Hälsodata områdesfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsodata områdesfakta"

Transkript

1 Hälsodata 0 - områdesfakta Källor Det kan finnas anledning att lite noggrannare presentera några av de viktigaste källorna till den data som presenteras i bladet: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor?, är en årlig nationell enkätstudie som följer hur befolkningen mår. Undersökningen genomfördes för första gången 00 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner. SCB anlitas för genomförandet. Enkäten skickas ut till ett urval personer i åldersgruppen 6 till 8 år. Den innehåller frågor om fysiskt och psykiskt välbefinnande, tandhälsa och tandvård, vårdutnyttjande, levnadsvanor, hem och hushåll, trygghet och sociala relationer samt ekonomiska förhållanden. För att skapa tillräckligt stora redovisningsgrupper när det gäller resultat på mellanområdesnivå, så har data för åren lagts samman. HLV Drogvaneundersökningen genomförs av s Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Enkäten besvaras av elever i åk 9 och gymnasiets år. Undersökningen har genomförts år 00, 007, 00 och 0. Frågorna rör elevernas erfarenhet av alkohol, narkotika och tobak samt deras skol- och familjesituation. DVU I Hälsodata 0 presenteras några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan i en form som möjliggör jämförelser såväl mellan som inom stadsdelar. Det finns ett blad för varje SDN vilket innebär att det väl kompletterar de socioekonomiska data som varje år publiceras i sbladet och Äldrebladet - äldres boende. Eftersom de hälsomässiga utmaningarna och möjligheterna varierar i livets olika skeden beskrivs befolkningens hälsosituation med fokus på fyra åldersgrupper: Förskolebarn (0-5 år) Skolbarn (6-7 år) Personer mitt i livet (8-6 år) Äldre (65+ år) Då det rör sig om relativt stabila indikatorer planeras nästa blad utkomma om tre år, Nya Högsbo 7. Nya Frölunda 8. Stora Askim 9. Södra Västkusten 0. Centrala Tynnered Södra Skärgården. Torslanda. Västra Biskopsgården. Östra Biskopsgården 5. Kärrdalen/Slättadamm. Östra. Norra. Centrala. Södra 5. Bergsjön 6. Kortedala 7. Gamlestaden/Utby 8. Stora Delsjökroken 9. Stora Bagaren 0. Stora Sigfridsplan. Norra. Södra. Linnéplatsen. Stigbergstorget 5. Mariaplan 6. Centrala 7. Norra Älvstranden 8. Litteraturstråket 9. Tuve 0. Övre Hisingen VEGA VEGA är en gemensam databas för öppen och sluten vård, privat och offentlig vård, primärvård och specialistsjukvård. Den innehåller vård som ges inom Västra Götalandsregionen, men även vård som invånarna får utanför regionen. Hälsodata 0 är framtaget i samverkan mellan s Stad och Västra Götalandsregionen, och hittas på Om du har frågor kring ämnesområdet eller statistiken så är du välkommen att kontakta: Anna Lagerquist, eller Barbara Rubinstein, Mellanområden för folkhälsoarbetet i s stad är indelad i tio stadsdelsnämndsområden (SDN). Varje SDN är i sin tur indelad i ett antal primärområden. finns det 96 primärområden i staden. Varje primärområde är i sin tur uppbyggt av basområden som är den tredje och minsta byggstenen i stadens officiella områdesindelning. Det finns 9 basområden i och principen bakom deras gränsdragning är en så likartad bebyggelse som möjligt inom respektive område och hänsyn tagen till bl.a. markanvändning och naturliga barriärer. Primärområdena är ofta folkmängdsmässigt för små för att kunna användas vid redovisning av hälsodata - både när det gäller register- och enkätdata men även medellivslängd. För att ändå möjliggöra jämförelser inom SDN har en gruppering av primärområden tagits fram av utvecklingsledare folkhälsa i. Dessa s.k. mellanområden är trettio till antalet och alltså sammansatta av ett eller flera primärområden, dock utan att skära över SDN-gränser (de ligger alltså mellan primärområden och SDN).

2 Definitioner och förklaringar Utländsk bakgrund År: 0 Källa: SCB Övervikt och fetma 0 Barnhälsovården, VGR Låg födelsevikt 00-0 Folkhälsomyndigheten Rökare i hemmiljön 0 Barnhälsovården, VGR Amning 0 Barnhälsovården, VGR Behov av uppföljning 0 Barnhälsovården, VGR antibiotika 0 Läkemedelsregistret, VGR Inskrivna i förskola 0 Procapita Skador 0 VEGA, VGR Kariesfrihet 00-0 Tandvårdsenheten, VGR Godkänd i samtliga ämnen 0 GR Skolk 0 Drogvaneundersökningen Skoltrivsel 0 Drogvaneundersökningen Bor med båda föräldrarna 0 Drogvaneundersökningen God föräldrarelation 0 Drogvaneundersökningen Tidig debut - alkohol, tobak 0 Drogvaneundersökningen Psykiatrisk diagnos, barn 0 VEGA, VGR 0 Drogvaneundersökningen Tobakskonsumtion 0 Drogvaneundersökningen Utrikes födda personer eller personer födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar Utgår från ISO-BMI (kg/m²) - BMI-definitioner översatta till barnförhållanden. Övervikt: ISO-BMI >5 (BMI > 7,55 för pojkar, BMI > 7,8 för flickor) Fetma: ISO-BMI > 0 (BMI > 9,9 för pojkar, BMI > 9,5 för flickor) Andel födda med en födelsevikt under 500 gram. Treårsmedelvärde Rökare i barnets hemmiljö är en person som stadigvarande (minst dagar per månad) bor på samma adress som barnet och inhalerar tobaksrök minst en gång per dag Barn som ammas helt eller delvis Barn som vid,5-årskontrollen på BVC bedöms behöva en uppföljning, t.ex. i form av grundligare undersökning, remiss eller konsultation Andel som förskrivits och hämtat ut antibiotika på recept Andel inskrivna i förskola utifrån boende, oavsett placeringsområde och regi, Andel som sökt vård på grund av skador Andel som bedömts som kariesfria. Fyraårsmedelvärde Andel med minst betyget G i samtliga ämnen i åk9 utifrån boende, oavsett placeringsområde och regi Andel som uppgett att de brukar skolka från skolan minst en gång per månad Andel som uppgett att de trivs mycket bra eller ganska bra i skolan Andel som uppgett att de bor med båda sina föräldrar Andel som uppgett att de vanligtvis är mycket nöjda eller nöjda med sitt förhållande till sin familj Andel i årskurs nio som uppgett att de drack alkohol respektive använde tobak vid års ålder eller tidigare Andel som registrerats i sjukvården med en psykiatrisk diagnos. Det inkluderar familjerelationsproblem, anpassningsproblem, stressreaktioner, depressiva besvär, ätstörningar, ångest och hyperaktivitet Andel som uppgett att de minst en gång i månaden under de senaste tolv månaderna vid ett och samma tillfälle har druckit en mängd alkohol motsvarande en helflaska vin Andel som uppgett att de rökt eller snusat under de senaste tolv månaderna narkotika 0 Drogvaneundersökningen Barnfattigdom 0 Rädda Barnen Pågående LSS-ärenden Treserva Psykiatrisk sjuklighet, vuxna 0 VEGA, VGR Medellivslängd SCB Självskattad dålig hälsa Hälsa på lika villkor? Ekonomisk stress Hälsa på lika villkor? Lågt socialt kapital Hälsa på lika villkor? Stillasittande Hälsa på lika villkor? Riskabla alkoholvanor Hälsa på lika villkor? Dagligrökning Hälsa på lika villkor? Ensamboende Hälsa på lika villkor? Social isolering Hälsa på lika villkor? - emotionellt Hälsa på lika villkor? - praktiskt Hälsa på lika villkor? Ej kontantmarginal Hälsa på lika villkor? Otrygghet Hälsa på lika villkor? Diabetes 0 Fallskador 0 VEGA, VGR VEGA, VGR Lugnande och sömnmedel 0 Läkemedelsregistret, VGR Andel som uppgett att de någon gång har använt narkotika Andel barn som lever i en familj som antingen har låg inkomststandard (lägre än normerad nivå för baskonsumtion) eller har beviljats försörjningsstöd barn 0-8 år med pågående LSS-ärende Andel som registrerats i sjukvården med en psykiatrisk diagnos. De vanligaste är depressioner, ångest, alkoholberoende och, för äldre, demens Återstående förväntad medellivslängd - sammanfattar dödligheten i alla åldrar under en period. Här fem år för att utjämna tillfälliga toppar och dalar Andel som bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt Andel som uppgett att de under de senaste tolv månaderna haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar mm. Andel som svarat nej på frågan Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor? Andel som uppgett att de har en stillasittande fritid, dvs rör sig mindre än två timmar per vecka Andel som antingen uppgett att de regelbundet dricker sig berusade eller som mha frågeinstrumentet AUDIT-C klassats som riskkonsumenter Andel som uppgett att de röker dagligen Andel som uppgett att de inte delar bostad med någon Andel som uppgett att de under de senaste tolv månaderna inte deltagit i någon av i enkäten uppräknade gemensamma aktiviteter Andel som uppgett att de inte har någon att dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt Andel som uppgett att de inte kan få hjälp av någon med praktiska problem eller vid sjukdom Andel som uppgett att de i en oförutsedd situation inte kan skaffa fram kr på en vecka Andel som uppgett att det händer att de avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade Andel som registrerats i sjukvården med diagnosen diabetes Andel som sökt vård på grund av fallskador Andel som förskrivits och hämtat ut lugnande och/eller sömnmedel på recept

3 Hälsodata år 6-7 år Ökad risk Geografi Östra 6-7-åringar och andel av befolkningen 0 år -5 år Utländsk bakgrund Norra 6-7 år Utländsk bakgrund Andel* Centrala * 7 % 5 6 Södra Östra 9 75 % Norra % Centrala % Barnfattigdom, Rädda Barnen (%) Pågående LSS-ärenden, 0-8 år Södra % % Stadsdelen 8 5 % * Andel av 0-5-åringarna * Andel av 6-7-åringarna 0-5-åringar och andel av befolkningen Östra Norra Centrala Södra Vikt, andel (%) vid,5 års ålder Övervikt Fetma Låg födelsevikt % Skolresultat - godkänd i samtliga ämnen, åk9 Flickor Pojkar Östra Norra Centrala 5 5 Södra Familj och skola, stadsdelsnivå Skolk Skoltrivsel Bor med båda föräldrarna Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % God föräldrarelation Strecket ( ) visar svärdet Rökare i hemmiljön, 0- veckor % Amning vid mån 6 7 Behov av uppföljning,,5 årskontroll % antibiotika 0, 0-5 år % Andel inskrivna i förskola 0 8 Tidig debut (före år) Alkohol Tobak Skador Psykiatrisk diagnos Kariesfrihet 6-7 år 6-7 år 6 år år Flickor Pojkar Flickor Pojkar Östra Norra Centrala % % % % % 5 Södra % % % % % % % 5 7 Östra Norra Centrala Skador 0-5 år Flickor Pojkar % % Södra % % % % Kariesfrihet år Ålder ANT, stadsdelsnivå Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % % Tobakskonsumtion % % narkotika Strecket ( ) visar svärdet 7 år 5 år

4 Östra Norra Centrala Södra Västra % % % % % Östra Norra Centrala Södra % % år % % % % % % % Andel % % % 0 - år % Hälsodata år med data på stads- och stadsdelsnivå. Istället kan man jämföra med övriga 8-6-åringar och andel av befolkningen Medellivslängd Stadsdelar år 0 - år 5-6 år Åldersfördelning HLV-diagram 65 år 8 år 6 år Data på mellanområdesnivå från Hälsa på lika villkor är inte helt jämförbar Östra Norra Centrala Södra 5-6 år % % % % Samtliga mellanområdens värden ligger inom det mörkrosa bandet (här 6-) Områdets värde som stapel 8-6 år % % % 5 0 Östra Norra Centrala Södra mellanområden. Områdets faktiska värde Ensamboende Social isolering 65+-åringar och andel av befolkningen Östra Norra Centrala Södra % % % % % % % 80 % 00 Utvalda indikatorer, HLV 65-8 år - emotionellt % - praktiskt % % % Förväntad återstående livslängd vid 65 år (år), 8, 9, 9,7 9,5 0,8 % 7,8 5,8 6, 6,5 6,5 7,8 Ej kontantmarginal Otrygghet Stillasittande % Östra Västra Östra Östra Norra Centrala Södra Stadsdelsnivå: 8-9 år 0 - år 5-6 år Självskattad dålig hälsa % % Förväntad återstående livslängd vid födseln, år Östra Norra Centrala Södra Ekonomisk stress % % % , 79,5 85,5 8,8 85, 79,6 80,0 7, 79,5 75, 80, 76, 79,5 7,7 8, 76, 8, 77, 8,6 77,6 8, 77,7 8, 77,5 80,8 76, 8, 77, 8,7 77,5 8, 77,5 8,8 78, 8, 78,9 Utvalda indikatorer, HLV 8-6 år Lågt socialt kapital % 5 5 Stillasittande % % % % % % Riskabla alkoholvanor % % % Dagligrökning % % % Strecket ( ) visar svärdet Östra Norra Centrala Södra % Fallskador, andel som sökt vård Östra Norra Centrala Diabetes, andel % % % % % % % % Södra % % % % % % % % % % % 5 Lugnande och sömnmedel, andel användare 7 5 % % %

5 Hälsodata Östra år 6-7 år 0-5-åringar och andel av befolkningen Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Östra 0 år -5 år % % % % % 50 Utländsk bakgrund Andel* * Andel av 0-5-åringarna Ökad risk Geografi Barnfattigdom, Rädda Barnen (%) Stadsdelen Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Pågående LSS-ärenden, 0-8 år åringar och andel av befolkningen Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Östra 6-7 år Utländsk bakgrund * % % % 76 * Andel av 6-7-åringarna Vikt, andel (%) vid,5 års ålder Östra Övervikt Fetma Låg födelsevikt % Skolresultat - godkänd i samtliga ämnen, åk9 Flickor Pojkar Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Östra Familj och skola, stadsdelsnivå Skolk Skoltrivsel Bor med båda föräldrarna Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % % God föräldrarelation Strecket ( ) visar svärdet Östra Rökare i hemmiljön, 0- veckor % Amning vid mån 7 7 Behov av uppföljning,,5 årskontroll % % antibiotika 0, 0-5 år Andel inskrivna i förskola Östra 0 8 Tidig debut (före år) Alkohol Tobak Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Östra Flickor Skador 6-7 år Pojkar Psykiatrisk diagnos Kariesfrihet 6-7 år 6 år år Flickor Pojkar % % 5 % 7 6 % % % 5 7 Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Östra Skador 0-5 år Flickor Pojkar % % % Kariesfrihet år Ålder ANT, stadsdelsnivå Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Tobakskonsumtion % narkotika % 7 år Pojkar, 7 år % Strecket ( ) visar svärdet år

6 Västra Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Östra år 0 - år % % % % 0-7Högsbo - % Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Östra - % % 5-6 år Andel 67 5 % 86 % 8-9 år % % % % % 0 - år % % % Hälsodata Östra år med data på stads- och stadsdelsnivå. Istället kan man jämföra med övriga 8-6-åringar och andel av befolkningen Medellivslängd Stadsdelar Åldersfördelning HLV-diagram Data på mellanområdesnivå från Hälsa på lika villkor är inte helt jämförbar 5-6 år % % % % Samtliga mellanområdens värden ligger inom det mörkrosa bandet (här 6-) Områdets värde som stapel 65 år 8 år 6 år Bergsjön 8-6 år % % 5 Kortedala 0 Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby mellanområden. Områdets faktiska värde Gamlestaden/Utby Ensamboende % Social isolering 65+-åringar och andel av befolkningen Bergsjön % Kortedala 6 80 Gamlestaden/Utby , 0, 0,,7 6, 6, Östra ,7 5, % 0,8 7,8 % Utvalda indikatorer, HLV 65-8 år - emotionellt % - praktiskt % % Förväntad återstående livslängd vid 65 år (år) Ej kontantmarginal Otrygghet Stillasittande Östra Västra Östra Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Stadsdelsnivå: 8-9 år 0 - år 5-6 år Självskattad dålig hälsa % % % Förväntad återstående livslängd vid födseln, år Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Östra Ekonomisk stress % % % % ,8 7,8 78,9 7,0 79, 7, 80, 7,9 8, 75, 8,6 76, 8,6 78, 8,8 75,8 8, 76,6 80,9 75, 8, 77,5 % 8,0 7,9 8,8 78, Utvalda indikatorer, HLV 8-6 år Lågt socialt kapital Stillasittande % % % Riskabla alkoholvanor % % % 8,0 75,6 8, 78,9 Dagligrökning % % Strecket ( ) visar svärdet Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby % % Östra Bergsjön Kortedala Gamlestaden/Utby Östra % Fallskador, andel som sökt vård % % % % % % % % Diabetes, andel % % % % % % % % 6 Lugnande och sömnmedel Östra, andel användare 7 5

7 Hälsodata år 6-7 år Geografi 0-5-åringar och andel av befolkningen Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan 0 år -5 år % % % % % 008 Utländsk bakgrund Andel* % * Andel av 0-5-åringarna Ökad risk Barnfattigdom, Rädda Barnen (%) Stadsdelen Pågående LSS-ärenden, 0-8 år Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan åringar och andel av befolkningen Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan 6-7 år Utländsk bakgrund * % % 5 56 % 8 * Andel av 6-7-åringarna Vikt, andel (%) vid,5 års ålder Övervikt Fetma Låg födelsevikt % % Skolresultat - godkänd i samtliga ämnen, åk9 Flickor Pojkar Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan Familj och skola, stadsdelsnivå Skolk Skoltrivsel Bor med båda föräldrarna Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % % God föräldrarelation Strecket ( ) visar svärdet Rökare i hemmiljön, 0- veckor % Amning vid mån 8 7 Behov av uppföljning,,5 årskontroll % antibiotika 0, 0-5 år % Andel inskrivna i förskola 0 8 Tidig debut (före år) Alkohol Tobak Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan Flickor Skador 6-7 år Pojkar Psykiatrisk diagnos Kariesfrihet 6-7 år 6 år år Flickor Pojkar 8 6 % % % 8 6 % % 8 7 % % % % % Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan Skador 0-5 år Flickor Pojkar % % % % % % % % % % % Kariesfrihet år Ålder ANT, stadsdelsnivå Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % Tobakskonsumtion % narkotika Strecket ( ) visar svärdet år 5 år

8 Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan Västra år 0 - år % - 77Högsbo Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan % 5-6 år Andel 585 % % år % % % % % % 0 - år % % Hälsodata år med data på stads- och stadsdelsnivå. Istället kan man jämföra med övriga 8-6-åringar och andel av befolkningen Medellivslängd Stadsdelar Åldersfördelning HLV-diagram Data på mellanområdesnivå från Hälsa på lika villkor är inte helt jämförbar 5-6 år % % % % % % % % Samtliga mellanområdens värden ligger inom det mörkrosa bandet (här 6-) Områdets värde som stapel 65 år 8 år 6 år Stora Delsjökroken 8-6 år % % 5 Stora Bagaren 0 Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan mellanområden. Områdets faktiska värde Stora Sigfridsplan Ensamboende Social isolering 65+-åringar och andel av befolkningen Stora Delsjökroken 9 5 Stora Bagaren 68 Stora Sigfridsplan 5 %, 0,, 8,6 7,5 0, , 8,5 % 0,8 7,8 % % Utvalda indikatorer, HLV 65-8 år - emotionellt % - praktiskt % % Förväntad återstående livslängd vid 65 år (år) Ej kontantmarginal Otrygghet Stillasittande % Östra Västra Östra Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan Stadsdelsnivå: 8-9 år 0 - år 5-6 år Självskattad dålig hälsa % % Förväntad återstående livslängd vid födseln, år Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan Ekonomisk stress , 79, 8, 78,7 8,8 79,5 8,7 76,6 8, 78, 8,6 79,6 8,8 8, 85,6 8,8 86,6 8,7 8,6 78,5 8, 77,5 % % % % % 8, 79, 8,8 78, Utvalda indikatorer, HLV 8-6 år Lågt socialt kapital Stillasittande % Riskabla alkoholvanor % 8,8 80,0 8, 78,9 Dagligrökning Strecket ( ) visar svärdet Stora Delsjökroken % % Stora Bagaren Stora Sigfridsplan % Stora Delsjökroken Stora Bagaren Stora Sigfridsplan Fallskador, andel som sökt vård % % % % % % % % % Diabetes, andel % % % % % % % Lugnande och sömnmedel, andel användare 7 5 %

9 Hälsodata år 6-7 år 0-5-åringar och andel av befolkningen 0 år -5 år Utländsk bakgrund Andel* Norra Södra % % % % * Andel av 0-5-åringarna Ökad risk Geografi 6-7-åringar och andel av befolkningen Norra 6-7 år Utländsk bakgrund Södra * Norra 66 7 Södra 88 6 Barnfattigdom, Rädda Barnen (%) Pågående LSS-ärenden, 0-8 år % Stadsdelen 5 % * Andel av 6-7-åringarna Vikt, andel (%) vid,5 års ålder Övervikt Fetma Låg födelsevikt % % Skolresultat - godkänd i samtliga ämnen, åk9 Flickor Pojkar Norra 8 Södra Familj och skola, stadsdelsnivå Skolk Skoltrivsel Bor med båda föräldrarna Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % God föräldrarelation Strecket ( ) visar svärdet Rökare i hemmiljön, 0- veckor % Amning vid mån 7 Behov av uppföljning,,5 årskontroll % antibiotika 0, 0-5 år % Andel inskrivna i förskola Tidig debut (före år) Norra Södra Flickor % Skador 6-7 år Pojkar Psykiatrisk diagnos Kariesfrihet 6-7 år 6 år år Flickor Pojkar % % 6 % % % Alkohol Tobak % % % % % % 7 6 Norra Södra Skador 0-5 år Flickor Pojkar % % % Kariesfrihet år Ålder ANT, stadsdelsnivå Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % Tobakskonsumtion narkotika Strecket ( ) visar svärdet år 5 år

10 Norra Södra Västra 7-5Högsbo år 0 - år % Norra Södra % 8-9 år % % % 0 - år % % % % % Hälsodata år med data på stads- och stadsdelsnivå. Istället kan man jämföra med övriga 8-6-åringar och andel av befolkningen Medellivslängd Stadsdelar år Andel Åldersfördelning HLV-diagram Data på mellanområdesnivå från Hälsa på lika villkor är inte helt jämförbar 5-6 år % % % Samtliga mellanområdens värden ligger inom det mörkrosa bandet (här 6-) Områdets värde som stapel 65 år 8 år 6 år Norra 8-6 år % 5 0 Södra Norra Södra mellanområden. Områdets faktiska värde Ensamboende Social isolering 65+-åringar och andel av befolkningen % Norra Södra % % ,5,5,9 9, 7,7 8, % 0,8 7,8 Utvalda indikatorer, HLV 65-8 år - emotionellt - praktiskt % Förväntad återstående livslängd vid 65 år (år) Ej kontantmarginal Otrygghet Stillasittande Östra Västra Östra Norra Södra Självskattad dålig hälsa % Förväntad återstående livslängd vid födseln, år Norra Södra Ekonomisk stress , 79, 85, 79,7 8,9 80, 8,7 78, 8,7 79,0 8, 79, 8,9 78,5 8, 77,5 Lågt socialt kapital % % 8, 79, 8,8 78, Utvalda indikatorer, HLV 8-6 år Stillasittande Riskabla alkoholvanor % 8,5 79,6 8, 78,9 Dagligrökning % Norra % % Södra Diabetes, andel % % % % % Fallskador, andel som sökt vård Norra % % Södra % % % % Lugnande och sömnmedel, andel användare 7 5 Stadsdelsnivå: 8-9 år 0 - år 5-6 år % % % % % % % % % % % % % % % Strecket ( ) visar svärdet

11 Hälsodata år 6-7 år 0-5-åringar och andel av befolkningen Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan 6 55 % % % år % % år Utländsk bakgrund Andel* * Andel av 0-5-åringarna Ökad risk Geografi Barnfattigdom, Rädda Barnen (%) Stadsdelen Pågående LSS-ärenden, 0-8 år Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan åringar och andel av befolkningen Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan 6-7 år Utländsk bakgrund * % % 89 % 68 * Andel av 6-7-åringarna Vikt, andel (%) vid,5 års ålder Övervikt Fetma Låg födelsevikt % % Skolresultat - godkänd i samtliga ämnen, åk9 Flickor Pojkar Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan Familj och skola, stadsdelsnivå Skolk Skoltrivsel Bor med båda föräldrarna Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år God föräldrarelation 8 9 Strecket ( ) visar svärdet Rökare i hemmiljön, 0- veckor % Amning vid mån 7 Behov av uppföljning,,5 årskontroll % antibiotika 0, 0-5 år % Andel inskrivna i förskola 0 8 Tidig debut (före år) Alkohol Tobak Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan Flickor % % % Skador 6-7 år Pojkar Psykiatrisk diagnos Kariesfrihet 6-7 år 6 år år Flickor Pojkar % 8 6 % % % 6 % % % 8 6 % % % % % 7 6 Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan Skador 0-5 år Flickor Pojkar % % Kariesfrihet år Ålder ANT, stadsdelsnivå Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år Tobakskonsumtion % narkotika % Strecket ( ) visar svärdet år 5 år

12 Västra Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan % % Högsbo - % Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan % 8-9 år % % % % % % Andel % 0 - år % % % Hälsodata år med data på stads- och stadsdelsnivå. Istället kan man jämföra med övriga 8-6-åringar och andel av befolkningen Medellivslängd Stadsdelar år 0 - år 5-6 år Åldersfördelning HLV-diagram Data på mellanområdesnivå från Hälsa på lika villkor är inte helt jämförbar 5-6 år % % % % Samtliga mellanområdens värden ligger inom det mörkrosa bandet (här 6-) Områdets värde som stapel 65 år 8 år 6 år Linnéplatsen 8-6 år % % 5 Stigbergstorget 0 Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan mellanområden. Områdets faktiska värde Mariaplan Ensamboende 5 Social isolering 65+-åringar och andel av befolkningen Linnéplatsen 6 % 787 Stigbergstorget 7 07 Mariaplan 960 % % Förväntad återstående livslängd vid 65 år (år) 0, 7, 0, 7, 9,5 5, % 0, 6,9 % 0,8 7,8 Utvalda indikatorer, HLV 65-8 år - emotionellt % - praktiskt % Ej kontantmarginal Otrygghet Stillasittande % % % Östra Stadsdelsnivå: Västra Östra Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan 8-9 år 0 - år 5-6 år Självskattad dålig hälsa % % Förväntad återstående livslängd vid födseln, år Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan Ekonomisk stress % % % ,5 77, 8, 78,0 8, 79, 8,5 75,5 8,8 76,9 8, 78, 8, 7,7 8,9 75, 80,8 76, 8,5 75,9 8, 77,5 % % 8,9 76,9 8,8 78, Utvalda indikatorer, HLV 8-6 år Lågt socialt kapital Stillasittande % % Riskabla alkoholvanor % % % 8, 78, 8, 78,9 Dagligrökning % % % % % % Strecket ( ) visar svärdet Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan Linnéplatsen Stigbergstorget Mariaplan % % Fallskador, andel som sökt vård % % % % % % % Diabetes, andel % % % % % % % Lugnande och sömnmedel, andel användare 7 5

13 Hälsodata år 6-7 år Geografi 0-5-åringar och andel av befolkningen Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim % % % år % % 0-5 år Utländsk bakgrund Andel* 5 * Andel av 0-5-åringarna Ökad risk Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim Barnfattigdom, Rädda Barnen (%) Pågående LSS-ärenden, 0-8 år Stadsdelen åringar och andel av befolkningen Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim 6-7 år Utländsk bakgrund * % 6 87 % % 57 % * Andel av 6-7-åringarna Vikt, andel (%) vid,5 års ålder Övervikt Fetma Låg födelsevikt % % Skolresultat - godkänd i samtliga ämnen, åk9 Flickor Pojkar Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim Familj och skola, stadsdelsnivå Skolk Skoltrivsel Bor med båda föräldrarna Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år God föräldrarelation Strecket ( ) visar svärdet Rökare i hemmiljön, 0- veckor % Amning vid mån 7 7 Behov av uppföljning,,5 årskontroll % % antibiotika 0, 0-5 år Andel inskrivna i förskola 0 8 Tidig debut (före år) % Alkohol Tobak Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim Flickor Skador 6-7 år Pojkar Psykiatrisk diagnos Kariesfrihet 6-7 år 6 år år Flickor Pojkar % % % % % % % 7 6 Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim Skador 0-5 år Flickor Pojkar % % Kariesfrihet år Ålder ANT, stadsdelsnivå Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % Tobakskonsumtion % narkotika % Strecket ( ) visar svärdet år 5 år

14 Västra Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim % 5 58 % Högsbo % 60 Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim % 8-9 år % % % % % % Hälsodata år med data på stads- och stadsdelsnivå. Istället kan man jämföra med övriga 8-6-åringar och andel av befolkningen Medellivslängd Stadsdelar år 0 - år 5-6 år Andel % % % 0 - år % % Åldersfördelning HLV-diagram Data på mellanområdesnivå från Hälsa på lika villkor är inte helt jämförbar 5-6 år % % % % Samtliga mellanområdens värden ligger inom det mörkrosa bandet (här 6-) Områdets värde som stapel 65 år 8 år 6 år Nya Högsbo 8-6 år % % % 5 Nya Frölunda 0 Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim mellanområden. Områdets faktiska värde Stora Askim Ensamboende Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim ,8 7, , 8,5 % 0,8 7,8 Social isolering 65+-åringar och andel av befolkningen % Utvalda indikatorer, HLV 65-8 år - emotionellt % % - praktiskt % Förväntad återstående livslängd vid 65 år (år) 0,7, 7, 0,6 Ej kontantmarginal Otrygghet Stillasittande % % Östra Stadsdelsnivå: Västra Östra Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim 8-9 år 0 - år 5-6 år Självskattad dålig hälsa Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim % % Förväntad återstående livslängd vid födseln, år Ekonomisk stress % % % ,6 77,8 8,7 78,0 8, 78, 79, 75,8 8, 7,8 8,8 77, 8,6 8,9 85, 8,7 85,8 8, 8, 79,0 8, 77,5 % 8, 79, 8,8 78, Utvalda indikatorer, HLV 8-6 år Lågt socialt kapital Stillasittande % % % % % Riskabla alkoholvanor % % 8,0 80, 8, 78,9 Dagligrökning % % % Strecket ( ) visar svärdet Nya Högsbo % Nya Frölunda Stora Askim % Nya Högsbo Nya Frölunda Stora Askim Fallskador, andel som sökt vård % % % % % % % % % % % % % Diabetes, andel % % % % % % % 5 % % Lugnande och sömnmedel, andel användare 7 5

15 Hälsodata Västra år 6-7 år Geografi 0-5-åringar och andel av befolkningen Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Västra 0 år -5 år % % % % % 705 Utländsk bakgrund Andel* * Andel av 0-5-åringarna Ökad risk Barnfattigdom, Rädda Barnen (%) Stadsdelen Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Pågående LSS-ärenden, 0-8 år åringar och andel av befolkningen Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Västra 6-7 år Utländsk bakgrund * % 85 % * Andel av 6-7-åringarna Vikt, andel (%) vid,5 års ålder Västra Övervikt Fetma Låg födelsevikt % % Skolresultat - godkänd i samtliga ämnen, åk9 Flickor Pojkar Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Västra Familj och skola, stadsdelsnivå Skolk Skoltrivsel Bor med båda föräldrarna Flickor, 5 år 8 8 Pojkar, 5 år 8 Flickor, 7 år 8 Pojkar, 7 år 8 God föräldrarelation Strecket ( ) visar svärdet Västra Rökare i hemmiljön, 0- veckor % Amning vid mån 7 Behov av uppföljning,,5 årskontroll % antibiotika 0, 0-5 år % Andel inskrivna i förskola Västra 0 8 Tidig debut (före år) Alkohol Tobak Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Västra Flickor Skador 6-7 år Pojkar % % % % Psykiatrisk diagnos Kariesfrihet 6-7 år 6 år år Flickor Pojkar 8 6 % % % % 7 Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Västra Skador 0-5 år Flickor Pojkar Kariesfrihet år Ålder ANT, stadsdelsnivå Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % % Tobakskonsumtion % % narkotika % Strecket ( ) visar svärdet år 5 år

16 Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Västra Västra år 0 - år Högsbo - % Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Västra % 5-6 år Andel % år % % % % % % % % 0 - år % % % % Hälsodata Västra år med data på stads- och stadsdelsnivå. Istället kan man jämföra med övriga 8-6-åringar och andel av befolkningen Medellivslängd Stadsdelar Åldersfördelning HLV-diagram Data på mellanområdesnivå från Hälsa på lika villkor är inte helt jämförbar 5-6 år % % % % % % Samtliga mellanområdens värden ligger inom det mörkrosa bandet (här 6-) Områdets värde som stapel 65 år 8 år 6 år Södra Västkusten 8-6 år % % 5 Centrala Tynnered 0 Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården mellanområden. Områdets faktiska värde Södra Skärgården Ensamboende % Social isolering 65+-åringar och andel av befolkningen Södra Västkusten Centrala Tynnered 879 % 77 Södra Skärgården 798 5, 0,9,6 0, 8, 8, Västra 7 6 6,7 9,5 % 0,8 7,8 % Utvalda indikatorer, HLV 65-8 år - emotionellt % - praktiskt % % Förväntad återstående livslängd vid 65 år (år) Ej kontantmarginal Otrygghet Stillasittande % % Östra Västra Östra Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Stadsdelsnivå: 8-9 år 0 - år 5-6 år Självskattad dålig hälsa Förväntad återstående livslängd vid födseln, år % % Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Västra Ekonomisk stress % % , 8,8 8,6 8, 85,0 8,0 8, 77,6 8, 78, 8,5 78, 8,0 80, 8,8 8,8 85,9 80,6 8,6 80,5 8, 77,5 % % % 8,8 8,0 8,8 78, Utvalda indikatorer, HLV 8-6 år Lågt socialt kapital Stillasittande % % Riskabla alkoholvanor % % % 8, 8, 8, 78,9 Dagligrökning % % % % Strecket ( ) visar svärdet Södra Västkusten % Centrala Tynnered % Södra Skärgården Västra Södra Västkusten Centrala Tynnered Södra Skärgården Västra Fallskador, andel som sökt vård % % % % % % % % % % % % % Diabetes, andel % % % % % % 5 5 Lugnande och sömnmedel Västra, andel användare 7 5

17 Hälsodata år 6-7 år Geografi 0-5-åringar och andel av befolkningen Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården 0 år -5 år % % % % % 098 Utländsk bakgrund Andel* 6 % * Andel av 0-5-åringarna Ökad risk Barnfattigdom, Rädda Barnen (%) Stadsdelen Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården Pågående LSS-ärenden, 0-8 år åringar och andel av befolkningen Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården 6-7 år Utländsk bakgrund * % % 556 % * Andel av 6-7-åringarna Vikt, andel (%) vid,5 års ålder Övervikt Fetma Låg födelsevikt % % Skolresultat - godkänd i samtliga ämnen, åk9 Flickor Pojkar Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården Familj och skola, stadsdelsnivå Skolk Skoltrivsel Bor med båda föräldrarna Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år God föräldrarelation Strecket ( ) visar svärdet Rökare i hemmiljön, 0- veckor % Amning vid mån 7 7 Behov av uppföljning,,5 årskontroll % antibiotika 0, 0-5 år Andel inskrivna i förskola 0 8 Tidig debut (före år) % Alkohol Tobak Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården Flickor Skador 6-7 år Pojkar Psykiatrisk diagnos Kariesfrihet 6-7 år 6 år år Flickor Pojkar 8 7 % 6 % % Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården Skador 0-5 år Flickor Pojkar % % Kariesfrihet år Ålder ANT, stadsdelsnivå Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % Tobakskonsumtion % narkotika % Strecket ( ) visar svärdet år 5 år

18 Västra Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården år 0 - år % % % 8-6Högsbo Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården - % % 5-6 år Andel % 8-9 år % % % % % % % % % 0 - år % Hälsodata år med data på stads- och stadsdelsnivå. Istället kan man jämföra med övriga 8-6-åringar och andel av befolkningen Medellivslängd Stadsdelar Åldersfördelning HLV-diagram Data på mellanområdesnivå från Hälsa på lika villkor är inte helt jämförbar 5-6 år % % Samtliga mellanområdens värden ligger inom det mörkrosa bandet (här 6-) Områdets värde som stapel 65 år 8 år 6 år Torslanda 8-6 år % % 5 Västra Biskopsgården 0 Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården mellanområden. Områdets faktiska värde Östra Biskopsgården Ensamboende % 65+-åringar och andel av befolkningen Torslanda 58 7 Västra Biskopsgården 8 59 % Östra Biskopsgården 89 % 6 Social isolering Förväntad återstående livslängd vid 65 år (år), 9,7 9, 7,0, 7, ,7 8, % 0,8 7,8 % % Utvalda indikatorer, HLV 65-8 år - emotionellt - praktiskt % Ej kontantmarginal Otrygghet Stillasittande Östra Västra Östra Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården Stadsdelsnivå: 8-9 år 0 - år 5-6 år Självskattad dålig hälsa Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården % % % Förväntad återstående livslängd vid födseln, år Ekonomisk stress % % % % ,0 80, 8,8 8,6 8, 8,6 79,7 75,6 8,0 75,0 8, 76, 8,0 76,0 8, 76,7 8, 77, 8, 77,8 8, 77,5 % % 8, 78,7 8,8 78, Utvalda indikatorer, HLV 8-6 år Lågt socialt kapital Stillasittande Riskabla alkoholvanor % % % 8, 78,9 8, 78,9 Dagligrökning % Strecket ( ) visar svärdet Torslanda % Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården Torslanda Västra Biskopsgården Östra Biskopsgården % Fallskador, andel som sökt vård % % % % % % % % % % % % % % Diabetes, andel % % % % % % % % % % 5 Lugnande och sömnmedel, andel användare 7 5 %

19 Hälsodata år 6-7 år Geografi 0-5-åringar och andel av befolkningen Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden % % % år % % 5-5 år Utländsk bakgrund Andel* % * Andel av 0-5-åringarna Ökad risk Barnfattigdom, Rädda Barnen (%) Stadsdelen Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden Pågående LSS-ärenden, 0-8 år åringar och andel av befolkningen Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden 6-7 år Utländsk bakgrund * % 75 % 88 % * Andel av 6-7-åringarna Vikt, andel (%) vid,5 års ålder Övervikt Fetma Låg födelsevikt % % Skolresultat - godkänd i samtliga ämnen, åk9 Flickor Pojkar Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden Familj och skola, stadsdelsnivå Skolk Skoltrivsel Bor med båda föräldrarna Flickor, 5 år 8 Pojkar, 5 år % 8 Flickor, 7 år 8 7 Pojkar, 7 år 7 7 God föräldrarelation Strecket ( ) visar svärdet Rökare i hemmiljön, 0- veckor % % Amning vid mån 7 7 Behov av uppföljning,,5 årskontroll % % antibiotika 0, 0-5 år % Andel inskrivna i förskola 0 8 Tidig debut (före år) % Alkohol Tobak Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden Flickor Skador 6-7 år Pojkar % Psykiatrisk diagnos Kariesfrihet 6-7 år 6 år år Flickor Pojkar % 8 7 % % % % % % % 7 7 Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden Skador 0-5 år Flickor Pojkar % % Kariesfrihet år Ålder ANT, stadsdelsnivå Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % % Tobakskonsumtion % narkotika Strecket ( ) visar svärdet 7 år 5 år

20 Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden Västra år 0 - år % % % - 5Högsbo Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden % 5-6 år Andel år % % % % % % % % % 0 - år % Hälsodata år med data på stads- och stadsdelsnivå. Istället kan man jämföra med övriga 8-6-åringar och andel av befolkningen Medellivslängd Stadsdelar Åldersfördelning HLV-diagram Data på mellanområdesnivå från Hälsa på lika villkor är inte helt jämförbar 5-6 år % % Samtliga mellanområdens värden ligger inom det mörkrosa bandet (här 6-) Områdets värde som stapel 65 år 8 år 6 år Kärrdalen/Slättadamm 8-6 år % % % 5 Centrala 0 Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden mellanområden. Områdets faktiska värde Norra Älvstranden Ensamboende 65+-åringar och andel av befolkningen Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden 8 57 % Social isolering %, 0,,5 8,8 6, 9, ,8 7, % 0,8 7,8 Utvalda indikatorer, HLV 65-8 år - emotionellt - praktiskt Förväntad återstående livslängd vid 65 år (år) Ej kontantmarginal Otrygghet Stillasittande % % % % Östra Västra Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden Östra Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden Stadsdelsnivå: 8-9 år 0 - år 5-6 år Självskattad dålig hälsa % Förväntad återstående livslängd vid födseln, år Ekonomisk stress % % % , 79, 8,0 79,6 8, 79, 8, 7,6 80,8 7,8 8,0 76, 8,9 78,9 85, 79,0 85, 8,0 8, 76, 8, 77,5 % % % % 8, 76,5 8,8 78, Utvalda indikatorer, HLV 8-6 år Lågt socialt kapital Stillasittande % % Riskabla alkoholvanor % % 8,6 77,9 8, 78,9 Dagligrökning % % % % % % Strecket ( ) visar svärdet Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden % % Kärrdalen/Slättadamm Centrala Norra Älvstranden Fallskador, andel som sökt vård % % % % % % % % % % % Diabetes, andel % % % % % % % Lugnande och sömnmedel, andel användare 7 5 % % %

21 Hälsodata år 6-7 år Geografi 0-5-åringar och andel av befolkningen Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen 0 år -5 år 7 % % % % % 06 Utländsk bakgrund Andel* * Andel av 0-5-åringarna Ökad risk Barnfattigdom, Rädda Barnen (%) Stadsdelen Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen Pågående LSS-ärenden, 0-8 år åringar och andel av befolkningen Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen 6-7 år Utländsk bakgrund * % % % 075 % * Andel av 6-7-åringarna Vikt, andel (%) vid,5 års ålder Övervikt Fetma Låg födelsevikt % % Skolresultat - godkänd i samtliga ämnen, åk9 Flickor Pojkar Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen Familj och skola, stadsdelsnivå Skolk Skoltrivsel Bor med båda föräldrarna Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Pojkar, 7 år % God föräldrarelation Strecket ( ) visar svärdet Rökare i hemmiljön, 0- veckor % % Amning vid mån 7 7 Behov av uppföljning,,5 årskontroll % % antibiotika 0, 0-5 år Andel inskrivna i förskola 0 8 Tidig debut (före år) Alkohol Tobak Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen Flickor Skador 6-7 år Pojkar Psykiatrisk diagnos Kariesfrihet 6-7 år 6 år år Flickor Pojkar % 6 % 5 % 8 6 % % % % Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen Skador 0-5 år Flickor Pojkar % Kariesfrihet år Ålder ANT, stadsdelsnivå Flickor, 5 år Pojkar, 5 år Flickor, 7 år Tobakskonsumtion % narkotika 7 år Pojkar, 7 år % Strecket ( ) visar svärdet år

22 Litteraturstråket Västra Tuve Övre Hisingen år 0 - år % % 7-675Högsbo Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen % 5-6 år Andel 5 9 % år % % % % % % % 0 - år % % Hälsodata år med data på stads- och stadsdelsnivå. Istället kan man jämföra med övriga 8-6-åringar och andel av befolkningen Medellivslängd Stadsdelar Åldersfördelning HLV-diagram Data på mellanområdesnivå från Hälsa på lika villkor är inte helt jämförbar 5-6 år % % % Samtliga mellanområdens värden ligger inom det mörkrosa bandet (här 6-) Områdets värde som stapel 65 år 8 år 6 år Litteraturstråket 8-6 år % % % 5 Tuve 0 Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen mellanområden. Områdets faktiska värde Övre Hisingen Ensamboende % Social isolering 65+-åringar och andel av befolkningen Litteraturstråket 08 Tuve 6 87 Övre Hisingen 98 % 77 % Förväntad återstående livslängd vid 65 år (år), 7, 0,8 9,6 9, 7, , 7,7 % 0,8 7,8 Utvalda indikatorer, HLV 65-8 år - emotionellt % % % - praktiskt Ej kontantmarginal Otrygghet Stillasittande % % % % % Östra Västra Östra Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen Stadsdelsnivå: 8-9 år 0 - år 5-6 år Självskattad dålig hälsa % Förväntad återstående livslängd vid födseln, år Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen Ekonomisk stress % % % ,5 77,9 8,0 78, 8, 78,8 8, 79,0 8,9 79,8 8, 8,0 8,0 77,9 8,6 78, 8,0 79, 8, 78, 8, 77,5 % % % 8,7 78,5 8,8 78, Utvalda indikatorer, HLV 8-6 år Lågt socialt kapital Stillasittande % Riskabla alkoholvanor % % 8,6 79, 8, 78,9 Dagligrökning % % Strecket ( ) visar svärdet Litteraturstråket % Tuve % Övre Hisingen % Litteraturstråket Tuve Övre Hisingen % Fallskador, andel som sökt vård % % % % % % % % % % Diabetes, andel % % % % % % % % % % 6 Lugnande och sömnmedel, andel användare 7 5

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Göteborgsregionens Kommunalförbund

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Göteborgsregionens Kommunalförbund Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Göteborgsregionens Kommunalförbund 2014 09 17 I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare

Läs mer

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Statistikbilaga 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Bilaga 8: Mer om skillnader I denna bilaga presenteras diagram som beskriver skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg inom följande

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Omfördelning, ojämlikhet och tillväxt Det skulle vara ett misstag att fokusera enbart tillväxt och låta frågan ojämlikhet sköta sig själv. Inte bara för att ojämlikhet kan vara

Läs mer

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo Kompassen 2018 SDF Askim-Frölunda-Högsbo 2018-10-22 Inledning Hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling där dagens behov inte äventyrar kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina

Läs mer

Behovsanalys äldre i Västra Götaland

Behovsanalys äldre i Västra Götaland Bilaga 6. Behovsanalys äldre i Västra Götaland Corina Caus, Folkhälsa Barbara Rubinstein, Samhällsanalys och Sara Gottfridsson, praktikant Befolkningsprognos till 2035 Invånarna 80 år eller äldre blir

Läs mer

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg SDF Centrum Chefsmöte

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg SDF Centrum Chefsmöte Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014-10-16 SDF Centrum Chefsmöte Si världen är förklarad, i vetenskapens ljus, fördunstar all vår oro och smärta Nu är det inte långt emellan människornas

Läs mer

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo Kompassen 2017 SDF Askim-Frölunda-Högsbo 2017-10-13 Inledning Hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling där dagens behov inte äventyrar kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Jämlikt Göteborg: Fokusområde 4. Hållbara och jämlika livsmiljöer

Jämlikt Göteborg: Fokusområde 4. Hållbara och jämlika livsmiljöer Jämlikt Göteborg: Fokusområde 4 Hållbara och jämlika livsmiljöer Barnperspektiv och sociala analyser i Göteborgs stadsutveckling Sammanhållen stad Samspel Vardagsliv Identitet Hälsa och säkerhet 2 Skillnader

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Drogvaneundersökning 2016

Drogvaneundersökning 2016 Drogvaneundersökning 16 Totalundersökning i åk 9 och gymnasiet år 2 Samverkan med CAN Västra Götaland och riket samtidigt Kommunala och fristående skolorna Nästan 7 elever boendes i Göteborg är underlag

Läs mer

Demokrati och delaktighet i Göteborg. Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:28]

Demokrati och delaktighet i Göteborg. Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:28] Demokrati och delaktighet i Göteborg Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:28] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin

Läs mer

Cannabis och unga i Göteborg Tidsserier mellan 2007 och 2016

Cannabis och unga i Göteborg Tidsserier mellan 2007 och 2016 Cannabis och unga i Göteborg Tidsserier mellan 7 och 16 Stadens barn och ungdomar I Göteborg bor cirka 1 barn och ungdomar mellan -19 år Cirka 5 av dem är -19 år Ytterligare 5 invånare är mellan 19-25

Läs mer

Presskonferens 14 oktober Verksamhetsområde Social utveckling

Presskonferens 14 oktober Verksamhetsområde Social utveckling Presskonferens 14 oktober 213 Kunskapskällar'n Göteborgs Stads informations- och kunskapscentrum för ANDT-frågor - Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak Utbildningar, föreläsningar, konferenser och konsultation

Läs mer

Demokrati och delaktighet. Linn Annerstedt och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2017:14]

Demokrati och delaktighet. Linn Annerstedt och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2017:14] Demokrati och delaktighet Linn Annerstedt och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2017:14] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 1 Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Göteborgs

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Resultat från Skolelevers drogvanor

Resultat från Skolelevers drogvanor Resultat från Skolelevers drogvanor 2010 2010-03-11 Av Peter Molin, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Utvecklingsledare, IFO Funktionshinder I mars 2010 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år

Nationella folkhälsoenkäten Dalarna. Nationella folkhälsoenkäten 2010 Dalarna 16-84 år Nationella folkhälsoenkäten Dalarna Innehåll i enkäten Den Nationella folkhälsoenkäten innehåller frågor om hälsa, välbefinnande, läkemedelsanvändning, vårdutnyttjande, tandhälsa, kostvanor, tobaksvanor,

Läs mer

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 Sammanfattning av huvudrapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 Hela staden socialt hållbar Det här är en sammanfattning av rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg,

Läs mer

Drogvaneundersökning 2018

Drogvaneundersökning 2018 Drogvaneundersökning 218 Drogvaneundersökning 218 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola 29 augusti 218 Webb-enkät 461 av 581elever deltog Åk 7: 133/17 Åk 8: 166/28 Åk 9: 16/23 Tobakstrender Årskurs

Läs mer

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo

Kompassen SDF Askim-Frölunda-Högsbo Kompassen 2016 SDF Askim-Frölunda-Högsbo 2016-11-16 Inledning Hållbar utveckling innebär en samhällsutveckling där dagens behov inte äventyrar kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina

Läs mer

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret Folkhälsodata Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor Hälsoutfall Befolkningens hälsa påverkas av livsvillkor som utbildning och arbete, då de påverkar förutsättningarna för hälsosamma levnadsvanor. 1 Andel

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. Välfärdsnyckeltalen tar sin utgångspunkt från det nationella folkhälsomålet med

Läs mer

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Nyköping Liv & hälsa 2008 Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs i samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands,

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

Drogvaneundersökning 2017

Drogvaneundersökning 2017 Drogvaneundersökning 17 Drogvaneundersökning 17 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola 11-14 september 17 Webb-enkät för första gången 476 av 64 elever deltog (bortfall: 21,2%) Åk 7: 178 av 2 elever

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson,

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga 10 december 2014 Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, Landstingets ledningskontor HEJ! En enkätundersökning bland högstadie- och gymnasieelever

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Kriterier för val av variabler: Indikatorn (variabeln) ska omfatta ett vanligt förekommande folkhälsoproblem.

Läs mer

Tabellbilaga Hälsa på lika villkor 2018

Tabellbilaga Hälsa på lika villkor 2018 Tabellbilaga Hälsa på lika villkor 2018 Län Norrbotten År: 2018 Jämförelser mellan län och riket åldern 16-84 år samt mellan män och kvinnor Skillnader större eller lika med ca. +/-2 är "verkliga" (statistiskt

Läs mer

DROGVANOR BLAND UNGDOMAR - CAN- UNDERSÖKNINGEN 2019

DROGVANOR BLAND UNGDOMAR - CAN- UNDERSÖKNINGEN 2019 1 DROGVANOR BLAND UNGDOMAR - CAN- UNDERSÖKNINGEN 2019 2 Table of Contents Resultat för Uddevalla... 4 Antal deltagande elever i Uddevalla... 5 Tobaksvanor... 6 Rökare... 6 Resultatet 2019... 6 Utvecklingen

Läs mer

Drogvaneundersökning Social utveckling Ulla Kungur

Drogvaneundersökning Social utveckling Ulla Kungur Drogvaneundersökning 16 16--6 Social utveckling Ulla Kungur Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god folkhälsa

Läs mer

KOMMUNJÄMFÖRELSER. DROGVANEUNDERSÖKNING 2018 Gymnasiet åk 1

KOMMUNJÄMFÖRELSER. DROGVANEUNDERSÖKNING 2018 Gymnasiet åk 1 KOMMUNJÄMFÖRELSER DROGVANEUNDERSÖKNING 18 Gymnasiet åk 1 Som en del i Öckerömetoden görs årliga drogvaneundersökningar i årskurs 1 på gymnasiet. Detta är en sammanställning över de fem kommuner som gjorde

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Patientperspektivet INDIKATORER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styr- och ledningsperspektivet Medarbetarperspektivet 2016-09-22 Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin, Region Östergötland HFS-nätverkets

Läs mer

Lundbys befolkning. Välfärds- och hälsolägesbeskrivning Marika Augustsson Folkhälsosamordnare

Lundbys befolkning. Välfärds- och hälsolägesbeskrivning Marika Augustsson Folkhälsosamordnare Lundbys befolkning Välfärds- och hälsolägesbeskrivning 2010 Marika Augustsson Folkhälsosamordnare Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Befolkningsstruktur, ålder... 6 Utbildningsnivå...

Läs mer

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 0 FLERÅRSPLAN 0 0 Hälsotal i Jönköpings län Innehållsansvarig för hälsotalen: Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret. Kontakt: marit.eriksson@rjl.se

Läs mer

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna?

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Nätverksmöte för föräldrastödjande aktörer den 4 mars 215 Maria Fridh Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Region Skånes epidemiologiska

Läs mer

Sveriges bästa självskattade hälsa år 2020?

Sveriges bästa självskattade hälsa år 2020? Sveriges bästa självskattade hälsa år 2020? Andel med bra självskattad hälsotillstånd bland befolkningen i Norrbotten, 18 80 år män och kvinnor, 2006-2008. Jämförelse länets kommuner med alla andra kommuner;

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Fig. 1 Bedömning av livet i allmänhet

Fig. 1 Bedömning av livet i allmänhet Fig. 1 Bedömning av livet i allmänhet 100 80 60 40 20 0 GOD LIVS- KVALITET (värde 6 eller högre på en skala 0-10) MINDRE GOD LIVSKVALITET (värde 5 eller lägre) Fig. 2 Andel som ej har möjlighet att framföra

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG UPPVÄXT för barn och unga

EN GOD OCH TRYGG UPPVÄXT för barn och unga EN GOD OCH TRYGG UPPVÄXT för barn och unga - Identifiera barnens behov en grund för målsättningar Katrin Boström, hälso- och sjukvårdsstrateg, Örebro Staffan Carlsson, nämndstjänsteman för Varbergsoch

Läs mer

Ungdomars drogvanor. Ulrika Billme Drogförebyggande samordnare Kommunledningsförvaltningen

Ungdomars drogvanor. Ulrika Billme Drogförebyggande samordnare Kommunledningsförvaltningen 18-4-19 Ungdomars drogvanor Ulrika Billme Drogförebyggande samordnare Kommunledningsförvaltningen Drogvaneundersökning 17 Strömstiernaskolan Årskurs 7-9 28 augusti 333 av 396 elever deltog (bortfall 15,9

Läs mer

Drogvaneundersökning 2016

Drogvaneundersökning 2016 Drogvaneundersökning Genomfördes i Gullhögskolan och i Sundlergymnasiet den 29 augusti 216 Totalt deltog 47 av 447 elever (bortfall 9 %) Årskurs 7: 2 av 1 elever (bortfall 7 %) Årskurs 8: 6 av 1 elever

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Social resursnämnd är processägare för mål som följer med från 2014 Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader. Göteborgarnas hälsa ska

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet

Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet

Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2006

Hälsa på lika villkor? År 2006 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2006 Norrbotten riket Innehållsförteckning: Om undersökningen 1 Fysisk hälsa.1 Medicin mot fysiska besvär 9 Psykisk hälsa 12 Medicin mot psykiska besvär. 15 Tandhälsa

Läs mer

Regional konferens för lanseringen av regeringens samlade ANDT-strategi 14 juni Monica Pärus Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland

Regional konferens för lanseringen av regeringens samlade ANDT-strategi 14 juni Monica Pärus Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Regional konferens för lanseringen av regeringens samlade ANDT-strategi 14 juni 2011 Monica Pärus Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Upplägg Liv & Hälsa ung - vad och varför Hur mår unga i Sörmland

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Katarina Paulsson Gunnel Boström Innehåll Levnadsvanor Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Läkemedel Vårdkontakter, ej ungdomsmottagning

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Denna beskrivning av hälsoläget och bestämningsfaktorer för hälsan baseras på ett flertal registeroch enkätuppgifter. Beskrivningen uppdateras årligen av Samhällsmedicin,

Läs mer

Hur är läget? Sydnärkes folkhälsa i siffror. Åbytorp Kumla,

Hur är läget? Sydnärkes folkhälsa i siffror. Åbytorp Kumla, Hur är läget? Sydnärkes folkhälsa i siffror Åbytorp Kumla, 17-1-13 Folkhälsan i korthet 17 Befolkningsutveckling 22 21 334 (+ 12 %) 18 16 14 12 1 8 6 4 18 985 16 278 12 65 7 55 6 964 15 649 (- 4 %) 11

Läs mer

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län.

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län. För att beskriva hur barn och unga i Västernorrland mår har vi som arbetar med folkhälsa i länets 7 kommuner, i landstinget och på länsstyrelsen, sammanställt data från olika statistiska källor och undersökningar.

Läs mer

Drogvaneundersökning 2014

Drogvaneundersökning 2014 Drogvaneundersökning 214 Drogvaneundersökning 214 Genomfördes på Ala skola den 25 augusti och Arenaskolan den 26 augusti 214 522 av 587 elever deltog Åk 7: 173 av 191 elever Åk 8: 186 av 25 elever Åk 9:

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Vingåker. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan

Kommunåterkoppling 2017 Vingåker. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan Kommunåterkoppling 2017 Vingåker Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet är en förbättrad folkhälsa

Läs mer

Folkhälsoplan. Munkedals kommun

Folkhälsoplan. Munkedals kommun Folkhälsoplan Munkedals kommun 2018-2020 Folkhälsoplan 2018-2020 Dnr: 2017-53 Typ av dokument: Handlingsplan Handläggare: Catharina Sundström, folkhälsostrateg Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik:

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun

Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun Ve 2014-11-20 Årsrapport 2014 I denna rapport redovisas senast tillgänglig data för Umeås folkhälsoindikatorer. Rapporten har tagits fram av Miljöbarometern AB på uppdrag

Läs mer

Drogvaneundersökning 2018

Drogvaneundersökning 2018 Drogvaneundersökning 18 Sextonde året i rad (3-18). Genomförs på vårterminen årligen i åk 7-9 i kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät görs i ca 15 kommuner i år. Drogvaneundersökning Genomfördes 5

Läs mer

Drogvaneundersökning 2019

Drogvaneundersökning 2019 Sjuttonde året i rad (3-19). Genomförs på vårterminen årligen i åk 7-9 i kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät görs i ca 15 kommuner i år. Drogvaneundersökning Genomfördes 28 januari Hedenskolan,

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre 21 indikatorer Levnadsvillkor Socialt deltagande Socialt kapital tillit till andra Trygg miljö Behörighet

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 5. Folkhälsa

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 5. Folkhälsa Gemensamma planeringsförutsättningar 218 en arktisk småstad i världsklass. Folkhälsa . Folkhälsa.1. Inledning Folkhälsomyndigheten och SKLs definition av social hållbarhet är att social hållbarhet har

Läs mer

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk OH presentation Hälsa, levnadsvanor mm Kiruna Pajala Gällivare Jokkmokk Hälsa på lika villkor? 6 År 6 Övriga länet Andel Andel -15 år 17 % 17 % 16-29 år 15 % 17 % KIRUNA 3-44 år 18 % 19 % 54 54396 437

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2010

Skolelevers drogvanor 2010 Skolelevers drogvanor Preventions- och utvecklingsenheten främjar god hälsa i Göteborg Innehållsförteckning Innehåll Innehåll 2 Inledning 4 Rapportens innehåll 4 Om metod och etik 4 Undersökningens genomförande

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Gunnel Boström www.fhi.se Rapport nr A :2 A :2 ISSN: -2 ISBN: 91-727--X REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 3 Innehåll FÖRORD...

Läs mer

Hälsa på lika villkor? 2014

Hälsa på lika villkor? 2014 Hälsa på lika villkor? 2014 Rapport Anna Stamblewski 2015-06-15 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 Allmän hälsa... 2 Psykisk hälsa och välbefinnande... 2 Riskabla levnadsvanor... 2 Stöd till beteendeförändring...

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun

Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Hälsa på lika villkor? År 1 Luleå kommun Innehållsförteckning: Om undersökningen... 1 Hälsa... 1 Kroppslig hälsa... 1 Psykisk hälsa... 7 Tandhälsa... 9 Delaktighet och inflytande... 1 Social trygghet...

Läs mer

Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 Lysekils kommun Medellivslängd Självskattad hälsa Hjärtinfarkter Äldres fallskador Daglig rökning Stillasittande Avstår från att gå ut Gymnasiebehörighet Arbetslöshet samt

Läs mer

Möjliga indikatorer för Örebro län

Möjliga indikatorer för Örebro län Möjliga indikatorer för Örebro län Riket Antal invånare 9481000 Socioekonomisk situation Länet 280 230 Exempel från några kommuner Örebro 135 460 4 931 Ljusnarsberg Askersund 11 278 Barnfattigdom* Andel

Läs mer

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun 2011-07-18 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Syfte Syftet med Liv och Hälsa ung är att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över tid Förse

Läs mer

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder Befolkningsdata och sociala indikatorer Göteborgs Stads 1 nya stadsdelsnämnder 21-1-28 Göteborgs stadskansli, Samhällsanalys & Statistik. Köpmansgatan 2, 44 82 GÖTEBORG Jan Kaaling. 31-36 8 245. jan.kaaling@stadshuset.goteborg.se.

Läs mer

Narkotikafri gymnasieskola

Narkotikafri gymnasieskola Narkotikafri gymnasieskola Förebyggande arbete Jessica Andersson och Maria Martini, utvecklingsledare Kunskapskällar n 1 Kunskapskällar'n Vi är Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol,

Läs mer

Drogvaneundersökning 2018

Drogvaneundersökning 2018 Drogvaneundersökning 18 Genomfördes digitalt på högstadiet i Mogaskolan den 5 februari 18. Utomstående funktionärer. Eleverna var inte förberedda. 288 av totalt 334 elever deltog i enkäten (externt bortfall

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

1 (10) Folkhälsoplan

1 (10) Folkhälsoplan 1 (10) Folkhälsoplan 2017-2019 2 (10) Folkhälsa i Sverige Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Hälsoekonomiska beräkningar av förebyggande arbete exempel från Hälsokalkylatorn. Samhällsmedicin, Region Gävleborg

Hälsoekonomiska beräkningar av förebyggande arbete exempel från Hälsokalkylatorn. Samhällsmedicin, Region Gävleborg Hälsoekonomiska beräkningar av förebyggande arbete exempel från Hälsokalkylatorn Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019-06-10 Inledning Bakgrund och syfte Befolkningens levnadsvanor är viktiga påverkbara

Läs mer

Drogvaneundersökning 2017

Drogvaneundersökning 2017 Drogvaneundersökning 217 Drogvaneundersökning Vårgårda kommun Genomfördes i årskurs 7-9 på Gullhögsskolan 4 september 217 Totalt deltog 296 av 355 elever (bortfall 16,6 %) Årskurs 7: 98 av 117 elever (bortfall

Läs mer

Välfärdsbokslutet 2018 för ett socialt hållbart Borås. - Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare, Kvalitets- och utvecklingsenheten FoF

Välfärdsbokslutet 2018 för ett socialt hållbart Borås. - Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare, Kvalitets- och utvecklingsenheten FoF Välfärdsbokslutet 2018 för ett socialt hållbart Borås - Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare, Kvalitets- och utvecklingsenheten FoF Välfärdsbokslutets resa från start till nu 1996/97 SKL och Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Åldrande med livskvalitet

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Åldrande med livskvalitet Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Åldrande med livskvalitet Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2

Läs mer

Narkotikafri gymnasieskola

Narkotikafri gymnasieskola Narkotikafri gymnasieskola ANDT förebyggande i gymnasieskolan Maria Martini och Jessica Andersson utvecklingsledare Kunskapskällar'n Vi är Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika,

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer