Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %."

Transkript

1 BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 11 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Handelns och industrins godsmängder minskade i inrikestrafiken i juli-september - Kostnadsindex per oktober Vägförvaltningens tjänster för dispenstransporter - Förslag om ändring av kör- och vilotider - Dispenstransport skadade skyddsräcken på bro - Den globala oljemarknaden - Finnveras företagsfinansiering - Kvalitets-, miljö och säkerhetsutbildning - Helsingfors nya hamn i Nordsjö öppnades - Orienteringsfortbildning åt chaufförer om Nordsjöhamnen HANDELNS OCH INDUSTRINS GODSMÄNGDER MINSKADE I INRIKESTRAFIKEN I JULI- SEPTEMBER Det tredje kvartalet år 2008 ökade de med lastbil i inrikestrafik transporterade godsmängderna med 9,0 % jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %. Uppgifterna finns angivna i Statistikcentralens statistik över nationella godstransporter på väg. Under perioden juli-september transporterades med lastbil totalt över 116 miljoner ton gods. Anläggningstransporternas andel var 66 miljoner ton och det övriga godsets andel totalt 50 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete uppgick till miljoner tonkilometer. Såsom det av ovanstående graf framgår, har transportandelarna av alla andra godsformer än anläggning minskat år 2008, trots att de under det tredje kvartalet ligger på en tämligen hög nivå jämfört med tidigare år. Traditionellt har handelns och industrins volymer varit som lägst Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 2 just i juli-september på grund av årssemestrar. Bara uppgifterna från det sista kvartalet anger slutligen det verkliga resultatet angående inrikes godstransporter år KOSTNADSINDEX PER OKTOBER 2008 Årsförändringen i Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken är fortfarande nästan dubbel jämfört med konsumentindexet. Totalindexets årsförändring oktober 2007 oktober 2008 är 8,4 % och för släpvagnskombinationer en aning större, 8,5 %. VÄGFÖRVALTNINGENS TJÄNSTER FÖR DISPENSTRANSPORTER I vårt föregående cirkulär refererade de problem som förekommit vid ansökan och behandling av transportdispenser. Vägförvaltningens högsta ledning har nu meddelat att ärendet tas upp till behandling med brådskande tidtabell i en arbetsgrupp var även vår förening samt Infra rf:s kran- och dispenstransportsektion är representerade. FÖRSLAG OM ÄNDRING AV KÖR- OCH VILOTIDER Representanterna för företagen och arbetsgivarna inom den finska vägtransportbranschen, Finlands Transport och Logistik SKAL rf och Biltrafikens Arbetsgivarförbund ALT rf, föreslog den åt Europakommissionen att Europarlamentets och -rådets förordning (EG) Nr 561/2006 borde ändras på det sätt som nedan anges: Forskning över de finska yrkeschaufförernas arbetsförhållanden SKAL och ALT har låtit utföra en forskning för att tillämpas som grund vid detta förslag. Forskningen genomfördes av den fristående finska forskningsbyrån Innolink Research Ab som inte har några intressen i nämnda organisationer. Målsättningen i forskningen var att kartlägga svararnas dygnsvilotid och behov till att förlänga den dagliga körtiden utreda på vilket sätt förlängd maximal daglig körtid och förkortning av minimal vilotid inverkar på olika faktorer, speciellt beträffande yrkeschaufförernas personliga livsförhållanden Forskningen genomfördes i form av telefonförfrågan i mars Målgruppen utgjordes av finska yrkeschaufförer som genom löneförhållande anställts som arbetare i serviceföretag inom den landsvägsbundna godstrafiken. Forskningsresultaten grundar sig på svar givna av 104 personer. Utvecklande av chaufförernas arbetsvälfärd och sociala livsförhållanden Totalt nästan yrkeschaufförer arbetar inom den finska landsvägstrafiken. Då hela EU27-området medräknas, uppgår antalet yrkeschaufförer enligt EUROSTAT-statistiken till över 4 miljoner personer av vilka 2,4 miljoner arbetar inom godstrafiken och resten inom persontrafiken. Det är alltså fråga om en synnerligen omfattande och sysselsättande bransch som täcker hela Europeiska unionen. Chaufförsarbetet i yrkesmässig trafik omfattar flere olika särdrag, vilket gör yrket både avvikande och krävande i förhållande till många andra yrken. Därför har man med EUdirektivet om yrkeskompetens som grund fastställt att obligatorisk grundutbildning och livslång kompetensupprätthållande fortbildning utgör en förutsättning för anställning och fortsatt verksamhet som yrkesmässig chaufför inom vägtransportsektorn. Yrkeschaufförens arbete är synnerligen rörligt. Till exempel i Finland är chaufförens genomsnittliga arbetstid ca timmar per år. Varje chaufför kör i yrkesmässig trafik i genomsnitt ca kilometer årligen. Stora individuella skiljaktigheter förekommer beroende av verksamhetsbransch. Arbetet tvingar de flesta chaufförer att vara borta hemifrån och från hemorten i större grad än för arbetare i andra yrkesgrupper. Helt klart är att ett rörligt arbete inverkar på chaufförens familjeliv och sociala förhållande. De senaste åren har man i olika sammanhang framfört beräkningar enligt vilka mera flexibla bestämmelser om kör- och vilotid skulle kunna hjälpa yrkeschaufförerna att bättre anpassa

3 sina arbetstider och fritid. Även detta har i viss grad utretts genom forskningen. Enligt resultaten tror 70 % av svararna att arbetstrivseln och orkandet ökar om den maximala dagliga körtiden förlängs eller den minimala vilotiden förkortas från nuvarande. Detta skulle också ha en förbättrande inverkan på familjelivets kvalitet. Speciellt vid EU:s periferiområden och i länder med långa nationella transportavstånd, inverkar bestämmelserna om kör- och vilotid i ansenlig grad på chaufförernas tidsbruk och möjligheter till fritid. På grund av de nuvarande bestämmelserna tvingas chaufförerna ofta tillbringa sin dygnsvila (9-11 timmar) borta hemifrån, vanligtvis i sitt fordon på någon för tung trafik avsedd parkeringsplats eller allmänt rastställe. I flere fall är man bara en timme eller två hemifrån då dygnsvila måste inledas. Nätverket av rastplatser i Europeiska unionen är bristfälligt och chaufförerna har inte på långt när tillgång till acceptabla tjänster, möjlighet till varma måltider eller skötsel av personlig hygien. Övernattningarna utmed vägarna medför också ökad och onödig miljöbelastning. Enligt forskningen tillbringar en tredjedel av de finska yrkeschaufförerna sin dygnsvila ute på vägen minst 2-3 gånger per vecka och hela 24 % av chaufförerna fler än 3 gånger per vecka. Väderleksförhållandena är ofta varierande vilket leder till att chaufförerna måste övernatta i kyliga och fuktiga förhållanden. På landsvägstrafiken inriktad brottslighet och mot chaufförer visat våld har ökat på vissa håll i gemenskapen, vilket betyder att chaufförer som övernattar ute på vägarna utsätts för ökad otrygghet i sitt yrke. Eftersom arbetsmarknaden i dagens läge förmår erbjuda synnerligen många alternativ, har flere yrkeschaufförer gått över till en helt annan bransch för att kunna vara mera hemma hos sin familj och socialkrets. Intresset för chaufförsarbete och tillgång av arbetskraft Intresset för chaufförsyrke inom landsvägsbunden gods- eller persontrafik har avtagit de senaste två årtionden. Såväl i Finland som i flere andra medlemsländer har man strävat till att medels olika kampanjer göra yrkena inom transportbranschen mera attraktiva. De senaste åren har man speciellt i de äldre EU-länderna lidit av en snabbt ökande brist på chaufförer. Att de europeiska samhällena föråldras har dessutom lett till att branschen lämnas. Det har varit synnerligen svårt att hitta ersättande arbetskraft till chaufförstjänsterna. För att inverka på yrkes- och branschattityderna har den centrala målsättningen varit att rätta till vissa, bland ungdomen segt sittande uppfattningar. Yrkeschaufförens uppdrag och arbete förnimmas ofta så att man oavbrutet måste tillbringa all tid på främmande orter borta från familj och vänner. Med tanke på transportnäringens framtid är det synnerligen viktigt att de missvisande uppfattningarna om yrkeschaufförernas arbete rättas till. Att lagstiftningen kunde göras en aning mera flexibel, skulle stöda denna målsättning. På så sätt skulle också myndigheter och lagstiftare för sin del kunna signalera om ett äkta intresse för vidareutveckling av den för samhällets välfärd så viktiga yrkessektorn. Med ovan nämnda argumentering som grund föreslogs att kommissionen färdigställer och därefter åt parlamentet och rådet överlämnar ett förslag för ändring av direktivet EG 561/2006 om yrkeschaufförernas kör- och vilotider. SKAL och ALT föreslog att den nuvarande möjligheten att förkorta 11-timmarsvilan tre gånger per vecka till minst 9 timmars dygnsvila ändras så att dygnsvilan en gång per vecka skulle kunna förkortas till 9 timmar och två gånger per vecka till minst 7 timmar. Den oavkortade dygnsvilan skulle alltså fortfarande vara 11 timmar. Likaså föreslogs att den dagliga körtiden skulle kunna förlängas med 2 timmar från det nuvarande i de fall då körtiden efterföljs av en minst 24-timmars oavbruten vilotid. 3

4 4 De nuvarande bestämmelserna om pauser per varje 4,5-timmars körpass skulle kvarstå. Förlängningarna av körtiderna på dygnsnivå skulle dock verkställas inom ramarna av de nuvarande maximala körtiderna för 1- och 2-veckorsperioder (56/90). DISPENSTRANSPORT SKADADE SKYDDSRÄCKEN PÅ BRO Vägförvaltningen efterlyser ögonvittnen eller personer som känner till följande händelse: På stamväg 63 mellan Ylivieska och Sievi, ca 3 km från Ylivieska centrum, har en bred transport skadat de övre skyddsräckena (genomskinlig plast) ovanom de egentliga sidoräckena på bron över järnvägen. Transporten har kört i riktning från norr söderut. Brons nyttobredd är 8,5 meter vilket get gott om utrymme för bredaste möjliga transporter. Skadorna har uppstått natten mellan lördag och söndag den Också transporten torde ha skadats. Lasten har legat på 1,5 2,0 meters höjd eftersom de egentliga sidoräckena inte fått skador. DEN GLOBALA OLJEMARKNADEN Priset på råolja har fram till slutet av november sjunkit kraftigt från sommarens toppvärden. Orsaken till att priset gått ned är den inväntade globala depressionen och den nedsatta efterfrågan på oljeprodukter. Detta meddelar Olje- och Gasbranschens Centralförbund och tillägger att också konsumentpriserna sjunkit i Finland. På grund av att den globala ekonomiväxten väntas avta, har den internationella energiorganisationen IEA igen sänkt sin prognos beträffande efterfrågan på olja nästa år. Enligt prognosen väntas efterfrågan på olja öka nästa år med barrels per dag, dvs. med bara 0,8 %. Också prognosen för det pågående året har sänkts, efterfrågan väntas öka med bara 0,5 % jämfört med föregående år. IEA har också publicerat sin årliga energirapport med tillhörande skenarier om oljeefterfrågan på långt sikte. År 2030 väntas konsumtionen enligt grundskenariet vara 106 miljoner barrels per dag, dvs. 20 miljoner barrels mera dagligen än vad som nu är läget. Beträffande den totala efterfrågan på olja är efterfrågan 10 miljoner barrels per dag mindre än vad som var fallet i motsvarande rapport senaste år. I grundskenariet antar man att den globala energikonsumtionen inte kan hejdas genom politiska beslut eller vidareutvecklad teknologi. Beträffande efterfrågan på olja förutspår IEA hårda utmaningar eftersom nya investeringar uppskjuts. Organisationen förutspår också att priset på olja skjuter i höjden efter det då de nuvarande ekonomiska svårigheterna avklarats om tillräckliga investeringar i oljeproduktion och -förädling inte före det görs. Ministrarna i de oljeproducerande ländernas organisation OPEC sammanträdde i ett inofficiellt möte vid slutet av november men några meddelanden om beslut angående inskränkning av oljeproduktionen gavs inte ut fram till den tidpunkt då detta cirkulär skrevs. Organisationens nästa officiella möte anordnas den 17 december och då inväntas enligt experterna beslut om produktionsnedsättningar. OPEC har ju redan under höstens lopp skurit sina produktionskvoter eftersom priset på råolja kommit in i en sjunkande trend. Vid slutet av november var priset på råolja av Brent-kvalitet ca 45 US-dollars per barrel. Världsmarknadspriset för bensin var 360 dollars per ton, för dieselolja ca 550 dollars per ton, för villaolja ca 520 dollars per ton och för tung brännolja ca 260 dollars per ton. Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund. FINNVERAS FÖRTAGSFINANSIERING Statens finansieringsbolag Finnvera Abp har gett löfte om att stöda förtagen vid olika företagsoch verksamhetsarrangemang.

5 5 Det nationella ansvarstaket höjs med 600 miljoner euro Finnvera förutspår att efterfrågan på finansiering ökar nästa år även på nationell nivå. Att ansvarstaket höjs möjliggör att allt fler projekt som anses lönande kan finansieras. Enligt förslaget kapitaliseras också Finnveras dotterbolag Aloitusrahasto Vera Oy och Veraventure Ab med 30 miljoner euro. Aloitusrahasto Vera gör kapitalinvesteringar i företag som varit verksamma i mindre än två år och Veraventure i regionala kapitalinvesteringsfonder. Finnveras investering grundar sig alltid på en företagsundersökning där man utreder huruvida företaget har förutsättningar att bedriva lönsam affärsverksamhet inom den närmaste framtiden. Finnveras finansiering är i praktiken alltid en riskfördelning med andra finansiärer. I hemlandet kan bolaget finansiera små och medelstora företag i alla branscher utom egentligt jord- eller skogsbruk samt grundarentreprenader inom byggnadsbranschen. Vi agerar precis som hittills enligt våra finansieringskriterier. Riskfördelningen innebär att extra insatser kan förutsättas av ägarna och de övriga finansiärerna även i svåra situationer, meddelar man från Finnvera. Åt företag erbjuds följande tjänster och produkter: Lån Finnvera erbjuder lånefinansiering åt företag i olika skeden: för grundande och investeringar, tillväxt och utveckling. Investerings- kapitallån är avsedda åt både nya och redan verksamma små och medelstora företag för finansiering av inhemska byggnads-, maskin- och apparaturinvesteringar, brukskapitalbehov samt olika arrangemang av äganderätt. Internationaliseringslån är avsedda för finansiering av finska små och medelstora företags affärsverksamhet i främmande länder. Utvecklingslån är avsedda för finansiering av betydande investeringar i små och medelstora företag. Kvinnoföretagarlån är avsedda åt företag som sysselsätter högst 5 personer och i vilka aktiemajoriteten ägs av kvinnor och i vilka en av de kvinnliga aktieägarna heltidsanställt leder verksamheten. Smålån är avsedda för finansiering av verksamheten för startande eller redan verksamma företag med högst 5 anställda. Kapitallån är avsedda för företag i bolagsform för företagsinköp och finansiering av tillväxt som en del av Finnveras eller andra finansiärers insatser i respektive projekt. Miljölån är avsedda för små och medelstora företags frivilliga miljöinvesteringar. Företagarlån är avsedda för betalning av aktiekapital i aktiebolag, betalning eller höjning av bolagskapital i öppna eller kommanditbolag samt inköp av aktier eller andelar. Borgen Finnvera erbjuder proprieborgen för finansieringsbehov åt företag i olika skeden: grundande, investeringar, tillväxt och internationalisering. Små och medelstora företag kan använda Finveras borgen som säkerhet för lån och krediter som banker eller finansierings- och försäkringsbolag beviljat samt för övriga ansvarsförbindelser. Finska staten för sin tur borgar den borgen Finnvera beviljat. Finnvera-borgen är avsedd att användas som säkerhet vid små och medelstora företags inhemska finansieringsbehov såsom investeringar och/eller tryggande av brukskapital samt sådan finansiering som affärsverksamheten eller företagsinköp kräver. Internationaliseringsborgen är avsedd att användas som säkerhet vid finansiering av finska små och medelstora företags affärsverksamhet i främmande länder. Bruksändamålet kan vara grundande av dotter- eller delägt bolag, alternativt investeringar i befattning, utveckling eller tillväxt. Småborgen är avsedd för startande eller redan verksamma företag som sysselsätter högst 49 personer.

6 6 Exportborgen är avsedd för att täcka de inhemska säkerheter exporten förutsätter. Med hjälp av exportborgen kan exportören från bank få brukskapitalfinansiering för den verksamheten exporten förutsätter samt för viss tid efter leveransen. Exportborgen kan också användas som kontraborgen åt bank då utländsk köpare kräver leveransborgen. Miljöborgen är avsedd för finansiering av åtgärder som vatten- och luftskydd samt avfallsåtervinning kräver. Fartygsborgen används som säkerhet för krediter som beviljas åt sådana finska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet. KVALITETS-, MILJÖ- OCH SÄKERHETSUTBILDNING USL rf har under höstens lopp anordnat redan fem utbildningsprogram med utveckling av kvalitet, miljö och säkerhet som tema. Nu när transportmarknaderna tillstramas lönar det sig att i företag satsa på utvecklingen av dessa faktorer genom att förnya tidigare kvalitets- och miljösystem så att de överensstämmer med de senaste kraven. Om detta väcker intresse, kan Ni lämpligen kontakta USL-byrån per e-post eller HELSINGFORS NYA HAMN I NORDSJÖ ÖPPNADES Den finska utrikeshandeln har fått en ny huvudhamn med inverkan på södra Finlands hela logistiska verksamhet. Båttrafiken i Nordsjöhamnen startade på måndagsmorgon den då alla de fraktbåtar som tidigare anlitat hamnarna i Helsingfors centrum inledde trafiken till Nordsjö. Också den gods- och persontrafik som Finnlines tidigare skötte från Sörnäshamnen överfördes till Nordsjö. Första avgången var likaså måndagen den Den första containerbåten, Unifeeders m/v Heinrich Ehler lossade och lastade samma dag. Samtidigt förflyttades båtarnas containertrafik från Busholmen (Västra hamnen) till Nordsjö. Både i Sörnäs och i Busholmen finns ännu uppställt importgods som transporteras bort fram till slutet av detta år. Flere medlemsföretagare har varit bekymrade över de nya arrangemangen och meddelat om vissa problem, bl.a. trafikstockningar de första dagarna. Läget väntas bli normalt inom en snar framtid. Hamnens trafikförbindelser De för Nordsjöhamnens verksamhet livsviktiga trafikförbindelserna är redan brukbara. Tunneln som leder från och till Ring III har varit öppen för trafik från januari i år. Den högsta tillåtna körhastigheten i tunneln har redan höjts till 70 km/h. Trafikskyltning till Nordsjö Nordsjöhamnen besöks dagligen av de ca tunga fordon som tidigare var uppdelade på Busholmen och Sörnäs. Den tunga trafiken styrs nu till och från Nordsjö via Ring III. Ring III har redan fått ny skyltning till Nordsjö och skyltarna som tidigare styrt trafiken till hamnarna stamstaden har täckts över och avlägsnas snart. Hamnens öppethållningstider Gatehouse: Multilink Terminals Oy Finnsteve Oy Steveco Oy (uppgifterna anges senare) Operatorernas kontrollpunkter: Multilink Terminals Oy Finnsteve Oy 24 h Steveco Oy kl. xx-xx (uppgifterna anges senare)

7 7 Portarna: B1-porten alla dagar kl Närmare information finns i webben: och vidare till länken Ohjeita ja tietoa satamassa asioiville. Hamnens manual för chaufförer uppdateras med nytt material. Också den finns angiven i webben, adress i följande versioner: Asiointiopas kuljettajille (suomi) Asiointiopas kuljettajille (englanti) Asiointiopas kuljettajille (venäjä) ORIENTERINGSFORTBILDNING ÅT CHAUFFÖRER OM NORDSJÖHAMNEN med början kl ; anmälan senast med början kl ; anmälan senast SKAL anordnar tillsammans med Nordsjöhamnen, Rahtarit ry, Finnsteve och Vägförvaltningen ett dagslångt orienteringstillfälle i Nordsjöhamnen. Tillfället börjar med en inledning i Transportkuben, Klubbekrigavägen 7, Norra Haga, Helsingfors. Pris: SKAL- och Rahtarit-medlemmar 120,00 euro + moms 22 % per person, för övriga 150,00 euro + moms 22 % per person. Närmare uppgifter: Sakari Kaikkonen, tfn (09) , e-post Han tar också emot anmälningar. Deltagarantalet är begränsat, anmäl Er snarast möjligt. För deltagarna registreras tillställningen som en officiell kompetensfortbildningsdag enligt EUdirektivet om yrkeschaufförernas kompetensfortbildning. Med medlemshälsningar UTRIKES- OCH AVTALSTRANSPORTFÖRETAGARNA USL RF

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli.

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 26.8.2008 Medlemscirkulär nr 8 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Färdskrivarkontroll i tung trafik - Cabotage - SM-företagens förväntningar försvagade - Avsvalnande inom

Läs mer

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011:

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011: BÄSTE USL-MEDLEM! DEL A Helsingfors 23.02.2011 Medlemscirkulär nr 02 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Godstransporternas sista kvartal 2010 - Industrins omsättning

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster

Finnvera i korthet. Roll och verksamhetens betydelse. Strategi. Finansieringstjänster Finnvera Årsöversikt 2013 INNEHÅLL Innehåll Finnvera i korthet 4 Roll och verksamhetens betydelse 6 Strategi 12 Finansieringstjänster 18 Lån 20 Borgen 21 Exportgarantier och finansiering av exportkrediter

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING

www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING www.vasek.fi FÖRETAGETS FINANSIERING 3/2014 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET 4 4. BANKEN

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2/2015 kosek.fi 2 (24) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 3 2. PLANERING AV FINANSIERINGEN 3 2.1 Lokaler 3 2.2 Maskiner och apparatur 3 2.3 Tillverkningsrättigheter 4 2.4 Driftskapital 4 2.5 Företagsekonomins

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 163/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

Källa: Vi hjälper dig gärna! Gröna jobb

Källa: Vi hjälper dig gärna! Gröna jobb Tidningen Källa: för uppgiftslämnande företag TIPS OCH INFORMATION FRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011 Susanne Jildenstål på SCB Vi hjälper dig gärna! Gröna jobb syns i Entreprenörskapsdatabasen Läs också

Läs mer

Annalina Nylund. Transport över Kvarken

Annalina Nylund. Transport över Kvarken Annalina Nylund Transport över Kvarken Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Internationell handel ABSTRAKT Författare Annalina Nylund Lärdomsprovets titel Transport över Kvarken År 2015 Språk

Läs mer

RP 152/2006 rd INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RP 152/2006 rd INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om företagssanering och 23 i lagen om återvinning till konkursbo PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Omvärldsanalys Rapport 2009:2

Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Arbetsgruppens förord Underlaget i denna rapport har tagits fram inom ramen för det arbete som bedrivits i Kronofogdens nätverksgrupp för omvärldsanalys. I gruppen har företrädare

Läs mer

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier Upphandlingschefen ger sina bästa råd. Vill du bli öka dina chanser att vinna offentliga upphandlingar? Halmstads upphandlingschef tipsar och förklarar hur du ska tänka. SIDAN 16 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning FINLAND Luftfartsverkets årsredovisning 2003 INNEHÅLL: Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverkets verksamhetsidé, service och värderingar 6 Affärsverkets räkenskapsperiod i korthet 7 Vision

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

1. Inledning. Det är vår förhoppning av denna rapport är ett viktigt tillskott till myndighetens strategiska planeringsunderlag.

1. Inledning. Det är vår förhoppning av denna rapport är ett viktigt tillskott till myndighetens strategiska planeringsunderlag. Omvärldsanalys 1 2010 1. Inledning Föreliggande omvärldsanalys ska tjäna som underlag till Kronofogdens strategiska planering för de kommande tre åren. Lågkonjunkturens effekter på samhällsekonomin står

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Företagsnyckeln. Tema: Företagsfinansiering. En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2012. Företagarnas Centraldelegation rf

Företagsnyckeln. Tema: Företagsfinansiering. En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2012. Företagarnas Centraldelegation rf Foto: Thorbjörn Sirén Företagsnyckeln En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2012 Tema: Företagsfinansiering Företagarnas Centraldelegation rf 1 Gå till adressen seriousfun.fi 3 Visa

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING. För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi

KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING. För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi 2014 KYRKSLÄTT FÖRETAGETS FINANSIERING För nya företag företagsesbo www.foretagsesbo.fi KYRKSLÄTT 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 3 3. BEHOVET

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Flaskhalsar och undanflykter

Flaskhalsar och undanflykter Flaskhalsar och undanflykter Hur det kom sig att Sydsvenska företagare och familjer betalar bristerna i det svenska elnätet BAKGRUNDSBILD: KULLEZ / FLICKR CREATIVE COMMONS 2 Handelskammarens rapport nr

Läs mer

EFFEKTIVITETEN I FINNVERAS VERKSAMHET

EFFEKTIVITETEN I FINNVERAS VERKSAMHET ÅRSÖVERSIKT 2010 NYCKELTAL 2010 INHEMSK FINANSIERING OFFERERAD FINANSIERING PER PRODUKT 1.1 31.12.2010 Sammanlagt 913,7 mn euro 8 % 49 % INHEMSK FINANSIERING MED FINANSIERING MÖJLIGGJORDA PROJEKT mn euro

Läs mer

Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport

Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 6/2009 Alternativen i öppnandet av lotsningen för konkurrens Arbetsgruppens slutrapport Helsinki, 2009 PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum 9.1.2009 Författare (uppgifter

Läs mer