Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %."

Transkript

1 BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 11 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Handelns och industrins godsmängder minskade i inrikestrafiken i juli-september - Kostnadsindex per oktober Vägförvaltningens tjänster för dispenstransporter - Förslag om ändring av kör- och vilotider - Dispenstransport skadade skyddsräcken på bro - Den globala oljemarknaden - Finnveras företagsfinansiering - Kvalitets-, miljö och säkerhetsutbildning - Helsingfors nya hamn i Nordsjö öppnades - Orienteringsfortbildning åt chaufförer om Nordsjöhamnen HANDELNS OCH INDUSTRINS GODSMÄNGDER MINSKADE I INRIKESTRAFIKEN I JULI- SEPTEMBER Det tredje kvartalet år 2008 ökade de med lastbil i inrikestrafik transporterade godsmängderna med 9,0 % jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %. Uppgifterna finns angivna i Statistikcentralens statistik över nationella godstransporter på väg. Under perioden juli-september transporterades med lastbil totalt över 116 miljoner ton gods. Anläggningstransporternas andel var 66 miljoner ton och det övriga godsets andel totalt 50 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete uppgick till miljoner tonkilometer. Såsom det av ovanstående graf framgår, har transportandelarna av alla andra godsformer än anläggning minskat år 2008, trots att de under det tredje kvartalet ligger på en tämligen hög nivå jämfört med tidigare år. Traditionellt har handelns och industrins volymer varit som lägst Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 2 just i juli-september på grund av årssemestrar. Bara uppgifterna från det sista kvartalet anger slutligen det verkliga resultatet angående inrikes godstransporter år KOSTNADSINDEX PER OKTOBER 2008 Årsförändringen i Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken är fortfarande nästan dubbel jämfört med konsumentindexet. Totalindexets årsförändring oktober 2007 oktober 2008 är 8,4 % och för släpvagnskombinationer en aning större, 8,5 %. VÄGFÖRVALTNINGENS TJÄNSTER FÖR DISPENSTRANSPORTER I vårt föregående cirkulär refererade de problem som förekommit vid ansökan och behandling av transportdispenser. Vägförvaltningens högsta ledning har nu meddelat att ärendet tas upp till behandling med brådskande tidtabell i en arbetsgrupp var även vår förening samt Infra rf:s kran- och dispenstransportsektion är representerade. FÖRSLAG OM ÄNDRING AV KÖR- OCH VILOTIDER Representanterna för företagen och arbetsgivarna inom den finska vägtransportbranschen, Finlands Transport och Logistik SKAL rf och Biltrafikens Arbetsgivarförbund ALT rf, föreslog den åt Europakommissionen att Europarlamentets och -rådets förordning (EG) Nr 561/2006 borde ändras på det sätt som nedan anges: Forskning över de finska yrkeschaufförernas arbetsförhållanden SKAL och ALT har låtit utföra en forskning för att tillämpas som grund vid detta förslag. Forskningen genomfördes av den fristående finska forskningsbyrån Innolink Research Ab som inte har några intressen i nämnda organisationer. Målsättningen i forskningen var att kartlägga svararnas dygnsvilotid och behov till att förlänga den dagliga körtiden utreda på vilket sätt förlängd maximal daglig körtid och förkortning av minimal vilotid inverkar på olika faktorer, speciellt beträffande yrkeschaufförernas personliga livsförhållanden Forskningen genomfördes i form av telefonförfrågan i mars Målgruppen utgjordes av finska yrkeschaufförer som genom löneförhållande anställts som arbetare i serviceföretag inom den landsvägsbundna godstrafiken. Forskningsresultaten grundar sig på svar givna av 104 personer. Utvecklande av chaufförernas arbetsvälfärd och sociala livsförhållanden Totalt nästan yrkeschaufförer arbetar inom den finska landsvägstrafiken. Då hela EU27-området medräknas, uppgår antalet yrkeschaufförer enligt EUROSTAT-statistiken till över 4 miljoner personer av vilka 2,4 miljoner arbetar inom godstrafiken och resten inom persontrafiken. Det är alltså fråga om en synnerligen omfattande och sysselsättande bransch som täcker hela Europeiska unionen. Chaufförsarbetet i yrkesmässig trafik omfattar flere olika särdrag, vilket gör yrket både avvikande och krävande i förhållande till många andra yrken. Därför har man med EUdirektivet om yrkeskompetens som grund fastställt att obligatorisk grundutbildning och livslång kompetensupprätthållande fortbildning utgör en förutsättning för anställning och fortsatt verksamhet som yrkesmässig chaufför inom vägtransportsektorn. Yrkeschaufförens arbete är synnerligen rörligt. Till exempel i Finland är chaufförens genomsnittliga arbetstid ca timmar per år. Varje chaufför kör i yrkesmässig trafik i genomsnitt ca kilometer årligen. Stora individuella skiljaktigheter förekommer beroende av verksamhetsbransch. Arbetet tvingar de flesta chaufförer att vara borta hemifrån och från hemorten i större grad än för arbetare i andra yrkesgrupper. Helt klart är att ett rörligt arbete inverkar på chaufförens familjeliv och sociala förhållande. De senaste åren har man i olika sammanhang framfört beräkningar enligt vilka mera flexibla bestämmelser om kör- och vilotid skulle kunna hjälpa yrkeschaufförerna att bättre anpassa

3 sina arbetstider och fritid. Även detta har i viss grad utretts genom forskningen. Enligt resultaten tror 70 % av svararna att arbetstrivseln och orkandet ökar om den maximala dagliga körtiden förlängs eller den minimala vilotiden förkortas från nuvarande. Detta skulle också ha en förbättrande inverkan på familjelivets kvalitet. Speciellt vid EU:s periferiområden och i länder med långa nationella transportavstånd, inverkar bestämmelserna om kör- och vilotid i ansenlig grad på chaufförernas tidsbruk och möjligheter till fritid. På grund av de nuvarande bestämmelserna tvingas chaufförerna ofta tillbringa sin dygnsvila (9-11 timmar) borta hemifrån, vanligtvis i sitt fordon på någon för tung trafik avsedd parkeringsplats eller allmänt rastställe. I flere fall är man bara en timme eller två hemifrån då dygnsvila måste inledas. Nätverket av rastplatser i Europeiska unionen är bristfälligt och chaufförerna har inte på långt när tillgång till acceptabla tjänster, möjlighet till varma måltider eller skötsel av personlig hygien. Övernattningarna utmed vägarna medför också ökad och onödig miljöbelastning. Enligt forskningen tillbringar en tredjedel av de finska yrkeschaufförerna sin dygnsvila ute på vägen minst 2-3 gånger per vecka och hela 24 % av chaufförerna fler än 3 gånger per vecka. Väderleksförhållandena är ofta varierande vilket leder till att chaufförerna måste övernatta i kyliga och fuktiga förhållanden. På landsvägstrafiken inriktad brottslighet och mot chaufförer visat våld har ökat på vissa håll i gemenskapen, vilket betyder att chaufförer som övernattar ute på vägarna utsätts för ökad otrygghet i sitt yrke. Eftersom arbetsmarknaden i dagens läge förmår erbjuda synnerligen många alternativ, har flere yrkeschaufförer gått över till en helt annan bransch för att kunna vara mera hemma hos sin familj och socialkrets. Intresset för chaufförsarbete och tillgång av arbetskraft Intresset för chaufförsyrke inom landsvägsbunden gods- eller persontrafik har avtagit de senaste två årtionden. Såväl i Finland som i flere andra medlemsländer har man strävat till att medels olika kampanjer göra yrkena inom transportbranschen mera attraktiva. De senaste åren har man speciellt i de äldre EU-länderna lidit av en snabbt ökande brist på chaufförer. Att de europeiska samhällena föråldras har dessutom lett till att branschen lämnas. Det har varit synnerligen svårt att hitta ersättande arbetskraft till chaufförstjänsterna. För att inverka på yrkes- och branschattityderna har den centrala målsättningen varit att rätta till vissa, bland ungdomen segt sittande uppfattningar. Yrkeschaufförens uppdrag och arbete förnimmas ofta så att man oavbrutet måste tillbringa all tid på främmande orter borta från familj och vänner. Med tanke på transportnäringens framtid är det synnerligen viktigt att de missvisande uppfattningarna om yrkeschaufförernas arbete rättas till. Att lagstiftningen kunde göras en aning mera flexibel, skulle stöda denna målsättning. På så sätt skulle också myndigheter och lagstiftare för sin del kunna signalera om ett äkta intresse för vidareutveckling av den för samhällets välfärd så viktiga yrkessektorn. Med ovan nämnda argumentering som grund föreslogs att kommissionen färdigställer och därefter åt parlamentet och rådet överlämnar ett förslag för ändring av direktivet EG 561/2006 om yrkeschaufförernas kör- och vilotider. SKAL och ALT föreslog att den nuvarande möjligheten att förkorta 11-timmarsvilan tre gånger per vecka till minst 9 timmars dygnsvila ändras så att dygnsvilan en gång per vecka skulle kunna förkortas till 9 timmar och två gånger per vecka till minst 7 timmar. Den oavkortade dygnsvilan skulle alltså fortfarande vara 11 timmar. Likaså föreslogs att den dagliga körtiden skulle kunna förlängas med 2 timmar från det nuvarande i de fall då körtiden efterföljs av en minst 24-timmars oavbruten vilotid. 3

4 4 De nuvarande bestämmelserna om pauser per varje 4,5-timmars körpass skulle kvarstå. Förlängningarna av körtiderna på dygnsnivå skulle dock verkställas inom ramarna av de nuvarande maximala körtiderna för 1- och 2-veckorsperioder (56/90). DISPENSTRANSPORT SKADADE SKYDDSRÄCKEN PÅ BRO Vägförvaltningen efterlyser ögonvittnen eller personer som känner till följande händelse: På stamväg 63 mellan Ylivieska och Sievi, ca 3 km från Ylivieska centrum, har en bred transport skadat de övre skyddsräckena (genomskinlig plast) ovanom de egentliga sidoräckena på bron över järnvägen. Transporten har kört i riktning från norr söderut. Brons nyttobredd är 8,5 meter vilket get gott om utrymme för bredaste möjliga transporter. Skadorna har uppstått natten mellan lördag och söndag den Också transporten torde ha skadats. Lasten har legat på 1,5 2,0 meters höjd eftersom de egentliga sidoräckena inte fått skador. DEN GLOBALA OLJEMARKNADEN Priset på råolja har fram till slutet av november sjunkit kraftigt från sommarens toppvärden. Orsaken till att priset gått ned är den inväntade globala depressionen och den nedsatta efterfrågan på oljeprodukter. Detta meddelar Olje- och Gasbranschens Centralförbund och tillägger att också konsumentpriserna sjunkit i Finland. På grund av att den globala ekonomiväxten väntas avta, har den internationella energiorganisationen IEA igen sänkt sin prognos beträffande efterfrågan på olja nästa år. Enligt prognosen väntas efterfrågan på olja öka nästa år med barrels per dag, dvs. med bara 0,8 %. Också prognosen för det pågående året har sänkts, efterfrågan väntas öka med bara 0,5 % jämfört med föregående år. IEA har också publicerat sin årliga energirapport med tillhörande skenarier om oljeefterfrågan på långt sikte. År 2030 väntas konsumtionen enligt grundskenariet vara 106 miljoner barrels per dag, dvs. 20 miljoner barrels mera dagligen än vad som nu är läget. Beträffande den totala efterfrågan på olja är efterfrågan 10 miljoner barrels per dag mindre än vad som var fallet i motsvarande rapport senaste år. I grundskenariet antar man att den globala energikonsumtionen inte kan hejdas genom politiska beslut eller vidareutvecklad teknologi. Beträffande efterfrågan på olja förutspår IEA hårda utmaningar eftersom nya investeringar uppskjuts. Organisationen förutspår också att priset på olja skjuter i höjden efter det då de nuvarande ekonomiska svårigheterna avklarats om tillräckliga investeringar i oljeproduktion och -förädling inte före det görs. Ministrarna i de oljeproducerande ländernas organisation OPEC sammanträdde i ett inofficiellt möte vid slutet av november men några meddelanden om beslut angående inskränkning av oljeproduktionen gavs inte ut fram till den tidpunkt då detta cirkulär skrevs. Organisationens nästa officiella möte anordnas den 17 december och då inväntas enligt experterna beslut om produktionsnedsättningar. OPEC har ju redan under höstens lopp skurit sina produktionskvoter eftersom priset på råolja kommit in i en sjunkande trend. Vid slutet av november var priset på råolja av Brent-kvalitet ca 45 US-dollars per barrel. Världsmarknadspriset för bensin var 360 dollars per ton, för dieselolja ca 550 dollars per ton, för villaolja ca 520 dollars per ton och för tung brännolja ca 260 dollars per ton. Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund. FINNVERAS FÖRTAGSFINANSIERING Statens finansieringsbolag Finnvera Abp har gett löfte om att stöda förtagen vid olika företagsoch verksamhetsarrangemang.

5 5 Det nationella ansvarstaket höjs med 600 miljoner euro Finnvera förutspår att efterfrågan på finansiering ökar nästa år även på nationell nivå. Att ansvarstaket höjs möjliggör att allt fler projekt som anses lönande kan finansieras. Enligt förslaget kapitaliseras också Finnveras dotterbolag Aloitusrahasto Vera Oy och Veraventure Ab med 30 miljoner euro. Aloitusrahasto Vera gör kapitalinvesteringar i företag som varit verksamma i mindre än två år och Veraventure i regionala kapitalinvesteringsfonder. Finnveras investering grundar sig alltid på en företagsundersökning där man utreder huruvida företaget har förutsättningar att bedriva lönsam affärsverksamhet inom den närmaste framtiden. Finnveras finansiering är i praktiken alltid en riskfördelning med andra finansiärer. I hemlandet kan bolaget finansiera små och medelstora företag i alla branscher utom egentligt jord- eller skogsbruk samt grundarentreprenader inom byggnadsbranschen. Vi agerar precis som hittills enligt våra finansieringskriterier. Riskfördelningen innebär att extra insatser kan förutsättas av ägarna och de övriga finansiärerna även i svåra situationer, meddelar man från Finnvera. Åt företag erbjuds följande tjänster och produkter: Lån Finnvera erbjuder lånefinansiering åt företag i olika skeden: för grundande och investeringar, tillväxt och utveckling. Investerings- kapitallån är avsedda åt både nya och redan verksamma små och medelstora företag för finansiering av inhemska byggnads-, maskin- och apparaturinvesteringar, brukskapitalbehov samt olika arrangemang av äganderätt. Internationaliseringslån är avsedda för finansiering av finska små och medelstora företags affärsverksamhet i främmande länder. Utvecklingslån är avsedda för finansiering av betydande investeringar i små och medelstora företag. Kvinnoföretagarlån är avsedda åt företag som sysselsätter högst 5 personer och i vilka aktiemajoriteten ägs av kvinnor och i vilka en av de kvinnliga aktieägarna heltidsanställt leder verksamheten. Smålån är avsedda för finansiering av verksamheten för startande eller redan verksamma företag med högst 5 anställda. Kapitallån är avsedda för företag i bolagsform för företagsinköp och finansiering av tillväxt som en del av Finnveras eller andra finansiärers insatser i respektive projekt. Miljölån är avsedda för små och medelstora företags frivilliga miljöinvesteringar. Företagarlån är avsedda för betalning av aktiekapital i aktiebolag, betalning eller höjning av bolagskapital i öppna eller kommanditbolag samt inköp av aktier eller andelar. Borgen Finnvera erbjuder proprieborgen för finansieringsbehov åt företag i olika skeden: grundande, investeringar, tillväxt och internationalisering. Små och medelstora företag kan använda Finveras borgen som säkerhet för lån och krediter som banker eller finansierings- och försäkringsbolag beviljat samt för övriga ansvarsförbindelser. Finska staten för sin tur borgar den borgen Finnvera beviljat. Finnvera-borgen är avsedd att användas som säkerhet vid små och medelstora företags inhemska finansieringsbehov såsom investeringar och/eller tryggande av brukskapital samt sådan finansiering som affärsverksamheten eller företagsinköp kräver. Internationaliseringsborgen är avsedd att användas som säkerhet vid finansiering av finska små och medelstora företags affärsverksamhet i främmande länder. Bruksändamålet kan vara grundande av dotter- eller delägt bolag, alternativt investeringar i befattning, utveckling eller tillväxt. Småborgen är avsedd för startande eller redan verksamma företag som sysselsätter högst 49 personer.

6 6 Exportborgen är avsedd för att täcka de inhemska säkerheter exporten förutsätter. Med hjälp av exportborgen kan exportören från bank få brukskapitalfinansiering för den verksamheten exporten förutsätter samt för viss tid efter leveransen. Exportborgen kan också användas som kontraborgen åt bank då utländsk köpare kräver leveransborgen. Miljöborgen är avsedd för finansiering av åtgärder som vatten- och luftskydd samt avfallsåtervinning kräver. Fartygsborgen används som säkerhet för krediter som beviljas åt sådana finska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet. KVALITETS-, MILJÖ- OCH SÄKERHETSUTBILDNING USL rf har under höstens lopp anordnat redan fem utbildningsprogram med utveckling av kvalitet, miljö och säkerhet som tema. Nu när transportmarknaderna tillstramas lönar det sig att i företag satsa på utvecklingen av dessa faktorer genom att förnya tidigare kvalitets- och miljösystem så att de överensstämmer med de senaste kraven. Om detta väcker intresse, kan Ni lämpligen kontakta USL-byrån per e-post eller HELSINGFORS NYA HAMN I NORDSJÖ ÖPPNADES Den finska utrikeshandeln har fått en ny huvudhamn med inverkan på södra Finlands hela logistiska verksamhet. Båttrafiken i Nordsjöhamnen startade på måndagsmorgon den då alla de fraktbåtar som tidigare anlitat hamnarna i Helsingfors centrum inledde trafiken till Nordsjö. Också den gods- och persontrafik som Finnlines tidigare skötte från Sörnäshamnen överfördes till Nordsjö. Första avgången var likaså måndagen den Den första containerbåten, Unifeeders m/v Heinrich Ehler lossade och lastade samma dag. Samtidigt förflyttades båtarnas containertrafik från Busholmen (Västra hamnen) till Nordsjö. Både i Sörnäs och i Busholmen finns ännu uppställt importgods som transporteras bort fram till slutet av detta år. Flere medlemsföretagare har varit bekymrade över de nya arrangemangen och meddelat om vissa problem, bl.a. trafikstockningar de första dagarna. Läget väntas bli normalt inom en snar framtid. Hamnens trafikförbindelser De för Nordsjöhamnens verksamhet livsviktiga trafikförbindelserna är redan brukbara. Tunneln som leder från och till Ring III har varit öppen för trafik från januari i år. Den högsta tillåtna körhastigheten i tunneln har redan höjts till 70 km/h. Trafikskyltning till Nordsjö Nordsjöhamnen besöks dagligen av de ca tunga fordon som tidigare var uppdelade på Busholmen och Sörnäs. Den tunga trafiken styrs nu till och från Nordsjö via Ring III. Ring III har redan fått ny skyltning till Nordsjö och skyltarna som tidigare styrt trafiken till hamnarna stamstaden har täckts över och avlägsnas snart. Hamnens öppethållningstider Gatehouse: Multilink Terminals Oy Finnsteve Oy Steveco Oy (uppgifterna anges senare) Operatorernas kontrollpunkter: Multilink Terminals Oy Finnsteve Oy 24 h Steveco Oy kl. xx-xx (uppgifterna anges senare)

7 7 Portarna: B1-porten alla dagar kl Närmare information finns i webben: och vidare till länken Ohjeita ja tietoa satamassa asioiville. Hamnens manual för chaufförer uppdateras med nytt material. Också den finns angiven i webben, adress i följande versioner: Asiointiopas kuljettajille (suomi) Asiointiopas kuljettajille (englanti) Asiointiopas kuljettajille (venäjä) ORIENTERINGSFORTBILDNING ÅT CHAUFFÖRER OM NORDSJÖHAMNEN med början kl ; anmälan senast med början kl ; anmälan senast SKAL anordnar tillsammans med Nordsjöhamnen, Rahtarit ry, Finnsteve och Vägförvaltningen ett dagslångt orienteringstillfälle i Nordsjöhamnen. Tillfället börjar med en inledning i Transportkuben, Klubbekrigavägen 7, Norra Haga, Helsingfors. Pris: SKAL- och Rahtarit-medlemmar 120,00 euro + moms 22 % per person, för övriga 150,00 euro + moms 22 % per person. Närmare uppgifter: Sakari Kaikkonen, tfn (09) , e-post Han tar också emot anmälningar. Deltagarantalet är begränsat, anmäl Er snarast möjligt. För deltagarna registreras tillställningen som en officiell kompetensfortbildningsdag enligt EUdirektivet om yrkeschaufförernas kompetensfortbildning. Med medlemshälsningar UTRIKES- OCH AVTALSTRANSPORTFÖRETAGARNA USL RF

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011:

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011: BÄSTE USL-MEDLEM! DEL A Helsingfors 23.02.2011 Medlemscirkulär nr 02 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Godstransporternas sista kvartal 2010 - Industrins omsättning

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli.

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 26.8.2008 Medlemscirkulär nr 8 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Färdskrivarkontroll i tung trafik - Cabotage - SM-företagens förväntningar försvagade - Avsvalnande inom

Läs mer

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, % Medlemscirkulär 2/2012 DEL A 29.2.2012 Bästa SKAL-Branschsektionerna rf:s medlem - Kostnadsindex januari 2012 - Föreningens årsmöte och sommardagar (årsmöte 21.4. St Michel, sommardagar 4.-5.8. Tallin)

Läs mer

Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012

Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012 Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012 Innehåll 1. Finnveras relation till staten 2. Finnveras finansieringsverksamhet regleras av författningsramarna 3. Finnveras lagstadgade uppgifter

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 163/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

Energipriser. Energipriserna fortsatte att stiga. 2011, 4:e kvartalet

Energipriser. Energipriserna fortsatte att stiga. 2011, 4:e kvartalet Energi 2012 Energipriser 2011, 4:e kvartalet Energipriserna fortsatte att stiga Enligt Statistikcentralen steg priserna på energi som används i trafiken och för uppvärmning under sista kvartalet 2011.

Läs mer

Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet

Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet Energi 2015 Energipriser 2015, 1:a kvartalet Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet Enligt Statistikcentralens uppgifter sjönk konsumentpriserna på bränslen klart under första kvartalet,

Läs mer

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet Energi 2012 Energipriser 2012, 2:a kvartalet Elpriset vände nedåt Det totala elpriset sjönk i alla konsumentgrupper under årets andra kvartal. Konsumentpriserna på el vände nedåt efter första kvartalet.

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, :e kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av september 201 Beståndet

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 2:a kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av juni 201 Beståndet av

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden

Revisionsverkets ställningstaganden Revisionsverkets ställningstaganden Exportfinansiering Exporten spelar en viktig roll för nationalekonomin och därmed även för statsfinanserna. Exportens värde har varit cirka 40 procent i förhållande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp RP 93/2007 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras.

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING med fokus på närmat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. NÄRMAT ÄR MÖJLIGT Helhetstänkande ska vara ledstjärna i den offentliga upphandlingen. Detta tål att uppmärksammas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 94/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om att Riksdagen skall ge sitt samtycke till åtgärder genom vilka staten kan avstå från majoritetsinnehavet i Fortum Abp:s oljeaffärsverksamhet PROPOSITIONENS

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 600 ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt 20 600 ärenden, dvs. 6 procent färre

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm 11.12.2012 En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Ahlstrom Abp ( Ursprungliga Bolaget ) FO-nummer: 1670043-1 PB 329, 00101 Helsinfors

Ahlstrom Abp ( Ursprungliga Bolaget ) FO-nummer: 1670043-1 PB 329, 00101 Helsinfors Det här dokumentet (inklusive eventuella bilagor) är en inofficiell översättning av originaldokumentet som har uppgjorts på finska. Ifall av avvikelse mellan den finska och den svenska versionen ska den

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

FINLÄNDARNA BEHÖVER NYARE, TRYGGARE OCH MILJÖVÄNLIGARE BILAR

FINLÄNDARNA BEHÖVER NYARE, TRYGGARE OCH MILJÖVÄNLIGARE BILAR FINLÄNDARNA BEHÖVER NYARE, TRYGGARE OCH MILJÖVÄNLIGARE BILAR I en ny medelstor familjebil består över en tredjedel av bilens pris av olika skatter. Finlands bilskatt är också den näst högsta inom EU. En

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 52/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen 1 Inrikes godstransporter transporterad godsmängd Järnväg 70 Sjöfart 25 Järnväg 54 Sjöfart 18 Lastbil 530 Lastbil 382 1970 totalt: 625 miljoner ton 1980 totalt: 454 miljoner ton

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 1 FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 2015/01 2 FRAKTHANDBOK BÄSTA FRAKTKUND! Finnlines Plc, FinnLink trafik idkar frakttrafik mellan Nådendal, Finland och Kapellskär, Sverige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011:

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: 1 (6) 25.10.2011 Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: Fortsatt exceptionellt stor efterfrågan inom flygtrafiken Nyckeltal för januari september 2011 Omsättningen ökade med 17,6 procent och uppgick till

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

BÄSTE USL-MEDLEM! 2.6.2008 Medlemscirkulär nr 5 DEL A

BÄSTE USL-MEDLEM! 2.6.2008 Medlemscirkulär nr 5 DEL A BÄSTE USL-MEDLEM! 2.6.2008 Medlemscirkulär nr 5 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Årsmötet - IRU:s hedersbetygelser - Medlemsavgifterna för år 2009 - Styrelsen för år 2009 - Kostnadsindex - Kostnadsökningarna

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

Nio miljoner bättre än samma period föregående år.

Nio miljoner bättre än samma period föregående år. Delårsrapport Q1, januari-mars 2012 Det bästa första kvartalet sedan 90-talet Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK Periodens

Läs mer