Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53"

Transkript

1 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar 59 Immateriella och finansiella anläggningstillgångar 70 Lån, checkräkningskredit, ränta och amorteringar 71 Eget kapital 74 Förutbetalda kostnader 79 Rättning av fel 81

2 2 Konteringar 2 Detta kapitel ska du använda som en uppslagsbok när du arbetar med praktikfallen och övningarna i arbetsboken. Här hittar du de vanligaste affärshändelserna och hur de registreras. I kapitlet finns också en del anvisningar som har med företagets bokslut att göra. I de exempel som visas i kapitlet får du följa verksamheten i LB Sportswear, ett företag som säljer specialdesignade sportkläder till butiker och idrottsföreningar både inom och utom Sverige. Sofie Berggren är ansvarig för redovisningen i företaget och i exemplen får du se hur hon löser olika redovisningsproblem. Alla konteringsexempel är numrerade, KE 1, KE 2 osv. Momshantering På de flesta varor och tjänster ska moms läggas på varans pris. Detta gäller alla företag, både när man säljer till konsumenter och när man säljer till andra företag. Momsen som man på det sättet tar ut från sina kunder ska sedan betalas in till staten. Momsen är en konsumtionsskatt som ska bäras helt och hållet av den som konsumerar, dvs. slutkunden. Ett företag som har betalt moms vid egna inköp av varor, materiel, maskiner etc. till sin produktion, kommer därför att få tillbaka den momsen. Det är i stället företagets kunder som blir slutlig betalare av denna skatt. Rent praktiskt går det till så att företaget får tillbaka den moms man självt har betalt på sina inköp genom att dra av den från den moms företaget vid försäljning har tagit ut från sina kunder. Det som då blir över betalar företaget in till skattemyndigheten. Moms som ett företag betalar på sina inköp av varor eller tjänster kallas ingående moms. Den moms som företaget har lagt på sina varor och tjänster vid försäljningen kallas utgående moms. Det belopp som ska betalas in blir alltså skillnaden mellan utgående och ingående moms. När den ingående momsen är större än den utgående kommer man att få tillbaka pengar. Utgående moms Ingående moms = Moms att betala eller få tillbaka Sven Tullgren och Studentlitteratur 2 Konteringar 31

3 Momssatser Efter det att Sverige gick med i EU har vi tre olika momssatser. Momspålägg (När momsen ingår i priset) 6 % Dagstidningar, resor, kulturarrangemang (5,66 %) 12 % Livsmedel, hotellrum, camping (10,71 %) 25 % Övrigt (20,00 %) Momsen läggs ovanpå priset som ett pålägg. Om momsen redan ingår i det pris man betalar måste man använda en lägre procentsats när man räknar av momsen. Dessa lägre procentsatser står inom parentes i uppställningen ovan. Priset exklusive moms kan man också få fram genom att dividera priset inklusive moms med 1,06, 1,12 respektive 1,25. Exempel 1 Räkna med moms Priset på ett par jeans i en butik är 500 kr. Vilket är priset exklusive moms? 1. Momsen är 0, = 100 kr. Priset exkl. moms är = 400 kr. 2. Priset exkl. moms är 500/1,25 = 400 kr. Momskonton I BAS 2000 hittar man följande konton att använda för sin momsredovisning: 2610 Utgående moms oreducerad (25 %) 2620 Utgående moms reducerad 1 (12 %) 2630 Utgående moms reducerad 2 (6 %) 2640 Ingående moms 2650 Redovisning moms Deklaration och betalning av moms Momsen ska deklareras varje månad på en särskild skattedeklaration senast den 12:e i andra månaden efter momsmånaden (i januari och augusti är det den 17:e). Då ska också momsen betalas in. Datumen anger dagen då såväl deklaration som betalning ska vara hos skattemyndigheten. Alla inbetalningar görs till ett sär Konteringar Sven Tullgren och Studentlitteratur

4 skilt skattekonto som alla skattskyldiga har hos skattemyndigheten. Om betalningen kommer för sent uppstår ett underskott på skattekontot, och det underskottet får man betala ränta för. Om skattedeklarationen lämnas för sent utgår förseningsavgift på kr. (Se även avsnittet Skattekontot under Eget kapital i slutet av detta kapitel.) Några undantag finns dock från denna huvudregel: Undantag 1: För att staten ska få in momspengarna snabbare har man bestämt att stora företag ska betala in momsen lite tidigare. Företag med en omsättning över 40 miljoner kr ska därför deklarera och betala moms redan den 26:e i månaden efter momsmånaden. Undantag 2: Enskilda näringsidkare och aktiebolag som har en omsättning under 1 miljon kr kan deklarera momsen en gång om året i samband med den årliga inkomstdeklarationen. En preliminärt beräknad moms kommer då att bakas in i företagarens respektive bolagets preliminära F-skatt. På det sättet får staten in momspengarna efter hand under året även om momsen deklareras senare. Undantag 3: Handelsbolag som har en omsättning under kr kan få deklarera och betala moms en gång om året, den 12:e februari året efter momsåret. Vid momsdeklarationen, som är en del av den s.k. skattedeklarationen (avser även arbetsgivaravgifter, personalskatt och F-skatt), ska också uppgift om försäljningssiffror för perioden anges. Se exemplet på nästa sida. När en månad är slut är det lämpligt att tömma kontona för ingående och utgående moms och föra över beloppen till ett enda konto, 2650 Redovisning moms (vid skuld) eller 1650 Momsfordran (vid tillgodohavande). På det kontot samlas då aktuell momsskuld/momsfordran för månaden. Eftersom kontona för ingående och utgående moms nu är tomma kan man där börja samla ny moms för nästa månad. Detta gäller de företag som ska redovisa moms varje månad. Kommentar till momsredovisningen Vissa bokföringsprogram tillåter att man väntar med att tömma momskontona till den dag då man gör skattedeklarationen. Man måste då vara uppmärksam på att det finns två månaders moms på momskontona och dessutom den moms man har hunnit bokföra i början av deklarationsmånaden. Detta kan i vissa fall vålla lite problem. Här i denna bok gör vi på det sätt som har beskrivits ovan, dvs. tömmer momskontona vid slutet av varje månad. Skattedeklaration ska också kunna göras elektroniskt. Försök med detta påbörjades under Moms vid import och export Se avsnittet Utlandsaffärer längre fram i detta kapitel. Sven Tullgren och Studentlitteratur 2 Konteringar 33

5 Exempel 2 Momsredovisning i LB Sportswear I LB Sportswear har Sofie tagit fram följande kontosaldon i slutet av januari månad: Konto 2610 Utgående moms ( står för kreditsaldo) 2640 Ingående moms Försäljning KE 1 Sofie bokför tömning av momskontona vid slutet av januari. Konto Debet Kredit 2610 Utgående moms Ingående moms Redovisning moms Skulden på konto 2650 Redovisning moms står kvar på det kontot fram till att Sofie ska göra deklaration den 12:e mars. När deklarationen är gjord för hon över skulden till kontot 2012 Avräkning skatter och avgifter. (I aktiebolag och handelsbolag används konto 1630 Avräkning skatter och avgifter.) Utdrag ur skattedeklaration den 12:e mars för LB Sportswear: KE 2 Sofie bokför överföringen av momsskuld till konto 2012 Avräkning skatter och avgifter. Konto Debet Kredit 2650 Redovisning moms Avräkning skatter o avgifter När Sofie betalar in pengar till företagets skattekonto debiterar hon avräkningskontot och check/postgirokontot krediteras. Betalningen kommer då även att innefatta arbetsgivaravgifter och personalskatt för februari samt företagarens F-skatt. (Se avsnittet om löner.) 34 2 Konteringar Sven Tullgren och Studentlitteratur

6 Januarimoms Moms som läggs på vid försäljning Momshantering Utg. moms 2610 Kredit Moms som betalas vid inköp Överföring 31 jan Ing. moms 2640 Debet Red. moms Överföring 10 mars till Avräkning skatter och avgifter Betalning görs den 10 mars till skattekontoret Avräkning 2012 Skulden är 0 Hur moms redovisas. Inköp av varor och material Med varor menar man de produkter som ett företag köper in för att sedan sälja vidare. Material är produkter som ska bearbetas innan de säljs vidare, t.ex. råmaterial. I kontogrupp 40 kan man själv lägga upp olika konton för olika varugrupper. Varor som ligger på lager redovisas på särskilt lagerkonto. Vi använder följande konton för handelsföretag: Konton 4011 Varuinköp 1460 Lager av handelsvaror 4731 Erhållna kassarabatter 1684 Fordran hos leverantör 4732 Erhållna mängdrabatter (bonus) 2440 Leverantörsskulder 4960 Förändring av lager av handelsvaror Bokföring av varuinköp På konto 4011 Varuinköp redovisas alla inköpta varor men där ska också redovisas alla kostnader som man har för att få hem varorna, s.k. hemtagningskostnader. Hit räknas t.ex. frakter, speditionsavgifter och tull. Rabatter som ges i samband med inköpet räknas av på anskaffningspriset direkt. Rabatter som lämnas i efterhand, t.ex. bonus och kassarabatter, behandlas som s.k. reduktion av inköpspriser och bokförs på särskilda konton. Sven Tullgren och Studentlitteratur 2 Konteringar 35

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Vickes Glasbod. Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas

Vickes Glasbod. Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Vickes Glasbod Övningar till SPCS bokföring för Windows EU bas Thomas Karlsson Marianne Petersson L Trädgårdsgatan 3 Bidalitevägen 11 382 33 NYBRO 382 46 NYBRO 0481-156 20 thomas.karlsson@nybro.se 0481-144

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer