Nämnden för funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för funktionshindrade"

Transkript

1 Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: Klockan: Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Sara Maxe (KD) Helena Netz (C) Per-Anders Lundin (M) Stig Westlén (M) Simon Olow (M) Snorre Hermansson (V) Tjänstgörande ersättare Carina Johansson (FP) Hjördis Sellén (S) Marie Georgson (S) Marianne Hamp (M) för Emil Eriksson Risve (FP) för Mirja Sällinen (S) för Ann-Kristin Spåls (MP) för Sebastian Haraldsson (M) Närvarande ersättare Maiken Mattisson (KD) Övriga Sofia Persson Robert Lindby Jörgen Klingborg Eva Pettersson Johanna Viberg Karin Björnram Anders Nylén Elisabeth Gustafsson förvaltningschef nämndadministratör strateg enhetschef tf. utvecklingschef ekonom myndighetschef LSS-handläggare Robert Lindby, sekreterare Justerat den 27 december

2 Carina Toro Hartman, ordförande Per-Anders Lundin, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 juni Protokollsjusterare Per-Anders Lundin (M), med Carina Johansson (FP) som ersättare, utses att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den 27 juni Ändring av ärendelistan Ärendelistan fastställs utan ändringar. 71 Anmälan om jäv Ingen anmälan om jäv. 72 att ställa in nämndsammanträdet i augusti 2014 Ärendenummer: Nf 518/2013 Ordföranden föreslår att nämndsammanträdet den 21 augusti 2014 ställs in. Ordförandens förslag till Nämnden för funktionshindrade: Nämndsammanträdet den 21 augusti 2014 ställs in. Enligt ordförandens förslag. 73 Digitala nämndhandlingar i Örebro kommun Ärendenummer: Nf 325/2014 Handläggare: Robert Lindby Efter att kommunstyrelsen i september 2012 fattade beslut om att alla nämnder och kommunfullmäktige fr.o.m. januari 2013 ska övergå till digitala nämndhandlingar har sammanlagt 469 surfplattor lämnats ut till förtroendevalda. Det har genomförts 770 pappersfria möten via 2

3 applikationen Meetings. En grov uppskattning av dessa mötens omfattning motsvarar papper som i stället har hanterats digitalt. 277 tjänstemän, politiska sekreterare och revisorer använder också Meetings. Det finns fortfarande en viss pappershantering för de flesta nämnderna, då bland annat media och andra intressenter får handlingarna i pappersformat. Det pågår ett arbete med att finna en lösning för att kunna erbjuda nämndhandlingarna digitalt för externa intressenter. Sedan januari 2013 har 11 surfplattor ersatts med nya då de antingen har gått sönder eller blivit stulna. Det är viktigt att tänka på att surfplattan är stöldbegärlig och behöver hanteras varsamt. I samband med valet 2014 är det extra viktigt att alla förtroendevalda som inte kommer att inneha några nya uppdrag under nästa mandatperiod skyndsamt lämnar tillbaka sina surfplattor för en smidig hantering när det tillkommer nya förtroendevalda. En enkät för att få in synpunkter från förtroendevalda om användningen av surfplattor och digitala handlingar planeras under sunderlag Kommunledningskontorets rapport, daterad 15 maj 2014 Kommunledningskontorets förslag till Nämnden för funktionshindrade: Enligt kommunledningskontorets förslag. 74 Prestationsbaserade medel till Socialpsykiatrin Ärendenummer: Nf 226/2014 Handläggare: Jörgen Klingborg Örebro kommun har fått tkr (tusen kronor) för insatser till personer med psykisk ohälsa. Programnämnd Social välfärd fastställde den 3 april 2014 en plan för hur pengarna ska användas och fördelas. Prestationsmedlen för psykisk ohälsa sprids på flera verksamheter, även om den största delen går till Socialpsykiatrin. Pengarna ska bland annat användas till verksamhetsutveckling och analyser och handlingsplaner avseende hemmaboende barns situation hos vuxna brukare. 3

4 75 Tillsyn avseende tvångs- och begränsningsåtgärder kring personer med begränsad belutsförmåga Ärendenummer: Nf 276/2014 Handläggare: Eva Pettersson Regeringen har gett Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att genomföra en särskild tillsynsinsats avseende verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas. Vid genomförandet av uppdraget ska IVO granska hur verksamheterna säkrar att uppnådda goda resultat i form av åtgärder som stöder en vård och omsorg med så få inslag som möjligt av både begränsningar och tvång blir varaktiga. IVO genomförde inspektion vid gruppbostaden Måsvägen den 3 juni sunderlag IVO:s meddelande, daterat 29 april Förbättrad bemanningsprocess (Ks 385/2013) Handläggare: Sofia Persson, Johanna Viberg Inom Örebro kommun drivs ett utvecklingsprojekt för att förstärka arbetet med bemanning. Arbetet tar sin utgångspunkt i en bemanningsrevision genomförd 2012 som visade på stora behov av utveckling. Målet med bemanningsprocessen är att nå en balans mellan: Brukarnas behov Medarbetarnas möjlighet till inflytande Ekonomi i balans Lagstiftningens krav. sunderlag Slutrapport, daterad 3 juni

5 77 Månadsrapport maj 2014 Ärendenummer: Nf 125/2014 Handläggare: Karin Björnram Löpande uppföljning av nämndens ekonomi görs i form av månadsrapporter. Ekonom Karin Björnram presenterar det ekonomiska utfallet efter maj månad. Nämnden för funktionshindrade har en stabil ekonomi. Prognosen visar ett budgetöverskott från Socialpsykiatrin och personlig assistans på totalt tkr (tusen kronor). Det är en oförändrad prognos sedan förra månaden, Delårsrapport med prognos 1. sunderlag Månadsrapport ekonomi Funktionshindrade maj Sänkt timersättning inom personlig assistans Handläggare: Anders Nylén Programnämnd Social välfärd beslöt den 3 april 2014 att Förvaltningen för funktionshindrade skulle få möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att skapa två ersättningsnivåer och göra en sänkning som täcker de faktiska kostnaderna för insatsen personlig assistans i Örebro kommun. Anders Nylén, myndighetschef, informerar om att beslutet har överklagats genom laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. 5

6 79 Medarbetarenkät 2014 (Ks 649/2014) Handläggare: Sofia Persson Örebro kommun genomfördes i maj 2014 en medarbetarenkät. Syftet med medarbetarenkäten är att vara en temperaturmätare för att utvärdera och utveckla kommunen som arbetsgivare och servicegivare. Medarbetarenkäten ska också vara ett verktyg för strategisk styrning och ett underlag för arbetsgivarpolitiska frågor. Resultatet av undersökningen ska bidra till verksamhetsutveckling. Svarsfrekvensen för Förvaltningen för funktionshindrade uppgick till 77 % jämfört med 79 % för kommunen totalt. Nämndens behandling Efter diskussion om att ökad svarsfrekvens ger ett mer rättvisande resultat föreslår ordföranden att nämnden beslutar enligt följande punkter: 1. Informationen tas till protokollet 2. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över om det finns möjlighet att införa skyldighet att besvara medarbetarenkäter samt återrapportera till nämnden den 18 september Informationen tas till protokollet. 2. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över om det finns möjlighet att införa skyldighet att besvara medarbetarenkäter samt återrapportera till nämnden den 18 september Information från förtroendevalda som deltagit i kurser och konferenser Anders Karlsson (S) har deltagit i ett möte om föreningslivets förutsättningar och hur samverkan mellan myndigheter och föreningar kan förbättras. Det råder kunskapsbrist om vilket enormt arbete som ideella föreningar utför. Ett bekymmer är att föreningar ofta måste betala marknadsmässiga hyror. 6

7 81 Ordförandens information Ordföranden Carina Toro Hartman informerar om tillgänglighetspriset som inrättades förra året. Referensgruppen har haft ett möte och kommer att träffas på nytt i augusti. Det är viktigt att sprida information om priset. 82 Förvaltningschefens information Förvaltningschef Sofia Persson informerar om att det neuropsykiatriska teamet kommer att inleda en samverkan med landstinget. Budgetdirektiv kommer att beslutas av kommunstyrelsen i juni. 83 Information om stickprovsärende från den 15 maj 2014 Handläggare: Anders Nylén Anders Nylén, myndighetschef, lämnar information om ett stickprovsärende som togs upp vid nämndsammanträdet den 15 maj 2014, Redovisning av stickprovsärende Handläggare: Elisabeth Gustafsson 7

8 Elisabeth Gustafsson, LSS-handläggare, redogör för en ansökan om daglig verksamhet enligt 9 10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan inkom muntligt den 14 maj 2013 från en person född 1964 och avslogs. 85 Redovisning av stickprovsärende Handläggare: Hanna Sahlqvist Anders Nylén, myndighetschef, redogör för en ansökan om personlig assistans enligt 9 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt ansökan om ledsagarservice enligt 9 3 LSS. Ansökan inkom skriftligt den 24 september 2013 från en person född 1973 och avslogs delvis. 86 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Nf 328/2014 Nämnden får enligt kommunallagen ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden, dvs. delegera beslutanderätten. som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. De delegationsbeslut som anmäls till nämnden finns i de skrivelsepärmar som är utdelade till gruppmöten före nämndens sammanträde. 8

9 Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. 87 Anmälan av handlingar Till Nämnden för funktionshindrade anmäls: Protokoll från samverkansgruppen den 3 april och 8 maj 2014 (Nf 16/2014) Kommunledningskontorets skrivelse "Begäran om intyg med anledning av förändring av rutinen för beräkning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun" (Ks 1296/2013) Anmälan tas till protokollet. Nämnden för funktionshindrade: 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer