Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %."

Transkript

1 BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 11 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Handelns och industrins godsmängder minskade i inrikestrafiken i juli-september - Kostnadsindex per oktober Vägförvaltningens tjänster för dispenstransporter - Förslag om ändring av kör- och vilotider - Dispenstransport skadade skyddsräcken på bro - Den globala oljemarknaden - Finnveras företagsfinansiering - Kvalitets-, miljö och säkerhetsutbildning - Helsingfors nya hamn i Nordsjö öppnades - Orienteringsfortbildning åt chaufförer om Nordsjöhamnen HANDELNS OCH INDUSTRINS GODSMÄNGDER MINSKADE I INRIKESTRAFIKEN I JULI- SEPTEMBER Det tredje kvartalet år 2008 ökade de med lastbil i inrikestrafik transporterade godsmängderna med 9,0 % jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %. Uppgifterna finns angivna i Statistikcentralens statistik över nationella godstransporter på väg. Under perioden juli-september transporterades med lastbil totalt över 116 miljoner ton gods. Anläggningstransporternas andel var 66 miljoner ton och det övriga godsets andel totalt 50 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete uppgick till miljoner tonkilometer. Såsom det av ovanstående graf framgår, har transportandelarna av alla andra godsformer än anläggning minskat år 2008, trots att de under det tredje kvartalet ligger på en tämligen hög nivå jämfört med tidigare år. Traditionellt har handelns och industrins volymer varit som lägst Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 2 just i juli-september på grund av årssemestrar. Bara uppgifterna från det sista kvartalet anger slutligen det verkliga resultatet angående inrikes godstransporter år KOSTNADSINDEX PER OKTOBER 2008 Årsförändringen i Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken är fortfarande nästan dubbel jämfört med konsumentindexet. Totalindexets årsförändring oktober 2007 oktober 2008 är 8,4 % och för släpvagnskombinationer en aning större, 8,5 %. VÄGFÖRVALTNINGENS TJÄNSTER FÖR DISPENSTRANSPORTER I vårt föregående cirkulär refererade de problem som förekommit vid ansökan och behandling av transportdispenser. Vägförvaltningens högsta ledning har nu meddelat att ärendet tas upp till behandling med brådskande tidtabell i en arbetsgrupp var även vår förening samt Infra rf:s kran- och dispenstransportsektion är representerade. FÖRSLAG OM ÄNDRING AV KÖR- OCH VILOTIDER Representanterna för företagen och arbetsgivarna inom den finska vägtransportbranschen, Finlands Transport och Logistik SKAL rf och Biltrafikens Arbetsgivarförbund ALT rf, föreslog den åt Europakommissionen att Europarlamentets och -rådets förordning (EG) Nr 561/2006 borde ändras på det sätt som nedan anges: Forskning över de finska yrkeschaufförernas arbetsförhållanden SKAL och ALT har låtit utföra en forskning för att tillämpas som grund vid detta förslag. Forskningen genomfördes av den fristående finska forskningsbyrån Innolink Research Ab som inte har några intressen i nämnda organisationer. Målsättningen i forskningen var att kartlägga svararnas dygnsvilotid och behov till att förlänga den dagliga körtiden utreda på vilket sätt förlängd maximal daglig körtid och förkortning av minimal vilotid inverkar på olika faktorer, speciellt beträffande yrkeschaufförernas personliga livsförhållanden Forskningen genomfördes i form av telefonförfrågan i mars Målgruppen utgjordes av finska yrkeschaufförer som genom löneförhållande anställts som arbetare i serviceföretag inom den landsvägsbundna godstrafiken. Forskningsresultaten grundar sig på svar givna av 104 personer. Utvecklande av chaufförernas arbetsvälfärd och sociala livsförhållanden Totalt nästan yrkeschaufförer arbetar inom den finska landsvägstrafiken. Då hela EU27-området medräknas, uppgår antalet yrkeschaufförer enligt EUROSTAT-statistiken till över 4 miljoner personer av vilka 2,4 miljoner arbetar inom godstrafiken och resten inom persontrafiken. Det är alltså fråga om en synnerligen omfattande och sysselsättande bransch som täcker hela Europeiska unionen. Chaufförsarbetet i yrkesmässig trafik omfattar flere olika särdrag, vilket gör yrket både avvikande och krävande i förhållande till många andra yrken. Därför har man med EUdirektivet om yrkeskompetens som grund fastställt att obligatorisk grundutbildning och livslång kompetensupprätthållande fortbildning utgör en förutsättning för anställning och fortsatt verksamhet som yrkesmässig chaufför inom vägtransportsektorn. Yrkeschaufförens arbete är synnerligen rörligt. Till exempel i Finland är chaufförens genomsnittliga arbetstid ca timmar per år. Varje chaufför kör i yrkesmässig trafik i genomsnitt ca kilometer årligen. Stora individuella skiljaktigheter förekommer beroende av verksamhetsbransch. Arbetet tvingar de flesta chaufförer att vara borta hemifrån och från hemorten i större grad än för arbetare i andra yrkesgrupper. Helt klart är att ett rörligt arbete inverkar på chaufförens familjeliv och sociala förhållande. De senaste åren har man i olika sammanhang framfört beräkningar enligt vilka mera flexibla bestämmelser om kör- och vilotid skulle kunna hjälpa yrkeschaufförerna att bättre anpassa

3 sina arbetstider och fritid. Även detta har i viss grad utretts genom forskningen. Enligt resultaten tror 70 % av svararna att arbetstrivseln och orkandet ökar om den maximala dagliga körtiden förlängs eller den minimala vilotiden förkortas från nuvarande. Detta skulle också ha en förbättrande inverkan på familjelivets kvalitet. Speciellt vid EU:s periferiområden och i länder med långa nationella transportavstånd, inverkar bestämmelserna om kör- och vilotid i ansenlig grad på chaufförernas tidsbruk och möjligheter till fritid. På grund av de nuvarande bestämmelserna tvingas chaufförerna ofta tillbringa sin dygnsvila (9-11 timmar) borta hemifrån, vanligtvis i sitt fordon på någon för tung trafik avsedd parkeringsplats eller allmänt rastställe. I flere fall är man bara en timme eller två hemifrån då dygnsvila måste inledas. Nätverket av rastplatser i Europeiska unionen är bristfälligt och chaufförerna har inte på långt när tillgång till acceptabla tjänster, möjlighet till varma måltider eller skötsel av personlig hygien. Övernattningarna utmed vägarna medför också ökad och onödig miljöbelastning. Enligt forskningen tillbringar en tredjedel av de finska yrkeschaufförerna sin dygnsvila ute på vägen minst 2-3 gånger per vecka och hela 24 % av chaufförerna fler än 3 gånger per vecka. Väderleksförhållandena är ofta varierande vilket leder till att chaufförerna måste övernatta i kyliga och fuktiga förhållanden. På landsvägstrafiken inriktad brottslighet och mot chaufförer visat våld har ökat på vissa håll i gemenskapen, vilket betyder att chaufförer som övernattar ute på vägarna utsätts för ökad otrygghet i sitt yrke. Eftersom arbetsmarknaden i dagens läge förmår erbjuda synnerligen många alternativ, har flere yrkeschaufförer gått över till en helt annan bransch för att kunna vara mera hemma hos sin familj och socialkrets. Intresset för chaufförsarbete och tillgång av arbetskraft Intresset för chaufförsyrke inom landsvägsbunden gods- eller persontrafik har avtagit de senaste två årtionden. Såväl i Finland som i flere andra medlemsländer har man strävat till att medels olika kampanjer göra yrkena inom transportbranschen mera attraktiva. De senaste åren har man speciellt i de äldre EU-länderna lidit av en snabbt ökande brist på chaufförer. Att de europeiska samhällena föråldras har dessutom lett till att branschen lämnas. Det har varit synnerligen svårt att hitta ersättande arbetskraft till chaufförstjänsterna. För att inverka på yrkes- och branschattityderna har den centrala målsättningen varit att rätta till vissa, bland ungdomen segt sittande uppfattningar. Yrkeschaufförens uppdrag och arbete förnimmas ofta så att man oavbrutet måste tillbringa all tid på främmande orter borta från familj och vänner. Med tanke på transportnäringens framtid är det synnerligen viktigt att de missvisande uppfattningarna om yrkeschaufförernas arbete rättas till. Att lagstiftningen kunde göras en aning mera flexibel, skulle stöda denna målsättning. På så sätt skulle också myndigheter och lagstiftare för sin del kunna signalera om ett äkta intresse för vidareutveckling av den för samhällets välfärd så viktiga yrkessektorn. Med ovan nämnda argumentering som grund föreslogs att kommissionen färdigställer och därefter åt parlamentet och rådet överlämnar ett förslag för ändring av direktivet EG 561/2006 om yrkeschaufförernas kör- och vilotider. SKAL och ALT föreslog att den nuvarande möjligheten att förkorta 11-timmarsvilan tre gånger per vecka till minst 9 timmars dygnsvila ändras så att dygnsvilan en gång per vecka skulle kunna förkortas till 9 timmar och två gånger per vecka till minst 7 timmar. Den oavkortade dygnsvilan skulle alltså fortfarande vara 11 timmar. Likaså föreslogs att den dagliga körtiden skulle kunna förlängas med 2 timmar från det nuvarande i de fall då körtiden efterföljs av en minst 24-timmars oavbruten vilotid. 3

4 4 De nuvarande bestämmelserna om pauser per varje 4,5-timmars körpass skulle kvarstå. Förlängningarna av körtiderna på dygnsnivå skulle dock verkställas inom ramarna av de nuvarande maximala körtiderna för 1- och 2-veckorsperioder (56/90). DISPENSTRANSPORT SKADADE SKYDDSRÄCKEN PÅ BRO Vägförvaltningen efterlyser ögonvittnen eller personer som känner till följande händelse: På stamväg 63 mellan Ylivieska och Sievi, ca 3 km från Ylivieska centrum, har en bred transport skadat de övre skyddsräckena (genomskinlig plast) ovanom de egentliga sidoräckena på bron över järnvägen. Transporten har kört i riktning från norr söderut. Brons nyttobredd är 8,5 meter vilket get gott om utrymme för bredaste möjliga transporter. Skadorna har uppstått natten mellan lördag och söndag den Också transporten torde ha skadats. Lasten har legat på 1,5 2,0 meters höjd eftersom de egentliga sidoräckena inte fått skador. DEN GLOBALA OLJEMARKNADEN Priset på råolja har fram till slutet av november sjunkit kraftigt från sommarens toppvärden. Orsaken till att priset gått ned är den inväntade globala depressionen och den nedsatta efterfrågan på oljeprodukter. Detta meddelar Olje- och Gasbranschens Centralförbund och tillägger att också konsumentpriserna sjunkit i Finland. På grund av att den globala ekonomiväxten väntas avta, har den internationella energiorganisationen IEA igen sänkt sin prognos beträffande efterfrågan på olja nästa år. Enligt prognosen väntas efterfrågan på olja öka nästa år med barrels per dag, dvs. med bara 0,8 %. Också prognosen för det pågående året har sänkts, efterfrågan väntas öka med bara 0,5 % jämfört med föregående år. IEA har också publicerat sin årliga energirapport med tillhörande skenarier om oljeefterfrågan på långt sikte. År 2030 väntas konsumtionen enligt grundskenariet vara 106 miljoner barrels per dag, dvs. 20 miljoner barrels mera dagligen än vad som nu är läget. Beträffande den totala efterfrågan på olja är efterfrågan 10 miljoner barrels per dag mindre än vad som var fallet i motsvarande rapport senaste år. I grundskenariet antar man att den globala energikonsumtionen inte kan hejdas genom politiska beslut eller vidareutvecklad teknologi. Beträffande efterfrågan på olja förutspår IEA hårda utmaningar eftersom nya investeringar uppskjuts. Organisationen förutspår också att priset på olja skjuter i höjden efter det då de nuvarande ekonomiska svårigheterna avklarats om tillräckliga investeringar i oljeproduktion och -förädling inte före det görs. Ministrarna i de oljeproducerande ländernas organisation OPEC sammanträdde i ett inofficiellt möte vid slutet av november men några meddelanden om beslut angående inskränkning av oljeproduktionen gavs inte ut fram till den tidpunkt då detta cirkulär skrevs. Organisationens nästa officiella möte anordnas den 17 december och då inväntas enligt experterna beslut om produktionsnedsättningar. OPEC har ju redan under höstens lopp skurit sina produktionskvoter eftersom priset på råolja kommit in i en sjunkande trend. Vid slutet av november var priset på råolja av Brent-kvalitet ca 45 US-dollars per barrel. Världsmarknadspriset för bensin var 360 dollars per ton, för dieselolja ca 550 dollars per ton, för villaolja ca 520 dollars per ton och för tung brännolja ca 260 dollars per ton. Källa: Olje- och Gasbranschens Centralförbund. FINNVERAS FÖRTAGSFINANSIERING Statens finansieringsbolag Finnvera Abp har gett löfte om att stöda förtagen vid olika företagsoch verksamhetsarrangemang.

5 5 Det nationella ansvarstaket höjs med 600 miljoner euro Finnvera förutspår att efterfrågan på finansiering ökar nästa år även på nationell nivå. Att ansvarstaket höjs möjliggör att allt fler projekt som anses lönande kan finansieras. Enligt förslaget kapitaliseras också Finnveras dotterbolag Aloitusrahasto Vera Oy och Veraventure Ab med 30 miljoner euro. Aloitusrahasto Vera gör kapitalinvesteringar i företag som varit verksamma i mindre än två år och Veraventure i regionala kapitalinvesteringsfonder. Finnveras investering grundar sig alltid på en företagsundersökning där man utreder huruvida företaget har förutsättningar att bedriva lönsam affärsverksamhet inom den närmaste framtiden. Finnveras finansiering är i praktiken alltid en riskfördelning med andra finansiärer. I hemlandet kan bolaget finansiera små och medelstora företag i alla branscher utom egentligt jord- eller skogsbruk samt grundarentreprenader inom byggnadsbranschen. Vi agerar precis som hittills enligt våra finansieringskriterier. Riskfördelningen innebär att extra insatser kan förutsättas av ägarna och de övriga finansiärerna även i svåra situationer, meddelar man från Finnvera. Åt företag erbjuds följande tjänster och produkter: Lån Finnvera erbjuder lånefinansiering åt företag i olika skeden: för grundande och investeringar, tillväxt och utveckling. Investerings- kapitallån är avsedda åt både nya och redan verksamma små och medelstora företag för finansiering av inhemska byggnads-, maskin- och apparaturinvesteringar, brukskapitalbehov samt olika arrangemang av äganderätt. Internationaliseringslån är avsedda för finansiering av finska små och medelstora företags affärsverksamhet i främmande länder. Utvecklingslån är avsedda för finansiering av betydande investeringar i små och medelstora företag. Kvinnoföretagarlån är avsedda åt företag som sysselsätter högst 5 personer och i vilka aktiemajoriteten ägs av kvinnor och i vilka en av de kvinnliga aktieägarna heltidsanställt leder verksamheten. Smålån är avsedda för finansiering av verksamheten för startande eller redan verksamma företag med högst 5 anställda. Kapitallån är avsedda för företag i bolagsform för företagsinköp och finansiering av tillväxt som en del av Finnveras eller andra finansiärers insatser i respektive projekt. Miljölån är avsedda för små och medelstora företags frivilliga miljöinvesteringar. Företagarlån är avsedda för betalning av aktiekapital i aktiebolag, betalning eller höjning av bolagskapital i öppna eller kommanditbolag samt inköp av aktier eller andelar. Borgen Finnvera erbjuder proprieborgen för finansieringsbehov åt företag i olika skeden: grundande, investeringar, tillväxt och internationalisering. Små och medelstora företag kan använda Finveras borgen som säkerhet för lån och krediter som banker eller finansierings- och försäkringsbolag beviljat samt för övriga ansvarsförbindelser. Finska staten för sin tur borgar den borgen Finnvera beviljat. Finnvera-borgen är avsedd att användas som säkerhet vid små och medelstora företags inhemska finansieringsbehov såsom investeringar och/eller tryggande av brukskapital samt sådan finansiering som affärsverksamheten eller företagsinköp kräver. Internationaliseringsborgen är avsedd att användas som säkerhet vid finansiering av finska små och medelstora företags affärsverksamhet i främmande länder. Bruksändamålet kan vara grundande av dotter- eller delägt bolag, alternativt investeringar i befattning, utveckling eller tillväxt. Småborgen är avsedd för startande eller redan verksamma företag som sysselsätter högst 49 personer.

6 6 Exportborgen är avsedd för att täcka de inhemska säkerheter exporten förutsätter. Med hjälp av exportborgen kan exportören från bank få brukskapitalfinansiering för den verksamheten exporten förutsätter samt för viss tid efter leveransen. Exportborgen kan också användas som kontraborgen åt bank då utländsk köpare kräver leveransborgen. Miljöborgen är avsedd för finansiering av åtgärder som vatten- och luftskydd samt avfallsåtervinning kräver. Fartygsborgen används som säkerhet för krediter som beviljas åt sådana finska företag som bedriver rederi- eller skeppsbyggnadsverksamhet. KVALITETS-, MILJÖ- OCH SÄKERHETSUTBILDNING USL rf har under höstens lopp anordnat redan fem utbildningsprogram med utveckling av kvalitet, miljö och säkerhet som tema. Nu när transportmarknaderna tillstramas lönar det sig att i företag satsa på utvecklingen av dessa faktorer genom att förnya tidigare kvalitets- och miljösystem så att de överensstämmer med de senaste kraven. Om detta väcker intresse, kan Ni lämpligen kontakta USL-byrån per e-post eller HELSINGFORS NYA HAMN I NORDSJÖ ÖPPNADES Den finska utrikeshandeln har fått en ny huvudhamn med inverkan på södra Finlands hela logistiska verksamhet. Båttrafiken i Nordsjöhamnen startade på måndagsmorgon den då alla de fraktbåtar som tidigare anlitat hamnarna i Helsingfors centrum inledde trafiken till Nordsjö. Också den gods- och persontrafik som Finnlines tidigare skötte från Sörnäshamnen överfördes till Nordsjö. Första avgången var likaså måndagen den Den första containerbåten, Unifeeders m/v Heinrich Ehler lossade och lastade samma dag. Samtidigt förflyttades båtarnas containertrafik från Busholmen (Västra hamnen) till Nordsjö. Både i Sörnäs och i Busholmen finns ännu uppställt importgods som transporteras bort fram till slutet av detta år. Flere medlemsföretagare har varit bekymrade över de nya arrangemangen och meddelat om vissa problem, bl.a. trafikstockningar de första dagarna. Läget väntas bli normalt inom en snar framtid. Hamnens trafikförbindelser De för Nordsjöhamnens verksamhet livsviktiga trafikförbindelserna är redan brukbara. Tunneln som leder från och till Ring III har varit öppen för trafik från januari i år. Den högsta tillåtna körhastigheten i tunneln har redan höjts till 70 km/h. Trafikskyltning till Nordsjö Nordsjöhamnen besöks dagligen av de ca tunga fordon som tidigare var uppdelade på Busholmen och Sörnäs. Den tunga trafiken styrs nu till och från Nordsjö via Ring III. Ring III har redan fått ny skyltning till Nordsjö och skyltarna som tidigare styrt trafiken till hamnarna stamstaden har täckts över och avlägsnas snart. Hamnens öppethållningstider Gatehouse: Multilink Terminals Oy Finnsteve Oy Steveco Oy (uppgifterna anges senare) Operatorernas kontrollpunkter: Multilink Terminals Oy Finnsteve Oy 24 h Steveco Oy kl. xx-xx (uppgifterna anges senare)

7 7 Portarna: B1-porten alla dagar kl Närmare information finns i webben: och vidare till länken Ohjeita ja tietoa satamassa asioiville. Hamnens manual för chaufförer uppdateras med nytt material. Också den finns angiven i webben, adress i följande versioner: Asiointiopas kuljettajille (suomi) Asiointiopas kuljettajille (englanti) Asiointiopas kuljettajille (venäjä) ORIENTERINGSFORTBILDNING ÅT CHAUFFÖRER OM NORDSJÖHAMNEN med början kl ; anmälan senast med början kl ; anmälan senast SKAL anordnar tillsammans med Nordsjöhamnen, Rahtarit ry, Finnsteve och Vägförvaltningen ett dagslångt orienteringstillfälle i Nordsjöhamnen. Tillfället börjar med en inledning i Transportkuben, Klubbekrigavägen 7, Norra Haga, Helsingfors. Pris: SKAL- och Rahtarit-medlemmar 120,00 euro + moms 22 % per person, för övriga 150,00 euro + moms 22 % per person. Närmare uppgifter: Sakari Kaikkonen, tfn (09) , e-post Han tar också emot anmälningar. Deltagarantalet är begränsat, anmäl Er snarast möjligt. För deltagarna registreras tillställningen som en officiell kompetensfortbildningsdag enligt EUdirektivet om yrkeschaufförernas kompetensfortbildning. Med medlemshälsningar UTRIKES- OCH AVTALSTRANSPORTFÖRETAGARNA USL RF

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 3/2011, %

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 3/2011, % BÄSTE MEDLEM I SKAL branschsektioner DEL A Helsingfors 29.04.2011 Medlemscirkulär nr 04 Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Föreningens ordinarie möte - Lagen om beställaransvar Kouvola förvaltningsdomstol

Läs mer

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011:

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011: BÄSTE USL-MEDLEM! DEL A Helsingfors 23.02.2011 Medlemscirkulär nr 02 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Godstransporternas sista kvartal 2010 - Industrins omsättning

Läs mer

SKAL 2015 Pålitligt framme SKAL

SKAL 2015 Pålitligt framme SKAL SKAL Om oss Intressebevakning från1936 Organisationen för företagare inom transport och logistik Intressebevakning i Finland och EU Cirka 5 500 företagare 9 lokalföreningar och 3 specialorganisationer

Läs mer

Sessionen är gemensam med Livsmedelbranschens Transportföretagare rf och Finlands Tankbilsförbund rf.

Sessionen är gemensam med Livsmedelbranschens Transportföretagare rf och Finlands Tankbilsförbund rf. BÄSTE USL-MEDLEM 29.2.2008 Medlemscirkulär nr 2 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Föreningens årsmöte i Leppävirta 26.4.2008 - Industrins utsikter för år 2008 - Transportbranschens ekonomiska utsikter

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009

BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009 BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex per december 2008 - SKAL:s transporbarometer - Bestämmelserna om cabotage påskyndas i Finland - Ekonomiska

Läs mer

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera i korthet Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli.

KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 26.8.2008 Medlemscirkulär nr 8 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Färdskrivarkontroll i tung trafik - Cabotage - SM-företagens förväntningar försvagade - Avsvalnande inom

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd (januari 2016) 5.486.000 Förväntad BNP-utveckling + 1,2 % Inflation 2015 (prognos) - 0,2 % Arbetslöshet

Läs mer

Enligt översikten har försäljningen av nya bostäder utanför huvudstadsregionen minskat med

Enligt översikten har försäljningen av nya bostäder utanför huvudstadsregionen minskat med BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 10 DEL A 27.10.2008 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Ekonomiska utsikter inför år 2009 - Kostnadsindexet per september 2008 - Hamnskador - Vägförvaltningens dispenstjänster

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B

BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B SPECIALÄRENDEN FÖR UTRIKESTRAFIKEN - Körförbuden i februari - Återbäring av försäkringsskatt, moms och bränsleskatt - Semesterintyg - Felaktigt eller

Läs mer

MEDLEMSCIRKULÄR. Finlands Transport och Logistik SKAL rf övergår till att fastställa fordonsavgifterna

MEDLEMSCIRKULÄR. Finlands Transport och Logistik SKAL rf övergår till att fastställa fordonsavgifterna Södra Etelä-Suomen Finlands Transportföretagare Kuljetusyrittäjät ry rf MEDLEMSCIRKULÄR 1 / / 2007 2006 17.2.2006 8.2.2007 Innehåll: SKAL:s edlemsavgifter 2007 Utnämning Kommunikationsministeriets anvisning:

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012

Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012 Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012 Innehåll 1. Finnveras relation till staten 2. Finnveras finansieringsverksamhet regleras av författningsramarna 3. Finnveras lagstadgade uppgifter

Läs mer

Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per juli.

Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 24.8.2007 Medlemscirkulär nr 8 DEL A ALLMÄNT OM LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Nya medlemmar i föreningen - Lagen om skuldsanering reformerades - Information angående livsmedeltransporter

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, % Medlemscirkulär 2/2012 DEL A 29.2.2012 Bästa SKAL-Branschsektionerna rf:s medlem - Kostnadsindex januari 2012 - Föreningens årsmöte och sommardagar (årsmöte 21.4. St Michel, sommardagar 4.-5.8. Tallin)

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet.

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet. LASTBILSFÖRARES YRKESKOMPETENS Lag och förordningen om lastbilsförares yrkeskompetens trädde i kraft 1.8.2007. Denna lagstiftning som baserar sig på ett EU direktiv innehåller kraven beträffande anskaffning

Läs mer

Miljöaffärsverksamhet 2009

Miljöaffärsverksamhet 2009 Miljö och naturresurser 2010 Miljöaffärsverksamhet 2009 Återvinning av källsorterat material var den största näringsgrenen inom miljöaffärsverksamheten år 2009 Den totala omsättningen för företagen inom

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt Energi 2014 Energipriser 2014, 3:e kvartalet Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt Priserna på fossila bränslen och el fortsatte sjunka under årets tredje kvartal. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 163/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Handelns utsikter

Handelns utsikter Handelns utsikter 2017 2018 Några plock ur prognosen Hela materialet finns tillgängligt för Finsk Handels medlemsföretag via medlemssidorna på Kauppa.fi, i avsnittet Tutkimuksia ja tilastoja. År 2016:

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2012, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten minskade med 1,1 procent från föregående kvartal och med 0,1 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER Svarsanvisningar: Vi ber er först fylla i allmän information om ert företag. Därefter har enkäten delats i två delar. I den första delen ber vi er besvara

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2013

Lönestrukturstatistik 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Lönestrukturstatistik 2013 Medianlönen för löntagare 2 928 euro i månaden år 2013 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2017 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2009 K(2009)8497 Ärende: Statligt stöd nr N 370/2009 Finland Befrielse från accis på biobränsle som beviljats St1 Ab Herr Minister, Jag har nöjet att meddela att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2012 Statens medellöner har ökat mest av arbetsgivarsektorerna åren 2003-2012 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.11.2002 L 317/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002 av den 5 november 2002 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 43/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn 2012

Timlöner inom den privata sektorn 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Timlöner inom den privata sektorn 2012 Timlönerna inom den privata sektorn som högst redan bland fyrtioåringarna Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 40 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 40 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om aktiebolaget Kera Ab PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om aktiebolaget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 oktober 2004 Nr 875 877 I N N E H Å L L Nr Sidan 875 II tilläggsbugeten för 2004.................................................................

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015 Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 215 Nedan granskas konjunkturerna i landskapet Österbotten utgående från information om omsättning per näringsgren. Informationen är beställd från Statistikcentralen

Läs mer

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 9 1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 8 Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 Bilaga Nr Rättslig grund Typ av överträdelse Avgift i kronor per allvarlighetsgrad

Läs mer

Tanktransportnäringen i Finland

Tanktransportnäringen i Finland Tanktransportnäringen i Finland Vägtransport av klass 3 Finlands Tankbilsförbund rf Robert Nyman 1 Intressebevakning inom farligt gods Media Räddningsväsendet & Polisen Arbetsskyddsmyndigheter Tankbilsbranschens

Läs mer

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Som officiell kallelse meddelas härmed att det stadgeenliga årsmötet för Ulkomaan- ja

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Som officiell kallelse meddelas härmed att det stadgeenliga årsmötet för Ulkomaan- ja BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 2 DEL A 2.3.2009 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kallelse till årsmöte - Kostnadsindex per januari 2009 - Paketbilarnas beskattning ändras - ADR säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, :e kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av september 201 Beståndet

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper, kvartalsvis, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2011, 1:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 5,5 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ).

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ). För busspersonal 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2014 Månadslöner inom den privata sektorn Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 500 euro i oktober 2013 Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Sanktionsavgifter enligt a

Sanktionsavgifter enligt a Sanktionsavgifter enligt 21 22 a 1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 Överträdelser av AETR Nr Rättslig grund Typ av överträdelse A Besättning A1 Artikel 5 Inte iakttagit regler om lägsta ålder för förare

Läs mer