# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,""

Transkript

1 !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555#

2 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% " '0 %" 0 % " *'"," 0 "% 0

3 2. Om att hjälpa!"! " #$ 3

4 3. Ösjöenhetens krisgrupp Befattning och namn Telefon Uppgift att utföra -6' 07.-/! - :!, $"+ 2!72 / + ;07 #&) )#)4 (( "*% %,"% $"0"0" "0"' "%",,2" #&) )#)4&())&8 #&) )#4#())) #&2#&&!"%!"% 9/ "*% %,"% $"0"0" "0"' "%" $"0"0" :%%"' )#)4)#)##!"%8"!"% " %/ < # :%%"' 1 #& :%%"', #&) 9 % $"%"%!'0!"%%!'0" 8" +$";4= #&)(!"%8"*'' :%,% += #& :%" : 71 #& :%" :!7 )) :%" :3, )#)4) :%" "0 ","%""0"/%%!' %0>, "" 4

5 4. Krisgruppens uppgift 0 Vilka är drabbade?, 8 Vad har hänt? *' "0 8" Hur/var/när skedde det? % Vilka var omständigheterna? Vilken information har förmedlats av vem? Hur är situationen nu? Vilken information skall förmedlas? Övriga åtgärder i en krissituation! - %',%",%?,%",%?%,%"% ""%0"0 Krisgruppens uppgifter övrig tid!%,'*!%",!" %"'%!", 0 0!, 0 0!,%"0 90 ' ' 0, "0%"02222,2 " " 3 " %' %" "" 2 %" " 5

6 5. Viktiga telefonnummer Stödfunktion Telefonnummer 9 #2)#)4 # & "* ) 0'2. (#)2, # '%" #)))2 '%" #))) "? #))) A (## 9" &&)) 6. Allvarlig händelse under skoltid /'%:%"8"!,'" :%% %" '" 6

7 7. Elevs plötsliga dödsfall samt lärares död % &'( - %%'" + 00 %0%',B2,%"2'C3%,% 0D 42"'% 4""" 4"% % &( ) *+),-(% % $.+) /0 # 40 " 4*'B"%"0"C " $ %# 4*'8% 4"0 4 & 4 4"%0 4%"0 4 " '( 1% $ 2(*3 4,0"2'%" 4""',""% ' 4,""0 4% 5*%''( '(2 %"2'',%"% 6% # 2/B%C 7% ((((( *"2"'0 ' 8% 9/((%%0%!,%% 7

8 7.1. Uppföljning under de närmast följande dagarna 0% " "% 0' 0%!% 0! %,%, ;0%" D 4%' %%" 4*' ' 4%% %*'',%D # +0,%"* 40'0,% 48'% & %%'"" ( *"0,D%"" ', ',,? ) +0,'%00%,"0 "' 7.2. Lärares död % %, % " "'%D % % ' ",% % 2 '%"0%! %,% E "% "%*' :%%0,,%0%-*, * 0 " '"" :%,,0*08%," 8

9 8. Elevs sjukdom och sista tid ",,""%0" 2' 3 D " 0%%0 0,"0' "',"2' '*" %"0!," 0 9. Självmordsförsök ) 3% ""3%,%? 02%0 " % ",,,%" %% ", % % ',,,'*0 % 0 % :% * 0 22%",,0% 3"% $ " ' ' *,/,% " " % 0,2 " %" 0 ' % 0 3 " +,%,0, "* '*'' 9.1. Bedömning av risker för självmord : ""0% ",' % % " 3, " " " %!" %%0 "',%","0 -%02%",, " * 0 0",, '$ %"0 9

10 1%%"%D 4 "%%B"C % 4 %"" "%" 4 "2, 4 D, 2"2% 4 % 0 2,2*2 ", :%"00,%,,"D 4 "% 4 %0 " 4 "," 4 "B"C2 %0 4,08"'FF?" $ " ",, 0 $ ' 4% " %"*'% (( /***/* */ %-% ( /0 0"%, '' ' " '0 2,% % ',",0'2"'%" * 0 " "2 %" %0',%0"0,D 4 A%',%" 4 '%," " " 4 :%" 4GHDG*/ - 0% 10

11 10. Elevs förälders eller syskons död 3 * " ", % 03'"%,%D 7 % ",% %0 %,,% 0 2 " %2 ', %,0%",%% " ( "2,%%0%,%%" 0,% " " " " 2%3%"" " % % %0 B?",%"", " C 3 ' 2%%,%",0 % % 0 '' '" %0 %,%",' 3%, %,%" 2 '%0,0"0 +0"",*'" +0,"',*,%"0 %%, 11

12 11. Lämna dödsbud 0,,%%"2"% " "" % " ', %" % 0%, :%0"D Underrättande av enskild elev om ett dödsfall i familjen 3%,,%"0 " %%2%0 % 10'% 2,,% 0%2.%%'02% %,.%,0*DF= 0 0,%90" 0, %*';,"0%",!,',,*'2 " ' "; 0" F 3"0, ' "" 0 $,%""%%' "'* +,%"*'"*DF!,,F2F1 0F # +"2'0 0",:* "2 "" & +,%%"%" ( /"0%0 % 12

13 11.2. Informera om en klasskamrats eller lärares död 7 % % '2%0 D C I "D." %, E " % B" D "?C2 % 2 % ',,C :0 0 %''" " 0 ' 0,"2 "0 0 C " ' % " C. % " ", 0 * ' ", 1?" 0"0 C 1% 12. Ritualer i skolan - %%*',%""00 - %""'' $""%, '*' $"4%*'0 " $D 4 /" 4 /"%0 4 $* 4 $" 4 $"," 4 $0 *'+""%" +0,*',2".%'*,2 0$" 02 '"0"" ',"%"0,B"%D C$" %*' *,, 13

14 13. Klassrumssamtal %2"%,%0 " % * "2 "%2,% %"$0 /,%0" * " 1"0.0,%""%" %D 4 : 4 ; 4 4 & 4 :'( 4 * A,0 %,,"" 0 2*''"2 %0, 0 % ",%0 H" % 0 % + '00,%%,* ' 4 $",% % " "23, " 4 % 0 0" 30 " 0, ' 0%0 4 '%2 %0 4 " *2,0, '"" 4 ",'*00 " '',, ' % %2 " ' " ' 0" '" B"2 ' ""C "" ""2, 9000,0,',%0"'%0 ",, " *' 3 " %0%" 2"* %0 14

15 0 ",%2" ""%0F,F900" "",""?'% + * " " 3 % % 0*'%%2 % " ", 2,, %.,""""? " * ' :*, 0 " F " % % JF 0 " "%, '*'. "*', 0 % %,"" 0*'. '0 " %0 B''C / " 0 *' %" 4 ' "":0 F" " " JF2 " *' ' *'2 %,"","" %2? " " *2," *' *' " D *2 %2 $ 0 *', 0*'0 0DF0 0 *' FF ",0","0*',% " ' %" 0? " *' % % 7,," *' ',% "* " *F=2F'0 DF0 " 0 JF900"0," +'00" ',""0 "," *' "" " *,20,"",, ',,'0 ""/,, *'2 2%0' 2 2%2'0." 15

16 "?' /DF= "0 "'7, "" " F % " *' "0,%",00' 1',"%" % %" 3 '0, / ", *' ' " %2?,"' 30 % D F3% %*'"5F F3" ""5F F=, 05F F= % 5F. ", ' % % 14 ' " F. " 0 ", ' % 0, E, 0 % ". " *' 2" ' % +, " 0 0 " " 0 3, ', BC 00 0 ", *' " %0 200 '(',,', ' 0 " ", ', 2, * /,% '0 ' 0 2"2 22%,02 ''"0.,%%,0"%%,0" *' 2 %, "0 %%" 3, %,, 0 2 % 2 0 % "' 030'0* 0 16

17 $ '"0 % %, * ',%"" 0 " + ""D 4 " 4 %'*' 4 ", 4 %" 4 *,%" 4 "," 4,,0 * "! " " "2 0, " '*'3 %0,%" 7* " *' ' *' " " 0 ' * ' 0 ' % % / " " / " " * ;" %",0,"%2 " 2," "!" "%0"*' A 0 " *' 0 " 2 ' 2 0 ',, %0 ' *' " $ " " 0 2? * ' ' %2," 0 ' %*',, A "," " ",%'0%"+,% ",,%"*%,%,,%" 00,% 17

18 14. Sorgearbetet i skolan Emotionell förstahjälp ;0B""C ;B"*'C ;0* ;0 Se till att klimatet kring hjälpen präglas av: B;" %"" C %0 '' % Bidra med fakta och information: "' " "K % Sätt av tid för att lyssna och stödja Undvik fraser av typen: F0F F %0F F""F F" "F Lova inte mer än du kan hålla Skydda eleverna mot onödigt stress som: B,%C 0 *' %"" 18

19 14.1. Kommunikationen med barn och ungdomar i sorg och kriser Det är viktigt med öppen och ärlig kommunikation 0 ",% "*'F%F2FF'2" %% Ge tid till kognitiva samtal ''0 ' '',,',%' '' "0 Gör förlusten verklig % 0, %00%B,22' C Tala om för barnen att det är normalt att reagera *" "" %%", 2"% Föreslå olika sätt för barnen att uttrycka sina känslor, t ex ' 'L,2 % 2, 22,%' 2'2',%0*'4 Stimulera emotionell bemästring "

20 15. Krisreaktioner Sorg- och krisreaktioner hos barn 30",?% "* 00,'" 3,""%,? Barns förståelse av döden. "0%0%0 ' " % 3 * 0 % *' 3, "0%00 "'" ''%,0 %'. % % ' 3 %0 '0, 0 " " %2,,%"" "?2 "*'",2 *, ' 10 0 " " % ',,%" 10 " % 0 ' ' * ', "' 3,%0%"D Omedelbara reaktioner. 0'%3",0D 4 ''' 4 ' 4 '% 4 "", '''2'* F " F2 F %F2 F "F M'* %%%, "3,2%0 02%%?%"0%", " %20", "''0 "?,, ' 2 " 0! 0 %1 % ', " " 2 " " 0 3"0*,20 "'"',%"%0 20

21 %, 0,, " %, 3 % " "0 0% " ', " 2,0 ' " Efterreaktioner -% 000"02,*",%70 ""% 4'0D 4 N '0, 4 +", 4 %% 4 ' 4,'" 4 2"%,0' 4 9, 4 * 4 9, N '0,"7%, " 2% "* "' %B ""%C"0"'%0,%""., ' " ' %" 03"%0 " $, 3 "' %, % ' E " D 3, " " % " F*,F"02""2 '.%""""""' " 0 " ;?" "",2 0%""0 2, " 0 ; ",*'2,,,, %"0'",* % 3"FF*', ;% F F ', ",,"" " % *'2, 0 " 3 0 "% % ' "0 " 21

22 , ' " FF 2? % " *' 0 %%, 0 " " A" '0 0 " % 3 0, " '"0,*, 3 0 % " 2, '0 E ' E "? '0$"2 ', $, "?2'%F,%F2" *', %2 *," '%"*'0 ".,*' % 2 %"",, %" ""%" " % 2 " %%%2"*' %, ' E * %, 0 3 % " " 2 0 %, 30 %,* " * F= 0 0, F F30"0 F, '" ", % ',,, *'2,D 4 %BC*', 4 "?%% 4 2,%2 " ' 4,"% 4 "%% 4 % % " ' % 9"0'*'', 3*'""F'',F " 2 "%,0 ' % I, ' ", *' + % " 0 '"? 22

23 /"",,,%"0 %20 %'% %,? "%,0%" % %B""0 "C2%" '' 0 " % "0%"K,?" %"%""*'- 2" %%*'2'0%4 '%,""0*' 9,,'%0 "0,. '" %"'0 % %0 3 % ' * % "," "%", 0 B%2 *,"C % %,0 '"00,'0 0"0$"%,0K,'02, * " ""2," %.",%", %0 %, 2,% 0 "?%"" 0 *"'0% 9, % '0. ' 0 '0",2 ", ' %0, 2" ' 9, * %" "2%0 0 "%%0%,,," 0 ', %,, 2,' "" 3,". 2 % ' ' K "' * ',%,, %" ' - " , 2, 0,, '0 /,%""0%E ' '''*'9"0 3,%"""' *''", %,0'' *'%" 23

24 Posttraumatiska störningar ",, " "0 0 ',"%BC2" "' * B913C 3 % 0"?2? " 0 " B ""C2%% ",20 ","0% *'"0913 '" "D 0" %2 " " % " *, 0B0 C ""B22"2%0C 0 3,,, 0 % "2 ' " 2 " " ", 1'0%* "2 ", * 0 ', %% B "C2, ",2 '"02 *" B, % "0"C %"00"" %' Riskfaktorer för långtidsproblem : 0 " % % "', 0,D 4 "' "B? C 4 % " 4 0% 4 *, 4 B0"2C 4 0%0" 4 "" 24

25 16. Bilagor Bilaga 1: Modell till brev som skickas hem till en avliden elevs klasskamrater 5,5" 3"0 "2*"2,%"A "% *'0 %'0% '% "3*'"%,'0 % 1"%** /" 2 Bilaga 2: Modell till brev till hemmet om deltagande i begravning 3,5, "5 OOO8OOOOOO$ %"""", " 3 """2,00 ""% 3"",*%,, " % 82",'00 "? /" 2 B3," %0C OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 25

26 Vårdnadshavares telefonnummer :%'"0"0 Elevens namn Förälder eller vårdnadshavare Telefonnr, mobilnr 26

27 Loggbok över stödpersoner ;D Namn Datum Kom kl. Lämnade kl. Sign. 27

28 Telefonjournal 3D ;D Ärende (vem har ringt, vem tar återkontakt) Påbörjat kl. / sign Avslutad kl. / sign 28

29 Telefonansvarig JB,PC "J 1""'0, :%,8QB J"J7 J 0'""JC + 48, Massmedieansvarig,,%.% 3,%D!%0 10, '0%"%,""0 / 0 "', A, 000,' *2"'" 3,%D /""2 %!"* 2*'!"*'F F :%%** +00,%%, 29

30 <, '0 " %",,! * 3 %0 " % 2 0% ' 0 / %0 *%"0 '0"" + " (/ "*'%,020 % ',%32" :%0 0 "%0" %2%'%0 "%0 20 '" 0"*' 2,0 0 '% ' ",,"%!,%%% "'%0 %02 "2" 0 0 )" 30

31 < ' 3 0,2, ; 000 ;""" ;020 ;"'" '"2 '* ', / 3'2 * % 2 2 $,% 2, 30" $," $ '"? 3% ' 31

32 5* $ 0 ""0"0 %" 0 % % ' %" '"0"J ; %",J 0,"%"2 ""2,"4 '" /%"0 0",00'2 0*%"0 '"0"*'0 30""" 0 'D,"%,'2 ' %2"',0 %200 ". $,= 4% ""2"' ". 32

33 Säkerhetsrutiner för Barn och skolenhetens förskoleverksamhet 90"0%-4",0%3 %%,%":%%" "0*""%%0 Rutiner vid utflykter A* %"%' %,% "*, *0 "**%00"0" 0,"0*"0%2 "B% C,""2"2 2?"%' :%4P'',,"" 9D 0,0 " Rutiner vi utelek (att tänka på utifrån våra olika villkor).,'20'0 0 3"?, %"' " 0 33

34 Namnlista vid utflykter Dag Tider 8"0* 00% '",' Pedagoger Kontakt 00 " $/ %0 34

35 Säkerhetsrutiner vid utflykter för Barn och skolenhetens skolverksamhet 90"0-4",03% %,%":%%" "0*""%%0 Rutiner vid utflykter %,% "*, *0 "**%00"0" 0,"0*"02 "B% C """2"2 2 :%4P'',,"" Rutiner vi utelek (att tänka på utifrån våra olika villkor).,'20 3"?, %"' " 0 35

36 Namnlista vid utflykter Dag Tider 8"0* 00 '",' Pedagoger Kontakt 00 " $/ %0 36

37 Om ett barn försvinner I SKOLAN 1. När ett barn saknas tillfrågas övriga barn och vuxna om de har vetskap om var barnet befinner sig. 2. Om upptäckten görs i anslutning till en rast i skolan sker en extra ringning i klockan. 3. Kontakta hemmet för att kontrollera om barnet gått hem. 4. Meddela föräldrar att barnet saknas. Håll sedan kontakten med dem under hela sökandet. Beroende på hur situationen är be föräldrarna komma till skolan. 5. Se till att det finns en samordnare på skolan. 6. Meddela skolledningen. 7. Alla vuxna som kan avvaras deltar i letandet efter barnet. 8. Kontakta polisen inom 1 timme. (Kan variera beroende på barn och ålder) 9. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. I FÖRSKOLAN/FRITIDS 1. Förskolan och gården genomsöks. 2. Alla tillfrågas om de har vetskap om var barnet befinner sig. 3. En vuxen går den kända vägen hem till barnet. 4. Alla vuxna som kan avvaras deltar i letandet efter barnet. 5. Föräldrar kontaktas känner de till några platser som barnet eventuellt kan ha uppsökt. Beroende på hur situationen är be föräldrarna komma till förskolan. 6. Meddela skolledningen. 7. Kontakta polisen inom 1 timme. (Kan variera beroende på barn och ålder) 8. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. UTOMHUS I FÖRSKOLAN/FRITIDS En förutsättning att man går till skogen eller på annan utflykt kräver att man i personalgruppen medvetet tar ställning och bedömer hur många vuxna som krävs för den aktuella utflykten. 1. Barngruppen samlas ihop i skogen med hjälp av visselpipa. 2. Kontrollera om de övriga barnen vet var det försvunna barnet är. 3. Platser dit barnet kan ha gått: Hem, förälders arbetsplats, mor- eller far föräldrar, syskon eller kompis. 4. En vuxen stannar kvar med den samlade gruppen. Man stannar på den plats där barnet försvann. (När övrig personal kommit till platsen går barngruppen tillbaka till förskolan). 5. Den andra vuxna tar sig tillbaka till förskolan. Där engageras de övriga vuxna. 6. Några avdelas till vidare sökande. 7. Någon informerar föräldrar, ber dem komma. 8. Kontakta polisen inom 1 timme. (Kan variera beroende på barn och ålder) 9. Någon meddelar skolledningen. 10. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. 11. Den personal som har den näst sista tiden på schemat måste vara beredd att stanna kvar om det är alltför många barn under eftermiddagen. 12. Τelefonen ska vara tillgänglig. 13. Om barngruppen är stor kan överblicken av gruppen underlättas om man stannar inomhus. 14. Om en olycka händer där ambulans krävs underlätta för den skadade ring 112 och begär ambulans meddela föräldrar avgränsa området till de andra barnen. 15.Om föräldrar eller annan vuxen inte finns till hands skickas barnet själv i ambulansen. 16.Ta hand om de övriga barnen. 17. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. 37

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Bilaga 13 Krishanteringsplan Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Referenser... 1 Syfte... 2 Grunder... 2 Risk och kris... 2 Ansvars-, lednings- och lydnadsförhållanden...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer