KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan."

Transkript

1 KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012

2 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner 4 Aktuella åtgärder vid olycka 4 Rektor eller delegerads ansvar vid krissituation 4 Dokumentation av händelse 5 Viktigt att tänka på vid information 6 Speciellt att tänka på vid elevattack 7 Kränkningar 7 Personal eller elev avlider 8 Vid bombhot 9 Elev eller personal mister nära anhörig 9 Elev försvinner från skolan 10 Rutiner då klass / grupp lämnar skolan för studiebesök eller utflykt 10 Allmän information 11 Reaktioner vid kris 11 Senare reaktioner 11 En kris fyra faser 12 Emotionell första hjälp 13 Fortsatt hjälp / bearbetning 13 Reaktioner på stress 13 Debriefing 14 Information till barnen och samtal. 15 Blankett för frånvaroanmälan vi studiebesök och utflykter 16 2

3 Krisgruppen Giggi Thomson Rektor Arbetet 018 / Mobil Marie-Louice Airikka-Pilichi Psykolog Arbetet 018 / 727 Mobil Louice Saarela Skolsköterska Arbetet 018 / Mobil Anette Nordlind Specialpedagog Gunilla Blichfeld AMG Helene Lyon Vaktmästare Susanne Molin Skoladministratör Aktuell arbetslagsledare 3

4 Allmänt för alla krissituationer Akuta åtgärder vid en olycka Ge första hjälpen Tillkalla ambulans och även ev brandkår och polis beroende på olyckans art Håll obehöriga borta från olycksplatsen Tillkalla hjälp för övriga elever och personal på platsen Vid skada meddela närmast anhöriga Vid behov av vård tillse att någon vuxen följer med till sjukhuset. Underrätta rektor omedelbart eller om denne ej går att nå annan "nyckelperson" på skolan som också ingår i krisgruppen Trösta och lugna Ge snabb och korrekt information till elever, personal föräldrar Dokumentera händelsen. Kopia till rektor. Rektor eller delegerads ansvar vid större krissituation Sammankalla krisgruppen. Skaffa riklig information Organisera åtgärder Utse en dokumentatör som på en whiteboard eller ett blädderblock dokumenterar allt som sker och allt som beslutas. Utse en telefonansvarig. Dokumentera alla inkommande och utgående telefonsamtal. Ordna en spärrad telefon för utgående samtal. Utse några som förhindrar press och nyfikna att ta sig in på skolområdet. Tillse att massmedia ej får tillfälle att kontakta elever på skolan Vara den som har all massmedial kontakt eller välja en media-ansvarig. (personal hänvisar till rektor). 4

5 Utse en person som håller kontakt med sjukhuset. Utse en person som håller kontakt med polisen om denna är inkopplad. Välj en lokal där information ges till föräldrar som kommer till skolan. Ge fortsatt snabb och korrekt information till elever, personal föräldrar. Tillse att elever och föräldrar också får information genom organiserade möten eller brev. Informera högre ledning Kontakta arbetsmiljöverket. Ansvara för att stöd till krisgruppen finns Utvärdera dagen efter händelsen, tillsammans med krisgruppen om den varit involverad Dokumentation av händelse Vem / vilka är drabbade? Vad har hänt? När skedde det? Hur skedde det? Var skedde det? Var finns de olycksdrabbade? Vem mer var där? Vad gjorde den vuxne / de vuxna som var där? Vilka elever såg händelsen. Vilken information har förmedlats och till vem? Vem mer måste informeras snarast, vem kan vänta lite med information? Hur ser situationen ut just nu? Vad behöver göras nu? Vilka resurspersoner finns att tillgå om behov finns av detta? 5

6 Viktigt att tänka på vid information Var säker på att alla får information! Gör närvarolistor både gällande information till elever och föräldrar och sändningslistor vid brevinformation. Förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att ge kontinuerlig information och uppmana alla att bara berätta det vidare som man är absolut säker på. Kan vara bra att låta polis, brandkår eller annan extern kontakt lämna information. Mentorerna bör om möjligt lämna grundinformationen till klassen. Därefter kan andra vuxna hjälpa till vid samtal och bearbetning. Om elev visar tecken på att må extra dåligt av det som hänt meddelas skolsköterska och skolpsykolog. Välj snabbt en lokal i skolan dit alla som kommer utifrån (föräldrar) kan gå för att få information. Personer vana vid krisbearbetning bör finnas i lokalen. Var uppmärksam den närmaste tiden på elevernas reaktioner av händelsen. Sorg kan yttra sig på många sätt och barnen kan behöva hjälp med bearbetning även en tid efter händelsen. Var noga med att kolla orsaker till frånvaro. 6

7 Speciellt att tänka på vid elevattack Följ aktuella punkter under rubrikerna "Akuta åtgärder vid olycka" sid 1, och "Kartläggning av händelse" Kontakta AMG (anti-mobbnings-gruppen) Organisera stöd till den drabbade Organisera stöd till förövarna Medarbetare tar hand om den drabbade elevens klass Tänk på att man här ger eleverna möjlighet att prata av sig om det som hänt, helst i mindre grupper. Undvik som vuxen att gå in i svaromål om du inte är absolut säker på hela händelseförloppet och vad som föregick det som hände. Kontakta rektor (som ev. tillkallar krisgruppen) Åtgärder som kan medverka till lösning av eventuell konflikt vidtas Polisanmälan? Skadeanmälan för försäkring? Presskonferens? OBS Påminnelse!! Dokumentera händelsen noga Följ upp händelsen efter en vecka eller då lämplig tid förflutit. Kränkningar Se skolans likabehandlingsplan. All personal är skyldig att uppmärksamma kränkningar eller tendenser till kränkningar om man ser eller hör något sådant. Rapportera det man sett eller hört till aktuell mentor och i grövre fall även till anti-mobbningsgruppen. Involvera elevvårdsteamet vid behov. Informera rektor 7

8 Personal eller elev avlider. Följ aktuella punkter under rubrikerna "Akuta åtgärder vid olycka" s. 1, "Kartläggning av händelse". Skolan informerar EJ närmast anhöriga, det gör polis eller präst. Tag snabbt beslut om hur verksamheten skall se ut på skolan resten av dagen då man fick beskedet. (OBS! Skicka ej hem eleverna) Viktigt att meddela alla föräldrar på skolan vad som hänt genom brev eller möten samma dag. Vid självmord är det viktigt att inhämta de anhörigas tillåtelse att meddela dödsorsak. Flaggning, Tyst minut Ordna klassamtal gärna i små grupper. Extra stöd till närstående elever och personal. Kan även behövas under de närmaste dagarna efter händelsen. Meddela förvaltningschef och ev. yrkesinspektionen Presskonferens? Ordna mötesplats / krisbearbetningsplats gärna i samarbete med kyrkan. Ordna en minnesplats på skolan med material ur krislådan. Viktigt med fortsatt kontakt med anhöriga efter första beskedet / dagen. Ordna minnesstund (tag hänsyn till anhörigas önskemål) Besluta i samverkan med de anhöriga vilka som skall gå på begravningen och hur man gör med eleverna gällande detta. Om elever skall gå på begravningen bör de förberedas för detta av t ex en präst. Ta reda på de anhörigas önskemål gällande begravning, klädsel, blommor, ev.tal. Efter begravningen är det viktigt att avsluta sorgearbetet t ex genom att låta eleverna rita, skriva i en bok eller brev till de närmast anhöriga, besöka gravplatsen e.d. Vid tömning av den avlidnes bänk / skåp bör anhöriga delta. Viktigt med vardagliga rutiner fr o m dagen efter händelsen. 8

9 Vid bombhot Försök spela in samtalet eller genast anteckna vad som sades. Anteckna kringljud som hördes och hur rösten lät (gammal-ung, eller mankvinna) Kontakta polis Utrym skolan enligt utrymningsplanen Kontakta skolledningen som tar över ansvaret. Om rektor ej kan nås utses en annan ansvarig på skolan av närvarande personal. Ordna annan lokal för skolans elever tills de åter kan gå in i sin egen skola eller tills de kan gå hem. Informera eleverna kontinuerligt om vad som händer Bearbeta i grupper efteråt. Informera föräldrar samma dag även om evakueringen från skolan blev kort. Utvärdera tillsammans med polisen. Elev / personal mister nära anhörig I samband med att skolan underrättas eller får kännedom om dödsfallet frågar man om kamrater / kollegor skall meddelas. Ev skicka blommor Viktigt veta när den närstående kommer tillbaka till skolan. Viktigt att bry sig, ge möjlighet till samtal men ändå visa att vardagen går vidare som vanligt. Bra att veta vad den anhörige själv tycker att man skall agera då den kommer tillbaka. Var observant på sorgereaktioner. 9

10 Elev försvinner från skolan En samordnare utses som är kvar på skolan. Samordnaren skickar ut tillgänglig personal på sökning och tilldelar dem sökområde. Sökare ska ha med mobil som de lämnat numret på till samordnaren. Foto tas fram på den försvunna eleven. Föräldrar och polis kontaktas efter rimlig söktid (beroende på vilken elev som försvunnit). Rutiner då klass / grupp lämnar skolan för studiebesök och utflykter. Meddela skolexpeditionen vilka som åker på utflykt och vilka elever som är frånvarande i gruppen denna dag. (Viktigt i händelse av ev. olycka under utflykten). Alternativt: Kopiera och fyll i blanketten längst bak i denna plan och lämna till skolexpedition. 10

11 Allmän information Reaktioner vid kris Omedelbara kris och sorgereaktioner Barn reagerar olika på kriser och dödsfall. Som vuxen måste man vara beredd på att möta olika akuta reaktionssätt hos barnen De vanligaste reaktionerna är: Chock och misstro Särskilt äldre barn reagerar med chock och misstro. Yttranden som det kan inte vara sant förekommer ofta. Chockreaktionen är ett skydd som gör det möjligt att ta till sig situationen gradvis. Rädsla och protester. Starka känslor kan väckas. Känslorna kan ageras ut eller barnet sluter sig inom sig själv. Apati och förlamning Fortsättande av normala aktiviteter som om inget har hänt. Barnet i en akut krissituation hjälps genom att mötas av omsorg och förståelse, att någon ger sig tid att lyssna. Det är också viktigt att barnet får saklig information om vad som sker och att det skyddas mot onödigt stress (t.ex. massmedia). I en krissituation höjs en persons medvetande och det som händer runt personen ger starka minnesbilder, som senare kan återkomma. Senare reaktioner Ångest Rädd för att vara ensam, rädd för mörker, rädd för att bli sjuk, mardrömmar, sömnsvårigheter Förnekelser Barn har olika förklaringar till hemska saker som hänt. De kan säga att pappa har rest bort, då han i själva verket avlidit. Dessa förnekanden kan hindra att barnets sorgebearbetning kommer igång. Skuld, självförebråelse, skam Barnet kan skämmas för att det inte talat om för den döde hur mycket det tyckte om denne. Särskilt svåra skuldkänslor kan uppträda då en förälder begått självmord och barnet inte kan få någon förklaring till det inträffade. Ofta kan inte den kvarvarande föräldern eller släktingar ge någon hjälp, eftersom de själva måste bearbeta sina skuldkänslor. 11

12 Social tillbakadragenhet Barnet vill inte vara med på raster eller träffa kamrater. Tristess, depression, längtan, saknad och vrede Barnet kan känna sig övergivet och längta efter en gemenskap som inte längre finns. Dessa känslor kan omvandlas till vrede. Det kan vara så att vreden kan riktas mot en allvarligt sjuk eller döende förälder medan denne fortfarande är i livet. Barnet blir hjälpt om man låter det utrycka sin vrede och klä sina känslor i ord, samtidigt som man bejakar barnets känslor. Uppmärksamhetskrävande beteende Barnet kan bli hyperaktivt i skolan och ständigt pocka på lärarens uppmärksamhet. Skolsvårigheter Kan yttra sig i passivitet och koncentrationssvårigheter. Psykosomatiska symptom Magont, huvudvärk och sängvätning En kris fyra faser: - Chockfasen Den första fasen är den omedelbara chocken, det första mötet med krisen. All den drabbades psykiska energi går åt till att orientera sig i tillvaron. Ytligt sätt kan den drabbade verka oberörd men bakom fasaden är allt kaos och inget av det som händer kan förstås eller ges en mening. En del reagerar mycket häftigt, skriker, rusar omkring eller klänger på medmänniskor i full panik. - Reaktionsfasen Efter någon timme eller något dygn övergår chockfasen i reaktionsfasen. Den kan hålla på i veckor eller månader. Den drabbade reagerar med sömnstörningar, ätstörningar, kroppsreaktioner. En del drabbade använder sig av alkohol eller lugnande medel för att fly undan, som ett försök att hålla ångest och depression borta. Undan för undan sker ändå en bearbetning av det som skett och den drabbade tar de första stegen för att ta in krisen. - Bearbetningsfasen Mer och mer tar sig den drabbade in i bearbetningsfasen som varar olika länge, kanske ett halvår eller år. I den här fasen kan den drabbade bearbeta det som skett. - Nyorienteringsfasen Så småningom ersätts bearbetningsfasen av nyorienteringsfasen. Denna fas innebär att smärtanefter det förlorade eller den kränkande upplevelsen är borta eller under kontroll. Många sorgerblir aldrig helt avslutade, men om det inte resulterar i låsning och bitterhet kommer det ändå att ske en nyorientering. Med 12

13 stöd och hjälp kan nyorienteringsfasen bli den period då den drabbade återigen börjar se en mening med livet. Hur en kris bearbetas och löses beror i hög grad på den yttre livssituationen. Tillgången till praktisk hjälp och allmänt stöd från närstående och vänner är avgörande för om den drabbade ska få möjlighet att arbeta med allt som krisen väcker. Den väl genomarbetade krisen är en viktig chans för människor att nå ökad styrka och mognad. Emotionell första hjälp Trygghet och säkerhet. Samla gärna alla. Ge alla möjlighet att kontakta anhörig. Acceptera reaktioner. Lyssna berätta inte om egna kriser. Det är viktigt att bara lyssna och bekräfta det den andre säger och för övrigt vara tyst! Var taktfull. Lugna. Trösta. Ge omsorg, värme (filtar, varm dryck, mat). Ge information som personen frågar efter. Berätta vad som kommer att ske nu. Var beredd på alla sorts sorgereaktioner som t ex vrede, gråt, apati men också sådant som skratt och bortförklaringar. Skydda för ytterligare stress som publik, massmedia, och starka intryck. Håll om. Håll i. Håll ut. Fortsatt hjälp / bearbetning Om någon dött se på bilder av den döde, tala om den döde. Besök kyrkogården. Acceptera att barnet leker det som hänt. Städa inte bort direkt utan låt den dödes grejer och bänk vara kvar ett tag. Hjälp barnet med förnekelser, skuldkänslor, rädslor eller överdriven aktivitet för att "glömma" genom att regelbundet ta en stunds samtal om hur det är nu. Reaktioner på stress Ångest, oro, rastlöshet, känslomässig labilitet, skuldkänslor, irritation, muskelspänningar, överreaktion på ljud, sömnproblem/mardrömmar, rädsla för olyckshändelser, minnessvårigheter, tendens till isolering, depression. 13

14 Debriefing Debriefing är ett gruppmöte som organiseras för att genom de intryck och reaktioner människor upplever vid traumatiska händelser. Det är inte psykoterapi, men det är heller inte detsamma som eftersnack i personalrummet. Det finns vissa regler för hur en debriefing skall genomföras och den skall alltid ledas av en person med kunskaper om metoden. Debriefing skall ske i nära anslutning till den traumatiska händelsen. Dock inte samma dag. Rektor fattar beslut om debriefing och organiserar också denna insats. Praktiska principer för debriefing: Samling 1-3 dygn efter händelsen Alla inblandade skall vara med, ej bara de som känner behov därav (för de kan behöva det bäst. Debriefingen presenteras på ett naturligt sätt. Diskutera regler för gruppen. Ingen paus / avbrott. Inget störande element som t ex telefoner. Skapa trygghet och samhörighet. Psykologisera inte. Uppmana deltagarna att prata om sina upplevelser, vad som faktiskt inträffade, vad man tänkte, hur man kände sig t ex stressreaktioner. Var och en talar för sig utan att bli avbruten. Ingen dokumentation görs. Man måste inte tala om man inte vill. Ömsesidigt stödja varandra och dela känslor och upplevelser. Om någon gråter ge tid och uppmärksamhet i lugn och ro. Ledaren skall lyssna aktivt, fråga undra och klargöra. Låt ilskan komma fram utan att leta syndabockar. Informera om stressreaktioner. Organisera kollegialt stöd. Avslutning av mötet: - hur vill deltagarna gå vidare - praktiska önskemål - utvärdera denna debriefing - ev ytterligare möte? 14

15 Information till barnen och samtal Varför? Saklig information om krisläget i omvärlden är av största vikt för alla människor, små som stora. Informationen fungerar som en föreberedelse inför hotfulla situationer och är ett skydd mot att överraskas av oförutsedda händelser. Det oförutsedda är alltid mest skadligt och smärtsamt och mycket av människors planering i sin vardag tar sin utgångspunkt i att undvika oförutsedda händelser. Barn har samma behov av att få information för att kunna upprätthålla tryggheten i omvärlden. Får de inte någon information försöker de förstå ändå, och då kan det uppstå många fel och missuppfattningar. Vad? Utgångspunkten för den information vi ger är att den skall vara så saklig som möjligt och språket anpassat efter barnens ålder. Informationen som når barnen väcker olika tankar och känslor som är viktiga att fånga upp. Berätta bara vad du vet om händelsen. Ge fakta med ett språk som barnet förstår. Klara ut missförstånd. Var beredd på att göra förändringar i planeringen av dagen så att barnens frågor får plats. Om barnen inte frågar själva så var inte för påflugen. Låt barnen komma med frågorna. Ta god tid på dig och försök att undvika svåra samtal när du känner dig stressad. Ta hjälp av kollegor om det är oro i klassen. Framförallt var lugn. Hur? Man behöver inte förklara så mycket. Lyssna på barnets fråga och svara på frågan, och så nästa fråga. Då och då behöver man kontrollera att barnet uppfattat saken rätt genom att upprepa vad barnet sagt och fråga om man förstått rätt. För vuxna är frågan ofta: Vad ska vi säga till barnen? Många gånger är det mycket viktigare att tänka: Vad kan vi fråga barnen? Hur kan vi uppmuntra dem att själva formulera sin ängslan och oro? En bra fråga till barnen blir då: Hur tänker du om det? Lyssnandet måste omges av lugn och tillit annars blir barnen tysta eller skojar bort situationen. Barn ställer ofta konkreta frågor som vi vuxna inte kan besvara just nu. Kräv inte att du själv skall kunna svara på frågorna som du rimligen inte har några svar på. Låt barnen diskutera istället. 15

16 Anmälan av schemaändring p g a utflykt / studiebesök Grupp / Spår Besöksmål Dag tid - Transportsätt: Mobilnummer till någon som är med eller till husets mobiltelefon som istället tagits med: Elever som är frånvarande denna dag: Elever som stannat kvar på skolan: Var finns de? 16

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215 Gamla Uppsala skola Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 141215 2 (13) Innehåll Syfte med kris- och beredskapsplan 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista 3 Krisgruppens arbetsgång 4

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA

ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA ÅRJÄNGS KOMMUN Årjängs Gymnasieskola KRISPLAN - om psykosocial krisberedskap ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA KRISOMHÄNDERTAGANDET UTFÖRS AV SKOLANS ANSTÄLLDA INLEDNING Kriser är något som alla upplever i olika livsskeden.

Läs mer

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Central krisgrupp Titel Namn Jobb Mobil Bostad Rektor Geneskolan Malin Petersson 26 53 62 073-086 68 44 765 27 Rektor Geneskolan Nicklas Wästlund 26

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

FÖR PERSONAL OCH ELEVER

FÖR PERSONAL OCH ELEVER KRISPLAN FÖR PERSONAL OCH ELEVER INOM NORRTÄLJE KOMMUNALA VUXENUTBILDNING Denna krisplan är antagen av EnSam 2011-10-19 justerad 2015-01-20 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 DÖDSFALL 4 1. Direkt efter

Läs mer

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 Reviderad 2013-12-10 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Krisledningsgrupp sid 4 Telefonlista sid 5 Allvarlig olycka/händelse i förskolan sid 6 Allvarlig olycka

Läs mer

Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun

Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun Policy och handlingsplan vid krishantering Omsorgsnämnden Torsby kommun Antagen av Omsorgsnämnden 2006-03-10 37 2011-08-03 2 Innehållsförteckning: 1. Omsorgsnämndens policy Sida - Målsättning 3 - Risk-

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter 2 INNEHÅLL 1. Inledning samt målsättning..... 3 2. Arbetsfördelning vid kris.. 4 2.1 Krisgruppen vid social- och

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan Viktoriaskolan Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan reviderad Örebro hösten 2015 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan

Läs mer

Förord...2. Dödsfall...3. Olycksfall...5. Första hjälpen vid olyckor och brand...6. Deltagare som mister anhörig...7. Allmänna råd vid samtal...

Förord...2. Dödsfall...3. Olycksfall...5. Första hjälpen vid olyckor och brand...6. Deltagare som mister anhörig...7. Allmänna råd vid samtal... Innehållsförteckning Förord...2 Dödsfall...3 Olycksfall...5 Första hjälpen vid olyckor och brand...6 Deltagare som mister anhörig...7 Allmänna råd vid samtal... 8 Avlastningssamtal...9 Reaktionsfaser en

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15 BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER PÅ C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN I KRISTIANSTAD Lå 14/15 Innehåll Telefonnummer... 2 Ansvarsfördelning vid händelse av kris... 3 Akut större händelse utanför skolan...

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

Krisberedskapsplan. Wendesgymnasiet Reviderad 2014-11-14. Instruktionerna i planen är en slags "lathund" för olika situationer.

Krisberedskapsplan. Wendesgymnasiet Reviderad 2014-11-14. Instruktionerna i planen är en slags lathund för olika situationer. Krisberedskapsplan Wendesgymnasiet Reviderad 2014-11-14 Instruktionerna i planen är en slags "lathund" för olika situationer. Krisberedskapsplan Wendesgymnasiet 1 Innehåll Larmrutiner... 3 Första hjälpen...

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

2012-09-12 KRISPLAN GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA

2012-09-12 KRISPLAN GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA KRISPLAN GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA 1 INNEHÅLL sidan 1. Sammanfattning av krisgruppens åtgärder 3 2. Förhållningssätt 4 3. Åtgärdsplan 4 3.1 Vid kritisk händelse 4 3.2 Rutin vid meddelande om att något 4 allvarligt

Läs mer

KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF)

KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF) KRISPLAN FÖR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (SöFF) Målsättning med Krisledning Att mildra effekten av den kritiska händelsen stödja de ansvarigas agerande samt ge kunskap om krisens förlopp stödja individens

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Barns sorg några råd till familj och vänner av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun 2012 10 01 Reviderad av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg Innehåll Krisgruppens medlemmar Handlingsplaner vid olika typer

Läs mer

KRISPLAN. för Slättängskolan 2013/2014

KRISPLAN. för Slättängskolan 2013/2014 KRISPLAN för Slättängskolan 2013/2014 Djupt, djupt inne i sorgens mörker, glimtar en annan sorts glädje fram, en allvarligare glädje, i grunden besläktad med sorg. Se magnolian! Den blommar nu! av Barbro

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN TOLVÅKERSKOLAN. för. Löddeköpinge Grundskola 7-9 KÄVLINGE KOMMUN. Reviderad 2013-06-24

KRISHANTERINGSPLAN TOLVÅKERSKOLAN. för. Löddeköpinge Grundskola 7-9 KÄVLINGE KOMMUN. Reviderad 2013-06-24 KRISHANTERINGSPLAN för TOLVÅKERSKOLAN Löddeköpinge Grundskola 7-9 KÄVLINGE KOMMUN Reviderad 2013-06-24 KRISHANTERINGSPLAN FÖR TOLVÅKERSKOLAN 7-9 Innehållsförteckning Krishanteringsplan..... 3 Skolans krisgrupp....

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Handlingsplan- Hot och våld

Handlingsplan- Hot och våld Handlingsplan- Hot och våld Upprättat 2007-09-10 Reviderad 2010-08 -30 Handlingsplan- Hot och våld 2010 Syfte Att ge råd och riktlinjer i arbetet med att förebygga och hantera situationer av våld eller

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 En krisreaktion känns sällan normal, även om den ofta är det med tanke på de starka påfrestningar man varit utsatt för. Och även om en del av oss reagerar

Läs mer

Förskolans tillsynsansvar

Förskolans tillsynsansvar Förskolans tillsynsansvar Råd och stöd Ett häfte med praktisk information För medarbetare vid Porsöns kommunala förskolor: Stranden, Sundet och Udden Innehållsförteckning Del 1 Tillsynsansvar och kriser

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

KRISPLAN. Föglö grundskola

KRISPLAN. Föglö grundskola 1 KRISPLAN Föglö grundskola 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dikt: Håll om mig 3 1. Stödgruppens funktion och medlemmar 4 2. Åtgärder vid plötsliga döds- och olycksfall 4 3. Om lärare/kollega dött eller om katastrof

Läs mer

KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola

KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola Med en gemensam krisplan för skola, fritids och förskola kan personalen få stöd av varandra då respektive verksamheter är små och då ensamarbete

Läs mer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer AKUTEN Handlingsplaner för Akuta situationer Innehåll: Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6 Sid. 7 Sid. 8 Sid. 9 Viktiga telefonnummer Brand Utrymningsplan för vissa rum Akuta sjukdomstillstånd När

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr LERUM100, v 1.0, 2007-11-13 1 (14) Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Box 4088 Mjörnbotorget 0302-52 17 52 www.lerum.se Pg 3 31 43-9 443 12 Gråbo 0302-52 17 78 (fax) larande@lerum.se

Läs mer