CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN"

Transkript

1 KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika krissituationer Hur når vi målsmän, och personalens anhöriga under dagtid? Rutiner vid skolresor, studiebesök och idrottsdagar Rutiner vid polisförhör med barn i skolan Rutiner vid misstanke om sexuella övergrepp PM för skolans kanslipersonal Rutiner vid misstanke om sexuella övergrepp Bilagetexter: Emotionell första hjälp. Reaktioner vid stress Debriefing. Praktiska principer för debriefing Sorgereaktioner hos barn Riktlinjer för omsorg Kontaktpersoner för personal Formulär för registrering av tel.samtal och besök Resurspersoner och organisationer SOS Alarm 112 BUP Svartbäcken G:la U-a Barn- och Familjesektion Församlingspräst St Perskyrkan Uppsalapolisen Arbetsmiljöverket Erik Berglund samordnare ledningskontoret , Lars Romanus skolchef grundskolan , Telefonlista över krisgruppens medlemmar Gunilla Söderström, rektor hem, Lisa Landerhjelm bitr. rektor hem, Cecilia Ljungdahl, skolpsykolog hem Lisa Linnarsson, skolsköterska hem Bill Nicholls, skoladministratör hem Mia Nilsson, skoladministratör hem Skolvaktmästare ankn. 245, CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN Du som kommer först till olycksplatsen: - Larma ambulans-brandkår-polis, telefon Säkra olycksplatsen för att förhindra ytterliggare olyckor. - Ge nödvändig medicinsk "första hjälpen". - Se till att någon följer med skadade till sjukhuset. - Kontakta rektor eller någon i skolans krisgrupp.

2 Krisgruppens arbete: - Kontakta anhöriga till skadade. - Samla alla berörda på en trygg och avskärmad plats. Ingen får gå hem direkt. - Se till att alla berörda ges tillfälle att kontakta sina anhöriga. - Ge emotionell "första hjälp", informera om stressreaktioner. (Se bilaga) - Ordna socialt kontaktnät för kvällen, t.ex. att personal finns tillgänglig på skolan. - Bestäm när gruppen skall ses nästa dag. (Se bilaga) - Informera alla berörda om händelsen. - Kontakta yrkesinspektionen. HANDLINGSPROGRAM VID OLIKA KRISSITUATIONER Elevs plötsliga dödsfall. Oväntade dödsfall, genom hastigt insjuknande, olycka eller självmord, drabbar klasskamraterna som en chock. Man har inte haft någon tid på sig att mentalt förbereda sig på dödsfallet och en del av tryggheten i världen försvinner plötsligt. Om en elev avlider plötsligt kontaktar den som först får vetskap om dödsfallet skolledningen eller någon i krisgruppen. Dessa kallar sedan till ett akutmöte där klassföreståndaren deltar. En person utses som kontaktperson till elevens hem. Förslag till ritualer vid skolelevs dödsfall. - Gemensam samling på skolgården vid flaggan. - Gemensam minnesstund i aulan. Minnesstunden kan omfatta tal från skolledare, några ord från klassföreståndare eller kamrat. - Diktläsning, sång eller musikstycke. - Tid avsätts i klassen för att prata om det som hänt, att arbeta med frågor runt döden, rita, skriva berättelser eller dikter, tända ljus etc. - Elever och skolpersonal bereds möjlighet att deltaga i begravningen. - Besök vid graven vid senare tillfälle. - Har eleven syskon på skolan bör man avsätta tid i den klassen och berätta vad som hänt. Elevs dödsfall efter sjukdom. Även om ett barn har varit allvarligt sjuk under en längre tid förbiser man ofta att berätta om sjukdomsförloppet, eller den senaste utvecklingen. Barnen förstår därför inte alltid vad som håller på att hända och är därför dåligt förberedda på dödsfallet. Att ge den här informationen kräver föräldrars medgivande. Den som får besked om dödsfallet kontaktar skolledning eller någon i krisgruppen. Möte med klassföreståndare och krisgrupp sker. Kontaktperson utses till den drabbade familjen. Klassföreståndaren samlar hela klassen, eventuellt tillsammans med några medlemmar i krisgruppen och berättar för barnen vad som hänt, enkelt och konkret. Tillfälle ges sedan till att arbeta med frågor som gäller döden. (Se förslag till ritualer vid skolelevs plötsliga död) Elevs försvinnande. Krisgrupp och klassföreståndare sammankallas. En kontaktperson utses att samarbeta med familj och polis. Kontaktpersonen är sedan informationsgivare till övrig berörd personal. För att undvika spekulationer beslutar krisgruppen hur information skall ges. All kontakt med press och radio/tv sköts av rektor.

3 Föräldrars dödsfall. Då förälders dödsfall blir känt informeras klassföreståndare, skolledning och elevvårdspersonal. En kontaktperson med hemmet utses, vanligen klassföreståndaren. Familjens önskemål respekteras när det gäller att informera klassen om dödsfallet. Beror dödsfallet på olycka eller självmord bör personer från krisgruppen närvara när information ges till eleverna. Information till berörd personal på skolan ges av klassföreståndaren. Våldssituationer eller vid hot om våld Det gäller situationer där människor riskerar att komma till allvarlig skada. I situationer där våld och hot uppstår ska alltid tillkallas skolledning och skolledning ska ev. tillkalla polis. Om skolledning inte är närvarande på skolan och händelsen är akut, ring till polisen eller 112. Överväg att ta hand om elever och personal som kan komma i kris. Samarbete med Previa finns. Händelsen dokumenteras och allvarliga incidenter ska alltid rapporteras till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar. Verket har 24 timmars bevakning. Skolbussolyckor. Räddningstjänsten kontaktar skolledningen, som sedan sammankallar krisgruppen på skolan. All information till press och radio/tv ges av rektor eller av denne utsedd person. Krisgruppen kontaktar anhöriga till de skadade och upprättar socialt kontaktnät. Information ges till alla elever och personal om olyckan. Samarbete kommer att ske med PKL angående krishantering. Hur når vi målsman under dagtid? Telefonnummer till elevers föräldrar under dagtid finns på expeditionen och hos skolsköterskan. Vid varje terminsstart ansvarar klassföreståndaren för att föräldrarnas hem och arbetstelefonnummer är aktuella, enligt fastställt formulär. Under terminen nyinflyttade elever ansvarar likaså klassföreståndaren för. Skolpersonals dödsfall Personalsamling ordnas på skolan. I samband med flaggning på halv stång sker, ges information till eleverna om vem som avlidit. Beroende på hur nära den avlidne stått eleverna, avsätts tid för att tala om dödsfallet i klassen. Möjligheter skall ges till de elever som vill deltaga i begravningen. De anställda kan, om de så önskar, lämna uppgift till rektor om vem de vill skall kontaktas om något inträffar. Situationer med hot och våld Det är omöjligt att göra en komplett handlingsplan för hot- och våldssituationer eftersom den ena händelsen inte är den andra lik. Det finns dock några punkter att tänka på: Efter det inträffade ska arbetsledaren se till att drabbade personer tas om hand och vid behov kontakta anhöriga. Lämna inte den drabbade ensam. Förvissa dig om att personen inte fått några fysiska skador. Om så är fallet se till att någon följer med på läkarbesöket. Det är viktigt att få prata igenom det som hänt. Kommunhälsan kan hjälpa med krisstöd. Berörd person tillåts inte gå hem utan någon form av bearbetning. Om någon publik förekommit, tas dessa om hand på lämpligt sätt. Händelser och tillbud ska dokumenteras och utredas. Grovt våld och allvarliga hot ska anmälas till arbetsmiljöverket och vid sjukskrivning även till försäkringskassan. Polisanmälan bör övervägas.

4 RUTINER VID SKOLRESOR, STUDIEBESÖK OCH IDROTTSDAGAR. Varje klasslärare antecknar på white-board i entrén datum och var klassen befinner sig på skolresa eller studiebesök. Idrottsläraren ansvarar för samma sak vid idrottsdagar. RUTINER VID POLISFÖRHÖR MED BARN I SKOLAN När det gäller förhör med elev under 18 år bör vårdnadshavaren närvara, om detta inte är till skada för utredningen. Det är polisens uppgift att informera föräldrarna om att förhör skall hållas på skolan. Kan föräldrarna ej närvara skall alltid någon från skolledningen eller elevvården deltaga. RUTINER VID MISSTANKE OM SEXUELLA ÖVERGREPP Vid misstanke om sexuella övergrepp mot barn, skall alltid skolledning eller elevvårdspersonal kontaktas. De misstänkta skall ej informeras. Elevvårdspersonal ansvarar för anmälan till sociala myndigheter. En utredning om sexuella övergrepp är mycket känslig och sker enligt mycket strikta regler. Utredningen kan förstöras om vi ställer frågor till eleven eller underrättar de misstänkta. PM FÖR SKOLANS KANSLIPERSONAL Den som först får kännedom om något som bedöms vara av vikt för skolans Kris - och Beredskapsgrupp informerar omedelbart rektor. Om Du ej kommer i kontakt med rektor, fortsätt att söka en av de övriga i skolans Kris - och Beredskapsgrupp. Kanslipersonalens uppgifter: - Ansvara för att skolans växel är bemannad. - Ansvara för att telefonnummer till föräldrar finns tillgängliga för rektor och ev. personal ur krisgruppen. - Registrera alla telefonsamtal och besök som berör händelsen enligt fastställt formulär. - Kopiera formuläret innan Du lämnar det vidare. - Ingen annan än rektor, eller av denne utsedd person, får ge information till anställda, elever, föräldrar och utomstående. DEBRIEFING Nedanstående moment ingår: - Introduktion - Faktagivande - Tankar kring det som hänt - Reaktioner - Symtom - Undervisning om stressreaktioner som kan uppkomma m.m. - Avslutning PRAKTISKA PRINCIPER FÖR DEBRIEFING 1. Diskutera regler för gruppen. 2. Uppmana deltagarna att prata om sina upplevelser: - vad som faktiskt inträffat - vad man tänkte - vilka känslor som väcktes - vilka stressreaktioner som uppstod. 3. Uppmana deltagarna att ömsesidigt stödja och hjälpa varandra att dela upplevelser och känslor.

5 4. Om någon gråter, ge tid och uppmärksamhet i lugn och ro. 5. Ledaren skall lyssna aktivt - fråga, undra, klargöra. 6. Låt gruppen finna sin egen form. 7. Låt ilskan komma fram utan att man letar syndabockar. 8. Informera om stressreaktioner och organisera någon form av kollegastöd. 9. Avslutning av mötet: - hur vill deltagarna gå vidare - praktiska önskemål - utvärdera debriefingen - diskutera behovet av nytt möte. SORGEREAKTIONER HOS BARN Sorgereaktionen kan se olika ut beroende på barnets ålder, vilket släktskap eller relation barnet har till den döde och vilket stöd barnet får från omgivningen. Barn ser annorlunda på döden, just för att de är barn, men de sörjer lika länge som en vuxen. Här följer en sammanställning av olika sorgereaktioner hos barn och vilka symtom de kan visa då de sörjer. Sorgereaktioner kan gälla vid dödsfall men även förekomma vid sjukdom, olyckor och separationer. Omedelbara kris och sorgereaktioner Barn reagerar olika på kriser och dödsfall. Som vuxen måste man vara beredd på att möta olika akuta reaktionssätt hos barnen. CHOCK OCH MISSTRO: Särskilt äldre barn reagerar med chock och misstro. Yttranden som "det kan inte vara sant" förekommer ofta. Chockreaktionen är ett skydd som gör det möjligt att ta till sig situationen gradvis. RÄDSLA OCH PROTESTER: Starka känslor kan väckas. Känslorna kan ageras ut, eller barnet sluter sig inom sig själv. APATI OCH FÖRLAMNING: Känslolöshet, likgiltighet, bristande engagemang och intresse. FORTSÄTTANDE AV NORMALA AKTIVITETER SOM OM INGET HAR HÄNT: Barnet i en akut krisreaktion hjälps genom att mötas av omsorg och förståelse, att någon ger sig tid till att lyssna. Det är också viktigt att barnet får saklig information om vad som sker och att det skyddas mot onödig stress (t.ex. massmedia). I en krissituation höjs en persons medvetande och det som händer runt personen ger starka minnesbilder, som senare kan återkomma. Senare sorgeraktioner Ångest: - Rädd för att vara ensam - Rädd för mörker - Rädd att bli sjuk - Sömnsvårigheter, mardrömmar. Förnekelser: - Barn har olika förklaringar för hemska saker som har hänt. De kan säga att pappa rest bort, då han i själva verket har avlidit. Dessa förnekanden kan hindra att barnets sorgebearbetning kommer igång. SKULD, SJÄLVFÖREBRÅELSE, SKAM: Barnet kan skämmas för att det inte talat om för den döde hur mycket det tyckt om denne. Särskilt svåra skuldkänslor kan uppträda då en förälder begått självmord och barnet inte kan få någon förklaring till det inträffade. Ofta kan

6 inte den kvarvarande föräldern eller släktingar ge någon hjälp, då de själva måste bearbeta sina skuldkänslor. SOCIAL TILLBAKADRAGENHET: Barnet vill inte vara med på raster eller träffa kamrater. TRISTESS, DEPRESSION, LÄNGTAN, SAKNAD OCH VREDE: Barnet kan känna sig övergivet och längta efter en gemenskap som inte längre finns. Dessa känslor kan omvandlas till vrede. Det kan vara så att vreden kan riktas mot en allvarligt sjuk eller döende förälder medan denne fortfarande är i livet. Barnet blir hjälpt om man låter det uttrycka sin vrede och klä sina känslor i ord, samtidigt som man bejakar barnets känslor. UPPMÄRKSAMHETSKRÄVANDE BETEENDE: Barnet kan bli hyperaktivt i skolan och ständigt pocka på lärarens uppmärksamhet. SKOLSVÅRIGHETER: Kan yttra sig i passivitet eller koncentrationssvårigheter. PSYKOSOMATISKA SYMTOM: Magont, huvudvärk och sängvätning. BILAGOR EMOTIONELL FÖRSTA HJÄLP 1. Samla alla inblandade på en trygg och avskärmad plats. 2. Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga. 3. Ge omsorg och värme (mat, dryck, filtar etc.). 4. Placera alla deltagare i grupper. Ge deltagarna möjlighet att prata om det inträffade och att få uttrycka sina känslor. 5. Ge extra omsorg, uppmärksamhet till de som behöver det. 6. Undvik att leta efter syndabockar. 7. Informera om stressreaktioner som kan komma (se nedan). 8. Ordna så att alla har tillgång till någon att prata med under kvällen-natten. 9. Bestäm när gruppen skall träffas nästa dag, innan deltagarna går hem. Ingen bör gå innan mötet är avslutat. REAKTIONER VID STRESS - Ångest - oro - rastlöshet - Känslomässigt labil - Skuldkänslor - Irritation - Muskelspänningar - Överreaktion på ljud - Sömnproblem/mardrömmar - Återkommande tankar om händelse - Rädsla för olycksstället - Problem med minne/koncentration - Tendens att isolera sig - Depression RIKTLINJER FÖR OMSORG Det är viktigt med en öppen och ärlig kommunikation: Ge barnen åldersriktiga förklaringar Ge så klara besked som Du kan Undvik abstrakta förklaringar Omskriv inte döden. Säg inte att någon har "gått bort". Ge barnet tid till tankemässig bearbetning: Tillåt frågor och samtal

7 Låt samtalen bli korta Se på bilder av den döde Besök kyrkogården Acceptera barnens lek. Gör förlusten verklig för barnet: Var inte rädd för att visa Dina egna känslor Låt de barn som vill deltaga i begravningen Låt minnen av den döde vara framme Ta inte genast bort bänken i skolan och låt teckningar hänga kvar. Sorgereaktioner och riktlinjer för omsorg är hämtade från Atle Dyrgrov KONTAKTPERSONER FÖR PERSONAL (Texta) Namn: Kontaktperson 1: (ange gärna relation) Hemtelefon: Arbetsplats och arbetstel: Kontaktperson 2: (ange gärna relation) Hemtelefon: Arbetsplats och arbetstel: Övriga upplysningar: Formulär för registrering av telefonsamtal och besök Datum: Klockan: Besök/Telefon Namn: Telefon: Ärende: Vill bli uppringd: Ja / Nej Lämnat ärendet vidare till:...signatur Vidtagen åtgärd:...signatur

Kris- och beredskapsplan för Almunge skola 2012-11-29. Kris- och beredskapsplan för Almunge skola

Kris- och beredskapsplan för Almunge skola 2012-11-29. Kris- och beredskapsplan för Almunge skola Kris- och beredskapsplan för Almunge skola 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Telefonlista till resurspersoner och organisationer 2 Vad menas med krisgrupp och krissituation 4 Checklista vid olycksfall 5 Checklista

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan

Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan Läsåret 2015/16 En krissituation för skolan innebär att en händelse av sådan art inträffar att skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215

Gamla Uppsala skola. Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015. Uppdaterad 141215 Gamla Uppsala skola Kris- och beredskapsplan Läsåret 2014-2015 Uppdaterad 141215 2 (13) Innehåll Syfte med kris- och beredskapsplan 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista 3 Krisgruppens arbetsgång 4

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Kris- och beredskapsplan för IT- Gymnasiet i Helsingborg

Kris- och beredskapsplan för IT- Gymnasiet i Helsingborg Sida 1 (18) Kris- och beredskapsplan för IT- Gymnasiet i Helsingborg 2015/16 Kris och beredskapsplanen är en handledning för krisgruppen och skolans personal. Arbetet vid kriser förutsätter ett öppet och

Läs mer

Fredrika Bremerskolan. Kris- och beredskapsplan Läsåret Uppdaterad

Fredrika Bremerskolan. Kris- och beredskapsplan Läsåret Uppdaterad Fredrika Bremerskolan Kris- och beredskapsplan Läsåret 2015-2016 Uppdaterad 151215 2 (12) Innehållsförteckning Syfte med kris-och beredskapsplan... 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista... 3 Krisgruppens

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

KRIS- OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS- OCH BEREDSKAPSPLAN von Bahrs skola KRIS- OCH BEREDSKAPSPLAN Uppsala 2017-09-05 Von Bahrs skola Heidenstamsgatan 67 754 27 Uppsala Telefon: 018-727 58 70 Fax: 018-727 58 68 www.vonbahrsskola.uppsala.se 2 (16) Innehåll Telefonlista

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Rutin vid krissituationer Backaskolan

Rutin vid krissituationer Backaskolan Rutin vid krissituationer Backaskolan Innehåll : 01 Telefonlista Krisgruppen 02 Telefonlista organisationer 03 Krisgruppens arbetsuppgifter 04 Dödsfall-personal 04.1 I den berörda gruppen 04.2 I de övriga

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

Bildningsförvaltningen Område Öst

Bildningsförvaltningen Område Öst Bildningsförvaltningen Område Öst 20180815 Handlingsplan mot hot och våld i arbetsmiljön Varje situation som innehåller hot eller våld ska resultera i en reaktion från verksamheternas personal. På område

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Fredrika Bremerskolan. Kris- och beredskapsplan Läsåret Uppdaterad

Fredrika Bremerskolan. Kris- och beredskapsplan Läsåret Uppdaterad Fredrika Bremerskolan Kris- och beredskapsplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 161123 2 (13) Innehållsförteckning Syfte med kris-och beredskapsplan... 3 Krisgruppens medlemmar och telefonlista... 3 Krisgruppens

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer Bildningsförvaltningen Råssnässkolan

Handlingsplan för krissituationer Bildningsförvaltningen Råssnässkolan Handlingsplan för krissituationer Bildningsförvaltningen Råssnässkolan 20180903 1 2 Handlingsplan för krissituationer inom bildningsförvaltningens verksamheter Innehåll sid Krisgruppen 3 Externa telefonnummer

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Sandaredskolan F-6 HANDLINGSPLAN VID KRIS

Sandaredskolan F-6 HANDLINGSPLAN VID KRIS HANDLINGSPLAN VID KRIS Sandaredskolan F-6 2017/2018 1 Innehåll 1. Syfte och funktion för krisgruppen... 3 1.1 Krisgruppen... 3 1.2 Stödverksamhet... 3 2. Ansvarsfördelning... 4 2.1 Sammankallande... 4

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

KRISHANTERING HANDLINGSPLAN VID OLYCKOR, KATASTROFER, DÖDSFALL

KRISHANTERING HANDLINGSPLAN VID OLYCKOR, KATASTROFER, DÖDSFALL Reviderad 2017-09-11 KRISHANTERING HANDLINGSPLAN VID OLYCKOR, KATASTROFER, DÖDSFALL EBERSTEINSKA GYMNASIET INNEHÅLL Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan Information och kontakt

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer i skolan och på fritidshemmet Läsåret 2018/2019

Handlingsplan vid krissituationer i skolan och på fritidshemmet Läsåret 2018/2019 Handlingsplan vid krissituationer i skolan och på fritidshemmet Läsåret 2018/2019 Mål: Att all personal på skolan ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Karolinerskolans krisplan. Att krisgruppen

Läs mer

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.4) Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2006-05-03 74 Revisions datum

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATION

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATION HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATION FJÄLLGYMNASIET Jesper Englund Läsåret 17-18 Innehåll OM HANDLINGSPLANEN... 3 Kärngruppen... 3 Kontaktgruppen... Fel! Bokmärket är inte definierat. Stödgruppen... 3 Övriga

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

All personal har ansvar för att ge medmänskligt stöd till dem som visar behov av det.

All personal har ansvar för att ge medmänskligt stöd till dem som visar behov av det. 2008-09-18 Krisplan för vuxenutbildningen Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland studerande och anställda, i en atmosfär av medmänsklighet och förståelse, få ett bra omhändertagande

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Akut våldshändelse, hot om våld eller olycksfall 4 Uppgifter om anhörigs arbetsplats och telefonnummer

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

KRISPLAN OCH KRISHANTERING

KRISPLAN OCH KRISHANTERING KRISPLAN OCH KRISHANTERING för Torsbergsgymnasiet 2018/19 Olycksfall Om en olycka inträffar och akut hjälp behövs så skall ambulans tillkallas via telefon 112. Slå nollan två gånger om du går genom skolans

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer