# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,""

Transkript

1 !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555#

2 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% " '0 %" 0 % " *'"," 0 "% 0

3 2. Om att hjälpa!"! " #$ 3

4 3. Ösjöenhetens krisgrupp Befattning och namn Telefon Uppgift att utföra -6' 07.-/! - :!, $"+ 2!72 / + ;07 #&) )#)4 (( "*% %,"% $"0"0" "0"' "%",,2" #&) )#)4&())&8 #&) )#4#())) #&2#&&!"%!"% 9/ "*% %,"% $"0"0" "0"' "%" $"0"0" :%%"' )#)4)#)##!"%8"!"% " %/ < # :%%"' 1 #& :%%"', #&) 9 % $"%"%!'0!"%%!'0" 8" +$";4= #&)(!"%8"*'' :%,% += #& :%" : 71 #& :%" :!7 )) :%" :3, )#)4) :%" "0 ","%""0"/%%!' %0>, "" 4

5 4. Krisgruppens uppgift 0 Vilka är drabbade?, 8 Vad har hänt? *' "0 8" Hur/var/när skedde det? % Vilka var omständigheterna? Vilken information har förmedlats av vem? Hur är situationen nu? Vilken information skall förmedlas? Övriga åtgärder i en krissituation! - %',%",%?,%",%?%,%"% ""%0"0 Krisgruppens uppgifter övrig tid!%,'*!%",!" %"'%!", 0 0!, 0 0!,%"0 90 ' ' 0, "0%"02222,2 " " 3 " %' %" "" 2 %" " 5

6 5. Viktiga telefonnummer Stödfunktion Telefonnummer 9 #2)#)4 # & "* ) 0'2. (#)2, # '%" #)))2 '%" #))) "? #))) A (## 9" &&)) 6. Allvarlig händelse under skoltid /'%:%"8"!,'" :%% %" '" 6

7 7. Elevs plötsliga dödsfall samt lärares död % &'( - %%'" + 00 %0%',B2,%"2'C3%,% 0D 42"'% 4""" 4"% % &( ) *+),-(% % $.+) /0 # 40 " 4*'B"%"0"C " $ %# 4*'8% 4"0 4 & 4 4"%0 4%"0 4 " '( 1% $ 2(*3 4,0"2'%" 4""',""% ' 4,""0 4% 5*%''( '(2 %"2'',%"% 6% # 2/B%C 7% ((((( *"2"'0 ' 8% 9/((%%0%!,%% 7

8 7.1. Uppföljning under de närmast följande dagarna 0% " "% 0' 0%!% 0! %,%, ;0%" D 4%' %%" 4*' ' 4%% %*'',%D # +0,%"* 40'0,% 48'% & %%'"" ( *"0,D%"" ', ',,? ) +0,'%00%,"0 "' 7.2. Lärares död % %, % " "'%D % % ' ",% % 2 '%"0%! %,% E "% "%*' :%%0,,%0%-*, * 0 " '"" :%,,0*08%," 8

9 8. Elevs sjukdom och sista tid ",,""%0" 2' 3 D " 0%%0 0,"0' "',"2' '*" %"0!," 0 9. Självmordsförsök ) 3% ""3%,%? 02%0 " % ",,,%" %% ", % % ',,,'*0 % 0 % :% * 0 22%",,0% 3"% $ " ' ' *,/,% " " % 0,2 " %" 0 ' % 0 3 " +,%,0, "* '*'' 9.1. Bedömning av risker för självmord : ""0% ",' % % " 3, " " " %!" %%0 "',%","0 -%02%",, " * 0 0",, '$ %"0 9

10 1%%"%D 4 "%%B"C % 4 %"" "%" 4 "2, 4 D, 2"2% 4 % 0 2,2*2 ", :%"00,%,,"D 4 "% 4 %0 " 4 "," 4 "B"C2 %0 4,08"'FF?" $ " ",, 0 $ ' 4% " %"*'% (( /***/* */ %-% ( /0 0"%, '' ' " '0 2,% % ',",0'2"'%" * 0 " "2 %" %0',%0"0,D 4 A%',%" 4 '%," " " 4 :%" 4GHDG*/ - 0% 10

11 10. Elevs förälders eller syskons död 3 * " ", % 03'"%,%D 7 % ",% %0 %,,% 0 2 " %2 ', %,0%",%% " ( "2,%%0%,%%" 0,% " " " " 2%3%"" " % % %0 B?",%"", " C 3 ' 2%%,%",0 % % 0 '' '" %0 %,%",' 3%, %,%" 2 '%0,0"0 +0"",*'" +0,"',*,%"0 %%, 11

12 11. Lämna dödsbud 0,,%%"2"% " "" % " ', %" % 0%, :%0"D Underrättande av enskild elev om ett dödsfall i familjen 3%,,%"0 " %%2%0 % 10'% 2,,% 0%2.%%'02% %,.%,0*DF= 0 0,%90" 0, %*';,"0%",!,',,*'2 " ' "; 0" F 3"0, ' "" 0 $,%""%%' "'* +,%"*'"*DF!,,F2F1 0F # +"2'0 0",:* "2 "" & +,%%"%" ( /"0%0 % 12

13 11.2. Informera om en klasskamrats eller lärares död 7 % % '2%0 D C I "D." %, E " % B" D "?C2 % 2 % ',,C :0 0 %''" " 0 ' 0,"2 "0 0 C " ' % " C. % " ", 0 * ' ", 1?" 0"0 C 1% 12. Ritualer i skolan - %%*',%""00 - %""'' $""%, '*' $"4%*'0 " $D 4 /" 4 /"%0 4 $* 4 $" 4 $"," 4 $0 *'+""%" +0,*',2".%'*,2 0$" 02 '"0"" ',"%"0,B"%D C$" %*' *,, 13

14 13. Klassrumssamtal %2"%,%0 " % * "2 "%2,% %"$0 /,%0" * " 1"0.0,%""%" %D 4 : 4 ; 4 4 & 4 :'( 4 * A,0 %,,"" 0 2*''"2 %0, 0 % ",%0 H" % 0 % + '00,%%,* ' 4 $",% % " "23, " 4 % 0 0" 30 " 0, ' 0%0 4 '%2 %0 4 " *2,0, '"" 4 ",'*00 " '',, ' % %2 " ' " ' 0" '" B"2 ' ""C "" ""2, 9000,0,',%0"'%0 ",, " *' 3 " %0%" 2"* %0 14

15 0 ",%2" ""%0F,F900" "",""?'% + * " " 3 % % 0*'%%2 % " ", 2,, %.,""""? " * ' :*, 0 " F " % % JF 0 " "%, '*'. "*', 0 % %,"" 0*'. '0 " %0 B''C / " 0 *' %" 4 ' "":0 F" " " JF2 " *' ' *'2 %,"","" %2? " " *2," *' *' " D *2 %2 $ 0 *', 0*'0 0DF0 0 *' FF ",0","0*',% " ' %" 0? " *' % % 7,," *' ',% "* " *F=2F'0 DF0 " 0 JF900"0," +'00" ',""0 "," *' "" " *,20,"",, ',,'0 ""/,, *'2 2%0' 2 2%2'0." 15

16 "?' /DF= "0 "'7, "" " F % " *' "0,%",00' 1',"%" % %" 3 '0, / ", *' ' " %2?,"' 30 % D F3% %*'"5F F3" ""5F F=, 05F F= % 5F. ", ' % % 14 ' " F. " 0 ", ' % 0, E, 0 % ". " *' 2" ' % +, " 0 0 " " 0 3, ', BC 00 0 ", *' " %0 200 '(',,', ' 0 " ", ', 2, * /,% '0 ' 0 2"2 22%,02 ''"0.,%%,0"%%,0" *' 2 %, "0 %%" 3, %,, 0 2 % 2 0 % "' 030'0* 0 16

17 $ '"0 % %, * ',%"" 0 " + ""D 4 " 4 %'*' 4 ", 4 %" 4 *,%" 4 "," 4,,0 * "! " " "2 0, " '*'3 %0,%" 7* " *' ' *' " " 0 ' * ' 0 ' % % / " " / " " * ;" %",0,"%2 " 2," "!" "%0"*' A 0 " *' 0 " 2 ' 2 0 ',, %0 ' *' " $ " " 0 2? * ' ' %2," 0 ' %*',, A "," " ",%'0%"+,% ",,%"*%,%,,%" 00,% 17

18 14. Sorgearbetet i skolan Emotionell förstahjälp ;0B""C ;B"*'C ;0* ;0 Se till att klimatet kring hjälpen präglas av: B;" %"" C %0 '' % Bidra med fakta och information: "' " "K % Sätt av tid för att lyssna och stödja Undvik fraser av typen: F0F F %0F F""F F" "F Lova inte mer än du kan hålla Skydda eleverna mot onödigt stress som: B,%C 0 *' %"" 18

19 14.1. Kommunikationen med barn och ungdomar i sorg och kriser Det är viktigt med öppen och ärlig kommunikation 0 ",% "*'F%F2FF'2" %% Ge tid till kognitiva samtal ''0 ' '',,',%' '' "0 Gör förlusten verklig % 0, %00%B,22' C Tala om för barnen att det är normalt att reagera *" "" %%", 2"% Föreslå olika sätt för barnen att uttrycka sina känslor, t ex ' 'L,2 % 2, 22,%' 2'2',%0*'4 Stimulera emotionell bemästring "

20 15. Krisreaktioner Sorg- och krisreaktioner hos barn 30",?% "* 00,'" 3,""%,? Barns förståelse av döden. "0%0%0 ' " % 3 * 0 % *' 3, "0%00 "'" ''%,0 %'. % % ' 3 %0 '0, 0 " " %2,,%"" "?2 "*'",2 *, ' 10 0 " " % ',,%" 10 " % 0 ' ' * ', "' 3,%0%"D Omedelbara reaktioner. 0'%3",0D 4 ''' 4 ' 4 '% 4 "", '''2'* F " F2 F %F2 F "F M'* %%%, "3,2%0 02%%?%"0%", " %20", "''0 "?,, ' 2 " 0! 0 %1 % ', " " 2 " " 0 3"0*,20 "'"',%"%0 20

21 %, 0,, " %, 3 % " "0 0% " ', " 2,0 ' " Efterreaktioner -% 000"02,*",%70 ""% 4'0D 4 N '0, 4 +", 4 %% 4 ' 4,'" 4 2"%,0' 4 9, 4 * 4 9, N '0,"7%, " 2% "* "' %B ""%C"0"'%0,%""., ' " ' %" 03"%0 " $, 3 "' %, % ' E " D 3, " " % " F*,F"02""2 '.%""""""' " 0 " ;?" "",2 0%""0 2, " 0 ; ",*'2,,,, %"0'",* % 3"FF*', ;% F F ', ",,"" " % *'2, 0 " 3 0 "% % ' "0 " 21

22 , ' " FF 2? % " *' 0 %%, 0 " " A" '0 0 " % 3 0, " '"0,*, 3 0 % " 2, '0 E ' E "? '0$"2 ', $, "?2'%F,%F2" *', %2 *," '%"*'0 ".,*' % 2 %"",, %" ""%" " % 2 " %%%2"*' %, ' E * %, 0 3 % " " 2 0 %, 30 %,* " * F= 0 0, F F30"0 F, '" ", % ',,, *'2,D 4 %BC*', 4 "?%% 4 2,%2 " ' 4,"% 4 "%% 4 % % " ' % 9"0'*'', 3*'""F'',F " 2 "%,0 ' % I, ' ", *' + % " 0 '"? 22

23 /"",,,%"0 %20 %'% %,? "%,0%" % %B""0 "C2%" '' 0 " % "0%"K,?" %"%""*'- 2" %%*'2'0%4 '%,""0*' 9,,'%0 "0,. '" %"'0 % %0 3 % ' * % "," "%", 0 B%2 *,"C % %,0 '"00,'0 0"0$"%,0K,'02, * " ""2," %.",%", %0 %, 2,% 0 "?%"" 0 *"'0% 9, % '0. ' 0 '0",2 ", ' %0, 2" ' 9, * %" "2%0 0 "%%0%,,," 0 ', %,, 2,' "" 3,". 2 % ' ' K "' * ',%,, %" ' - " , 2, 0,, '0 /,%""0%E ' '''*'9"0 3,%"""' *''", %,0'' *'%" 23

24 Posttraumatiska störningar ",, " "0 0 ',"%BC2" "' * B913C 3 % 0"?2? " 0 " B ""C2%% ",20 ","0% *'"0913 '" "D 0" %2 " " % " *, 0B0 C ""B22"2%0C 0 3,,, 0 % "2 ' " 2 " " ", 1'0%* "2 ", * 0 ', %% B "C2, ",2 '"02 *" B, % "0"C %"00"" %' Riskfaktorer för långtidsproblem : 0 " % % "', 0,D 4 "' "B? C 4 % " 4 0% 4 *, 4 B0"2C 4 0%0" 4 "" 24

25 16. Bilagor Bilaga 1: Modell till brev som skickas hem till en avliden elevs klasskamrater 5,5" 3"0 "2*"2,%"A "% *'0 %'0% '% "3*'"%,'0 % 1"%** /" 2 Bilaga 2: Modell till brev till hemmet om deltagande i begravning 3,5, "5 OOO8OOOOOO$ %"""", " 3 """2,00 ""% 3"",*%,, " % 82",'00 "? /" 2 B3," %0C OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 25

26 Vårdnadshavares telefonnummer :%'"0"0 Elevens namn Förälder eller vårdnadshavare Telefonnr, mobilnr 26

27 Loggbok över stödpersoner ;D Namn Datum Kom kl. Lämnade kl. Sign. 27

28 Telefonjournal 3D ;D Ärende (vem har ringt, vem tar återkontakt) Påbörjat kl. / sign Avslutad kl. / sign 28

29 Telefonansvarig JB,PC "J 1""'0, :%,8QB J"J7 J 0'""JC + 48, Massmedieansvarig,,%.% 3,%D!%0 10, '0%"%,""0 / 0 "', A, 000,' *2"'" 3,%D /""2 %!"* 2*'!"*'F F :%%** +00,%%, 29

30 <, '0 " %",,! * 3 %0 " % 2 0% ' 0 / %0 *%"0 '0"" + " (/ "*'%,020 % ',%32" :%0 0 "%0" %2%'%0 "%0 20 '" 0"*' 2,0 0 '% ' ",,"%!,%%% "'%0 %02 "2" 0 0 )" 30

31 < ' 3 0,2, ; 000 ;""" ;020 ;"'" '"2 '* ', / 3'2 * % 2 2 $,% 2, 30" $," $ '"? 3% ' 31

32 5* $ 0 ""0"0 %" 0 % % ' %" '"0"J ; %",J 0,"%"2 ""2,"4 '" /%"0 0",00'2 0*%"0 '"0"*'0 30""" 0 'D,"%,'2 ' %2"',0 %200 ". $,= 4% ""2"' ". 32

33 Säkerhetsrutiner för Barn och skolenhetens förskoleverksamhet 90"0%-4",0%3 %%,%":%%" "0*""%%0 Rutiner vid utflykter A* %"%' %,% "*, *0 "**%00"0" 0,"0*"0%2 "B% C,""2"2 2?"%' :%4P'',,"" 9D 0,0 " Rutiner vi utelek (att tänka på utifrån våra olika villkor).,'20'0 0 3"?, %"' " 0 33

34 Namnlista vid utflykter Dag Tider 8"0* 00% '",' Pedagoger Kontakt 00 " $/ %0 34

35 Säkerhetsrutiner vid utflykter för Barn och skolenhetens skolverksamhet 90"0-4",03% %,%":%%" "0*""%%0 Rutiner vid utflykter %,% "*, *0 "**%00"0" 0,"0*"02 "B% C """2"2 2 :%4P'',,"" Rutiner vi utelek (att tänka på utifrån våra olika villkor).,'20 3"?, %"' " 0 35

36 Namnlista vid utflykter Dag Tider 8"0* 00 '",' Pedagoger Kontakt 00 " $/ %0 36

37 Om ett barn försvinner I SKOLAN 1. När ett barn saknas tillfrågas övriga barn och vuxna om de har vetskap om var barnet befinner sig. 2. Om upptäckten görs i anslutning till en rast i skolan sker en extra ringning i klockan. 3. Kontakta hemmet för att kontrollera om barnet gått hem. 4. Meddela föräldrar att barnet saknas. Håll sedan kontakten med dem under hela sökandet. Beroende på hur situationen är be föräldrarna komma till skolan. 5. Se till att det finns en samordnare på skolan. 6. Meddela skolledningen. 7. Alla vuxna som kan avvaras deltar i letandet efter barnet. 8. Kontakta polisen inom 1 timme. (Kan variera beroende på barn och ålder) 9. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. I FÖRSKOLAN/FRITIDS 1. Förskolan och gården genomsöks. 2. Alla tillfrågas om de har vetskap om var barnet befinner sig. 3. En vuxen går den kända vägen hem till barnet. 4. Alla vuxna som kan avvaras deltar i letandet efter barnet. 5. Föräldrar kontaktas känner de till några platser som barnet eventuellt kan ha uppsökt. Beroende på hur situationen är be föräldrarna komma till förskolan. 6. Meddela skolledningen. 7. Kontakta polisen inom 1 timme. (Kan variera beroende på barn och ålder) 8. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. UTOMHUS I FÖRSKOLAN/FRITIDS En förutsättning att man går till skogen eller på annan utflykt kräver att man i personalgruppen medvetet tar ställning och bedömer hur många vuxna som krävs för den aktuella utflykten. 1. Barngruppen samlas ihop i skogen med hjälp av visselpipa. 2. Kontrollera om de övriga barnen vet var det försvunna barnet är. 3. Platser dit barnet kan ha gått: Hem, förälders arbetsplats, mor- eller far föräldrar, syskon eller kompis. 4. En vuxen stannar kvar med den samlade gruppen. Man stannar på den plats där barnet försvann. (När övrig personal kommit till platsen går barngruppen tillbaka till förskolan). 5. Den andra vuxna tar sig tillbaka till förskolan. Där engageras de övriga vuxna. 6. Några avdelas till vidare sökande. 7. Någon informerar föräldrar, ber dem komma. 8. Kontakta polisen inom 1 timme. (Kan variera beroende på barn och ålder) 9. Någon meddelar skolledningen. 10. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. 11. Den personal som har den näst sista tiden på schemat måste vara beredd att stanna kvar om det är alltför många barn under eftermiddagen. 12. Τelefonen ska vara tillgänglig. 13. Om barngruppen är stor kan överblicken av gruppen underlättas om man stannar inomhus. 14. Om en olycka händer där ambulans krävs underlätta för den skadade ring 112 och begär ambulans meddela föräldrar avgränsa området till de andra barnen. 15.Om föräldrar eller annan vuxen inte finns till hands skickas barnet själv i ambulansen. 16.Ta hand om de övriga barnen. 17. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. 37

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Kris och katastrofplan

Kris och katastrofplan Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen 2012 Innehåll HANDLINGSBEREDSKAP Rutiner för ökad beredskap vid olyckor Krisgrupp Krisgruppens arbetsgång Förebyggande rutiner vid utevistelse Handlingsplaner

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden All verksamhet i skolor, förskolor, bibliotek, badhus mm drabbas någon gång av den plötsliga och smärtsamma händelsen när någon

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Läsåret 2014/2015: Högstadiet och gymnasiet

Läsåret 2014/2015: Högstadiet och gymnasiet Läsåret 2014/2015: Högstadiet och gymnasiet Kris- och katastrofplan för Svenska skolan på St Do 28, avenue Ste Foy, 92 200 Neuilly sur Seine, tel : 01.40.88.92.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan Handlingsplan vid krissituationer Förskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner vid utflykt...3 Hämtning av barn (vårdnadstvister)...3 När får ett barn inte lämnas ut?...4 Om ett barn inte blir hämtat...4 Om

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Central krisgrupp Titel Namn Jobb Mobil Bostad Rektor Geneskolan Malin Petersson 26 53 62 073-086 68 44 765 27 Rektor Geneskolan Nicklas Wästlund 26

Läs mer

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15 Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid Läsåret 2014/15 INNEHÅLL INLEDNING sid 3 KRISSTÖDSGRUPPENS MEDLEMMAR sid 4 BEREDSKAPSPLAN: Om elev hastigt avlider eller blir skadad sid 5-6 Personals död sid 7

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Krishanteringsplan. Umedalens IF:s (UIF) krishanteringsplan anger i första hand vart man ska vända sig i olika krissituationer.

Krishanteringsplan. Umedalens IF:s (UIF) krishanteringsplan anger i första hand vart man ska vända sig i olika krissituationer. Krishanteringsplan Inledning Umedalens IF:s (UIF) krishanteringsplan anger i första hand vart man ska vända sig i olika krissituationer. Att på alla sätt och vid varje tillfälle och i varje situation agera

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan:

Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan: Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan: Ann Simonsson, akuten. Susanne Rydén, akuten. Camilla Karlsson, ambulansen. Lenita Petersson, ambulansen. Irene Forsberg, elevhälsan. Gunilla Ågren, elevhälsan.

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Trygghetsplan. Sid 1 av 13

Trygghetsplan. Sid 1 av 13 Trygghetsplan 2014 Sid 1 av 13 Trygghetsplan Innehållsförteckning Trygghetsplan/RydebäcksMontessoriförskola Trygghetsplan för...2 Rydebäcks Montessoriförskola...2 HUR VI BEMÖTER NYA BARN OCH FÖRÄLDRAR...2

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Barn och sorg. Sjukhusbiblioteket

Barn och sorg. Sjukhusbiblioteket Barn och sorg Sjukhusbiblioteket Ager, Ulrika: Ett liv kvar att leva att börja om när det värsta hänt. Recito. 2009 Ulrika berättar om hur livet vände på ett par sekunder och aldrig blev sig likt igen,

Läs mer

Drogpolicy och Beredskapsplan

Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy och Beredskapsplan Drogpolicy Selånger FK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

DÅ BARN I KRIS BLIR FAMILJEHEM I KRIS - behov av krishjälp under familjehemsplaceringen

DÅ BARN I KRIS BLIR FAMILJEHEM I KRIS - behov av krishjälp under familjehemsplaceringen DÅ BARN I KRIS BLIR FAMILJEHEM I KRIS - behov av krishjälp under familjehemsplaceringen Bodil Grön Pol.mag, yrkeslärare, arbetshandledare Jakobstad 7.4.2014 Teori och praktik inte alltid lätt att kombinera

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

KRISPLAN. Brinkskolan och Brinkens Förskola. Senaste revidering: HT 2015 Nästa revidering: HT 2016

KRISPLAN. Brinkskolan och Brinkens Förskola. Senaste revidering: HT 2015 Nästa revidering: HT 2016 KRISPLAN Brinkskolan och Brinkens Förskola Senaste revidering: HT 2015 Nästa revidering: HT 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...1 Organisation.. 2 Intern Kommunikation vid en kris.3 Uppgifter

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn Posomgrupp Resursskolan Karlskrona kommun - Kunskapsförvaltningen 2015/16 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter:

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

Utvärdering av Barntraumateamet i Norrköping

Utvärdering av Barntraumateamet i Norrköping Utvärdering av Barntraumateamet i Norrköping Kerstin Bergh Johannesson, Kristina Bondjers, Filip Arnberg, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala Universitet Doris Nilsson, Teresia Ängarne-Lindberg,

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

INNEHÅLL KRISPÄRM. Aktuella telefonnummer 1. Handlingsplan kriser 2. Område dödsfall/begravning Mallar 3. Katastrofer 4

INNEHÅLL KRISPÄRM. Aktuella telefonnummer 1. Handlingsplan kriser 2. Område dödsfall/begravning Mallar 3. Katastrofer 4 INNEHÅLL KRISPÄRM Aktuella telefonnummer 1 kriser 2 Område dödsfall/begravning Mallar 3 Katastrofer 4 Drogpåverkad vid hämtning av barn 5 När förälder inte hämtar barnet 6 Ett barn försvinner 7 Ensam vårdnadshavare/där

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Kris och katastrofplan

Kris och katastrofplan Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen 2015 1 Innehåll Handlingsberedskap 3 Rutiner för ökad beredskap vid olyckor 3 Krisgruppen 4 Krisgruppens arbetsgång 5 Handlingsplan för större olyckor

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilagan är tänkt som stöd och information för personal vid Högsby Kommuns skolor och förskolor

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering

Läs mer

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet 1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet Läsåret 2015/2016 2(6) Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 Reviderad 2013-12-10 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Krisledningsgrupp sid 4 Telefonlista sid 5 Allvarlig olycka/händelse i förskolan sid 6 Allvarlig olycka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Gläntans förskola 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Gläntans förskola 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gläntans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan 5 6 Utvärdering

Läs mer

Välkommen till fritids

Välkommen till fritids Välkommen till fritids እ ን ቃ ዕ ና ብ መዘ ና ግ ዒ ( ፍ ሪ ቲ ድ ) ብ ደ ሓ ን መጻ እ ኩ ም Telefonnummer ቁ ጽ ሪ ተ ለ ፎ ን Fritids ፍ ሪ ቲ ድ (መዘ ና ግ ዒ መውዓ ሊ) Fritids är till för barn mellan 6och 12 år vars vårdnadshavare arbetar,

Läs mer