CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA. Geologi Geoteknik med grundlaggning Vattenbyggnad Vattenforsorjnings - och avloppsteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA. Geologi Geoteknik med grundlaggning Vattenbyggnad Vattenforsorjnings - och avloppsteknik"

Transkript

1 CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA GEOHYDROLOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN Geologi Geoteknik med grundlaggning Vattenbyggnad Vattenforsorjnings - och avloppsteknik ISSN Dimensionering av dagvattensystem RA TIONELLA METODEN... - ~r l T - A del sh Lhao -G /.~ SVEN L VNGFEL T Meddelande nr 56 Goteborg 98

2 ss IN RUP -8000

3

4 Denna skrift resultatet av ett informationsans (nr } till iska Chalmers tekniska Vardefulla har lamnats av Olle unggren VA-verk samt Anders Sjoberg och Viktor Arnell Chalmers tekniska la har skrivits ut av itt Ann-Marie Holmdahl F har ritats av Janiszewska icja och Goteborg i januari 98 Sven Lyngfelt

5

6 OCH Inom ramen for den vid fera har framst inriktats ssen och utveck er for metoden for tern Sannoikt denna metod om an i mindre ar att och som en tat har di med tre oika ambi a att kunna lasas ) information allmant om Rationel tion och som hor samman fi 2) 3) mer diskus samt redovisn i me to den vander s till konsulter och som har kontakt med system Den allmanna informationen i man tel 2 (5 Den som onskar til 4 och 5. Den mer vi av bearbetn biagorna 2 3 och 4 I som material orer L~isa fort- redo- amt bear bet-

7 ekt Des sannolikt och ett av av givna referenser Eftersom mals har varit att ge konkreta inen har i avsnitt anvants enheterna for intensitet och for tiden de teoretiska i bi 2 och 3 anvands dock SI-systemet att dar enheterna inte For utsatta som helhet ler ler

8 SAMMANFATTNING INLEDNING 3 2 RATIONELLA METOD EN FORMULERING OCH 2 av lser koncentrationstid 2 2 tintervall lser 2.3 Formu av Rationella Metod en OCH 5 3. Allmant Mat--, och imuler tat 3 4 Utvarder sammanstal av resultat RATIONELLA METODENS Allmant Nederbordsstatistik Koncentrationstiden Reducerad area ~ intensiteten vid av Metoden-fl6desberakn Jamf6relse med traditionell metodik ALTERNATIV METODIK DISKUSSION EXEMPEL Allmd.nt Alternativ

9

10 Sid BILAGA Berakn metodik traditionell 7 BILAGA 2 Tid-area Metoden Rationella Metoden kinematisk vagteori en jamforelse 5 BILAGA 3 Samband for berakn tiden i ett avrinning av koncentrations 59 BILAGA 4 av "dimensionerande koncentra~ 69 tionstid med hj av tid-areakurvor BETECKNINGAR REFERENSER 75 77

11

12 Den kan over sorn over vara av veckl rned de Den ationella rande bestarns area av iteten be for givna varakt och intervall i metoden ar det beraknade flodet har sarnma tintervall som iteten samma sannolikhet for overskridande for l metod ens sorn Var sul

13 2 stams enl ovan och mellan utom av folj la Metoden som dess ioner ges al j ett antal For ett maximalt For d) Kvoten (Rationel in tens i let for be av varje dimens vi for ett bestamt val

14 Nar amhal den naturliga helt e tor etc) ditionella tern tern av rannstenar for Genom att gatra- ar Detta bildar ett Hur dimensioneras Bel as tensivt overskrids ekonomi valja dimensioner l~~h~u En 30 ol I med forenk till som Metoden ar den mes kan betraktas som den for mindre mellan riml dimensioner och risken for Denna ri med k let som i anger den tid som i genom- sni mel man lla

15 Under mest anvanda e Jamfort med Ranoggrannare anaen alltmer okad och dimensione- me betraktas som kommer darfor att en i dimensionenya universalme den lken metod skall valjas Detta innesom en la for modell mode som mas iga komstinterva som anvands ar reav ion av metodens ikten noggrann av r av jektorens ler lt dar for och vid tillatt ge ar jars resul av i ck over ion En

16 5 sa dan medfor en mojlighet till battre avvagmellan kostnader for tern a ena sidan och kostnader for och sociala krav a andra sidan. Det bor har betonas att oavsett den moda som och utveckl av Rationella Metoden bor den av sin uppbyggnad endast anvanvid das som overs dimensioner av

17

18 2 2 kort di a en starkt oss forst betrakta ett regn rned en kons kornrner oka rnaxirnalt for vattnet i sarnverkar for arnett iteten sorn tar siteten Den all a devi och kan I f vi tet kan rnedelvarden over rninut intensi ta varje for en siteten i Om rnedel- For treckade rned beskrivas finieras av

19 Intensitet ( regn) (l/s ha ~~~-+--~--4---T---r ~--~Tid t4 6 8 (MIN) e ett regn itetens variation under Intensitet (regn) (l/s ha) Medelintensitet Blockre net Medelintensiteten for en be tamd )

20 Hur stort utflode utflode Detta ar for hinna tensi ha) bl ten ( < 40 t 0 anta motsvarande Ett vara att det maximala en storlek motsvarande tid figur med och maximi och for soml form overens mer ocksa teten i Om en for ett be dellen av a bi regnsintens Eftersom for av koms

21 man kan forvanta intraffa fall tid som i medeltal forintensi ten eller Om t ex aterkomsti en i ett under en att vara floden, let i stalbestams ur en tids oss ta ett bostads en e utvarderades ett maximalt f intensiteter 9 och 2 minuter av tids- Med hja av en ej har se I ) kan nu tintervallet for 3 visar de belet for en handelse flode eller regn For- e som bas For skalor anvants Vi val kan anses represendarfor vara for-

22 lntensitet / 2 /3 /2 3 j I Forme!: a i = + c i medelintensitet 0/s ha) varaktighet (min) a, c = konstanter enligt tabell a b

23 vid til av samma satt som befinns fordel i sex staett omvarierar rna finns i 4 visar fori form av kurvskara i stallet l l l namnts en statistisk floden knutna till ett for en tamd formuleras foljande satt: A ( ) for ten funktionen for l fficient

24 Kvoten lan ende av vid en Koncentrationstiden for intensitet Detta och vari okande f Eftersorn let kornrner olika intensiteten hur har forde jon kurva tidens 3) joorn- och f

25 Metoden som orts i detta icerade /5 6/ till att Ratiooch en sk mot metod for be i ett av iteten i (tc T) Valet av itet de har den reducerade arean" ar darestorleken och <P svarar iskt i

26 3 KORT OM 3 lmant i den Rationella kan ramen for den het i bard av om I denna for att men att den sam 3 (5 ha ar bo centrum ligger ca 90 brant dock med en fl ar val av lkom under 60 hus dack havet och

27 t 0 Yttyp Takytor betongytor Area (ha) 4, 2, 6 0, 6 3, 4 4, 3, 3 Andel o/o Avrmnngssta tjon 5 av NO om centrum med en central av 80 enfamiljshus och tillkom i borjan av 70-talet av olika j sen ar radhus och II sker via ett samt fordel- i

28 N i V Avrinningsstation Nederbordsmatare (%) Gator/gangvagar. 8 0 ':!'ak rned tegel. 0 Tak rned Gras buskar 5. v sand ovrigt 'l'otalt Avr i Floda efter v N Avrnningssta tion Nederbordsmatare Yttyp/ytrnaterial Gator/asfalt 6 ovrig asfalt Takytor Grasytor och Summa 25,8 78,

29 N V Avnnnngsstohon Nederbordsmolore L N ING 2 00 i efter /7/ av ehus via ett struktur ge i f villor samt en 5 en del av av samt samt fordel- Ledav olika

30 v N Skala V Avrinntngsstation Nederbbrdsmatare Yttyp/ytmaterlal Storlek Andel av totala ytan ml :t 2 35 Tak med singel Grasytor Summa 0, 0 3 f Avr I

31 och ar darmed for den ar och iteten storheter for e ler dar for av torheterna med tolka de senare ( s i s ock a en kort beskr for utforl beskrivn hansammanstalls de satt som redosenteras fordeli f sambandet mel- 4 lerna uteslutits i I I 4 regn fal Eftersom anvands for att visa av mindre

32 (vec~or) I i q"t'adel (Adel.i T i _,. i) (mm/h) (r:un/h) (ITI.D/h) (veckor) (mm/h) (mm/b) (ITi.D/h) 2 26 I 7.o I I I C

33 l r-t M N Ul 0 Ul 00.w (!).w r- Ul s::: (!).w s::: H r- (Y') N ~

34 T i.i) (veckor) (mm/h) (mm/h) (mra/h) ar.infalld til division

35 och avmel ar satt ltar i linj ar beregressions r jon 26 till deltafortsatta iteten I en utforts med Koncentrations som ett varde 3 f

36 MM F 5 av volym samt motsvarande jon efter I I mot ion lan ger in tens samma f sa 3 4 Ekvation kan efter divi

37 let llerna i av T For att kvoten nara ett foljande satt i 2 3) 3 45 ha Rationella i stora sente- ffi av- i ekv ( ) 0 Denna och avokar om-

38 lell inte ar ienten Ytterl kommer att Samtl stallts i tabell som be def darfor av intre har Tabell Sammanstal av for de fern Parameter jon Link 2 Link 3 Total (ha ha De huvud e har som bedomts som tarots genom och direkt eller av de ansluter till denna ikten ar llas ur jamfora med del 0 se 4

39 definieras sorn li tillsarnrnans rned ett torlek och form 4.3 rannstens sorn i H/Lh dar

40 4 45 ha ovan ge Nar kravs til De sutom Vi lla f och ges

41 f ik nederbordsstatistik som be i foljande ana ( 3) stamda for Motsvarande och och redovisas ikerar I variation av ( 4) let och det iska lamed Dahlstroms bemed Dahlstroms har har gire [min].. Ekv let for ekv 3 i orter dar Av intresse i

42 4 Inneborden i rats i dets avr band mel satt En jande sokta sambandet finitioner i 0 de anse en ge per f bast 0 dar 0 i I

43 en maximal avstallet interstorre an motsvarande (5) bestamdes darsultat i mindre ( 6) en konstant K ( 7) 7 ( 8) 9) j ficienten qj om Ekvation

44 for OGJORO Y fern skr Harvid sam andel sam deltar i varje lt fall de mot en anpassn sokta och 89% av den bandet rnellan vis inte till tel 3

45 0) i fore~ som koncentrationstiden s exempe iteten i motsvarande intensitets j om ikhet mean vi ser i f intensiteten n ritas in anvands i- losa ekvations ( ) ( 2) ekv 3 avsnitt 4 2 under ovan att b varakt valjs och ekv. 2 mot ekv (7) regnintensiteten i valjs lika i ( 3)

46 3 Ekvrttions sambandet lose enklast + 4) enl jande ssa en koncentrationst in i HL i ekv (4 och satts in som i HL b.. k era nas det den av tills skillnaden mellan ar an innebar ca 3 iteten s ur ( Om ekv (4) i let for 3 ersatts ekv (4 0 l 0-0 l Konstanterna a b och c ge i till stams ur ekv 8 alternativt ekv 9 // och K be 4 6 I dimens se bi varnas for Rationella Metodens i lltfor stora eller amnt fordelade avrinn finns emel inte princ llt hinder for metodens

47 io- a behova i samma i mindekt detta omvariaaa modeer Ett strack dam- om- med rikt for-

48 (l l flera relativt "l Ef den i olika darfor om mensioner den nedstroms l ras aven i 4 7 Det dimen ionerande f avsnitten 4 fatta och be p T kontrol

49 j l konladen I

50 Den llt I Tabell j Punkt I tabel valler inns lerna for ur de Vi and en j j storre Var for en

51 att man

52 5 5 Allmant Traditionell r gen taml och maxavr slutande Re for overbe helt Vi intervall ar att i de allra fle som anges i anvi be del ock ras intervall Man kan kombinat ion intervall Dimens en for som olika ar

53 ar kan -'-AL''--"'-' '-'ioner $ Di och maximalt 4 3) f 7 som ar kan nu s dels Ratiossen av ri ektoren til i

54

55 For de fern diavsnittt in i en kombinationer av motsvarande test ~~~u.~~j,~ion understruken)

56 <t>400rnm-t 0.6ar <!J500rnm-T 3ar 9ar cp500mm-t ar ~600mm-T.p800mm-T $500rrun-T o. 8ar <P600rnm-T 4ar 0ar <P225rrun-T 4>300mrn-T.jl400mm-T o.6ar 3ar 9ar 8 for i fem dimensioner i jon ioner

57 som finns i Detta och i de flesta fall ar valet den men i sjal

58 7 Bi kortfattat hur Rationella Metoden av enl bel P28 med beskr en kus ionen om Taikation ti la Metoden har ionera anvanda for metodens tion P2 // ar /4/ och Rorhandbok /5/ Anvi har f en tark stal beroende att de anvants som norm vid av er skrav i samband med skador Detta har naturl s medver kat till att Rationella Metoden anvant Riktlinjernas status har ocksa medfort en II tel anvandn av metolamnas den Anvi foljs och lite projektorens egna Det dimensionerande f beraknas ur ekvationen q i folj a) dimensionerande b) koncentrationstid ) blockintens de e) maxavrinn skoeffic

59 stem enl baser as tabell I av Ej in E i system 2 Kombinerat system 5 5 lse ar Om ar for det osakert Klart ar att har ett an vad som ges i tabell len svarar mot erf las som storre aterkomst- ju anvands intervallet ar da man kombinerade system n beraknas som den tid det tar ig den mest t Harvid anvands jande f i allmanhet 5 m/s 0 m/s 0 5 m/ 0 De vardena ar vanl s som forekommer vid dimenkoncentrationstiden ar mindre an 0 min

60 49 anvands detta varde Rationella Metoden mest anvands vid mindre ar tiden 0 min i ett som anvands i stallet for egna upps koncentrationstiden ovan intensiteten nar lls direkt ur intensitets tintervallet T och koncentrationstiden ar kanda pa kurvor finns f 4 kurvorna Motsvarande kurvor finns for s Stockholm Halsingborg s a och se /8/ De Zt all a area bedoms ur kartunderlag och innefattar som medverkar i Efter en klassbestams for varje del av de del QO enligt tabell III Tabell III Yta Avrinningskoefficient Tak Stensatt yta rned grus i lutande utan narnnvard vegetation 0 4 i inte alltfor stark och grusad kvartersrnark Park med rik vegetation sarnt g Flack mark tatbevuxen etc Darefter bestarns en viktad li ficient en-

61 50 Alternativt vid direkt ur tabell IV overslag bestams ett ~ d me Tabell IV Bebyggel Slutet vegetation satt, ingen Slutet byggnadssatt med rade gardar, industri- och sko byggnadssatt (flerfamiljshus) Radhus, kedjehus Villar, tomter < 000 m~ Villar, tomter > 000 m~ Avrinningskoefficient Flacka Kuperade 0,70 0,90 0, 50 0,70 0,40 0,60 0,40 0,60 0,25 0,35 0, 5 0,25 De i tabellerna givna vardena har anvants under lang tid och stammer val overens med motsvarande varden i litteratur se i I 5/.

62 Bi 2 5 Rationella Metoden Betrakta en regn avvattnas med form t ex enl 2: mot en c c An att sto i flodet fran nagon punkt pa Storningen kan exempelvis vara en snabbt forhojd regnin tensi tet An att c vidare att den tid som atgar for storningen ) enbart ar beroende av punktens lage pa och inte av flodets storlek Om punkter med samma f tid sammanbinds lls s k isokroner For ett regn med konstant tet som borjar vid tiden t = 0 ar den area som deltar i vid tiden t -- t den som ligger nedstroms isokronen t Sambandet mellan de yta och tsvarande d t beskrivs ofta i ett av as i 2 2 tt s k tid-area Den koncentrationstid hela betecknas har kallas ofta "" ~ t I tid F 2

63 52 Lat ett regn med variabel intensitet i(t) enligt figur 2:3 belasta omradet. Flodet i C vid t = t kan unn 2 3 der ovan angivna attningar beraknas pa foljande satt.. Dela in omradet i isokroner med ett lampligt valt intervall ~t, se figur lat i i med let mellan isokronerna j ~t och (j+j~t t n n summan av alla Q (t ) = n n L j= (A ( 2 ~ )

64 53 eller Q ( n = :L j.j l 6t} ( 2 : 2) som pa kontinuerlig form skrivs Q J 0 i(t)dt ( 2 3) Ekv(2:3)galler for < For Q (t ) = n J t - n i(t)dt ( 2: 4) I det fortsatta anvands integralens gransvarde enligt ekv (2:4)for hela tidsinterval t och t t betyder alltsa n c noll nar t < n dad(t)/dt svarar mot den hastighet med vilken den deltagande ytan utbreder sig uppstroms vid isokronen t dad (t -t) /dt motsvarar da tigheten at motsatt hall vid isokronen t -t Definiera en koordinataxel X, sa att X = 0 i den punkt som ligger pa isokronen t och x = L vid utloppspunkc ten C Approximera den infinitesimala delytan da med en s sa att da (t t) = dx d n B (x) ( 2: 5) som insatt i ekv (2 4) ger Q ( = J -t c dx B (x) i(t)dt ( 2 : 6) dx/dt motsvarar har utbredningshastigheten i x-led av en storning i flodet Eftersom den enbart ar en variabel i x betecknar vi den a(x) Q ( J a (x) B (x) i(t)dt ( 2: 7)

65 54 oss nu jamfora denna losning med vad som e lls ur kinematisk vag En kinematisk vag karakteriseras av kontinuitetsekvationen + aa t (t B (2:8) dar A ar flodets av rorel ttsarea och en ans Q = a b (A) (2 9) dar a och b ar konstanter Ekvationssystemet har ingen direkt losning Med hj av den s k karakteristikmetoden kan linjer i x-t t (karakterisllas har tikor) emellertid formen = a b (A)b- B i(t) (2:0) Har har a, b B betraktats som konstanter oberoende av X och t.. ller emel rtid ocksa for fall B och a ar funktioner av X Flodet vid t = ur ekv (2 0) genom in Q ( = f a.. b (A)b- B (x) i(t)dt (2:) Denna in blir Q ) = f a(x) B (x) i(t)dt (2~2) som ar identisk med ekvation (2 7) Se aven Newton-Painter /7/ t oss nu anta att hastigheten a och ta Detta innebar att antas vara tid till ten som ar direkt L Tid-area kurovor for en med lutningen f skrivas Ekv.. B ar konstan- en flyt- mot blir en rat lin ( 2 : 7) och ( 2 2) kan

66 55 Q ( t ) a " B f i(t)dt n t t n c (2:3) eller Q (t ) e B L n f t n i(t)dt (2 4) Q (t) har sitt storsta varde for max t f n i (t)dt) t -t n c Termen uttrycker medelvardet av regnintensiteten under tidsintervallet t e For ett regn med variabel intensitet som c t ex det i figur 2:2 fas det maximala vardet av integralen for bestamt lage av intervallet inom regnet. I tidigare avsnitt har detta varde benamnts maximal medelintensitet i, en parameter som anvands vid statistisk bearbetning regnperioder for att astadkomma ingangsdata till den Rationella Metoden. Vi kan skriva maxvardet av Q Q - B max L i (2:5) Ekvationen uttrycker den Rationella Metodens princip har tillampad pa ett enstaka regn. Vi papekar aterigen att Rationella Metoden ar en statistisk metod for bes~amning av statistiska floden utgaende fran statistiskt erhallna regndata Metoden har emellertid sin grund i den deterministiska modellansatsen som ges av ekv ( 2: 5) och som ingaende diskute rats tidigare i denna skrift. Sammanfattningsvis ar alltsa tid-area metoden analog med en ti ~LLL~~k~k g av kinematisk vagteori pa en med en variabel bredd vinkelrat flytriktningen och en vaghastighet som enbart varierar med avstandet fran utloppspunkten Den forenklade rorelseekvationen ges av Q a(x) A (2:6)

67 56 Den Rationella Metodens p teten over ett bestamt intervall) til~~... ~~ av regnintensiett enstaka regn ar av kinematisk en rek med en konstant f ti t i alla te De kinematisk av tisk lse darfor att de flesta nu anvanda datormodellerna for berakning av regnavrinn ller olika numeriska losn av de kinematiska Detta ller och ledn flode se / 7/ Det ar vik t att att forutsattn for en anaar att koncentrationstiden attas ratt Denna varierar i med flodet i teten).. I tid-area metoden som just avser att simulera flodets tidsvariation forutsatts koncentrations konstant.. Detta anses som en be I f 2:5 visas tillr ett i med hj inematisk Vi ser koncentrationstiden andras med iteten F 2 5 Til 0 fer i ett For Rationella Metoden som enbart avser att bestamma ett maxi malt flode stati isk och dar regn iteten just ges ett konstant varde om tid mer i med ovr i modellen..

68 57 Approximationen b har undersokts i samband med ytavrinningsmatningar. Man har darvid funnit att de linjara modellerna ger nastan lika bra resultat som de icke linjara for sma ytor, se vidare /6/. For storre ytor ar sakerl de icke linjara effekterna tydligare. Hansyn till detta kan emellertid tas i bestamningen av t (galler Rationella Metoc den).

69

70 3 59 Koncentrationstiden ar en sam uppskattas av Rationella Metoden och Tidarea Metoden (t ex ILLUDAS eller NIVA-model ningsdel). Vi skall i visa pa ett satt att bestamma en regressionsanade lys av och s avrin ningsomraden sam beskrivs i formad med 3 i dimens ar speciellt utfallet, dar ledningssystemets inte ar Koncentrationstiden for ett omrade definieras sam den tid sam tills avrinning samverkar i Denna tid varierar med siteten och iteten varierar ett normalt regn. Det ar att inte, att pa ett godtagbart satt koncentrationstiden ur matdata. En tankbar metodik ar att imera det verkl med ett och definiera koncentrationstiden sam tiden b borjan tills maxflodet ls. En mer konsekvent utvarder om llteknik jas. simuleras med "kalibrerad" for re utgors av blockregn med var Lat oss definiera koncentrationstiden sam tiden tart tills avrinningen uppgar till 97% av maximalt vardee Koncentrationstiden for olika regnintensiteter kan da bestammas ur de simulerade hydrograferna. Vid simuler med b gar flodet mot sitt maximivarde i det narmaste skt Detta ar skalet till ett val av flodesvarde nagot an det maximala /9/. For alla de i kape 3 beskrivna tiden for olika konstanta koncentrations iteter bestamts pa detta satt Resultatet av f 0 4 dar vi direkt ser beroendet av iteten Forutom iteten borde

71 60 koncentrationstiden vara beroende lande och av storlek Den flode nom has hast kan att som ar skild Den s k kinematiska menterats som en bra clatoriserade denna s den lls vid regn och som ror s gesom en lse har en storre an) f val doku- ( 3 ) ( 3 2 q = in- + c q (3:3) c flodet i en rannsten ekv 3 2 formen om vi anvander formel Q konst /3 (3:4) ir c 4/3 konst (3:5)

72 6 U av u = konst " /3 ( 3 6) I u ( 3 7) mellan Q och A lode i ar mer i- cerat men icke ar 4) en i detta For mot- c 5/3 u ( 3 8) Vi ser al me de hast he ten storre storre an flodets I ett avr kommer de att samhast f nom bestammas gesnarare an flodets medel hast For att jande den L, diametern D och med L om sambandet mellan koncentrationsskall vi studera folatt en med avvattnar en se f 3 0

73 62 3 Schematiserat vatten i Vi skall for detta bestamma den kinematiska funktion av x. forutsatts variera sa att ld tion Vi (3:9) dar ld sektion) (3:0) och ( 3 )

74 63 tal s formel ge n ar av n /3 /2 ( 3 2) den iska radien for sektion ar ( 3 3) av ekv 3 0) och ( 3 3) i ekv e ( 3: 2) ger = T n /3 ( 3 4) Deriver av ekv (3 4 med avseende = T 4 /6 5/3 n ( 3 5 av ekv 3 ) och 3 5) i ekv, ( 3 9) ger = 2/3 ( 3 6) att ett regn med intensiteten i (konstant) be las tar Kontinuitetsekvationen i x ges av i B (3 7) Eliminera ur ekv 3 4) och (3 7) /3 45/2 X /4 (3:8) av ekv (3:8 i 3 6 ger

75 64 3/4 X /4 ( 3 9) Slutl genom ber knas koncentrationstiden for av over L t = L f 0 dx ( 3 20) Vi (3:2) eller /4 4 (3:22) L och och form och tillsammans karakteriserar storlek ass i stallet anvanda langden L de L B Ur ekv (3 22) er- ( 3 23) Samma lse for rannstensf ger 0 25 n (3:24) i

76 65 K konstant av rannstenens forme f _or.. ger Ekv te mot fern let sorn undersoktes var / ha L definierades som f and an till be rn inn ) e strackan L Ytan sarnrna varde som de enligt. 3. (Detta val av variabler i regressionssarnbandet" (3 29) se nedan) beraknade koncentrationstider j s tider. For sjon 2 Linsta och erholl avvikelsen till 5 min farl lavvikel Floda jon min n I overensstammel For samre rned var avvikel 5 ha sam var c a 5 minuter av vid stora storre an 5 minuter Testen visar att av koncentrat 55 och 220 / och 3 ha kan anvandas for iteten varierar mellan inte till sin alltfor jon loda 2

77 66 Sambandet (3 23) ger som centrationstid for det stora en for svag variation med ratmetoden bestamdes till de fern och ar utford i beroende nas olika kon- Dessutom sambandet Med minsta kvadsom ar battre anpassat (3:23) variabler- I forsta bestamdes iteten For samtl folja sambandet omr beroende av befanns beroendet val = konst. (3:26) p for ol av iteten me de p = 0 32 mellan 0 29 och darfor folja sambandet (3:26) med I gjordes en anpas enl minsta kvadratmetoden varvid konstanterna d, e f g bestamdes i sambandet = d (3:27) karakteristiska stammas ls for foljande olika satt att omradenas fram till rannstensbrunn plus 80 m jfr och 4 3.

78 67 Det anpassade (3 28) Ett med en storsta avvikel intervallet 5 0 / ha farl Storsta avvikel medelavvikelsen enl ls nedan 2 min och ungejon minuter 4 3 De utforda regre battr vis en ny den) finns til att endast inella formed till kan Daremot bar naturl fler Om stora foljande samband 0 i minuter 0, 0

79 6 Sambandet 2 battre resultat for mindre om- 5 minuter De genom regre 3 28 och (3 29) ger battre ekv 3 3 Skalet ar saker bl aven till koncentrationst mot floden i dar ledn ej ions ar darmed ocksa gi for floden an de som svarar mot lda i Som jamforelse med ekv 3 29 kan namnas ett i USA ofta anvant samband 959 konst (3 30) Sambandet anses ge battre for mindre och konstanten har vardet 3,4 6 6 for orda For i m/s (200 /s ha) och A = (0 ha) med ekv 3 29 = 4 28 (3:3) Ett annat samband som forekommer i internationell littera: tur /2/ ar konst (3:32} som kan jamforas med ekv 28) En narmare jamforelse mellan dessa samband ar mindre mefull eftersom L i ekv (3 30) och (3 32) ar definierad samma satt som i t ex ekv (3 29). Dessutom har sambanden trol bestamts med tanke regnintensiteter an vad som ar aktuellt i tor som sakert inverkar ar skillnaden i En annan fakav etc

80 Bi 69 med den.totalt avr let T har dimens flodet enl Rationella av (T) i T) & ( 4 ) dar i dimens bestammas utloppspunkten ur funktion av satt kan av och innehalla arean blir nu en i T) ( 4 2) En av ar att i ett de dvs som ar storre an av Rationella T) 4 3) bi nar och for lka av kan intraffa Den som ar av intresse for centrerad till kon- 2 se avsnitt 4e6) oss i ovan bestamma ( 4: 2) for Sambandet som tillsammans med koncentrations enl ekv iden i intervallet 0 k tidarea-kurvan ett forenklat satt

81 7

82 7 ovan tiden i 3 kan lut- vara qd kurvorna det ar obe- dock samma flo- i. ) = a 4 4 a b och c // ( 4 4) = I c 4 5 ( 4 5 dar samma f varje kurva just denna kurvorna for kurvan kommer ett flodet beraknat he och konvi for kurva vi ut i ett av Darmed i ett kalla las for de an 3 ller

83 tid For att an imensione av -om- 3

84 Gdinskurvor Granskurvor td c F 4 3 Jamforelse mellan tid-areakurvor och omradet kommer ock a ett de att ge storsta flodet Detta resultat ar mer forklarat varken ller sstrukturen ger direkt misstanke om att del skulle kunna bli dimensionerande I och L 3 blir det dimensionerande flodet dock 5% om en de valjs i stallet for hela

85 ur ar. Om det Flodet bearbet Linko- 3 koncentra-

86 75 BETECKNINGAR A = flodets bi 2 Ad = del av bi 4 = avr i avr avsnitt 3.,3 total a II If = II totalt de bi 4 B(x) = bredd bi 2 c (x) = kinematisk bi 2 D = bi 3 i = itet bi 2 i = intensitet 3 K skonstant (7 8 L bi 3 avsnitt m bi 3 n inver sen av s tal (n= bi 3 Q f maximalt flode avsnitt 3 3 maximalt flode enl Rationella Me toden for bi 4 maximalt flode enl Rationella Me toden for bi 4 bi 3 me del avsnitt 3 3 T t tidvariabel bi 2 tids bi 2 = avsnitt 2 G

87 7 avsnitt 4 2 bi 3 u f bi 2 3 med marker a en bi

88 77 REFERENSER // Dimens instruks for av stem for /4/ for v2. Institutionen skrift nr tekniska Examination of the ics Division beskaffenhet 977 Meddelande of 9 0 Validation of the CTH-Urban och Meddelande 50 Cha tekniska

89 7 I I R I Chalmers I I Anvisities in tek- 3 ska i Rorbok Yttre I I over held at IH Oxon UK Surfaces of Civil of I en kl R intensitet

90 79 /9/ Lind G de L av Bulletin A nr /20/ S-E, Saelthun NR Over vannets kursen over vannstekno orers for en 977 Norske Sivi /2/ Mor i J R Lins R K i Over Flow Journal of ic Division., ASCE HY3 965.

91 geohydrologiska med hjihp av hydrauliska diffusivitet sidor. Flow. Flood Routing in sidor. (Utg!ngen) i 2 Goteborgsregionen. Stationsfor med 3 i Bergsjon, Goteborg sammansattning i Goteborg. Engelsk i Sarpsborg sidor. omrade. (Utgangen) nr sidor sidor sidor. in Sweden sidor sidor. International Symposium on nr 22 nr 23 Exemplifierat fran ett forsoksmed hjalp av detaljerade berakoch 7 fran forsta verksamhetsaret 26 djupinfiltration. En inven- nr Resultatredovisning av enkat 26 sidor.

92 nr 28 Olov Holmstrand (red.) : Lokal t omhandertagande av dagvatten. Delrapport nr 2 fdin perioden sidor. nr 29 nr 30 Lei Carlsson: Djupinfiltrationsstudier i Angered sidor. Lars o Ericsson: Infiltrationsprocessen i en dagvattenmodell. Teori, Undersokning, Matning och Utvardering sidor. nr 3 Lars o Ericsson: Permeabilitetsbestamning i falt vid perkolationsmagasin. Dimensionering sidor. nr 32 Lars o Ericsson, stig Hard: Infiltrationsundersokningar i stadsdelen Ryd, Linkoping sidor nr 33 nr 34 nr 35 nr 36 nr 37 nr 38 nr 39 nr 40 nr 4 nr 42 Jan Hallgren, Per-Arne Malmquist: Urban Committee for Urban Hydrology Research. Research in Sweden 978. Swedish Coordinating sidor. Bo Lind, Gate Nordin: Geohydrologi och vegetation i Dalen 5, Karlskoga sidor. Eivor Bucht, Bo Lind: Metodfragor vid naturanpassad stadsplanering Karlskoga sidor. Anders Sjoberg, Jan Lundgren, Thomas Ett datorprogram for dimensionering erfarenheter fran studie i, Henriette Melin: Manual for ILLUDAS!version S2). analys av dagvattensystem sidor. Per-Arne Malmquist m fl: Papers on Urban Hydrology sidor. Viktor Arnell, Per-Arne Malmquist, Bo-Goran Lindquist, Gilbert Svensson: Uppsatser om Dagvattentekni sidor. Bo Lind: Per-Arne resultat. forutsattningar inom ett bergsomrade, ostra Gardsten i Goteborg. forskningsgruppen Sammanstallning av uppnadda Planeringsmodeller for avloppssystem. NIVA-modellen tillampad pa sidor. Per-Arne Malmquist (red.): Infiltrera dagvatten. Diskussioner och figurer fran CTH-seminarium sidor. nr 43 Bo Lind: Dagvatteninfiltration perkolationsanlaggning i Halmstad sidor. nr 44 Viktor Arnell, Thomas Asp: Berakning av braddvattenmangder. Nederbordens varaktighet och mangd vid Lundby i Goteborg sidor. nr 45 Stig Hard, Thomas Holm, Sven Jonassen: kunskapssammanstallning och hypotes. pa gronytor - Litteraturstudie, nr 46 Per-Arne Malmquist, Per Lindvall: Draneringsrors igensattning - en jamforande laboratoriestudie sidor. nr 47 Per-Arne Malmquist, Gunnar Lanner, Erland Hogberg, Per Lindvall: SODRA NASET ett exempel pa forenklad utformning av gator och dagvattensystem i ett upprustningsomrade nr 48 Viktor Arnell, Hakan Strandner, Gilbert Svensson: Dagvattnets mangd och bescaffenhet i stadsdelen Ryd i Linkoping, nr 50 Viktor Arnell: Dimensionering och analys av dagvattensystem. Val av berakningsmetod sidor, 22 figure~,. Sammanfattning av forskning o~ dagvatten- nr 5 nr 52 nr 53 nr 54 Lars 0 Ericsson: Markvattenforhallanden i urbana omraden. Slutrapport. Olov Holmstrand (red): Ingenjorsgeologisk kartering Seminarium sid, 25:- kr. Olov Holmstrand: infiltration vid Olov Holmstrand, Bo Lind, Per Lindvall, Lars-Ove Sorman: Perkolationsmagasin i. ett leromrade. Lokalt omhandertagande av dagvatten i Bratthammar, Goteborg.

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

Uponor IQ Utjämningsmagasin

Uponor IQ Utjämningsmagasin Uponor IQ Utjämningsmagasin 1 2013 32010 6.3 Utjämningsmagasin Inledning Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används i hela Norden. De många erfarenheterna av systemet gör att det är väl

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Bilaga E. - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn

Bilaga E. - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn Bilaga till rapport 15SV737 Skyfallsmodellering för Stockholms stad Diarienummer Projektnummer 15SV737 600346-106 Bilaga E - Metodik för beräkning av nettovolymen som ansamlas på markytan vid stora regn

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning

Kvartersmarksexempel dagvattenflödesberäkning 1 Beräkningar för förtätningskvarter 1a Välj Å(återkomsttid för regn)=10 år samt R djup =20 mm för beräkningarna, vilket enligt Figur 1 innebär att ca 90 % av årsvolymen tas om hand. Genomsläpplig beläggning

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18. Datum: 21.12.2013 Uppdragsnummer: 113427 Tekniskt PM, VA-teknik Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson

Dagvattenutredning Brofästet Öland Mörbylånga kommun. 2014-04-28 Rev 2014-05-12. Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Dagvattenutredning Brofästet Öland 2014-04-28 Rev 2014-05-12 Upprättad av: Johanna Persson och Robert Eriksson Granskad av: Johanna Persson och Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning Brofästet Öland

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b

Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b Uppdragsnr: 10204727 1 (4) PM Dagvattenutredning Streteredsvägen 36b WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har fått i uppdrag av Livered AB att inför detaljplansändring utreda dagvattenhantering inom fastigheten

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna.

Figur 1: Översiktskarta över planområdet, berört område framgår av rektanglarna. 2014-09-09 Bakgrund Inom kvarteret Rätten, fastigheten Skönsberg 1:25, planerar kommunen uppföra ett nytt äldreboende. Genomförandet av planen kommer att innebära att befintliga byggnader rivs och att

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27. 2011-11-07 Preliminärhandling PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3:27 Preliminärhandling Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Konsult: Uppdragsledare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr:

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA. Geologi Geoteknik med grundlaggning Vattenbyggnad Vattenforsorjnings - och avloppsteknik

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA. Geologi Geoteknik med grundlaggning Vattenbyggnad Vattenforsorjnings - och avloppsteknik CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA GEOHYDROLOGISKA FORSKNINGSGRUPPEN ISSN 0347-8165 Geologi Geoteknik med grundlaggning Vattenbyggnad Vattenforsorjnings - och avloppsteknik Vagbyggnad SODRA NASET En intervjuundersokning

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

Tommy Giertz.

Tommy Giertz. D A G V A T T E N 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 DAGVATTENLEDNING VATTENLEDNING AVLOPPSRENINGSVERK SJÖ VATTENVERK VATTENTORN SPILLVATTENLEDNING RECIPIENT 3 UTFORMNING OCH TEKNIK 4 Bildyta - Välj

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö

VÄXJÖBOSTÄDER AB. Avrinningsplan för dagvatten Kv Kråkan Växjö Uppdrag Avrinningsplan Kv. Kråkan Växjö Beställare Växjöbostäder AB Upprättad Ingel Magnusson Kontrollerad av Rev Datum15-11-09 Sidan 1 av 3 Handling Avrinningsplan dagvatten Godkänd av Förslagshandling

Läs mer

Lennart Carleson. KTH och Uppsala universitet

Lennart Carleson. KTH och Uppsala universitet 46 Om +x Lennart Carleson KTH och Uppsala universitet Vi börjar med att försöka uppskatta ovanstående integral, som vi kallar I, numeriskt. Vi delar in intervallet (, ) i n lika delar med delningspunkterna

Läs mer

PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden

PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden - för dimensionering av transportsystem (kortare regnvaraktighet) och fördröjningsvolymen i utjämningsanläggningar

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E VÅREN Tidsbunden del

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E VÅREN Tidsbunden del Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av november 1997. NATIONELLT

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga

DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga 1(7) DAGVATTENUTREDNING Kv. Månstenen, Solberga Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2012-10-24, Dnr 2010-16279 Reviderad 2012.08.15 Upprättad av: Gunnar Byström, Novamark AB 2012.02.20 11125 Kv.

Läs mer

Integraler av vektorfalt. Exempel: En partikel ror sig langs en kurva r( ) under inverkan av en kraft F(r). Vi vill

Integraler av vektorfalt. Exempel: En partikel ror sig langs en kurva r( ) under inverkan av en kraft F(r). Vi vill Forelasning 6/9 ntegraler av vektorfalt Linjeintegraler Exempel: En partikel ror sig langs en kurva r( ) under inverkan av en kraft F(r). i vill da berakna arbetet som kraften utovar pa partikeln. Mellan

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. REV 2014-04-22 Bakgrund Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag. I dag är ca 35 % av fastighetens area hårdgjord, d.v.s. består

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

Mikaelsplan, Uppsala Utredning

Mikaelsplan, Uppsala Utredning Dagvatten, Uppsala Uppdragsgivare: Uppsalahem Upprättat av: Anna Thorsell Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Utredning Revideringsdatum: , 753 30 UPPSALA Dagvatten ANTAL BLAD: 8 BLAD NR: 1 Innehåll

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Uppdragsnr: 10144353 1 (11) PM Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen Komplettering 2011-04-07 Bakgrund PEAB Bostad AB och Skanska Nya Hem AB i samarbete med Upplands-Bro kommun har beslutat att ta fram

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund

Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Dagvattenutredning BoKlok Odenvallen Östersund Uppdragsgivare: BoKlok Housing AB Upprättad av: Arctan AB Handläggare: Pär Vejdeland Datum: 2016-09-12 Arctan AB Storsjöstråket 15, 831 34 Östersund Telefon:

Läs mer

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB DAGVATTEN OCH YTVATTEN UPPDRAGSLEDARE/KVALITESGRANSKARE AGATA

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Översvämningsanalys Sollentuna

Översvämningsanalys Sollentuna Beställare Sollentuna kommun och Sollentuna Energi AB Översvämningsanalys Sollentuna Konsekvenser av extrema regn över Sollentuna kommun Uppdragsnummer Malmö 2015-04-21 12802674 DHI Sverige AB GÖTEBORG

Läs mer

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1

Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Dagvattenutredning Torshälla - Mälby 8:1 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Hantverkargatan 5

Läs mer

Fler uppgifter på andragradsfunktioner

Fler uppgifter på andragradsfunktioner Fler uppgifter på andragradsfunktioner 1 I grafen nedan visas tre andragradsfunktioner. Bestäm a,b och c för p(x) = ax 2 + bx + c genom att läsa av lämpliga punkter i grafen. 10 5 1 3 5 Figur 1: 2 Vi har

Läs mer

Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MAA Grundläggande kalkyl ÖVN Lösningsförslag.8. 8.. Hjälpmedel: Endast skrivmaterial. (Gradskiva är tillåtet.) Poäng: Denna tentamen

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1625 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A SF165 Envariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 15-4-7 DEL A 1. Låt f(x) = arcsin x + 1 x. A. Bestäm definitionsmängden till funktionen f. B. Bestäm funktionens största och minsta värde. (Om du har

Läs mer

Intensiva regn då och nu. ( och sedan?)

Intensiva regn då och nu. ( och sedan?) Intensiva regn då och nu. ( och sedan?) Ju längre bakåt du kan se, desto längre framåt ser du troligen. (Winston Churchill) Claes Hernebring DHI Sverige AB Korttidsnederbörd Inom urbanhydrologin, för t.ex.

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 5 st. Göteborg DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, västra HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 5 st. Göteborg 2015-04-29 DAGVATTENUTREDNING sid 2/5 Innehållsförteckning Allmänt 3 Befintliga förhållanden 3 Dagvattenavledning

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Kursnamn Fysik 1. Datum LP Laboration Balkböjning. Kursexaminator. Betygsgränser.

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Kursnamn Fysik 1. Datum LP Laboration Balkböjning. Kursexaminator. Betygsgränser. TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod F0004T Kursnamn Fysik 1 Datum LP2 10-11 Material Laboration Balkböjning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Sammanfattning Denna

Läs mer

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423

NCC Boende. Kvarnbyterrassen 2012-02-22. Dagvattenutredning. Uppdragsnummer: 7180423 NCC Boende Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning 2012-02-22 Uppdragsnummer: 7180423 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende Kvarnbyterrassen Handlingens status Datum 2012-02-22 Rubrik

Läs mer

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Dagvattenutredning Kållered köpstad Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2015-06-01 Project ID 702224 Client Mölndals Kommun Dagvattenutredning Kållered köpstad ÅF-Infrastructure

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Bestämning av hastighetskonstant för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon

Bestämning av hastighetskonstant för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon Bestämning av hastighetskonstant för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon Jesper Hagberg Simon Pedersen 28 november 2011 Chalmers Tekniska Högskola Institutionen för Kemi och Bioteknik Fysikalisk

Läs mer

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24

SVEDALA KOMMUN. Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129:50 och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 2008-11-24 SVEDALA KOMMUN Svedala 129:53, 129:54 samt delar av 129: och 129:52. Marielund Dagvattenutredning 28-11-24 Innehåll - Utredningstext - Ritning M-1 - Magasinsberäkning Drottninggatan 16 254 33 HELSINGBORG

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia

Dagvattenutredning. Pontarius AB Jönköping. Myresjöhus AB. Dagvattenutredning för Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun. Förhandskopia Dagvattenutredning Myresjöhus AB, Taberg, Jönköpings kommun Pontarius AB Jönköping Tobias Johansson 1 Orientering På uppdrag av Myresjöhus AB har Pontarius utarbetat föreliggande dagvattenutredning avseende

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Avledning av vatten med diken

Avledning av vatten med diken Avledning av vatten med diken Anna-Maria Perttu innovativ dagvattenhantering Avledning av vatten med diken Diken används i dagvattensystem för att på ett enkelt sätt leda iväg överskottsvatten från ett

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet metodik för utredning på kommunal nivå. Erik Mårtensson

Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet metodik för utredning på kommunal nivå. Erik Mårtensson Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet metodik för utredning på kommunal nivå Erik Mårtensson erik.martensson@dhi.se Syfte Identifiera en metod som är lämplig för en första översiktlig

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

Elektromagnetiska falt och Maxwells ekavtioner

Elektromagnetiska falt och Maxwells ekavtioner Forelasning /1 Elektromagnetiska falt och Maxwells ekavtioner 1 Maxwells ekvationer Maxwell satte 1864 upp fyra stycken ekvationer som gav en fullstandig beskrivning av ett elektromagnetiskt falt. Dock,

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3 Resultat

Läs mer

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230.

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230. Denna utredning är ett underlag till den utvecklade strukturplanen för Nacka stad. Det sammanvägda resultatet kan läsas i dokumentet Utvecklad strukturplan för Nacka stad. Utredningar och underlag Nacka

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanvägda avrinningskoefficienter i rationella metoden - en jämförelse mellan idag och 1970-talet

Sammanvägda avrinningskoefficienter i rationella metoden - en jämförelse mellan idag och 1970-talet W12011 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Sammanvägda avrinningskoefficienter i rationella metoden - en jämförelse mellan idag och 1970-talet Runoff coefficient in the rational method - a comparison between

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

Hur måttsätta osäkerheter?

Hur måttsätta osäkerheter? Geotekniska osäkerheter och deras hantering Hur måttsätta osäkerheter? Lars Olsson Geostatistik AB 11-04-07 Hur måttsätta osäkerheter _LO 1 Sannolikheter Vi måste kunna sätta mått på osäkerheterna för

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Gamla tentemensuppgifter

Gamla tentemensuppgifter Inte heller idag någon ny teori! Gamla tentemensuppgifter 1 Bestäm det andragradspolynom vars kurva skär x-axeln i x = 3 och x = 1 och y-axeln i y = 3 f(x) = (x 3)(x + 1) = x x 3 är en bra start, men vi

Läs mer

Kap 5.7, Beräkning av plana areor, rotationsvolymer, rotationsareor, båglängder.

Kap 5.7, Beräkning av plana areor, rotationsvolymer, rotationsareor, båglängder. Kap 5.7, 7. 7.. Beräkning av plana areor, rotationsvolymer, rotationsareor, båglängder. 8. (A) Beräkna arean av det ändliga område som begränsas av kurvorna x a. y = + x och y = b. y = x e x och y = x

Läs mer

Blå-gröna lösningars effektivitet erfarenheter från Augustenborg SALAR H. AFSHAR (LTH), JOHANNA SÖRENSEN (LTH), MARIA ROLDIN (DHI)

Blå-gröna lösningars effektivitet erfarenheter från Augustenborg SALAR H. AFSHAR (LTH), JOHANNA SÖRENSEN (LTH), MARIA ROLDIN (DHI) Blå-gröna lösningars effektivitet erfarenheter från Augustenborg SALAR H. AFSHAR (LTH), JOHANNA SÖRENSEN (LTH), MARIA ROLDIN (DHI) Innehållsförteckning Augustenborgs historik & modifieringar genom tider

Läs mer

Del A: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt på provpappret.

Del A: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt på provpappret. NAN: KLASS: Del A: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt på provpappret. 1) a) estäm ekvationen för den räta linjen i figuren. b) ita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

Lektionsanteckningar 11-12: Normalfördelningen

Lektionsanteckningar 11-12: Normalfördelningen Lektionsanteckningar 11-12: Normalfördelningen När utfallsrummet för en slumpvariabel kan anta vilket värde som helst i ett givet intervall är variabeln kontinuerlig. Det är väsentligt att utfallsrummet

Läs mer

Visa att vektorfältet F har en potential och bestäm denna. a. F = (3x 2 y 2 + y, 2x 3 y + x) b. F = (2x + y, x + 2z, 2y 2z)

Visa att vektorfältet F har en potential och bestäm denna. a. F = (3x 2 y 2 + y, 2x 3 y + x) b. F = (2x + y, x + 2z, 2y 2z) Kap. 15.1 15.2, 15.4, 16.3. Vektorfält, integralkurva, konservativa fält, potential, linjeintegraler av vektorfält, enkelt sammanhängande område, oberoendet av vägen, Greens formel. A 1701. Undersök om

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer