Stockholm en världsledande kunskapsregion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm en världsledande kunskapsregion"

Transkript

1 Stockholm en världsledande kunskapsregion - En presentation om it i skolan, samarbete och villkor för transformation The Capital of Scandinavia

2 Ann Hellenius Avdelningschef på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad drygt 100 medarbetare utveckling och it i skolan och förskolan för Stockholm stads samtliga kommunala skolor (ca 180 st) och förskolor (ca 580 st) Uppföljningsenhet, förskolesamordning, antagning och vägledning Hantering av skolpeng till 1250 förskolor, fritidshem och skolor. CIO på utbildningsförvaltningen Managementkonsult i 13 år på tre olika konsultbolag baserade i Stockholm och London 2013 Ruter Dam

3 P-M Andersson Lärare MA/NO i 10 år på gymnasiet IT-samordnare utbildningsförvaltningen Stockholms stad Skolutvecklings/upphandlingsprojekt Skolplattform Stockholm Verktyg för självskattning av it-mognad Införande av 1:1 på gymnasiet GS IT 2.0

4 Stockholms stad Invånare Barn och elever Pedagoger 1400 skolor och förskolor

5 Vision 2030 En världsledande kunskapsregion där satsningar på utbildning är prioriterade - Fler måste vilja bli lärare - Fokus på kunskap - Arbetsro i skolan - Mer tid för undervisning - Tidsenligt it-stöd

6 Stockholm en världsledande kunskapsregion! 3000 nya start-ups per månad 45 % av alla Nobelpristagare från USA 316 miljarder USD doneras årligen till amerikanska universitet Spjutspets inom it och innovationer BNP tillväxt på 6,8% i Nigeria 3,5 miljoner medelstora företag i Tyskland* Världens största outsourcing center i Indien 2 miljoner kinesiska ingenjörer tar examen årligen *Jfr Sverige har medelstora företag

7 Världens mest innovativa städer Stockholm (8) Göteborg (12) OECD-ranking 1. Eindhoven, Netherlands 2. San Diego, CA USA 3. San Francisco, CA USA 4. Malmö, Sweden 5. Grenoble, France 6. Stuttgart, Germany 7. Boston, MS USA 8. Stockholm, Sweden 9. Minneapolis, MN USA 10. Munich, Germany 11. Mannheim, Germany 12. Gothenburg, Sweden Malmö (4)

8 89% Tillgång till dator och bredband 90% år använder internet dagligen 50% 3 åringar använder internet

9 Sverige ska vara bäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter Sverige har en mycket stark position i internationella jämförelser och rankas generellt topp 3 Andra länder satsar intensivt Vissa sakfrågor är vi sämre på digitalasverige.se Källa: Digitaliseringskommissionen

10 It-användningen i skolan Bra tillgång till datorer, medelmåttig användning Stor skillnad mellan skolor (bland de största i EU) De bästa skolorna: 1:1 och de sämsta: 11,5:1 16 procent av svenska 14-åringar använder aldrig datorer på skoltid Ingen utveckling av användningen, liten innovationskraft Bild på it i skolan Källa: Digitaliseringskommissionen

11 Allmänna kunskapsproblem PISA-undersökningen: signifikanta försämringar för svenska elever, både inom matematik och läsning Särskilt stora försämringar för pojkar 30 procent av svenska pojkar når inte upp till grundläggande läskunnighet Källa: Digitaliseringskommissionen

12 It-jämställdhet i förskolan Könsmönstren gentemot teknik etableras tidigt Flickor uppmuntras i förskolan att leka relationslekar Pojkar uppmuntras att leka med teknik och konstruktion Källa: Digitaliseringskommissionen

13 Svenska lärare lägger nästan minst arbetstid på kompetensutveckling i EU Källa: Digitaliseringskommissionen

14 Tillgången till datorer har ökat kraftigt de senaste åren men IT används fortfarande lite i undervisningen Allt fler datorer i skolan men stort behov av kompetensutveckling Tillgången till datorer och annan it-utrustning har stadigt förbättrats i den svenska skolan. Sedan 2008 har antalet elever per dator i grundskolan nästan halverats. Det är i genomsnitt 3,1 elever per dator i den kommunala grundskolan och 2,4 elever per dator i fristående grundskolor. Sverige ligger således i toppen av de europeiska länderna när det gäller tillgång till teknik men vi hamnar efter i användningen av den. Många lärare anser att de har behov av kompetensutveckling. Samtliga förslag i betänkandet är därför fokuserade på grund- och gymnasieskolan, då utredaren bedömer att förändringar här ger stora hävstångseffekter ur ett långsiktigt perspektiv. Skolverket ges ett tydligt sektorsansvar för skolans digitalisering Digitalt kompetenslyft för lärare Ungefär hälften av lärarna anser att de har behov av kompetensutveckling inom områdena att förebygga kränkningar på internet, it som pedagogiskt verktyg, hantering av bild, ljud och film m.m. Tre av tio lärare anger ganska eller mycket stort behov av kompetensutveckling ifråga om grundläggande datorkunskap. Digitala kommissionen föreslår i sitt betänkande en nationell satsning för att lyfta lärarnas digitala kompetens. Fortfarande låg it-användning trots god tillgång Den svenska situationen när det gäller tillgången till moderna lärverktyg är jämförelsevis god men användningen är inte högre än genomsnittet i Europa. 16 procent av de svenska eleverna i årskurs 8 använde under förra året aldrig eller nästan aldrig datorer under lektionstid. Och fortfarande tycks datorerna främst användas till att skriva, söka information och i någon mån göra presentationer. SOU 2014:13

15 Det fungerar inte längre att arbeta i stuprör IT-avdelningen Övrig verksamhet

16 Vi måste aktivt föra samman dessa kompetenser Verksamhet och IT

17 Rätt attityd en framgångsfaktor Anpassning till omvärldsförändringar Leverantörer som förmår att samarbeta med andra leverantörer

18 Våra satsningar i Stockholm utgår ifrån it-strategi för bättre lärande Infrastruktur för ökad tillgänglighet Digitalt innehåll IT-strategi för ett bättre lärande IT-strategi för ett bättre Förbättrad digital kompetens hos alla Uppföljning Samarbete och kommunikation

19 Samlat grepp för att utveckla användningen av it i skolan Stöd till elever med särskilda behov Skolplattform Stockholm 1:1 på gymnasiet Trådlöst nät på alla skolor Självskattningsverktyg för it-mognad ipadsatsningar Tidigarelagt utbyte

20 Verktyget för självskattning ska mäta den enskilda skolans mognad i IT-strategins fem områden Ledande Drivande Grundläggande Påbörjad Infrastruktur Elementär Digital kompetens Samarbete och kommunikation Digitalt innehåll Uppföljning

21 Verktyg för självskattning - hjälper till att självskatta IT-mognad Ett verktyg som ger skolan möjlighet att: bedöma sin IT-mognad öka sin IT-mognad Verktyget ska också: identifiera vilka centrala initiativ som bör prioriteras utifrån skolornas perspektiv

22 Skolplattform Stockholm

23 Skolans verksamhetssystem måste förnyas Kraven på modern teknik i undervisningen ökar Krav på högre it-säkerhet Behov av att anpassa våra system till den snabba tekniska utvecklingen Behov av ett system där nya verktyg och funktioner samt mobila lösningar kan integreras Minskade administrativa rutiner för pedagoger är prioriterat LOU

24 Vad kommer vi ifrån?

25 Nuvarande systemuppdelning Lärplattform Learnify SSW Digitalt skapande Hantering ped material Ped. Genom förande Bedömnin g utvärderin g Lärarplattform Digitalt skapande Digitalt skapande Hantering av ped. material Hantering ped material Ped. planering Ped. Genom förande Bedömnin g utvärderin g Learnify SSW Närvaro Elevdokumentation Hanna Elevdokumentation Elev dokumentation Novaschem * Förskoleportalen Schemaläggning Närvaro Novaschem Schemaläggning Hanna Bosko Lärar- och personaladmin Skolplikts bevakning Registerhållning Inkomst -och avgiftshantering Lärar- och personaladmin Digitalt skapande Digitalt skapande Hantering av ped. material Hantering ped material Ped. planeri ng Fronter Närvaro PL2014/ Frisko & NP Elevdokumentation PL2014 Ersättnings hantering Platshantering Digitalt skapande Hantering av ped material Learnify Fronter Digitalt skapande Ped. Genom förande Digitalt skapande Hantering ped material Ped. planering Hantering av ped material Bedömning utvärdering PL2014/ Fronter Alvis Novaschem Elev dokumentation Närvaro Elev dokumentation Schema läggning Emma Novaschem Närvaro Schema läggning PL2014 Alvis Lärar- och personaladmin Lärar- och personaladmin Registerhållning Registerhållning Elevhantering Elevhantering Platshantering Platshantering Ersättningshantering Ersättningshantering Registerhållning Elevhantering Elevhantering Learnify Bedömnin g utvärderin g Registerhållning Ersättningshantering Fronter Ped. Genom förande Ped. planering Bosko Barn- elev- och studeranderegister Fronter YH Vux-SFI Gymnasieskola För- och grundskola Platshantering Ersättningshantering Walter Skolplikts bevakning

26 Vad ska vi till?

27 Skolplattform Stockholm

28 Skolplattform Stockholm

29 Det här vill vi uppnå DELAKTIGHET INDIVIDUELLT MOBILT EFFEKTIVT

30 Delaktighet för elev och vårdnadshavare DELAKTIGHET Bättre interagera och ta del av skolarbetet Bättre insyn i planering, uppföljning och utvärdering av elevens arbete Ökar tryggheten för elev och vårdnadshavare Frigör tid för lärarna

31 Individuell anpassning INDIVIDUELLT Individualisera elevens lärande och utveckla pedagogens arbetssätt Individuell, löpande planering och dokumentation för skolledare, pedagoger och administratörer Flexibel, mobil och tillgänglig anmälan/rapportering av frånvaro och närvaro

32 Mobil tillgänglighet Plattformsoberoende tillgång till verktyg och program Mobilt och oberoende av tid och rum System tillgängliga för alla, även de med särskilda behov Mobilt arbetssätt MOBILT

33 Ett effektivt it-stöd Frigöra tid för läraren att utveckla pedagogiken Minskad administrativ börda i det vardagliga arbetet Färre manuella rutiner vid exempelvis ersättningshantering, platshantering och uppföljning EFFEKTIVT

34 Fler exempel Ett flöde från pedagogiska anteckningar och bedömningar till arbetet med dokumentationen Mobilt arbetssätt med möjlighet att använda ljud och bild som pedagogiska anteckningar Kommunikation med elever och vårdnadshavare utan extra arbetsmoment Elevernas tillgång till planeringar, material och uppgifter Stöd för samarbete med planeringar, bedömningar och dokumentation

35 Arkitektur och egenskaper för att nå dit Moduluppbyggt Ett gemensamt barn- och elevregister Öppet Följer standarder Öppna api

36 Skolplattform Stockholm - uppdraget Utbildningsförvaltningen får uppdraget att upphandla ett gemensamt verksamhetsstöd för alla skolformer inom utbildnings-, arbetsmarknads- och stadsdelsförvaltningarna. 16 av stadens förvaltningar Förskola, grundskola, gymnasium, komvux, SFI och YH samt särskolan inom grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen Egenregi Fristående avseende vissa delar LOU

37 Omfattande förarbete viktig framgångsfaktor Viktig utgångspunkt för arbetet: förankring och ett lyssnande perspektiv Ett hundratal personer involverade under ett års arbete med kartläggning Rektorer, pedagoger, administratörer, vårdnadshavare och sakkunniga 60 workshops, 1400 önskemål, fem upphandlingar

38 Ett omfattande förarbete 5 Helhetsomdöme Hur nöjd är du med? Samtliga Administratör Skolledare Pedagog/Lärare 4 3 3,40 3,41 3,34 2,55 2,82 2,56 2,55 3,25 3,43 3,00 2,89 3,12 2,81 2, BoSko Fronter Hanna Skolwebben

39 Elever Vårdnadshavare

40 Fem upphandlingar utan överprövningar! Ett systematiskt och omfattande förarbete grunden för att överprövningar uteblev Ett förfrågningsunderlag som utvecklats tillsammans med referenspersoner från verksamheten Verifiering Granskning Prioritering Kravarbete Processkartläggning Skolplattform-Stockholm/Upphandlingarna/

41 Leverantörer kontrakterade för leverans av Skolplattform Stockholm Tieto - (1) Barn- och elevregister - Behörighetsadministrativ lösning Creuna/Tieto - Pedagogisk ingång Nova Software - (2) Frånvaro/närvaro - Schemaläggning Ping Pong - (3) Elevdokumentation itslearning - (4) Pedagogiskt material - (5) Pedagogiskt genomförande Volvo IT/Tieto - Integrationsplattformar Stockholm stad (4) Pedagogiskt material (1) Barn- och elevregister (5) Pedagogiskt genomförande (2) Frånvaro/ närvaro (3) Elevdokumentation Schemaläggning

42 Successivt införande Idag Målbild Kravställning Upphandling Förberedelser Teknisk etablering Gemensam planering Teknisk etablering Förberedelser Verksamhetsinförande Verksamhetsinförande Verksamhetsutveckling 1. Teknisk etablering Att sätta systemen i teknisk drift samt överlämning till förvaltning 2. Verksamhetsinförande Att ge användare utbildning och tillgång till systemen i en viss ordning enligt en viss tidplan 3. Verksamhetsutveckling Ändra arbetssätt för att säkerställa nyttorealisering av de nya systemen med fokus på elevens lärande och effektivare administrativa processer

43 Sammanfattningsvis Det här är ett förändringsprojekt Vi får bättre pedagogiska verktyg och effektivare administrativa system. Framför allt åstadkommer vi ett nytt sätt att arbeta som stödjer arbetet med en förändrad lärarroll och hur vi lär ut. Vi har ett betydande förändringsarbete framför oss. När vi lyckats med detta har vi tagit betygande steg närmare vår vision: Ett Stockholm i världsklass, en ledande kunskapsregion!

44 Mer om Skolplattform Stockholm stockholm.se/forskolaskola/skolplattform-stockholm Pedagog Stockholm The Capital of Scandinavia

45 Frågor

46 Ann Ann Hellenius P-M P-M Andersson pmander

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 9, 2014 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-151/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Skola och undervisning underlagstext till Digitaliseringskommissionen. Arbetsmaterial

Skola och undervisning underlagstext till Digitaliseringskommissionen. Arbetsmaterial Skola och undervisning underlagstext till Digitaliseringskommissionen. Arbetsmaterial Jan Hylén Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 2. Skolans styrning och organisation... 4 2.1 Internationell

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället

Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället Nulägesbeskrivning- Skolan i esamhället Nulägesbeskrivning Skolan i esamhället Innehåll: Förord Sammanfattning Bakgrund Metodbeskrivning Lägesbeskrivning av läroplanerna Lgr, Gy och Skollagen Gemensamma

Läs mer

Bilaga 7a. Skolplattformens arkitektur. Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 7a. Skolplattformens arkitektur. Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm SID 1 (31) Bilaga 7a Skolplattformens arkitektur Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och närvaro inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Lägesrapport om it i skolan. Nationellt forum för it i skolan. Jan Hylén

Lägesrapport om it i skolan. Nationellt forum för it i skolan. Jan Hylén Lägesrapport om it i skolan Nationellt forum för it i skolan Jan Hylén Lägesrapport till SKLs Samverkansgrupp Hur ser det ut med it i dagens Skolsverige? Det har skett en tydlig ökning av antalet datorer

Läs mer

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan 2014 Eleverna och internet 2014 Version 1.1 2014 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet

Exempel på kunskapskrav inom olika ämnen/skolår samt från det centrala innehållet 2012 10 10 Utredning Dator till varje elev (1:1-satsning) ( 13 Styrelsen 2012-03-22 sid 20) Ledamoten Jerry T Johansson Arvidsjaur väcker fråga enligt rubrik: Undrar om vi inför kommande styrelsemöte kunde

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013

Kvalitetsrapport 2012/2013 SID 1 (18) Kvalitetsrapport 2012/2013 ABF Stockholm Sfi SID 2 (18) SKOLENHET Skolenhet: ABF Stockholm Sfi Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 Andel som studerar dagtid:

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

Paddor i praktiken Skolutveckling i digitala lärverktyg/ipads -från teori till praktik

Paddor i praktiken Skolutveckling i digitala lärverktyg/ipads -från teori till praktik Skol Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Paddor i praktiken Skolutveckling i digitala lärverktyg/ipads -från teori till praktik Toads in practice,

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer