Vård- och omsorgsnämnd öster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnd öster"

Transkript

1 Protokoll Vö 194/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: Klockan: 14:00-17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande Åsa Johansson (FP), 2.e vice ordförande Pell Uno Larsson (S) Ida Eklund (S), kl , 57-del av 70 Gunvor Sundmark (KD) Anders Brandén (M) Ewy Eriksson (M) Gunnel Lindblom (V) Tjänstgörande ersättare Johanna Holmberg (S), ersättare för Lasse S Lorentzon (S) Lars Jakobsson (C), ersättare för Börje Gustafsson (C) Anette Carlsson (M), ersättare för Kent Valdemarsson (M) Ann-Britt Stålblad (M), ersättare för Erik Göök (MP) Christer Johansson (FP), ersättare för Magnus Lander (MP) Övriga Tommy Henningsson, förvaltningschef Ann-Christin Ring, nämndadministratör Owe Fjellborg, planerare Jan Sundelius,planerare Ann-Christine Åhlander, adm. samordnare Kristin Lundgren, planerare Eva Jöbo, områdeschef Jörgen Beyron, kostchef Ann-Christin Ring, sekreterare Justerat den 19 juni 2014 Marie Brorson (S), ordförande 1

2 Åsa Johansson (FP), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 juni Protokollsjustering Åsa Johansson (FP) föreslås som ordinarie justerare med Ann-Britt Ståhlblad (M) som ersättare. Justeringen föreslås till den 19 juni kl Åsa Johansson utses att den 19 juni justera dagens protokoll och Ann-Britt Ståhlblad utses som ersättare. 58 Godkännande av ärendelistan Inga tillägg eller förändringar görs i ärendelistan. - Ärendelistan godkänns. 59 Anmälan av jäv Ingen anmälan av jäv. 60 Anmälan av övriga frågor Ingen anmälan av övriga frågor. 61 Meddelanden - Ordförande påminner nämndledamöterna om att intyg om förlorad arbetsförtjänst samt uppgift om avdrag 2013/2014 ska inlämnas senast den 19 juni till nämndsekreteraren. Hanteringen kommer framledes att skötas i verksamhetssystemet Personec av löneavdelningen. 2

3 - Ordförande påminner nämnden om medborgardialogen på Askenäs den 16 juni, samling kl Programnämnden representeras av Rasmus Persson och Fisun Yavas. 62 Kvalitetsuppföljning Skebäcksgården Ärendenummer: Vö 145/2014 Handläggare: Owe Fjellborg Förvaltningskontoret har genomfört en kvalitetsuppföljning på Skebäcksgårdens vård- och omsorgsboende. Uppföljningens syfte är att göra en samlad granskning av verksamhetens förmåga att leva upp till kvalitetskraven. Förvaltningskontoret bedömer att den enskilde inom enheten får en vård och omsorg av god kvalitet och att de förbättringsområden som identifierats kan hanteras inom ramen för enhetens interna utvecklingsarbete. Skebäcksgården är indelad i vård- och omsorgsboende, korttidsplatser och rehabilitering. Uppföljningen har haft fokus på vårdboendet och kvaliteten på korttidsplatser och övrig verksamhet granskas inte. Skebäcksgårdens rehabilitering ska flyttas till Tullhuset och innehållet i korttidsvården kommer att ändras. Uppföljningen visar att enhetens styrka är arbetet med att skapa en aktiv och meningsfull tillvaro för de boende och arbetet med att utveckla team som ansvarar för den enskildes vård och omsorg över hela dygnet. Enheten har en tillgänglig personal och en bra samverkan med vårdcentralen som finns i samma fastighet. Resultatet från 2013 års brukarundersökning gav enheten dess första utmärkelse när de blev tredje bästa enhet bland Örebros 18 enheter. De äldre ger särskilt positiva svar på frågor om bemötande, inflytande och delaktighet. Skebäcksgården behöver fortsatt se över sitt sätt att hantera mat och måltid. Andel nöjda med mat har blivit högre men kvalitet på måltidsmiljö varierar mellan avdelningar. Enheten behöver fortfarande se över sitt sätt att hantera klagomål så att de blir bättre dokumenterade och därmed värdefulla i utvecklingsarbetet. När dokument granskas framkommer förbättringsområden. Alla ska ha genomförandeplaner och för både SOL- och HSLdokumentationen behövs en utvecklad egenkontroll. Påbörjad utvecklingsplan för att förbättra dokumentationen bedöms vara tillräcklig. Enheten bedöms klara godkänt för 6 av 13 kriterieområden och är på god väg med att klara övriga 7. sunderlag Rapport, Kvalitetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Skebäcksgården,

4 Förslag till beslut Förvaltningens förslag till nämnden - Rapporten godkänns. - Skebäcksgården ska rapportera till nämnden i samband med delårsrapport 2 med prognos och i årsberättelse 2014 om hur de åtgärdat identifierade förbättringsområden för att leva upp till kraven. - Enligt förvaltningens förslag. 63 Nämndsammanträdet i augusti Ärendenummer: Vö 302/2013 Handläggare: Marie Brorson Ordförande föreslår att nämndsammanträdet den 22 augusti ställs in då inga ärenden finns i dagsläget som behöver behandlas då. Förslag till beslut Ordförandes förslag till nämnden - Nämndsammanträdet den 22 augusti ställs in. Förslag Åsa Johansson (FP) föreslår ett presidiemöte den 21 augusti och att information från detta möte därefter skickas ut till nämnden. - Nämndsammanträdet den 22 augusti ställs in. - Ett presidiemöte planeras in den 21 augusti, information från mötet skickas därefter ut till nämnden. 64 Månadsrapport maj 2014 Ärendenummer: Vö 188/2014 Handläggare: Tommy Henningsson Nämnden informeras om hittills bokförda kostnader 2014, ej verkställda beslut/kö till permanenta och korttidsplatser samt kontinuitet avseende antal omvårdnadspersonal hos brukare. 4

5 sunderlag Månadsrapport Vård och omsorg maj 2014, Delegationsbeslut Ärendenummer: Vö 195/2014 Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, dvs att delegera beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på delegation ska anmälas till nämnd. Vid dagens sammanträde anmäls - delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen avseende maj månad delegationsbeslut i avgiftsärenden avseende maj månad delegationsbeslut i rekryteringsärenden perioden sunderlag Delegationsbeslut som cirkulerar i pärm på gruppmöten/nämndmötet. - Anmälan tas till protokollet. 66 Kvalitetsuppföljning Berggården Handläggare: Jan Sundelius Nämnden får information om en preliminär rapport avseende kvalitets- och avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Berggården (Kosmo AB). Slutlig rapport lämnas i augusti. Berggården drivs av Kosmo AB sedan Avtalet gäller från det överklagades varför starten fördröjdes - fram till (3+3+3 år). Programnämnd Social välfärd måste fatta beslut om ev. förlängning ett år innan avtalstidens slut, alltså senast Ett granskningsbesök på Berggården gjordes den 22 maj 2014 och genomfördes enligt en särskild granskningsmall. Berggården har en röd tråd i verksamheten, de har integrerat metod och värdegrund i vardagsarbetet. Berggården har egna nattsjuksköterskor samt en hälsocoach. Ledarskapet är engagerat och bra och det finns stor kreativitet på individnivå bland medarbetarna. De är långt framme i sitt anhörigstöd och har ett väl fungerande 5

6 anhörigråd. Berggården är framgångsrikt och har utvecklingsidéer. Berggården uppfyller inte helt alla mervärden men är på god väg. De är medvetna om förbättringsområden och har en vilja att bra ska bli bättre. Vid senaste brukarundersökningen uppgick den sammantagna brukarnöjdheten till 100 %. Programnämnden kommer därmed att föreslås besluta att förlänga avtalet med Kosmo AB tre år till, tom Ständiga förbättringar i hemvården Ärendenummer: Vö 185/2014 Handläggare: Ann-Christine Åhlander, Kristin Lundgren Nämnden får information om projektet Ständiga förbättringar i hemvården med fokus på personkontinuitet. Ständiga förbättringar handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs idag. Det innebär att kontinuerligt och systematiskt lösa vardagsproblemen med hjälp av medarbetarnas kreativitet. Systematiken handlar om att sätta mål och testa små förändringar i liten skala, löpande mäta, analysera och visualisera resultatet samt dra lärdom och sprida erfarenheter. I takt med att förbättringskunskapen ökar kompletteras idéerna med att identifiera och åtgärda avvikelser i verksamheten. Dessa blir tillsammans bränslet i ett uthålligt arbete med ständig förbättring. Ca 350 medarbetare och flertalet chefer är utbildade i förbättringsarbete. Från 2014 är även brukarna delaktiga i förbättringsarbetet. Personkontinuitet hos brukaren är ett målvärde. Personkontinuiteten har sjunkit i bl.a. Axberg från 17,9 och 15,7 år 2013 till 11,9 år Medarbetarna har fått en högre medvetenhet om brukarnas behov vilket är det som ska prioriteras högst. sunderlag Powerpoint-presentation. 68 Digitala handlingar Ärendenummer: Vö 236/2012 Handläggare: Ann-Christin Ring Efter att kommunstyrelsen i september 2012 fattade beslut om att alla nämnder och kommunfullmäktige från och med januari 2013 ska övergå till 6

7 digitala nämndhandlingar har sammanlagt 469 surfplattor lämnats ut till förtroendevalda. (Sedan januari 2013 har 11 surfplattor ersatts med nya då de antingen har gått sönder eller blivit stulna). Det har genomförts 770 pappersfria möten via applikationen Meetings. En grov uppskattning av dessa mötens omfattning motsvarar papper som istället har hanterats digitalt. 277 tjänstemän, politiska sekreterare och revisorer nyttjar också Meetings. Det finns fortfarande en viss pappershantering för de flesta nämnderna, då bland annat media och andra intressenter får handlingarna i pappersformat. Det pågår ett arbete med att finna en lösning för att kunna erbjuda nämndhandlingarna digitalt för externa intressenter. I samband med valet 2014 kommer det vara extra viktigt att alla förtroendevalda som inte kommer att ha några nya uppdrag under kommande mandatperiod skyndsamt lämnar tillbaka sina surfplattor till IT-kundservice för en smidig hantering när det tillkommer nya förtroendevalda. En enkät för att få in synpunkter från förtroendevalda om användningen av surfplattor och digitala handlingar planeras att genomföras under sunderlag Rapport om digitala nämndhandlingar i Örebro kommun, Medarbetarenkät inom Vård och omsorg - resultat på förvaltningsnivå Ärendenummer: Vö 196/2014 Handläggare: Tommy Henningsson En medarbetarundersökning genomfördes under april månad i Örebro kommun. Syftet med undersökningen är att vara en temperaturmätare för att utvärdera och utveckla kommunen som arbetsgivare och servicegivare. Medarbetarenkäten ska också vara ett verktyg för strategisk styrning och ett underlag för arbetsgivarpolitiska frågor. Resultatet av undersökningen ska bidra till verksamhetsutveckling. Resultatet av undersökningen avseende vård- och omsorgsförvaltningen presenteras för nämnden. Vård och omsorg uppvisar ett mycket positivt resultat, t.ex.: Goda områden: engagerade medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt och de trivs; stolta över yrkesroll och arbetsplats; insatta i mål och vet vad som förväntas, ledare visar förtroende och uppskattning samt driver verksamheten framåt med fokus på medborgare/ kund/brukare; Förbättringsområden: utvecklingsmöjligheter, psykiska arbetsmiljön, kreativt klimat - ta tillvara förbättringsförslag och idéer. sunderlag Rapport Medarbetarundersökning vård- och omsorgsförvaltningen, april 2014 (Zondera) 7

8 70 Information från förvaltningschefen Handläggare: Tommy Henningsson Muntlig information om: - Mat-LOV (områdeschef Eva Jöbo och Jörgen Beyron närvarar för att svara på ev. frågor). Programnämnden har beslutat att konkurrensutsätta mattjänst inom hemvården - vem vill jag välja som lagar maten och vem vill jag välja som levererar maten? Ett informationsbrev har skickats ut till de som har mattjänst. Gör de inget val kommer de att fortsätta få leverans som tidigare. Om man inte kan välja själv - ickeval - då blir man tilldelad leverantör enligt en viss turordning. Start den 18/ En informationsfolder om att vara sjuksköterska i Örebro kommun utdelas. Foldern innehåller information om vad arbetet innebär samt vilka möjligheter till kompetensutveckling, kopplad till en lönetrappa, som arbetsgivaren erbjuder. - Nämnden informeras om tre beslut från IVO i avslutade ärenden: Vö 250/2013 avseende klagomål om fel i vården och omsorgen vid Södermalmshemmet; Vö 215/2013 avseende klagomål om fel i vården vid Skebäcksgården samt Vö 272/2013 avseende klagomål om fel i vården vid hemsjukvården i Örebro kommun samt Adolfsbergs vårdcentral. 71 Svar på övriga frågor Handläggare: Tommy Henningsson Anders Brandén (M) ställde nedanstående övriga frågor vid förra nämndsammanträdet: - Ljudnivån i sammanträdeslokalen är hög/störande, kommer detta att åtgärdas? Förvaltningschefen uppger att problematiken är framförd till ansvariga men att då kontoret är nytt och stort har man inte hunnit ordna med all teknik och arbetsmiljö ännu. - I Svenska Dagbladet har han läst en artikel om en studie i Östersund där man har har byggt ett privat och ett kommunalt vård- och omsorgsboende 8

9 där olika jämförelser ska göras under ett år. Han undrar om man i Örebro tittar på den studien? Förvaltningschefen uppger att i Örebro kommun finns inget privat vård- och omsorgsboende så någon liknande jämförelse är därför inte möjlig. Det ser olika ut i kommunerna vilken strategi man har valt. 9

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 20140512 Vv 146>/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 Rapporten ingår i en serie rapporter från verksamhetsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i Örebro kommun. Riktlinje

Läs mer

2014-08-14 Sov 178/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning. Berggården, KOSMO AB 2014

2014-08-14 Sov 178/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning. Berggården, KOSMO AB 2014 2014-08-14 Sov 178/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning Berggården, KOSMO AB 2014 Rapporten ingår i en serie rapporter från kvalitetstsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT 2015-05-18 Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Erika Björklund, enhetschef, Stadsdelsförvaltningen

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012. Haninge kommun. Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen

Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012. Haninge kommun. Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012 Haninge kommun Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013

Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 k valitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning www.carema.se Kvalitetsbokslut Carema Q2 2013 1. Inledning I förordet till kvalitetsbokslutet för kvartal 1 så beskrevs

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Revisionsrapport* Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Region Skåne Maj 2007 Krister Ekdahl Jean Odgaard Linus Owman *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14 Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Året som gått - förvaltningschefens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer