Nämnden för funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för funktionshindrade"

Transkript

1 Protokoll Nf 441/2013 Nämnden för funktionshindrade Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil Eriksson Risve (FP) Anders Karlsson (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja Sällinen (S) Sara Maxe (KD) Per-Anders Lundin (M) Sebastian Haraldsson (M) Stig Westlén (M) Ann-Kristin Spåls (MP) Martha Wicklund (V) Tjänstgörande ersättare Birgitta Lindahl (FP) Ingvar Ernstson (C) för Simon Olow (M) för Helena Netz (C) Närvarande ersättare Maiken Mattisson (KD) Hjördis Sellén (S) Britten Uhlin (S) Övriga Sofia Persson Robert Lindby Sara Stenman Roger Joelsson Karin Björnram Annelie Fridman Anders Nylén Rikard Lund Åsa Tiderman Malin Lilja Sonya Cansu förvaltningschef nämndadministratör jurist planerare ekonom planerare myndighetschef områdeschef områdeschef LSS-handläggare medicinskt ansvarig sjuksköterska tillika socialt ansvarig samordnare 1

2 Robert Lindby, sekreterare Justerat den 29 oktober 2013 Carina Toro Hartman, ordförande Sebastian Haraldsson, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 oktober Protokollsjusterare Sebastian Haraldsson (M), med Emil Eriksson Risve (FP) som ersättare, utses att justera dagens protokoll den 29 oktober Ändring av ärendelistan Ärendelistan ändras på följande sätt: Nytt ärende om anmälan av ordförandebeslut, tas upp som ärende 17 b ( 170) Nytt ärende om ledamotsinitiativ tillgänglighetspris, tas upp som ärende 19 ( 172) 155 Anmälan om jäv Ingen anmälan om jäv. 156 Presentation av jurist Handläggare: Sara Stenman Sara Stenman är jurist vid kommunledningskontoret med särskild inriktning på LSS-frågor. Hon deltar i sammanträdet och presenterar sig för nämnden. Sara Stenman berättar att hon tjänstgjort som hovrättsfiskal vid Svea hovrätt, samt att hon tidigare har bott i Örebro och valt att flytta hem igen. 2

3 157 Avräkningsperiod för personlig assistent enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Ärendenummer: Nf 353/2013 Handläggare: Roger Joelsson Under samtal med olika privata assistansbolag har det framkommit oklarheter kring beviljade assistanstimmar och fördelningen av dessa. Med anledning av detta har Örebro kommun beslutat att införa en avräkningsperiod för insatsen personlig assistent enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avräkningsperioden kommer att vara den 1 november 31 oktober med start Inom denna period är den assistansberättigade fri att själv disponera sina beviljade assistanstimmar. De som eventuellt riskerar att överskrida antalet timmar innan den 31 oktober 2013 kommer att kontaktas i god tid. Efter periodens slut gör kommunen en jämförelse mellan de fakturerade timmarna och det beviljade antalet assistanstimmar. Om de fakturerade timmarna överskrider beslutet, kommer ett återkrav att ställas. sunderlag Brev till assistansanordnare i Örebro kommun, daterat 3 juni Tillsynsplan 2014 Ärendenummer: Nf 360/2013 Handläggare: Karin Björnram, Annelie Fridman Nämnden för funktionshindrade ansvarar för den interna kontrollen av sina verksamhetsområden och ska årligen fastställa en tillsynsplan. Planen syftar till att bidra till god kontroll och effektiva rutiner inom förvaltningarna. Förvaltningen för funktionshindrade har utifrån riskanalyser tagit fram förslag på tillsynsåtgärder till Nämnden för funktionshindrade. Ärendet bereddes vid nämndens sammanträde den 19 september

4 sunderlag Tillsynsplan 2014, daterad 20 juni 2013 Nämnden ska under 2014 granska: 1. Hur fungerar rutiner för uppföljning av beslut inom insatsen personlig assistans, ur ett myndighetsperspektiv? 2. Hur fungerar rutiner för fakturakontroll inom insatsen personlig assistans? 159 Månadsrapport september 2013 Ärendenummer: Nf 68/2013 Handläggare: Karin Björnram Löpande uppföljning av nämndens ekonomi görs i form av månadsrapporter. Ekonom Karin Björnram presenterar det ekonomiska utfallet efter september månad. Prognosen för 2013 visar totalt ett budgetöverskott på tkr (tusen kronor) som fördelas enligt nedan. Socialpsykiatrin (intraprenad): tkr Personlig assistans (särredovisas): 472 tkr Övrig verksamhet: 0 tkr sunderlag Månadsrapport ekonomi Funktionshindrade september

5 160 Samarbete med Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (Vuxam) i frågor om sysselsättning och arbetsmarknad Handläggare: Sofia Persson Sofia Persson, förvaltningschef, informerar om samarbetet mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (Vuxam) i frågor om arbetsmarknad och sysselsättning. Inom t.ex. daglig verksamhet kan det finnas personer som med rätt stöd skulle kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Förvaltningen för funktionshindrade har inte samma möjlighet som Vuxam att ge detta stöd. Därför behöver samarbetet mellan förvaltningarna fördjupas. Sofia Persson betonar att vi inte behöver fler projekt. Vi har redan kunskap som behöver omsättas i handling. Förvaltningschefen för Vuxam, Charlotta Karlsson-Andersson, har för avsikt att anställa en person med titeln förändringsledare som ska arbeta med dessa frågor. 161 Information om lex Sarah-, lex Maria- och klagomålsstatistik Handläggare: Sonya Cansu Sonya Cansu, medicinskt ansvarig sjuksköterska tillika socialt ansvarig samordnare, informerar om lex Sarah-, lex Maria och klagomålsstatistik. 5

6 162 Information från förtroendevalda som deltagit i kurser och konferenser Förtroendevalda har rätt till ersättning för att delta i kurs, konferens eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Det är viktigt att den som deltar i kurs, konferens och motsvarande ger en återkoppling till nämnden efteråt. Detta bidrar till ett gemensamt lärande. Ordföranden Carina Toro Hartman har varit på en kurs om brukarrevision som hon återkommer med information om vid nästa sammanträde. 2:e vice ordföranden Emil Eriksson Risve påminner om att nämndens ledamöter ska anmäla intresse för att delta i kurser och konferenser till sina respektive gruppledare som sedan tar med sig detta till presidiet. 163 Ordförandens information Ordföranden Carina Toro Hartman informerar om att en julfest för brukarna kommer att anordnas den 10 och 12 december. Förtroendevalda i nämnden kommer också att bjudas in till festen. Mer information kommer längre fram. Det var ett mycket bra upplägg på dialogträffen och HBT-utbildningen den 15 oktober. Fontänhuset har öppet hus i eftermiddag. 164 Förvaltningschefens information Förvaltningschef Sofia Persson har läst förslaget till övergripande strategier och budget 2014 för Örebro kommun. Vi har ännu inte fått något klart besked, men det ser bra ut för Nämnden för funktionshindrade. 6

7 165 Lex Sarah-anmälan Ärendenummer: Nf 346/2013 Handläggare: Sonya Cansu Sonya Cansu, socialt ansvarig samordnare, redogör för en utredning av rapportering enligt lex Sarah. En lex Sarah-rapport skrevs den 31 maj 2013 efter klagomål från en mor till en enhetschef. Ärendet anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). sunderlag Utredning av rapportering enligt lex Sarah, daterad 14 juni Begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om redogörelse uppföljning av gynnande dom Ärendenummer: Nf 362/2013 Handläggare: Anders Nylén Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska följa upp gynnande domar som avser bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) samt insatser enligt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO har begärt och fått upplysningar från nämnden om verkställighet av en sådan dom. Mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet bedömer IVO att det saknas skäl att hos förvaltningsrätten ansöka om utdömande av särskild avgift. Ärendet avslutas. 7

8 167 Redovisning av stickprovsärende Handläggare: Malin Lilja Malin Lilja, LSS-handläggare, redogör för en ansökan om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan inkom muntligt den 14 maj 2013 från en person född 1978 och beviljades. 168 Redovisning av stickprovsärende Handläggare: Ing-Britt Swärd Malin Lilja, LSS-handläggare, och Anders Nylén, myndighetschef, redogör för en ansökan om personlig assistans, eller ekonomisk ersättning för skäliga kostnader för sådan assistans, enligt 9 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan inkom skriftligt från en person född 1977 och avser merkostnad för personlig assistents sjukfrånvaro. Ansökan beviljades. 169 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Nf 471/2013 Nämnden får enligt kommunallagen ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden, dvs. delegera 8

9 beslutanderätten. som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. De delegationsbeslut som anmäls till nämnden finns i de skrivelsepärmar som är utdelade till gruppmöten före nämndens sammanträde. Anmälan av delegationsbeslut tas till protokollet. 170 Anmälan av ordförandebeslut Ärendenummer: Nf 494/2013 Då nämndens avgörande inte kan avvaktas har ordföranden, på nämndens vägnar, rätt att fatta beslut. Sådana beslut ska anmälas till nämnden. Vid dagens sammanträde anmäls ordförandebeslut avseende Ombudgetering för att anordna julfest för brukare. Anmälan av ordförandebeslut tas till protokollet. 171 Anmälan av handlingar Till Nämnden för funktionshindrade anmäls följande: Protokoll från samverkansgruppen den 20 augusti och 17 september 2013 (Nf 540/2012) Anmälan tas till protokollet. 9

10 172 Ledamotsinitiativ Tillgänglighetspris Ärendenummer: Nf 496/2013 Emil Eriksson Risve (FP), Per-Anders Lundin (M) och Ann-Kristin Spåls (MP) väcker ett ledamotsinitiativ om att införa ett symboliskt tillgänglighetspris. Ärendet tas upp vid nämndsammanträdet den 21 november

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2015-02-26

Sammanträdesdatum: 2015-02-26 Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Stadshuset, Vaksalagatan 15, klockan 13:00-16.40 Ledamöter: Ulrik Wärnsberg (S), ordförande Tobias Smedberg (V), l:e vice ordförande Benny Lindholm (LP), 2:e

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer