# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,""

Transkript

1 !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555#

2 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% " '0 %" 0 % " *'"," 0 "% 0

3 2. Om att hjälpa!"! " #$ 3

4 3. Ösjöenhetens krisgrupp Befattning och namn Telefon Uppgift att utföra -6' 07.-/! - :!, $"+ 2!72 / + ;07 #&) )#)4 (( "*% %,"% $"0"0" "0"' "%",,2" #&) )#)4&())&8 #&) )#4#())) #&2#&&!"%!"% 9/ "*% %,"% $"0"0" "0"' "%" $"0"0" :%%"' )#)4)#)##!"%8"!"% " %/ < # :%%"' 1 #& :%%"', #&) 9 % $"%"%!'0!"%%!'0" 8" +$";4= #&)(!"%8"*'' :%,% += #& :%" : 71 #& :%" :!7 )) :%" :3, )#)4) :%" "0 ","%""0"/%%!' %0>, "" 4

5 4. Krisgruppens uppgift 0 Vilka är drabbade?, 8 Vad har hänt? *' "0 8" Hur/var/när skedde det? % Vilka var omständigheterna? Vilken information har förmedlats av vem? Hur är situationen nu? Vilken information skall förmedlas? Övriga åtgärder i en krissituation! - %',%",%?,%",%?%,%"% ""%0"0 Krisgruppens uppgifter övrig tid!%,'*!%",!" %"'%!", 0 0!, 0 0!,%"0 90 ' ' 0, "0%"02222,2 " " 3 " %' %" "" 2 %" " 5

6 5. Viktiga telefonnummer Stödfunktion Telefonnummer 9 #2)#)4 # & "* ) 0'2. (#)2, # '%" #)))2 '%" #))) "? #))) A (## 9" &&)) 6. Allvarlig händelse under skoltid /'%:%"8"!,'" :%% %" '" 6

7 7. Elevs plötsliga dödsfall samt lärares död % &'( - %%'" + 00 %0%',B2,%"2'C3%,% 0D 42"'% 4""" 4"% % &( ) *+),-(% % $.+) /0 # 40 " 4*'B"%"0"C " $ %# 4*'8% 4"0 4 & 4 4"%0 4%"0 4 " '( 1% $ 2(*3 4,0"2'%" 4""',""% ' 4,""0 4% 5*%''( '(2 %"2'',%"% 6% # 2/B%C 7% ((((( *"2"'0 ' 8% 9/((%%0%!,%% 7

8 7.1. Uppföljning under de närmast följande dagarna 0% " "% 0' 0%!% 0! %,%, ;0%" D 4%' %%" 4*' ' 4%% %*'',%D # +0,%"* 40'0,% 48'% & %%'"" ( *"0,D%"" ', ',,? ) +0,'%00%,"0 "' 7.2. Lärares död % %, % " "'%D % % ' ",% % 2 '%"0%! %,% E "% "%*' :%%0,,%0%-*, * 0 " '"" :%,,0*08%," 8

9 8. Elevs sjukdom och sista tid ",,""%0" 2' 3 D " 0%%0 0,"0' "',"2' '*" %"0!," 0 9. Självmordsförsök ) 3% ""3%,%? 02%0 " % ",,,%" %% ", % % ',,,'*0 % 0 % :% * 0 22%",,0% 3"% $ " ' ' *,/,% " " % 0,2 " %" 0 ' % 0 3 " +,%,0, "* '*'' 9.1. Bedömning av risker för självmord : ""0% ",' % % " 3, " " " %!" %%0 "',%","0 -%02%",, " * 0 0",, '$ %"0 9

10 1%%"%D 4 "%%B"C % 4 %"" "%" 4 "2, 4 D, 2"2% 4 % 0 2,2*2 ", :%"00,%,,"D 4 "% 4 %0 " 4 "," 4 "B"C2 %0 4,08"'FF?" $ " ",, 0 $ ' 4% " %"*'% (( /***/* */ %-% ( /0 0"%, '' ' " '0 2,% % ',",0'2"'%" * 0 " "2 %" %0',%0"0,D 4 A%',%" 4 '%," " " 4 :%" 4GHDG*/ - 0% 10

11 10. Elevs förälders eller syskons död 3 * " ", % 03'"%,%D 7 % ",% %0 %,,% 0 2 " %2 ', %,0%",%% " ( "2,%%0%,%%" 0,% " " " " 2%3%"" " % % %0 B?",%"", " C 3 ' 2%%,%",0 % % 0 '' '" %0 %,%",' 3%, %,%" 2 '%0,0"0 +0"",*'" +0,"',*,%"0 %%, 11

12 11. Lämna dödsbud 0,,%%"2"% " "" % " ', %" % 0%, :%0"D Underrättande av enskild elev om ett dödsfall i familjen 3%,,%"0 " %%2%0 % 10'% 2,,% 0%2.%%'02% %,.%,0*DF= 0 0,%90" 0, %*';,"0%",!,',,*'2 " ' "; 0" F 3"0, ' "" 0 $,%""%%' "'* +,%"*'"*DF!,,F2F1 0F # +"2'0 0",:* "2 "" & +,%%"%" ( /"0%0 % 12

13 11.2. Informera om en klasskamrats eller lärares död 7 % % '2%0 D C I "D." %, E " % B" D "?C2 % 2 % ',,C :0 0 %''" " 0 ' 0,"2 "0 0 C " ' % " C. % " ", 0 * ' ", 1?" 0"0 C 1% 12. Ritualer i skolan - %%*',%""00 - %""'' $""%, '*' $"4%*'0 " $D 4 /" 4 /"%0 4 $* 4 $" 4 $"," 4 $0 *'+""%" +0,*',2".%'*,2 0$" 02 '"0"" ',"%"0,B"%D C$" %*' *,, 13

14 13. Klassrumssamtal %2"%,%0 " % * "2 "%2,% %"$0 /,%0" * " 1"0.0,%""%" %D 4 : 4 ; 4 4 & 4 :'( 4 * A,0 %,,"" 0 2*''"2 %0, 0 % ",%0 H" % 0 % + '00,%%,* ' 4 $",% % " "23, " 4 % 0 0" 30 " 0, ' 0%0 4 '%2 %0 4 " *2,0, '"" 4 ",'*00 " '',, ' % %2 " ' " ' 0" '" B"2 ' ""C "" ""2, 9000,0,',%0"'%0 ",, " *' 3 " %0%" 2"* %0 14

15 0 ",%2" ""%0F,F900" "",""?'% + * " " 3 % % 0*'%%2 % " ", 2,, %.,""""? " * ' :*, 0 " F " % % JF 0 " "%, '*'. "*', 0 % %,"" 0*'. '0 " %0 B''C / " 0 *' %" 4 ' "":0 F" " " JF2 " *' ' *'2 %,"","" %2? " " *2," *' *' " D *2 %2 $ 0 *', 0*'0 0DF0 0 *' FF ",0","0*',% " ' %" 0? " *' % % 7,," *' ',% "* " *F=2F'0 DF0 " 0 JF900"0," +'00" ',""0 "," *' "" " *,20,"",, ',,'0 ""/,, *'2 2%0' 2 2%2'0." 15

16 "?' /DF= "0 "'7, "" " F % " *' "0,%",00' 1',"%" % %" 3 '0, / ", *' ' " %2?,"' 30 % D F3% %*'"5F F3" ""5F F=, 05F F= % 5F. ", ' % % 14 ' " F. " 0 ", ' % 0, E, 0 % ". " *' 2" ' % +, " 0 0 " " 0 3, ', BC 00 0 ", *' " %0 200 '(',,', ' 0 " ", ', 2, * /,% '0 ' 0 2"2 22%,02 ''"0.,%%,0"%%,0" *' 2 %, "0 %%" 3, %,, 0 2 % 2 0 % "' 030'0* 0 16

17 $ '"0 % %, * ',%"" 0 " + ""D 4 " 4 %'*' 4 ", 4 %" 4 *,%" 4 "," 4,,0 * "! " " "2 0, " '*'3 %0,%" 7* " *' ' *' " " 0 ' * ' 0 ' % % / " " / " " * ;" %",0,"%2 " 2," "!" "%0"*' A 0 " *' 0 " 2 ' 2 0 ',, %0 ' *' " $ " " 0 2? * ' ' %2," 0 ' %*',, A "," " ",%'0%"+,% ",,%"*%,%,,%" 00,% 17

18 14. Sorgearbetet i skolan Emotionell förstahjälp ;0B""C ;B"*'C ;0* ;0 Se till att klimatet kring hjälpen präglas av: B;" %"" C %0 '' % Bidra med fakta och information: "' " "K % Sätt av tid för att lyssna och stödja Undvik fraser av typen: F0F F %0F F""F F" "F Lova inte mer än du kan hålla Skydda eleverna mot onödigt stress som: B,%C 0 *' %"" 18

19 14.1. Kommunikationen med barn och ungdomar i sorg och kriser Det är viktigt med öppen och ärlig kommunikation 0 ",% "*'F%F2FF'2" %% Ge tid till kognitiva samtal ''0 ' '',,',%' '' "0 Gör förlusten verklig % 0, %00%B,22' C Tala om för barnen att det är normalt att reagera *" "" %%", 2"% Föreslå olika sätt för barnen att uttrycka sina känslor, t ex ' 'L,2 % 2, 22,%' 2'2',%0*'4 Stimulera emotionell bemästring "

20 15. Krisreaktioner Sorg- och krisreaktioner hos barn 30",?% "* 00,'" 3,""%,? Barns förståelse av döden. "0%0%0 ' " % 3 * 0 % *' 3, "0%00 "'" ''%,0 %'. % % ' 3 %0 '0, 0 " " %2,,%"" "?2 "*'",2 *, ' 10 0 " " % ',,%" 10 " % 0 ' ' * ', "' 3,%0%"D Omedelbara reaktioner. 0'%3",0D 4 ''' 4 ' 4 '% 4 "", '''2'* F " F2 F %F2 F "F M'* %%%, "3,2%0 02%%?%"0%", " %20", "''0 "?,, ' 2 " 0! 0 %1 % ', " " 2 " " 0 3"0*,20 "'"',%"%0 20

21 %, 0,, " %, 3 % " "0 0% " ', " 2,0 ' " Efterreaktioner -% 000"02,*",%70 ""% 4'0D 4 N '0, 4 +", 4 %% 4 ' 4,'" 4 2"%,0' 4 9, 4 * 4 9, N '0,"7%, " 2% "* "' %B ""%C"0"'%0,%""., ' " ' %" 03"%0 " $, 3 "' %, % ' E " D 3, " " % " F*,F"02""2 '.%""""""' " 0 " ;?" "",2 0%""0 2, " 0 ; ",*'2,,,, %"0'",* % 3"FF*', ;% F F ', ",,"" " % *'2, 0 " 3 0 "% % ' "0 " 21

22 , ' " FF 2? % " *' 0 %%, 0 " " A" '0 0 " % 3 0, " '"0,*, 3 0 % " 2, '0 E ' E "? '0$"2 ', $, "?2'%F,%F2" *', %2 *," '%"*'0 ".,*' % 2 %"",, %" ""%" " % 2 " %%%2"*' %, ' E * %, 0 3 % " " 2 0 %, 30 %,* " * F= 0 0, F F30"0 F, '" ", % ',,, *'2,D 4 %BC*', 4 "?%% 4 2,%2 " ' 4,"% 4 "%% 4 % % " ' % 9"0'*'', 3*'""F'',F " 2 "%,0 ' % I, ' ", *' + % " 0 '"? 22

23 /"",,,%"0 %20 %'% %,? "%,0%" % %B""0 "C2%" '' 0 " % "0%"K,?" %"%""*'- 2" %%*'2'0%4 '%,""0*' 9,,'%0 "0,. '" %"'0 % %0 3 % ' * % "," "%", 0 B%2 *,"C % %,0 '"00,'0 0"0$"%,0K,'02, * " ""2," %.",%", %0 %, 2,% 0 "?%"" 0 *"'0% 9, % '0. ' 0 '0",2 ", ' %0, 2" ' 9, * %" "2%0 0 "%%0%,,," 0 ', %,, 2,' "" 3,". 2 % ' ' K "' * ',%,, %" ' - " , 2, 0,, '0 /,%""0%E ' '''*'9"0 3,%"""' *''", %,0'' *'%" 23

24 Posttraumatiska störningar ",, " "0 0 ',"%BC2" "' * B913C 3 % 0"?2? " 0 " B ""C2%% ",20 ","0% *'"0913 '" "D 0" %2 " " % " *, 0B0 C ""B22"2%0C 0 3,,, 0 % "2 ' " 2 " " ", 1'0%* "2 ", * 0 ', %% B "C2, ",2 '"02 *" B, % "0"C %"00"" %' Riskfaktorer för långtidsproblem : 0 " % % "', 0,D 4 "' "B? C 4 % " 4 0% 4 *, 4 B0"2C 4 0%0" 4 "" 24

25 16. Bilagor Bilaga 1: Modell till brev som skickas hem till en avliden elevs klasskamrater 5,5" 3"0 "2*"2,%"A "% *'0 %'0% '% "3*'"%,'0 % 1"%** /" 2 Bilaga 2: Modell till brev till hemmet om deltagande i begravning 3,5, "5 OOO8OOOOOO$ %"""", " 3 """2,00 ""% 3"",*%,, " % 82",'00 "? /" 2 B3," %0C OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 25

26 Vårdnadshavares telefonnummer :%'"0"0 Elevens namn Förälder eller vårdnadshavare Telefonnr, mobilnr 26

27 Loggbok över stödpersoner ;D Namn Datum Kom kl. Lämnade kl. Sign. 27

28 Telefonjournal 3D ;D Ärende (vem har ringt, vem tar återkontakt) Påbörjat kl. / sign Avslutad kl. / sign 28

29 Telefonansvarig JB,PC "J 1""'0, :%,8QB J"J7 J 0'""JC + 48, Massmedieansvarig,,%.% 3,%D!%0 10, '0%"%,""0 / 0 "', A, 000,' *2"'" 3,%D /""2 %!"* 2*'!"*'F F :%%** +00,%%, 29

30 <, '0 " %",,! * 3 %0 " % 2 0% ' 0 / %0 *%"0 '0"" + " (/ "*'%,020 % ',%32" :%0 0 "%0" %2%'%0 "%0 20 '" 0"*' 2,0 0 '% ' ",,"%!,%%% "'%0 %02 "2" 0 0 )" 30

31 < ' 3 0,2, ; 000 ;""" ;020 ;"'" '"2 '* ', / 3'2 * % 2 2 $,% 2, 30" $," $ '"? 3% ' 31

32 5* $ 0 ""0"0 %" 0 % % ' %" '"0"J ; %",J 0,"%"2 ""2,"4 '" /%"0 0",00'2 0*%"0 '"0"*'0 30""" 0 'D,"%,'2 ' %2"',0 %200 ". $,= 4% ""2"' ". 32

33 Säkerhetsrutiner för Barn och skolenhetens förskoleverksamhet 90"0%-4",0%3 %%,%":%%" "0*""%%0 Rutiner vid utflykter A* %"%' %,% "*, *0 "**%00"0" 0,"0*"0%2 "B% C,""2"2 2?"%' :%4P'',,"" 9D 0,0 " Rutiner vi utelek (att tänka på utifrån våra olika villkor).,'20'0 0 3"?, %"' " 0 33

34 Namnlista vid utflykter Dag Tider 8"0* 00% '",' Pedagoger Kontakt 00 " $/ %0 34

35 Säkerhetsrutiner vid utflykter för Barn och skolenhetens skolverksamhet 90"0-4",03% %,%":%%" "0*""%%0 Rutiner vid utflykter %,% "*, *0 "**%00"0" 0,"0*"02 "B% C """2"2 2 :%4P'',,"" Rutiner vi utelek (att tänka på utifrån våra olika villkor).,'20 3"?, %"' " 0 35

36 Namnlista vid utflykter Dag Tider 8"0* 00 '",' Pedagoger Kontakt 00 " $/ %0 36

37 Om ett barn försvinner I SKOLAN 1. När ett barn saknas tillfrågas övriga barn och vuxna om de har vetskap om var barnet befinner sig. 2. Om upptäckten görs i anslutning till en rast i skolan sker en extra ringning i klockan. 3. Kontakta hemmet för att kontrollera om barnet gått hem. 4. Meddela föräldrar att barnet saknas. Håll sedan kontakten med dem under hela sökandet. Beroende på hur situationen är be föräldrarna komma till skolan. 5. Se till att det finns en samordnare på skolan. 6. Meddela skolledningen. 7. Alla vuxna som kan avvaras deltar i letandet efter barnet. 8. Kontakta polisen inom 1 timme. (Kan variera beroende på barn och ålder) 9. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. I FÖRSKOLAN/FRITIDS 1. Förskolan och gården genomsöks. 2. Alla tillfrågas om de har vetskap om var barnet befinner sig. 3. En vuxen går den kända vägen hem till barnet. 4. Alla vuxna som kan avvaras deltar i letandet efter barnet. 5. Föräldrar kontaktas känner de till några platser som barnet eventuellt kan ha uppsökt. Beroende på hur situationen är be föräldrarna komma till förskolan. 6. Meddela skolledningen. 7. Kontakta polisen inom 1 timme. (Kan variera beroende på barn och ålder) 8. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. UTOMHUS I FÖRSKOLAN/FRITIDS En förutsättning att man går till skogen eller på annan utflykt kräver att man i personalgruppen medvetet tar ställning och bedömer hur många vuxna som krävs för den aktuella utflykten. 1. Barngruppen samlas ihop i skogen med hjälp av visselpipa. 2. Kontrollera om de övriga barnen vet var det försvunna barnet är. 3. Platser dit barnet kan ha gått: Hem, förälders arbetsplats, mor- eller far föräldrar, syskon eller kompis. 4. En vuxen stannar kvar med den samlade gruppen. Man stannar på den plats där barnet försvann. (När övrig personal kommit till platsen går barngruppen tillbaka till förskolan). 5. Den andra vuxna tar sig tillbaka till förskolan. Där engageras de övriga vuxna. 6. Några avdelas till vidare sökande. 7. Någon informerar föräldrar, ber dem komma. 8. Kontakta polisen inom 1 timme. (Kan variera beroende på barn och ålder) 9. Någon meddelar skolledningen. 10. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. 11. Den personal som har den näst sista tiden på schemat måste vara beredd att stanna kvar om det är alltför många barn under eftermiddagen. 12. Τelefonen ska vara tillgänglig. 13. Om barngruppen är stor kan överblicken av gruppen underlättas om man stannar inomhus. 14. Om en olycka händer där ambulans krävs underlätta för den skadade ring 112 och begär ambulans meddela föräldrar avgränsa området till de andra barnen. 15.Om föräldrar eller annan vuxen inte finns till hands skickas barnet själv i ambulansen. 16.Ta hand om de övriga barnen. 17. Dokumentera under arbetets gång vad som sker. 37

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden All verksamhet i skolor, förskolor, bibliotek, badhus mm drabbas någon gång av den plötsliga och smärtsamma händelsen när någon

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Central krisgrupp Titel Namn Jobb Mobil Bostad Rektor Geneskolan Malin Petersson 26 53 62 073-086 68 44 765 27 Rektor Geneskolan Nicklas Wästlund 26

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 Reviderad 2013-12-10 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Krisledningsgrupp sid 4 Telefonlista sid 5 Allvarlig olycka/händelse i förskolan sid 6 Allvarlig olycka

Läs mer

Trygghetsplan. Sid 1 av 13

Trygghetsplan. Sid 1 av 13 Trygghetsplan 2014 Sid 1 av 13 Trygghetsplan Innehållsförteckning Trygghetsplan/RydebäcksMontessoriförskola Trygghetsplan för...2 Rydebäcks Montessoriförskola...2 HUR VI BEMÖTER NYA BARN OCH FÖRÄLDRAR...2

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Kris och katastrofplan

Kris och katastrofplan Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen 2015 1 Innehåll Handlingsberedskap 3 Rutiner för ökad beredskap vid olyckor 3 Krisgruppen 4 Krisgruppens arbetsgång 5 Handlingsplan för större olyckor

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan:

Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan: Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan: Ann Simonsson, akuten. Susanne Rydén, akuten. Camilla Karlsson, ambulansen. Lenita Petersson, ambulansen. Irene Forsberg, elevhälsan. Gunilla Ågren, elevhälsan.

Läs mer

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan Viktoriaskolan Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan reviderad Örebro hösten 2015 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan Handlingsplan vid krissituationer Förskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner vid utflykt...3 Hämtning av barn (vårdnadstvister)...3 När får ett barn inte lämnas ut?...4 Om ett barn inte blir hämtat...4 Om

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Efter att krisgruppen samlats och bestämt vilken generell plan som skall följas, görs följande av var och en.

Efter att krisgruppen samlats och bestämt vilken generell plan som skall följas, görs följande av var och en. Barn och ungdom Mjällby skola Christian Pröjtz/ Martin Åsman Direkttel 0456-816420 Direktfax 0456-50297 E-postadress christian.projtz@solvesborg.se martin.asman@solvesborg.se Efter att krisgruppen samlats

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning KRISPLAN FÖR Innehållsförteckning sid Bakgrund, syfte och mål 3 Vad är Kris? 4 Emotionell förstahjälp 5 Handlingsplan vid dödsfall 6 Självmord personal 7 Handlingsplan vid olycksfall 8 Handlingsplan vid

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov.

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. KRISPLAN EMILIASKOLAN Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. Innehåll 1. Krisgrupp 3 2. Viktiga telefonnummer 3 3. Ärendegång vid olycka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423

KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423 KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423 Aktuell personal och telefonnummer Elsebeth Östergaard Rektor 031-21 04 14 mobil 0706 272724 Karin Hammarskjöld Skolsköterska 031-21 37 97

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215 Gamla Uppsala skola Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 141215 2 (13) Innehåll Syfte med kris- och beredskapsplan 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista 3 Krisgruppens arbetsgång 4

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien

Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien "Håll fast, håll om, häll i, håll ut" (Fyra goda råd för att hjälpa dem som sörjer) Antagen av styrelsen december 2010 Uppdaterad september 2015

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

Förskolans tillsynsansvar

Förskolans tillsynsansvar Förskolans tillsynsansvar Råd och stöd Ett häfte med praktisk information För medarbetare vid Porsöns kommunala förskolor: Stranden, Sundet och Udden Innehållsförteckning Del 1 Tillsynsansvar och kriser

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

Krisplan. Parkskolan 2015-2016

Krisplan. Parkskolan 2015-2016 Krisplan Parkskolan 2015-2016 Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer 1 Krisgruppen på Parkskolan 2 Krislåda 2 Brand 3 Allvarlig olycka 4 Allvarlig skada eller sjukdom 5 Allvarligt hot 6 Allvarligt

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Stavsborgsskolans. handlingsplan. vid. olika krissituationer

Stavsborgsskolans. handlingsplan. vid. olika krissituationer Stavsborgsskolan 2006-04-16 Stavsborgsskolans handlingsplan vid olika krissituationer Mars 2006 Stavsborgsskolan Expedition tfn 08-718 88 14 E-post: Lars.Hultberg@nacka.se Almvägen 2 Rektor tfn 08-718

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter 2 INNEHÅLL 1. Inledning samt målsättning..... 3 2. Arbetsfördelning vid kris.. 4 2.1 Krisgruppen vid social- och

Läs mer

KRISPLAN. Föglö grundskola

KRISPLAN. Föglö grundskola 1 KRISPLAN Föglö grundskola 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dikt: Håll om mig 3 1. Stödgruppens funktion och medlemmar 4 2. Åtgärder vid plötsliga döds- och olycksfall 4 3. Om lärare/kollega dött eller om katastrof

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15

BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN. KRISTIANSTAD Lå 14/15 BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER PÅ C4:s GYMNASIUM OCH MUSIKSKOLAN I KRISTIANSTAD Lå 14/15 Innehåll Telefonnummer... 2 Ansvarsfördelning vid händelse av kris... 3 Akut större händelse utanför skolan...

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-02-25 1.0 Pär Blondell Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Yttre Ursviksskolan F-5 14/15 Krisplaner för dödsfall, större katastrofer, olyckor och andra situationer

Yttre Ursviksskolan F-5 14/15 Krisplaner för dödsfall, större katastrofer, olyckor och andra situationer Yttre Ursviksskolan F-5 14/15 Krisplaner för dödsfall, större katastrofer, olyckor och andra situationer Reviderad den 6 december 2013 Krisberedskap Krisgruppen: Rektor Jenny Forsell arbetet: 070-2042442

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Systematiskt barnsäkerhetsarbete. Jan Landström Säkerhetssamordnare Jan.landstrom@nacka.se

Systematiskt barnsäkerhetsarbete. Jan Landström Säkerhetssamordnare Jan.landstrom@nacka.se Systematiskt barnsäkerhetsarbete Jan Landström Säkerhetssamordnare Jan.landstrom@nacka.se Innehåll Definitioner Statistik Orsaken till skador och olyckor Arbetsmiljöfrågor Några verktyg i det systematiska

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan light version

Vår lokala likabehandlingsplan light version Vår lokala likabehandlingsplan light version 1 Stålhagens förskola Augusti 2015- juli 2016 Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien

Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien Beredskapsplan för krishantering på Svenska Skolan i Wien "Häll i, håll om, håll ut" (Tre goda råd för att hjälpa dem som sörjer) Uppdaterad och antagen av styrelsen december 2010 1 Telefonlista krisgruppen

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL En låda med material märkt KRIS finns i lärarrummet. Lådan innehåller ljus, tändstickor, vit duk, ram att ha foto i, musik, litteratur, elevlista

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr LERUM100, v 1.0, 2007-11-13 1 (14) Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Box 4088 Mjörnbotorget 0302-52 17 52 www.lerum.se Pg 3 31 43-9 443 12 Gråbo 0302-52 17 78 (fax) larande@lerum.se

Läs mer

Krisgruppen Bjärke enhet

Krisgruppen Bjärke enhet Krisgruppen Bjärke enhet Träffas varje år efter skoluppstarten och ser till så att all information, alla dokument, namn och telefonnummer är aktuella. Beredd på att samlas omgående på aktuell plats (om

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris Handlingsplan vid kris Att skapa beredskap att hantera kriser som berör elever och personal INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga telefonnummer Handlingsmodell vid akuta kriser Krissituationer med olyckor och dödsfall

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun

Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun Krisplan för Trollehöjdskolan Mullsjö Kommun 2012 10 01 Reviderad av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg Innehåll Krisgruppens medlemmar Handlingsplaner vid olika typer

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Krishanteringsplan vid:

Krishanteringsplan vid: Krishanteringsplan vid: Familjecentralen Långaveka förskola - Långavekaskolan Långåsskolan Långås förskola Morups förskola Ormvråkens förskola Skogstorpsskolan Solhagens förskola Smedjans förskola Vitklöverns

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN TOLVÅKERSKOLAN. för. Löddeköpinge Grundskola 7-9 KÄVLINGE KOMMUN. Reviderad 2013-06-24

KRISHANTERINGSPLAN TOLVÅKERSKOLAN. för. Löddeköpinge Grundskola 7-9 KÄVLINGE KOMMUN. Reviderad 2013-06-24 KRISHANTERINGSPLAN för TOLVÅKERSKOLAN Löddeköpinge Grundskola 7-9 KÄVLINGE KOMMUN Reviderad 2013-06-24 KRISHANTERINGSPLAN FÖR TOLVÅKERSKOLAN 7-9 Innehållsförteckning Krishanteringsplan..... 3 Skolans krisgrupp....

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

2012-09-12 KRISPLAN GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA

2012-09-12 KRISPLAN GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA KRISPLAN GAMLEBY FOLKHÖGSKOLA 1 INNEHÅLL sidan 1. Sammanfattning av krisgruppens åtgärder 3 2. Förhållningssätt 4 3. Åtgärdsplan 4 3.1 Vid kritisk händelse 4 3.2 Rutin vid meddelande om att något 4 allvarligt

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Första hjälpen och krisstöd. vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord

HANDLINGSPLAN. Första hjälpen och krisstöd. vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord HANDLINGSPLAN Första hjälpen och krisstöd vid allvarlig händelse; svår sjukdom, hot, olycka, dödsfall och självmord Planen har framarbetats för Utbildningsnämndens verksamheter Första upplagan 1994 Reviderad

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer