Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16."

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Christer Olsson Peter Johansson Övriga deltagande:torleif Rosvall, personalenheten 73, 75 Claes Hultgren, sekreterare Justerare Peter Johansson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 27 oktober Underskrifter: Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Peter Johansson Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslagsdatum: 28 oktober Datum för anslags nedtagande: 18 november Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2 Au 72 Dnr 70/11 Ej besvarade motioner Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning skall kommunstyrelsen jämlikt 29 årligen till kommunfullmäktiges april/maj och oktober/november sammanträden redovisa de motioner vilkas behandling ännu ej slutförts. Den redovisning som skall presenteras för fullmäktige i november avges enligt följande: Michael Helmerssons motion ang. vänortsutbyten, har behandlats av Kommunfullmäktige 10 februari. Motionen är remitterad till Kommunledningen. Harry Johanssons motion ang. internrekrytering, har behandlats av Kommunfullmäktige 17 mars. Motionen är remitterad till Kommunchefen. Christer Olsson och Linda Knutsens motion ang. aktiviteter för motorintresserade ungdomar i Filipstads kommun, har behandlats av Kommunfullmäktige 14 april. Motionen är remitterad till Kultur- och föreningsutskottet. Benny Perssons motion ang. Skräpplockardag, har behandlats av Kommunfullmäktige 14 april. Motionen är remitterad till Kommunkansliet i samråd med berörda förvaltningar. Ulf Söhrmans motion ang. Filipstads slogan, har behandlats av Kommunfullmäktige 12 maj. Motionen är remitterad till Kommunkansliet. Marcos Ciscars motion ang. streamad webkamera i centrala Filipstad, har behandlats av Kommunkansliet 9 juni. Motionen är remitterad till Kommunkansliet. Bengt Sjöbergs motion om utökad källsortering, har behandlats av Kommunfullmäktige 29 september. Motionen är remitterad till tekniska förvaltningen. Michael Helmersson mfl motion ang. bolagisering av skogsinnehav, motionen har behandlats av kommunfullmäktige 29 september. Motionen är remitterad till kommunchefen i samråd med tekniska.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 3 Christer Olssons motion ang. valfrihet inom äldreomsorgen i Filipstads kommun i enlighet med lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV, motionen har behandlats av kommunfullmäktige 29 september. Motionen är remitterad till socialförvaltningen Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, 89, beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid fullmäktigesammanträdet skall redovisa sin beredning av motionerna och ange beräknad tid för sitt yttrande. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga motionsredovisningen till handlingarna att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu ej besvarat motionerna samt att notera att Kommunallagens stadgar att en motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 4 Kommunstyrelsen 25 maj / 14 september 6/19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj /29 augusti 7/9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 mars 17 Au 43 Ks 102 Au 73 Ks 78 Au 31 Au 14 Dnr 91/11 Information om personalsamverkan Au 14 mars Kommunchef Claes Hultgren och personalchef Torleif Rosvall rapporterade om den pågående översynen av möjlighet till samverkan inom personalområdet, mellan kommunerna i Östra Värmland. En arbetsgrupp har erhållit uppdraget att ta fram förslag på hur en gemensam löneadministration kan förverkligas liksom ett gemensamt personaladministrationssystem. Detta arbete har medfört en djupgående processanalys där löneadministrativa flöden kartlagts och jämförts. För varje kommun har sedan en åtgärdslista upprättats, i syfte att förbereda eventuell samverkan. Nästa åtgärd är att upprätta en konsekvensanalys på en samverkande situation avseende både personaladministrativt system och gemensamt kontor. Arbetsgruppen kommer eventuellt föreslå att en gemensam nämnd bildas och att ett gemensamt kontor upprättas, med säte i Kristinehamn. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna. Personalchefen Torleif Rosvall och Kommunchefen Claes Hultgren lämnar vid mötet muntlig information om läget avseende samordnat lönekontor. Något färdigställt beslutsunderlag med beslutsförslag och konsekvensbeskrivning är ej klart vid dagens datum. Ambitionen är att färdigställa underlag för möjligt beslut före sommaren men beslut efter sommaren kan inte uteslutas. I samband med Kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj kommer särskild information att lämnas av representant för arbetsgruppen. Beslutsexp: Pers. Au 16 maj Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Personalchef Nicklas Friman och personalstrateg Charlotta Rolfsson från Kristinehamns kommun redovisar arbetsgruppens förslag om gemensam nämnd för löneadministration i Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Storfors och Filipstads kommun. Beslutsunderlag är under färdigställande och kommer inom kort att skickas ut till samtliga kommuner.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober Kommunstyrelsen 14 september 5 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti 10 Kommunstyrelsen 25 maj 7 Forts. Au 16 maj Personalchef Torleif Rosvall meddelar även att konsekvensanalys kommer att kompletteras beslutsunderlaget. I anslutning till redovisningen ställdes frågor som besvarades. Önskvärt är att samtliga kommuner har lämnat besked innan sommaren för att Kristinehamns kommun ska kunna vidta vissa steg för att förbereda en start från och med 1 januari Med hänsyn till att det i dagsläget ej finns framtaget beslutsunderlag och konsekvensanalys kan ej besked ges för dagen. Kommunstyrelsen beslutar Beslutsexp: Pers. Au 29 aug. att lägga informationen till handlingarna. Kommunchef Claes Hultgren och personalchef Torleif Rosvall presenterar beslutsunderlag i skrivelse daterad Skrivelsen belyser förutsättningarna för bildande av en gemensam nämnd och ett gemensamt kontor. Till denna skrivelse finns även budget för samverkan respektive eget kontor samt en konsekvensbeskrivning upprättad av personalchefen. Förslag till beslut att en gemensam administrativ nämnd mellan Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn, Storfors kommuner och kommunalförbundet BRT bildas från och med den 1 januari Nämnden benämns administrativ nämnd att placeringen av det gemensamma lönekontoret ska vara Kristinehamn som då blir värdkommun för den administrativa nämnden att reglemente och avtal för den gemensamma administrativa nämnden fastställs under hösten att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra organisationsförändringen att rekrytering av projektledare initialt (chef efter uppstart) för lönekontoret påbörjas så att anställningen kan tillträdas snarast. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 6 Kommunstyrelsen 14 september 21 Ks 14 september Kommunchef Claes Hultgren informerar om föreliggande faktorer i ärendet. Den ekonomiska kalkylen ses över i tjänstemannagruppen. Dels kan olikheter mellan kommunernas sätt att räkna volymen av utbetalningar finnas. Vidare råder en oklarhet i åsikter från olika kommuner om utformning av avtal och reglemente för en eventuell gemensam nämnd Kommunstyrelsen beslutar Beslutsexp: Pers. Au 24 oktober att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt utredning. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt utredning, innebärande bl a att underlaget skulle kompletteras med avtal och reglementen för den nya gemensamma nämnden. Degerfors kommun har under tiden beslutat att inte ingå i den gemensamma nämnden. Enligt personalenhetens kostnadsjämförelse ökar kommunens kostnad initialt med 156 tkr. Någon hänsyn till framtida effekter av samordningen har inte värderats i utredningen, men följande framtida förändringar/effekter kan bl a noteras: Upphandling av gemensamt personal- och ekonomisystem. Möjlighet till framtida effektiviseringar Samordnad utbildning/konsultinsatser Säkerställande av systemansvar Riktat ledarskap ökar utvecklingsmöjligheterna för lönesidan samtidigt som resp. kommuns personalenhet avlastas. Minskad sårbarhet Sedan kommunstyrelsens möte den 14 september 102 har materialet kompletterats med: Avtal mellan kommunerna Karlskoga, Storfors, Kristinehamn och Filipstad om gemensam administrativ nämnd. Reglemente för gemensam administrativ nämnd för Kristinehamn, Karlskoga, Storfors och Filipstads kommuner.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 7 Au 24 oktober Justering har även gjorts i mtrl med hänsyn till att Degerfors inte ingår samt ny beräkning av fördelning av nämndens budget 2013, bilaga 3. Ändrad tidpunkt för bildande av gemensam administrativ nämnd. Bergslagens räddningstjänst utgår i förslaget och kommer att köpa tjänster från den gemensamma nämnden. Förslag till beslut Att en gemensam administrativ nämnd mellan, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn, Storfors kommuner bildas från och med den 1 september Nämnden benämns administrativ nämnd. Att placeringen av det gemensamma lönekontoret ska vara Kristinehamn som då blir Värdkommun för den administrativa nämnden. Att anta reglemente och avtal för den gemensamma administrativa nämnden. Att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra organisationsförändringen. Att rekrytering av projektledare initialt (chef efter uppstart) för lönekontoret påbörjas så att anställningen kan tillträdas snarast. Kommunchef Claes Hultgren och Personalchef Torleif Rosvall redogör för det nya beslutsunderlaget enligt skrivelse I anslutning till detta besvaras ett antal frågor varefter Per Gruvberger begär ajournering. I samband med efterföljande diskussion yrkar Christer Olsson att volymunderlaget som ligger till grund för kostnadsfördelningen av kostnaderna i förbundet konkretiseras så att beräkningen sker på samma sätt i alla medverkande kommuner samt att i övrigt utan eget ställningstagande föra ärendet till kommunstyrelsen. Per Gruvberger yrkar bifall till Christer Olssons yrkande. Arbetsutskottet beslutar att utan eget ställningstagande föra ärendet vidare till kommunstyrelsen samt att volymunderlaget som ligger till grund för den slutliga kostnadsfördelningen av kostnaderna i förbundet konkretiseras så att beräkningen sker på samma sätt i alla medverkande kommuner.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 8 Au 74 Dnr 75/11 Ekonomisk plan KSAU Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag för kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamheter avseende budget 2012 och prognos För 2012 uppgår verksamheternas samlade nettokostnader till tkr fördelade på Kommunledningsstaben inklusive Fullmäktige, Näringslivskontoret, Personalenheten och Ekonomistöd. Förvaltningens budgetförslag inryms i given ram. Något behov av investeringsanslag föreligger ej. I materialet redovisas verksamhetsbeskrivning, mål och verksamhetsförändringar. Förvaltningens förslag till beslut att anta upprättat budgetförslag. Arbetsutskottet beslutar att godkänna Ekonomisk plan för kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamheter. Beslutsexp: EK

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 9 Au 75 Dnr 41/11 Lönerevision - Förvaltningschefer I förslag 24 oktober presenteras förslag till löneökningar för förvaltningschefer och kommunchef. Under överläggningarna då kommunchefens lön diskuterades, lämnade kommunchefen och personalchefen sammanträdeslokalen. Arbetsutskottet beslutar att bifalla förslagen till nya löner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 13 april 2015 kl.09.00 Justerare : Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE

Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-14 OBS! Socialnämndens sammanträdesrum den 21 januari 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer