KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli."

Transkript

1 BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 8 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Färdskrivarkontroll i tung trafik - Cabotage - SM-företagens förväntningar försvagade - Avsvalnande inom utrikeshandeln - Utbildning - - Fortbildning i förebyggande körsätt, Jyväskylä Svenskspråkig ADR-grundkurs, Karis Svenskspråkig trafikledarkurs, Närpes Kvalitets-, miljö- och säkerhetsutbildning - - Temperaturkontrollerade livsmedeltransporter och tillämpande av ADR-konventionen, fortbildning i Villmanstrand SKAL:s evenemang En liter om dagen med energieffektivitet som tema, Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä KOSTNADSINDEX Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilsbranschen per juli. FÄRDSKRIVARKONTROLL I TUNG TRAFIK I somras ställde vi åt Tullen några frågor angående den tunga trafikens kontroll. Här återger vi ett sammandrag av de svar vi fått. På land utför tullen vid alla tjänsteplatser regelbunden kontroll av tung trafik i samband med tullklareringen. Med fastställda intervaller och sin egen kontrollplan som grund bedriver tullen också effektiviserad kontrollverksamhet. Då kontrolleras speciellt noggrant chaufförens körförmåga, kör- och vilotider, fordonsmaterielen och lastsäkringen. Kontrollstötarna utnyttjas också som utbildningstillfällen för nyare tullpersonal. Enligt Tullen fokuseras kontrollerna såväl på finska som utländska fordon. Färdskrivarkontroll sker också på landsvägarna i samband med bränslekontrollerna, oberoende av fordonets nationalitet. Landstullen deltar också i de kontrollstötar polisen verkställer på landsvägarna. Vid hamnområdena kontrolleras de till Finland anländande fordonens färdskrivare medels stickprov, större kontrollstötar anordnas tillsammans med polisen. Enligt Tullen har kontrollerna skett i god samarbetsanda och man hoppas på detta även framöver. CABOTAGE Den gångna sommaren har särpräglats av en kraftig allmän debatt om laglig och olaglig cabotage. Efter det att Finland avvecklade sina begränsningar i ärendet, har alltjämt ökande mängder transportmateriel anlänt hit från Baltikum och Polen. Mest framme har varit gruvområdet i Talvivaara dit en grupp estniska anläggningsfordon transporterat jordämnen från Kajana, åtminstone ända från den sista veckan i juni. Enligt Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät - USL ry Utrikes- och Avtalstransportföretagarna - USL rf Suomen Kuljetus ja Logistiikka PL38 / Nuijamiestentie 7 International and Contract Road Carries of Finland SKAL ry:n jäsenjärjestö / Helsinki Box 38 / Nuijamiestentie 7, FIN Helsinki, Finland Member of Finnish Transport Puhelin: (09) , Faksi: (09) Tel , Fax and Logistics SKAL Sähköposti:

