Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9"

Transkript

1 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156 Inger Göransson (S), 2:e vice ordf Lennart Unell (M) Gunnel Körner (FP) Gunnar Oest (MP) John Johansson (S) Kristina Sandvall-Krantz (S) Ulla-Britt Carlsson (S) Tjänstgörande ersättare Birgitta Agrell (M) för Veronika Palmén Lemke (M) Carina Johansson (FP) för Kent Valdemarsson (M) Lisanne Magnusson (MP) för Marie Magnusson (KD) Nourouz Wanli (S) för Gun Wilén (S) Åsa Nordström (S) för Robin Bäckström (S) jäv 155,156 Karin Sahli (V) för Jihad Menhem (V) Närvarande tjänsteman Roger Joelsson, planerare Bengt Edström, ekonom Lars Bäckman, förvaltningschef Anders Nylén, enhetschef Emil Strömberg, adm.samordnare Christer Sandén, enhetschef Handläggare Utredningsenheten Justerare Inger Göransson (S) Ersättare John Johansson (S) Sekreterare Ing-Britt Swärd 1

2 138 Godkännande av samt ändringar i dagordningen Ärende 11 Verksamhetsinformation utgår. Ärende 7 Sammanträdestider lyfts ur. Tillkommande ärenden : Riktlinje vid misstanke om brott mot eller begånget av brukare. till nya servicegarantier för verksamhet i Förvaltningen för funktionshindrade. Tillägg fyra sekretessärenden * Dagordningen godkänns efter ovanstående ändring och tillägg. 139 Granskningsrapport 2010 uppföljning av intern kontroll Nf 177/2010 Handläggare: Roger Joelsson Förvaltningen för funktionshindrade har under 2010 granskat; 1. skriftliga ingångna avtal som genererar in- och utbetalningar som nämnden ansvarar för. 2. om det finns en tillfredsställande introduktion inom det personaladministrativa området, till nya chefer 3. verksamheternas rutiner för att försäkra att kommunens kundtjänst förses med relevant och kontinuerligt uppdaterad information. Granskningen av skriftliga ingångna avtal (1) bedöms som mycket gott. Däremot finns brister gällande introduktion nyanställda chefer (2) samt rutiner för att säkerställa informationen till Kundtjänsten (3). Ett nedskrivet introduktionsprogram gällande nyanställda chefer saknas. Däremot sker en introduktion av alla nyanställda chefer. Förvaltningen har rutiner för hur Kundtjänsten och andra ska förses med relevant och kontinuerligt uppdaterad information. En informationsgrupp med representanter från hela förvaltningen arbetar bl.a. med detta. Regelbundna möten med informationsenheten för informationsutbyte och uppdateringar görs. Vid behov genomförs samarbetsträffar med kundtjänst för att stämma av om något saknas eller behöver förbättras. Bristerna kan sammanfattas med att de inte är av allvarlig art eftersom rutiner finns. Dessa bör säkerställas i skriftliga rutiner/riktlinjer. 2

3 Underlag Granskningsrapport uppföljning av internkontroll, Nämnden för funktionshindrade. * Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. 140 Granskningsplan 2011 Nf 270/2010 Handläggare: Roger Joelsson Nämnden för funktionshindrade ansvarar för den interna kontrollen av sitt verksamhetsområde. Ett led i detta är att nämnden årligen ska fastställa en granskningsplan enligt kommunstyrelsebeslut. Syftet med granskningsplan är att det ska bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom förvaltningen. Utöver nämndens egna granskningsåtgärder kan kommunstyrelsen besluta om kommungemensamma granskningsåtgärder inom personalekonomi- och verksamhetsområdet. Förvaltningsledningsgruppen har utifrån ett riskanalysarbete tagit fram ett antal tänkbara hotbilder för våra verksamheter. Dessa hot har sedan värderats utifrån sannolikhet och konsekvens vilket ger ett riskvärde. Följande hot har förvaltningsledningsgruppen bedömt som mest angeläget att granska. Det finns en hög risk med betydande konsekvenser att våra brukares behov och begäran om stöd och service hamnar mellan stolarna i den kommunala organisationen. Fungerar samarbetet med andra förvaltningar tillräckligt bra på organisations- och individnivå? Det är inte alltid givet var gränsen går mellan olika förvaltningar/myndigheters ansvarsområde. Det är inte ovanligt att dessa gränser ifrågasätts när en individ behöver stöd och service. Finns det en risk att insatsen försenas eller att felaktigt stöd ges, eller att berättigat stöd uteblir. Som granskningsåtgärd 2011 föreslår förvaltningen att samarbetet med andra förvaltningar utifrån individens begäran om stöd och service granskas. * Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. 3

4 141 Återrapportering frågeställningar utifrån delårsrapport Nf 210/2010 Handläggare: Lars Bäckman 142 Ekonomirapport november/prognos 3 Nf 162/2010 Handläggare: Bengt Edström Bifogad rapport innehåller uppgift om kostnad 2009, budget 2010, kostnad jan-okt 2010 samt beräknad budgetavvikelse Rapporten denna gång ingår i kommunens gemensamma uppföljningsrapport Prognos 3. Ny budget Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen dessa tilläggsanslag och ombudgeteringar för vår del Tillägg tkr för löneavtalet från 1 april 2010 Ombudgetering tkr för bostadsanpassning från oss till nämnderna Vård och omsorg Enligt kommunledningskontoret ska vi redan nu budgetera utifrån dessa förändringar. Se bifogat kolumn Budget 2010 nov. till fördelning av de tkr lämnas i ekonomirapport i december. Ca tkr bör hamna i nämndens planeringsreserv. Se nedan. Prognos helår Beräknat överskott ca tkr är tkr högre än i föregående rapport. Ökningen med tkr beror på att tillägget för löneavtal innehåller även löneökning för personer som arbetar inom personlig assistans. Personlig assistans finansieras genom intäkten assistansersättning. Tidigare budgeterat resultatkrav innefattar kostnad för 4

5 löneavtalsändringen. Assistansersättningen höjdes 2 % från 1 januari I övrigt gäller att kostnaden för oktober följer budget för oktober. Kostnaden för oktober innehåller de nya höjda lönerna från 1 april. I november kommer lönehöjningen för perioden april-september att utbetalas retroaktivt. För chefer ligger utbetalningarna en månad senare. sunderlag Förvaltningens ekonomirapport november/prognos Godkänna rapporten. 2. Överlämna rapporten till programnämnd Social välfärd. 1. Godkänna rapporten. 2. Överlämna rapporten till programnämnd Social välfärd. 143 Uppföljning av jämställdhetsarbetet Nf 256/2010 Handläggare: Lars Bäckman Jämställdhetsdelegationen har uppdraget att samordna uppföljning och utvärdering av kommunens jämställdhetsarbete och årligen redovisa resultaten för kommunstyrelsen. Underlag Förvaltningens förslag daterad * Ärendet är berett i och med dagens sammanträde 5

6 144 Riktlinje vid misstanke om brott mot eller begånget av brukare Nf 279/2010 Handläggare: Emil Strömberg Vid sammanträdet informeras om hur förvaltningen hanterar situationer vid misstanke av brott mot eller begånget av brukare. 145 till nya servicegarantier för verksamhet i Förvaltningen för funktionshindrade Nf 291/2010 Handläggare: Lars Bäckman Vid sammanträdet lämnas förslag till nya servicegarantier för verksamhet. * Ärendet är berett i och med dagens sammanträde 146 Omvärldsbevakning Handläggare: Lars Bäckman Utifrån studieresa till Stockholm och Uppsala med förvaltningschefer och programchef inom programkansliet lämnas en redovisning av valfrihetsarbetet i Stockholms stad. 6

7 147 Redovisning av icke verkställda beslut enligt LSS/SoL Nf 15/2010 Handläggare: Anders Nylén Förvaltningen har fått i uppdrag att till nämnden och programkansliet månadsvis rapportera ej verkställda beslut enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 148 Ordförandes information Nämnden för funktionshindrade inbjuds till julbord den 8/12 kl Inbjudan kommer att skickas ut. Regionförbundet bjuder in till Visst har vi ett bra stöd till de anhöriga i vår kommun den 26 november Förvaltningschefens information Information om ändringar i LSS lagen som träder i kraft 1 januari Sekretess Nf 163/ Socialstyrelserapporter Handläggare: Anders Nylén Socialstyrelsen svarar för tillsyn och uppföljning av insatser inom Socialtjänsten (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktions- 7

8 hindrade (LSS). Arbetet består i att följa upp, inspektera och kontrollera att kommuner och privata vårdgivare i länet följer lagstiftning och gällande bestämmelser. Enskilda personer kan vända sig till Socialstyrelsen med klagomål om man är missnöjd med hur ett ärende handlagts. 152 Stickprovsärende Handläggare: Hanna Sahlqvist Handläggare redogör om en ansökan om personlig assistans enligt 9 2 LSS * Informationen tas till protokollet 153 Stickprovsärende Handläggare: Hanna Sahlqvist Handläggare redogör för om förhandsbesked enligt 16 LSS i form av personlig assistans enligt 9 2 LSS. Ansökan om förhandsbesked enligt 16 LSS i form av avlösarservice enligt 9 5 LSS. 8

9 Sekretess 158 Delegationsbeslut och inkomna skrivelser Till Nämnden för funktionshindrade anmäls följande: - Diarielista enligt förteckning. Vid protokollet Ing-Britt Swärd, sekreterare Justerat den 22 november 2010 Maria Magnusson (FP), ordförande Inger Göransson (S), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 november

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 441/2013 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2013-10-17 Klockan: 9.00 11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Härryda kommun 2010-10-21 Leif Johansson, certifierad kommunal revisor 2010-10-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 138/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-03-13 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 31

Protokoll Sida 1 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313

Protokoll Ks 1365/2009. Närvarande ersättare Susanne Lindholm (KD) tänstgörande 313 Protokoll Ks 1365/2009 Kommunstyrelsen Datum: 2009-12-15 Klockan: 15:00 15.35 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lena Baastad (S) Lotta Olsson

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 Socialnämnden Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Socialnämnden Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordfårande Carina Lund (M), vice ordfårande Gunilla Gustavsson (S)

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer