KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli."

Transkript

1 BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 8 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Färdskrivarkontroll i tung trafik - Cabotage - SM-företagens förväntningar försvagade - Avsvalnande inom utrikeshandeln - Utbildning - - Fortbildning i förebyggande körsätt, Jyväskylä Svenskspråkig ADR-grundkurs, Karis Svenskspråkig trafikledarkurs, Närpes Kvalitets-, miljö- och säkerhetsutbildning - - Temperaturkontrollerade livsmedeltransporter och tillämpande av ADR-konventionen, fortbildning i Villmanstrand SKAL:s evenemang En liter om dagen med energieffektivitet som tema, Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli. FÄRDSKRIVARKONTROLL I TUNG TRAFIK I somras ställde vi åt Tullen några frågor angående den tunga trafikens kontroll. Här återger vi ett sammandrag av de svar vi fått. På land utför tullen vid alla tjänsteplatser regelbunden kontroll av tung trafik i samband med tullklareringen. Med fastställda intervaller och sin egen kontrollplan som grund bedriver tullen också effektiviserad kontrollverksamhet. Då kontrolleras speciellt noggrant chaufförens körförmåga, kör- och vilotider, fordonsmaterielen och lastsäkringen. Kontrollstötarna utnyttjas också som utbildningstillfällen för nyare tullpersonal. Enligt Tullen fokuseras kontrollerna såväl på finska som utländska fordon. Färdskrivarkontroll sker också på landsvägarna i samband med bränslekontrollerna, oberoende av fordonets nationalitet. Landstullen deltar också i de kontrollstötar polisen verkställer på landsvägarna. Vid hamnområdena kontrolleras de till Finland anländande fordonens färdskrivare medels stickprov, större kontrollstötar anordnas tillsammans med polisen. Enligt Tullen har kontrollerna skett i god samarbetsanda och man hoppas på detta även framöver. CABOTAGE Den gångna sommaren har särpräglats av en kraftig allmän debatt om laglig och olaglig cabotage. Efter det att Finland avvecklade sina begränsningar i ärendet, har alltjämt ökande mängder transportmateriel anlänt hit från Baltikum och Polen. Mest framme har varit gruvområdet i Talvivaara dit en grupp estniska anläggningsfordon transporterat jordämnen från Kajana, åtminstone ända från den sista veckan i juni. Enligt Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 gällande EU-bestämmelser är bara tillfällig cabotage tillåtet, bestående transportavtal är alltså förbjudna. SKAL Uleåborgs län rf har vid början av juli åt polisen i Kajana inlämnat brottsanmälan för att på så sätt få klarhet på huruvida estländarnas verksamhet är lagenlig eller inte. Undersökaren är redan utsedd men på grund av det stora antalet brottsfall framskjuts behandlingen till september. SKAL påskyndar behandlingen så att klarhet i ärendet kan nås. Även i övriga delar av landet övervägs motsvarande åtgärder. Kommunikationsministeriet har ännu inte tagit ställning till vad tillfällighet i detta avseende betyder i Finland. Kommissionen har redan utfärdat sitt förslag till förordning med avsikt att definiera noggrannare spelregler för cabotage. Enligt förslaget börjar rätten till cabotage i ett främmande land då transportföretaget för in i nämnda land en internationell godstransport från ett annat land. Denna rätt pågår i sju dygn under vilka det är tillåtet att utföra bara tre interna godstransporter i nämnda land. Efter detta måste fordonet föras ut från landet. EU-parlamentet och ministerrådet har redan behandlat ärendet. Bägge har på sitt håll godkänt den föreslagna definitionen av cabotage. Alla transporter utförda av utländska fordon i ett annat medlemsland är inte förbjudna. Direktivet om kombinerad trafik (92/106) definierar rätten till transporter i ett annat land på följande sätt (inofficiell översättning): Enligt denna lag avses med internationell kombinerad trafik sådan godstrafik som utförs mellan länder hörande till det Europeiska ekonomiområdet och då godset transporteras med lastbil, släpvagn, semitrailer (med eller utan dragbil), växelflak eller minst 20 fots container delvis på landsväg och delvis med fartyg eller per järnväg så att fartygs- eller järnvägstransporten är längre än 100 kilometer och att landsvägstransporten sker: 1) mellan godsets ursprungliga lastningsplats och den närmaste lämpliga omlastningsplatsen för järnvägstransport; 2) mellan närmaste lämpliga lossningsplats för tågtransport och godsets slutgiltiga lossningsplats; eller 3) på högst 150 kilometers rakt avstånd från den insjö- eller kusthamn där godset lastas på eller lossas från fartyg. Utgående från detta får t.ex. en polsk dragbil användas vid dragtransporter av semitrailers i Finland, eftersom dylika transporter står helt utanför alla kvot- och tillståndssystem. SM-FÖRETAGENS FÖRVÄNINGAR FÖRSVAGADE Allt från slutet av senaste år har konjunkturläget i små och medelstora företag så småningom försämrats. Dagens läge kan ännu anses sedvanligt, men förväntningarna för den närmaste framtiden är redan klart negativa. Produktionstillväxten och personalstyrkans ökning har varit klart mindre än tidigare. Uppgifterna framgår av EK:s senaste konjunkturbarometer för små och medelstora företag. - Förväntningarna inför de närmaste månaderna har tämligen klart försvagats. Svängningen i konjunkturläget väntas bli kraftigare under de närmaste månaderna och utsikterna angående tillväxt är synnerligen anspråkslösa. I alla verksamhetsbranscher är de små och medelstora företagens konjunkturutsikter nästan likadana som för de stora företagen, säger Penna Urrila, ansvarig ekonom vid EK. Trots att konjunkturbilden försvagats är graden av kapacitetsutnyttjande fortfarande rätt hög. Bristen på arbetskraft har fortfarande varit allmän, men allt fler företag anser att nedsatt förfrågan redan inverkar på verksamheten. 2

3 Saldovärdet för konjunkturutsikterna i de små och medelstora industriföretagen var i juli 32 då det i april var 8. Saldovärdet räknas ut så att man från den andel företag som inväntar förbättrade konjunkturer minskar den andel företag som inväntar försämrade konjunkturer. I juli var det bara 3,0 % av industriföretagen som trodde på bättre konjunkturer medan 35 % av dem som svarade på förfrågan uppgav att de tror på sämre konjunkturer de närmaste månaderna. Byggnadsföretagens bedömningar angående det kommande har också klart försvagats. Saldovärdet för byggnadsbranschen var i juli 31 då det i april var +10. Vid den senaste förfrågningen ansåg bara 1 % av svararna att konjunkturerna förbättras, medan 31 % anser att situationen försvagas. Också inom serviceföretagen har konjunkturutsikterna försvagats en aning. Saldovärdet var i juli 22 då det i april var 12. Cirka 7 % av de som svarade på förfågan inväntar att konjunkturerna förbättras och 29 % att de försvagas. AVSVALNANDE INOM UTRIKESHANDELN De färskaste uppgifterna från utrikeshandeln bekräftar det allmänna konjunkturläget: konjunkturerna försvagas inte enbart i USA, också Europa falnar. - Spekulationerna angående självständiga konjunkturer i Europa kan helt glömmas bort då läget redan så här i början av utvecklingen falnat snabbare än bakom Atlanten, konstaterar ekonom Juha Vartia vid EK. Speciellt de ekonomiska svårigheterna i Sverige och Tyskland inverkar på Finlands export. Det förefaller som om utvecklingen i bägge länderna skulle stå i en likadan svängpunkt som i Finland. Den industriella produktionen har helt allmänt minskat i EU-länderna och bruttonationalprodukten väntas komma in i en sjunkande trend vid årets andra kvartal bl.a. i Sverige, Tyskland och Frankrike. Exporten till Storbritannien har ökat i bara måttlig grad de senaste åren. Vare sig man analyserar hela utrikeshandeln eller enbart exporten så kan man konstatera att Ryssland varit den viktigaste handelskumpanen de senaste månaderna. Det är dock svårt att se någon exakt skillnad mellan äkta export och transitohandel (genomfartshandel), vilket betyder t.ex. att ekonomisk nettoinverkan av exporten till Sverige eller Tyskland till slut kan vara större än exporten till Ryssland. På grund av de viktigaste exportprodukternas svaga prisutveckling har handelsbalanserna med de viktigaste handelskumpanerna i allt större grad varit underbalanserade. På grund av energin blivit allt dyrare, har handeln med Ryssland visat den största underbalansen. Exceptionellt nog har importen ökat snabbare än importen också vid handeln med Sverige och Tyskland. Inom hela utrikeshandeln har handels- och bytesbalansens överskott ändå stått kvar på acceptabel nivå. Importen och exporten går hand i hand, eftersom en stor del av importvarorna rakt eller indirekt är sammankopplade med tillverkningen av exportprodukter. Efter ett svagt årsskifte repade sig exporten och handelsbalanserna har åter visat överskott. Det är teknologiindustrin som hämtar de största exportinkomsterna, men även där var årsskiftet svagt. Under 2000-talet har skogsindustrins export i praktiken inte alls ökat och efter mitten av senaste år har den minskat. Kemiindustrin har däremot kommit in i en stigande trend, flere av dess kundgrenar har utvecklats tämligen bra och därmed kompenserat den falnande efterfrågan på skogsindustrikemikalier. UTBILDNING Fortbildning i förebyggande körsätt, Jyväskylä I lagen och förordningen om chaufförernas yrkeskompetens (CAP-direktivet) ingår krav om anskaffning och regelbunden upprätthållning av yrkeskompetens. Detta betyder att under 3

4 loppet av fem år skall alla chaufförer vara med vid totalt fem fortbildningsdagar av vilka varje dag skall bestå av minst sju undervisningstimmar. 4 Överensstämmande med denna lag anordnar SKAL den vid Rantasipi Laajavuori i Jyväskylä en fortbildningsdag med förebyggande körning som tema. Dagen inleds kl. 9:00 och avslutas kl. 16:00. Medlemspriset är 100,00 euro + moms och i det omfattar lunch- och kaffeservering samt AKE:s myndighetspremier. Nina Anttila tar emot anmälningar per tfn ( eller per e-post Svenskspråkig ADR-grundkurs, Karis SKAL anordnas en svenskspråkig ADR-kurs i Karis den , vid Bilskola Trexo, adress Prästmossegatan 6, KARIS. Anmälningar senast den till Robert Nyman per e-post Också ADR-kurserna hör till de yrkeskompetensupprätthållande kurser man hänvisar till i ovannämnda lag. Den kompletteringskurs som krävs vid förnyandet av ADR-körtillståndet räknas som två av de krävda fem fortbildningsdagarna. Svenskspråkig trafikledarkurs, Närpes Den första svenskspråkiga kursen för de trafikledare som krävs vid dispenstransporter anordnas i Närpes den Examen anordnas den Enligt preliminär information är det möjligt att avlägga examen också i Helsingfors den Anordnare är Vocana, adress Ängskullsvägen 1, NÄRPES St. Kurspriset är 350,00 euro och omfattar undervisning, kursmaterial och måltider. Trafikledarkortet kostar 30,00 euro och betalas åt Vägförvaltningen. Anmälningar per tfn (06) eller e-post Kvalitets-, miljö- och säkerhetsutbildning Tillsammans med Centrala Finlands Transportföretagare rf anordnar vi under den inkommande höstens lopp en åt transportföretagare avsedd 3-dagarskurs. Vid kursen framställer deltagarna ett kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem som överensstämmer med det nya ISO-systemet. Det är också möjligt att vid kursen uppdatera redan existerande system. Allt större uppmärksamhet riktas nu till planering, uppföljning och verksamhetens resultat. Också betydelsen av miljö- och säkerhetsärenden har ökat. Vid kursen uppgörs planer för åtgärder med vilka dessa ärenden kan omhändertas överensstämmande med de nya kraven. Kursen är avsedd för transportföretagare som har behov att förnya sitt ISO-system och som samtidigt vill komplettera sina kunskaper från de nuvarande och också för dem som ännu inte har tillgång till kvalitetssystem. Kursen lämpar sig också för personer som sköter kvalitets-, miljö- och säkerhetsuppdrag och som vill öka eller förbättra sina färdigheter att bära ansvar angående dessa. Efter uppdateringen är det lätta ansöka certifiering, antingen genom SKAL-systemet eller från någon existerande certifieringsorganisation. Närmare uppgifter från föreningen eller Temperaturkontrollerade livsmedeltransporter och tillämpande av ADR-konventionen, fortbildning i Villmanstrand Tillsammans med ATP-förhandlingsrådet, jord- och skogsbruksministeriet, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelekonomi (MTT Vakola), Livsmedelbranschens Transportföretagare EKY rf, Utrikes- och Avtalstransportföretagarna USL rf och Dagligvaruhandeln rf anordnar Livsmedelssäkerhetsverket Evira den i Villmanstrand en fortbildningsdag under

5 temat Temperaturkontrollerade livsmedeltransporter och tillämpande av ADR-konventionen. Platsen är Lappeenrannan teknillinen yliopisto, auditorium 1383, adress Skinnarinkatu 34, VILLMANSTRAND. Anmälningarna till denna kostnadsfria tillställning inväntas senast måndagen den och tas emot av administrationssekreterare Tiina Hannola per e-post eller per tfn (020) Programmet medföljer som sidodokument och finns också angivet vid webbadressen Närmare uppgifter: överinspektör Mikko Maunu, tfn (020) SKAL:s evenemang En liter om dagen med energieffektivitet som tema, Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Tillställningen är avgiftsfri för medlemmar. Anmälningar tas emot ända till , antingen via webben eller per tfn ( /Nina Vertomaa. Övernattning i enkelrum 95,00 euro, i dubbelrum 120,00 euro/rum. Ställ upp! Närmare information vid webbadressen Med organisationshälsningar UTRIKES- OCH AVTALSTRANSPORTFÖRETAGARNA USL RF

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) EKONOMISK ÖVERSIKT September 2004 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

A2003:002. Flytt av huvudkontor. tänkbara orsaker. Anne-Christine Strandell Philip Löf

A2003:002. Flytt av huvudkontor. tänkbara orsaker. Anne-Christine Strandell Philip Löf A2003:002 Flytt av huvudkontor tänkbara orsaker Anne-Christine Strandell Philip Löf Flytt av huvudkontor - tänkbara orsaker Anne-Christine Strandell Philip Löf ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

En jämförelse av olika transportsätt

En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse ur ett miljövänligt, kostnadseffektivt och tids perspektiv Erik Meyer Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC en guide för alla som arbetar inom torg- och evenemangsnäringen, tydligt indelad i delområden och med de särskilda krav som ställs på utomhusförsäljning

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2013-2014 Förslag till budget för år 2014 Datum 2013-10-21 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 1 2 FINLANDS BANK FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 3 FINLANDS BANK Grundad 1811 Besöksadress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer