock snart lämnade över till sin äldste son. Man förde en ganska stillsam tillvaro fram till år 2005 då nästa generation (en dotter) började ta del i verksamheten. Företaget har sedan dess vuxit kraftigt och investerat en hel del. Nedan visas utgående kontosaldon 31 december Tillgångar Eget kapital och skulder 1110 Byggnader (A) Aktiekapital Ack. avskrivning enl plan Uppskrivningsfond (A) Mark Reservfond Maskiner & Inventarier (B) Balanserad vinst/förlust Ack. avskrivning enl plan Årets resultat Datorer (C) Ack.överavskrivningar Ack. avskrivning enl plan Garantiskulder Finansiella anläggningstillgångar Utnyttjad checkräkningskredit Varulager Lån i utländsk valuta (E) Förskott till leverantörer Övr långfristiga skulder Kundfordringar Kortfristig del av långfristigt lån (F) Osäkra kundfordringar Leverantörsskulder Nedskrivning osäkra kundfordringar Skatteskulder (G) Övr. interimsfordringar (D) Moms redovisningskonto Plusgiro Personalens källskatt Checkräkningskredit Avräkning sociala avgifter Bankkonton Upplupna semesterlöner Upplupna soc.avg sem.lön Upplupna räntor (H) Övr interimsskulder (I)

2 2 A Verksamheten bedrivs i den egna fastigheten. Fastigheten förvärvades 2005 för Av detta avsåg marken och byggnaden. År 2007 gjordes en uppskrivning av marken med Fastighetens taxeringsvärdet är och den är brandförsäkrad för B Inventarierna består vid årsskiftet 2009/2010 av distributionsbilar, truckar samt diverse kontorsinredning. Inventarierna är anskaffade enligt tabellen nedan: Anskaffningsår Anskaffningsvärde Nyttjandeperiod år år år år C Datorer anskaffades 2005 för (exkl. moms), 2006 för (exkl. moms) och 2009 för (exkl. moms). Den beräknade nyttjandeperioden för datorer är fem år. D Posten Övriga interimsfordringar består av en förutbetald försäkringspremie ( ) och förutbetalda prenumerationer (20 000). E Skulden är på USD och bokförd till balansdagskursen 7,80 SEK. F De kronorna avser amorteringar under kr ska amorteras på det svenska lånet och USD på det utländska (bokfört till kursen 7,80, dvs SEK) G Skatteskulderna består av: Beräknad kvarstående skatt (BKS) :e terminens preliminära skatt H Av de avser det svenska lånet och dollarlånet (4 550 USD * 7,80) I Posten Övriga interimsskulder avser upplupen el-kostnad Inför bolagsstämman 2010 föreslår styrelsen att kr ska delas ut till aktieägarna, ska avsättas till reservfonden och resterande del av föregående års vinst ska balanseras. Affärshändelserna under år 2010 beskrivs i det följande. Händelserna är uppdelade per månad och återkommande transaktioner är för enkelhetens skull sammandragna till en per månad, dvs. det mesta av en månads försäljning bokförs i en post liksom det mesta av månadens varuinköp. Motsvarande gäller för kundernas inbetalningar, utbetalningarna till leverantörer, bokföring av löner, bokföring av skatter och avgifter etc. Ett syfte med uppgiften är att träna färdighet i bokföring och upprepningar av liknande transaktioner kan var en lämplig mängdträning. Om inte annat anges sker såväl inköps- som försäljningstransaktioner på kredit och med betalning vid de tillfällen då detta anges i uppgiften. Om inte annat anges sker betalningstransaktionerna via plusgirot och uttrycket köps in ska tolkas som att såväl varor/tjänster som faktura kommit till företaget. Om inte annat anges är moms inkluderad i beloppen samtidigt som inga valutasäkringar har gjorts! Händelserna i sammandrag beskrivs på följande sidor!

3 3 0 För in IB-värden, bokför föregående års vinst och bestäm hur interimsposterna ska hanteras! JANUARI (uppgifter med färgad siffra har kommentarer på sid 10-11) 1 Datorutrustning köps in för Programvara för diverse administrativa ändamål köps in för Aktieinnehavet, som består av aktier i New Wave, var tänkt långsiktigt. Kursuppgången har dock gjort att man beslutat realisera vinsten. Aktierna köptes för 8 kr per styck år 2009 och säljs nu för 25 kr per styck. Bortse från courtage och andra avgifter. Ersättningen för aktierna betalas in på plusgirot. I januari betalas 12:e terminens preliminära skatt (som gäller 2009). Samtidigt får bolaget en debetsedel för preliminär skatt avseende år 2010 på Denna preliminärskatt betalas under de ordinarie tolv terminerna, med start i februari. 5 Bolaget fakturerar kunder Vid redovisningstillfället i januari betalas december månads personalskatter och arbetsgivaravgifter (men inte de som är att hänföra till skulden för semesterlön) samt ingående momsskuld (efter upprättande av sedvanlig deklaration). Med ingående momsskuld menas IB-värdet för momsskulden. Intertrade har en osäker kundfordran på Vid föregående års bokslut var denna fordran nedskriven. Nu får man betalt och erhåller som slutredovisning vid kundens konkurs 8 Bruttolönen för januari uppgår till och nettolönen utbetalas 9 Inbetalning från kunder Företaget erhåller en faktura som gäller reparation av ett transportband (i lagerbyggnaden) Företaget betalar leverantörsskulder En av storkunderna utnyttjar Intertrades erbjudande om kassarabatt. Fakturabeloppet är på (inkl. moms) med betalningsvillkoret "30 dagar netto eller 10 dagar 6 %". Kunden räknar av rabatten och betalar in erforderligt belopp till plusgirot. 13 Fakturerade varuinköp (varor avsedda för försäljning) denna månad Försäkringspremie på aviseras (dvs. försäkringsdokument erhålls tillsammans med ett inbetalningskort). Icke momsbelagd. 15 Fakturor som avser driftsutgifter (bränsle o dyl.) för lastbilar och truckar inkommer FEBRUARI 16 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 17 Bolaget fakturerar kunder Diverse presentartiklar köps in för Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 20 Bruttolönen för februari uppgår till och nettolönen utbetalas 21 Elräkningen för ett kvartal (nov-jan) mottages Inbetalning från kunder Företaget får leverans av de inköpta glasvaror som bokfört förskott avser 24 Bonusersättning skickas till storkunden Glasgiganten, som är den enskilt största kunden hos Intertrade betalas till kunden via plusgirot. 25 Leverantörsskulder på betalas 26 Fakturor avseende div bilomkostnader anländer

4 4 27 Faktura från städbolaget inkommer MARS (uppgifter med färgad siffra har kommentarer på sid 10-11) 28 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 29 Kunder betalar fordringar på Utgående fakturor (dvs. kreditförsäljning) denna månad Därutöver säljer företaget ett parti trädgårdstomtar till ett företag i London för GBP. Pundet står vid försäljningstillfället i 11,50 och vi anger köparens VAT-nummer på fakturan. 32 Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 33 Vaser, skålar och andra prydnadsvaror köps in för Bruttolönen för mars uppgår till och nettolönen utbetalas 35 Städfakturan inkommer Leverantörsskulder betalas Fakturor på bilomkostnader anländer Fakturan från arrangören av en genomförd mässa (marknadsföringskostnader) inkommer APRIL 39 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 40 Ett kassaskåp, bl.a. för säkerhetskopior av elektroniskt lagrad redovisningsinformation, köps in för Intertrade AB fakturerar kunder Ytterligare inventarier (truckar och lagerinredning) köps in för inklusive utgifter för montage 43 Kreditnota på erhålls från en leverantör av ljusstakar i keramik. Varorna, som levererades i slutet av mars, var felaktiga. 44 Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 45 Bruttolönen för april uppgår till och nettolönen utbetalas 46 Kontorsmaterial köps in för Porslinsfi gurer, glasskålar o dyl. köps in för Kunder betalar Leverantörsskulder betalas Ett första provinköp från en leverantör i Ryssland levereras. Beloppet på den bipackade fakturan uppgår till rubler. Växelkursen på ankomstdagen är 0,2500 SEK Tullavgift på (exkl. moms) och momsen 5 900, avseende leveransen från Ryssland, faktureras av Tullverket 52 Inkommande bilomkostnadsfakturor har denna månad beloppet Kunden i London betalar GBP. Säljkursen för GBP vid betalningstillfället är 12,50 SEK 54 En reklambyrån fakturerar för arbetet med en kampanj riktad till utvalda stormarknader MAJ

5 5 55 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 56 Kunder faktureras levererade varor En standardprogramvara för att hantera anläggningsregister köps in för En ny skrivare köps för (behandlas som datorer) 59 Datorer som anskaffades år 2005 för (exkl. moms) betraktas som skrot och utrangeras 60 Städfi rman fakturerar städning Elräkningen för månaderna februari till april erhålles Under månaden tas fakturor emot från leverantörer av diverse glasvaror, totalsumma är Bilomkostnadsfakturor om sammanlagt inkommer 64 Faktura från en rekryteringsfi rma erhålles. Beloppet är och gäller anställningen av en ny marknadsförare - man har stora planer inför framtiden... Detta är en typisk övrig personalkostnad! 65 Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 66 Ytterligare två distributionsbilar (tunga lastbilar) köps in för per styck. Klassifi ceras som maskiner & inventarier. 67 Företaget betalar leverantörsskulder Faktura som gäller tidskriftsprenumerationer inkommer (i detta fall är momssatsen 6%) 69 Kunder betalar för fakturerad försäljning Månadens bruttolöner uppgår till och nettolönen utbetalas 71 Skulden till den ryske leverantören betalas. Växelkursen är 0,2625 SEK JUNI (uppgifter med färgad siffra har kommentarer på sid 10-11) 72 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 73 En av de gamla truckarna säljs för (inkl. moms). Den anskaffades år 2005 för (exkl moms). Köparen faktureras beloppet. 74 Kontorsmaterial köps för med VD:s kreditkort 75 Kunder faktureras Städfaktura om inkommer 77 Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 78 Bruttolönen är varav är semesterlön. Nettolönen utbetalas 79 Leverantörsskulder betalas med Betalningen från kunderna är denna månad Reklamblad för att marknadsföra fuskkristall till stormarknader har levereras från tryckeriet. Fakturabeloppet är Leveranserna avtar något under semestern och bilomkostnadsfakturorna har beloppet Inköpen denna månad är också något lägre än normalt, endast har fakturerats av leverantörer 84 Den årliga betalningen på det svenska lånet sker enligt plan den 30/6 med ränta på (momsfri) och amortering på JULI

6 6 85 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 86 Bolaget fakturerar kunder Diverse presentartiklar köps in för Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 89 Bruttolönen för juli uppgår till varav är semesterlön. Nettolönen utbetalas. 90 Fakturan från kontokortsföretaget inkommer Inbetalning från kunder Fakturor på avseende marknadsföringsinsatser anländer 93 I samband med att fadern (VD) i familjen pensionerar sig överlåts aktierna på hans barn. Dessa spiller ingen tid utan ser tillfället att få riktig fart på verksamheten. Man tar in en ny delägare genom en riktad nyemission aktier med kvotvärdet emitteras för På sikt ser man möjligheter till samordning av marknadsföring och distribution då den nye delägarens verksamhet är besläktad. Inbetalning av beloppet sker till plusgirot 94 Leverantörsskulder på betalas 95 Fakturor på avseende diverse bilomkostnader anländer 96 Den något försenade bolagsstämman godkänner styrelsens och VD:s förslag till disposition av 2009 års vinst. Utdelningen betalas ut. Aktier utgivna under 2010 har ej rätt till utdelning här. AUGUSTI (uppgifter med färgad siffra har kommentarer på sid 10-11) 97 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 98 Bolaget fakturerar kunder Faktura avseende reklamutskick inkommer Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 101 Bruttolönen uppgår till och nettolönen utbetalas 102 Inbetalning från kunder Då man tycker sig vara rejält likvida placeras kr i aktier som en långfristig placering aktier á 100 kr anskaffas i Refat AB och aktier á 200 kr i ITomb AB. Bortse från courtage o dyl. 104 Företaget betalar leverantörsskulder på Fakturerade inköp till företagets lager är denna månad Inkomna driftskostnadsfakturor för lastbilar och truckar uppgår denna månad till Elräkning för månaderna maj-juli inkommer Ytterligare programvaror till datorerna köps in för (förbrukningsinventarier) SEPTEMBER 109 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 110 Kunder faktureras levererade varor Amorteringen och räntan på det utländska lånet görs årligen den 1 september. Amorteringen är USD och räntan USD. Dollarkursen är 7,00 SEK och betalningen görs över plusgirot. 112 Under månaden tas fakturor emot från leverantörer av diverse glas och porslin Erhållna fakturor som gäller bilomkostnader summerar denna månad till 8 750

7 7 114 Diverse kontorsmaterial köps in Denna månad betalar kunderna in Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 117 Månadens bruttolönesumma är och nettolönen utbetalas 118 Faktura för diverse marknadsföringskostnader inkommer Företaget betalar leverantörsskulder om OKTOBER (uppgifter med färgad siffra har kommentarer på sid 10-11) 120 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 121 Prydnadsvaror köps in för Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 123 Bruttolönen för oktober uppgår till och nettolönen utbetalas 124 Den månatliga städfakturan inkommer På bolagsstämman fattade man beslut om att genomföra en fondemission till villkoret 1:5. Fondemissionen sker genom överföring från balanserad vinstmedel (halva beloppet) och uppskrivningsfond (halva beloppet) och kommer samtliga aktieägare till del. Även de aktieägare som tillkom i nyemissionen får således del av fondemissionen. 126 Kunder faktureras levererade varor med Kunder betalar av på sina krediter med Fakturor avseende bilomkostnader på tillsammans inkommer 129 Man har gjort en översyn av företagets webbplats och erhåller en faktura på beloppet Intertrade börjar få likviditetsproblem. Pengarna kommer att vara slut när man har betalat månadens leverantörsfakturor så man beslutar att sälja i fordringar till ett factoringbolag och detta kostar 15 % av fakturabeloppet (avgiften är inte momsbelagd). 131 Intertrade beviljas också en checkräkningskredit på Leverantörsskulder betalas ( från plusgirot och från checkräkningen) NOVEMBER 133 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 134 Kunder faktureras levererade varor Ytterligare datorer köps in för sammanlagt Elräkning för månaderna augusti-oktober inkommer Intertrade tvingas ta ansvar för en garantiskada på en större glasmosaik och erhåller nu en faktura på från Firma KrossaKrossa, som utför garantireparationer åt Intertrade. Under månaden tas fakturor emot från ett antal leverantörer av julprydnader o dylikt, totalsumman är Butikskedjan Glasaren AB i Västergötland har gått i konkurs. Något som inte är alldeles ovanligt i presentbranschen. Av Intertrades fordran på bedöms att utdelningen kommer att bli 40%. Därtill befarar man betalningsproblem hos kunden Dukar AB i Eskilstuna. En fordran på betraktas som osäker och man räknar med att få in enbart från Dukar AB.

8 8 140 En maskin (en paketeringsrobot) havererade när VD skulle visa inbjudna gäster att den (roboten) utan problem kunde belastas 50% mer än vad som angavs i hanteringsanvisningarna. Det kunde den inte. Roboten, som anskaffades 2007 för havererade. Ingen försäkring täcker haveriet och maskinen skrivs ned i sin helhet. 141 Kreditkunder betalar in Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 143 Månadens bruttolönesumma är och nettolönen utbetalas 144 Faktura som gäller trycksaker för marknadsföring inkommer Företaget betalar leverantörsskulder om (varav via checkräkningskrediten) DECEMBER (uppgifter med färgad siffra har kommentarer på sid 10-11) 146 Saldona på in- och utgående momskonton överförs till momsredovisningskontot 147 Bolaget fakturerar kunder Diverse presentartiklar och fyrverkerier köps in för Betalning av skatter och avgifter sker till skatteverket (efter det att deklaration upprättats) 150 Bruttolönen för december uppgår till och nettolönen utbetalas 151 Inbetalning från kunder En dator med anskaffningsvärdet (exkl moms) inköpt år 2005 säljs nu för Köparen faktureras! 153 Fakturor på avseende reklamtröjor anländer 154 Leverantörsskulder på betalas 155 Fakturor på avseende diverse bilomkostnader anländer 156 Intertrade betalar ett förskott till ett glasbruk i Småland. Förskottet är på (inkl. moms) och avser ett parti specialdesignat konstglas som ska levereras i början av mars nästkommande år. 157 En glasmosaik har fakturerats till ett nybyggt hotell Man erhåller debetsedel å slutlig skatt från skattemyndigheten. Kvarstående skatt uppgår till På årets sista dag erhåller man slututdelning vid konkursen i Glasaren AB. Företaget erhåller , dvs. 50% av den ursprungliga fordran. BOKSLUTSTRANSAKTIONER 160 Saldona på in- och utgående momskonton den 31/12 överförs till momsredovisningskontot 161 Enligt inventering är anskaffningsvärdet för de i lagret befi ntliga varorna Företagets fastighet på Tornbyområdet bedöms ha ett bestående marknadsvärde långt över det redovisade. Företaget menar därför att kravet på att lämna en rättvisande bild motiverar en uppskrivning, så att redovisat värde efter uppskrivningen uppgår till (vilket också är taxeringsvärdet), fördelat med på marken och resten på byggnaden. Fram t.o.m har byggnaden skrivits av enligt en plan där nyttjandeperioden är satt till 25 år. Uppskrivningen påverkar inte denna nyttjandeperiod. Bokför avskrivningen! Företaget gör linjär avskrivning på inventarier enligt vad som anses motiverat givet den beräknade nyttjandeperioden, vilken är 5 år på datorutrustning och 10 år på övriga inventarier och fordon Som kontroll - hanterade du uppskrivningsfonden på rätt sätt när du gjorde planavskrivning på byggnadens uppskrivna värde?

9 9 165 Nästa år ska amorteras på det svenska lånet 166 På det utländska lånet ska USD amorteras nästa år (på balansdagen står dollarn i 6,50 SEK) 167 Ränta har gottskrivits företagets bankkonto och beloppet är Vid bokslutet ska enbart den utnyttjade checkräkningskrediten redovisas. Samtidigt gäller att den beräknade räntan på utnyttjad checkräkningskredit är , men detta belopp har ännu ej aviserats från banken! Hantera beloppet som en ränteskuld! Avsättningen för garantiåtaganden ska vara 1,5 % av den svenska bruttoomsättningen, dvs försäljningsvärdet före eventuella rabatter och andra intäktsreduktioner Man blir upplyst om möjligheten att göra inkuransavdrag, även om ingen verklig inkurans föreligger. Denna möjlighet vill man utnyttja och bokför vad som är maximalt tillåtet schablonmässigt inkuransavdrag. 171 Semesterlöneskulden uppgår vid årets slut till Den betalda försäkringspremien avser perioden 1 mars februari 2011 och av betalda tidskriftsprenumerationer ska kostnadsföras under år De är således beloppet för förutbetalda prenumerationer vid bokslutet. Balansdagskursen för Refat AB är 90 kr medan ITomb står i 180 kr och man beslutar skriva ned aktierna till dessa värden 174 Upplupen ränta på det svenska banklånet uppgår till Upplupen ränta på det utländska lånet är USD. Balansdagens kurs är 6,50 SEK och denna valutakurs ska också användas för att värdera den långfristiga skulden! 176 Den upplupna el-kostnaden för nov-dec beräknas uppgå till Företaget vill utnyttja möjligheterna till bokslutsdispositioner för att redovisa ett så lågt resultat som möjligt - först överavskrivningar... sedan periodiseringsfond... (avrunda eventuella decimaltal till heltal - här och i nedanstående uppgifter) Innan du gör den slutliga beräkningen av sk beräknad kvarstående skatt/beräknad överskjutande skatt, se till att du hanterat årets skatt på ett sådant sätt att du har rätt skuld för 12'e terminenskatt och för debiterad kvarstående skatt. Beräkna hur stor årets skatt ska vara (räkna med 26,3 % på resultatet före skatt) och hantera detta på ett bokföringstekniskt lämpligt sätt. Notera dock att årets skatt på resultaträkningen inte nödvändigtvis är exakt 26,3 % av resultatet före skatt, eftersom det även kan fi nnas bokförda differenser mellan debiterad kvarstående skatt och tidigare beräknade kvarstående skatt på detta konto! 181 Slutligen: utjämna resultatkontona i klass 3-8 och för årets resultat i till eget kapital!

10 10 KOMMENTARER TILL MARKERADE UPPGIFTER 0 Sättet att här hantera interimsposterna den 1 januari har viss betydelse för hur den löpande bokföringen under året ska göras. Normalmetod, bruttometod eller nettometod - du bestämmer detta själv! En allmän rekommendation är att du använder bruttometoden för förutbetalda poster och normalmetoden för upplupna. Dock gäller att semesterlöner ofta bokförs med nettometoden och informationen i uppgiften gör det möjlighet att använd även denna metod. För upplupna räntor i utländsk valuta är normalmetoden defi nitivt att föredra eftersom den metoden underlättar kontering av valutakursdifferenser. Om du använder bruttometoden för vissa interimsposter och samtidigt vill ligga i fas med verifi kationsnummer och uppgiftsnummer, bokför då lämpligen aktuella interimsposter tillsammans med datorinköpet som verifi kation 1 i bokföringsprogrammet (se instruktionen för Visma/SPCS)! 2 Det handlar om normala standardprogram och dessa betraktas här som förbrukningsinventarier! Försäljning av aktier ger inte upphov till kundfordringar på normalt sätt. Inbetalningen till plusgirot sker därför omedelbart i denna transaktion. Sättet att bokföra preliminärskatten här bestämmer hur den ska bokföras under de kommande perioderna! De arbetsgivaravgifter som avser intjänad semester betalas till skattemyndigheten månaden efter det att semesterlönen utbetalats! Personalskatten är 30% och arbetsgivaravgifterna 32%. Använder du normalmetoden för semesterlönerna gäller att intjänad semester är 12% av bruttolönen (exkl. semesterlön).! Aktuellt fakturabelopp ingår i beloppet enl punkt 5. Inbetalningen sker dock här under punkt 12 och inte (som normalt vore) i punkt 22. Beloppet under punkt 22 påverkas inte av den inbetalning som görs här. (du kan betrakta beloppet i punkt 22 som justerat för den här inbetalningen). Varuinköp kan redovisas i BAS-planens klass 1 eller klass 4. Notera att det i inlämningsmallen enbart fi nns en rad för KSV så du får hantera detta problem på lämpligt sätt. Enligt rutinerna hos Intertrade ankomstregistreras denna faktura, vilket innebär att den också registreras som en leverantörsskuld. Avläs kontot för ingående moms och för saldot till avräkningskontot för moms. Gör detsamma med kontot för utgående moms! Avläs berörda skuldkonton i huvudboken. I samband med deklarationen ska dessa konton nollställas och saldona föras till skattekontot (1630) som därefter nollställs i samband med betalningen till skattemyndigheten. Notera att det inte spelar någon roll om du löpande använder skattekontot (1630). Skattekontot har inget IB och ska inte heller ha något UB, vilket gör att du lika gärna kan nollställa aktuella skuldkonton i samband med betalningarna! Personalskatten är fortfarande 30%, arbetsgivaravgifterna 32% och intjänad semester 12% av bruttolönen (exkl. semesterlön)! 21 Hur har du hanterat interimsposten? 24 Tänk på hur du hanterar momsen! 34 Personalskatten är 30% och procentsatsen för arbetsgivaravgifterna ska du komma ihåg! 40 Kassaskåpet är att betrakta som anläggningstillgångar! 45 Nu ska du komma ihåg båda procentsatserna! De inköpta varorna ska säljas trots att beteckningen är "provinköp". Varorna är således normala lagervaror. Tullverket tar in tullavgift och sk tullmoms på de importerade varorna. Tullavgiften är ett utlägg för hemtagningen och direkt hänförliga till anskaffningen av varorna! 74 Kreditkortet tillhör Intertrade AB och är alltså inte VD s privata kort!

11 11 78 och Hur hanterade du semesterlöneskulden vid årets början? Använder du normalmetoden eller nettometoden? Använder du nettometoden (eller bruttometoden) bokför du den utbetalda semesterlönen på ett visst sätt. Använder du normalmetoden, bokför du på ett annat. De anställda i Intertrade har fast månadslön och ett semesteravtal som innebär 25 dagars semester, enligt semesterlagen. Detta gör att den intjänade semesterlönen kan beräknas som 12 % av bruttolönen (exklusive semesterlön). Aktiernas kvotvärde är kr och före nyemissionen består aktiekapitalet således av: / = aktier. Redovisa så informativt som möjligt. Använd konto för osäkra kundfordringar och redovisa nedskrivningen på särskilt konto, dvs. använd indirekt redovisningsmetod. Inlämningsmallen förutsätter detta redovisningssätt! 140 När maskinen skrivit ned tas den bort ur bokföringen. 158 Den debiterade kvarskatten ska i den här uppgiften redovisas på skatteskuldskontot. 159 Glasaren AB behandlades under punkt 139! Observera att uppskrivningsbeloppet ska vara sådant att fastighetens redovisade värdet blir Det är således inte själva uppskrivningsbeloppet som är Observera också att nyttjandeperioden inte påverkas av uppskrivningen! Ledning... när byggnaden till slut har noll som bokfört värde kan man rimligen inte ha en stor uppskrivningsfond kopplad till den helt avskrivna byggnaden Att avsättningen ska vara si eller så stor, betyder att avsättningen som skuldpost ska vara si eller så stor. 171 Hur detta ska bokföras bestäms av hur du hanterade interimsskulden vid årets början och hur du bokförde den utbetalda semesterlönen i juni! Den använda metoden (brutto-, normal eller nettometoden) måste användas konsekvent! 177 Testa 20- och 30-regeln och välj den som ger mest fördelaktigt värde! Sätt av 25% av beloppet för resultatet efter övriga bokslutsdispositioner, dvs. resultatet efter förändring av ackumulerade överavskrivningar. Resulterar procentberäkningen i ett ojämnt tal så avrunda till helt krontal, om ni inte vill mata in belopp med ören. Olika sätt att hantera preliminärskatten löpande ger olika konsekvenser här! Därtill kan procentberäkningen även här resultera i ojämna tal. Behandla eventuella decimalproblem på samma sätt som för periodiseringsfonden! Detta är den unika transaktion som gör att balanskontots båda sidor blir lika stora! Observera att du enbart ska göra EN st kontering. Är årets resultat en vinst ska beloppet debiteras konto 8999 och krediteras Är årets resultat en förlust ska beloppet på motsvarande sätt krediteras konto 8999 och debiteras 2099.

12 12 TIPS Läs all text noggrant, inklusive de särskilda kommentarerna till gråmarkerde deluppgifter och de nedanstående tipsen! Uppgiften ska redovisas/lämnas in genom att en mall fylls i. Mallen visas i på de tre sista sidorna i det här dokumentet. Dock ska inte dessa sidor lämnas in. Den riktiga mallen finns i ett Exceldokument och distribueras särskilt över e-posten, eftersom det utskickade dokumentet ska fyllas i och returneras per e-post. Samtidigt ska en verifikationslista bifogas. Dessa krav gör er fria att använda vilket bokföringsprogram ni vill. Ni har dock tillgång till fri nedladdning av Visma/SPCS, som är ett vanligt svenskt bokföringsprogram. Detta program finns också installerat på datorerna i EKO-systemet. Inlämningskravet innebär också att ni inte nödvändigtvis behöver använda ett bokföringsprogram, även om vår starka rekommendation är att ni gör det. För den här typen av uppgift är ett bokföringsprogram nästan nödvändigt samtidigt som det tillhör en ekonoms normalkompetens att kunna hantera ett sådant program. Om du är obekant med datorbaserad bokföring bör du ta chansen och lära dig detta nu i samband med kursen! Svenska bokföringsprogram innehåller olika kontoplaner, även om de oftast är varianter av den standardkontoplan som heter BAS. På nästa sida finns en förteckning över konton som behövs för att lösa uppgiften. Dessa konton finns i de flesta BAS-kontoplaner men kan ha litet varierande benämningar och kontonummer. Kontona ska dock finnas i de aktuella kontoklasserna (den första positionen i kontonumret visar kontoklass). Finns exempelvis inte konton för Kursförluster/Kursdifferenser/Valutakursdifferenser etc i såväl kontoklass 7 som kontoklass 8 måste du lägga till det som saknas. I de flesta bokföringsprogram kan du fritt lägga till de konton du vill använda. Tänk dock på i vilken kontoklass och kontogrupp nya konton läggs till eftersom detta har konsekvenser när programmet grupperar olika konton för utskrift/visning av balans och resultaträkningen. Notera också att balanskontot på sid 1 i det här dokumentet har konton med 0-värden. Dessa har skrivits ut enbart för att visa att ni senare kommer att behöva dessa konton. Ni tjänar också på att redan från början gå igenom de mallar som ska lämnas in. Oavsett vilka konton ni väljer att använda så är det mallen som ska fyllas i och ni kommer att ha anledning att lägga samman vissa konton när ni fyller i mallen. När ni löser uppgiften - gör deluppgifterna för hand först! Sitter man vid datorn och löser konteringsproblemen löpande är det lätt att göra felaktiga inmatningar. Problemet är i så fall att man måste göra rättelseverifikationer och då är det lätt att bokföringen blir oöverskådligt och svårgenomtränglig - om man i efterhand har behov av att göra nya ändringar. Gör rätt från början, dvs. diskutera deluppgifterna först, skriv en bokföringsorder med aktuella debet- och kreditbelopp, var överens om konteringen och gör därefter inmatningen i datorn! Observera att det för vissa deluppgifter är lämpligt att dela upp debet/kredit-konteringarna på ett naturligt sätt istället för att räkna samman olika belopp. Balans och resultaträkningen är rätt eller fel. Bokföringen ska göras enligt normal praxis och aktuell lagstiftning. Den innehåller inga affärshändelser som har alternativa lösningar. I några få fall har lagstiftning/god redovisningssed ändrats under senare år. Kassaflödesanalysen rättas så långt möjligt med utgångspunkt från värdena i er balans- och resultaträkning.

13 DESSA KONTON (och några till) BEHÖVS FÖR ATT LÖSA UPPGIFTEN Kontonummer och benämning kan skilja sig mellan kontoplaner och bokföringsprogram. De nedanstående kontona är, med några undantag, hämtade från SPCS variant av BAS-2007 Konto Typ Benämning Konto Typ Benämning 1110 AT Byggnader 2990 KS Övr interimsskulder 1119 AT Ack avskrivn byggnader 3051 I Försäljning varor 25% sv 1130 AT Mark 3056 I Försäljning varor till EU 1200 AT Maskiner och inventarier 3731 I Kassarabatter 1209 AT Ack avskrivning maskiner och inv I Övriga intäktskorrigeringar 1250 AT Datorer 3960 I Kursvinst rörelsen 1259 AT Ack avskrivning datorer 3973 I Vinst avyttring maskiner/inv 1330 AT Aktier (svenska) 4010 K Inköp materiel och varor 1400 OT Lager 4090 K Förändring av varulager 1480 OT Förskott till leverantör 5160 K Renhållning och städning 1510 OT Kundfordringar 5310 K El för drift 1515 OT Osäkra kundfordringar 5410 K Förbrukningsinventarier 1519 OT Nedskrivning kundfordringar 5500 K Reparation och underhåll 1630 OT Avräkning skatter och avgift 5690 K Övr transportmedel 1790 OT Övr interimsfordringar 5900 K Reklam & PR (Marknadsföring) 1920 OT Plusgiro 5990 K Övrig reklam 1930 OT Checkräkningskredit 6064 K Factoringavgifter 1940 OT Övriga bankkonton 6110 K Kontorsmaterial 2081 EK Aktiekapital 6310 K Företagsförsäkringar 2084 EK Överkursfond 6350 K Kundförluster 2085 EK Uppskrivningsfond 6390 K Övriga riskkostnader 2086 EK Reservfond 6540 K IT-tjänster 2091 EK Balanserad vinst/förlust 6970 K Tidningar och tidskrifter 2098 EK Vinst/förlust föregående år 7210 K Lön tjänstemän 2099 EK Redovisat resultat 7285 K Semesterlön, tjänstemän 2120 OR Periodiseringsfond TAX 7510 K Arbetsgivaravgifter 2150 OR Ack överavskrivningar 7519 K Sociala avgifter semesterlön 2220 A Garantiskulder 7690 K Övriga personalkostnader 2330 LS Beviljad checkräkningskredit 7730 K Nedskrivning av maskiner och inv LS Utnyttjad checkräkningskredit 7821 K Avskrivningar byggnader 2355 LS Lån i utländsk valuta 7830 K Avskrivningar maskiner/inv LS Övriga långfristiga skulder 7835 K Avskrivningar datorer 2410 KS Kortfristig del av långfristigt lån 7960 K Kursförluster 2440 KS Leverantörsskulder 7973 K Förlust avyttring maskiner/inv KS Skatteskulder 8220 K/I Resultat vid fsg av värdepapper 2611 KS Utgående moms försäljning 25% 8270 K Nedskrivning av finansiella AT 2641 KS Ingående moms 8300 I Ränteintäkter 2650 KS Moms redovisningskonto 8338 K/I Valutakursdifferenser (lån) 2710 KS Personalens källskatt 8339 K/I Valutakursdifferenser (räntor) 2731 KS Avräkning sociala avgifter 8400 K Räntekostnader 2890 KS Övr kortfristiga skulder 8811 K Avsättning per fond 2920 KS Upplupna semesterlöner 8850 K/I Överavskrivningar 2921 KS Upplupna soc.avg sem.lön 8910 K/I Årets skatt 2960 KS Upplupna räntekostnader 8999 K/I Redovisat resultat

14 Fyll i mallen med normala tecken, dvs med plus för intäkter och minus för kostnader! Intertrade 22 AB RESULTATRÄKNING G % 15 G Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning Personalkostnader Försäljn varor 25% sv Löner (normala) Försäljn varor till EU Semesterlöner Intäktsreduktioner Sociala avgifter S:a Nettoomsättning 0 Sociala avgifter på intjänad semester Övr personalkostnader Övriga intäkter S:a Personalkostnader 0 Kursvinst rörelsen Avskrivningar m.m. Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar Nedskrivning av maskiner/inventarier Avskrivningar byggnader S:a Rörelseintäkter 0 Avskrivningar maskiner/inv Avskrivningar datorer Rörelsens kostnader (Varor och förnödenheter mm) S:a Avskrivningar m.m. 0 Handelsvaror (Kostand Sålda Varor) Övriga rörelsekostnader mm Kursförluster S:a Handelsvaror mm 0 Förlust vid avyttr maskiner/inv S:a Övriga rörelsekostnader mm 0 Bruttovinst 0 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 0 Övriga externa kostnader Finansiella poster Renhålln och städning Vinst/förlust, fsg av finansiella anläggningstillgångar El för drift Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier Ränteintäkter Reparation och underhåll Kursdifferenser - lån Övr transportmedel Kursdifferenser - räntor Marknadsföring Räntekostnader Factoringavgifter S:a Räntor och liknande resultatposter 0 Kontorsmaterial Företagsförsäkringar Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 0 Kundförluster Övriga riskkostnader Bokslutsdispositioner IT-tjänster Förändring av ackumulerade överavskrivningar Tidningar och tidskrifter Avsättning till periodiseringsfond S:a Övriga externa kostnader 0 S:a Bokslutsdispositioner 0 Skriv in era personuppgifter!! Namn Namn Namn Namn Gruppnummer Mailadress Mailadress Mailadress Mailadress Resultat före skatt 0 Årets skatt Årets resultat 0

15 Intertrade 22 AB BALANSRÄKNING Fyll i mallen med normala tecken, dvs använd inte minus för kredtiposter på balanskontots kreditsida!! TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Anläggningstillgångar Byggnader Aktiekapital Ack avskrivn byggnader Överkursfond 0 Mark Uppskrivningsfond Maskiner och inventarier Reservfond Ack avskrivn maskiner Balanserad vinst/förlust Datorer Redovisat resultat Ack avskrivn datorer S:a Eget kapital Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver S:a Anläggningstillgångar Ack överavskrivningar Periodiseringsfonder 0 S:a Obeskattade reserver Avsättning för garantiåtaganden S:a Avsättningar Utnyttjad checkräkningskredit 0 Omsättningstillgångar Lån i utländsk valuta Varulager m.m. Övr långfristiga skulder Lager Förskott till leverantörer S:a Långfristiga skulder Fordringar Kortfristig del av långfr skuld Kundfordringar Leverantörsskulder Osäkra kundfordringar Skatteskulder Nedskrivning kundfordringar Moms redovisningskonto Övr interimsfordringar Personalens källskatt Avräkn sociala avgifter Kassa och bank Upplupna semlöner Plusgiro Upplupna soc. avgifter på sem.lön Checkräkningskredit 0 Upplupna räntekostnader Bankkonton Övr interimsskulder S:a Omsättningstillgångar S:a Kortfristiga skulder S:A TILLGÅNGAR S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

16 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 0 Rörelseresultat 0 Justering för resultatposter som hanteras under investeringssektorn Nedskrivninar och avskrivningar Övriga påverkande poster 0 Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före försändring ar av rörelsekapitalet 0 Förändringar i rörelsekapital: Ökning (-) / Minskning (+) av varulager Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar Ökning (-) / Minskning (+) av övriga rörelsefordringa och liknande poster Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörsskulder Ökning (+) / Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder Ökning (+) / Minskning (-) av långfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av aktier Förvärv av aktier Intertrade 22 AB KASSAFLÖDESANALYS 2010 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Amortering / upptagna lån Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 0 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 0

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

samtidigt som den ingående momsen återbetalas från Skatteverket. (3) Man köper en ny maskin. Anskaffningsvärdet är inkl.

samtidigt som den ingående momsen återbetalas från Skatteverket. (3) Man köper en ny maskin. Anskaffningsvärdet är inkl. Kassaflödesanalys investeringssektorn Investeringssektorn är den andra av de tre sektorerna i kassaflödesanalysen Investeringssektorn är knuten till anläggningstillgångarna i balansräkningen och det är

Läs mer

Intertrade AB (small 04)

Intertrade AB (small 04) 2011-01-11 1 Intertrade AB (small 04) - inlämningsuppgift i externredovisning - Introduktion Uppgiften består i att bokföra ingående balanser och därefter de affärshändelser som inträffar månadsvis samt

Läs mer

Intertrade AB 105. - inlämningsuppgift i externredovisning -

Intertrade AB 105. - inlämningsuppgift i externredovisning - Intertrade AB 105 - inlämningsuppgift i externredovisning - 2015-09-18 1 Introduktion Uppgiften består i att bokföra ingående balanser och därefter de affärshändelser som inträffar månadsvis samt att göra

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 2

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 2 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 2 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 4

Fe2, redovisning, tentamen 4 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 20 frågor. Omdöme E 1. Du kan definiera en intäkt på två sätt. Avsluta nedan två meningar. 1. En intäkt

Läs mer

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington Sammanfattning redovisning Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Grundläggande begrepp Bokföring (exempel) Bokslut Analys (nyckeltal) AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1

Fe2, redovisning, tentamen 1 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 180 minuter går fort. Provet innehåller 16 frågor. Omdöme E 1. När uppstår en utgift? 2. Vad innebär att periodisera? 3. Visa en indirekt avskrivning

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 3

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 3 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 3 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE16,TE16 och IMIT16 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 14:00 17:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen

FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDBLSHÖGSKOLAN. Företagsekonomiska institutionen KOD. Externredovisning, FEG I OOC. Företagsekonomi; Grundnivå

GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDBLSHÖGSKOLAN. Företagsekonomiska institutionen KOD. Externredovisning, FEG I OOC. Företagsekonomi; Grundnivå HANDBLSHÖGSKOLAN Företagsekonomiska institutionen I Tentamensdatum: 1 KOD Tentamens namn (textat) Externredovisning, FEG I OOC Företagsekonomi; Grundnivå I Personnamn (texta, tack!) I Personnummer Med

Läs mer

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Redovisning & Beskattning Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Bokslutstablå (totalt 5p) På nästa sida återges saldobalansen för Äntligen Vår AB, ÄVAB, inför bokslutet 2014-12-31. ÄVAB bedriver

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: ADM 12 och ADM 13 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-18 Tid: 09.00

Läs mer

Tentamen i. ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O

Tentamen i. ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O HANDELSHÖGSKOLAN Tentamenskod: ---------------- Tentamen i k': ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O FÖlOOl, Företagsekonomi

Läs mer

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Skrivning 1 - redovisning, 5 maj 2014

Redovisning och kalkylering, 15 hp. Skrivning 1 - redovisning, 5 maj 2014 Redovisning och kalkylering, 15 hp Skrivning 1 - redovisning, 5 maj 2014 Skrivtid: Tillåtna hjälpmedel: 4 timmar Miniräknare Skrivningen omfattar 16 frågor och den kan ge maximalt 48 SE. Alla frågor är

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

Vad är moms? Föreläsning 5 1. Skattesatser

Vad är moms? Föreläsning 5 1. Skattesatser Vad är moms? Mervärdesskatt (moms) är en statlig indirekt skatt som är en konsumtionsskatt men även en omsättningsskatt och en mervärdesskatt. Konsumenten, den slutliga förbrukaren, bär skatten och den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

KSV = KSV = 800 RR (KSV)

KSV = KSV = 800 RR (KSV) Omsättningstillgångar Tillgångar som normalt omsätts i rörelsen Det är alltså avsikten med tillgången som avgör om det är omsättningstillgång eller ej, inte vilken typ av tillgång det är Fyra typer av

Läs mer