Kontosystem o bokföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontosystem o bokföring"

Transkript

1 Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning till RR/VF och BR/UB BASkontoplanens struktur och logik Avläsningsteknik och en utjämnings mnings kontering när n r resultatets belopp förs f in i balansräkningen Finns det startvärden rden (IBvärden) flyttas dessa ut påp aktuella beräkningskonton T EK S Beräkningskontonas öknings och minskningssidor ges av balanskontot Bokföring och kontosystem 1 Bokföring och kontosystem 2

2 T Eget kapital har en mängd m underkonton.... EK S Eget kapital Aktiekapital Resultat Kostnad 1 Intäkt 1 Kostnad 2 Intäkt 2 Löpande bokföring alltid debet = kredit annars... T S EK Om man använder nder beräkningskonton innebär r dubbel bokföring att balansboxens plusposter registreras påp beräkningskon kningskon tonas ökningssidor och minusposterna påp kontonas minskningssidor. Ser man sedan till att varje affärsh rshändelse registreras med samma belopp såväl s l till vänster (debet) på ett konto som till höger h (kredit) på ett annat, kommer balansekva tionens identitet att upprätth tthållas. Kravet påp debet=kredit är r således s en kon sekvens av balansekvationen och bokförs inte lika stora belopp i såväl s l debet som kredit, kommer T S EK! Bokföring och kontosystem 4

3 Det nystartade bussbolagets första f år (T) Bussar (EK) Eget kapital kapital Ägarna tillskjuter kapital ( (A)) Ett lån tas upp och banken betalar ut pengarna ( (B )) Inköp av buss på kredit. Bussens inköpspris är (C), den delbetalas under det första året med (D) Löpande under året faktureras resor till kunder, dvs. resorna säljs på kredit. Resorna genomförs löpande under året (totalbelopp 1 (E)) Företaget erhåller fakturor för drivmedel, reparationer och annat löpande under året (totalbelopp (F)) Diverse leverantörsfakturor betalas under året, dock inte alla (totalbelopp (G )) Kunder betalar det mesta av vad som fakturerats, dock inte allt (totalbelopp 1 (H )) Bussen beräknas bli använd i 4 år och har vid bokslutet använts ett år (I) (T) Kundfordringar (T) Kassa / Bank (EK) Eget kapital resultat (S) Banklån (S) Leverantörsskulder (I) Försäljning resor Kontera dessa affärsh rshändelser på lämpliga konton! Träna Tkontering T och avläsning med bussbolagets första f år (K) Diverse driftskostnader (K) Avskrivningar

4 Saldo, avslutning och avläsning Tkonton har genom sin bildmässighet pedagogiska poänger. Vill man använda nda sådana s och bokföra manuellt träffar man påp be greppen saldo, avslutning och avläsning. Kontosystemet avslutas genom att nettobeloppen påp alla beräkningskonton läses l av och förs (slutligen) till balanskontot (BR/UB). Exemplet visar enbart ett konto för f r bussar och ett för f r kassa. Bussar IB UB 600 IB UB 200 Kassa Bussar 600 Kassa 200 BR/UB Maskinkontot har ett debetsaldo påp 600 och kontot Kassa ett debet saldo påp 200. Dessa saldon läses l av påp beräkningskontona och flyttas till debet påp BR/UBkontot. Denna avläsning görs g helt automatiskt i datorbaserade bokföringsprogram. IB IB Avslutning av ett kontosystemet... T Σ Balanskonto (BR/UB) = EK S Σ Eget kapital IB IB Eget kapital Resultatkonto (RR/VF) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Vill man göra g en debet/kredit kreditkonteringkontering utjämnar man beräknings knings kontona.. Debiteringen påp BR/UB motsvaras dåd av en kreditering påp respektive beräkningskonto. Beräkningskontonas bägge b sidor sum merar då till samma belopp (för r Bussar: 600 och för f r Kassa: 200) Bokföring och kontosystem 8

5 (T) Bussar C I (EK) Eget kapital kapital A UB för f r ett år r blir IB nästa n år r.... (EK) Eget kapital resultat K L J 1 Bussar EK kap 200 IB (T) Kundfordringar E 1 A B H 1 H 1 (T) Kassa / Bank D G Vid manuell bokföring överförs rs intäkts kts och kostnadskontonas saldon till EKresultat post för f r post (JL). Resultaträkningen upprättas med utgångspunkt i kontot EKresultat. (S) Banklån D G (I) Försäljning resor J 1 F E 1 (K) Diverse driftskostnader I B (S) Leverantörsskulder C F K (K) Avskrivningar L IB 600 Kundfordringar IB 100 Kassa / bank IB 200 Balanskontot som UB T Bussar: UB 600 Kundford: UB 100 Kassa: UB EK EK kapital: UB 100 S EK resultat: UB 100 Banklån: UB 200 Lev.skuld: UB Årets resultat som UB blir Föregående ende års resultat som IB och ingår r i EK kap Årets resultat som IB är r alltid 0 eftersom inga intäkter eller kostnader ännu har bokförts EK res Banklån Lev.skuld 0 IB 200 IB 500 IB

6 periodiseringen som debet kredit... debet SKULD kredit INKOMST INTÄKT kredit debet TILLGÅNG UTGIFT kredit debet KOSTNAD Att redovisningen bygger påp inkomster och utgifter med periodisering till intäkter och kostnader är r således s kopplat till bokföringens krav påp såväl debitering som kreditering. Detta debet/kredit kreditkravkrav gäller dock inte bara rörelserelaterade relserelaterade transaktioner utan alla transaktioner! Begreppet dubbel bokföring ring syftar ursprungligen påp fenomenet att man använder nder dubbla böckerb cker,, en grundbok och en huvudbok, men brukar även kopplas till den kontomässiga ssiga dubbelnoteringen i debet och kredit! BASkontoplanen Svensk standardkontoplan med 2 kontoklasser för f balansräkning och 6 för f r resultaträkning. En klass för r tillgångar (klass 1),, en för f r eget kapital och skulder (klass( 2),, en för f r intäkter (klass 3),, fyra för f rörelsekostnader relsekostnader (klass 47) 4 och en blandad klass för finansiella samt övriga intäkter och kostnader (klass 8). Dessa åtta kontoklasser hanterar företagets externredovisning. BASkontoplanen revideras löpande l och finns i branschspecifika varianter Kontona har en fyrsiffrig kod (kontoklass, kontogrupp, konto och underkonto) och deras gruppering ges i princip av de finansiella rapporternas struktur När r det gäller g rörelsetransak tioner är inkomsten alltid en debitering,, medan skulden alternativt intäkten är r en kreditering När r det gäller g rörelsetransak tioner är utgiften alltid en kreditering,, medan tillgången alternativt kostnaden är r en debitering FÖRSÄLJNINGS VÄRDE ANSKAFFNINGS VÄRDE Kontoplanen är r anpassad för f r datorbaserad redo visning och utnyttjar s.k. avläsningsteknik. En avslutande s.k. utjämningstransaktion hanterar resultatkontonas införande i balanskontot Bokföring och kontosystem 12

7 BASplanens struktur och innehåll (kontogrupper) Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Ställning Resultat Balanskonton Konton för rörelsresultat Eget kapital, avsätt ningar och skulder Rörelsens intäkter Kostnader varor/ 20 Eget kapital 30 Huvudintäkter 40 Inköp av varor och Kostnader övriga externa Kostnader övriga externa 50 Lokalkostnader 60 Övriga försälj ningskostnader Kostnader personal mm 70 Löner till kollektivanställda Intäkter och kostnader finansiella och andra 80 Resultat från aktier/ andelar i koncern företag 11 Byggnader och mark 12 Maskiner och inventarier 13 Finansiella anläggni ngstillgångar 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten 21 Obeskattade reserver 31 Huvudintäkter 41 Inköp av varor och 22 Avsättningar 32 Huvudintäkter 42 Inköp av varor och 23 Långfristiga skulder 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 15 Kundfordringar 25 Skatteskulder 35 Fakturerade kostnader 16 Övriga kortfristiga fordringar 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 Kortfristiga placeringar 26 Moms och särskilda punktskatter 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 28 Övriga kortfristiga skulder 19 Kassa och bank 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 Huvudintäkter 43 Inköp av varor och 34 Huvudintäkter 44 Inköp av varor och 36 Rörelsens sidointäkter 37 Intäktskorrige geringar 38 Aktiverat arbete för egen räkning 39 Övriga rörelseintäkter 45 Inköp av varor och 46 Legoarbeten och underentreprenader 47 Reduktion av inköpspriser 51 Fastighetskostnader 61 Kontors och trycksaker 52 Hyra av anläggningstillgångar 53 Energikostnader 63 Företagsförsäkringar och riskkostnader 54 Förbrukningsinv. och förbrukn. 55 Reparation och underhåll 56 Kostnader för transportmedel 57 Frakter och transporter 62 Tele och porto 72 Löner till tjänste män och företagsledare 64 Förvaltningskost nader 65 Övriga externa tjänster 71 Fri 81 Resultat från aktier/ andelar i intresseföretag 73 Kostnadsersätt ningar och förmåner 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultat poster 74 Pensionskostnader 84 Räntekostnader och liknande resultatposter 75 Sociala och andra avgifter enl lag och avtal 66 Fri 76 Övriga personalkostnader 67 Fri 77 Nedskrivningar och återföring av nedskriv ningar 48 Fri 58 Resekostnader 68 Inhyrd personal 78 Avskrivningar enl plan 49 Lagerförändr. och förändr. av pågående arbeten 59 Reklam och PR 69 Övriga externa kostnader 79 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader 85 Fri 86 Fri 87 Extraordinära intäkter och kostnader 88 Bokslutsdispositioner 89 Skatter och årets resultat 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Byggnader och mark 12 Maskiner och inventarier 13 Finansiella anläggningstillgångar 14 Lager och pågående arbeten 15 Kundfordringar 16 Övriga kortfristiga fordringar 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 Kortfristiga placeringar 19 Kassa och bank 20 Eget kapital 21 Obeskattade reserver 22 Avsättningar 23 Långfristiga skulder 24 Kortfristiga skulder t kunder o leverantörer 25 Skatteskulder 26 Moms o särskilda punktskatter 27 Personalens skatter och avgifter 28 Övriga kortfristiga skulder 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 Rörelsens huvudintäkter 35 Fakturerade kostnader 36 Rörelsens sidointäkter 37 Intäktskorrigeringar 38 Aktiverat arbete för egen räkning 39 Övriga rörelseintäkter 40 Inköp av varor och 46 Legoarbeten, underentreprenader 47 Reduktioner av inköpspriser 49 Lagerförändringar och förändring av pågående arbeten 50 Lokalkostnader 51 Fastighetskostnader 52 Hyra av anläggningstillgångar BASplanens kontogrupper 53 Energikostnader 54 Förbrukningsinventarier och förbruknings 55 Reparation och underhåll 56 Kostnader för transportmedel 57 Frakter och transporter 58 Resekostnader 59 Reklam och PR 60 Övriga försäljningskostnader 61 Kontors och trycksaker 62 Tele och post 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 64 Förvaltningskostnader 65 Övriga externa tjänster 68 Inhyrd personal 69 Övriga externa kostnader 70 Löner till kollektivanställda 72 Löner till tjänstemän och företagsledare 73 Kostnadsersättningar och förmåner 74 Pensionskostnader 75 Sociala och andra avgifter 76 Övriga personalkostnader 77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar 78 Avskrivningar enligt plan 79 Övriga rörelsekostnader 80 Resultat från aktier och andelar i koncernföretag 81 Resultat från andelar i intresseföretag 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 84 Räntekostnader och liknande resultatposter 87 Extraordinära intäkter och kostnader 88 Bokslutsdispositioner 89 Skatter och årets resultat

8 BASplanen använder nder avläsningsteknik C (1XXX) Bussar I (2XXX) Eget kapital övrigt A Vid vinst ser balans och resultatkontot ut som nedan. Debet och kredit är r lika totalt men med ett debetsaldo på balanskontot och ett lika stort kreditsaldo påp de sammanräknade resultatkontona. Med hjälp av en utjämningstransaktion (debet 8999 kredit 2099) förs Årets vinst in i eget kapital.. De sammanräknade resultatkontona utjämnas (debet=kredit och saldot är noll) och balanskontot balanserar därmed: d T = EK S! S (8) (1XXX) Kundfordringar E 1 H 1 (1XXX) Kassa / Bank A D B G H 1 (6XXX) Diverse driftskostnader F (2099) Eget kapital Årets resultat J (2XXX) Banklån B (2XXX) Leverantörsskulder D C G F (3XXX) Försäljning resor E 1 1 (7XXX) Avskrivningar (8999) Årets resultat I J kredit 2099 debet 8999 Vid datorbaserad bokföring skrivs resultaträkningen ut automatiskt med utgångspunkt från n samtliga konton i klass och enbart resultatets belopp förs f till EKresultat genom en enda utjämnande transaktion.

9 Att föra f bok kronologiskt.... Att föra f bok systematiskt.... Grundbok Ver nr Text Konto Kontonamn Debet Kredit 100 Betalning av skatter och avgifter 1920 Postgiro Betalning av skatter och avgifter 1630 Avräkn skatter och avgift Betalning av skatter och avgifter 2650 Moms redovisningskonto Betalning av skatter och avgifter 2710 Personalens källskatt Betalning av skatter och avgifter 2731 Avräkn sociala avgifter Betalning av skatter och avgifter 8910 Årets skattekostnad Löneutbetalning 1920 Postgiro Löneutbetalning 2731 Avräkn sociala avgifter Löneutbetalning 2710 Personalens källskatt Löneutbetalning 7210 Lön tjänstemän Löneutbetalning 7510 Arbetsgivaravgifter Kontokortsfaktura 2440 Leverantörsskulder Kontokortsfaktura 2890 Övr kortfr skulder Inbetalning från kunder 1510 Kundfordringar Inbetalning från kunder 1920 Postgiro Varuinköp 2440 Leverantörsskulder Varuinköp 2641 Ingående moms Varuinköp 4010 Inköp materiel och varor Nyemission 2081 Aktiekapital Nyemission 2084 Överkursfond Nyemission 1920 Postgiro Betalning av leverantörsskulder 1920 Postgiro Betalning av leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder Bilomkostnader 2440 Leverantörsskulder Bilomkostnader 2641 Ingående moms Bilomkostnader 5690 Övr transportmedel Inbetalning från kunder 1510 Kundfordringar Inbetalning från kunder 1920 Postgiro Överföring till momsredovisningsko 2650 Moms redovisningskonto Överföring till momsredovisningsko 2641 Ingående moms Överföring till momsredovisningsko 2611 Utg moms försäljning 25% Utgående kundfakturor 3051 Försäljn varor 25% sv Utgående kundfakturor 2611 Utg moms försäljning 25% Utgående kundfakturor 1510 Kundfordringar Reklamutskick 2440 Leverantörsskulder Reklamutskick 2641 Ingående moms Reklamutskick 5990 Övrig reklam Betalning av skatter och avgifter 1630 Avräkn skatter och avgift Betalning av skatter och avgifter 1920 Postgiro Betalning av skatter och avgifter 2650 Moms redovisningskonto Betalning av skatter och avgifter 2710 Personalens källskatt Betalning av skatter och avgifter 2731 Avräkn sociala avgifter Betalning av skatter och avgifter 8910 Årets skattekostnad Huvudbok 2440 Leverantörsskulder Konto Ver nr Text Debet Kredit Saldo Ackumulerat Städning Varuinköp Städning Betalning av leverantörsskulder Bilomkostnader Städning Bilomkostnader Elräkning Inköp programvaror Varuinköp Bilomkostnader Kontors Varuinköp Kontors Trycksaker Betalning av leverantörsskulder Marknadsföring Inköp av M/I kassaskåp Inköp av M/I truckar Kreditnota Bilomkostnader Elräkning Inköp programvaror Varuinköp Inköp kontors Varuinköp Betalning av leverantörsskulder Varuinköp från Ryssland Tullavgift och moms Bilomkostnader Städning Marknadföring Inköp dataprogram Inköp av M/I skrivare Städning Elräkning Varuinköp Bilomkostnader Platsannons Inköp av M/I distributionsbilar Betalning av leverantörsskulder

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring. Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Redovisning & bokföring Linköping 2012-11-14 Magnus Moberg FÖ6 Redovisning & bokföring» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition Måns och Bill har startat ett företag sedan två

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer