FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun"

Transkript

1 FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun

2 FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god folkhälsa genom att förbättra människors livsvillkor (de förhållanden som omger individen) och livsmiljö (den fysiska och psykosociala miljön). Levnadsvanor (till exempel kost och fysisk aktivitet) handlar i första hand om individens egna val. Nyckeltalen ger en bild av kommuninvånarnas livsvillkor och levnadsvanor, vilket ger signaler om behovet av hälsofrämjande och förebyggande insatser i kommunen. Välfärdsnyckeltalen tar sin utgångspunkt från det nationella folkhälsomålet med sina 11 målområden. Här presenteras valda delar: Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor Målområde 5: Sunda och säkra miljöer och produkter Målområde 9: Fysisk aktivitet Målområde 10: Matvanor och livsmedel Målområde 11: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

3 Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället Delaktighet och inflytande i samhället är en av de grundläggande förutsättningarna för hälsa. Människor behöver möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och samhället de lever i. Brist på makt och möjligheter att påverka har ett samband med ohälsa. En mängd faktorer kan påverka hur delaktig man är, till exempel tillgång till arbete, föreningsliv och socialt nätverk. Socialt deltagande Människor behöver känna sig socialt delaktiga, det är en förutsättning för att vi ska kunna förstå det samhälle vi lever i. Känsla av sammanhang och meningsfullhet är begrepp som ofta återkommer i förklaringar till varför vissa människor klarar påfrestningar bättre än andra. Personer med täta sociala relationer lever längre och har bättre hälsa än socialt isolerade individer. Karlsborgs kommun har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser för kultur och fritidsverksamhet. Kommunen erbjuder också ett flertal mötesplatser som familjecentral, träffpunkter och olika sorters dagverksamheter. Detta ger goda förutsättningar till socialt deltagande. Valdeltagande (%) av de röstberättigade 2006 Riksdag Landsting Kommun Karlsborg 83,9 80,9 81,9 Riket 82,0 78,8 80, Riksdag Landsting Kommun Karlsborg 86,2 82,3 83,7 Riket 77,5 77,9 79, Riksdag Landsting Kommun Karlsborg 88,6 86,1 86,8 Riket 85,8 82,4 82,8 Källa: Statistiska centralbyrån Valdeltagande Valdeltagandet i allmänna val används ofta som ett mått på demokratisk delaktighet. Det finns ett positivt samband mellan demokratisk delaktighet och självskattad hälsa, där grupper med ett lågt valdeltagande också har en låg självskattad hälsa. Deltagandet har ökat de tre senaste valen till samtliga församlingar. Valdeltagandet i Karlsborg ligger över riksgenomsnittet. Invånarnas upplevelser av möjligheter till inflytande Delaktighet mäts också genom invånarnas upplevelse av möjlighet till inflytande, som ger en indikation på eventuellt behov av utvecklingsarbete i kommunen. Genom att låta kommuns invånare vara delaktiga i beslut och ta till vara på deras synpunkter kan man höja kvaliteten i de kommunala verksamheterna. Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning innehåller bland annat det så kallade kommunens Nöjd-Inflytande Index. Detta index bygger på tre frågor om möjligheterna till inflytande i kommunen. Undersökningen har genomförts av SCB sedan Karlsborgs kommun har deltagit vid tre tillfällen. Resultatet redovisas som betygsindex 0-100, ju höge värde desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. Betygsindex under 40 betraktas inte som godkända. Kommunens Nöjd-Inflytande-Index Karlsborg Källa: Statistiska centralbyrån Folkhälsa - Välfärdsnyckeltal 3

4 Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar Ekonomiska och sociala förutsättningar är en av de mest grundläggande samhälleliga förutsättningar för folkhälsan. Det finns samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Utbildningsnivå Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Utbildning kan påverka hälsan på flera sätt, som lägre hälsorisker i arbetslivet, högre inkomster och mindre ekonomisk utsatthet och stress. Utbildning kan också påverka människors levnadsvanor och hälsorelaterat beteende. Högre utbildning kan alltså ge en bättre hälsa. Utbildningsnivån i Karlsborg höjs gradvis men är fortfarande lägre än i Västra Götalandsregionen (VGR). Fler kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning. Andel, både kvinnor och män, med gymnasial utbildning är högre i Karlsborg jämfört med VGR. Arbetslöshet Individer med svag anknytning till arbetslivet har oftare livsvillkor och levnadsvanor som påverkar hälsan negativt. Arbetslösa skattar sin hälsa som sämre än personer som har arbete och har en ökad psykisk ohälsa. Arbetslöshet, inkl. program av befolkningen år (%) Karlsborg 5,0 4,6 5,8 Västra Götalandsregionen 6,3 6,4 6,4 Källa: Arbetsförmedlingen Utbildningsnivå år 2013 Utbildningsnivå Procentuell fördelning Karlsborg Män Kvinnor Totalt Procentuell fördelning Västra Götalandsregionen Män Kvinnor Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Totalt Källa: Statistiska Centralbyrån Arbetslöshet, inkl. program av befolkningen år (%) Karlsborg 10,2 10,1 10,3 Västra Götalandsregionen 10,0 9,7 9,7 Källa: Arbetsförmedlingen I december 2014 hade Karlsborg 223 individer som var arbetssökande i åldersgruppen år. Motsvarande siffra i åldersgruppen år var 56 personer. 4 Folkhälsa - Välfärdsnyckeltal

5 13 Andel (%) i Karlsborg som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, år. 21 Andel (%) i riket som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, år. Sjukpenningtal Sjukfrånvaron i Sverige ökar. Störst ökning sker bland kvinnor och mest ökar sjukfrånvaron som är relaterat till psykisk ohälsa. Sjukpenningtalet stiger i Karlsborg precis som i regionen och riket. Totala sjukpenningtalet för Karlsborg är högre i jämförelse med regionen och riket. Sjukpenningtalet* Kbg VGR Riket Kbg VGR Riket Kbg VGR Riket Totalt 9,9 8,3 7,7 10,4 9,2 8,4 11,0 10,5 9,4 Källa: Försäkringskassan Kbg= Karlsborg, VGR=Västra Götalandsregionen *Sjukpenningtalet: Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag. Brottsstatistik Karlsborg kommun har en låg brottslighet per innevånare. Kommunen har näst lägst antal anmälda brott i jämförelse med Skaraborg. Antal anmälda brott i Karlsborgs kommun Våldsbrott Sexualbrott Hot-, kränknings- och frihetsbrott Vårdslöshets- och vållandebrott Stöld-, rån- och häleribrott Bilbrott Trygghet Att känna sig trygg och säker hör till de mest centrala mänskliga behoven och är avgörande för vår upplevda hälsa. Känsla av trygghet i sin närmiljö ger förutsättningar att själv kunna välja var man vistas och vad man vill göra. Rädda barnens undersökning 2013, visar att en stor andel elever i årskurs 6 och 8 i Karlsborgs kommun upplever sig trygga i kommunen. Över 75 % svarade att de kände sig trygga alltid eller ofta (Ung Röst 2014, Rädda barnen). Andel (%) som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, år Karlsborg VGR Riket Kvinnor ,1 Män 5 9,3 9,5 Totalt , Karlsborg VGR Riket Kvinnor Män 4 9,4 9 Totalt Källa: Öppna jämförelser Folkhälsa 2014, Statens kommuner och landsting (SKL). Under mätperioden uppger något färre invånare i Karlsborg att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, i jämförelse med mätperioden Kvinnor undviker i betydligt högre grad att gå ut ensamma än vad män gör. Dock upplever invånarna i Karlsborg sig mycket mer trygga i jämförelse med VGR och riket. Skadegörelse (inkl. mordbrand) Övriga brott Totalt antal brott Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Folkhälsa - Välfärdsnyckeltal 5

6 Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor Uppväxtvillkoren för barn och unga har stor betydelse för den psykiska och fysiska hälsan som barn och senare i livet. De viktigaste faktorerna för barn och ungas hälsa är familjeförhållanden, skola och fritid. Barn och ungas välfärd är en investering för framtiden. Barn i ekonomiskt utsatta familjer Barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser har sämre förutsättning för en gynnsam hälsoutveckling. Dessa barn löper också större risk för att lämna grundskolan utan godkända betyg, har sämre förutsättningar för en aktiv fritid, ett rikt kulturutbud och för goda levnadsvanor. Under 2013 fick 53 familjer, med barn 0-18 år, ekonomiskt bistånd (Individ- och familjeomsorgen, Karlsborg). En låg andel, 4 %, av elever i årskurs 6 och årskurs 8 i Karlsborgs kommun uppger att de inte haft råd med någon fritidsaktivitet under det senaste året. Jämförande siffra för riket var 8 % (Ung Röst 2014, Rädda Barnen). Tandhälsan Tandhälsa bland barn och ungdomar kan användas som ett mått för att undersöka resultatet av hälsofrämjande och förebyggande insatser som gjorts under uppväxtåren. För att följa upp detta är tandhälsan bland 19-åringar intressant. FRAMM (Fluor-Råd-Arena-Mat-Motivation) är en populationsinriktad tandprevention för samtliga barn 0-19 år inom Västra Götaland. Den startar med information till blivande föräldrar via mödravården och löper sedan genom en röd tråd genom barnets uppväxt via barnhälsovården och skolan med information och fluorsköljningar. Under 2013 har folktandvården informerat om övervakad tandborstning i förskolan till personal och föräldrar vid förskolorna i kommunen. I början av 2014 startade förskolorna i Mölltorp med övervakad tandborstning. Folktandvården tillhandahåller tandborstar och tandkräm för att barnen ska borsta tänderna en gång efter måltid på förskolan. Rutinen av att borsta tänderna har stort värde och att få ett extra fluortillskott under dagen är också bra. Psykisk hälsa Mer än hälften av elever i årskurs 6, 54 %, uppgav att de inte känt sig nedstämd eller ledsen en längre tid (under innevarande termin eller föregående). Motsvarande siffra för elever i årskurs 8 var 48 %. (Ung Röst 2014, Rädda Barnen). När det gäller frågor kring kränkningar och mobbning svarar 78 % av eleverna i årskurs 6 respektive 81 % i årskurs 8 att de inte upplevt detta det senaste året (Ung Röst 2014, Rädda Barnen). Kariesfrihet i kontaktytorna hos 19-åringar (%) Folktanvården, Västra Götalandsregionen 65,2 65,9 66,9 68,4 Karlsborg 68,9 71,3 72,2 71,6 Källa: Folktandvården, Karlsborg 6 Folkhälsa - Välfärdsnyckeltal

7 95,7 Andel elever (%) i Karlsborg 2014 med behörighet till yrkesprogrammen 86,9 Andel elever (%) i riket 2014 med behörighet till yrkesprogrammen Trivsel och trygghet i skolan Skolan skall erbjuda eleverna en miljö präglad av stabilitet, trygghet och studiero. Den som känner trygghet kan lättare tillgodogöra sig kunskap och utvecklas som människa. Barn som känner sig trygga når bättre skolresultat, lär sig ta eget ansvar och framföra sina åsikter. Andel (%) elever i Karlsborg som känner sig trygga i skolan. Läsåret 2011/2012 Läsåret 2013/2014 Årskurs 5 Årskurs 8 Årskurs 5 Årskurs Källa: Skolverket och SKL I drogvaneundersökningen från 2013, som genomfördes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), visar att de flesta elever trivs i skolan. Ungefär 85 % av ungdomarna (15 och 17 år) uppger att de trivs bra eller mycket bra i skolan (CAN- enkät, 2013). Behörighet till gymnasieskolan Utbildning har mycket stor betydelse för ungdomars framtida möjligheter. Att klara grundskolan är avgörande för att gå vidare till gymnasiet, vilket idag oftast är en grundförutsättning för att få arbete. Fullföljda studier En fullföljd gymnasieutbildning är idag inte enbart en förutsättning för fortsatta studier utan i de flesta fall även ett minimikrav för en anställning på den öppna arbetsmarknaden. För att gymnasieskolan ska kunna uppfylla sitt uppdrag på bästa sätt krävs ett välfungerande samarbete med socialtjänst och hälso-och sjukvård. Detta är en förutsättning för att kunna ge ungdomar, som behöver det, rätt stöd i tidigt skede och därmed ha större chans att fullfölja gymnasieutbildningen. Fullföljd gymnasieutbildning andel (%) av invånare 20 år Karlsborg Riket Källa: Skolverket Karlsborg har en högre andel som har fullföljt sina gymnasiestudier i förhållande till riket vilket skapar bra förutsättningar till att ta sig in på arbetsmarknaden. Andel elever (%) som är behöriga till gymnasieskolan Kbg Riket Kbg Riket Kbg Riket Betyg årskurs 9 (%) andel behöriga till yrkesprogrammen: 98,5 87,5 98,4 87,6 95,7 86,9 Betyg årskurs 9 (%) andel behöriga till estetiska programmen: 96,9 86,5 96,7 86,5 93,4 85,9 Betyg årskurs 9 (%) andel behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen: 95,4 85,0 96,7 84,8 93,4 84,2 Betyg årskurs 9 (%) andel behöriga till naturvetenskapliga- och tekniska programmen: 93,8 83,4 96,7 83,2 91,8 82,9 Källa: Skolverket Folkhälsa - Välfärdsnyckeltal 7

8 Målområde 5: Sunda och säkra miljöer och produkter Att systematiskt och långsiktigt arbeta för att minska antalet skador i alla åldrar, alla miljöer och situationer är en del i att förbättra och bevara folkhälsan. Fallolyckor är idag den vanligaste skadeorsaken i Sverige och utgör i synnerhet bland äldre ett omfattande folkhälsoproblem sökte 12 Karlsborgs bor som var 65 år och äldre sjukhusvård på grund av höftfraktur. Av dessa var åtta kvinnor och fyra män. I början av 2000-talet togs äldresäkerhetsväskor fram i syfte att minska fallskador hos äldre. Fixar-Malte som nu heter Service-man är en kostnadsfri servicetjänst för pensionärer och för personer med funktionsnedsättning. Tjänsten upprättades 2009 och syftet är att undanröja risker och förebygga olyckor i det egna hemmet. Under 2014 genomförde serviceman 60 besök. Service-man är lätt tillgänglig och kan utföra uppdrag inom ett par dagar. Personer med höftledsdiagnos per invån år och äldre Karlsborg Skaraborg Antal per inv Västra Götaland Linjär (Karlsborg) Källa: VGR s vårddatabas Vega och Statistiska Centralbyrån 8 Folkhälsa - Välfärdsnyckeltal

9 Målområde 9: Fysisk aktivitet Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsan och välbefinnandet samt har en sjukdomsförebyggande effekt. Kommunen har en nyckelroll i att skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet och därmed ett aktivt liv för sina invånare. Gång- och cykelvägar i Karlsborg Det är av vikt att det finns förutsättningar till att promenera och cykla om vi ska lyckas uppmuntra befolkningen till ökad fysisk aktivitet. Vägen till och från skola, arbete och fritidsaktiviteter är bra tillfälle till utevistelse och fysisk aktivitet. I Karlsborgs kommun finns meter gångoch cykelvägar. I kommunens långsiktiga planering ingår att utveckla gång-och cykelvägnätet. Det som senast stått på agendan är bygget av cykelväg mellan Karlsborgs centralort och samhället Mölltorp (Gata- och parkenheten, Karlsborg). Föreningsliv Kommunens föreningsliv bidrar till att skapa en meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna. I Karlborg finns över 100 föreningar och av dessa klassificeras 21 som idrottsföreningar. Antal deltagartillfällen barn och ungdom 0-20 år Flickor Pojkar Totalt Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen Totalt antal deltagartillfälle ökar stadigt under senaste åren. Pojkarna har ett större antal deltagartillfälle än flickorna. Folkhälsa - Välfärdsnyckeltal 9

10 Målområde 10: Matvanor och livsmedel Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsa vilket har stor betydelse för vårt välbefinnande. Övervikt och fetma håller på att utvecklas till det dominerande hälsoproblemet och följs av betydande överrisk för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, ledsjukdomar och en del cancer former. Vanor och beteenden grundläggs i tidig ålder, därför är det viktigt att förskola och skola främjar goda matvanor. Här har också den öppna förskolan på familjecentralen en viktig roll i föräldrastödet liksom Barnavårdscentralen. Övervikt bland barn och ungdom Risken att fetma hos barn kvarstår i vuxen ålder är hög och leder i förekommande fall till en förkortad genomsnittlig medellivslängd. Det är därför angeläget att förebygga barnfetma och sätta in behandling tidigt. Övervikt hos barn är vanligare vid sämre socioekonomiska förutsättningar, samt på landsbygden. Fetma ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Cirka % av svenska barn i 10-års ålder är överviktiga och ca 3 % lider av sjukdomen fetma. Body Mass Index (BMI) är ett sätt att mäta övervikt och fetma. Hos barn förändras BMI med åldern, därför har en utökning av BMI som även fungerar för barn tagits fram, isobmi. Andel (%) fyraåringar med övervikt eller fetma, inskrivna på Barnavårdscentralen (BVC), Karlsborg Barn födda 2009 Barn födda 2010 Övervikt (%) 15 1,9 Fetma (%) 1,7 3,8 Totalt antal barn inskrivna vid BVC Källa: BVC, Karlsborg Andel (%) elever med övervikt eller fetma, Grundskolan Karlsborgs kommun läsåret 2013/2014 Åk 8 (födda 1999) Övervikt (%) 17,5 Fetma (%) 5,0 Totalt antal elever 62 Källa: Elevhälsan, Karlsborg Andelen (%) invånare (16-84 år) med fetma (BMI > 30) Karlsborg Västra Götalandsregionen Riket Totalt Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Fetma (BMI>30) Källa: Öppna jämförelser Folkhälsa 2014, SKL 10 Folkhälsa - Välfärdsnyckeltal

11 Målområde 11: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket och arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle har länge varit viktiga folkhälsofrågor. Antirök- och snuskort Att förebygga och skjuta upp ungdomars tobaksdebut är ett viktigt arbete. Antirök- och snuskort erbjuds alla elever i årskurs 6-9. Genom att ta emot kortet förbinder sig eleven att vara tobaksfri och kan i gengäld vara med i utlottningar samt få billigare inträden till drogfria arrangemang. Antirök- och snuskort höstterminen 2014 Antal elever Antal pojkar Antal flickor Har inte tecknat eller har återlämnat antirök- och snuskort Totalt Pojkar Flickor Åk Åk Åk Åk Totalt Källa: Carl Johanskolan Kabyssen 94 % av eleverna i årskurs 6-9 har ett antirök- och snuskort. Detta är en ökning sedan höstterminen 2013 då 93 % av eleverna hade tecknat avtal om att vara rök- och snusfri. CAN-undersökning Under 2013 genomförde Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (CAN) en enkät om drogvanor i Västra Götaland i årskurs 9 och gymnasiet år 2. I Karlsborg svarade 55 elever i årkurs 9 och 35 elever på gymnasiet år 2 med hemadress i Karlsborg. Den mångåriga trenden av sjunkande total andel elever som använder droger fortsätter i riket. Rökning Rökning är vanligare bland flickor än bland pojkar i båda åldersgrupperna i Västra Götaland som helhet. Andelen 15-åringar som anger att de rökar någon gång är något högre i Karlsborg än i Västra Götaland. Ca 18 % av eleverna i årskurs 9 anger att de rökar någon gång, motsvarande siffra i Västra Götaland är ca 12 %. Dagligrökare uppger sig ca 7 % vara vilket är högre än i Västra Götaland som helhet, där 5 % uppger att de är daglig rökare. Snusning Andelen snusande 15-åringar boende i Karlsborg är 7 %, medan det är betydligt vanligare bland 17-åringar, 27 %. I Västra Götaland var motsvarande siffror 6 % resp. 13 %. Alkohol Bland Karlsborgs 15-åringar uppger 45 % att de druckit alkohol någon gång de senaste tolv månaderna, vilket är lägre i jämförelse med Västra Götaland (47 %). Bland 17-åringarna från Karlsborg är det 80 % som uppger att de druckit alkohol de senaste tolv månaderna. Motsvarande siffra för Västra Götaland är 78 %. Andelen 17-åringar som intensiv konsumerar alkohol (dricker stor mängd alkohol vid ett tillfälle) är högre i Karlsborg än i regionen i stort. För elever i årskurs 9 var andelen som intensiv konsumerar alkohol 13 %, för Västra Götaland var siffran 11 %. Intensivkonsumtion är vanligare bland ungdomar som bjudits hemma. Av 15-åringar från Karlsborg är det 35 % som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Motsvarande siffra för 17-åringar är 49 %. Berusningsdebut 13 år eller yngre uppger ca 15 % av 15-åringarna från Karlsborg, vilket är betydligt högre än för regionen (7 %) och riket (8 %). Narkotika Användningen av narkotika ökar betydligt mellan 15 och 17 års ålder. Statistiken visar att ungdomars möjlighet att få tag på narkotiska preparat har ökat. Cannabis är det i särklass vanligaste narkotikapreparatet bland ungdomar. Narkotikaanvändningen bland ungdomar från Karlsborg ligger på genomsnittet i Västra Götaland, ca 5 %. Anskaffning av droger Vid undersökningen var de flesta av gymnasieeleverna inte myndiga, många får ändå tag på tobak och alkohol. Tobak köper de flesta själva eller genom kompisar. Alkohol får de tag på genom kompisar, kompisars syskon eller andra vuxna, men också i olika omfattning genom sina egna föräldrar. Var fjärde av Karlsborgs 17-åringar har en eller flera gånger blivit serverad alkohol på restaurang/pub i Sverige före sin 18-årsdag. Riskabla alkoholvanor Riskkonsumtion av alkohol kan bidra till att öka risken för att skadliga konsekvenser såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Inom hälso- och sjukvården används måttet fler standardglas än 14 per vecka för män respektive fler än 9 glas per vecka för kvinnor. Öppna jämförelser, folkhälsa från 2014 (SKL) visar att den riskabla alkoholkonsumtionen i Karlsborg ökar. Andelen invånare som uppgett en riskabel alkoholvana har ökat från 13 till 18 % jämfört med föregående mätning. Både män och kvinnor har ökat sin riskkonsumtion av alkohol, männen står för den största ökningen. Den totala andelen riskkonsumenter av alkohol i Västra Götaland och riket ligger på 16 %. Folkhälsa - Välfärdsnyckeltal 11

12 Folkhälsa Ett av de viktigaste värdena i livet är upplevelsen av att må bra. Att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation stimulerar och ger förutsättningar för en god hälsa. Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt. Folkhälsan är också ett mått på hälsoutvecklingen över tid. Hälsa är däremot ett individuellt mått och handlar om vilket hälsotillstånd man har fysiskt och psykiskt, men också den upplevda hälsan. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Folkhälsan påverkas och bestäms av människors livsvillkor, levnadsvanor och olika faktorer i samhällsmiljön. Mer om folkhälsa hittar du på karlsborg.se/folkhalsa Karlsborgs kommun

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009

Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 2009 Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 21-3-11 1 [26] Bilaga statistikunderlag till årsredovisning folkhälsoarbete 29 I årsredovisningen för folkhälsoarbete finns en del statistik på befolkningsnivå

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten. En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2010 ur ett jämlikhetsperspektiv Producerad av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting,

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Hälsans. och arv hälsan.

Hälsans. och arv hälsan. Kommunkartläggning 2011 Bilden inspirerad av Haglund och Svanströms i "Folkhälsovetenskap - en introduktion", 1992 Hälsans bestämningsfaktorer Hälsans bestämningsfaktorer visar de påverkbara faktorer som

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006 VÄLFÄRDSBOKSLUT för Kalmar kommun 26 2 Kontaktinformation: Ann-Sofie Lagercrantz E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se Text och diagram: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2012 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2013 En beskrivning av ungdomars villkor Förord Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under lämnar

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2007 En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2007 En beskrivning av ungdomars villkor 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre

Individ- och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre Folkhälsa och sociala förhållanden LÄGESRAPPORTER 27 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg om äldre Hälso- och sjukvård Folkhälsa och sociala

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer