KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan."

Transkript

1 KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012

2 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner 4 Aktuella åtgärder vid olycka 4 Rektor eller delegerads ansvar vid krissituation 4 Dokumentation av händelse 5 Viktigt att tänka på vid information 6 Speciellt att tänka på vid elevattack 7 Kränkningar 7 Personal eller elev avlider 8 Vid bombhot 9 Elev eller personal mister nära anhörig 9 Elev försvinner från skolan 10 Rutiner då klass / grupp lämnar skolan för studiebesök eller utflykt 10 Allmän information 11 Reaktioner vid kris 11 Senare reaktioner 11 En kris fyra faser 12 Emotionell första hjälp 13 Fortsatt hjälp / bearbetning 13 Reaktioner på stress 13 Debriefing 14 Information till barnen och samtal. 15 Blankett för frånvaroanmälan vi studiebesök och utflykter 16 2

3 Krisgruppen Giggi Thomson Rektor Arbetet 018 / Mobil Marie-Louice Airikka-Pilichi Psykolog Arbetet 018 / 727 Mobil Louice Saarela Skolsköterska Arbetet 018 / Mobil Anette Nordlind Specialpedagog Gunilla Blichfeld AMG Helene Lyon Vaktmästare Susanne Molin Skoladministratör Aktuell arbetslagsledare 3

4 Allmänt för alla krissituationer Akuta åtgärder vid en olycka Ge första hjälpen Tillkalla ambulans och även ev brandkår och polis beroende på olyckans art Håll obehöriga borta från olycksplatsen Tillkalla hjälp för övriga elever och personal på platsen Vid skada meddela närmast anhöriga Vid behov av vård tillse att någon vuxen följer med till sjukhuset. Underrätta rektor omedelbart eller om denne ej går att nå annan "nyckelperson" på skolan som också ingår i krisgruppen Trösta och lugna Ge snabb och korrekt information till elever, personal föräldrar Dokumentera händelsen. Kopia till rektor. Rektor eller delegerads ansvar vid större krissituation Sammankalla krisgruppen. Skaffa riklig information Organisera åtgärder Utse en dokumentatör som på en whiteboard eller ett blädderblock dokumenterar allt som sker och allt som beslutas. Utse en telefonansvarig. Dokumentera alla inkommande och utgående telefonsamtal. Ordna en spärrad telefon för utgående samtal. Utse några som förhindrar press och nyfikna att ta sig in på skolområdet. Tillse att massmedia ej får tillfälle att kontakta elever på skolan Vara den som har all massmedial kontakt eller välja en media-ansvarig. (personal hänvisar till rektor). 4

5 Utse en person som håller kontakt med sjukhuset. Utse en person som håller kontakt med polisen om denna är inkopplad. Välj en lokal där information ges till föräldrar som kommer till skolan. Ge fortsatt snabb och korrekt information till elever, personal föräldrar. Tillse att elever och föräldrar också får information genom organiserade möten eller brev. Informera högre ledning Kontakta arbetsmiljöverket. Ansvara för att stöd till krisgruppen finns Utvärdera dagen efter händelsen, tillsammans med krisgruppen om den varit involverad Dokumentation av händelse Vem / vilka är drabbade? Vad har hänt? När skedde det? Hur skedde det? Var skedde det? Var finns de olycksdrabbade? Vem mer var där? Vad gjorde den vuxne / de vuxna som var där? Vilka elever såg händelsen. Vilken information har förmedlats och till vem? Vem mer måste informeras snarast, vem kan vänta lite med information? Hur ser situationen ut just nu? Vad behöver göras nu? Vilka resurspersoner finns att tillgå om behov finns av detta? 5

6 Viktigt att tänka på vid information Var säker på att alla får information! Gör närvarolistor både gällande information till elever och föräldrar och sändningslistor vid brevinformation. Förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att ge kontinuerlig information och uppmana alla att bara berätta det vidare som man är absolut säker på. Kan vara bra att låta polis, brandkår eller annan extern kontakt lämna information. Mentorerna bör om möjligt lämna grundinformationen till klassen. Därefter kan andra vuxna hjälpa till vid samtal och bearbetning. Om elev visar tecken på att må extra dåligt av det som hänt meddelas skolsköterska och skolpsykolog. Välj snabbt en lokal i skolan dit alla som kommer utifrån (föräldrar) kan gå för att få information. Personer vana vid krisbearbetning bör finnas i lokalen. Var uppmärksam den närmaste tiden på elevernas reaktioner av händelsen. Sorg kan yttra sig på många sätt och barnen kan behöva hjälp med bearbetning även en tid efter händelsen. Var noga med att kolla orsaker till frånvaro. 6

7 Speciellt att tänka på vid elevattack Följ aktuella punkter under rubrikerna "Akuta åtgärder vid olycka" sid 1, och "Kartläggning av händelse" Kontakta AMG (anti-mobbnings-gruppen) Organisera stöd till den drabbade Organisera stöd till förövarna Medarbetare tar hand om den drabbade elevens klass Tänk på att man här ger eleverna möjlighet att prata av sig om det som hänt, helst i mindre grupper. Undvik som vuxen att gå in i svaromål om du inte är absolut säker på hela händelseförloppet och vad som föregick det som hände. Kontakta rektor (som ev. tillkallar krisgruppen) Åtgärder som kan medverka till lösning av eventuell konflikt vidtas Polisanmälan? Skadeanmälan för försäkring? Presskonferens? OBS Påminnelse!! Dokumentera händelsen noga Följ upp händelsen efter en vecka eller då lämplig tid förflutit. Kränkningar Se skolans likabehandlingsplan. All personal är skyldig att uppmärksamma kränkningar eller tendenser till kränkningar om man ser eller hör något sådant. Rapportera det man sett eller hört till aktuell mentor och i grövre fall även till anti-mobbningsgruppen. Involvera elevvårdsteamet vid behov. Informera rektor 7

8 Personal eller elev avlider. Följ aktuella punkter under rubrikerna "Akuta åtgärder vid olycka" s. 1, "Kartläggning av händelse". Skolan informerar EJ närmast anhöriga, det gör polis eller präst. Tag snabbt beslut om hur verksamheten skall se ut på skolan resten av dagen då man fick beskedet. (OBS! Skicka ej hem eleverna) Viktigt att meddela alla föräldrar på skolan vad som hänt genom brev eller möten samma dag. Vid självmord är det viktigt att inhämta de anhörigas tillåtelse att meddela dödsorsak. Flaggning, Tyst minut Ordna klassamtal gärna i små grupper. Extra stöd till närstående elever och personal. Kan även behövas under de närmaste dagarna efter händelsen. Meddela förvaltningschef och ev. yrkesinspektionen Presskonferens? Ordna mötesplats / krisbearbetningsplats gärna i samarbete med kyrkan. Ordna en minnesplats på skolan med material ur krislådan. Viktigt med fortsatt kontakt med anhöriga efter första beskedet / dagen. Ordna minnesstund (tag hänsyn till anhörigas önskemål) Besluta i samverkan med de anhöriga vilka som skall gå på begravningen och hur man gör med eleverna gällande detta. Om elever skall gå på begravningen bör de förberedas för detta av t ex en präst. Ta reda på de anhörigas önskemål gällande begravning, klädsel, blommor, ev.tal. Efter begravningen är det viktigt att avsluta sorgearbetet t ex genom att låta eleverna rita, skriva i en bok eller brev till de närmast anhöriga, besöka gravplatsen e.d. Vid tömning av den avlidnes bänk / skåp bör anhöriga delta. Viktigt med vardagliga rutiner fr o m dagen efter händelsen. 8

9 Vid bombhot Försök spela in samtalet eller genast anteckna vad som sades. Anteckna kringljud som hördes och hur rösten lät (gammal-ung, eller mankvinna) Kontakta polis Utrym skolan enligt utrymningsplanen Kontakta skolledningen som tar över ansvaret. Om rektor ej kan nås utses en annan ansvarig på skolan av närvarande personal. Ordna annan lokal för skolans elever tills de åter kan gå in i sin egen skola eller tills de kan gå hem. Informera eleverna kontinuerligt om vad som händer Bearbeta i grupper efteråt. Informera föräldrar samma dag även om evakueringen från skolan blev kort. Utvärdera tillsammans med polisen. Elev / personal mister nära anhörig I samband med att skolan underrättas eller får kännedom om dödsfallet frågar man om kamrater / kollegor skall meddelas. Ev skicka blommor Viktigt veta när den närstående kommer tillbaka till skolan. Viktigt att bry sig, ge möjlighet till samtal men ändå visa att vardagen går vidare som vanligt. Bra att veta vad den anhörige själv tycker att man skall agera då den kommer tillbaka. Var observant på sorgereaktioner. 9

10 Elev försvinner från skolan En samordnare utses som är kvar på skolan. Samordnaren skickar ut tillgänglig personal på sökning och tilldelar dem sökområde. Sökare ska ha med mobil som de lämnat numret på till samordnaren. Foto tas fram på den försvunna eleven. Föräldrar och polis kontaktas efter rimlig söktid (beroende på vilken elev som försvunnit). Rutiner då klass / grupp lämnar skolan för studiebesök och utflykter. Meddela skolexpeditionen vilka som åker på utflykt och vilka elever som är frånvarande i gruppen denna dag. (Viktigt i händelse av ev. olycka under utflykten). Alternativt: Kopiera och fyll i blanketten längst bak i denna plan och lämna till skolexpedition. 10

11 Allmän information Reaktioner vid kris Omedelbara kris och sorgereaktioner Barn reagerar olika på kriser och dödsfall. Som vuxen måste man vara beredd på att möta olika akuta reaktionssätt hos barnen De vanligaste reaktionerna är: Chock och misstro Särskilt äldre barn reagerar med chock och misstro. Yttranden som det kan inte vara sant förekommer ofta. Chockreaktionen är ett skydd som gör det möjligt att ta till sig situationen gradvis. Rädsla och protester. Starka känslor kan väckas. Känslorna kan ageras ut eller barnet sluter sig inom sig själv. Apati och förlamning Fortsättande av normala aktiviteter som om inget har hänt. Barnet i en akut krissituation hjälps genom att mötas av omsorg och förståelse, att någon ger sig tid att lyssna. Det är också viktigt att barnet får saklig information om vad som sker och att det skyddas mot onödigt stress (t.ex. massmedia). I en krissituation höjs en persons medvetande och det som händer runt personen ger starka minnesbilder, som senare kan återkomma. Senare reaktioner Ångest Rädd för att vara ensam, rädd för mörker, rädd för att bli sjuk, mardrömmar, sömnsvårigheter Förnekelser Barn har olika förklaringar till hemska saker som hänt. De kan säga att pappa har rest bort, då han i själva verket avlidit. Dessa förnekanden kan hindra att barnets sorgebearbetning kommer igång. Skuld, självförebråelse, skam Barnet kan skämmas för att det inte talat om för den döde hur mycket det tyckte om denne. Särskilt svåra skuldkänslor kan uppträda då en förälder begått självmord och barnet inte kan få någon förklaring till det inträffade. Ofta kan inte den kvarvarande föräldern eller släktingar ge någon hjälp, eftersom de själva måste bearbeta sina skuldkänslor. 11

12 Social tillbakadragenhet Barnet vill inte vara med på raster eller träffa kamrater. Tristess, depression, längtan, saknad och vrede Barnet kan känna sig övergivet och längta efter en gemenskap som inte längre finns. Dessa känslor kan omvandlas till vrede. Det kan vara så att vreden kan riktas mot en allvarligt sjuk eller döende förälder medan denne fortfarande är i livet. Barnet blir hjälpt om man låter det utrycka sin vrede och klä sina känslor i ord, samtidigt som man bejakar barnets känslor. Uppmärksamhetskrävande beteende Barnet kan bli hyperaktivt i skolan och ständigt pocka på lärarens uppmärksamhet. Skolsvårigheter Kan yttra sig i passivitet och koncentrationssvårigheter. Psykosomatiska symptom Magont, huvudvärk och sängvätning En kris fyra faser: - Chockfasen Den första fasen är den omedelbara chocken, det första mötet med krisen. All den drabbades psykiska energi går åt till att orientera sig i tillvaron. Ytligt sätt kan den drabbade verka oberörd men bakom fasaden är allt kaos och inget av det som händer kan förstås eller ges en mening. En del reagerar mycket häftigt, skriker, rusar omkring eller klänger på medmänniskor i full panik. - Reaktionsfasen Efter någon timme eller något dygn övergår chockfasen i reaktionsfasen. Den kan hålla på i veckor eller månader. Den drabbade reagerar med sömnstörningar, ätstörningar, kroppsreaktioner. En del drabbade använder sig av alkohol eller lugnande medel för att fly undan, som ett försök att hålla ångest och depression borta. Undan för undan sker ändå en bearbetning av det som skett och den drabbade tar de första stegen för att ta in krisen. - Bearbetningsfasen Mer och mer tar sig den drabbade in i bearbetningsfasen som varar olika länge, kanske ett halvår eller år. I den här fasen kan den drabbade bearbeta det som skett. - Nyorienteringsfasen Så småningom ersätts bearbetningsfasen av nyorienteringsfasen. Denna fas innebär att smärtanefter det förlorade eller den kränkande upplevelsen är borta eller under kontroll. Många sorgerblir aldrig helt avslutade, men om det inte resulterar i låsning och bitterhet kommer det ändå att ske en nyorientering. Med 12

13 stöd och hjälp kan nyorienteringsfasen bli den period då den drabbade återigen börjar se en mening med livet. Hur en kris bearbetas och löses beror i hög grad på den yttre livssituationen. Tillgången till praktisk hjälp och allmänt stöd från närstående och vänner är avgörande för om den drabbade ska få möjlighet att arbeta med allt som krisen väcker. Den väl genomarbetade krisen är en viktig chans för människor att nå ökad styrka och mognad. Emotionell första hjälp Trygghet och säkerhet. Samla gärna alla. Ge alla möjlighet att kontakta anhörig. Acceptera reaktioner. Lyssna berätta inte om egna kriser. Det är viktigt att bara lyssna och bekräfta det den andre säger och för övrigt vara tyst! Var taktfull. Lugna. Trösta. Ge omsorg, värme (filtar, varm dryck, mat). Ge information som personen frågar efter. Berätta vad som kommer att ske nu. Var beredd på alla sorts sorgereaktioner som t ex vrede, gråt, apati men också sådant som skratt och bortförklaringar. Skydda för ytterligare stress som publik, massmedia, och starka intryck. Håll om. Håll i. Håll ut. Fortsatt hjälp / bearbetning Om någon dött se på bilder av den döde, tala om den döde. Besök kyrkogården. Acceptera att barnet leker det som hänt. Städa inte bort direkt utan låt den dödes grejer och bänk vara kvar ett tag. Hjälp barnet med förnekelser, skuldkänslor, rädslor eller överdriven aktivitet för att "glömma" genom att regelbundet ta en stunds samtal om hur det är nu. Reaktioner på stress Ångest, oro, rastlöshet, känslomässig labilitet, skuldkänslor, irritation, muskelspänningar, överreaktion på ljud, sömnproblem/mardrömmar, rädsla för olyckshändelser, minnessvårigheter, tendens till isolering, depression. 13

14 Debriefing Debriefing är ett gruppmöte som organiseras för att genom de intryck och reaktioner människor upplever vid traumatiska händelser. Det är inte psykoterapi, men det är heller inte detsamma som eftersnack i personalrummet. Det finns vissa regler för hur en debriefing skall genomföras och den skall alltid ledas av en person med kunskaper om metoden. Debriefing skall ske i nära anslutning till den traumatiska händelsen. Dock inte samma dag. Rektor fattar beslut om debriefing och organiserar också denna insats. Praktiska principer för debriefing: Samling 1-3 dygn efter händelsen Alla inblandade skall vara med, ej bara de som känner behov därav (för de kan behöva det bäst. Debriefingen presenteras på ett naturligt sätt. Diskutera regler för gruppen. Ingen paus / avbrott. Inget störande element som t ex telefoner. Skapa trygghet och samhörighet. Psykologisera inte. Uppmana deltagarna att prata om sina upplevelser, vad som faktiskt inträffade, vad man tänkte, hur man kände sig t ex stressreaktioner. Var och en talar för sig utan att bli avbruten. Ingen dokumentation görs. Man måste inte tala om man inte vill. Ömsesidigt stödja varandra och dela känslor och upplevelser. Om någon gråter ge tid och uppmärksamhet i lugn och ro. Ledaren skall lyssna aktivt, fråga undra och klargöra. Låt ilskan komma fram utan att leta syndabockar. Informera om stressreaktioner. Organisera kollegialt stöd. Avslutning av mötet: - hur vill deltagarna gå vidare - praktiska önskemål - utvärdera denna debriefing - ev ytterligare möte? 14

15 Information till barnen och samtal Varför? Saklig information om krisläget i omvärlden är av största vikt för alla människor, små som stora. Informationen fungerar som en föreberedelse inför hotfulla situationer och är ett skydd mot att överraskas av oförutsedda händelser. Det oförutsedda är alltid mest skadligt och smärtsamt och mycket av människors planering i sin vardag tar sin utgångspunkt i att undvika oförutsedda händelser. Barn har samma behov av att få information för att kunna upprätthålla tryggheten i omvärlden. Får de inte någon information försöker de förstå ändå, och då kan det uppstå många fel och missuppfattningar. Vad? Utgångspunkten för den information vi ger är att den skall vara så saklig som möjligt och språket anpassat efter barnens ålder. Informationen som når barnen väcker olika tankar och känslor som är viktiga att fånga upp. Berätta bara vad du vet om händelsen. Ge fakta med ett språk som barnet förstår. Klara ut missförstånd. Var beredd på att göra förändringar i planeringen av dagen så att barnens frågor får plats. Om barnen inte frågar själva så var inte för påflugen. Låt barnen komma med frågorna. Ta god tid på dig och försök att undvika svåra samtal när du känner dig stressad. Ta hjälp av kollegor om det är oro i klassen. Framförallt var lugn. Hur? Man behöver inte förklara så mycket. Lyssna på barnets fråga och svara på frågan, och så nästa fråga. Då och då behöver man kontrollera att barnet uppfattat saken rätt genom att upprepa vad barnet sagt och fråga om man förstått rätt. För vuxna är frågan ofta: Vad ska vi säga till barnen? Många gånger är det mycket viktigare att tänka: Vad kan vi fråga barnen? Hur kan vi uppmuntra dem att själva formulera sin ängslan och oro? En bra fråga till barnen blir då: Hur tänker du om det? Lyssnandet måste omges av lugn och tillit annars blir barnen tysta eller skojar bort situationen. Barn ställer ofta konkreta frågor som vi vuxna inte kan besvara just nu. Kräv inte att du själv skall kunna svara på frågorna som du rimligen inte har några svar på. Låt barnen diskutera istället. 15

16 Anmälan av schemaändring p g a utflykt / studiebesök Grupp / Spår Besöksmål Dag tid - Transportsätt: Mobilnummer till någon som är med eller till husets mobiltelefon som istället tagits med: Elever som är frånvarande denna dag: Elever som stannat kvar på skolan: Var finns de? 16

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISHANTERINGSPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISHANTERINGSPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad september 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Kris- och beredskapsplan för Almunge skola 2012-11-29. Kris- och beredskapsplan för Almunge skola

Kris- och beredskapsplan för Almunge skola 2012-11-29. Kris- och beredskapsplan för Almunge skola Kris- och beredskapsplan för Almunge skola 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Telefonlista till resurspersoner och organisationer 2 Vad menas med krisgrupp och krissituation 4 Checklista vid olycksfall 5 Checklista

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA

KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA KRISPLAN FÖR ISNÄS SKOLA Skriven hösten 2010 Ansvar Krisplanen beskriver hur personalen i Isnäs skola skall agera, om vi i skolan råkar ut för en oväntad kris t.ex. dödsfall, allvarlig sjukdom, svår olycka

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215 Gamla Uppsala skola Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 141215 2 (13) Innehåll Syfte med kris- och beredskapsplan 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista 3 Krisgruppens arbetsgång 4

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilagan är tänkt som stöd och information för personal vid Högsby Kommuns skolor och förskolor

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA

ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA ÅRJÄNGS KOMMUN Årjängs Gymnasieskola KRISPLAN - om psykosocial krisberedskap ÅRJÄNGS GYMNASIESKOLA KRISOMHÄNDERTAGANDET UTFÖRS AV SKOLANS ANSTÄLLDA INLEDNING Kriser är något som alla upplever i olika livsskeden.

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

KRISPLAN FÖR LOVISA GYMNASIUM

KRISPLAN FÖR LOVISA GYMNASIUM KRISPLAN FÖR LOVISA GYMNASIUM 2017 Uppdaterad och godkänd på skolkonferensen 16.1.2017 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Viktiga telefonnummer 2. Handlingsmodell för akuta kriser 2.1 Rektors uppgifter 2.2 Hälsovårdarens

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Central krisgrupp Titel Namn Jobb Mobil Bostad Rektor Geneskolan Malin Petersson 26 53 62 073-086 68 44 765 27 Rektor Geneskolan Nicklas Wästlund 26

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor

Krisplan vid dödsfall och olyckor Krisplan vid dödsfall och olyckor 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis förändrats och därmed

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012 Segerstaskolan Handlingsplan vid kris och katastrof Läsåret 2011-2012 1 Innehållsförteckning Sid. Krisgrupp Segerstaskolan 3 Exempel när krisgruppen samlas. 3 Ansvarsfrågan. 4 Aktuella telefonnummer..

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Kalmar kommun KRISBEREDSKAPSPLAN 2015 / 2015

Kalmar kommun KRISBEREDSKAPSPLAN 2015 / 2015 Kalmar kommun KRISBEREDSKAPSPLAN 2015 / 2015 Krisgruppen på Lindsdalsskolorna: 2015-11-17 Rektor tel bostad 0480-67381 Mats Nyblom tel arb. 0480-452340 Mobil 070-6470407 Bitr.rektor tel bostad 0480-470212

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Drogpolicy och Beredskapsplan

Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy Selånger FK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

SLOTTSSKOLAN. Krishanteringsplan. för Slottsskolan. och fritidsgården Slottsgården

SLOTTSSKOLAN. Krishanteringsplan. för Slottsskolan. och fritidsgården Slottsgården SLOTTSSKOLAN Krishanteringsplan för Slottsskolan och fritidsgården Slottsgården 2012/2013 1 Dokumentets innehåll 1. Krisgruppens medlemmar s. 3 2. Allmän information s. 4 3. Vad gör vi om något händer?

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Stenungskolans plan för hantering vid katastrof och enskilt dödsfall.

Stenungskolans plan för hantering vid katastrof och enskilt dödsfall. Stenungskolans plan för hantering vid katastrof och enskilt dödsfall. Del 1. Krisberedskap Del 2. Enskilt dödsfall Del 1. Handlingsplan för krisberedskap Mål att trösta och hjälpa de som drabbas av sorg

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET Läsåret 2009-2010 1 Innehållsförteckning Avsnitt sid Akut kris 3 Olycka där ett eller flera barn är drabbade 3 Elevs förälder eller syskon

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Plan mot hot och våld. Vittra Väsby

Plan mot hot och våld. Vittra Väsby Plan mot hot och våld Vittra Väsby 2011-2012 Mål: - Att alla i skolan tar personligt ansvar och agerar förebilder utifrån Vittras värdegrund i alla situationer. - Att förskolan och skolan är trygga platser

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för social- och omsorgsförvaltningens anställda Revidering fastställd i ledningsgrupp mars 2016 Arbetsmiljö Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer