Kris- och beredskapsplan för Almunge skola Kris- och beredskapsplan för Almunge skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kris- och beredskapsplan för Almunge skola 2012-11-29. Kris- och beredskapsplan för Almunge skola"

Transkript

1 Kris- och beredskapsplan för Almunge skola 0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Telefonlista till resurspersoner och organisationer 2 Vad menas med krisgrupp och krissituation 4 Checklista vid olycksfall 5 Checklista vid akut våldshändelse 5 Handlingsplaner för olika krissituationer 6 Frågor i krisarbete 8 Rutiner med anknytning till krissituationer 9 Bilagor: Emotionell första hjälp 10 Reaktioner vid stress 10 Akut bearbetning av krissituationer 11 Riktlinjer för omsorg 13 Blankett för anmälan av förälders 14 dagtidstelefon Blankett för anmälan av personals 15 kontaktperson 1

3 TELEFONLISTA Skolans krisgrupp Rektor Mobil: Skolpsykolog Mobil: Skolsköterska Skolläkare Skolkurator Mobil: Stödfunktionärer Husmor Utvecklingsledare F Vaktmästare Mobil: Skoladministratörer Viktiga telefonnummer utanför skolan: Akademiska sjukhuset Almunge församling, pastorsexpeditionen Arbetsmiljöverket Barnakutmottagningen Brandförsvaret i Almunge 112 Brandförsvaret i Knutby 112 BUPs akutmottagning BUPs öppenvård Svartbäcken Distriktsläkaren i Knutby Distriktsläkaren i Länna Giftinformationscentralen alt 112 Grundskolechef Lars Romanus Kyrkoherde Almunge Områdeschef södra skolområdet Anders Pettersson PKL (psykosociala katastrofledningsgruppen)

4 Polisen (ev prefix 995) Räddningstjänsten i Uppsala 112 Sjukvårdsupplysningen 1177 (ev prefix 995) Socialjouren 112 alt Socialtjänsten receptionen Tolkförmedling Mobil:

5 Vad avser vi med krisgrupp? Krisgruppen är en grupp att vända sig till för personal och barn vid olika krissituationer som kan uppstå för personal och barn. Krisgruppens ansvarsområden Rektor leder och fördelar arbetet vid en krissituation. Rektor eller av denna utsedd person är pressansvarig. Vid kriser som berör många personer utanför arbetsplatsen, måste expeditionen genast bemannas av krisgruppen. Skoladministratören ansvarar för att det finns en uppdaterad beredskapslista med telefonnummer på expeditionen. Vad menar vi med krissituationer och katastrofer? Händelser som alltid skall rapporteras till rektor och krisgrupp, elevvårdspersonal Dödsfall och självmordsförsök bland barn eller personal Barns försvinnande Misstanke om sociala missförhållanden/sexuella övergrepp hos barn, missbruk Grov misshandel och mobbning Olyckor och tillbud av allvarligare slag Naturkatastrofer, allvarligare händelser i omvärlden som påverkar oss Smittsam, farlig sjukdom Allvarligare skador i lokalerna ex. brand, gas Stöld och skadegörelse Händelser som kan hanteras av ordinarie personal, men rapporteras till rektor Föräldrars dödsfall Mindre tillbud (anmäls till skoladministratören som registrerar i MARSH plus) Mindre bråk och trakasserier Tillbud i lokaler ex liten brand, översvämning etc 4

6 Checklista vid olycksfall Du som kommer först till olycksplatsen: Kris- och beredskapsplan för Almunge skola 1. Larma ambulans, brandkår, polis telefon Spärra olycksplatsen för att förhindra ytterligare olyckor 3. Ge nödvändig medicinsk första hjälp 4. Se till att någon följer med skadade till sjukhuset 5. Kontakta rektor eller någon annan i krisgruppen. Tala om var du kan nås om du måste lämna platsen 6. Pressansvarig är rektor. Hänvisa till henne/honom eller krisgrupp Checklista efterhjälpande åtgärder vid akut våldshändelse 1. Påkalla hjälp, larma 2. Informera rektor, elevhälsan, mentor (gäller elev) Informera rektor, företagshälsovård (gäller personal) 3. Utred händelsen genom samtal med de inblandade tillsammans med elevhälsan (gäller elev). Finns inte någon i elevhälsoteamet närvarande meddela hemmet om ev. sjukbesök. Rektor utreder händelsen i samråd med den/de drabbade. Vid behov tag hjälp av företagshälsovården. 4. Mentor informerar föräldrar (gäller elev). Finns mentorn ej tillgänglig informerar någon från skolledningen föräldrarna, tel.nr. finns hos skoladministratör. Vid behov kontaktas anhöriga (gäller personal), tel nr. finns hos skoladministratör. 5. Anmäl händelsen inom 24 timmar till Arbetsmiljöverket (gäller både elev och personal). Tel: Finns ej rektor tillgänglig görs anmälan av den omhändertagande personalen. Almunge skolas org.nr

7 Handlingsplaner för olika krissituationer Vid större olycka eller kris Samla alla berörda på en trygg och avskärmad plats. Ingen får gå direkt hem. Se till att de som behöver kontaktar sina anhöriga Ge emotionell första hjälp, informera om stressreaktioner (se bilaga) Ordna socialt kontaktnät för kvällen, t ex att personal finns tillgänglig på arbetsplatsen Informera alla berörda om händelsen Kontakta berörda myndigheter t ex yrkesinspektion, fastighetskontor Kontakta andra berörda enheter inom kommunen Elevs plötsliga dödsfall Oväntade dödsfall, genom hastigt insjuknande, olycka eller självmord, drabbar klasskamraterna som en chock. Man har inte haft någon tid på sig att mentalt förbereda sig på dödsfallet och en del av tryggheten i världen försvinner. Om en elev avlider plötsligt kontaktar den som först får vetskap om dödsfallet skolledningen eller någon i krisgruppen. Dessa kallar sedan till ett akutmöte där mentor deltar. En person utses som kontaktperson till elevens hem. Elevs dödsfall efter sjukdom Även om ett barn varit allvarligt sjuk under längre tid förbiser man ofta att berätta om sjukdomsförloppet, eller den senaste utvecklingen. Barnen förstår därför inte alltid vad som håller på att hända och är därför dåligt förberedda på dödsfallet. Att ge den här informationen kräver föräldrars medgivande. Familjens önskemål respekteras när det gäller att informera klassen om dödsfallet och vad gäller minnesstunders utformande. Den som får besked om dödsfallet kontaktar skolledningen eller någon i krisgruppen. Möte med mentor och krisgruppen sker. Kontaktperson utses till den drabbade familjen. Mentor samlar hela klassen, eventuellt tillsammans medan några medlemmar i krisgruppen och berättar för eleverna vad som hänt, enkelt och konkret. Tillfälle ges sedan till att arbeta med frågor som gäller döden. (se under åtgärdsförslag vid elevs plötsliga dödsfall). Mentor informerar berörd personal på skolan. Förslag till ritual vid elevs plötsliga dödsfall Gemensam samling på skolgården vid flaggan. Gemensam minnesstund i matsalen/församlingshemmet. Minnesstunden kan omfatta tal av skolledare, några ord från mentor och/eller kamrat. Diktläsning, sång och/eller musikstycke. Tid avsätts i klassen för att prata om det som hänt, att arbeta med frågor kring döden, rita, skriva berättelser eller dikter, tända ljus etc. Elever och skolpersonal bereds tillfälle att deltaga vid begravningen. Besök vid graven vid senare tillfälle. Har eleven syskon på skolan bör man avsätta tid i den klassen och berätta om vad som hänt. Elevs försvinnande Krisgrupp och klassföreståndare sammankallas. En kontaktperson utses att samarbeta med familj och polis. Kontaktpersonen är sedan informationsgivare till övrig berörd personal. För 6

8 att undvika spekulationer beslutar krisgruppen hur information ska ges. Alla kontakter med press/ radio/tv sköts av rektor. Föräldrars dödsfall Då föräldrars dödsfall blir känt informeras mentor, skolledning och elevvårdspersonal. En kontaktperson med hemmet utses, vanligen mentor. Familjens önskemål respekteras när det gäller att informera klassen om dödsfallet. Beror dödsfallet på olycka eller självmord bör personer från krisgruppen närvara när information ges till eleverna. Information till berörd personal på skolan ges av mentor. Skolpersonals dödsfall Personalsamling/minnesstund ordnas på skolan (även för elever). I samband med flaggning på halv stång ges information till eleverna om vem som avlidit. Beroende på hur nära den avlidne stått eleverna avsätts tid för att tala om dödsfallet i klassen. Möjlighet skall ges till de elever som vill deltaga i begravningen. Skolbussolyckor Räddningstjänsten kontaktar skolledningen som sedan sammankallar krisledningsgruppen på skolan. All information till press och radio/tv ges av rektor eller av henne utsedd person. Krisgruppen kontaktar anhöriga till de skadade och upprättar socialt kontaktnät. Information ges till alla elever och personal om olyckan. Samarbete sker med PKL (se telefonlistan) angående krishantering. 7

9 Frågor i krisarbetet Hur når vi målsmän under dagtid? Telefonnummer till elevers föräldrar under dagtid finns i elevregistret på rektorsexpeditionen. Mentor ansvarar för att aktuella uppgifter återfinns i detta register. Inlämnas till skoladministratören vid läsårets början och följs upp när ny elev kommer eller arbetstelefonen förändras. Hur når vi personalens anhöriga? Informationen lämnas till skoladministratören som för in den i personalregistret. Uppdateras i samband med läsårsstarten. Vilka är med på skolbussar? Skoladministratören har en aktuell plan över vilka elever som normalt medföljer våra olika skolskjutsar. 8

10 Rutiner med anknytning till krissituationer Rutiner vid polisförhör med elev i skolan När det gäller förhör med barn under 18 år bör vårdnadshavaren närvara om detta inte är till skada för utredningen. Det är polisens uppgift att informera föräldrarna om att förhör ska hållas på skolan. Kan föräldrarna ej närvara ska alltid någon från skolledningen eller elevvården deltaga. Rutin för polisanmälan av händelse i skolan. Händelse som kan utgöra grund för polisanmälan skall anmälas till skolledningen som svarar för den fortsatta handläggningen av ärendet. Om händelsen ger grund för anmälan från skolan är det rektor som ansvarar för denna. Rutin för anmälan till socialtjänsten Vid misstanke om att barn far illa är vi skyldiga att göra en anmälan av det vi misstänker till socialtjänsten. Vi kan använda socialtjänsten som rådgivare i beredningen av dylika ärenden, liksom vi använder polisen som rådgivare i beredningen av ev. polisanmälningsärenden. Rektor/personal från elevhälsan skall kontaktas först. Förfaringssätt vid misstanke om sexuella övergrepp på barn 1. Personalen vänder sig till rektor med sina misstankar. Samråd med personal från elevhälsan. 2. Beslut om anmälan görs av rektor och i första hand till de sociala myndigheterna. Skolan kan även vända sig till Samrådsgruppen för sexuella övergrepp inom kommun/landsting för att få råd inför handläggandet. (aktuell lista finns hos elevhälsan) 3. Frågor kring sexuella övergrepp är känsliga och svåra att arbeta med ta alltid kontakt med någon som arbetar med dessa frågor innan åtgärder vidtas. Rutiner vid friluftsdagar, lägerskolor och studieresor/besök Då skolan ordnar busstransport ser ansvarig lärare till att aktuell lista över medåkande elever och personal lämnas skriftligt på rektorsexpeditionen. När elever och personal lämnar skolområdet skall meddelande lämnas till rektorsexpeditionen skriftligt om vilka som lämnat skolan, tider och utflyktsmål. Kopia på dessa personförteckningar ska föras med på resan. Ta med föräldralista. Mobiltelefon finns att låna på skolexpeditionen. 9

11 BILAGOR Emotionell första hjälp 1. Samla alla inblandade på en trygg och avskärmad plats. 2. Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga. 3. Ge omsorg och värme (mat, dryck, filtar etc) 4. Placera alla deltagare i grupper. Ge deltagarna möjlighet att prata om det inträffade och att få uttrycka sina känslor. 5. Ge extra omsorg och uppmärksamhet till de som behöver det. 6. Undvik att leta efter syndabockar. 7. Informera om stressreaktioner som kan komma (se nedan). 8. Ordna så att alla har tillgång till någon att prata med under kvällen natten. 9. Bestäm när gruppen ska träffas nästa dag, innan deltagarna går hem. Ingen bör gå innan mötet är avslutat. Reaktioner vid stress ångest, oro, rastlöshet känslomässigt labil skuldkänslor irritation muskelspänningar överreaktion på ljud sömnproblem/mardrömmar återkommande tankar om händelsen rädsla för olycksstället problem med minne/koncentration tendens att isolera sig depression 10

12 Akut bearbetning av krissituationer (debriefing) Debriefing = gruppmöte som organiseras så snart som möjligt av krisgruppen för att gå igenom de intryck och reaktioner som upplevdes som en kritisk händelse/katastrof Praktiska principer för debriefing 1. Diskutera regler för gruppen. 2. Uppmana deltagarna att prata om sina upplevelser vad som faktiskt inträffat vad man tänkte vilka känslor som väcktes vilka stressreaktioner som uppstod 3. Uppmana deltagarna att ömsesidigt stödja och hjälpa varandra att dela upplevelser och känslor 4. Om någon gråter, ge tid och uppmärksamhet i lugn och ro. 5. Ledaren ska lyssna aktivt, fråga, undra, klargöra 6. Låt gruppen finna sin egen form 7. Låt ilska komma fram utan att man letar syndabockar 8. Informera om stressreaktioner och organisera någon form av ömsesidigt stöd. 9. Avsluta mötet hur vill deltagarna gå vidare praktiska önskemål utvärdera debriefingen diskutera behovet av nytt möte Sorgereaktioner hos barn Sorgereaktioner kan se olika ut beroende på barnets ålder, vilket släktskap eller relation barnet har till den döde och vilket stöd barnet får från omgivningen. Barn ser annorlunda på döden, just för att de är barn, men de sörjer lika länge som en vuxen. Här följer en sammanställning av olika sorgereaktioner hos barn och vilka symptom de kan visa då de sörjer. Sorgereaktioner kan gälla vid dödsfall men även förekomma vid sjukdom, olyckor och separationer. Omedelbara kris- och sorgereaktioner Barn reagerar olika på kriser och dödsfall. Som vuxen måste man vara beredd på att möta olika akuta reaktionssätt hos barnen De vanligaste reaktionerna är: Chock och misstro Särskilt äldre barn reagerar med chock och misstro. Yttranden som det kan inte vara sant förekommer ofta. Chockreaktionen är ett skydd som gör det möjligt att ta till sig situationen gradvis. Rädsla och protester. Starka känslor kan väckas. Känslorna kan ageras ut eller barnet sluter sig inom sig själv. Apati och förlamning Fortsättande av normala aktiviteter som om inget har hänt. 11

13 Barnet i en akut krissituation hjälps genom att mötas av omsorg och förståelse, att någon ger sig tid att lyssna. Det är också viktigt att barnet får saklig information om vad som sker och att det skyddas mot onödigt stress (t.ex. massmedia). I en krissituation höjs en persons medvetande och det som händer runt personen ger starka minnesbilder, som senare kan återkomma. Senare reaktioner Ångest Rädd för att vara ensam, rädd för mörker, rädd för att bli sjuk, mardrömmar, sömnsvårigheter Förnekelser Barn har olika förklaringar till hemska saker som hänt. De kan säga att pappa har rest bort, då han i själva verket avlidit. Dessa förnekanden kan hindra att barnets sorgebearbetning kommer igång. Skuld, självförebråelse, skam Barnet kan skämmas för att det inte talat om för den döde hur mycket det tyckte om denne. Särskilt svåra skuldkänslor kan uppträda då en förälder begått självmord och barnet inte kan få någon förklaring till det inträffade. Ofta kan inte den kvarvarande föräldern eller släktingar ge någon hjälp, eftersom de själva måste bearbeta sina skuldkänslor. Social tillbakadragenhet Barnet vill inte vara med på raster eller träffa kamrater. Tristess, depression, längtan, saknad och vrede Barnet kan känna sig övergivet och längta efter en gemenskap som inte längre finns. Dessa känslor kan omvandlas till vrede. Det kan vara så att vreden kan riktas mot en allvarligt sjuk eller döende förälder medan denne fortfarande är i livet. Barnet blir hjälpt om man låter det utrycka sin vrede och klä sina känslor i ord, samtidigt som man bejakar barnets känslor. Uppmärksamhetskrävande beteende Barnet kan bli hyperaktivt i skolan och ständigt pocka på lärarens uppmärksamhet. Skolsvårigheter Kan yttra sig i passivitet och koncentrationssvårigheter. Psykosomatiska symptom Magont, huvudvärk och sängvätning 12

14 RIKTLINJER FÖR OMSORG Det är viktigt med en öppen och ärlig kommunikation: Ge barnen åldersriktiga förklaringar. Ge så klara besked som du kan. Undvik abstrakta förklaringar. Omskriv inte döden. Säg inte att någon har gått bort. Ge barnet tid till tankemässig bearbetning Tillåt frågor och samtal. Låt samtalen bli korta. Se på bilder av den döde. Besök kyrkogården. Acceptera barnens lek. Gör förlusten verklig för barnet: Var inte rädd för att visa dina egna känslor. Låt de barn som vill, delta i begravningen. Låt minnet av den döde vara framme. Ta inte genast bort bänken i skolan och låt teckningar hänga kvar. Läs gärna dikter och böcker kring döden. 13

15 Kontaktuppgifter för elev läsåret Det är mycket viktigt för oss på skolan att vi kan nå er på dagtid. Vi ber er därför fylla i följande uppgifter och lämna till mentor. Klass Elevens namn mobiltelefon Vårdnadshavares namn telefon under dagtid: arbetet hem mobiltelefon Mailadress Vårdnadshavares namn: telefon under dagtid: arbetet hem mobiltelefon Mailadress Annan kontaktperson (ange relation) telefon under dagtid: arbetet hem Ni kan nedan lämna annan information som ni tycker kan vara viktigt för personalen att veta, ex. medicinering. Vi vill dock informera er om att obehöriga kan ta del av uppgifterna, eftersom dessa blanketter kommer att förvaras tillgängligt på skolans expedition. Övriga upplysningar: 14

16 Kontaktuppgifter personal Läsår För att nå anhörig om något händer dig under arbetstid önskar vi få in följande uppgifter: Namn Kontaktperson 1 (Ange gärna relation) Hemtelefon Arbetsplats och arbetstel. Kontaktperson 2 (Ange gärna relation) Hemtelefon Arbetsplats och arbetstel Önskar ni nedan lämna information om medicinering eller annat, som ni tycker kan vara viktigt för oss alla att veta, så vill vi dock informera er om att obehöriga kan ta del av uppgifterna, eftersom dessa blanketter kommer att förvaras på expeditionen. Övriga upplysningar: 15

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan

Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan Läsåret 2015/16 En krissituation för skolan innebär att en händelse av sådan art inträffar att skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215 Gamla Uppsala skola Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 141215 2 (13) Innehåll Syfte med kris- och beredskapsplan 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista 3 Krisgruppens arbetsgång 4

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan mot hot och våld Almunge skola ska vara en trygg och säker arbetsplats utan hot- och våldssituationer för elever och personal. Almunge

Läs mer

Kris- och beredskapsplan för IT- Gymnasiet i Helsingborg

Kris- och beredskapsplan för IT- Gymnasiet i Helsingborg Sida 1 (18) Kris- och beredskapsplan för IT- Gymnasiet i Helsingborg 2015/16 Kris och beredskapsplanen är en handledning för krisgruppen och skolans personal. Arbetet vid kriser förutsätter ett öppet och

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Fredrika Bremerskolan. Kris- och beredskapsplan Läsåret Uppdaterad

Fredrika Bremerskolan. Kris- och beredskapsplan Läsåret Uppdaterad Fredrika Bremerskolan Kris- och beredskapsplan Läsåret 2015-2016 Uppdaterad 151215 2 (12) Innehållsförteckning Syfte med kris-och beredskapsplan... 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista... 3 Krisgruppens

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Fredrika Bremerskolan. Kris- och beredskapsplan Läsåret Uppdaterad

Fredrika Bremerskolan. Kris- och beredskapsplan Läsåret Uppdaterad Fredrika Bremerskolan Kris- och beredskapsplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 161123 2 (13) Innehållsförteckning Syfte med kris-och beredskapsplan... 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista... 3 Krisgruppens

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 Sida 1(10) Handlingsplan mot hot och våld inom, Upprättad 2016-11-15 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Ansvar... 3 Förebyggande arbete... 3 Kunskap... 4 Riskbedömning och utvärdering...

Läs mer

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-02-25 1.0 Pär Blondell Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn Posomgrupp Resursskolan Karlskrona kommun - Kunskapsförvaltningen 2015/16 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter:

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser Reviderad 11 01 26 Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser 1. När bud om större olycka / händelse / incident som berör många personer når skolan, kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer