SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)"

Transkript

1 Socialnämnden (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Benny Ahremark Persson Jomark Polintan Cecilia Svanlind Thörn Marianne Andersson Christel Iversen Torbjörn Johnson Övriga deltagande Utses att justera Katarina Hammargren, sekreterare Kristina Steijner, förvaltningschef Ingela Svartnäs, förvaltningsekonom Eva-Lena Svensson, verksamhetschef Tony Skoglund, verksamhetschef Åsa Andersson, verksamhetschef Christer Olsson Justeringens plats och tid Underskrifter Socialförvaltningen Sekreterare Paragrafer Katarina Hammargren Ordförande Britt-Marie Wall Justerande Christer Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande uppsättande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14 Underskrift Katarina Hammargren

2 Socialnämnden Dnr 2014/36 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) samt 9 lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), för 1:a kvartalet 2014 Kommunerna har från 1 januari 2010 skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS. De uppgifter som ska rapporteras är tidpunkten för beslut, vilken typ av bistånd beslutet gäller samt skälen till dröjsmålet. För första kvartalet 2014 har socialförvaltningen inrapporterat att samtliga beslut inom äldreomsorgen och LSS är verkställda. Inom individ- och familjeomsorgen är ett beslut gällande familjehem inte verkställt på grund av att flera erbjudna alternativ till verkställighet har avböjts. Inom omsorgen om funktionshindrade SoL är två beslut icke verkställda avseende insatsen kontaktperson, den angivna orsaken är svårigheten att rekrytera uppdragstagare. Rapport sker till nämnden varje kvartal samt även till revisorer och Kommunfullmäktige. Bilaga att ta del av rapporten och lägga den till handlingarna Beslutsexp Revisorer Kom fullm Socialnämnden beslutar enligt förlaget

3 Socialnämnden Dnr 2014/40 Socialnämndens riktlinjer och rutiner för myndighetsutövning inom äldre- och handikappomsorgen Socialnämndens riktlinje för myndighetsutövning inom äldre- och handikappomsorgen ska revideras årligen. Bilaga: Riktlinje att godkänna riktlinjen att riktlinjen ska gälla till Socialnämnden beslutar enligt förslaget

4 Socialnämnden Dnr 2014/39 Socialnämndens riktlinje för myndighetsutövning LSS Socialnämndens riktlinjer för myndighetsutövning LSS ska revideras årligen. Bilaga: Riktlinje att godkänna revideringen att riktlinjen gäller till Socialnämnden beslutar enligt förslag

5 Socialnämnden Individärenden Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga Bilaga sekretess

6 Socialnämnden Dnr 2014/37 Verksamhetsuppföljning januari mars 2014 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 3 månader. Avvikelsen mot periodens budget visar ett underskott med 253 tkr. Prognos för året har beräknats till 960 tkr. Områdena Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt LSS redovisar efter 1:a kvartalet en budget i balans. Avvikelsen ligger inom Individ- och familjeomsorgen (IFO), huvudsakligen under verksamhet försörjningsstöd. Antalet ärenden är idag 30 st. fler än vid årsskiftet. att ta del av uppföljningen Vid påföljande överläggningar yrkar Christer Olsson enligt följande: 1. att enheten för sinnesträning avvecklas från och med att socialförvaltningen ska lämna rapport till nämnden hur arbete fortskrider gällande möjligheten till införande av heldygnskost vid enheten på Servicehuset Ugglan i Lesjöfors och de ekonomiska effekterna av detta. 3. att uppdra till förvaltningen att tillsammans med personalavdelningen och företagshälsovården analysera och utreda orsakerna till socialförvaltningens höga sjukskrivningstal hos sina anställda, 9-10% av samtlig personal, samt att om möjligt föreslå konkreta åtgärder som kan förbättra situationen och reducera antalet sjukskrivningar och därmed också minska kostnaderna för dessa. Uppdraget återredovisas till socialnämnden att, om den negativa tendensen håller i sig, uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden i juni med ytterligare förslag till kostnadseffektiviseringar. Christina Persson yrkar avslag på Christer Olssons yrkande nr 1. Då ordförande ställer yrkande nr 1 under proposition begärs votering där ja betyder bifall till Christer Olssons yrkanden och nej betyder bifall till Christina Perssons yrkanden om avslag. Christer Olsson, Björn Stålhammar och Benny Ahremark Persson röstar ja. Britt-Marie Wall, Sune Frisk, Christina Persson och Jomark Polintan röstar nej. Christer Olsson, Björn Stålhammar och Benny Ahremark Persson lämnar reservation.

7 Socialnämnden Forts 47 Britt-Marie Wall yrkar avslag på Christer Olssons yrkande nr 3, då arbetet redan pågår vid personalavdelningen. Då ordförande ställer yrkande nr 4 under proposition begärs votering där ja betyder bifall till Christer Olssons yrkande och nej betyder bifall till Britt-Marie Walls yrkande om avslag. Christer Olsson, Björn Stålhammar och Benny Ahremark Persson röstar ja. Britt-Marie Wall, Sune Frisk, Christina Persson och Jomark Polintan röstar nej. Christer Olsson, Björn Stålhammar och Benny Ahremark Persson lämnar reservation. Britt-Marie Wall yrkar avslag på Christer Olssons yrkande nr 4, då förslag till kostnadseffektiviseringar ingår i förvaltningens uppdrag och behöver inte analyseras i särskild utredning. Då ordförande ställer yrkande nr 5 under proposition begärs votering där ja betyder bifall till Christer Olssons yrkande och nej betyder bifall till Britt-Marie Walls yrkande om avslag. Christer Olsson, Björn Stålhammar och Benny Ahremark Persson röstar ja. Britt-Marie Wall, Sune Frisk, Christina Persson och Jomark Polintan röstar nej. Christer Olsson, Björn Stålhammar och Benny Ahremark Persson lämnar reservation. Socialnämnden beslutar att ta del av uppföljningen att uppdra till förvaltningen att, till nämndens sammanträde i maj, lämna rapport hur arbete fortskrider gällande möjligheten till införande av heldygnskost vid enheten på Servicehuset Ugglan i Lesjöfors samt de ekonomiska effekterna av detta

8 Socialnämnden Dnr 2013/125 (soc) Dnr 2013/140 (soc) Motion angående service inom hemtjänsten och motion angående kontinuitet inom hemtjänsten Kommunstyrelsen beslutade att remitera inkomna motioner gällande service inom hemtjänsten (dnr 2013/113) och motion angående kontinuitet inom hemtjänsten (dnr 2014/200) till Socialförvaltningen. Förvaltningen har utrett frågorna och lämnar härmed förslag på svar till kommunstyrelsen Bilaga Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå besluta att förvaltningen ges i uppdrag att fram förslag på mätning av kontinuitet, d.v.s. vilka insatser som skall mätas, vilken omfattning samt hur mätningen skall följas upp och redovisas till nämnden. Uppdraget skall redovisas till socialnämnden senast i november Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör svar på motionerna Socialnämnden beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att fram förslag på mätning av kontinuitet, d.v.s. vilka insatser som skall mätas, vilken omfattning samt hur mätningen skall följas upp och redovisas till nämnden. Uppdraget skall redovisas till socialnämnden senast i november Beslutsexp KS Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör svar på motionerna

9 Socialnämnden , 7 49 Dnr 2014/09 Utbildningsdag för Socialförvaltningens personal Som ett led i utveckling av socialförvaltningens verksamheter, ansöker socialförvaltningen om medel hos kommunstyrelsen. Medlen är avsedda att bekosta vikarier och kostnad för en utbildningsdag på t ex Gammelkroppa konferensanläggning. Utbildningen är planerad att nå ca 500 medarbetare inom förvaltningen, detta är i stort sett all personal inkl långtidsvikarier. Utbildningen är föreslagen att genomföras under 15 dagar, där varje medarbetare medverkar under 1 dag. Bilaga Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att hos kommunstyrelsen ansöka om 860 tkr inom kommunstyrelsens omstruktureringsfond, för att genomföra en utbildningssatsning för all personal inom socialförvaltningen Vid påföljande överläggningar yrkar Christer Olsson på att socialförvaltningens förslag avslås och att en utbildningsdag för all berörd personal anordnas när styrgruppen för den kommunala förvaltningsorganisationen har avslutat sitt uppdrag. Britt-Marie Wall yrkar på att utbildningsdag i så fall sker med äldreomsorgen i första hand, då de inte berörs av utredningen som genomförs av styrgruppen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till socialförvaltningen för ytterligare beredning vad gäller kostnadsfördelning, lämplig lokal samt innehåll. att ärendet återrapporteras till socialnämndens sammanträde i april Förvaltningschefen lämnar svar på återremissen i bilagd tjänsteskrivelse. Bilaga att hos kommunstyrelsen ansöka om 720 tkr inom kommunstyrelsens omstruktureringsfond, för att genomföra en utbildningssatsning för personal inom Socialförvaltningen

10 Socialnämnden Forts 49 att om medel tilldelas socialnämnden uppdra åt socialförvaltningen att tillskapa en arbetsgrupp bestående av berörda fackförbund och medarbetare, med uppdrag att utforma en utbildningssatsning som beskriver utbildningsinnehåll och en prioritering av hur utbildningssatsningen skall verkställas Vid påföljande överläggningar yrkar Christer Olsson enligt följande: 1. Att socialförvaltningens förslag till beslut för närvarande avslås och att en utbildningsdag för berörd personal anordnas förs när styrgruppen för den kommunala förvaltningsorganisationen har avslutat sitt uppdrag och att politiska beslut i ärendet har fattats. 2. Att utbildningsdagen då anordnas gemensamt med de förvaltningar som berörs av de förväntade organisationsförändringarna. 3. Att utbildningssatsningen i sin helhet föreslås finansieras inom kommunstyrelsens omstruktureringsfond. Jomark Polintan yrkar avslag på Christer Olssons samtliga yrkanden. Då ordförande ställer yrkande 1, 2 och 3 under proposition begärs votering. Ordförande ställer yrkandena under votering där ja betyder bifall till Christer Olssons yrkanden och nej betyder bifall till Jomark Polintans yrkanden om avslag. Christer Olsson, Björn Stålhammar och Benny Ahremark Persson röstar ja. Britt-Marie Wall, Sune Frisk, Christina Persson och Jomark Polintan röstar nej. Socialnämnden beslutar Beslutsexp KS att hos kommunstyrelsen ansöka om 720 tkr inom kommunstyrelsens omstruktureringsfond, för att genomföra en utbildningssatsning för personal inom Socialförvaltningen att om medel tilldelas socialnämnden, uppdra åt socialförvaltningen att tillskapa en arbetsgrupp bestående av förvaltningsledning, berörda fackförbund och medarbetare. Uppdraget i arbetsgruppen blir att utforma en plan med beskrivning av utbildningsinnehåll och en prioritering av verkställighet. Christer Olsson, Björn Stålhammar och Benny Ahremark Persson lämnar reservation.

11 Socialnämnden Dnr 2014/16 Återremiss kompletterande lokaler för daglig verksamhet, fritidsoch korttidsboende Socialnämnden återremitterade ärendet gällande lokaler LSS vid nämndens sammanträde ( 188), nämnden ville ha en ytterligare beredning av ärendet innan beslut i frågan. Bilaga att lägga informationen till handlingarna Socialnämnden beslutar enligt förslag

12 Socialnämnden Dnr 2014/15 Översyn av ekonomigruppen inom Individ- och familjeomsorgen Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde i februari att uppdra åt KPMG att genomföra en översyn av ekonomigruppens arbetssituation. Målet med översynen är att hitta möjligheter till alternativa och nya arbetssätt för att kunna möta framtida utmaningar. Annelie Svensson, konsult KPMG, deltar vid sammanträdet och presenterar resultatet av rådgivningsuppdraget. Bilaga att godkänna rapporten att godkänna åtgärdsplanen Socialnämnden beslutar enligt förslag

13 Socialnämnden Dnr 2014/34 Statistik Socialförvaltningen Statistik för mars redovisas att godkänna informationen att aktuell statistik över arbetslöshet i östra Värmland fortlöpande redovisas till socialnämnden Socialnämnden beslutar enligt förslaget

14 Socialnämnden Dnr 2014/07 Information från socialförvaltningen angående uppdragsplanering Socialnämnden beslutade i februari 2014 att socialförvaltningen löpande ska delge nämnden en tidsplan över pågående uppdrag. Bilaga att ta del av informationen Socialnämnden beslutar enligt förslag

15 Socialnämnden Information från socialförvaltningen Christer Ohlsson önskar information från förvaltningen. Kvalitetsregistret Senior Alert Finansieras med statliga medel för sista året i år. Socialförvaltningen har anställt 2 st undersköterskor för att ge stöd i att registrera i kvalitetsregistret. Anställningarna är finansierade av statliga stimulansmedel. Information om arbetsmiljöarbetet i Nykroppa Verksamhetschef Eva-Lena Svensson redogör för arbetsmiljöarbetet vid Åhrlundsgården i Nykroppa. Annonsering och anställning. Förvaltningen avser att följa den rekommenderade annonstiden vid internannonsering. Socialnämnden tar del av informationen

16 Socialnämnden Rapport från kurs/konferens Benny Ahremark Persson redogör genomförd konferens ANDT (Alkohol Narkotika Doping och Tobak). ANDT är en nationell satsning i förebyggande arbete som samordnas av Länsstyrelserna. Degerfors kommun var en av föreläsarna på konferensen som kunde redovisa positiva effekter av sitt förebyggande arbete. Socialnämnden beslutar att uppdra till socialförvaltningen att bjuda in Degerfors kommun till nämndens arbetsdag i höst för att utbyta erfarenheter

17 Socialnämnden Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna - Protokoll individutskottet Protokoll individutskottet Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar att med godkännande lägga anmälningarna till handlingarna Socialnämnden beslutar enligt förslag

18 Socialnämnden Delgivningar 1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet, länsstyrelse och socialstyrelsen. - DOM, Förvaltningsrätten i Karlstad, Mål nr DOM, Förvaltningsrätten i Karlstad, Mål nr DOM, Förvaltningsrätten i Göteborg, Mål nr DOM, Kammarrätten i Göteborg, Mål nr BESLUT, Förvaltningsrätten i Karlstad, Mål nr BESLUT, Högsta Förvaltningsdomstolen, Mål nr DOM, Värmlands Tingsrätt, Mål nr B DOM, Hovrätten för västra Sverige, Mål nr B , B Övriga delgivningar - Protokoll styrgrupp Barnahus, bilaga - Aktivitetsplan 2014 Barnahus, bilaga - Statistik från personalavdelningen, bilaga att lägga delgivningarna till handlingarna Socialnämnden beslutar enligt förslag

19 Socialnämnden Dnr 2014/25 Information från socialförvaltningen angående inkommen skrivelse inkom en skrivelse ställd till socialnämndens ledamöter. Socialförvaltningen föreslår ett svar på skrivelsen. Bilaga att godkänna svaret på skrivelsen Socialnämnden beslutar enligt förslag

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15:00 18.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22 Kommunstyrelsen 26 februari 2014 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl.14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer