Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 17 december (17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl Ajournering kl , Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson Olle Engström Åsa Hååkman Felt Britt-Marie Wall Christel Iversen Ulf Söhrman Christer Olsson Benny Ahremark Persson Michael Helmersson, från och 143 Patrik Fornander, t o m och 142 Sune Frisk Jomark Polintan Övriga deltagande: Claes Hultgren, kommunchef Catrin Marsell, sekreterare Jan-Erik Andrén. 142 Utses att justera: Christer Olsson Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 30 december 2014 Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen : 17 december 2014 Anslagsdatum: 5 januari Datum för anslagets nedtagande: 27 januari 2015 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 17 december Ks 142 Dnr Information om gymnasiesamverkan Region Värmlands strateg i utbildnings- och kompetensfrågor, Birgitta Zetterlund Johansson informerar om gymnasiesamverkan i Värmland. Under flera år har Värmlands kommuner samverkat runt gymnasieutbildningarna och sedan 2010 finns även ett avtal om regional antagning. Utöver Värmlands kommuner ingår även Åmål. Under året har en översyn vidtagits där konsult anlitats för att kartlägga gymnasiesamverkan vad gäller uppnått syfte och målsättning, kommande utmaningar och svårigheter samt vad som kan och behöver utvecklas. Birgitta Zetterlund Johansson presenterar rapporten och besvarar frågor i anslutning härtill. Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att bevaka och verka för att en fortsatt, fördjupad samverkan utvecklas inom gymnasiesamverkan i Värmland

3 Kommunstyrelsen 17 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 oktober Kommunfullmäktige 11 september Ks 143 Au 90 Ks Au 70 Kf 72 Dnr 2013/164 Motion ang. lärares löner m m I motion inkommen till kommunskansliet 3 september 2013 anför Michael Helmersson (FP) följande: Filipstads verksamhetsplan för grundskolan har följande vision: Alla elever skall, när de lämnar grundskolan i Filipstadskommun, ha det högsta genomsnittliga meritvärdet i landet. På frågan om hur de upplevt tiden i grundskolan skall de säga att de haft de bästa lärarna, att de fått den bästa undervisningen och att de alltid känt lust att gå till sin skola som varit en trygg arbetsplats med arbetsro. Lärarna och deras möte med eleverna är det som dagligen påverkar elevernas förmåga att långsiktigt, som vuxna, bli herrar över sina egna liv. Om vi accepterar tanken - vilket jag hoppas vi är eniga om - att eleverna i Filipstad undervisats av de bästa lärarna för att nå de högsta resultaten så bör vi förstås se till att kommunen långsiktigt arbetar för att rekrytera de bästa lärarna hit. Att vi gör Filipstad intressant som arbetsgivare för de bästa lärarna och lärarstuderande. Vi har åtminstone två sätt att arbeta för det, karriärvägar och lön. Karriärvägar innebär inte att vi ska skapa inflation i antal skolledare. Andra metoder som gynnar eleverna bättre finns. Filipstad har redan idag ämnesutvecklare, 2,5 tjänster, inom svenska, engelska och mattematik. Vi saknar lektorer, lärare med forskarbakgrund eller som kombinerar sitt undervisande med forskning. Att konkurrera med lön är något mer problematiskt då kommunen i dagsläget inte har en ekonomi som motiverar några snabba framsteg på den vägen. Men långsiktigt har vi knappast råd att låta bli, åtminstone om visionen om de bästa lärarna som lärare för eleverna i vår kommun ska vara annat än tomma ord. Att underlätta rekrytering av lärare är inte enda skälet att få upp lärarnas löner. Det finns gott om duktiga lärare i Filipstad, som under många år har gjort ett bra jobb. Dessa lärare förtjänar bättre betalt för sin insats. Mycket bättre.

4 Kommunstyrelsen 17 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 oktober Kommunfullmäktige 11 september Ska verksamhetens vision bli verklighet så behöver Filipstad bli mer attraktiv som arbetsgivare.lösningen är att långsiktigt våga välja att låta lärarnas löner utvecklas snabbast. Jag yrkar därför att kommunfullmäktige som sin uttalade målsättning ställer sig bakom intentionerna i visionen som presenteras i verksamhetsplanen för grundskolan genom att: Kommunfullmäktige uttalar som sin målsättning att lärarnas löneutveckling ska långsiktigt vara ett prioriterat mål för Filipstads kommun. Kommunfullmäktige uttalar som sin målsättning för förskola, grundskola och gymnasiet att lärares karriärmöjligheter, vid sidan av skolledande tjänster, ska vara ett prioriterat mål för Filipstads kommun. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till personalchefen. Beslutsexp: H S Personalchefen Helena Strandberg lämnar i tjänsteskrivelse 13 november 2014 förslag till yttrande enligt följande: I sin motion efterfrågar Michael Helmersson (FP) ett politiskt ställningstagande i kommunfullmäktige avseende prioritering av lärares löner. Fullmäktiges vision 2020 berör i flera delar ungdomars möjligheter till bra utbildning. Vidare har fullmäktige uppdragit till barn och utbildningsnämnden att sköta utbildningsfrågorna och uppdragit till Kommunstyrelsen som genom sitt arbetsutskott är förhandlingsdelegation när det lokala utrymmet för löneökningar och eventuella riktade satsningar ska fördelas Nämnderna konkretiserar i sina verksamhetsplaner ambition och fokus bland annat för resursernas prioritering.

5 Kommunstyrelsen 17 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december Gällande lönesättning och fördelning mellan olika yrkesgrupper har arbetsutskottet i uppdrag att väga de olika gruppernas löneutveckling mot varandra för att inrymmas i kommunens budget och målsättning. Det är många olika grupper som kommunen har att prioritera och fördela löneökningar mellan. Kommunens ansvarsområde är som bekant mycket brett. I det fall kommunfullmäktige skulle uttala prioritering av specifik yrkeskategori skulle kommunstyrelsen genom sitt arbetsutskott få svårt att utföra sitt uppdrag i detta avseende. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med personalchefens svar anse motionen besvarad. Marina Isaksson meddelar jäv, lämnar rummet och deltar inte i ärendets beredning eller beslut Michael Helmersson yrkar bifall till motionen. Då ordförande ställer de båda förslagen under proposition begärs votering. Votering verkställs med följande justerade voteringsproposition; den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som röstar för Michael Helmerssons bifallsyrkande röstar Nej. Torbjörn Parling, Olle Engström, Åsa Hååkman Felth, Britt-Marie Wall, Christel Iversen, Ulf Söhrman, Christer Olsson, Benny Persson och Per Gruvberger röstar Ja. Michael Helmersson röstar Nej. bifalla arbetsutskottets förslag med 9 röster mot 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med personalchefens svar anse motionen besvarad.

6 Kommunstyrelsen 17 december Ks 144 Dnr Information från bolagen Kommunchef Claes Hultgren presenterar aktuell situation för kommunens bolag Filipstads Stadshus AB, Skogstorpa AB, Vårgårda AB och Novelty AB samt det delägda Filipstads Värme AB och Stiftelsen Filipstadsbostäder. Christer Fallgren presenterar aktuell situation för Filipstads Energinät AB och Filipstads Energi AB. I samband med presentationerna besvaras även frågor. att med godkännande lägga informationen till handlingarna

7 Kommunstyrelsen 17 december Ks 145 Dnr Begäran om förändring av räntesats på lån och revers till Filipstads Stadshus AB med bolag Claes Hultgren, VD för Filipstads Stadshus AB meddelar i tjänsteskrivelse 9 december 2014, att för lån och revers till kommunens bolag utgår ränta som ska motsvara skälig marknadsränta. Räntan är för närvarande 5.6%. Filipstads Stadshus AB har efter avstämning med bolagsrevisorn bedömt att räntan utifrån dagens räntemarknad bör sänkas till 4,6 %. Räntan motsvara den nivå som kommunen tagit upp i budget för Förslag till beslut Att räntan för lån och revers till Filipstads stadshus med bolag from 1 januari 2015 ska utgå med 4,6 %. Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. att räntan för lån och revers till Filipstads stadshus med bolag from 1 januari 2015 ska utgå med 4,6 %.

8 Kommunstyrelsen 17 december Ks 146 Dnr: 2014/8 Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Kommunchefen redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 18 november-9 december att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. _

9 Kommunstyrelsen 17 december Beslutsexp: EK Ks 147 Dnr 2014/238 Attestanter och ersättare för 2015 Ekonomienheten överlämnar förslag till attestanter och ersättare för kommunstyrelsens förvaltningar enligt attest- och utanordningsreglemente. Ekonomienheten föreslår liksom tidigare att intagande av nya beslutsattestanter, nya konton och löpande revideringar i övrigt beslutas av förvaltningschef, varvid sådana beslut ska rapporteras på delegationslistorna. I de fall nya beslutsattestanter och ersättare tillkommer ska signaturprov lämnas på attestlistan. Förslag till beslut Att godkänna ekonomienhetens förslag. att godkänna ekonomienhetens förslag.

10 Kommunstyrelsen 17 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december Ks 148 Au 91 Dnr 2014/168 Yttrande över revisionsrapporten Styrning och uppföljning av personalfrågor Kommunrevisionen meddelar i skrivelse 8 september 2014 att revisionen genomfört en granskning av hur kommunstyrelsen styr och följer upp arbetsmiljöfrågorna samt vilket stöd de olika nämnderna erhåller i denna fråga. Granskningens inriktning har varit att bedöma hur kommunstyrelsen genom sin styrning och uppföljning säkerställer att verksamheterna drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna for arbetsmiljön. Revisionen konstaterar utifrån genomförd granskning att kommunstyrelsen genom sin styrning och uppföljning i allt väsentligt säkerställer att verksamheterna drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. De grundar sin bedömning på att det finns utarbetade policys för arbetsmiljöarbetet och rutiner för hur arbetet ska bedrivas. De anser dock att det kan finnas ett behov av översyn av arbetssätt och gällande styrdokument på personal- och arbetsmiljöområdet. Med anledning av genomförd granskning önskar revisorerna kommunstyrelsens och nämndernas yttrande över rapporten. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda den 30 november I tjänsteskrivelse 4 november 2014 anför personalchefen Helena Strandberg följande: För att få en sammantagen bild av frågeställningen är det personalavdelningens bedömning att intervjuer borde ha genomförts även med förvaltningscheferna. Detta då förvaltningarna i sina uppdrag bland annat har arbetsmiljöansvaret. Utifrån den rapport som lämnas av KPMG kan konstateras att vi i delar instämmer. En del av våra policys kan behöva ses över då de inte har reviderats på en tid. Därmed inte sagt att de inte är aktuella och fyller sitt syfte. I några delar anser personalavdelningen att rapporten inte stämmer, samt inte heller ger fullständig bild av aktuell situation. Det finns rutiner framtagna för hur ofta medarbetarsamtal ska hållas, det finns också framtagna mallar för detta. Förvaltningarna beslutar dock själva utifrån sin verksamhet om när under året de ska genomföras. Vad det gäller sjukfrånvaro så kan vi konstatera att nivåerna under hösten sjunkit.

11 Kommunstyrelsen 17 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december Vad det gäller personalförsörjning så är bilden inte komplett, utan några av de grupper som berörs är personal inom vård och omsorg. Vidare är det förvaltningarna själva som genomför sina rekryteringar, det görs inte av personalavdelningen. Inte heller pågår arbete med att ta fram kriterier för bedömning vid rekrytering. Däremot så har personalavdelningen förtydligat tidigare rutiner samt kompletterat dessa med nytt material, samt utbildning kring hur Filipstads kommun ska arbeta med rekryteringsprocessen. Stycket som berör socialförvaltningen och dess organisationsförändring är felaktigt i flera delar. Det är inte personalavdelningens bedömning att omorganisationen ledde till sjukskrivningen. Däremot är det generellt sett inte ovanligt att omorganisationer leder till ökad stress och oro. Ska sjuktalen kommenteras bör de analyseras på djupet. Vidare genomförde socialförvaltningen konsekvensanalys och arbetar för att genomföra förändringen på ett bra sätt. Vad det gäller tillämpat arbetssätt så är arbetsmiljöansvaret enligt beslut delegerat till förvaltningarna/nämnderna. Jag delar revisorernas bedömning vad gäller behov av personalförsörjningsplan. Det är också något som tydliggjorts i arbetet med ekonomisk plan där ett av de prioriterade områdena är upprättandet av kompetensförsörjningsplan för kommunen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att personalenhetens yttrande utgör svar till revisorerna. Beslutsexp: Rev. Christer Olsson yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av förslag till yttrande avseende * aktuella sjukskrivningstal, * utbildning ska genomföras vad gäller urval och rekrytering, * kompetens- och personalförsörjningsplan ska innehålla också en plan för hur vi behåller redan anställd personal, * skrivning om den planerade medarbetarenkäten. att återremittera ärendet för komplettering enligt återremissyrkandet samt att uppdrag till Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande att fastställa svaret samt överlämna det till revisorerna.

12 Kommunstyrelsen 17 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december Ks 149 Au 92 Dnr 2014/225 Medfinansiering av projektet Den nya stål- och metallindustrin Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft Bergsskolan i Filipstad avser att så snart strukturfondprogrammet för Norra Mellansverige är godkänt av EU-kommissionen lämna in en ansökan om EU-stöd för rubricerat projekt. Projektet syftar till att öka konkurrenskraften och långsiktiga möjligheter hos regionens stål-, gjuteri-, metall- och verkstadsföretag. Sammantaget beräknas minst 50 företag kunna mobiliseras och ges möjlighet att utveckla sina tillverkningsprocesser och produkter. För Filipstads del nämns särskilt företag som Fimek, Lesjöfors Fjädrar och Springwire. Projektet beräknas pågå under perioden och har en total finansieringsbudget om tkr varav Filipstads kommun föreslås bidra med 105 tkr (35 tkr per år). Övriga medfinansiärer enligt förslaget är Region Värmland, 7 andra värmlandskommuner, nätverksföretag och EU s strukturfond. Kommunchef Claes Hultgren föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta föreslå kommunstyrelsen att under förutsättning att projektet godkänns och att övriga medfinansiärer bidrar enligt förslaget, delta med medfinansiering om totalt 105 tkr samt att finansiering sker med kommunstyrelsens tillgängliga medel Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla kommunchefens förslag. Beslutsexp: Bergsskolan Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet. I anslutning till presentationen besvaras även frågor.

13 Kommunstyrelsen 17 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december att under förutsättning att projektet godkänns och att övriga medfinansiärer bidrar enligt förslaget, delta med medfinansiering om totalt 105 tkr, fördelat med 35 tkr per år. att finansiering sker med kommunstyrelsens tillgängliga medel Beslutsexp: Bergsskolan

14 Kommunstyrelsen 17 december Kommunstyrelsen 29 oktober Kommunstyrelsen 28 maj Ks 150 Ks 106 Ks 83 Dnr 2013/93 Utredning av skollokaler i Filipstads tätort I samband med budgetbeslut för 2009, beslutades av Kommunfullmäktige den 27 november , att uppdra till skolförvaltningen att i samarbete med fastighetsförvaltningen ge förslag på långsiktig organisation och lokalanvändning för skola och barnomsorg. Information om arbetet delgavs kommunstyrelsen , 114 och , 55. För att kunna bestämma fortsatt inriktning på utredningen av skollokaler i Filipstad behövs föreliggande utredningsmaterial kompletteras med ett yttrande från BUN över skollokalfrågan i Filipstad och de pedagogiska och ekonomiska effekterna av olika alternativ. Förslag till beslut Att begära ett yttrande från BUN över föreliggande utredningsmaterial, skollokalfrågan samt de pedagogiska och ekonomiska effekterna av de olika alternativ. Att nuvarande arbetsgrupp avslutas. Teknisk chef Inge Nilsson Piehl och fastighetschef Bo Klason presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. att begära ett yttrande från Barn- och utbildningsnämnden över föreliggande utredningsmaterial, skollokalfrågan samt de pedagogiska och ekonomiska effekterna av de olika alternativ att yttrandet ovan redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2014 samt Beslutsexp: BUN T & S att nuvarande arbetsgrupp avslutas.

15 Kommunstyrelsen 17 december Kommunstyrelsen 29 oktober Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 14 oktober 2014, 48 och beslutat att anta upprättat förslag till yttrande enligt följande och översända detsamma till kommunstyrelsen: 1. Att tid ges till fördjupad utredning. 2. Att ett utredningsuppdrag ges från KS för att kunna utarbeta ett beslutsunderlag. 3. Att resurser avsätts för att genomföra arbetet med en fördjupad utredning. Tillförordnad förvaltningschef Jan Ulvforsen redogör för förutsättningarna och beskriver arbetet. att uppdra till kommunchefen att formulera nytt utredningsuppdrag inklusive tidsplan och uppskattning av kostnaderna. Kommunchefen rapporterar sitt uppdrag till kommunstyrelsen i december Kommunchef Claes Hultgren presenterar i tjänsteskrivelse daterad 16 december 2014 förslag till utredningsuppdrag. Förslaget har utformats i samråd med berörda förvaltningar och tidigare deltagare i lokalutredningen. Utredningens delar samlas under rubrikerna * Utredningens omfattning, * Utredningen skall särskilt belysa/prioritera, * Organisation av utredningen, * Tidplan samt * Kostnader. Christer Olsson och Torbjörn Parling yrkar bifall till kommunchefens förslag. att fastställa kommunchefens förslag till utredningsuppdrag att styrgruppen återkommer senast mars 2015 med detaljerad struktur på genomförande, åtgärder, utredningskostnad och tidsåtgång samt att upparbetade kostnader för genomförandet dock max 700 tkr finansieras via omstruktureringsmedel.

16 Kommunstyrelsen 17 december Ks 151 Dnr 2014/224 Anmälningsärenden 1. Delegationsbeslut Ekonomienheten att med godkännande lägga anmälningsärendet till handlingarna.

17 Kommunstyrelsen 17 december Ks 152 Dnr Avslutning av året och mandatperioden Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger tackar ledamöter och ersättare för det gånga året och den gångna mandatperioden. Ett särskilt tack framförs till de ledamöter och ersättare som i och med mandatperiodens slut avslutar sitt arbete i kommunstyrelsen; Ulf Söhrman, Michael Helmersson, Sune Frisk, Bengt-Olov Persson, Peter Johansson och Helen Larsson-Saikoff. De avgående uppmärksammas med en blomstercheck.