2 gällande EU-bestämmelser är bara tillfällig cabotage tillåtet, bestående transportavtal är alltså förbjudna. SKAL Uleåborgs län rf har vid början av juli åt polisen i Kajana inlämnat brottsanmälan för att på så sätt få klarhet på huruvida estländarnas verksamhet är lagenlig eller inte. Undersökaren är redan utsedd men på grund av det stora antalet brottsfall framskjuts behandlingen till september. SKAL påskyndar behandlingen så att klarhet i ärendet kan nås. Även i övriga delar av landet övervägs motsvarande åtgärder. Kommunikationsministeriet har ännu inte tagit ställning till vad tillfällighet i detta avseende betyder i Finland. Kommissionen har redan utfärdat sitt förslag till förordning med avsikt att definiera noggrannare spelregler för cabotage. Enligt förslaget börjar rätten till cabotage i ett främmande land då transportföretaget för in i nämnda land en internationell godstransport från ett annat land. Denna rätt pågår i sju dygn under vilka det är tillåtet att utföra bara tre interna godstransporter i nämnda land. Efter detta måste fordonet föras ut från landet. EU-parlamentet och ministerrådet har redan behandlat ärendet. Bägge har på sitt håll godkänt den föreslagna definitionen av cabotage. Alla transporter utförda av utländska fordon i ett annat medlemsland är inte förbjudna. Direktivet om kombinerad trafik (92/106) definierar rätten till transporter i ett annat land på följande sätt (inofficiell översättning): Enligt denna lag avses med internationell kombinerad trafik sådan godstrafik som utförs mellan länder hörande till det Europeiska ekonomiområdet och då godset transporteras med lastbil, släpvagn, semitrailer (med eller utan dragbil), växelflak eller minst 20 fots container delvis på landsväg och delvis med fartyg eller per järnväg så att fartygs- eller järnvägstransporten är längre än 100 kilometer och att landsvägstransporten sker: 1) mellan godsets ursprungliga lastningsplats och den närmaste lämpliga omlastningsplatsen för järnvägstransport; 2) mellan närmaste lämpliga lossningsplats för tågtransport och godsets slutgiltiga lossningsplats; eller 3) på högst 150 kilometers rakt avstånd från den insjö- eller kusthamn där godset lastas på eller lossas från fartyg. Utgående från detta får t.ex. en polsk dragbil användas vid dragtransporter av semitrailers i Finland, eftersom dylika transporter står helt utanför alla kvot- och tillståndssystem. SM-FÖRETAGENS FÖRVÄNINGAR FÖRSVAGADE Allt från slutet av senaste år har konjunkturläget i små och medelstora företag så småningom försämrats. Dagens läge kan ännu anses sedvanligt, men förväntningarna för den närmaste framtiden är redan klart negativa. Produktionstillväxten och personalstyrkans ökning har varit klart mindre än tidigare. Uppgifterna framgår av EK:s senaste konjunkturbarometer för små och medelstora företag. - Förväntningarna inför de närmaste månaderna har tämligen klart försvagats. Svängningen i konjunkturläget väntas bli kraftigare under de närmaste månaderna och utsikterna angående tillväxt är synnerligen anspråkslösa. I alla verksamhetsbranscher är de små och medelstora företagens konjunkturutsikter nästan likadana som för de stora företagen, säger Penna Urrila, ansvarig ekonom vid EK. Trots att konjunkturbilden försvagats är graden av kapacitetsutnyttjande fortfarande rätt hög. Bristen på arbetskraft har fortfarande varit allmän, men allt fler företag anser att nedsatt förfrågan redan inverkar på verksamheten. 2

3 Saldovärdet för konjunkturutsikterna i de små och medelstora industriföretagen var i juli 32 då det i april var 8. Saldovärdet räknas ut så att man från den andel företag som inväntar förbättrade konjunkturer minskar den andel företag som inväntar försämrade konjunkturer. I juli var det bara 3,0 % av industriföretagen som trodde på bättre konjunkturer medan 35 % av dem som svarade på förfrågan uppgav att de tror på sämre konjunkturer de närmaste månaderna. Byggnadsföretagens bedömningar angående det kommande har också klart försvagats. Saldovärdet för byggnadsbranschen var i juli 31 då det i april var +10. Vid den senaste förfrågningen ansåg bara 1 % av svararna att konjunkturerna förbättras, medan 31 % anser att situationen försvagas. Också inom serviceföretagen har konjunkturutsikterna försvagats en aning. Saldovärdet var i juli 22 då det i april var 12. Cirka 7 % av de som svarade på förfågan inväntar att konjunkturerna förbättras och 29 % att de försvagas. AVSVALNANDE INOM UTRIKESHANDELN De färskaste uppgifterna från utrikeshandeln bekräftar det allmänna konjunkturläget: konjunkturerna försvagas inte enbart i USA, också Europa falnar. - Spekulationerna angående självständiga konjunkturer i Europa kan helt glömmas bort då läget redan så här i början av utvecklingen falnat snabbare än bakom Atlanten, konstaterar ekonom Juha Vartia vid EK. Speciellt de ekonomiska svårigheterna i Sverige och Tyskland inverkar på Finlands export. Det förefaller som om utvecklingen i bägge länderna skulle stå i en likadan svängpunkt som i Finland. Den industriella produktionen har helt allmänt minskat i EU-länderna och bruttonationalprodukten väntas komma in i en sjunkande trend vid årets andra kvartal bl.a. i Sverige, Tyskland och Frankrike. Exporten till Storbritannien har ökat i bara måttlig grad de senaste åren. Vare sig man analyserar hela utrikeshandeln eller enbart exporten så kan man konstatera att Ryssland varit den viktigaste handelskumpanen de senaste månaderna. Det är dock svårt att se någon exakt skillnad mellan äkta export och transitohandel (genomfartshandel), vilket betyder t.ex. att ekonomisk nettoinverkan av exporten till Sverige eller Tyskland till slut kan vara större än exporten till Ryssland. På grund av de viktigaste exportprodukternas svaga prisutveckling har handelsbalanserna med de viktigaste handelskumpanerna i allt större grad varit underbalanserade. På grund av energin blivit allt dyrare, har handeln med Ryssland visat den största underbalansen. Exceptionellt nog har importen ökat snabbare än importen också vid handeln med Sverige och Tyskland. Inom hela utrikeshandeln har handels- och bytesbalansens överskott ändå stått kvar på acceptabel nivå. Importen och exporten går hand i hand, eftersom en stor del av importvarorna rakt eller indirekt är sammankopplade med tillverkningen av exportprodukter. Efter ett svagt årsskifte repade sig exporten och handelsbalanserna har åter visat överskott. Det är teknologiindustrin som hämtar de största exportinkomsterna, men även där var årsskiftet svagt. Under 2000-talet har skogsindustrins export i praktiken inte alls ökat och efter mitten av senaste år har den minskat. Kemiindustrin har däremot kommit in i en stigande trend, flere av dess kundgrenar har utvecklats tämligen bra och därmed kompenserat den falnande efterfrågan på skogsindustrikemikalier. UTBILDNING Fortbildning i förebyggande körsätt, Jyväskylä I lagen och förordningen om chaufförernas yrkeskompetens (CAP-direktivet) ingår krav om anskaffning och regelbunden upprätthållning av yrkeskompetens. Detta betyder att under 3

4 loppet av fem år skall alla chaufförer vara med vid totalt fem fortbildningsdagar av vilka varje dag skall bestå av minst sju undervisningstimmar. 4 Överensstämmande med denna lag anordnar SKAL den vid Rantasipi Laajavuori i Jyväskylä en fortbildningsdag med förebyggande körning som tema. Dagen inleds kl. 9:00 och avslutas kl. 16:00. Medlemspriset är 100,00 euro + moms och i det omfattar lunch- och kaffeservering samt AKE:s myndighetspremier. Nina Anttila tar emot anmälningar per tfn ( eller per e-post Svenskspråkig ADR-grundkurs, Karis SKAL anordnas en svenskspråkig ADR-kurs i Karis den , vid Bilskola Trexo, adress Prästmossegatan 6, KARIS. Anmälningar senast den till Robert Nyman per e-post Också ADR-kurserna hör till de yrkeskompetensupprätthållande kurser man hänvisar till i ovannämnda lag. Den kompletteringskurs som krävs vid förnyandet av ADR-körtillståndet räknas som två av de krävda fem fortbildningsdagarna. Svenskspråkig trafikledarkurs, Närpes Den första svenskspråkiga kursen för de trafikledare som krävs vid dispenstransporter anordnas i Närpes den Examen anordnas den Enligt preliminär information är det möjligt att avlägga examen också i Helsingfors den Anordnare är Vocana, adress Ängskullsvägen 1, NÄRPES St. Kurspriset är 350,00 euro och omfattar undervisning, kursmaterial och måltider. Trafikledarkortet kostar 30,00 euro och betalas åt Vägförvaltningen. Anmälningar per tfn (06) eller e-post Kvalitets-, miljö- och säkerhetsutbildning Tillsammans med Centrala Finlands Transportföretagare rf anordnar vi under den inkommande höstens lopp en åt transportföretagare avsedd 3-dagarskurs. Vid kursen framställer deltagarna ett kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem som överensstämmer med det nya ISO-systemet. Det är också möjligt att vid kursen uppdatera redan existerande system. Allt större uppmärksamhet riktas nu till planering, uppföljning och verksamhetens resultat. Också betydelsen av miljö- och säkerhetsärenden har ökat. Vid kursen uppgörs planer för åtgärder med vilka dessa ärenden kan omhändertas överensstämmande med de nya kraven. Kursen är avsedd för transportföretagare som har behov att förnya sitt ISO-system och som samtidigt vill komplettera sina kunskaper från de nuvarande och också för dem som ännu inte har tillgång till kvalitetssystem. Kursen lämpar sig också för personer som sköter kvalitets-, miljö- och säkerhetsuppdrag och som vill öka eller förbättra sina färdigheter att bära ansvar angående dessa. Efter uppdateringen är det lätta ansöka certifiering, antingen genom SKAL-systemet eller från någon existerande certifieringsorganisation. Närmare uppgifter från föreningen eller Temperaturkontrollerade livsmedeltransporter och tillämpande av ADR-konventionen, fortbildning i Villmanstrand Tillsammans med ATP-förhandlingsrådet, jord- och skogsbruksministeriet, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelekonomi (MTT Vakola), Livsmedelbranschens Transportföretagare EKY rf, Utrikes- och Avtalstransportföretagarna USL rf och Dagligvaruhandeln rf anordnar Livsmedelssäkerhetsverket Evira den i Villmanstrand en fortbildningsdag under

5 temat Temperaturkontrollerade livsmedeltransporter och tillämpande av ADR-konventionen. Platsen är Lappeenrannan teknillinen yliopisto, auditorium 1383, adress Skinnarinkatu 34, VILLMANSTRAND. Anmälningarna till denna kostnadsfria tillställning inväntas senast måndagen den och tas emot av administrationssekreterare Tiina Hannola per e-post eller per tfn (020) Programmet medföljer som sidodokument och finns också angivet vid webbadressen Närmare uppgifter: överinspektör Mikko Maunu, tfn (020) SKAL:s evenemang En liter om dagen med energieffektivitet som tema, Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Tillställningen är avgiftsfri för medlemmar. Anmälningar tas emot ända till , antingen via webben eller per tfn ( /Nina Vertomaa. Övernattning i enkelrum 95,00 euro, i dubbelrum 120,00 euro/rum. Ställ upp! Närmare information vid webbadressen Med organisationshälsningar UTRIKES- OCH AVTALSTRANSPORTFÖRETAGARNA USL RF

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 3/2011, %

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 3/2011, % BÄSTE MEDLEM I SKAL branschsektioner DEL A Helsingfors 29.04.2011 Medlemscirkulär nr 04 Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Föreningens ordinarie möte - Lagen om beställaransvar Kouvola förvaltningsdomstol

Läs mer

Sessionen är gemensam med Livsmedelbranschens Transportföretagare rf och Finlands Tankbilsförbund rf.

Sessionen är gemensam med Livsmedelbranschens Transportföretagare rf och Finlands Tankbilsförbund rf. BÄSTE USL-MEDLEM 29.2.2008 Medlemscirkulär nr 2 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Föreningens årsmöte i Leppävirta 26.4.2008 - Industrins utsikter för år 2008 - Transportbranschens ekonomiska utsikter

Läs mer

BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009

BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009 BÄSTE USL-MEDLEM Medlemscirkulär nr 1 DEL A 30.1.2009 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex per december 2008 - SKAL:s transporbarometer - Bestämmelserna om cabotage påskyndas i Finland - Ekonomiska

Läs mer

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011:

Årsförändringen av lastbilstrafikens total- och bränslekostnader 1/2007 12/2011: BÄSTE USL-MEDLEM! DEL A Helsingfors 23.02.2011 Medlemscirkulär nr 02 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN Innehåll: - Statistikcentralens kostnadsindex - Godstransporternas sista kvartal 2010 - Industrins omsättning

Läs mer

Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per juli.

Som bilaga medföljer Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken per juli. BÄSTE USL-MEDLEM! 24.8.2007 Medlemscirkulär nr 8 DEL A ALLMÄNT OM LASTBILSTRAFIKEN - Kostnadsindex - Nya medlemmar i föreningen - Lagen om skuldsanering reformerades - Information angående livsmedeltransporter

Läs mer

Enligt översikten har försäljningen av nya bostäder utanför huvudstadsregionen minskat med

Enligt översikten har försäljningen av nya bostäder utanför huvudstadsregionen minskat med BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 10 DEL A 27.10.2008 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Ekonomiska utsikter inför år 2009 - Kostnadsindexet per september 2008 - Hamnskador - Vägförvaltningens dispenstjänster

Läs mer

BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B

BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B BÄSTE USL-MEDLEM! 25.1.2008 Medlemscirkulär nr 1 DEL B SPECIALÄRENDEN FÖR UTRIKESTRAFIKEN - Körförbuden i februari - Återbäring av försäkringsskatt, moms och bränsleskatt - Semesterintyg - Felaktigt eller

Läs mer

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet.

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet. LASTBILSFÖRARES YRKESKOMPETENS Lag och förordningen om lastbilsförares yrkeskompetens trädde i kraft 1.8.2007. Denna lagstiftning som baserar sig på ett EU direktiv innehåller kraven beträffande anskaffning

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

MEDLEMSCIRKULÄR. Finlands Transport och Logistik SKAL rf övergår till att fastställa fordonsavgifterna

MEDLEMSCIRKULÄR. Finlands Transport och Logistik SKAL rf övergår till att fastställa fordonsavgifterna Södra Etelä-Suomen Finlands Transportföretagare Kuljetusyrittäjät ry rf MEDLEMSCIRKULÄR 1 / / 2007 2006 17.2.2006 8.2.2007 Innehåll: SKAL:s edlemsavgifter 2007 Utnämning Kommunikationsministeriets anvisning:

Läs mer

SKAL 2015 Pålitligt framme SKAL

SKAL 2015 Pålitligt framme SKAL SKAL Om oss Intressebevakning från1936 Organisationen för företagare inom transport och logistik Intressebevakning i Finland och EU Cirka 5 500 företagare 9 lokalföreningar och 3 specialorganisationer

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Som officiell kallelse meddelas härmed att det stadgeenliga årsmötet för Ulkomaan- ja

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Som officiell kallelse meddelas härmed att det stadgeenliga årsmötet för Ulkomaan- ja BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 2 DEL A 2.3.2009 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Kallelse till årsmöte - Kostnadsindex per januari 2009 - Paketbilarnas beskattning ändras - ADR säkerhetsföreskrifter

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

ARBETSTIDSARRANGEMANGEN FÖR DEN KVARSTÅENDE DELEN AV ÅRET

ARBETSTIDSARRANGEMANGEN FÖR DEN KVARSTÅENDE DELEN AV ÅRET BÄSTE USL-MEDLEM! 26.11.2007 Medlemscirkulär nr 11 DEL A ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Arbetstidsarrangemangen för den kvarstående delen av året - Kostnadsindex per oktober 2007 - Statistikcentralen arbetstimmens

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Handel 2009 Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de preliminära uppgifter

Läs mer

Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %.

Orsaken till ökningen kan förklaras med ökade anläggningstransporter. Transporterna av övrigt gods minskade med 5,0 %. BÄSTE USL-MEDLEM! Medlemscirkulär nr 11 DEL A 01.12.2008 ALLMÄNT FÖR LASTBILSTRAFIKEN - Handelns och industrins godsmängder minskade i inrikestrafiken i juli-september - Kostnadsindex per oktober 2008

Läs mer

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1994 rd- RP 77 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l och 6 lagen om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 21 Utrikeshandel med tjänster 2 Preliminära resultater Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2011

Utrikeshandel med tjänster 2011 Handel 20 Utrikeshandel med tjänster Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C Fordonsförvaltningscentralen Fabiansgatan 32 PB 120 00101 Helsingfors Telefon: 0100 7800 Fax: (09) 6185 3600 www.ake.fi Finlands Bilskoleförbund Banmästargatan 11 00520 HELSINGFORS Datum 14.5.2009 Dnr

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

fredagen den med en början kl i Jyväskylä på Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori (Laajavuorentie 30).

fredagen den med en början kl i Jyväskylä på Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori (Laajavuorentie 30). BÄSTE SKAL S-MEDLEM! DEL A Helsingfors 28.03.2011 Medlemscirkulär nr 03 Innehåll: - Föreningens ordinarie årsmöte (USL rf och SKAL branschsektioner rf) - Kallelse till Finlands Tankbilsförbund rf:s årsmöte

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM INGÄ- ENDE AV EN FÖRBINDELSE FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE 2017

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM INGÄ- ENDE AV EN FÖRBINDELSE FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDE 2017 L mmm.fi BEGÄRAN OM UTLÄTANDE 224379 1(2) 18.10.2016 1620/01.02/2016 Enligt sändlista BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM INGÄ- ENDE AV EN FÖRBINDELSE FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS

Läs mer

Tanktransportnäringen i Finland

Tanktransportnäringen i Finland Tanktransportnäringen i Finland Vägtransport av klass 3 Finlands Tankbilsförbund rf Robert Nyman 1 Intressebevakning inom farligt gods Media Räddningsväsendet & Polisen Arbetsskyddsmyndigheter Tankbilsbranschens

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE Datum 12.6.2007 Anordnare av grundläggande yrkesutbildning Dnr och yrkesinriktad tilläggsutbildning 146/530/2007 TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKES- KOMPETENS FÖR LASTBILS- OCH BUSSFÖRARE

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2012

Utrikeshandel med tjänster 2012 Handel 201 Utrikeshandel med tjänster 20 Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott trots ökad import år 20 Enligt de slutliga uppgifterna för år 20 i Statistikcentralens statistik över utrikeshandel

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM int trp Er beteckning Handläggare Fredrik Engström Fredrik.engstrom@akeri.se PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Nedan följer den tolkning Sveriges

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016)

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) 1 Jord och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen 6.4.2016 Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) Lagen om det

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker.

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker. Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

RP 143/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om kommersiell godstransport på väg

RP 143/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om kommersiell godstransport på väg Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 43/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det vissa preciseringar och ändringar

Läs mer

MEDLEMSCIRKULÄR SKAL:S FÖRBUNDSMÖTE I ULEÅBORG

MEDLEMSCIRKULÄR SKAL:S FÖRBUNDSMÖTE I ULEÅBORG Södra Etelä-Suomen Finlands Transportföretagare Kuljetusyrittäjät ry rf MEDLEMSCIRKULÄR 41 // 2009 2006 17.2.2006 23.6.2009 Innehåll: SKAL:s Förbundsmöte Distributionslogistik 2009 Lastbilstrafikens kostnader

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen ökade markant

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen ökade markant Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information Fritt för publicering 7.2.217 kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen

Läs mer

Under vecka 24 föll priserna på terminsmarknaden till nya bottennivåer till följd av dystra konjunkturutsikter och stark hydrologisk situation.

Under vecka 24 föll priserna på terminsmarknaden till nya bottennivåer till följd av dystra konjunkturutsikter och stark hydrologisk situation. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 24 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Under vecka 24 föll priserna på terminsmarknaden till nya bottennivåer till följd av dystra konjunkturutsikter

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2008 Nr 38 43 INNEHÅLL Nr Sidan 38 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2206,8 GWh 27,9 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2206,8 GWh 27,9 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 33 Ansvarig: Sigrid Granström Sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta Härvid bevisas, att organisationen Boliden Oy har gällande nedanstående av utfärdade certifikat (första certifikatet beviljat): Kvalitetssystem ISO 9001:2008 nr. 1983-13 2013-04-23/2016-06-30 (2000-03-30)

Läs mer

Fastställande av undervisningsplanerna för förarundervisning i körkortsklasserna D1, D, D1E och DE

Fastställande av undervisningsplanerna för förarundervisning i körkortsklasserna D1, D, D1E och DE Fordonsförvaltningscentralen Datum 3.9.2008 PB 120 Dnr 7862/302/2008 00101 HELSINGFORS Ref. körkortsförordningen 19 Fordningsförvaltningscentralen Fabiansgatan 32 PB 120 Telefon: 0100 7800 Fax: (09) 6185

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 25 oktober 2004 Nr 918 921 INNEHÅLL Nr Sidan 918 Republikens presidents förordning om ändring av 4 republikens presidents förordning om placeringsorterna

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar.

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar. 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA ANBUDSFÖRFRÅGAN på skolskjutsar och mattransport Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

SKAL Transportbarometern 3/2014: Transportföretagarna önskar få bort den grå ekonomin från verksamheten Lönsamheten lider av den hårda konkurransen

SKAL Transportbarometern 3/2014: Transportföretagarna önskar få bort den grå ekonomin från verksamheten Lönsamheten lider av den hårda konkurransen SKAL Transportbarometern 3/2014: Transportföretagarna önskar få bort den grå ekonomin från verksamheten Lönsamheten lider av den hårda konkurransen och den låga exporten Bättre kvalitét på förarnas fortbildningsutbildning

Läs mer

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen

Telefonnummer. Telefax. 4.1 Antal kurser sammanlagt inom ämnesstudierna som ingår i grunderna för bestämmandet av finansieringen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare

Läs mer

RP 22/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

RP 22/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vägtrafiklagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Pressinformation. 11 april 2007

Pressinformation. 11 april 2007 Pressinformation 11 april 2007 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer