Vård- och omsorgsnämnd öster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnd öster"

Transkript

1 Protokoll Vö 4/2013 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: Klockan: 14:00 17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande Åsa Johansson (FP), 2:e vice ordförande Pell Uno Larsson (S) Ida Eklund (S) Lasse S Lorentzon (S) Börje Gustafsson (C) Kent Valdemarsson (M) Anders Brandén (M) Ewy Eriksson (M) Gunnel Lindblom (V) Tjänstgörande ersättare Amund Axelsson (S), ersättare för Mayson Murad (S) Anette Carlsson (M), ersättare för Magnus Lander (MP) Johanna Holmberg (S), ersättare för Gunvor Sundmark (KD) Christer Johansson (FP), ersättare för Erik Göök (MP) Närvarande ersättare Ann-Britt Stålblad (M) Övriga Tommy Henningsson, förvaltningschef Ann-Christin Ring, nämndadministratör Marie Villman, lokal- och boendestrateg Eva Jöbo, områdeschef Carin Neanro, enhetschef Carina Carlsson, enhetschef Maria Sehdo, ekonom Monika Gustavsson, områdeschef Elisabeth Liljekvist, utvecklingschef Birgit Henningsson, Kommunal Margareta Gunhamre, Kommunal Ann-Christin Ring, sekreterare 1

2 Justerat den 28 januari 2013 Marie Brorson (S), ordförande Åsa Johansson (FP), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 januari Meddelanden - Ordförande påminner nämnden om att anmäla sig till någon av Kick-offdagarna för implementering av Vård och omsorgs värdegrund med värdighetsgarantier. - Den 13 februari har de båda vård- och omsorgsnämnderna en heldag om årsberättelsen för Program för dagen kommer att skickas ut. Anmälan ska därefter göras till nämndadministratörerna om vilka diskussionsgrupper man vill delta i. 2 Information om nytt vård- och omsorgsboende på väster Handläggare: Marie Villman I den bostadsplan som antogs av programnämnd Social välfärd i januari 2010 påvisas behovet av nya platser på vård- och omsorgsboenden under den närmaste 10-årsperioden. I kommunens Övergripande strategier och budget har det under de senaste åren funnits med planering för ett nytt vårdoch omsorgsboende på väster med 50 platser. Boendet ska förutom att ge ett nettotillskott av permanenta platser, ersätta de platser som finns på Ädelgården. I november 2012 beslutade programnämnd Social välfärd att hos Kommunstyrelsen begära start av arbete för att uppföra ett nytt vårdoch omsorgsboende som ska stå färdigt år Boendet föreslås uppföras genom en markanvisningstävling som vänder sig till entreprenörer som vill vara med och utveckla bostäder för äldre. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur bostäder för äldre kan byggas. 2

3 3 Förebyggande verksamhet - information om pågående arbete samt visioner Handläggare: Eva Jöbo, Carin Neanro, Carina Carlsson Eva Jöbo, områdeschef för Förebyggande enheten, informerar om vilka verksamheter som ingår i enheten. Hon framhåller att förebyggande arbete även görs inom förvaltningens andra verksamhetsområden. I de kvalitetsuppföljningar som görs på våra vård- och omsorgsboenden och hemvårdsområden framkommer olika förbättringsområden kring vilka man kan samverka mellan ansvarsområdena för att höja kvaliteten och förbättra verksamheten. Carin Neanro, enhetschef för Frivilligt och hälsofrämjande, informerar om de olika enheter/aktiviteter som ingår i enheten. Det finns stor utvecklingspotential inom enheten, medarbetarna är mycket engagerade. Carina Carlsson, enhetschef för Servicetorget, informerar om att enheten består av två delar, Servicetorget samt Förebyggande hembesök. Medarbetarna är redan i full gång med att planera årets seniorfestival! Nämnden framför att vi har många fantastiska verksamheter inom Vård och omsorg! De hälsas välkomna tillbaka längre fram för att informera ytterligare om hur det förebyggande arbetet fortskrider. 4 Attest och intern kontroll år 2013 inom Vård- och omsorgsförvaltning öster Ärendenummer: Vö 8/2013 Handläggare: Maria Sehdo Enligt attestreglementet för Örebro kommun - fastställt av Kommunfullmäktige fastslås att respektive nämnd ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i reglementet iakttas och att tillämpliga attestmoment utföres ( 2). Både Kommunallagen och kommunens fastställda Redovisningsreglemente förutsätter att den ekonomiska redovisningen är rättvisande, att bokföringen 3

4 sker enligt god redovisningssed samt att en tillräcklig intern kontroll tillgodoses. Nämnden utser besluts- och behörighetsattestanter för ett år i taget ( 5). Förteckningen upptar Vård- och omsorgsförvaltning östers förslag till beslutsattestanter för år 2013 samt omfattningen av respektive attestants attesträtt. Vidare föreslås ekonomiassistenterna med registreringsbehörighet i ekonomisystemet som lämpliga funktioner för behörighetsattesten. Det är viktigt att dessa attestanter har god överblick och kunskap om organisationen och verksamheten eftersom detta moment utgör slutsteget inför transaktionen. Till varje ren (lägsta redovisningsnivå i ekonomisystemet) kopplas en specifik besluts- och behörighetsattest. Det är också viktigt att nämnden förmedlar sina krav och beskriver innebörden av attestansvaret till berörda personer ( 3). Att attestera ekonomiska transaktioner är en del av den interna kontrollen i en förvaltning. Det är en bekräftelse på riktigheten i ett agerande eller beslut och ingen egen beslutsfunktion. Attesträtten föregås av en anskaffningsrätt, dvs. rätt att ta beslut om och initiativ till att varor, tjänster och personal anskaffas till verksamheten. En anskaffning innebär slutligen att ekonomin belastas. Anskaffningsrätten kan ofta betraktas som ren verkställighet utifrån fastställda principer, rutiner och ramar. Enligt stadskansliets rekommendation from bör de enheter som har frekventa och omfattande inköp av varor även tillämpa mottagningsattest. Vård- och omsorgsförvaltning öster föreslår att verifikationsunderlagen för samtliga transaktioner ska mottagningsattesteras under Det är respektive beslutsattestants ansvar att utse och godkänna mottagningsattester. Som mottagningsattest är signatur tillräcklig. sunderlag Attest och intern kontroll år 2013 inom Vård- och omsorgsförvaltning öster, Attestförteckning 2013 (cirkulerar i pärm under mötet). Förslag till beslut Förvaltningens förslag till nämnden 1. s- och behörighetsattestanter för perioden utses enligt förslag. 2. Uppdras åt förvaltningen att upprätta en förteckning över beslutsattestanter och ersättares namn och namnteckning. 3. Ekonomiassistenterna utses till behörighetsattestanter för Vård- och omsorgsförvaltning öster med ekonomerna som första ersättare och förvaltningschefen som andre ersättare. 4

5 4. Förvaltningschefen och ekonomerna som ersättare har beslutsattesträtt för samtliga verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltning öster och områdescheferna har beslutsattesträtt för samtliga verksamheter inom sitt ansvarsområde då ordinarie beslutsattestant eller ersättare är frånvarande alternativt annan akut situation uppstår. Om denna rätt utnyttjas för verksamhet som disponeras av annan beslutsattestant, ska denna omgående underrättas. 5. Uppdras åt respektive ordinarie beslutsattestant att för sitt verksamhetsområde utse mottagningsattestanter. 6. Uppdras åt förvaltningen att informera berörda attestanter om attestansvarets innebörd och omfattning. 7. Förvaltningschefen delegeras ansvaret att besluta om byte av attestanter under löpande budgetår. 8. Firmatecknare för Vård- och omsorgsförvaltning öster är förvaltningschef med ekonomerna som ersättare. - Enligt förvaltningens förslag. 5 Revidering av delegationsförteckning Ärendenummer: Vö 6/2013 Handläggare: Ann-Christin Ring Delegationsförteckningen för Vård och omsorg ska revideras vad avser delegat för utdelning av donations-/stiftelsemedel. Nämndadministratör är idag delegat men utför inte längre handläggningen; den utförs av andra, skiftande funktioner. Delegat föreslås därför ändras till "fondhandläggare". sunderlag Kapitel 7: Övrigt - utdrag ur Delegationsförteckning för Vård och omsorg. Förslag till beslut Förvaltningens förslag till nämnden - Delegat för utdelning av donations-/stiftelsemedel ska vara "fondhandläggare". - Enligt förvaltningens förslag. 5

6 6 Delegationsbeslut Ärendenummer: Vö 5/2013 Nämnden har enligt Kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs. delegera beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på delegation ska anmälas till nämnden. Vid dagens sammanträde anmäls: - beslut om vård- och omsorgsavgift för hemvård, servicetjänster och vårdboende avseende december beslut enligt Socialtjänstlagen avseende november och december Anmälan tas till protokollet. 7 Information om nämndbeslut (väster) om uppdrag om förbättringar i kostverksamheten Handläggare: Tommy Henningsson För att effektivisera och förbättra kostverksamheten ytterligare har Vårdoch omsorgsnämnd väster i december 2012 beslutat ge kostorganisationen i uppdrag att arbeta med ett antal förbättringsområden under Resultatet av förbättringsarbetet ska redovisas till västernämnden i maj Vårdoch omsorgsnämnd öster kommer därefter att få information om resultatet. sunderlag Förbättringar i kostprocessen, (Vv 275/2012) 8 Information om konsekvenser av neddragning av nattsjuksköterskor Ärendenummer: Vö 9/2012 Handläggare: Monika Gustavsson I Verksamhetsplan med budget 2012 beslutade nämnden om att avveckla en nattsjuksköterskepatrull, från 4 till 3. et verkställdes i maj. (Antalet omvårdnadspatruller kvarstår oförändrat; 18 st.) Sjuksköterskepatrullens uppgift är generellt att finnas för rådgivning och akuta insatser till boende 6

7 på vård- och omsorgsboende och i hemvården samt till personer inom Förvaltningen för funktionshindrade. Utvärdering under hösten 2012 visar att planerade insatser hanteras väl och nattsjuksköterskorna hjälper varandra över patrullgränserna. När icke planerade insatser uppstår kan inställelsetiden bli längre än tidigare. Sjuksköterskorna är också arbetsledare för omvårdnadspersonalen på natten. Denna roll hinner man inte med som tidigare. Besök i vård- och omsorgsboenden och nattpatruller ska göras ca 1 gång/vecka men det tar nu längre tid innan besöken hinns med. Delegeringar till undersköterskor inom hemvården ligger på nattsjuksköterskorna och även detta tar längre tid. Effekterna kommer att följas framöver för att gå igenom prioriteringar och söka lösningar på ovanstående negativa effekter. sunderlag Utvärdering nattsjuksköterskor neddragning, Nämndens behandling Ordförande vill omvandla informationsärendet till ett beslutsärende vilket nämnden godkänner. Ordförande föreslår att en mer fördjupad analys och utvärdering ska göras under våren 2013 och redovisas till nämnden i juni Nämnden bifaller förslaget. - En mer fördjupad analys och utvärdering ska göras under våren 2013 och redovisas till nämnden i juni Information om preliminärt bokslut 2012 Handläggare: Maria Sehdo Vård och omsorg öster lämnar preliminärt i bokslut 2012 ett överskott på 5,1 mnkr mot tilldelad budget. I den totala budgeten finns intraprenadernas överförda resultat från 2011 med cirka 5,8 mnkr inräknat. Tas hänsyn till och exkluderas intraprenaderna helt är det samlade resultatet -1,3 mnkr för Vård och omsorg öster. sunderlag Preliminärt resultat 2012, Vård och omsorg,

8 10 Förvaltningschefens information Handläggare: Tommy Henningsson - Örebro kommun har genomfört en bemanningsrevision inom fyra olika verksamheter. Bemanningsrevisionen är en del i ett långsiktigt och strategiskt arbete för att säkra resurshushållningen och identifiera möjliga lösningar för att inrätta fler tillsvidareanställningar på heltid. Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunledningskontorets personalavdelning i uppdrag att utveckla det bemanningsstrategiska arbetet genom att ge respektive förvaltning i uppdrag att ta fram en bemanningsstrategi med tydligt kund- och brukarfokus; att upphandla och implementera ett ITstöd för att öka kvaliteten i planering, bemanning, schemaläggning och vakanshantering; att säkra en organisation som planerar för ett stegvis införande av heltidsanställning inom relevanta verksamheter; att utbilda chefer i bemanningsplanering samt att utveckla flexibla arbetstidsavtal och arbetssätt. Det bemanningsstrategiska arbetet ska redovisas kvartalsvis till kommunstyrelsen. - Renovering och ombyggnad av Tullhuset under 2013 medför att antalet permanenta platser med inriktning för personer med demenssjukdom minskar. För att det inte ska uppstå en brist på platser med långa väntetider som följd har programnämnd Social välfärd beslutat att 8 platser för äldre med psykisk funktionsnedsättning på Rostahemmet ska ställas om till gruppboende för demenssjuka samt att på Sirishof ska 8 platser med inriktningen vårdboende ställas om till gruppboende för demenssjuka. Programnämnden har gett Vård- och omsorgsnämnd väster i uppdrag att successivt genomföra omställningen på Rostahemmet och Vård- och omsorgsnämnd öster i uppdrag att successivt genomföra omställningen på Sirishof. - Ansvarsområdena för de båda vård- och omsorgsnämnderna har över tid förändrats och följer inte längre nu gällande nämndreglemente. Ett underlag med begäran av revideringar i nämndreglementet har skickats till Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige beslutar i februari om ev. förändringar i nämndreglementet. 11 Information om plan för implementering av värdegrund med värdighetsgarantier Ärendenummer: Vö 150/2012 Handläggare: Elisabeth Liljekvist 8

9 Nämnden får information om den plan som har upprättats för implementering av Vård och omsorgs värdegrund och värdighetsgarantier inom alla verksamheter inom Vård och omsorg i Örebro kommun. Den första aktiviteten i planen är en Kick-off den 28, 29 och 30 januari på Conventum för all personal inom Vård och omsorg. De båda vård- och omsorgsnämnderna är inbjudna. Den gemensamma värdegrunden och värdighetsgarantierna ska leda medarbetare i Vård och omsorg till ett gemensamt förhållningssätt. Det är viktigt att alla medarbetare ges möjlighet att få information om och bearbeta värdegrunden och värdighetsgarantierna. Varje chef har ett ansvar att planera för hur förankringen sker. sunderlag Powerpoint-presentation 12 Rapport från kontaktpolitikerbesök samt tidsplan för besök 2013 Varje kontaktpolitikergrupp kommer överens om tider för kontaktbesök 2013 som passar gruppen. Gruppen tar sen kontakt med nämndadministratören som samordnar med de enheter som ska besökas. 9

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 194/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-06-12 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar:

Anslaget på kommunens anslagstavla den / 2011 intygar: KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-04-20 Tid kl 13.00-15.40 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 43-56 ande Steve Sjögren (S) ordförande Folke Fagerlund (KD) Birgitta Axelsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 138/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-03-13 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten.

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S) 2:e

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Onsdagen den 21 maj 2014 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4 Gruppmöten Majoriteten: måndag 19 maj kl.17:30, omsorgsförvaltningen

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer