Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, %

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, %"

Transkript

1 Medlemscirkulär 2/2012 DEL A Bästa SKAL-Branschsektionerna rf:s medlem - Kostnadsindex januari Föreningens årsmöte och sommardagar (årsmöte St Michel, sommardagar Tallin) - Ekonomiska ärenden - Ändring av avfallslagen träder i kraft den Specialtransportärenden - ADR & tankbilstrafik - Medlemscirkulär och elpostadresser KOSTNADSINDEX Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 6,4 procent från januari år 2011 till januari år Kostnaderna för trailerkombinationer ökade med 7,0 procent, kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar med 5,4 procent och kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar med 4,6 procent. Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008-1/2012, % Det var framförallt bränsleprisstegringen som bidrog till att totalindexet steg. Då bränslekostnaderna inte beaktas steg lastbilsbranschens kostnader med 2,8 procent.

2 2 FÖRENINGENS MÖTEN SKAL branschsektionerna rf:s årsmöte hålls lördagen den i St Michel Årsmötets program och tidtabell är följande klo klo klo klo klo klo klo klo Anmälningar Lunch Avec program Seminarieprogram Kaffepaus Årsmötet (för medlemmarna) Årsmötet avslutas Årsmötesmiddag Inkvarteringsreserveringar bör göras senast den 1.4. till eller Hanni Tuomaala. Föreningens sommardagar arrangeras den (lö -sö) i Tallin. Meriton Grand Conference & Spa hotellet utgör vår mötesplats. Det lönar sig redan nu att reservera veckoslutet för detta evenemang. Närmare information om programmet kommer i maj-juni. EKONOMISKA ÄRENDEN Av näringsgrenarna inom transport ingår i publikationen busstrafik, lastbilstrafik, sjötransport, spedition och befraktning samt godshantering. Omsättningen för dessa näringsgrenar var totalt 11,8 miljarder euro år Omsättningen för år 2010 inom trafikens näringsgrenar, miljoner euro Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletteras med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter.. Lastbilstrafik År 2010 var totalt och yrkesidkare verksamma inom lastbilstrafiken. Lastbilstrafikens sammanlagda omsättning var 5,165 miljarder euro år 2010 vilket utgjorde en minskning med 2,4 % från föregående år. Lastbilstrafiken sysselsatte personer år 2010 ( år 2009).

3 3 Driftbidrags- och finansieringsresultats % höll sig på samma nivå som år 2009 men nettoresultatet steg till 1,3 procent av affärsverksamheten. Inom lastbilstrafiken utgörs ett typiskt av en naturlig person som är verksam under firmanamn eller som yrkesidkare och har under 10 personer anställda. Ägaren betalar inte lön till sig själv och eftersom inte någon lönekorrigering gjorts i siffrorna ser branschens totala lönsamhetssiffror bättre ut vad där är för en del andra branscher. Trafikens bokslutsstatistik (TOL 2008) 49E Lastbilstrafik Antal SME-en är vars omsättning är högst 50 miljoner, bokslutets slutsumma högst 34 miljoner och antal anställda färre än 250 personer. Så som framgår av tabellen finns det inom lastbilstrafik endast 34 år 2010 som inte räknas till SME-. Trafikens bokslutsstatistik (TOL 2008) 49E Lastbilstrafik SME SME SME SME SME SME SME SME SME SME Omsättning Driftbidrags % 10,0 10,9 10,3 11,5 10,5 12,1 11,2 12,8 12,2 13,9 Finansieringsresultat % 7,8 8,6 7,8 8,6 8,0 9,1 8,7 9,9 10,0 11,3 Nettoresultat- % 1,3 1,4 1,1 1,2 2,0 2,3 2,5 2,8 3,4 4,0 Helhetsresultat % 1,3 1,7 1,9 2,0 2,5 2,8 3,0 3,5 2,1 2,7 På basen av Trafikens bokslutsuppgifter har ens resultat varit i nedgång sedan år NYA AVFALLSLAG (646/2011) OCH AVFALLSFÖRORDNING TRÄDER I KRAFT DEN Målet med totalreformen av lagstiftningen för avfallsbranschen är att modernisera avfallslagstiftningen så att den motsvarar de nuvarande prioriteringarna inom miljöpolitiken och kraven i EUlagstiftningen. Ett viktigt syfte med lagförslaget är att minska avfallets mängd och skadlighet, att öka materialåtervinningen och att minska behandlingen av avfall på avstjälpningsplatser. Tillsynen över avfallshanteringen ska effektiviseras genom ett flertal ändringar. Betydelsefullaste ändringar för transport: Den viktigaste reformen är att utöka olika aktörers skyldigheter i fråga om bokföring, transportdokument och lämnande av uppgifter. Transportdokumentet underlättar övervakningen av avfallstransporter. Dokumenten bör framöver användas vid transport av farligt avfall och vissa andra avfallsslag, så som rivningsavfall. De uppgifter som enligt 24 bör noteras i fraktsedeln motsvarar det som tidigare gällt problemavfall/farligt gods. I transportdokument som gäller avfall bör i fortsättning noteras godsmängd och avfallstyp samt avfallsinnehavarens underskrift. Företagen ska också regelbundet lämna uppgifter till myndigheterna om avfallstransporter. För transport av avfall krävs en anmälan till avfallsregistret senast 60 dagar innan verksamheten inleds. I den nya lagen bör tillståndet sökas via NMT-centralerna och tillståndet bör ha erhållits innan verksamheten påbörjas. Nuvarande avfallstransportörer bör anhålla om tillstånd senast inom 3 år efter att lagen trätt i kraft.

4 Det system för avfallstransport som kommunen ansvarar för kan även i fortsättningen tillhandahållas av kommunen genom konkurrensutsättning eller, om kommunen så bestämmer, kan fastighetsinnehavaren beställa det, vilket motsvarar avfallstransport enligt avtal i den gamla avfallslagen. För transportsystemet gäller en övergångsperiod, vilket innebär att den avtalsbaserade avfallstransporten ska tas upp till granskning och avgöras inom ett år från det att lagen trätt i kraft. Vid ett eventuellt beslut om att frångå ett avtalsbaserat transportsystem och låta kommunen ordna transporterna tillämpas en övergångsperiod på 3 5 år, så övergången till det nya systemet kommer att ske tidigast Om kommunen beslutar ändra transportsystemet innan den nya avfallslagen träder i kraft, alltså med stöd av den nuvarande lagen, tillämpas självfallet ingen övergångsperiod Även om avfallet kommer via ett speditions bör transport ha ett tillstånd för dessa transporter. Utgångspunkten är alltså att ett som transporterar avfall bör anhålla om att bli godkänd i avfallsregistret OBS! Vi har via miljöministeriet begärt tolkning i ärendet och erhållit följande svar: Enligt Miljöministeriet bör transportet anhålla om tillstånd, fråga om en svår gränsdragning i praktiken men utgångspunkten är att det som transporterar avfallet är skyldig att anhålla om att bli noterad i avfallsregistret. 4 SPECIALTRANSPORTÄRENDEN Birkalands NMT-central ersätter sitt ruttsökningssystem ERIKU med den nya ERIKU2-versionen och har haft stora problem med ibruktagningen av systemet. Birkalands NMT-central uppmanar alla tillståndssökanden att räkna med att ansökningarnas handläggning tar några dagar extra för tillfället. En annan orsak till dröjsmålen beror på att behovet av specialtransportillstånd har ökat. För att råda köerna inom tillståndshanteringen tog centralen i februari åter bruk det gamla ERIKU1 systemet. ADR OCH TANKBILSÄRENDEN KONSUMTIONEN AV OLJEPRODUKTER MINSKADE I FJOL Ökad energieffektivitet och recensionen inom ekonomin bidrog till försäljningen av oljeprodukter minskade i fjol. Den totala försäljningen av oljeprodukter uppgick till närmare 8,3 miljoner ton vilket var en minskning med 6 % i jämförelse med försäljningen år Bensin såldes ca miljoner liter vilket var 3 % mindre än i fjol. Försäljningen av dieselbränsle ca 2,9 miljoner liter var en ökning med 3,0 %. Förbrukningen av lätt brännolja minskade med 13 % och försäljningen av tung brännolja med 27 %. Tabellen intill anger uppgifter om försäljning av oljeprodukter Ändring från föregående år % Bensin ,4 Diesel ,0 Lätt brännolja m ,5 Tung brännolja (ton) ,4 OLJEPRODUKTER TOTALT ,0 ÄNDRING AV OLJEBOLAGENS MARKNADSANDELAR Neste, Teboil och ABC ökade på sina marknadsandelar i fjol. Neste Oil fortsätter som marknadsledare och innehar över 30 % av oljeproduktsmarknaden. Inom försäljning av bensin är ABC kedjan marknadsledare med en 28,7 % andel, Nestes andel är 27,1 % och St1 har en 23,2 % andel. Vid försäljning av diesel är Nestes andel 39,1 % medan Teboil har en 27,2 % andel.

5 5 Neste är marknadsledare vid försäljning av lätt brännolja (andelen 35,2 % ) medan Teboil är ledare vid försäljning av tung brännolja (49,2 %). Bensin % Diesel % Lätt brännolja % Tung brännolja % Oljeprodukter totalt % ABC 28,7 (27.6) 12,1 (11.4) 0,0 (0.0) 0,0 (0.0) 10,8 (9,7) Neste Oil 27,1 (24,9) 39,1 (38.7) 35,2 (32.8) 46,9 (40,9) 38,0 (36.6) Seo 2,9 (2.7) 1,8 (1.6) 2,0 (2.2) 0,0 (0.0) (1.0) St1 23,2 (26,7) 19,7 (20,9) 22,2 (23,1) 4,8 (9,6) 18,6 (20,0) Teboil 18,1 (18.1) 27,2 (27.4) 32,2 (33.1) 49,2 (49,5) 27,3 (27.0) Muut ,2 (8.8) 0.0 3,5 (4.0) Marknadsandel, alla oljeprodukter* % % % % % % % % % % % ABC 0,9 1,6 2,6 5,6 4,7 5,6 6,8 8,6 9,0 9,7 10,8 NESTE 43,3 43,5 38,3 36,8 37,8 36,8 35,9 37,4 36,0 36,9 38,0 SEO 1,9 1,7 1,8 1,4 1,7 1,4 1,4 1,7 1,0 1,7 1,8 SHELL 15,2 14,1 14,7 12,7 12,9 12,7 12,7 11,7 11,0 11,0 0* TEBOIL 19,2 19,6 22,9 24,4 23,6 24,4 26,0 25,9 27,0 27,7 27,3 St1 2,5 2,9 2,2 4,0 4,3 4,0 11,8 9,5 9,0 9,5 18,6* Övriga 5,8 5,7 3,6 3,81 3,7 1,2 3,0 3,0 4,0 3,5 3,5 * År 2011 St1 och ST1 Energy (Shell) ihop). ÄNDRING AV TFÄ-LAGENS 11 TRÄDDE IKRAFT DEN (1402/2011) som utför uppgifter i anslutning till transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen, såsom förpackning, sändning, skeppning, lastning, transportering eller lossning, ska för att garantera en säker transport ha den utbildning eller behörighet av annat slag som behövs för uppgiften och genomgå kompletterande utbildning tillräckligt ofta, om inte uppgiften utförs under direkt överinseende av en utbildad person En arbetsgivare ska försäkra sig om att arbetstagarna har utbildning eller annan behörighet. Arbetsgivaren ska ha uppgifter om denna utbildning och uuppgifterna om utbildning bör på begäran uppvisas för myndigheter. Arbetsgivaren bör bevara uppgifter om utbildningen i tre år efter den senast genomgångna godkända utbildningen. MEDLEMSCIRKULÄROCH ELPOSTADRESSER Enligt vår praxis har vi skickat våra medlemscirkulär via e-post åt alla de av våra medlemmar och samarbetskumpaner som angett sin e-adress åt oss. Dessutom har vi per normal post skickat tryckta cirkulär åt alla dem vars e-postadress vi inte känt till eller som separat angett att de vill ha tryckta cirkulär vid sidan om elektroniska. Avsikten är att vi framöver skickar cirkulären huvudsakligen enbart i elektronisk form och att vi avstår tryckta cirkulär. Tryckta cirkulär kommer dock att även framöver skickas per normal post åt dem som så önskar samt åt dem som inte har tillgång till e-post. Om du ännu inte får våra cirkulär och kostnadsindex per e-post, önskar vi att du meddelar din e-postadress åt oss, antingen per e-post eller per tfn (09) Kom ihåg att också omedelbart meddela om din e-postadress ändras. Det är också möjligt att vid behov läsa medlemscirkulären och kostnadsindexen vid vår webbadress Med vinterhälsningar SKAL Branschsektionerna rf

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 251/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med skrotningspremie för fordon I denna proposition föreslås det att det stiftas en temporär lag om försök med skrotningspremie

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att elmarknadslagen skall ändras. Det föreslås

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING TRAFIKTILLSTÅND 20 YTL-ALLMÄNT Bestämmelserna om att bedriva yrkesmässig trafik finns sedan 2012-06-01 i EUförordning 1071/2009. Denna förordning kompletteras av en ny svensk yrkestrafiklag och en ny svensk

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till begravningslag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en begravningslag som skall ersätta bestämmelserna

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Ålands lagting. Stenografiska protokoll

Ålands lagting. Stenografiska protokoll Ålands lagting Stenografiska protokoll 1 september 2014 17 september 2014 Innehållsförteckning Plenum den 1 september 2014 kl. 13.00... 1 Plenum den 3 september 2014 kl. 13.00... 7 Plenum den 8 september

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet RP 216/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till postlag samt om godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen

Läs mer

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget rapport 2014:28 REGERINGSUPPDRAG Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Innehåll INNEHÅLL 2 MYNDIGHETSCHEFENS FÖRORD 5 SAMMANFATTANDE RESULTATREDOVISNING 7 Effektiv registrering 7 Kontroll av formella krav 7 Aktiv och effektiv tillsyn 7 Lättillgänglig

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer