Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen"

Transkript

1 Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande Börje Gustafsson (C) Anna Richert (MP) Lasse S Lorentzon (S) Amund Axelsson (S) Pell Uno Larsson (S) Gun Carlestam Lewin (V), 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Birgit Ryding (M), ersättare för Gunvor Olson (M) Marianne Björk (KD), ersättare för Christer Johansson (M) Gunnar Pehrson (FP), ersättare för Åsa Johansson (FP) Åke Åberg (S), ersättare för Pari Bergstrand (S) Caroline Burstedt (S), ersättare för Ingegärd Trygg (S) Marie Brorson (S), ersättare för Inger Murstam (S) Närvarande ersättare Agne Ericsson (KD), kl , Ann-Sofie Ohlander (C) Stefan Nilsson (V) Närvarande tjänsteman Tommy Henningsson, förvaltningschef Ann-Christin Ring, nämndadministratör Owe Fjellborg, planerare Birgitta Carlsson, enhetschef Christina Löf, arbetsterapeut Ewa Rodenfelt, ekonom Personalföreträdare Teija Mikkola, Kommunal Birgit Henningsson, Kommunal Justerare Pell Uno Larsson (S) Ersättare Gun Carlestam Lewin (V) 1

2 Sekreterare Ann-Christin Ring 38 Meddelanden - Förvaltningschefen meddelar att kommunen ställer sig positiv till att bevilja tjänstledighet till anställd som - inom ramen för den nya serviceorganisationen vill utföra insatser i egen regi. Det är dock inte lämpligt att detta görs i det område som man har sin anställning. - Goda exempel utifrån resultat av brukarundersökning ska visas fram. Våra tre bästa särskilda boenden och våra tre bästa hemvårdsgrupper ska presenteras på IOR (intranät) och bjudas på tårta. Det är ett sätt för ledningen att visa att man tycker att brukarresultaten är viktiga. Den 8 juni blir det en hearing om vad det är som gör att just dessa enheter lyckas bra. Nämnden får mer information på junimötet. 39 Rapport om servicegarantier Handläggare: Owe Fjellborg Nämnden informeras om att kommunen har garantier för olika tjänster som kommunen utför, s.k. servicegarantier. Garantierna gäller från den 1 januari Inom vård- och omsorgsverksamheten finns garantier (utdelas) om att man som vårdtagare ska få en individuell vård- och omsorgsplan utifrån sina behov och önskemål, att man får en egen kontaktperson, att all personal bär namnskylt, att få en individuellt anpassad kost utifrån speciella behov m.fl. Om man ej är nöjd med insatserna kan man genom en ny kommungemensam klagomålsrutin klaga genom att ringa till kommunen, fylla i ett webb-formulär, skicka SMS, e-post eller vanligt brev. Man ska sedan få en återkoppling inom fem dagar. Internkontroll och uppföljning ska göras kontinuerligt, bl.a. av kvalitetsinspektörer, för att se hur garantierna uppfylls. 2

3 40 Personer med demensdiagnos samt personer med dement beteende inom särskilt boende och hemvård 2008 Handläggare: Birgitta Carlsson, Christina Löf Nämnden informeras om att år 2005 gjordes en första demensinventering för att ta reda på hur många personer med demenssjukdom eller demensliknande symptom som fanns i våra särskilda boenden och i hemvården. Syftet var att se om de sjuka vårdades i rätt verksamhet. Därefter har boenden ställts om så att de svarar mot behoven samt har rutinen för anvisning till dagverksamhet förbättrats. En inventering har nu åter genomförts för att se om behovet har förändrats sedan 2005 och om verksamheten behöver göra anpassningar. För att kunna bedöma om en person är demenssjuk eller har demensliknande symptom har den s.k. Bergerskalan använts. Skalan är graderad från 0-6 där 1-2 är lätt demens, 3-4 är medelsvår demens och 5-6 är svår demens. Inom vård och omsorg finns personer med demenssjukdom / demensliknande symptom. Nämnden kommer att få resultatet av inventeringen skriftligt då det har färdigställts. 41 Ramreducering med åtgärdsplan och riskanalys särende Diarienummer: Handläggare: Ewa Rodenfelt, Tommy Henningsson Vård- och omsorgsnämnd östers nuvarande budgetram är tkr. Programnämnd Social välfärd och kommunstyrelsen har under april beslutat om förändrade budgetramar. Det som främst ligger till grund till ramminskningen i programnämndens beslut är de reduceringskrav på 20 mnkr som gäller inom programområdet. Vård- och omsorgsnämnd östers andel av denna reducering är tkr. Nämnden har även fått överfört resultat med 20 % på 2008 års resultat samt 100 % av intraprenadernas resultat. Med programnämndens beslut den 1 april minskas ramen med tkr till tkr. Kommunstyrelsens reviderade ram innehåller framförallt kompensation för 2009 års avtalsrörelse. Vård- och omsorgsnämnd öster får här en extra tilldelning för ökade lönekostnader på tkr. Ramrevideringen innehåller dessutom kompensation för ökade lokalkostnader och ökade 3

4 kostnader för entreprenadavtalet med Attendo. Totalt medför beslutet en ökad ram med tkr. Vård- och omsorgsnämnd östers nya budgetram är tkr. Förvaltningen föreslår att - ramreduceringen för 2009 fördelas ut per enhet, - det överförda resultatet för TES fördelas till central REN där kostnader för utbildning för TES bokförs, - det överförda resultatet för intraprenaderna fördelas till Gillet med tkr samt till Klosterbacken med tkr, - det övriga överförda resultatet på tkr fördelas till central REN. Vid delårsbokslutet föreslås att pengarna fördelas ut mot enheterna för ökade kostnader för utskrivningsklara från USÖ, - lönekompensationen fördelas mot enheterna med faktisk lönekostnadsökning, - övriga ramrevideringar fördelas enligt bilaga 1. sunderlag Reviderad budget 2009 med bilaga 1 Ramreducering för Vård och omsorg öster med åtgärdsplan och riskanalys (bilaga 2) Ärendet har förhandlats med de fackliga organisationerna , förhandlingsprotokoll utdelas till nämnden. Förslag till beslut Förvaltningens förslag till nämnden * Vård- och omsorgsnämnd östers internbudget justeras för 2009 enligt förslag. Yrkanden För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar Gun Carlestam Lewin (V) avslag på reduceringspunkterna 1 och 3, bifall till reduceringspunkterna 2, 4, 5 och 7 samt anser att punkterna 6 och 8 inte är föremål för beslut vid dagens sammanträde. S och V yrkar i övrigt bifall till förslaget avseende överfört resultat, kompensationer och fördelning enligt bilaga 1. S och V föreslår även att delar av kostverksamheten läggs ut på externa utförare (entreprenad) och att detta förslag utreds. Ajournering Ordförande föreslår att nämnden ajournerar sig i 10 minuter för överläggningar (kl ), vilket nämnden bifaller. 4

5 Propositionsordning Nämnden återsamlas och ordförande föreslår en propositionsordning som nämnden godkänner. Ordförande ställer proposition på yrkanden avseende varje punkt i reduceringsförslaget och finner att nämnden enigt bifaller punkterna 2, 4, 5 och 7. Punkterna 1 och 3 bifalles med reservation från S och V. Punkt 6 utgår då det är programnämndens ansvar att ska fatta beslut om entreprenad. Punkten 8 bifalles, S och V deltar inte i det beslutet. Proposition ställs på yrkande om bifall till övriga ramrevideringar och överfört resultat i förslaget och finner att nämnden bifaller yrkandet. Ordförande ställer slutligen proposition på förslag om att delar av kostverksamheten läggs ut på externa utförare (entreprenad) och att detta förslag utreds vilket nämnden bifaller. 1. Vård- och omsorgsnämnd östers internbudget för 2009 justeras enligt budgetförslag och reduceringsförslag (ej punkt 6). 2. Förvaltningskontor Vård och stöd får i uppdrag att utreda och föreslå en ökad användning av externa utförare och avknoppningar inom den kostverksamhet som riktas mot äldre som bor i ordinärt boende. Reservation Åke Åberg (S), Lasse S Lorentzon (S), Caroline Burstedt (S), Amund Axelsson (S), Marie Brorson (S), Pell Uno Larsson (S) och Gun Carlestam Lewin (V) reserverar sig mot beslutet avseende reduceringspunkterna 1 och 3 till förmån för eget förslag (bifogas protokollet). 42 Prognos 1, 2009 särende Diarienummer: Handläggare: Ewa Rodenfelt, Tommy Henningsson Prognosen för 2009, efter planerade åtgärder, visar ett underskott på ca 5 miljoner kronor. Samtliga verksamheter beräknas göra ett underskott med undantag för förebyggande verksamhet som beräknas göra ett överskott på 416 tkr och kan hänföras till personal. Hemvårdens underskott på tkr beror till stor del på att man inte kommit i fas med 5

6 anpassningen av den ramreducering som gjordes inför 2009 p.g.a. minskad vårdtyngd och ökad kvotförändring. Här finns även kostnader för utskrivningsklara. Särskilt boende har ett underskott på tkr som förklaras av kostnader för tomhyror samt inköp av hemsjukvårdsmaterial. Gemensam verksamhet har ett underskott på tkr som tills största del förklaras av att vi inte fick full kompensation för hyresökningar. Verksamheter med underskott har utarbetat åtgärdsplaner som man arbetar efter för att nå en budget i balans. sunderlag Prognos för Vård och omsorg öster Förslag Förvaltningens förslag till nämnden Prognos för Vård och omsorg öster godkänns. Tilläggsförslag Ordförande föreslår att förvaltningen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att ha en ekonomi i balans. 1. Prognos för Vård och omsorg öster godkänns. 2. Förvaltningen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att ha en ekonomi i balans. 43 Delegationsbeslut särende Diarienummer: Vö 73/2009 Delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende april månad 2009 anmäls till nämnden. Anmäls även delegationsbeslut avseende ställföreträdande förvaltningschef vecka 19. Anmälningarna läggs till handlingarna. 6

7 44 Översiktlig granskning av intern kontroll år 2008 Diarienummer: Handläggare: Tommy Henningsson Förvaltningschefen redovisar resultatet av Stadsrevisionens granskning av hur nämnden planerat och genomfört sitt internkontrollarbete. Revisionsrapporten har före mötet utsänts till nämnden. Granskningsåtgärderna har omfattat de kommungemensamma åtgärderna avseende innestående kompensationsledighet för de anställda, kontanthanteringen inom förvaltningens enheter, i vilken utsträckning semesterdagar omvandlats till kontant utbetalning i strid mot avtalet samt att lönetillägg beslutas och utbetalas på korrekta grunder. Därutöver har programnämnden beslutat om att genomföra granskningar avseende kostnaderna för dröjsmålsräntor och finansieringen av nämndbeslut. Därutöver har nämnden beslutat att granska representation vid julbord, matkupongförsäljning inom kostverksamheten samt kvalitetsarbetet inom verksamheten. Nämndens val av internkontrollåtgärder omfattar både det räkenskapsinriktade och det verksamhetsmässiga perspektivet. Vissa brister / förbättringsområden har framkommit vid granskningen. Åtgärder har vidtagits / kommer att vidtas för att undanröja de påvisade bristerna. 45 Länsstyrelsebeslut: Verksamhetstillsyn av valda delar av äldreomsorgen; Tillsyn om nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Diarienummer: , Handläggare: Tommy Henningsson - För år 2008 har Länsstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att redovisa hur kommunerna arbetar med rättssäkerhetsfrågor, äldres inflytande och självbestämmande, hänsynstagande till äldres integritet, personalens kompetens, insatser innehåll och kvalitet samt äldres möjligheter till aktiviteter, social samvaro, inom- och utomhusaktiviteter. Länsstyrelsen har intervjuat brukare, enhetschefer, biståndshandläggare, omvårdnadspersonal samt granskat akter och social dokumentation. 7

8 har inkommit från länsstyrelsen som avslutar ärendet med ett antal förordade förbättringsområden. Berörda verksamheter har gjort åtgärdsplaner för arbetet med förbättringsområdena. - Från länsstyrelsen har inkommit beslut i ärende om tillsynen om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen har genomförts inom åtta ansvarsområden: uppsökande och förebyggande arbete, kvalitet, samverkan, säkerhet, handläggning och dokumentation, insatser. Varje ansvarsområde är uppdelat i bedömningskriterier. Tillsynen genomfördes i form av intervjuer av chefer och personal vid ett tillfälle. Länsstyrelsen konstaterar att nämnden helt eller delvis inte uppfyller vissa bedömningskriterier och avslutar granskningen med kritik på dessa punkter och hänvisar till förordade förbättringsområden. Länsstyrelsen begär att nämnden lämnar en redogörelse av vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av lämnad kritik samt förbättringsområden senast Svar på övrig fråga från S och V Handläggare: Tommy Henningsson Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställde följande fråga vid förra nämndsammanträdet: Har enhetscheferna tillräcklig ledarskapsutbildning för att kunna känna sig trygga i sin chefsroll, i synnerhet med tanke på kommande kostnadsreduceringar? Förvaltningschefen svarar: Vid rekrytering av chefer är kravet högskoleutbildning och erfarenhet av chefsskap. Inom Örebro kommun finns förutom introduktionsprogram bl. a. Örebro kommuns policy och riktlinjer för ledarskap. Det finns riktade chefs- och ledarskapsutbildningar för den som är ny som chef, verksamhetsnära chef respektive erfaren chef. Därutöver finns även möjlighet till handledning och coachning och enstaka kurser / ledarskapsseminarium. 8

9 47 Icke verkställda beslut kvartal Diarienummer: Vö 61/2009 Handläggare: Tommy Henningsson Nämnden informeras om att 0 st. ärenden icke verkställda beslut har inrapporterats till länsstyrelsen avseende första kvartalet år Vid protokollet Ann-Christin Ring, sekreterare Justerat den 28 maj 2009 Ronnie Palmén (M), ordförande Pell Uno Larsson (S), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 maj

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer